IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab"

Transkript

1 IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1

2 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition - Kerneværdier Del 2: IHL Konceptet Konceptuel optik Moduloversigt Transportspecifikke hensyn Beskrivelse af IHL-modul 1-20 Del 3: Servicedesign & udvikling af prototyper Fokusering i prototypeudvikling og testforløb - Prioriterede IHL-moduler Bilag: Kerneværdier og tilhørende desired outcomes 2

3 DEL 1 INTELLIGENT HOSPITALSLOGISTIK 3

4 Formål Formålet med nærværende konceptbeskrivelse er at: 1. tilbyde en første samlet beskrivelse af IHLkonceptet, der kan sætte retning for den samlede udvikling af IHL løsningen 2. tilvejebringe et overblik over konceptets mange forskellige dele og elementer, og dermed muliggøre en prioritering af, hvilke dele af det samlede koncept, der skal konkretiseres og afprøves inden for rammerne af det markedsmodningsfondsstøttede projekt. 3. tilbyde en første beskrivelse af, hvad de prioriterede dele/elementer indeholder, som skaber grundlag for strukturering af den videre udviklingsproces, for så vidt angår: Hvad skal udvikles, hvilken værdi skal tilvejebringes, hvem skal inddrages, hvad vil det kræve, etc. 4

5 Baggrund Baggrund Sygehussektoren i Danmark og i den vestlige verden kommer i fremtiden til i stigende grad at anvende automatisering, som svar på udfordringer, der vedrører demografi, aldersfordeling og et stigende antal patienter; større krav og forventninger til kvalitet og service; færre ressourcer og færre arbejdsdygtige til at løfte opgaverne. Automatiseringen af intern transport og logistik er et af de teknologiske pejlemærkeområder, som desuden udgør et potentielt stort marked for eksport til nord- og vesteuropæiske lande. IHL som bidrag til fremtidens sundheds- og serviceproduktion i forbindelse med nyt hospitalsbyggeri Anlægges der et velfærdsperspektiv på automatiserede logistik- og transportsystemer til brug for nybyggeri, udbygning og renovering af danske hospitaler, skabes der rum for, at systemet både kan bidrage til kvaliteten og effektiviteten af vores sygehusvæsen. Kvaliteten højnes ved at bringe patienten i centrum. Effektiviteten ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i de nye hospitaler. IHL-projektet har altså som ambition at bidrage til at øge effektivitet og kvalitet i fremtidens sundhed Velfærdsperspektiver og brugerperspektiver IHL-projektets formål er at udvikle en innovativ løsning til understøttelse af den samlede logistikopgave på hospitaler. IHL-løsningen skal understøtte hospitalets kerneopgaver - herunder hospitalsspecifikke krav og brugssituationer i forbindelse med logistik og transport. Det betyder, at IHL s komponenter skal skabe værdi i form af optimerede og nye services - for leverandører, personale og patienter og at den tilførte værdi skal understøtte de behov, der opleves som led i den overordnede sundhedsproduktion, herunder behovet for større effektivitet. 5

6 Teknisk fundament Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et innovativt intelligent lager- og logistiksystem, der er målrettet nye og eksisterende sygehuse. Det er et system, hvor prøver, medicin, instrumenter, udstyr, tøj, mad m.v. leveres til en IHL-systemport, præcis hvor og hvornår sundhedsprofessionelle har brug for det. Bestillinger skal i løbet af 5 minutter være tilgængelige inden for en max gåafstand på fx 25 meter. IHL-systemet baserer sig på kendte teknologier, som sammensættes, videreudvikles og kvalitetssikres i forhold til hospitalsproduktionens vilkår og krav. IHL sammensættes bl.a. af: Brugergrænseflade via smartphone/tablet-app og PC/web-klient til bestilling af varer Styring, som med netværk og åbne standardkommunikationsgrænseflader kan integreres med sygehusets andre IT-systemer Fuldautomatisk åbning for udlevering og indlagring ved systemport Fuldautomatisk vertikal transport af kasser og bufferlager i liftskakte med Miniload som en kombineret kran- og lagerløsning til varer opbevaret i standardkasser Fuldautomatisk horisontal transport og lagring i standardkasser med Autostore, som er en ubemandet mobilrobot, der selvstændigt fragter kasser fra sted til sted. Det er ved at sammensætte disse teknologier, og især at målrette dem til hospitalskonceptet, at IHL-projektet er unikt På traditionelle hospitaler er det portører, andre personalegrupper og AGV er, som flytter rundt på alt det, der bruges. Med IHL, hvor bestillingerne kommer ud af væggen i en systemport, ændres arbejdsgangene på hospitalerne med driftsmæssige fordele som fx større effektivitet, bedre kapacitetsudnyttelse og 100 procent sporbarhed. 6

7 Brugerdreven innovation Den brugerdrevne innovationsproces For at øge sikkerheden for, at en ny løsning - i højere grad end de eksisterende - understøtter de behov, som de forskellige brugere (fagprofessionelle og patienter) har, er IHL-projektet designet som et brugerdrevet innovationsprojekt. I den brugerdrevne innovationsproces inddrages de forskellige brugere; dels med henblik på at få afdækket deres udtalte og uudtalte behov, dels med henblik på at få kvalificeret feedback på løsningens komponenter og systemets samlede virkemåde. Den brugerdrevne innovationsproces omfatter bl.a.: 1. Undersøgelse & analyse (fase 1) 2. Co-creation (fase 2) 3. Systemtest (fase 3) Resultaterne af fase 1 forligger (bilag 1) for nuværende og baggrunden for disse refereres kort i det følgende. Undersøgelse af brugerbehov og økonomisk potentiale Udarbejdelsen af IHL-konceptet bygger på grundig brugerundersøgelse, -inddragelse og omkostningsberegning: For at belyse konkrete problemstillinger og at afdække praksis, barrierer, behov og servicemuligheder i relation til et samlet logistik- og transportsystem er der i IHL-projektets fase 1 gennemført en etnografisk behovsanalyse. Hertil er der gennemført indsamling og beregning af de aktuelle nøgletal for hhv. IHL-løsningen og eksisterende logistik-løsninger med henblik på at afdække relevante potentialeområder (og følgelig kvalificere konceptuel retning og prioritering). På baggrund af IHL-konceptet udvikles der i fase 2 mindst fire services svarende til logistiksystemets kommende opgaver, fx transport af forbrugsvarer, transport af mad, transport og distribution af medicin, mv. Disse afprøves og testes med brugere i form af co-creation workshops og senere systemtest med afsæt i relevante brugsscenarier 7

8 Etnografisk behovsanalyse IHL-konceptet svarer på de brugerbehov, som er afdækket i den indledende behovsanalyse. Behandling Indlæggelse Personlig pleje Behovsanalysen baserer sig på interviews og observationer på tre danske hospitaler - med i alt 76 informanter: Der er identificeret 6 centrale brugssituationer, som qua deres forskellighed tilsammen beskriver de centrale varetyper og behov vedrørende brugen af og adgangen til disse på hospitalet (logistik- og transportproces). Der er kortlagt 244 barrierer & udfordringer, relateret til de 6 brugssituationer. På grundlag af de 244 barrierer & udfordringer er der identificeret 125 desired outcomes som er udtryk for brugernes ønskede resultater i forbindelse med udførelsen af logistikrelaterede job. Prøvetagning Medicinering Måltid Brugssituationer Barrierer & udfordringer Desired outcomes 8

9 Værdiperspektiver Det logistik-relaterede behovslandskab Løftet om, at IHL-løsningen kan bidrage til mere effektivitet og større kvalitet i fremtidens hospitalsdrift, søger IHL-løsningen at løfte ved at kombinere fire komplementære værdiperspektiver. De fire perspektiver kan siges til sammen at udgøre det logistik-relaterede behovslandskab på hospitaler. Ved at have fokus på alle logistik-relaterede behov, åbnes der for overvejelser om, hvordan IHL-løsningen kan skabe værdi i relation til: 1. Det samlede logistiksystem 2. Det hospitalsspecifikke styringssystem 3. Fysisk og digital brugergrænseflade (User Interface - UI) 4. Det patientrettede styringssystem IHL skal skabe værdi i forhold til alle fire perspektiver ved at: 1. Det samlede logistiksystem reducere antal/kompleksitet af logistiksystemer (ét samlet system) reducere logistik-relaterede driftsomkostninger reducere lagerkapacitet 2. Det hospitalsspecifikke styringssystem frigive tid hos det sundhedsprofessionelle personale muliggøre intelligent efterspørgsel samt sikkerhed for leverancer 3. Fysisk og digital brugergrænseflade (UI) understøtte intuitiv og effektiv brug tilbyde ergonomiske arbejdsstillinger sikre sammenhængende arbejdsgange 4. Det patientrettede styringssystem empower patienter, så de kan være medproducenter af egen sundhed 9

10 Support medarbejdere Patienter Kliniske medarbejdere 3 Fysisk og digital brugergrænseflade (UI) Ambulatorier Sengeafdeling OP-afdeling Akut-modtagelse 4 Det patientrettede styringssystem Diagnostisk afd. (lab) Køkken Apotek 2 Det hospitalsspecifikke styringssystem Postcentral/Kontorer Hjælpemiddeldepot 1 Blodbank (Sengedepot) Det samlede logistiksystem Indlagringsstation Service, logistik og indkøbsmedarbejdere Varemodtagelse Forbrugsvarer (& sterile artikler) Linned/tøj Post/ journaler Medicin Mad & service Affald Prøver Instrumenter Eksterne leverandører Regionalt depot Vaskeri Post Husholdnings-, genbrug, medicinsk, kirurgisk Sterilcentral Figur 1: Det logistik-relaterede behovslandskab 10

11 Value proposition Helt overordnet er den værdi, IHL tilbyder: Intelligent Logistik IHL-løsningens tilbud om Intelligent Logistik er baseret på et systemdesign, der benytter sig af følgende principper: 1. Transport er gratis og tager ikke tid 2. Lageret er over alt 3. Lager og transport er tilgængeligt for alle, der har behov for det - og systemet ved, hvad du kan have behov for 4. Ét logistiksystem til håndtering af alle varer De fire ovenstående principper skal forstås som et mindset for udvikling af logistiksystemet. Det vil sige, at de guider tænkningen af, hvordan systemet udvikles til at tilbyde kunden Intelligent Logistik. Principperne må ikke tages 100 % bogstaveligt og kan ikke som sådan overføres til virkeligheden i et én til én forhold. IHL-løsningens principper understøtter effektivitet og kvalitet i hospitalsdrift på følgende vis: 1. Når IHL-systemet først er etableret, kan alle arbejdsgange på hospitaler tilrettelægges ud fra princippet om, at transport er gratis. Ved at reducere transportomkostningerne internt på hospitaler til nul, kan mange arbejdsgange, depoter og opgaver, som er etableret som følge af et selvstændigt fokus på logistik- og transportopgavens omkostninger fjernes. Der er heller ikke behov for at kontrollere, hvem der bestiller transport. I IHL-systemet er alle varer altid undervejs, hastigheden hvormed de er undervejs er høj og bestilling af varer kan foretages alle steder. Tilsammen betyder det, at brugerne vil opleve, at transport ikke tager tid. 2. IHL-løsningens infrastruktur udgør også systemets lager. Det betyder, at lageret ikke er et sted men alle steder. De ganske få varer, der er krævet i de mest akutte situationer kan fortsat findes flere steder lokalt (på akutlagre understøttet af systemets lager). Alle andre varer er over alt. Der er derfor ikke behov for depoter og decentral logistikhåndtering. Alt kan umiddelbart modtages og sendes i et allestedsnærværende system (systemporte findes med 50 meters mellemrum og Kontrolenheden er i lommen). Alle varer leveres, når der er behov just in time. 11

12 3. Bestilling af varer sker via en applikation, som har tilknyttet en personlig profil. Som følge heraf kan alle (medarbejdere og patienter) bestille, modtage og sende alt, hvad de specifikt har brug for (jf. deres profil). Det betyder, at der ikke er behov for specialiserede logistikmedarbejdere, der kontrollerer, hvem der tager hvad eller som ved, hvor bestemte varer findes. Hermed åbner systemet både for, at patienter i kraft af deres medproduktion af egen sundhed oplever kvalitative fordele og at behovet for, at kliniske medarbejdere bruger tid på patientrettede logistikopgaver reduceres. 4. IHL-systemet er et system, som kan håndtere transport af næsten alle varer og materialer (med undtagelse af få større genstande, fx senge og hjælpemidler). Det betyder, at der ikke er behov for flere forskellige specialiserede transportsystemer. Det reducerer den samlede logistikkompleksitet både i anlægs- og driftssammenhæng, og dermed også de samlede anlægs- og driftsomkostninger til systemer. Perspektiver for nye services og sund adfærd IHL s overordnede value proposition om Intelligent Logistik åbner op for en udvikling, hvor vareleverancer kan opgraderes til services evt. også til egentlige produkt/service-systemer. Set i det perspektiv kan services, der udnytter IHL-systemets intelligens, optimere såvel effektivitet som den oplevede servicekvalitet for brugere og kunder i hele værdikæden - for leverandører, medarbejdere og patienter. Det kan fx ske ved, at leverandører kan tilbyde mad à la carte, overtage ansvaret for tilstedeværelsen af sterilt udstyr, tilbyde leverancer baseret på forbrug/forecast, etc.. Intelligent Logistik kan også i kraft af den personaliserede Kontrolenhed og den løbende monitorering af vareforbruget, bane vej for nye måder at fremme sundhedsfremmende og bæredygtig adfærd. Alt i alt baner Intelligent Logistik vej for, at IHL-løsningen skaber værdi på 3 bundlinjer: Økonomi (anlæg og drift), arbejdsmiljø og patientoplevet kvalitet. 12

13 For patient For medarbejder Kerneværdier De værdier og behov, som kendetegner IHL-systemets potentielle slutbrugere (leverandører, medarbejdere, patienter) er syntetiseret i 8 kerneværdier (se figur 2). (Kerneværdierne er en syntetisering af de i alt 125 desired outcomes, som er identificeret på baggarund af de i behovsanalysen kortlagte barrierer og udfordringer). Kerneværdier - outcomes, som skal understøttes med IHL-løsningen 1 Bedre tidsudnyttelse Kerneværdierne tjener som retningsgivende for et værdiskabende design og udvikling af IHL-løsningen, og fungerer som guidelines gennem hele udviklings- og testforløbet. Konceptideerne (del 2) svarer på disse kerneværdier Desuden fungerer kerneværdierne som parameter for at vurdere de afledte kvalitative effekter (adfærd) af løsningen, og danner, sammen med beregninger af det økonomiske potentiale, grundlag for at kvalificere det samlede ressourcemæssige potentiale ved implementering af IHL. 2 Sikre og ikke-belastende arbejdsgange 3 Smartere procedurer 4 Forbrugsoverblik 5 Patientsikkerhed 6 Mere patientnærhed 7 Medproduktion af egen sundhed 8 Oplevet behandlingskvalitet Figur 2. Kerneværdi (Se figur 2.1 og figur 3 for oversigt over outcomes, samt bilag for læsevenlig version) 13

14 For patient For medarbejder Kerneværdier Kerneværdier - outcomes, som skal understøttes med IHL-løsningen Forklaring til kerneværdi 1 Frigjorte ressourcer 2 Sikre og ikke-belastende arbejdsgange 3 Smartere procedurer 4 Forbrugsoverblik 5 Patientsikkerhed 6 Patientnærhed 7 Medproduktion af egen sundhed 8 Oplevet behandlingskvalitet Figur 2.1. Forklaring til kerneværdier Se figur 3 for oversigt over outcomes, samt bilag for læsevenlig version Ressource (primært tid) spares (hos sundhedsprofessionelle, logistikmedarbejdere m.fl.), idet logistikrelaterede opgaver bortfalder eller effektiviseres Personalets arbejdsgange kan gennemføres sikkert (uden infektion, skader, ulykker, mv.) og uden fysisk belastning (vrid, tunge/forkerte løft, kast, mv.) Procedurer sammentænkes og indrettes intelligent, så de understøtter et hensigtsmæssigt flow på tværs af medarbejdergrupper, opgaver og funktioner Overblik over forbrug og cirkulation af varer med henblik på dokumentation, sporing og disponering over varer/ressourcer. Indlagte patienters sikkerhed for overholdelse af hygiejne- og kvalitetskrav vedr. varer, herunder minimal risiko for infektion/smitte, retmæssig behandling af personfølsomme oplysninger, mv. Logistikrelaterede arbejdsgange omkring behandling/pleje organiseres patientcentreret; med henblik på, at patienten oplever trygge og værdige situationer under indlæggelse. Patienten bemyndiges og inddrages i meningsfulde aktiviteter (også fysiske), med et ressourcemobiliserende og potentielt rehabiliterende sigte. Patientens oplevelse af retmæssige behandlingsprocedurer og patientforløb uden unødige forsinkelser, fejl og usikkerheder. 14

15 Kerneværdi Kerneværdierne svarer på følgende desired outcomes (umødte behov) 1 Frigjorte ressourcer 1. Minimere den (uplanlagte) tid personalet bruger på at informere patienter og pårørende om hvad der skal ske 18. Minimere tid brugt på fremskaffelse af journaler (praktiserende læge) 22. Mindske den tid der bruges på intern kommunikation 25. Minimere tiden der bruges af personalet på at fremfinde forbrugsvarer (i depotet/skabet) 29. Mindske tid brugt på fremfinding af sjældent brugte forbrugsvarer (fra andre afdelinger/matrikler) 31. Minimere tid brugt på ændringer i bestillingsfrekvens og -volumen 33. Minimere tid brugt på bestilling af varer (vurdering, søgning, oprettelse af nye varer i ILS) 34. Minimere tid brugt på modtagelse og lagring af forbrugsvarer pga. dårlige leverancer (pakning af paller) 42. Reducere antallet af ture for logistikpersonalet til transport af forbrugsvarer til afdelinger 43. Minimere tid brugt på ad hoc kundebetjening på centraldepotet 44. Minimere tid brugt på plukning til afdelinger (for plukkemaskiner og manuel plukning) 47. Minimere risiko for flaskehalse/ventetid ved transport af varer pga. begrænset elevatorkapacitet 49. Reducere tid brugt på opfyldning af afdelingsdepoter (stort antal depoter, opfyldningsfrekvens) 57. Minimere tiden der bruges for at genopfylde procedurebakker/-vogne 63. Minimere tiden personalet bruger på fremfinding af linned & tøj 66. Reducere tiden der bruges på transport og genopfyldning af linneddepoter 69. Reducere tiden brugt på transport af vasketøj 71. Minimere tid brugt på fremfinding af den rette medicin i medicinrum 75. Mindske tiden der bruges på at matche medicinbestilling og modtager, når medicin modtages/videredistribueres til afdelinger 80. Minimere tiden personalet bruger på at transportere medicin og væske til medicinindtag (til stue) 85. Minimere tiden som sygeplejersker bruger på at bestille fødevarer og daglige måltider 87. Minimere tiden personalet bruger på at håndtere og servere drikkevarer og mad til patienter (der kan selv) 94. Minimere tiden, der bruges på bestilling af fødevarer 102. Minimere tid, der bruges på fremfinding af de rette varer til prøvetagning på alle afdelinger (når laboranter og afdelingspersonale er involveret) 104. Minimere den tid patienter og fagpersonale bruger på at vente på hinanden, når prøver skal tages 118. Minimere tiden der bruges på at opspore og fremfinde hjælpemidler, når de skal udleveres til patienten 119. Minimere ressourcer (tid og antal skridt), der bruges når papirjournaler fremfindes Reducere antallet af runder (tid/ture), portøren tager ved transport af affald 2 Sikre og ikkebelastende arbejdsgange 3 Smartere procedurer 35. Minimere antallet af tunge/forkerte løfte ved modtagelse og lagring af forbrugsvarer 45. Minimere risici for ulykker ved transport af farlige væsker 46. Minimere antallet af vrid og tunge løft ved transport og opfyldning af forbrugsvarer til/på afdelinger 51. Minimere afstanden, som forbrugsvarer skal transporteres fra afdelingsdepoter til stue 54. Minimere antallet af løft for personalet, ved transport af varer fra afdelingsdepot til stue 67. Mindske antal tunge løft af vasketøj (sække) 23. Minimere risiko for, at hjælpemidler ikke er rengjorte (og klar til brug), når de tages i brug 27. Mindske risiko for, at personale mangler forbrugsvarer, når han/hun står hos patienten 28. Øge sandsynligheden for at alle varetyper altid og på alle afdelinger er tilgængelige, når personalet har brug for dem (uplanlagte/akutte patientforløb) 36. Minimere antallet af fejlleverancer fra eksterne leverandører (forkerte leveringsdage, forkerte varer, forkert label) 37. Minimere antal af fejlleverancer fra depot til afdeling (klinisk viden til at tjekke) 38. Mindske risiko for pladsmangel på centrallager (på visse dage i leveringscyklus) 48. Minimere tid (hvor) og antal af transportvogne med forbrugsvarer fylder på gangarealer 50. Minimere antal ture (og tid) personalet bruger, på at transportere forbrugsvarer til behandlingssituationer (også når mange varetyper indgår) 52. Minimere antallet af depoter på afdelingen, som varer skal fremfindes på og transpores fra 55. Minimere antallet af ture til andre patientstuer for at fremfinde forbrugsvarer (fra minidepoter på patientstuer) 56. Øge sandsynligheden for, at afdelingsdepoter er hurtigt/nemt fremkommelige, når varer skal fremfindes 68. Mindske risiko for smitte, infektion eller for at komme til skade, når beskidt vasketøj håndteres 76. Minimere antallet af løft og vrid, når medicin transporteres 98. Mindske antallet af tunge løft og vrid, når måltider og service transporteres 109. Minimere risiko for smitte ved håndtering af prøver 125. Minimere antallet af tunge/forkerte løft, kast og vrid, når affald transporteres og deponeres 58. Minimere risiko for at procedurebakker/-vogne mangler varer til at gennemføre en behandlingssituation (travlhed) 64. Øge sandsynligheden for at linned & tøj altid er tilgængeligt, når personalet skal bruge det 70. Mindske risiko for, at patientdata vedr. ordinering ikke er tilgængelig (klar til brug), når farmakonomer skal bestille medicin 90. Øge sandsynligheden for at måltidsaffald (organisk vs. uorganisk) sorteres 91. Øge sandsynligheden for at gangarealer er frie/fremkommelige, når mad- og servicevogne opbevares, transporteres og overleveres 92. Minimere antallet af (ekstra) ture, for at transportere (glemt) service fra centralkøkkenet 95. Minimere tiden, der bruges i centralkøkkenet ved modtagelse og korrigering af fejlleverancer af fødevarer 100. Mindske antallet af prøverekvisitioner uden for systemet, når prøver rekvireres til laboratoriet 101. Øge sandsynligheden for, at laboranten har de nødvendige varer, når han/hun skal tage en prøve (ude på afdelingerne) 103. Minimere risiko for at procedurebakker/-vogne mangler varer til at gennemføre en prøvetagning 122. Reducere mængden af emballage, der skal håndteres og transporteres ind/ud (depotvarer, særligt skaffevarer) 4 Forbrugsoverblik 30. Mindske risiko for pladsmangel og dødlagre på afdelingsdepoter (levering af for store mængder på én gang. Særligt skaffevarer) 32. Øge sandsynlighed for at bestilling af varer afspejler forbruget 65. Minimere risiko for at linned & tøj (og personaleuniformer) opbevares for lang tid uden at blive brugt (dødlager) Mindske risiko for, at patientdata vedr. ordinering ikke er tilgængelig (klar til brug), når farmakonomer skal bestille medicin 88. Øge sandsynligheden for at ramme den passende mængde måltider, kolonial- og mejerivarer, når varer bestilles til (og af) afdelinger 89. Minimere omfanget af madspild, i forbindelse med at det vurderes, hvor mange måltider/madvarer en afdeling har brug for (og reelt spiser) 93. Minimere risikoen for at køkkenet taber service af syne (daglig cirkulation), når det (bør) sendes retur til køkkenet 96. Øge sandsynligheden for at forbrug og (ny)bestilling matcher, ved bestilling af fødevarer i centralkøkkenet 5 Patientsikkerhed 24. Minimere risiko for uautoriseret adgang til personfølsomme data 26. Minimere risiko for hygiejnerisici ved opbevaring af forbrugsvarer (selvorganiserede depoter) 39. Øge sandsynligheden for at overholde kvalitetskrav (luftfugtighed, lufttryk, temperatur, hygiejnekrav) ved opbevaring, transport/overlevering og håndtering af forbrugsvarer 40. Øge sandsynligheden for at overholde hygiejnekrav til sterilvarer (3 pakninger, håndhygiejne) ved opbevaring, håndtering, transport/overlevering og opfyldning 53. Minimere hygiejnerisici ved brug af selvorganiserede depoter ( procedurevogne, hylder/skabe på stue/badeværelse) til opbevaring nær brugssted 61. Minimere hygiejnerisici ved opbevaring og fremfinding af linned & tøj 62. Minimere risiko for patienters uautoriserede adgang til linned/tøj/håndklæder 73. Øge sandsynlighed for at kvalitetskrav overholdes (skrøbelighed, holdbarhed, temperatur og lys), når medicin transporteres, overleveres, håndteres og opbevares 74. Minimere risiko for uautoriseret adgang til medicin (stærk medicin, medicinrum), når medicin transporteres, overleveres og opbevares 81. Minimere risiko for uautoriseret adgang til medicinaffald 82. Minimere risiko for at (den rette) medicin mangler (og skaber forsinkelse), når patienten er klar til behandling 97. Øge sandsynligheden for at overholde kvalitetsstandarder, (holdbarhed, temperatur- og hygiejnekrav) når fødevarer og måltider transporteres, overleveres, håndteres og opbevares 108. Minimere risiko for uautoriseret opbevaring, med henblik på at distribuere/transportere prøver til laboratoriet 115. Øge sandsynligheden for, at holdbarhedsdatoen overholdes, når sterilt genbehandlet udstyr opbevares/tages i brug 116. Øge sandsynligheden for, at tidsfrister for autoklavering overholdes, når udstyr sendes til steril genbehandling efter brug 117. Øge sandsynligheden for, at hygiejnekrav overholdes ved opbevaring, transport og håndtering af sterilt udstyr (til/fra genbehandling) 121. Minimere risiko for smitte/infektion, når affald håndteres, deponeres (urene skyllerum, affaldscentral) og transporteres (fra stuen, fra afdelingen, ud af huset 124. Minimere risiko for uautoriseret adgang til risikoaffald 6 Patientnærhed 2. Minimere risiko for tvivl og uklarhed hos patienten, når personalet informerer om sygdomssituation og (forventet) behandlingsforløb 8. Minimere den tid personalet bruger på andet end de primære pleje- og behandlingsopgaver 10. Minimere (vente)tiden, når patienten skal hjælpes på toilettet, have skiftet ble eller adgang til bækkenstol. 11. Minimere ventetiden, når patienten ønsker at komme i bad eller blive vasket 12. Minimere ventetiden, når (der er behov for at) sengetøj skal skiftes 13. Øge sandsynligheden for at bad og toiletbesøg sker efter behov (vs. tilpasset rutiner vedr. måltider/stuegang) 14. Minimere risiko for, at patienten oplever utrygge eller uværdige situationer, når plejen (toilet/vask) gennemføres 15. Minimere risiko for, at patienten oplever utrygge/traumatiske oplevelser, når behandling gennemføres 16. Minimere antal situationer, hvor personalet må forlade patienten (stuen) undervejs i en pleje-/ behandlingssituation for at hente varer 77. Øge sandsynligheden for, at patienten føler sig tryg, når medicin indtages 7 Medproduktion af egen sundhed 3. Minimere risiko for tvivl og uklarhed hos patienten, når personalet informerer om hospitalets/afdelingens rytme (spisetider, stuegang, baderutiner) 4. Minimere risiko for tvivl og uklarhed hos patienten, når personalet informerer om hospitalets/afdelingens regler (retningslinjer for adgang til håndklæde, tøj, mad, drikkevarer, plejeprodukter, tilgængelig underholdning) 5. Øge sandsynligheden for at patienten bidrager til egen rehabilitering, når hun/han opholder sig på hospitalet 6. Minimere risiko for at patienten føler sig uvelkommen eller til besvær, når hun/han opholder sig på afdelingen 7. Minimere risiko for at patienten oplever spildt ventetid eller keder sig, når hun/han opholder sig på afdelingen 9. Øge sandsynligheden for, at patienten (selv) skaffer, opbevarer og bruger personlige ejendele, når de opholder sig på hospitalet 60. Øge antallet af patienter, der selv kan fremfinde linned & tøj (ejerskab) 79. Øge antallet af patienter, der kan håndtere egen medicin 83. Øge sandsynligheden for, at patienten får serveret mad, når han/hun er sulten 84. Øge sandsynligheden for at servere mad som patienten finder appetitlig (og understøtter hans/hendes lyst til at spise) 86. Øge antallet af patienter, der (selv) har adgang til og kan fremfinde drikkevarer 8 Oplevet behandlingskvalitet 17. Minimere risiko for fejlprocedurer (usikkerhed om patientidentitet, behandlingsprocedure), når behandling og undersøgelser gennemføres 19. Minimere sandsynligheden for fejl, når telefonopkald, mundtlige beskeder og nye/igangværende opgaver overlapper (portører, receptionister, sygeplejersker) 20. Mindske risiko for fejlkommunikation mellem personalegrupper ved behandling og vareforsyning 21. Minimere (vente)tid (og forsinkelse af patientforløb), når personalegrupper tilkaldes for at gennemføre patientforløb (screening, prøver, overflytning, genoptræning) 59. Øge sandsynligheden for ensretning (at samme varetype/-størrelse) bruges, når patienten behandles over længere tid 72. Øge sandsynlighed for at vigtige beskeder bliver set/delt mellem personale i forbindelse med patientmedicinering 78. Mindske risiko for fejl, når medicin fremfindes, doseres og blandes 99. Øge sandsynlighed for at nå laboranten (ude på ruten), for at få (akut-)rekvisitioner igennem 105. Minimere antallet af prøver der bliver taget og registreret på forkert patient 106. Minimere antallet af forsinkelser i patientforløb (grundet temperatur, tid, holdbarhed, manglende labels og at de bliver glemt: out of sight out of mind ) 107. Minimere antallet af prøver, der skal tages om og påføre patienten yderligere smerte (grundet, temperatur, tid, holdbarhed, manglende labels og at de bliver glemt: out of sight out of mind ) 110. Mindske antallet af prøver, der går i stykker, når prøver transporteres 111. Øge sandsynligheden for, at krav til temperatur overholdes, når prøver opbevares og transporteres 112. Øge sandsynligheden for, at krav til holdbarhed overholdes, i forbindelse med at prøver tages/analyseres 113. Øge sandsynligheden for, at tidsfrister (1 time, 4 timer), overholdes, når analyse og prøvesvar ekspederes 114. Øge sandsynligheden for, at tidsfrister overholdes, når prøver transporteres ud/ind til eksterne laboratorier Figur 3. Kerneværdier relateret til outcomes (se bilag for læsevenlig version). 15

16 Del 2 IHL KONCEPTET 16

17 Konceptuel optik Tre forskellige optikker definerer den konceptuelle struktur: 1) Forretningsmæssig optik (modulær opbygning) 2) Hospitalsspecifik optik (basis, vare og service) 3) Teknisk optik (Hygiejnespecifikke hensyn og varespecifikke krav) 3) Teknisk optik: - Hygiejnespecifikke hensyn (3 typer hensyn) IHL basis-moduler 2) Behovsoptik: IHL vare-moduler IHL service-moduler - Varespecifikke krav (8 varekateorier) 17

18 1) Forretningsmæssig optik (modulær opbygning) IHL-løsningen er modulær og består aktuelt af 20 moduler (se figur 4, s. 21). Den modulære opbygningen betyder, at den konkrete løsning til et givet hospital kan sammensættes under hensyntagen til hospitalets specifikke præferencer og overvejelser vedrørende anlæg (f.eks. integration med rørpost, affaldsskakte, linnedskakte etc.), drift (samspil med fx bespisningskoncept, affaldshåndtering, medicinhåndtering, linnedhåndtering, prøvetagning, instrument desinfektion og selvfølgelig logistik i sig selv) og implementering (uddannelse, personalisering, etc.) Hvert modul understøtter anvendelsen af en specifik varekategori, service eller basisfunktion. Et modul er således udtryk for en software-baseret oversættelse af varespecifikke anvendelseskrav og transporthensyn, som styrer systemets fysiske komponenter (art, placering, hastighed, antal etc.). Jo flere moduler, der implementeres, jo større er de potentielle effekter, økonomisk og kvalitativt. Men desto større er også investeringen og kravene til implementeringsledelse. 2) Hospitalsspecifik optik (basis, vare og service) IHL-modulerne fordeler sig på tre grupper: IHL-basis, IHL-vare og IHL-service. IHL-basis-modulerne omfatter de grundlæggende forudsætninger for anvendelse af systemet. IHL-vare-modulerne sigter mod at optimere den eksisterende kliniske praksis ved at automatisere manuelle arbejdsgange og erstatte centrale og decentrale depoter. Modulerne kan umiddelbart implementeres (som erstatning for øvrige/manuelle logistikløsninger, og forudsat oplæring i brugen af modulet), uden at de ændrer strukturelt ved arbejdsgangene for den kliniske kerne og støtteprocesser. IHL-service-modulerne sigter mod at understøtte re-design af eksisterende praksis. IHL-service-modulerne understøtter en ny behandlingsrelateret/klinisk praksis, som ligger ud over logistikopgaverne. Implementering af disse moduler forudsætter en implementering af ny praksis omkring de kliniske opgaver, som understøttes af IHL-systemet. 18

19 3) Teknisk optik IHL-løsningens fysiske design og virkemåde afspejler de specifikke forhold som kendetegner varer, der anvendes i hospitalsregi og måden, de anvendes på. Med henblik på at kunne imødekomme de forskellige krav som følger af varers forskellige karakter og anvendelse, når det kommer til pakning, håndtering, hygiejne, opbevaring og transport, opererer IHL-systemet med 8 centrale varekategorier: 1. Forbrugsvarer 2. Linned & tøj (+vasketøj) 3. Intern post/ journaler 4. Medicin 5. Mad & service (+opvask) 6. Affald 7. Prøver 8. Instrumenter (rene/urene) Med henblik på at udvikle IHL-komponenterne under hensyn til de respektive hygiejne- og kvalitetskrav og vurdere forretningspotentialet i relation til investeringskrav, inddeles modulerne yderligere (foruden de 8 varekategorier) i henhold til tre overordnede hygiejnespecifikke hensyn. De forskellige hygiejnespecifikke hensyn er udtryk for forskellige grader af kompleksitet, hvad angår overholdelse af kvalitets- og hygiejnekrav i forbindelse med transport (herunder opbevaring/håndtering) af varer i IHL-systemet (og følgelig forskellige udviklings- og investeringskrav). De tre overordnede præmisser for varetransport er: 1) Ukritiske transporter 2) Temperaturkritiske transporter 3) Særligt hygiejnekritiske transporter 19

20 Hygiejnespecifikke hensyn For at svare på disse præmisser bør IHL-modulerne udvikles under hensyn til: 1) Ukritiske transporter Almindelige hygiejne- og kvalitetskrav til transport af varer (herunder sterilvarer) Krav til holdbarhed (tid) Ukritiske transporter Temperaturkritiske transporter Særligt hygiejnekritiske transporter 2) Temperaturkritiske transporter Særlige temperaturkrav (høj/lav) 3) Særligt hygiejnekritiske transporter Særlige hygiejnemæssige krav til transport af urene varer/returvarer (herunder affald) 20

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader Intelligent Hospitalslogistik (IHL) Fuldautomatisk løsning til integreret lager og transport Koncept, styring og digitale brugergrænseflader CEO/Software Architect, Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Effektiv drift på hospitaler understøttet af Lean og klinisk logistik

Effektiv drift på hospitaler understøttet af Lean og klinisk logistik Effektiv drift på hospitaler understøttet af Lean og klinisk logistik Anne-Mette Termansen abt@implement.dk FSTA Årskonference 2013, 1. oktober Behov for effektivisering i sygehusvæsenet? Mellem 25 og

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere