A d v o k a t r å d e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A d v o k a t r å d e t"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF DATO: 20. februar 2015 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området mv.) Ved af 4. februar 2015 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

2 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden K 25. februar 2015 jnr /sgh Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingelov og ferielov (Forbedring af reglerne på au pair-området) Børnerådet tilslutter sig aftalepartiernes ønske om at forbedre forholdene for au pair-personer i Danmark og finder forslagets enkelte elementer hensigtsmæssige i den henseende. Særligt kan rådet tilslutte sig, at aldersgrænsen for au pair-personer hæves fra 17 år i dag til 18 år for at sikre, at personerne er myndige, når de søger opholdstilladelse. Dermed vil det i alle sammenhænge være lettere for au pair- personer at hævde deres rettigheder her i landet. Det undrer dog rådet, at denne aldersgrænse ikke fremgår af selve forslaget, men alene af Bemærkningernes pkt. 1. Rådet foreslår derfor, at dette forhold af hensyn til forståeligheden af lovforslaget indskrives i teksten. Med venlig hilsen Per Larsen Formand for Børnerådet Annette Juul Lund Sekretariatschef

3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72c 2300 København S sendes per til og Høringssvar til lovforslag om forbedring af reglerne på au pairområdet m.v. FOA har modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pairområdet m.v.). Som fagforening for au pair, og med de erfaringer vi har på området, hilser vi samlet set de foreslåede forbedringer velkommen. Generelle bemærkninger til den forbedrede au pair-ordning FOA finder det positivt, at værtsfamilien skal betale flybilletten både ud og hjem, at der kommer mere fritid samt en klarere opdeling mellem arbejdstid og fritid og at au pairens lommepenge fremover skal indbetales på en bankkonto. Vi finder det positivt, at opsigelsesvarslet fra værtsfamiliens side forlænges og at der gives ferie med løn, efterhånden som den optjenes. Det er godt, at der indføres kontrol med rekrutteringsbureauer. Dette er forbedringer, der vil afhjælpe væsentlige udfordringer for au pairs. Dato: Sagsnummer: 15/23128 Ref.: DK/jab/niba FOA hilser det meget velkomment, at lommepengebeløbet hæves og at gravide nu får bedre beskyttelse. Dog må vi påpege, at der fortsat er tale om dårligere vilkår, end der gives andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Vi hilser det velkomment, at det foreslås, at værtsfamilier kan komme i karantæne for flere forhold og at dette lovfæstes. Vi må dog bemærke, at næsten ingen værtsfamilier i praksis får karantæne. Bemærkninger til de foreslåede ændringer af udlændingeloven FOA mener, at det er positivt, at en au pair, der er gravid og som får sin opholdstilladelse inddraget ikke vil få fastsat en udrejsefrist i perioden fra 2 måneder før forventet termin til 2 måneder efter fødslen. FOA så dog gerne en yderligere beskyttelse af gravide au pairs. Således, at en kontrakt mellem au pair og værtsfamilie ikke kan opsiges alene pga. graviditet, da den mest sandsynlige konsekvens af en sådan opsigelse vil være en inddragelse af au pairens opholdstilladelse. FOA finder det positivt, at listen over de forhold, som kan give en værtsfamilie karantæne udvides. Det er således godt, at værtsfamilier kan komme i karantæne for ikke at betale flybilletter eller tegne de obligatoriske forsikringer. FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Kontonr

4 - 2 - FOA vil dog foreslå, at en værtsfamilie også får karantæne, hvis værtsfamilien ikke anmelder forsikringshændelser. FOA har desværre haft sager, hvor værtsfamilier har haft forsikringer, men hvor sagen ikke er blevet anmeldt til den relevante forsikring. Selv om tegnelse af forsikring allerede i dag er obligatorisk for værtsfamilien, har au pairen derfor ikke i praksis været sikret erstatning. Alternativt til karantæne, vil vi foreslå, at værtsfamilierne idømmes bøde for manglende anmeldelse. Dette vil være i lighed med de regler, som kan benyttes hvis en arbejdsgiver, læge eller tandlæge undlader at anmelde en arbejdsskade, jf. Arbejdsskadelovens 82 stk. 3. FOA foreslår dertil, at der bør gives karantæne til værtsfamilien, hvis der forekommer arbejdsmiljøovertrædelser. I forhold til arbejdsmiljøovertrædelser er det sådan i dag, at Arbejdstilsynet ikke skal føre tilsyn med arbejde, der foregår i arbejdsgiverens private husholdning jf. Arbejdsmiljølovens 2 stk. 2 med henvisning til 59. Au pairs er derfor meget dårligt beskyttet på området, og en karensbestemmelse skal være med til at understrege værtsfamiliens ansvar. I forhold til effekten af karantæneregler og karensregisteret oplyste Udlændigeservice i 2010, at kun én familie var karensregistreret. Det er ikke FOAs indtryk, at dette har ændret sig væsentligt siden. Det skal sammenholdes med vores erfaringer om, at der er langt flere tilfælde, hvor der allerede ud fra de gældende regler burde gives karantæne. Dette understøttes af SFIs undersøgelse af au pair-ordningen fra Derfor bør den administrative praksis omkring karensregisteret overvejes og præciseres, således at au pairs fremover bliver bedre beskyttet og en værtsfamilie ikke gentagne gange kan overtræde reglerne. Det kan bl.a. overvejes om omfanget af tilsynet med værtsfamilier er tilstrækkeligt, og om fremgangsmåden er den rigtige. Generelt bør tilsynspligten styrkes, både ud fra indberetninger til Styrelsen og i forhold til Styrelsens generelle kontrolindsats på au pair-området. FOA foreslår, at politiet får indberetningspligt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når politiet modtager anmeldelser eller på anden måde er involveret i au pair-sager. Dette skal også ses i sammenhæng med den allerede eksisterende bestemmelse om, at værtsfamilier gives karantæne i tilfælde af vold m.v. Flere sager henlægges, ikke fordi de er grundløse eller på anden måde uden indhold, men fordi au pairen ikke længere har ophold i landet. Styrelsen bør som opfølgning på politiets indberetning have undersøgelsespligt af det konkrete tilfælde og forøget pligt til at føre tilsyn med værtsfamilien, hvis denne indgår en ny au pair-kontrakt. Styrelsen bør ligeledes have forøget pligt til at føre tilsyn, hvis andre parter har indberettet en værtsfamilie og værtsfamilien indgår en ny au pairkontrakt.

5 - 3 - Bemærkninger til de foreslåede ændringer af ferieloven Manglende afholdelse af ferie og manglende udbetaling af feriepenge har været væsentlige problemer for au pairs og FOA finder det derfor meget positivt, at reglerne forbedres. Det konkrete forslag til ændring af ferieloven ligger dog op til en forringelse af den løn, som au pairen skal have under sin ferie. Ud fra gældende vejledninger beregnes ferietillæg og feriepenge ud fra værdien af både kost og logi. Det nye forslag nævner imidlertid kun kost, ikke logi. FOA finder en sådan forringelse urimelig, da værdien af logi udgør en væsentlig del af au pairens indtægt. Med venlig hilsen Dennis Kristensen Forbundsformand Pva. Dennis Kristensen: Nina Banerjee, Konsulent FOA Ledelse

6 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K 23. februar 2015/lk Sendt som vedhæftet fil til og Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Med henvisning til Beskæftigelsesministeriets henvendelse af 4. februar 2015 har Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) følgende bemærkninger til det fremsendte lovudkast med bemærkninger. Generelle bemærkninger: Principielt kan alle, der legalt opholde sig i Danmark deltage i legale aktiviteter herunder frivilligt arbejde. Vi finder det dog relevant, at det af lovforslaget positivt fremgår, at udlændinge med opholdstilladelse kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. En tilkendegivelse heraf er i god overensstemmelse med ønsket om at øge det frivillige engagement i landet - bl.a. jf. regeringens initiativer om at gøre det lettere at være frivillig. Lovforslaget med de ledsagende bemærkninger formodes også at bidrage til inklusion af målgruppen i konferencer, kompetenceudvikling mv., der er dedikeret den frivillige verden. Specifikke bemærkninger: Det anbefales, at der foretages en forenkling af teksten i bemærkningerne, punkt CFSA s antagelse er, at der ikke er behov for at indskrive særlige begrænsninger i målgruppens muligheder for at udføre frivillige opgaver. I bemærkningerne anføres bl.a.: Det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave, således at au pair-personen f.eks. kan arbejde ulønnet frivilligt i et køkken hos et værested for hjemløse, mens au pair-personen ikke vil kunne arbejde ulønnet frivilligt i køkkenet hos en organisation eller forening, hvis dette ikke er i tilknytning til den kerneydelse organisationen eller foreningen leverer.

7 - 2 - CFSA finder: At en sådan formulering skaber en ny barriere i form af umiddelbare vanskeligheder ved at afgøre om det frivillige arbejde falder inden- eller udenfor særreglen. At lovforslaget og den øvrige tekst i bemærkningens afsnit fastslår, at målgruppen kan udføre frivilligt arbejde inden for den stående definition og forståelse af frivilligt arbejde. Derved underlægges målgruppen også de samme aktivitetsbegrænsninger som andre frivillige herunder at arbejde, der udføres med kommercielt formål, ikke betragtes som frivilligt arbejde. Resumé: CFSA har generelt positive bemærkninger til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger. Det anbefales dog, at der foretages en forenkling i bemærkningerne, afsnit , så der ikke omtales særlige aktivitetsbegrænsninger ud over de begrænsninger, der fremgår af hovedreglen (den basale definition af frivilligt arbejde). CFSA takker for invitationen til at afgive høringssvar og bidrager gerne med supplerende oplysninger, såfremt det måtte ønskes. Med venlig hilsen Laust Kristensen centerleder

8

9

10

11

12

13 I N D V A N D R E R R Å D G I V N I N G E N L a n d s d æ k k e n d e R å d g i v n i n g Århus, den 26 februar 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S. Vedr. Høringssvar til udkast forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) J.nr : Indvandrerraadgivningen kan tilslutte sig de hårdt tiltrængte forbedringer på au-pair området. Men Indvandrerrådgivningen skal opfordre til, at der bør indføres en regel om, at uanset hvad årsagen er til ophør af en au-pair aftale, skal værtsfamilien betale hjemrejsen og dens omkostninger. Styrelsen for Arbejsmarked og Rekrutering, der administrerer au-pair tilladelser, har skabt en praksis, hvor en opsagt au-pair, der søger efter en ny værtsfamilie, ikke gives medhold i at værtsfamilien forsat skal betale hjemrejsen, hvis au-pair ikke kan finde en ny værtsfamilie. Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, Au-pair området kan betragtes som social dumping både på arbejdsmiljø og aflønning. Au-pair området kan sagtens trænge til større forbedringer med at sikre betydelig bedre løn og ansættelsesforhold, at arbejdsforholdene bliver lagt ind under arbejdsmiljøkontrol, at straks ved ankomst skal være en dags introduktion (som værtsfamilien skal betale) om rettigheder i Danmark og værtsfamiliernes forpligtigelser. leif randeris Kontorleder Vesterbrogade 14-Butikken DK8000 Århus C. Tlf Fax Countrywide Immigra nt Counselling

14 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E K I P H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / K I P R / N M K / L U J J H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F U D L Æ N D I N G E L O V E N O G F E R I E L O V E N ( F O R B E D R I N G A F R E G L E R N E P Å A U P A I R - O M R Å D E T M. V. ) 2 6. F E B R U A R 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ved af 4. februar 2015 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.). Instituttet skal indledningsvist bemærke, at det er positivt, at regeringen ønsker at give au pair-personer i Danmark bedre vilkår gennem Aftale om en bedre au pair-ordning. Dele af aftalen udmøntes i de foreliggende udkast til forslag til ændringer af udlændingeloven og ferieloven. Det bemærkes i den forbindelse, at instituttet i sin statusrapport for 2013 anbefalede, at Danmark foretager en revision af au pair-ordningen med henblik på at undgå udnyttelse og sikre overholdelse af au pairernes rettigheder og for at sikre klarhed i reglerne. Instituttet bemærker overordnet set, at au pair-ordningen er baseret på uklare rammer om relationen mellem au pair-personen og værtsfamilien, hvilket skaber en risiko for en ulige relation mellem parterne. Au pair-ordningen er oprindeligt konstrueret med vægt på kulturel udveksling knyttet til en konkret værtsfamilie, og au pairpersonens opholdstilladelse er således knyttet til en konkret værtsfamilie. Det fremgår af en række rapporter fra blandt andet SFI (Den danske au pair-ordning, 13:02), FOA (Au pair i Danmark Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling) og Center mod Menneskehandel (Au pair og menneskehandlet?- Rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden), at parterne i ordningen i dag er primært interesseret i henholdsvis at opnå en indtjening og at få udført arbejdsopgaver i hjemmet. Au pair-personen har imidlertid ikke en

15 arbejdstilladelse, og er kun omfattet af dele af den lovgivning, der gælder for arbejdstagere. Instituttet finder, at der i forbindelse med den fortsatte udmøntning af Aftale om en bedre au pair-ordning bør overvejes initiativer, som imødekommer problemerne vedrørende den uklare regulering af au pair-ordningen og den udsatte position, som au pair-personer risikerer at befinde sig i. Dette kan eksempelvis ske gennem udarbejdelse af en vejledning om au pair-personers retsstilling under deres ophold i Danmark, som ligeledes indeholder informationer om adgangen til tilbud, som yder juridisk rådgivning, såfremt den pågældende oplever behov herfor. Endvidere bør der på baggrund af den enkelte kontrakt udarbejdes et overskueligt dokument, som sammenfatter de væsentlige konkrete vilkår for au-personens ydelser hos værtsfamilien. Derudover er der behov for fortsat afklaring af, i hvilket omfang au pairordningen drejer sig om kulturudveksling eller reelt har karakter af arbejde. Instituttet har i øvrigt følgende bemærkninger til udkastet: BESKRIVELSE AF FORHO LDET TIL MENNESKERET TEN OG EU- RETTEN En afgørelse om afslag på og inddragelse af en opholdstilladelse kan efter omstændighederne udgøre et indgreb i den pågældendes menneskerettigheder. Derudover kan der afhængigt af sagen være EUretlige problemstillinger, eksempelvis hvis au pair-personen føder et barn, som på grund af den anden forælder får dansk statsborgerskab ved fødslen, jf. Zambrano-sagen (dom af , sag C-34/09). Danmarks menneskeretlige forpligtelser gælder også i forhold til au pair-personer, mens de opholder sig i Danmark. Udkastet indeholder imidlertid ikke en beskrivelse af forholdet til menneskeretten og EU-retten. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at forholdet til menneskeretten og EU-retten beskrives i lovforslaget. FRIVILLIGT ARBEJDE I henhold til udkastets 9 j, stk. 11, kan en au pair-person udføre ulønnet frivilligt arbejde. Instituttet finder dette forslag positivt, og bemærker i den forbindelse, at det frivillige arbejde ikke berører det tidsrum, hvor denne skal udføre pligter for værtsfamilien. 2/4

16 Instituttet finderdet vigtigt, at den enkelte au pair-person har mulighed for forinden påbegyndelse af et frivilligt arbejde at tilegne sig viden om, præcis hvilket frivilligt arbejde den pågældende kan tage, uden at dette får konsekvenser for au pair-personen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at det sikres, at au pair-personen har adgang til klare informationer om, hvilken slags for frivilligt arbejde denne kan indgå i. KLARE RAMMER FOR AU PAIR-PERSONER, DER VENTER BARN, OG AU PAIR-PERSONER, DER STIFTER FAMILIE I henhold til udkastets 9 j, stk. 5, betinges opholdstilladelsen af, at udlændingen ikke har stiftet familie, hvilket betyder, at en au pairperson, som i Danmark stifter familie eller bliver gift, kan få inddraget sin opholdstilladelse. Instituttet finder det imidlertid uklart, hvorfor au pair-personer, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare en opholdstilladelse som au pair. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på en afklaring i forhold til menneskeretten at der redegøres nærmere for, hvorfor en au pair-personer, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare opholdstilladelse som au pair. Den foreslåede 19, stk. 1, nr. 14, indebærer, at opholdstilladelsen kan inddrages, når lovens betingelser vedrørende au pair-personens familiemæssige status ikke er overholdt. Udkastet tilsigter at skabe lovmæssig gennemsigtighed for udlændinge, som overvejer et au pairophold i Danmark eller allerede er i et sådant ophold, og som påtænker at stifte familie, herunder at blive forældre. Formålet er blandt andet, at en au pair-person, som bliver forældre under et au pair ophold, skal kende sine rettigheder. Med forslaget præciseres det blandt andet, at opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn. I afsnit om ligestillingsmæssige overvejelser præciseres det, at ligestillingslovens forbud mod direkte diskrimination hermed fraviges. Instituttet har ingen bemærkninger hertil. Instituttet finder imidlertid, at en au pair-person, som påtænker at stifte familier eller har stiftet familie, også har behov for informationer om sine rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden mellem fødsel og udrejse. Derudover er det uklart, hvorvidt en oplysning om graviditet fra au pair personen giver værtsfamilien 3/4

17 grundlag for at opsige kontrakten straks eller med frist. Såfremt dette er tilfældet, kan den pågældende ligeledes have behov for adgang til informationer om sine rettigheder fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at der sikres adgang til informationer til au pair-personer, som har stiftet familie, om rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden mellem fødsel og udrejse samt eventuelt i perioden fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Der henvises til j.nr Med venlig hilsen Kirsten Precht S P E C I A L K ONSULENT 4/4

18 N OTAT KL's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af reglerne på au pair-området KL har den 4. februar modtaget udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og ferieloven med henblik på forbedring af reglerne på au pairområdet. Høringsfristen er sat til den 26. februar KL har ikke bemærkningerne til formål og indhold i de foreslåede ændringer. KL imødeser DUT-forhandlinger om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med au pair personers deltagelse i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Den 24. februar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/1 Med venlig hilsen Birger Mortensen

19 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Sagsnr Vores ref. LRI/ljo/lgy Deres ref Sendes pr. til og Den 26. februar 2015 Høringssvar til forslag om forbedring af reglerne på au pair-området m.v. LO har modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.). Udkastet har været i høring blandt LO s medlemsforbund. FOA er selvstændig høringspart, og LO henviser til deres høringssvar ift. bemærkninger om karantæne og karensregisteret i udlændingeloven. Overordnede bemærkninger til den forbedrede au pair-ordning LO hilser overordnet set de foreslåede forbedringer af au pair-ordningen velkommen. Vi mener, at det er positivt, at lommepengebeløbet hæves, at au pair-personer får udog hjemrejse betalt af værtsfamilien, mere fritid, en klarere opdeling af arbejdsugen i henholdsvis arbejde og fritid og ferie med løn efterhånden, som ferien optjenes. LO mener også, at det er positivt med en øget gennemsigtighed og beskyttelse af au pairs, der venter barn. Selvom vi her må påpege det problematiske i, at beskyttelsen af gravide og barslende au pairs ikke svarer til den beskyttelse, som lønmodtagere har på det øvrige arbejdsmarked. Bemærkninger til de foreslåede ændringer af udlændingeloven LO mener, at det er positivt, at en au pair, der er gravid og som får sin opholdstilladelse inddraget ikke vil få fastsat en udrejsefrist i perioden fra to måneder før forventet termin til to måneder efter fødslen. LO så dog gerne en yderligere beskyttelse af gravide au pairs. Således, at en kontrakt mellem au pair og værtsfamilie ikke kan opsiges alene pga. graviditet. Da den mest sandsynlige konsekvens af dette vil være en inddragelse af au pairens opholdstilladelse. Ift. karantæne og karensregister henviser LO til FOA s høringssvar.

20 Bemærkninger til de foreslåede ændringer af ferieloven Forslaget ligger op til en forringelse af den løn, som au pairen får under sin ferie, da ferietillæg og feriepenge i de gældende vejledninger beregnes ud fra værdien af lommepenge, kost OG logi. Forslaget nævner kun lommepengene og kost. Ikke logi. Det mener LO ikke er rimeligt, da værdien af logi udgør en væsentlig del af au pairens indtægt. Med venlig hilsen Lizette Risgaard 2

21

22 I)ato Formand for UdIndingenvnet Mie1 Kistrup -F Venlig hi1s7 ninger. Udkendingernevnet kan i den anledning oplvse, at Ud1ndingenvnet ikke har nogle bemrk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ved e-rnails af 4. og 23. februar 2015 anmodet blandt andet Udhendingenavnet om eventuelle bernrkninger til udkast til lovforslag om n dring af udlarndingeloven og ferieloven (forbedring afreglerne pa au pair-omrâdet mx.). St v rel sen fhr Arbej dsmarked og Rekruttering

23

24 Østre Landsret Præsidenten Beskæfligelsesministedet Ved Stranden KobenhavnK Den FFR 2O1 J.nr. 4OA- OL-7-T mit: cr Sendt pr. mail til og Justitsministeriet har ved brev af 4. februar 2015 (Sagsnr ) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.). I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet. Med venlig hilsen lsen Bredgade 59, 1260 Kibenhavn K. TIE Hjeunmeside:

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere