Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S

2 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr , tlf.nr , herefter benævnt DAB. Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte BNP Paribas Cardif på Ord efterfulgt af * er forklaret under definitioner til sidst i dokumentet. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Tegningskriterier For at kunne tegne forsikringen skal du på tegningstidspunktet: være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), være fuldt erhvervsdygtig*, være beskæftiget som lønmodtager* i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager* i mindst 16 timer pr. uge. være medlem af en dansk A-kasse, og være indforstået med at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende, samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, sygdom eller lidelser som du er bekendt med inden tegning af forsikringen ikke er dækket. Du kan maksimalt tegne forsikringen med en månedlig erstatning* som svarer til 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst* og maksimalt kun have en police under denne ordning. 1.2 Forsikringens ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft, når DAB på vegne af BNP Paribas Cardif har modtaget fuldstændige ansøgningsoplysninger fra dig og tegningskriterierne er opfyldt, med mindre det fremgår af ansøgningen, at forsikringen skal træde i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringsaftalen tegnes for en periode på én måned (forsikringsperioden*) af gangen og fornyes herefter automatisk for én måned af gangen under forudsætning af, at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsbetingelser. Forsikringsaftalen er omfattet af disse forsikringsbetingelser, forsikringspolicen, forsikringsaftaleloven samt dansk lov i øvrigt. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at forhøje den månedlige erstatning*, skal du igen bekræfte, at du opfylder tegningskriterierne. For selve forhøjelsen vil der blive beregnet en ny kvalifikationsperiode*. Ved anmodningen om etablering af forsikringen tilkendegiver du udtrykkeligt accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af BNP Paribas Cardif, DAB og Købstædernes Forsikring A/S (herefter benævnt KAB), blandt andet med henblik på vurdering af forsikringsdækning samt lovpligtig indberetning til Skat. 2 Hvad dækker forsikringen? 2.1 Forsikringens dækning Forsikringen dækker hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs* i forsikringsperioden* efter udløb af kvalifikationsperiode*. Du er også dækket, hvis den ufrivillige arbejdsløshed* skyldes fuldt tab af erhvervsevne* pga. sygdom eller ulykke* eller hvis du mister erhvervsevnen, mens der allerede sker udbetaling pga. ufrivillig arbejdsløshed*. Dette selvom du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet* og modtager sygedagpenge. Forsikringen indeholder også en præmiefritagelse for alle privattegnede forsikringer hos KAB. 2.2 Kvalifikationsperiode* Forsikringsdækningen træder tidligst i kraft efter endt kvalifikationsperiode*. Du må ikke blive opsagt eller varslet opsagt, modtage en sindetskrivelse eller lignende i.h.t. forvaltningsloven, i kvalifikationsperioden*. Barsel og ferie medregnes i kvalifikationsperioden* under forudsætning af, at du er i et ansættelsesforhold. Kvalifikationsperiodens* længde er 270 dage efter at forsikringen er trådt i kraft. Hvis du ved tegningen af forsikringen har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan kvalifikationsperioden* reduceres med den tid, som du har været omfattet af i den tidligere forsikring, såfremt denne nye forsikring tegnes inden ophør af den tidligere forsikring. Kvalifikationsperioden* reduceres kun for den del af erstatningen, som svarer til den tidligere månedlige erstatning*. For erstatninger der overstiger tidligere månedlig erstatning* gælder pkt Såfremt skadedatoen* er før ikrafttrædelse af policen ydes ingen erstatning uagtet at tidligere selskab har anden definition af skadedato*. Du er selv ansvarlig for at forlange en reduceret kvalifikationsperiode* og indsende de dokumenter, som BNP Paribas Cardif anser for værende nødvendige. 2.3 Karensperiode (selvrisikoperiode)* De første 30 dage af din ufrivillige arbejdsløshed* eller dit fulde tab af erhvervsevne* er der ingen erstatning for. 2

3 Dette er din karensperiode*. Ferie i henhold til ferieloven medregnes i karensperioden*. 2.4 Månedlig erstatning* Hvis ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* forsat består efter endt karensperiode*, kan der efter yderligere 30 dage, udbetales månedlig erstatning* såfremt du fortsat er ufrivillig arbejdsløs* eller har fult tab af erhvervsevne* og øvrige vilkår i betingelserne er opfyldt. Erstatningen beregnes med 1/30 pr. dag af din månedlige erstatning* som den ufrivillige arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* varer. Der kan ske udbetaling ved modtagelse af supplerende dagpenge, såfremt samlet arbejdstid i en given uge ikke overstiger 29,6 timer pr. uge. Den valgte månedlige erstatning* fremgår af din forsikringspolice. Udbetalingen sker til dig som er forsikringstager*. Den beregnede erstatning udbetales månedsvis bagud og udbetales i maksimalt 12 måneder (360 dage) pr. godkendt skade og i maksimalt 36 måneder (1.080 dage) i forsikringens løbetid. Det er en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed*, at du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet* og har været omfattet af en ansættelseskontrakt i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for første arbejdsløshedsdag. Barsel og ferie, i henhold til ferieloven, medregnes i perioden under forudsætning af at du er i et ansættelsesforhold. Arbejdsløshed i sammenlagt maksimalt 2 uger vil dog ikke have indflydelse på beskæftigelseskravet på de 12 måneder. Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til din andel af 12 månedlige erstatninger*, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. ufrivillig arbejdsløshed* inkl. perioder med fuldt tab af erhvervsevne*, et beløb, som svarer til 36 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. ufrivillig arbejdsløshed* inkl. perioder med fuldt tab af erhvervsevne*, den dag hvor ufrivillig arbejdsløshed* ophører, eller udgangen af det kalenderår hvori du fylder 60 år. 2.5 Rekvalificering Hvis du har modtaget erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* under denne forsikring skal du, for at opnå ret til ny erstatning iht. denne forsikring, have været omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udført arbejde som lønmodtager* i mindst 16 timer pr. uge, i mindst 6 sammenhængende måneder (180 dage) fra det tidspunkt, hvor der senest blev udbetalt erstatning for ufrivilligt arbejdsløshed* iht. det tidligere krav. Er du efter en udbetalingsperiode i arbejde i 6 måneder (180 dage) eller mindre, efterfulgt af en ny udbetalingsperiode på grund af ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* (se punkt 2.1), betragtes de to udbetalingsperioder som én udbetalingsperiode. 2.6 Midlertidigt arbejde* Et krav om erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* kan udsættes som følge af et midlertidigt arbejde* (maksimalt tre gange) under forudsætning af, at dit midlertidige arbejde* varer mere end én uge, men ikke længere end 12 måneder (360 dage), uanset om arbejdet er baseret på én eller flere aftaler. Hvis arbejdet ophører, genoptager BNP Paribas Cardif udbetalingen af månedlig erstatning*, hvorved der udbetales månedlig erstatning* for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 12 måneder (360 dage) i alt. 2.7 Præmiefritagelse Ved en dækningsberettiget skade under pkt. 2, dækkes forsikringspræmier på husstandens* forsikringer som er tegnet hos KAB, og som forfalder til betaling under udbetalingsperioden på Lønsikring. Det kræves, at husstandens* forsikringer hos KAB er privattegnede samt oprettet og i kraft inden skadedatoen* på Lønsikring. Yderligere skal du eller en anden i husstandens* være anført som forsikringstager på de forfaldne forsikringer hos KAB. Der ydes ikke præmiefritagelse på Lønsikringen. 3 Hvilke skader er ikke dækket? 3.1 Ufrivillig Arbejdsløshed* Der udbetales ingen erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*, hvis du ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at det sandsynligvis ville ske, selv forårsager ledigheden uanset årsag, bliver opsagt under kvalifikationsperioden*, bliver frivilligt arbejdsløs, varslet om opsigelse, modtager en sindetskrivelse eller lignede i.h.t. Forvaltningsloven under kvalifikationsperioden*, mister dit arbejde pga. bortvisning, tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold, ophører med dit arbejde pga. afslutning på et lærlingeforhold eller en uddannelsesaftale, har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt, tidsbegrænset pga. arbejdets særlige beskaffenhed eller på nogen anden måde lejlighedsvist, er selvstændig erhvervsdrivende* og bliver ufrivilligt arbejdsløs*, 3

4 er tilkendt fleksjob eller overgået til førtidspension, er ansat som lønmodtager* i en virksomhed, hvor din nærmeste pårørende* udøver afgørende indflydelse og du bliver arbejdsløs, er arbejdsløs pga. strejke eller lockout, hvori du har deltaget, selv opsiger dit job, tiltræder fratrædelsesordning, eller ansættelsen ophører efter aftale mellem dig og arbejdsgiveren, undlader at søge nyt arbejde eller ikke er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet*, ikke er medlem af en dansk A-kasse. Det er et krav, at man gennem hele forsikringens løbetid har været medlem af en dansk A-kasse for at opnå dækning. Du skal også være medlem af en dansk A-kasse, mens du modtager udbetaling fra denne forsikring, ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger ufrivillig arbejdsløshed*, har fået tilbudt, men ikke accepteret andet arbejde fra arbejdsgiveren eller en ny arbejdsgiver, selv om du med rimelighed burde have accepteret dette arbejde under hensyntagen til tidligere erfaring, kvalifikationer og arbejdets geografiske placering, arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre: 1. du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare i højst 12 måneder, eller 2. dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed* står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, eller delvist opretholder dit arbejde eller udøver nogen anden form for indtægtsgivende arbejde eller virksomhed. 3.2 Fuldt tab af erhvervsevne* Der udbetales ikke erstatning ved fuldt tab af erhvervsevne*, som skyldes nogle af de følgende forhold: Selvforskyldt legemsbeskadigelse, Sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, som du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ændringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller Militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, Hvis du forsætligt fremkalder en forsikringsbegivenhed. Hvis du ved grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes, eller helt bortfalde, Brug af alkohol, lægemidler, sovemidler eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til anden behandling end stofafhængighed, Psykiske sygdomme herunder stress og depression, medmindre sygdommen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, Ryg- og nakkebesvær og dermed sammenhængende tilstande, som ikke kan påvises gennem objektive fund (gennem magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgenundersøgelse eller tilsvarende), Virkningerne af atomeksplosion eller radioaktiv stråling, eller Selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige. 4 Maksimalt erstatningsbeløb 4.1 Maksimal erstatning Den månedlige erstatning* kan ikke overstige kr. Hvis du ved ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* modtager samlet erstatning, der overstiger 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst*, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, og alle former for erstatning, du kan regne med at få ved ufrivillig arbejdsløshed* såsom dagpenge fra dansk A-kasse, sygedagpenge, pensions- og forsikringsbeløb eller lignende erstatning, vil udbetalingen af den månedlige erstatning* fra forsikringen blive nedsat således, at den maksimale erstatning på 80% af din hidtidige arbejdsindkomst* ikke overskrides. Hvis der fejlagtigt udbetales mere en 80 % af hidtidig arbejdsindkomst* er du pligtig til at betale for meget udbetalt erstatning tilbage til BNP Paribas Cardif. 4.2 Ændring i forsikrede beløb Ved varig ændring i din hidtidige arbejdsindkomst* eller andre erstatninger, som medfører at din valgte månedlig erstatning* evt. bør ændres, bør du hurtigst muligt meddele dette til BNP Paribas Cardif, således du ikke risikerer at være over- eller underforsikret. 5 Forsikringspræmien 5.1 Betaling af forsikringspræmien Forsikringspræmien skal betales til BNP Paribas Cardif. Første forsikringspræmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende forsikringspræmier skal betales forud på de aftalte månedlige betalingsdatoer. 4

5 5.2 Ubetalt forsikringspræmie BNP Paribas Cardif har ret til at opsige forsikringen, hvis du er i restance med betalingen af din forsikringspræmie i mere end 30 dage efter BNP Paribas Cardifs påkrav herom. Opsigelsen træder i kraft 21 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen, i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens 13, medmindre forsikringspræmien betales inden for denne frist. 5.3 Betaling af forsikringspræmien under udbetaling fra forsikringen Du skal også indbetale den løbende forsikringspræmie i perioder, hvor månedlig erstatning* udbetales fra forsikringen. 5.4 Ændring af forsikringspræmien BNP Paribas Cardif kan med én måneds varsel til en månedlig betalingsdato ændre forsikringspræmien. Ændringer skal meddeles dig skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens* afslutning. 6 Skatteforhold Forsikringspræmien er fradragsberettiget. Hvis du modtager månedlig erstatning* fra forsikringen, skal du betale skat af erstatningen, som tilbageholdes og betales af BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif opkræver og afregner den til enhver tid gældende skadesforsikringsafgift. 7 Forsikringens ophør og ændring 7.1 Opsigelse af forsikringen Du kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med løbende måned plus 30 dage. Skriftlig opsigelse skal sendes til BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med varsel på minimum løbende måned plus 30 dage Ophør Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag: du fylder 60 år, du afgår ved døden, du går på pension eller efterløn, du bevilges førtidspension, du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, medmindre dette sker som led i din aktivering, dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører, dit kundeforhold med DAB ophører, eller den maksimale erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, totalt 36 måneder. 7.3 Ændring af forsikringen BNP Paribas Cardif kan ændre forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til udløb af en forsikringsperiode*. Ændringer skal accepteres af dig og accept anses for givet af dig hvis du fortsætter med at betale forsikringspræmien efter ændringen er trådt i kraft. I modsat fald ophører forsikringen. 7.4 Ændring af din situation Du skal underrette BNP Paribas Cardif, hvis oplysningerne i forsikringspolicen er forkerte, der sker ændringer i dit medlemskab af dansk A- kasse, hvis din bruttoløn ændrer sig, den dag du går på pension, får bevilget førtidspension eller efterløn, eller den dag du bevilges enhver form for støtte til job, herunder bl.a. ledighedsydelse, flexjob med mindre dette sker som led i din aktivering. Undladelse af at give meddelelse herom kan medføre at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 8 Krav om erstatning 8.1 Anmeldelse af skade Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringsbegivenhed og sende en korrekt udfyldt skadesanmeldelsesblanket til BNP Paribas Cardif. Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos DAB på eller du kan kontakte BNP Paribas Cardifs kundeservice på tlf Forudsætning for udbetaling af erstatning Udbetaling af månedlig erstatning* forudsætter, at BNP Paribas Cardif modtager de oplysninger/ dokumenter, som BNP Paribas Cardif til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om krav på erstatning. Ved erstatning som følge af fuldt tab af erhvervsevne* er det et krav et en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde. Det er en forudsætning for at få erstatning, at du regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom eller ulykke*, som har forårsaget fuldt tab af erhvervsevne*, samt at du ikke udfører noget arbejde. 8.3 Samtykke Det er en forudsætning for, at BNP Paribas Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at du skriftligt accepterer, at BNP Paribas Cardif må indhente oplysninger fra dansk A-kasse, arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje- og forsikrings-institutioner, offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, 5

6 som BNP Paribas Cardif anser for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. 8.4 Ændringer under udbetaling af erstatning Du har pligt til omgående at orientere BNP Paribas Cardif, hvis du får nyt arbejde eller bliver selvstændig erhvervsdrivende* i den periode, hvor du modtager erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*, eller får din erhvervsevne tilbage i den periode, hvor du modtager erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*. 9 Begrænsning af ansvar 9.1 Force Majeure BNP Paribas Cardif er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med en ulykke* eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejds-markedet gælder også, selv om BNP Paribas Cardif har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger. 9.2 Urigtige oplysninger Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at BNP Paribas Cardif kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at BNP Paribas Cardif fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. Hvis BNP Paribas Cardif har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som du har givet, kan BNP Paribas Cardif kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 10 Klager 10.1 BNP Paribas Cardifs Klagenævn Hvis du ikke er tilfreds med BNP Paribas Cardifs service eller håndtering af forsikringen, kan du skriftligt henvende dig til BNP Paribas Cardifs Klagenævn. Nævnet består af personer fra forskellige afdelinger for at sikkerstille at klagen bliver behandlet retfærdigt og fuldstændigt. BNP Paribas Cardifs Klagenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB samt dennes filial i Danmark. BNP Paribas Cardifs Klagenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige 10.2 BNP Paribas Cardifs Skadenævn Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet direkte hos skadesbehandleren, eller du kan skriftligt anmode om at beslutningen revurderes i BNP Paribas Cardifs Skadenævn. BNP Paribas Cardifs Skadenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB samt dennes filial i Danmark. BNP Paribas Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige 10.3 Ankenævnet for Forsikring Hvis du ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af BNP Paribas Cardif, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr , eller at rejse sag ved de almindelige danske domstole. 11 Forældelse Forældelsesreglerne iht. den til enhver tid gældende forsikringsaftalelov finder anvendelse på denne forsikringsaftale. 12 Behandling af personoplysninger BNP Paribas Cardif behandler dine persondata, og kan udveksle disse med andre selskaber i BNP Paribas Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EØS området. Behandlingen af persondata er nødvendig for at BNP Paribas Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Dine persondata vil også kunne anvendes til produktudvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt lovgivningen i det land hvor håndteringen udføres. Visse følsomme persondata, f.eks. sundhedsoplysninger, kan indhentes og behandles i forbindelse med risikobedømmelse eller skade-behandling. I nogle tilfælde kan persondata desuden indhentes og behandles for at forhindre bedrageri, hvidvask, anden økonomisk kriminalitet eller terror. Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed, til beskyttelse af din personlige integritet. Dine persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig. Telefonsamtaler til BNP Paribas Cardif, DAB og KAB kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation. BNP Paribas Cardif er dataansvarlig. Hvis du ønsker at få indsigt i de data vi har registreret omkring dig eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan du henvende dig til BNP Paribas Cardif. Hvis du ikke ønsker 6

7 at modtage markedsføringsmateriale kan du afmelde det skriftligt til BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adresse er: Box 24110, Gøteborg, Sverige. 13 Gældende lov Eventuelle tvister, der bringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Definitioner Forsikrede Forsikrede er dig, som har krav på månedlig erstatning*. Den der er dækket af forsikringen, står anført som Forsikrede på forsikringspolicen. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr BNP Paribas Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige, CVRnr , tlf , herefter benævnt BNP Paribas Cardif. Forsikringsperiode Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. Forsikringstager Forsikringstager er dig, der har indgået forsikringsaftalen med BNP Paribas Cardif gennem DAB. Fuldtidsarbejde: Arbejde, som du udfører, og som er omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid for mindst 16 timer om ugen. Fuldt erhvervsdygtig Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom eller ulykke*. Samtidigt forudsættes det, at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejder med såkaldt løntilskud pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. fleksjob, skånejob, 56 aftale og lignende, og at du heller ikke har modtaget erstatning for sygdom eller ulykke* i mere end 14 dage i træk i den seneste 3-måneders periode. Fuldt tab af erhvervsevne Hvis du mister din erhvervsevne, som følge af sygdom eller ulykke*, og som indtræffer i forsikringsperioden*, samt at denne tabte evne helt forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde. Fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet Det er en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed*, at du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du: være tilmeldt jobnet.dk som arbejdssøgende, være aktivt jobsøgende, kunne begynde at arbejde med dags varsel, møde hos dit jobcenter, A-kasse eller anden aktør, når du bliver indkaldt, (dog ikke hvis du skal på arbejde eller til jobsamtale), lægge dit CV ind i CV-banken på jobnet.dk senest tre uger efter, du melder dig ledig på dit lokale jobcenter, følge den jobplan, som du og dit jobcenter eller din anden aktør har udarbejdet, følge den jobsøgningsplan, som du og A-kassen har udarbejdet, og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Første arbejdsløshedsdag Den første dag med ufrivillig arbejdsløshed* anses for at være den dag, du har fået bevilget ret til erstatning fra en dansk A-kasse og modtager fuld erstatning. Hidtidig arbejdsindkomst Den arbejdsindkomst som udgør grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til dig. Den hidtidige arbejdsindkomst som udgør grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, fastsættes i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser samt eventuelle kontrakter og overenskomster. Husstanden Husstanden defineres som værende ægtefælde/ registrerede partner/samlever samt børn under 18 år til forsikrede* på Lønsikring og som bor på samme adresse. Kvalifikationsperiode Ved kvalifikationsperiode forstås tidsperioden fra forsikringens ikrafttrædelse, hvor der ikke er forsikringsdækning, selvom betingelserne for udbetaling er opfyldt. Lønmodtager Ansættelse som ikke anses som selvstændig erhvervsdrivende*. Vær opmærksom på at hvis du arbejder for nærmeste pårørende*, kan denne ansættelse være omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende*. Midlertidigt arbejde Arbejde med en kortere fast tidshorisont, herunder sæsonarbejde. Månedlig erstatning Det valgte beløb, som du ønsker at være dækket for og få udbetalt i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne*. 7

8 Nærmeste pårørende Hvis du er ansat som lønmodtager* i en virksomhed, uanset organisationsform, og du eller din nærmeste pårørende, herved menes ægtefælle, samlever, registrerede partnere, børn, forældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende* i forhold til denne forsikring. Selvstændig erhvervsdrivende Iht. lov om arbejdsløshedsforsikring anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende, hvis du driver en selvstændig virksomhed med beskæftigelse for egen regning og risiko med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Ansættelse af nærmeste pårørende* er omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende. Skadedato Skadedato er den dag hvor du får kendskab til arbejdsløshed, uanset om det er mundtligt, skriftligt eller via sindetskrivelse eller lignende iht. forvaltningsloven. Hvis du ved tegningen af Lønsikring har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, som du har været omfattet af ved overførsel til Lønsikring uden ophold, er skader indtruffet i perioden mellem forsikringens tegning og policens ikrafttrædelsesdato ligeledes dækket, såfremt skadedatoen* ikke er dækket af den tidligere forsikring. Ufrivillig arbejdsløshed Når dit faste ansættelsesforhold helt ophører i forsikringsperioden* pga. omstrukturering eller arbejdsmangel, eller fordi arbejdsgiverens virksomhed helt eller delvist nedlægges, eller andre årsager, som du som arbejdstager ikke har indflydelse på. Vurderingen af, om du er ufrivillig arbejdsløs, følger arbejdsløshedsforsikringens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Ulykke En pludselig hændelse der forårsager personskade. 8

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S 01-05-2016 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Låne- og kreditsikring, Kredit Ekspres Bank 16-09-2013 Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Låne- og kreditsikring til kredit og vi anbefaler,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank

Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-07-2010 - Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere