SPF-Selskabets Forretningsbetingelser Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport"

Transkript

1 SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011

2 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39

3 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark P/S, CVR-nr. DK , driver virksomhed under det registrerede binavn SPF- Selskabet P/S, herefter blot SPF-Selskabet. SPF-Selskabets CHR-nr. er SPF-Selskabets Forretningsbetingelser SPF-Selskabets Forretningsbetingelser fastlægger betingelserne for alle kommercielle aktiviteter i SPF- Selskabet, herunder omsætning og transport af svin. Forretningsbetingelserne findes i 2 udgavehæfter: SPF-Selskabets Forretningsbetingelser DK, avlssvin (køb, salg, transport og eksport) - og i forskellige sprogversioner SPF-Selskabets Forretningsbetingelser DK, smågrise (køb, salg, transport og eksport) - og i forskellige sprogversioner Begge hæfter indeholder samtlige betingelser, som SPF-Selskabet anvender i de forskellige kontrakttyper. Der er derfor bestemmelser, som kun anvendes i en kontrakttype, men ikke i en anden. Disse forskelle er markeret, ligesom de væsentligste bestemmelser kan indgå som bilagssider i selve kontrakten. SPF-Selskabet vil så vidt muligt sende den mest relevante udgave til Køber hhv. Sælger. Dog påhviler det i henhold til køberetten Sælger/Køber selv at sikre sig kendskab til forretningsbetingelserne inden en Omsætningsaftale indgås eller før et salg/køb. Dette kendskab bekræfter Sælger/Køber ved underskrift på Omsætningsaftalen. Rimelige vilkår for alle SPF-Selskabets Forretningsbetingelser har til formål at sikre rimelige vilkår for alle parter i det kommercielle samarbejde med SPF-Selskabet. Biologisk findes der ingen naturgivne, præcise grænser vedrørende svin og svins sundhed. Men da sådanne "grænser" er nødvendige i samarbejdet, har SPF-Selskabet på nogle områder definere grænser i Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne fastlægger rettigheder og forpligtelser for parterne i samarbejdet samt konsekvenserne, hvis parterne ikke lever op til dem. Fraskrevet ansvar ved indkøbt sygdom SPF-Selskabet har fraskrevet sig erstatningsansvar, hvis de solgte avlssvin bl.a. konstateres inficerede med en sygdom, og denne breder sig til købers øvrige besætning. Køber bærer således selv risikoen for driftstab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab ved overført smitte. SPF-Selskabet har imidlertid etableret Forsikringen SPF-Risikokasse (SRK) med det formål at yde begrænset erstatning efter individuel ansøgning fra købere/leverandører. Betingelser for Forsikringen SPF-Risikokasse er en integreret del af nærværende forretningsbetingelser (pkt. 9), dog med de begrænsninger, der er beskrevet i SRK-reglerne. Ændringer i forhold til tidligere forretningsbetingelser Ændring pr. 20. juli består af sletning af pkt om erstatning fra SRK ved konkurs, tilføjelse i pkt om misligholdelse af aftale ved mgl. betaling, tilføjelse i om brugelig pant, samt i pkt og om ejendomsforbehold. Senere ændringer i disse forretningsbetingelser meddeles direkte til de berørte parter og/eller annonceres i fagpressen - afhængigt af ændringernes karakter og omfang. Regler for SPF-Risikokassen er fra 1. april 2011 ændret til Betingelser for Forsikringen SPF-Risikokasse, (SRK), idet denne ordning nu er overtaget af Danish Crown Insurance. Væsentlige ændringer i forhold til de hidtidige SRK-relger er markeret med en * i punkt-kolonnen. Pr. 20. juli er definitionen af købspris ændret i pkt SPF-Selskabet P/S Side 3 af 39

4 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål... 3 Indholdsfortegnelse Generelt Kontrakttyper og gyldighedsområde Betegnelser og definitioner Ansvar og ansvarsbegrænsninger Generelt ansvar og ansvarsbegrænsninger SPF-Selskabets og Sælgers ansvar for sundhedsstatus ved levering Risikoovergang ved levering SPF-Selskabets særskilte erstatningsansvar Sælgers særskilte ansvar, sælgererklæringer Sælgers særskilte ansvar om indberetning af flytning af svin Sælgers særskilte ansvar ved rød besætnings ophør Købers særskilte ansvar ved modtagelse af svin Købers begrænsninger i brug af indkøbte renracede DanAvl-avlssvin og afkom heraf SPF-Selskabets krav mod Køber ved overtrædelse af køberforpligtelser for renracede avlssvin Omsætningsaftaler / kontrakter Generelt Ikrafttrædelse Ændring / opsigelse, generelt Ændring / opsigelse, med eller uden varsel Konsekvens af betinget status Konsekvens af uønsket smitte Overdragelse Brand og bygningsskade Salmonella-forekomst og Zoonosetilsyn Transport Regler og lovgivning Aftale om transport Tilkørselsforhold På- og aflæsning Strøelse og gødningsrester Modtagelse af avlssvin til supplement Særlige krav fra Sælger og Køber Ekstrabetaling for transport mv Afvigelser i svinenes antal, vægt og alder ved transport Konsekvenser af betinget status og ændring af sundhedsstatus Ansvar for svinenes egnethed til transport Kravene om egnethed til transport Sammenblanding af svin under udlevering og transport Priser og betaling Priser, noteringer, gebyrer og afgifter Ændring af omsætningsgebyrer og transportpriser Betalingsbetingelser Ejendomsforbehold Forrentning og rentebetaling Betalinger Afregning Fejl i fakturaer og afregninger Avlssvinenes standard og kvalitet Mærkning Halelængde Åbne sår Vaccination af salgsdyr Raceangivelser Sopoltes og orners vægt Pattesæt Drægtighed Orners bedækningsevne mm SPF-Selskabet P/S Side 4 af 39

5 7. Reklamation over mangler Reklamationsform og -adresse Reklamationsfrister Erstatningsgrundlag og - opgørelser Generelle betingelser for erstatning Værdiansættelse og besigtigelse af leverede svin Beregnede værdier og beløbsgrænser ved opgørelser Erstatningsbetaling Manglende opfyldelse af Omsætningsaftaler Erstatninger for sygdomme (ikke-spf-sygdomme) Vægt Pattesæt Ben og klove Alder ved levering Drægtighed og faring Eksteriørfejl i øvrigt og andre fejl Specifikke ornefejl Betingelser for Forsikringen SPF-Risikokasse (SRK) Formål og Aktører Situationer, hvor der kan ydes erstatning Præmie Generelle betingelser for SRK-erstatning Konkrete betingelser for og størrelsen af erstatning Erstatning ved nyetablering af sobesætning Erstatning når Købers modtagerbesætning har sundhedsstatus SPF Erstatning når Købers modtagerbesætning har sundhedsstatus Ukendt Erstatning ved supplering af sobesætning via karantænerum Erstatning ved forsinkelser i levering af avlssvin til etablering Betinget status på SPF-vogn Almindelige vilkår Tvistigheder Retlige afgørelser af tvister ved voldgift Retlige afgørelser af tvister ved ordinære danske domstole Medindstævningsret (adcitation) Formularer og it-midler SPF-Selskabets følgesedler, stamtavler og fragtbreve SPF-Portalen SPF-Selskabet P/S Side 5 af 39

6 1. Generelt 1.1 Kontrakttyper og gyldighedsområde Al samhandel med SPF-Selskabet om avlssvin og transport mv. sker i henhold til disse forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt før leveringen hhv. transporten Enhver handel og transport bekræftes i en Kontrakt, dvs. en Omsætningsaftale eller Transportaftale. Disse forretningsbetingelser omhandler alle kontrakttyper, jf. pkt , 3.1 og 4.2, men det er ikke alle punkter, der gælder for alle kontrakter. Hvis et punkt har begrænset gyldighed til en kontrakttype, er det anført med kontrakttype i pkt.nr.- kolonnen. Disse særlige punkter er: Kontrakttyper A og B: 2.4.1, 8.4.1, og Kontakttype C: 8.1 c), Kontrakterne findes i flere typer, afhængig af den konkrete handels konstruktion: A. Tre-partsaftale: Leverandør - SPF-Selskabet - Modtager. SPF-Selskabet er Køber i forhold til leverandøren af svinene og Sælger i forhold til modtageren af svinene. Leverandør og Modtager er dermed hhv. Sælger og Køber i forhold til SPF- Selskabet. SPF-Selskabet udfører også transporten, som kan gennemføres direkte eller via samlested. B. Tre-parts-aftale: Leverandør - SPF-Selskabet - Mellemhandler. Som A, men hvor SPF-Selskabets Køber er en Mellemhandler, der selv indgår kontrakt med Modtager. SPF-Selskabet har ingen forpligtelser overfor Modtager, der heller ikke har nogen rettigheder hos SPF-Selskabet. C. To-parts-aftale: C.1 Leverandør som Sælger og SPF-Selskabet som Køber C.2 SPF-Selskabet som Sælger og Modtager som Køber C.3 SPF-Selskabet som Sælger og Mellemhandler som Køber D. Transportaftale Aftale om SPF-Selskabets transportydelse, uden at SPF-Selskabet er part i handelen med de transporterede svin 1.2 Betegnelser og definitioner De almindeligste betegnelser i disse Forretningsbetingelser er defineret således: Om sundhed: Sundhedsstatus: Supplerende statusoplysning: Betinget status: Den af SPF-SuS registrerede og deklarerede permanente Sundhedsstatus: "SPF": jf. SPF-Sundhedsreglerne "Konventionel med PRRS-deklaration": jf. SPF-SuS PRRS-regler for konventionelle besætninger "Ukendt": Ingen aftale med SPF-SuS om deklareret sundhedsstatus Den af SPF-SuS registrerede Supplerende statusoplysning : for SPF-besætninger: jf. Sundhedsreglerne for andre besætninger: oplysning om salmonella-status, jf. offentlige regler Betegnelse, der midlertidigt oplyses sammen med Sundhedsstatus, når der er mistanke om forekomst af uønsket smitte i en besætning, der er omfattet af SPF-SuS Sundhedsregler eller PRRS-regler SPF-Selskabet P/S Side 6 af 39

7 Uønsket smitte: er konstateret en afvigelse fra eller overtrædelse af SPF-Sundhedsreglerne er en midlertidig begrænsning for salget. Begrebet "Betinget status" dækker over både "primær betinget status" og "afledt betinget status". Primær betinget status omhandler den besætning, hvori mistanken er opstået eller begrænsningen er indført for, medens afledt betinget status vedrører handelsforbindelser til besætningen med primær betinget status. Der kan sælges levedyr under en betinget status, når Køber har accepteret det. Infektion med én af SPF-sygdommene i en SPF-besætning, jf. SPF-SuS sundhedsstatusbetegnelser, eller af ødemsyge samt infektion med PRRS i konventionel besætning med PRRS-deklaration Indkøbt (uønsket)smitte: En sygdomssmitte, der viderebringes fra Sælgers besætning til Købers / Modtagers besætning sammen med leverede svin. Kan være både SPFsygdomme og andre sygdomme. SPF-sygdommene: Sundhedsreglerne: SPF-besætning: Rød besætning: Blå besætning: Grøn besætning: De syv specifikke sygdomme, som SPF-systemet deklareres for. SPF-SuS "SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger" Svinebesætning, som er godkendt af SPF-SuS DanAvl-avls-/opformeringsbesætning omfattet af SPF-Ejer-aftale og SPF- Sundhedsregler, og SPF-status i rødt sikkerhedsniveau Besætning omfattet af SPF-Ejeraftale og SPF-Sundhedsregler, og SPFstatus i blåt sikkerhedsniveau Besætning omfattet af SPF-Ejeraftale og SPF-Sundhedsregler, og SPFstatus i grønt sikkerhedsniveau Besætning med PRRS-deklaration: Svinebesætning, som kun er deklareret for PRRS i henhold til aftale med SPF-SuS og PRRS-regler. Er ikke deklareret for SPF-sygdomme. Karantænerum: Staldområde/rum, der er afspærret fra selve besætningen, og som anvendes til holdvis modtagelse af avlssvin, som led i den normale udskiftning af sobesætningen Om transport: Chauffør: SPF-chauffør: Transportform: Transportreglerne: Transportvogn: Åben vogn: SPF-vogn: Samlæsning: Samlested: Chauffør ansat i SPF-Selskabet eller i transportfirma lejet af SPF-Selskabet, men chaufføren er ikke godkendt til transport af SPF-svin. "Chauffør"- udtrykket kan også være fællesbetegnelse for både Chauffør og SPFchauffør. Chauffør ansat i SPF-Selskabet og godkendt af SPF-SuS til transport af SPF-svin Betegnelse, der angiver om svinene er transporteret i SPF-vogn eller i Åben vogn, eller samlæsset SPF-SuS SPF-Transportregler for SPF- Transportører Generelt udtryk for SPF-vogn og Åben vogn Ikke-smittebeskyttende vogn tilhørende - eller lejet af - SPF-Selskabet, hvorfra aflæsses svin med sundhedsstatus: Ukendt, uanset leverandørbesætningens status Transportvogn tilhørende SPF-Selskabet, og godkendt i henhold til SPF- Transportreglerne, og som leverer svin med leverandørbesætningens sundhedsstatus. Svinene, der leveres til modtagers besætning, er transporteret sammen med svin fra andre leverandørbesætninger, og har dermed den sundhedsstatus, som den laveste af de involverede leverandørbesætninger har, jf. dog transportform Et sted, hvor dyr fra forskellige besætninger samles med henblik på forsendelse til udlandet, jf. i øvrigt EU-veterinærforskrifterne SPF-Selskabet P/S Side 7 af 39

8 1.2.3 Om handel: Sælger: Den juridiske person, som sælger svinene til SPF-Selskabet og modtager afregning for de leverede svin Leverandør: Ejer af den besætning, hvorfra svinene leveres Køber: Den juridiske person, som køber svinene af SPF-Selskabet, og modtager faktura for leverede svin mm. Modtager: Ejer af modtagerbesætningen, dvs. besætningen, hvor de købte svin aflæsses Modtagerbesætning: Den besætning/ejendom, hvor svinene aflæsses Mellemhandler: Handelsvirksomhed, som køber svin og ydelser af SPF-Selskabet med henblik på videresalg efter egne forretningsbetingelser og særskilt egen kontrakt Parterne: Sælger + Køber + SPF-Selskabet Kontrakt Fællesudtryk for det underskrevne handelsdokument, der specificerer indholdet i en anført handel Levering: Handlingen, hvor svinene overdrages/transporteres fra leverandør til modtager Leverance: Den mængde svin, som i Omsætningsaftalen er bestemt til levering på samme tidspunkt (normalt et ugenr.) (og som kan omfatte flere hold jf. Omsætningsaftalen) Hold: En del af en leverance og fastlagt i Omsætningsaftalen Salgsstop: Videncenter for Svineproduktion eller offentlige myndigheder har forbudt salg af levedyr fra besætningen i en periode Købererklæring: Erklæring til Videncenter for Svineproduktion, som køber af renracede Dan- Avl-avlssvin skal underskrive inden levering. Den indeholder begrænsninger i muligheder for videresalg. SPF-Pris Beregnet basispris + sundhedstillæg +/- ugeregulering, hvor basisprisen er grundprisen for en 22-ugers-krydsningssopolt, Rød SPF-notering 4 Købspris: Den fakturerede pris, ekskl. SRK-gebyrer og moms, men inkl. andre skatter, afgifter, gebyrer mm. Ejer: Besætningsejeren generelt Forretningsbetingelser: SPF-Selskabets Forretningsbetingelser om køb og salg af avlssvin og transport SRK: SPF-Risikokassen, pkt Om organisationer/institutioner/firmaer: DanAvl: FVST: L & F SPF eller Selskabet: SPF-SuS: VSP: DanAvl (www.danavl.dk) er navnet på de danske svineproducenters avlssystem, som ledes af VSP. Fødevarestyrelsen (www.fvst.dk), som er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og ansvarlig for kontrol med veterinære forhold Landbrug og Fødevarer (www.lf.dk), som er brancheorganisation for det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv SPF-Selskabet P/S SPF-Sundhedsstyringen, Afdeling i Landbrug og Fødevarer, (www.spfsus.dk) Videncenter for Svineproduktion (www.dansksvineproduktion.dk) under Landbrug og Fødevarer. Er faglig organisation for de danske svineproducenter. (Tidligere Dansk Svineproduktion) 2. Ansvar og ansvarsbegrænsninger 2.1 Generelt ansvar og ansvarsbegrænsninger Parternes respektive ansvarsområder er beskrevet i dette pkt. 2. Desuden indeholder pkt. 7 og pkt. SPF-Selskabet P/S Side 8 af 39

9 8 bestemmelser om reklamationer og erstatningsforhold Ved køb og salg af svin gennem SPF-Selskabet har Sælger og SPF-Selskabet kun ansvar for de mangler og følgeskader hos Køber, der er beskrevet i Forretningsbetingelserne. Derved er også Købers rettigheder vedr. mangler og følgeskader fastlagt. 2.2 SPF-Selskabets og Sælgers ansvar for sundhedsstatus ved levering Sundhedsstatus: SPF Ved levering af svin fra besætninger med sundhedsstatus: SPF, jf. Kontrakten, er der ved den af SPF-SuS foranstaltede sundhedskontrol (jf. Sundhedsreglerne) ikke fundet tegn på uønsket smitte i Sælgers besætning, hvis sundhedsstatus er anført på leverancens følgeseddel. Ved aflæsning hos Modtager har svinene den sundhedsstatus, der fremgår af "Transportform", jf. pkt Sælger og SPF-Selskabet er uden ansvar for indkøbt uønsket smitte, medmindre der er begået ansvarspådragende fejl eller forsømmelser hos Sælger hhv. Selskabet i forhold til Sundhedsreglerne og Transportreglerne samt disse Forretningsbetingelser. I så fald er a) Sælger kun ansvarlig, hvis han har handlet groft uagtsomt b) SPF-Selskabet ansvarligt efter pkt Sælger og SPF-Selskabet er uden ansvar for indkøbt smitte med andre sygdomme, medmindre sygdommen var i akut udbrud i Sælgers besætning på leveringstidspunktet, eller der er anført anden aftale herom i Omsætningsaftalen Sundhedsstatus: "PRRS-deklaration Ved levering af svin fra besætninger med sundhedsstatus: PRRS-deklaration, jf. Kontrakten, er der ved den af SPF-SuS foranstaltede kontrol (jf. PRRS-reglerne) ikke fundet tegn på uønsket PRRSsmitte. Ved aflæsning hos Modtager har svinene den sundhedsstatus, der fremgår af "Transportform", jf. pkt Sælger og SPF-Selskabet er uden ansvar for indkøbt uønsket PRRS-smitte, medmindre der er begået ansvarspådragende fejl eller forsømmelser hos Selskabet hhv. fra Sælgers side, i forhold til Sundhedsreglerne og Transportreglerne samt disse Forretningsbetingelser. I så fald er a) Sælger kun ansvarlig, hvis han har handlet groft uagtsomt b) SPF-Selskabet ansvarlig efter pkt Sælger og SPF-Selskabet er uden ansvar for indkøbt smitte med andre sygdomme end PRRS, idet besætningens sundhedsstatus betragtes som Ukendt for andre sygdomme, jf. pkt Sundhedsstatus: Ukendt Ved levering af svin fra besætninger med sundhedsstatus: Ukendt, jf. Kontrakten, fralægger SPF- Selskabet sig ethvert ansvar for svinenes sundhedsstatus. Sælger er dog ansvarlig for så tidligt som muligt og før pålæsning - at give meddelelse til SPF- Selskabet a) hvis der opstår mistanke om forekomst af en sygdom, der ikke tidligere er konstateret i besætningen b) hvis der opstår kliniske udbrud af produktionssygdomme, f. eks. PRRS, svinedysenteri, nysesyge, lungesyge mv. I tilfældene a)-b) kan svin fra besætningen kun sælges, hvis Køber på forhånd har accepteret at modtage svinene, jf. dog pkt. 3.5 og pkt. 3.6 om konsekvens i Omsætningsaftaler. Eventuel oplysning om leverandørbesætningens eller modtagerbesætningens sundhedsstatus i Omsætningsaftalen eller på følgeseddel gives kun som orientering, dvs. SPF-Selskabet er uden ansvar for dokumentationen bag oplysningerne. SPF-Selskabet P/S Side 9 af 39

10 SPF-Selskabets ansvar består alene i at registrere Sælgers hhv. Købers oplysninger om sundhedsstatus samt at bringe dem til berørte samhandelsparter Sælger og SPF-Selskabet er kun ansvarlig for salmonella-bakterier og tegn herpå (inkl. antistoffer i blod) i det omfang, det er fastlagt af danske veterinærmyndigheder, VSP og SPF-SuS, jf. pkt Transportform Ved SPF-Selskabets levering/aflæsning hos Modtager har svinene den sundhedsstatus og betegnelse, der er angivet på følgesedlen under Transportform. Ved levering af svin med Transportform "SPF", jf. afkrydsning på følgeseddel, leveres svinene med Sundhedsstatus: Samme som Leverandørbesætningen. Ved levering af svin med Transportform: Åben vogn, jf. afkrydsning på følgeseddel, leveres svinene med Sundhedsstatus: Ukendt, jf. pkt og SPF-Selskabet fralægger sig ethvert ansvar for: a) svinenes sundhedsstatus, bortset fra hvad der er bestemt i pkt og b) sundhedsmæssig rækkefølge i transporterne, dog undtaget: 1. transportrækkefølge ved fra - og tilkørsel til besætninger med sundheds-status: Konv. m. PRRS-deklaration, hvor rækkefølgen er som fastlagt i SPF- Transportreglerne 2. transportrækkefølge, der er påbudt af myndigheder eller Videncenter for Svineproduktion I relation til SPF-Transportreglerne skal en Åben vogn betragtes som en ikke-godkendt transportørs vogn Sundhedsdeklaration Ved indgåelse af en Leveringsaftale om levering af svin fra en rød besætning, jf. pkt. 3,udsender SPF-Selskabet til Køber, eller foranlediger udsendelse af, en aktuel Sundhedsdeklaration for den pågældende røde besætning. Sundhedsdeklarationen kan ses og udskrives fra I supplement til Sundhedsdeklarationen kan enhver køber hos SPF-Selskabet rekvirere skriftlige "Supplerende sundhedsoplysninger" ("Sup-sund"), hvori oplysninger om sundhedsforhold, der ikke er omfattet af Sundhedsdeklarationen, er anført Hvis der på Købers foranledning er aftalt sundhedsmæssige krav eller betingelser, der afviger fra Forretningsbetingelserne, skal dette være anført i Kontrakten herunder om og hvordan dette påvirker opsigelse, ophør og erstatning ved mistanke om eller konstateret smitte SPF-Selskabet leverer kun fra en besætning med betinget status eller afledt betinget status, efter at have opnået accept fra Køber Betinget status i sælgers besætning pga. manglende "15-ugers-erklæring" og/eller forsinkede årlige statusblodprøver har ikke konsekvens for allerede planlagte transporter i den uge, hvor den betingede status indføres, og Køber orienteres ikke herom I forbindelse med mistanke om - eller forekomst af - særlige sygdomme (f.eks. Aujeszky, Svinepest, Mund- & klovsyge, TGE, Salmonella eller en ny sygdom) kan danske veterinærmyndigheder og/eller Videncenter for Svineproduktion opstille omsætningsmæssige begrænsninger. Uanset om disse begrænsninger er forbud, henstillinger eller anbefalinger, kan Sælgere og Købere med Kontrakt om levering af svin via SPF-Selskabet ikke i den anledning kræve erstatning hos hinanden eller hos SPF-Selskabet for manglende opfyldelse af aftalen, medmindre andet er bestemt i Forretningsbetingelserne om den pågældende sygdom. 2.3 Risikoovergang ved levering Ansvaret (risikoen) for svinene i hele leveringsforløbet er fordelt således: a) Sælger bærer ansvaret for, at de udleverede dyr opfylder kravene i Forretningsbetingelserne SPF-Selskabet P/S Side 10 af 39

11 den indgåede Omsætningsaftale den alment gældende danske standard for den pågældende kategori af svin lovgivningen om egnethed til transport, jf. pkt. 4.11, 4.12 og 4.13 Efter pålæsning af avlsdyr til en af SPF-Selskabets vogne, bærer Sælger fortsat ansvar og risiko for pålæssede svin, som endnu ikke er aflæsset på det af Køber anviste sted (bestemmelsesstedet), 1. hvis der bliver indført betinget status i Sælgers besætning efter pålæsningen 2. hvis offentlige myndigheder foretager kontrol/aflivning af disse med henvisning til forhold/handlinger, som er eller kan være foretaget af Sælger. Sælger skal i så fald erstatte SPF-Selskabet alle de hermed forbundne dokumenterede tab, inkl. Købers tab, jf. pkt. c) 3. hvis offentlige myndigheder ved kontrol under transporten til og på bestemmelsesstedet finder svin, som ikke var egnet til transport. Medfører en sådan kontrol omkostninger/tab i form af bøder eller klip i retten til at transportere dyr eller sagsomkostninger for chauffør og/eller SPF-Selskabet, kan chauffør og/eller SPF- Selskabet kræve regres hos Sælger for sådanne omkostninger. Regreskravet vil være begrænset til tilfælde, hvor det findes rimeligt under hensyntagen til den udviste skyld og omstændighederne i øvrigt. Se også pkt. 4. b) SPF-Selskabet bærer risikoen for dyrenes hændelige undergang (død) eller værdiforringelse under transporten, dvs. fra pålæsningen er afsluttet og dørene til transportkassen er lukkede, dog jf a), medmindre dødsfaldet eller forringelsen skyldes forhold, der var til stede (skjult eller synligt) inden pålæsningen. c) Køber overtager risikoen for dyrenes hændelige undergang (død) og værdiforringelse, når de er aflæsset på det sted, som Køber har anvist. I de under pkt. a) 2. nævnte tilfælde kan Køber ikke kræve tabserstatning for manglende antal dyr i leverancen, medmindre det ved kontrollen påvises, at Sælger har handlet retsstridigt Efter pålæsning hos Sælger og aflæsning hos Modtager skal disse kvittere herfor på en følgeseddel. Den person, som Sælger hhv. Køber lader underskrive, betragtes ubetinget af SPF-Selskabet som bemyndiget hertil af hhv. Sælger og Køber. SPF-Chaufføren / Chaufføren kvitterer ligeledes på følgesedlen, inden han afleverer kopi til Sælger hhv. Modtager. 2.4 SPF-Selskabets særskilte erstatningsansvar A og B I kontrakttyperne A og B kan SPF-Selskabet kun pålægges ansvar som sælger i samme omfang, som SPF-Selskabet kan holde Sælger ansvarlig, jf. dog pkt Lider en Køber eller Sælger tab som følge af SPF-Selskabets fejl eller forsømmelser, { XE "SPF" }{ XE "fejl" }{ XE "forsømmelser" }er Selskabet erstatningsansvarligt efter dansk rets almindelige erstatningsregler, med de ændringer og tilføjelser, der er nævnt i pkt Definitioner a) En primær skadelidt defineres som den Køber eller Sælger, som via sin kontrakt med SPF-Selskabet, lider tab, som følge af en af Selskabet begået fejl eller forsømmelse i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. b) En sekundær skadelidt defineres som ejeren af den besætning, der via et kontraktforhold med en primær skadelidt også lider tab som følge Selskabets fejl/forsømmelse Erstatningsbeløb og begrænsninger a) En primær skadelidt kan i erstatning maksimalt få kr. 1 mio., ekskl. krav fra eventuelle sekundære skadelidte. b) En sekundær skadelidt kan i erstatning maksimal få kr. kr. 1 mio., idet krav mod ham fra tredjepart, ikke kan inddrages og medtages. c) En primær skadelidt og tilknyttede sekundære skadelidte kan tilsammen maksimalt få erstatning på kr. 3 mio. Hvis alle skadelidtes tab til sammen overstiger kr. 3 mio., fordeles erstatningen mellem de skadelidte i forhold til deres individuelle tab, dog således at den enkelte maksimalt kan få kr. 1 mio. SPF-Selskabet P/S Side 11 af 39

12 d) Overstiger det samlede krav fra alle skadelidte blandt Selskabets kunder som følge af den samme fejl/forsømmelse, kr. 5 mio., fordeles dette maksimalbeløb mellem de skadelidte i forhold til deres individuelle tab, dog således at den enkelte maksimalt kan få kr. 1 mio. De anførte maksimale beløb er gældende medmindre den begåede fejl/forsømmelse er gjort med forsæt En primær skadelidt skal holde SPF-Selskabet skadesløs i den udstrækning, SPF-Selskabet pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som SPF-Selskabet, efter hvad der er bestemt ovenfor, ikke er ansvarlig for overfor en primær og en sekundær skadelidt Ved opgørelse af tab følges bestemmelserne i pkt Et eventuelt erstatningsansvar skal være gjort gældende senest tre måneder fra det tidspunkt, hvor Køber/Sælger var eller burde være klar over, at der var begået en ansvarspådragende fejl eller forsømmelse. 2.5 Sælgers særskilte ansvar, sælgererklæringer om importerede, klovbærende dyr a) Alle svin, som en Sælger leverer til SPF-Selskabet - eller via SPF-Selskabets Omsætningsaftaler - er født og produceret i Danmark, og de har på intet tidspunkt været i kontakt med importerede klovbærende dyr. b) Sælger skal straks give meddelelse til SPF-Selskabet, såfremt der til Sælgers ejendom(me) indkøbes udenlandske, klovbærende dyr eller andre sådanne dyr, der har haft kontakt med udenlandske, klovbærende dyr. c) Sælger skal straks give SPF-Selskabet meddelelse, hvis han får mistanke om, at der til hans ejendom(me) er indkøbt klovbærende dyr, som kan have udenlandsk oprindelse eller have været i kontakt med udenlandske, klovbærende dyr. d) Til "klovbærende dyr" henregnes bl.a. svin, kreaturer, får, geder og hjorte. e) Levering af svin til SPF-Selskabet i strid med punkterne 2.5.1a)-d) kan medføre erstatningskrav fra SPF-Selskabet om anvendelse af lægemidler Sælger indestår for, at alle svin, som leveres til SPF-Selskabet, opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 (med senere ændringer) om Dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. Specielt indestår Sælger for overholdelse af 13 om levering af dyr, der ikke er omfattet af tilbageholdelsestid. Såfremt SPF-Selskabet eller Køber lider tab som følge af Sælgers overtrædelse af bekendtgørelsen, skal Sælger kompensere disse for alle deres direkte og indirekte tab i den anledning, herunder omkostninger til prøveudtagninger. Se også pkt a) om DANISH Produktstandard a) Sælger indestår for, at hans besætning er godkendt under Videncenter for Svineproduktions DANISH Produktstandard. Sælger skal omgående give SPF-Selskabet skriftlig besked, hvis godkendelsen mistes. b) Svin fra ikke-godkendte besætninger kan kun sælges til besætninger (inkl. udenlandske), som forud har accepteret at modtage sådanne svin. c) Oplysning om leverandørbesætningens Danish-status vises på d) SPF-Selskabet har ikke ansvar for fejl i angivelsen af DANISH-status eller ved salg af svin fra ikke-godkendte besætninger. 2.6 Sælgers særskilte ansvar om indberetning af flytning af svin Enhver transport af svin, som SPF-Selskabet foretager fra dansk besætning til dansk modtagerbesætning (inkl. (eksport)samlesteder), som ikke er i SuS-samdrift med fraflytningsbesætningen, indberettes af SPF-Selskabet til Fødevarestyrelsens Flytningsregister i CHR iht. gældende lovgivning. SPF-Selskabet P/S Side 12 af 39

13 Tilsvarende indberetning foretages ved SPF-Selskabets direkte eksport fra afsenderbesætningen til udenlandsk modtagerbesætning. I alle andre tilfælde sker indberetning efter konkret aftale med Sælger. Indberetningen sker senest 7 dage fra flytningsdagen. Sælger har ved fraflytningen af svinene givet SPF-Selskabet fuldmagt til denne indberetning på hans vegne. Dog har Sælger iflg. Fødevarestyrelsens Bekendtgørelse nr af 10. nov (med senere ændringer) om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin m.fl., ansvaret for at indberetningen sker. 2.7 Sælgers særskilte ansvar ved rød besætnings ophør Der kan ikke de sidste 6 uger før et besætningsophør leveres avlssvin fra en rød ophørende besætning til indsætning i karantænerum hos modtager. Sker besætningsophøret med kortere varsel end 6 uger er Sælger ansvarlig for de svin, der allerede er leveret til modtagers karantænerum. Køber kan kræve erstatning for differencen mellem købs- og videresalgspris, hvis de ikke kan frigives af SPF-Sundhedskontrollen på normale betingelser, jf. Sundhedsreglerne. 2.8 Købers særskilte ansvar ved modtagelse af svin Køber og/eller Modtager er forpligtet til at aftage dyr tiltænkt hans besætning, uanset om dyrene ved levering/aflæsning ikke er af sædvanlig god standard. Køber kan - efter aftale med SPF-Selskabet - evt. lade sådanne dyr slagte for SPF-Selskabets eller Sælgers regning. Køber og/eller Modtager kan dog afvise dyr, hvis han har begrundet mistanke om, at dyrene ved leveringen ikke har den sundhedsstatus, som er anført i Kontrakten Køber er - for egen regning - forpligtet til at foretage de af SPF-SuS eventuelt krævede undersøgelser i sin besætning til afklaring af evt. smitte med uønskede sygdomme i forhold til den i Omsætningsaftalen anførte sundhedsstatus for de leverede svin, inkl. evt. særlige krav og betingelser, jf. pkt Købers begrænsninger i brug af indkøbte renracede DanAvl-avlssvin og afkom heraf Hjemmel + anvendelse Disse begrænsninger er fastsat af Videncenter for Svineproduktion (VSP) og anvendes i alle tilfælde, hvor en svineavler (her Sælger) sælger og en Omsætter (her SPF) videresælger renracede DanAvl-avlssvin herunder sæd til Produktionsbesætninger. En Produktionsbesætning er af VSP defineret som en besætning, som ikke sælger Avlssvin eller hverken direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af et Avlssystem eller har indgået organiseret samarbejde herom. Svineavleren må endvidere kun sælge renracede DanAvl-avlssvin til en af VSP godkendt Omsætter. SPF-Selskabet er godkendt af VSP. SPF-Selskabet og dets købere skal betale afgifter til DanAvl-systemet Enhver Køber af Renracede DanAvl-avlssvin skal inden levering underskrive VSP's "Køber- Erklæring med salgsvilkår" om anvendelse af de indkøbte svin. I Køber-Erklæringen indgår de i pkt nævnte bestemmelser Brug af de købte renracede DanAvl-avlssvin Køber skal anvende de købte renracede DanAvl-avlssvin i egen bedrift og må ikke uden skriftligt samtykke fra Videncenter for Svineproduktion videresælge, opstalde eller på anden måde overlade tredjemand brugen af de købte Renracede avlssvin eller afkom heraf - herunder krydsningsafkom - i 2 år efter, at købers besætning sidste gang har fået tilført renracede DanAvl-avlssvin, herunder sæd, jf. dog pkt Køber er berettiget til at sælge a) de købte Renracede DanAvl-avlssvin eller afkom heraf direkte til slagtning, b) afkom som smågrise til slagtesvineproduktion, SPF-Selskabet P/S Side 13 af 39

14 c) afkom til en køber, der af Videncenter for Svineproduktion er godkendt som avls- eller opformeringsbesætning (= DanAvl-besætninger) Videncenter for Svineproduktion kan efter forudgående anmodning herom meddele samtykke til videresalg af afkom. Videncenter for Svineproduktions eventuelle samtykke vil være betinget af, at den pågældende køber indgår aftale med Videncenter for Svineproduktion om brugen af de købte Renracede DanAvl-avlssvin og betaling af de af VSP fastsatte afgifter herfor, enten som et engangsbeløb eller som en løbende afgift Kontrol og attester Køber indberetter alle tilladte salg af DanAvl-avlssvin, jf. pkt , til Videncenter for Svineproduktion efter de regler, Videncenter for Svineproduktion til enhver tid har fastsat herom Videncenter for Svineproduktion har ret til inden for normal arbejdstid - men i øvrigt når som helst - at kontrollere købers besætning og købers registrering af produktionsdata og salg af avlssvin Videncenter for Svineproduktion er berettiget til at besigtige de solgte Renracede DanAvl-avlssvin, inden stamtavle udstedes og berettiget til at tilsende køber sundhedsattest for de solgte renracede DanAvl-avlssvin Bod og Forbud Videresælger Køber DanAvl avlssvin i strid med pkt , ifalder Køber en bod på 200 % af Købers salgspris de(t) videresolgte DanAvl-avlssvin - dog minimum 200 % af følgende skalapriser: a) Renracet hundyr DKK b) Renracet orne, hvis solgt til naturlig bedækning DKK c) Renracet Landrace og Yorkshireorne og krydsningsorne af disse, hvis solgt til KS DKK d) Renracet Duroc-orne og krydsninger af denne race, hvis solgt til KS DKK e) Krydsningshundyr af indkøbte Renracede DanAvl-avlssvin DKK Boden tilfalder Videncenter for Svineproduktion Købers betaling af bod, der tilfalder VSP, afskærer ikke Videncenter for Svineproduktion fra at kræve erstatning for de tab, VSP bliver påført ved købers kontraktstridige adfærd Sælger eller Videncenter for Svineproduktion kan begære forbud nedlagt uden sikkerhedsstillelse mod Købers (videre)salg af DanAvl-avlssvin i strid med pkt Værneting og lovvalg Enhver tvist vedrørende disse køberforpligtelser i pkt. 2.9 og Køber-Erklæring, herunder tvister vedrørende tilsidesættelse af forbuddet mod uhjemlet videresalg og idømmelse af bod, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret, uagtet bestemmelsen om afgørelse ved DS-voldgiftsretten i pkt SPF-Selskabets krav mod Køber ved overtrædelse af køberforpligtelser for renracede avlssvin Da SPF-Selskabet i henhold til "Omsætteraftale med VSP" hæfter for sine køberes manglende betaling af bod og erstatning for overtrædelse af videresalgsbetingelserne, vil SPF-Selskabet adcitere den pågældende køber i en eventuel retssag om Købers overtrædelse, jf. pkt SPF-Selskabet P/S Side 14 af 39

15 3. Omsætningsaftaler / kontrakter 3.1 Generelt Køb og salg af svin gennem SPF-Selskabet skal altid foregå på grundlag af én af følgende aftaletyper, som under ét betegnes som Omsætningsaftaler, jf. også pkt. 1.1: 3.2 Ikrafttrædelse a) Leveringsaftale, der anvendes ved: - etablering af ny besætning - stor suppleringsleverance - løbende leverancer b) Ordrebekræftelse, der anvendes ved puljeomsætning c) Mundtlig aftale, der anvendes ved omsætning af avlssvin med kort varsel Tre-partsaftaler a) Leveringsaftale træder i kraft, når både Sælger og Køber har underskrevet aftalen - senest 7 arbejdsdage (ved eksport 15 dage) efter udfærdigelsesdatoen. SPF-Selskabet kan dog - indtil 14 arbejdsdage (ved eksport 21 dage) efter udfærdigelsesdatoen - annullere aftalen, såfremt Selskabet ikke har modtaget skriftlig accept fra både Sælger og Køber. Annulleringen sker uden erstatningsansvar for Sælger, Køber eller SPF-Selskabet. b) Ordrebekræftelse om avlssvin træder i kraft kl to arbejdsdage efter SPF-Selskabets afsendelse pr. eller fax, såfremt hverken Sælger eller Køber har gjort indsigelse til SPF-Selskabet forinden. Indsigelsen skal ske pr. eller fax. SPF-Selskabet kan i tilfælde af rettidig indsigelse fra én af parterne - uden erstatningsansvar - annullere Ordrebekræftelsen til og med tre arbejdsdage efter udfærdigelsesdatoen. c) Mundtlig aftale træder i kraft ved indgåelsen. To-partsaftaler a) Leveringsaftale træder i kraft, når begge parter har underskrevet aftalen - senest 7 arbejdsdage (ved eksport 15 dage) efter udfærdigelsesdatoen. b) Ordrebekræftelse om avlssvin træder i kraft kl to dage efter SPF-Selskabets afsendelse pr. eller fax, såfremt Køber ikke har gjort indsigelse til SPF-Selskabet forinden. Indsigelsen skal ske pr. eller fax. c) Mundtlig aftale træder i kraft ved indgåelsen. 3.3 Ændring / opsigelse, generelt En Omsætningsaftale kan til enhver tid ændres eller opsiges uden konsekvenser for Parterne, hvis de skriftligt erklærer sig enige herom * 20. juli Ved væsentlig misligholdelse ophører en indgået Omsætningsaftale øjeblikkeligt, og misligholderen er forpligtet til at holde modparten skadesløs pga. manglende opfyldelse af aftalen, jf. pkt Ved væsentlig misligholdelse forstås, at en aftale trods et skriftligt påbud fra anden part i aftalen, misligholdes igen på samme aftalepunkt. En væsentlig misligholdelse kan også være en grov overtrædelse af Omsætningsaftalen, Forretningsbetingelserne eller almindelige handelskutymer, samt manglende betaling. I tre-partsaftaler afgør SPF-Selskabet om aftalen er væsentligt misligholdt, uanset kontrakttype Hvis Sælger ønsker at opsige sin SPF-Ejeraftale med SPF-SuS, kan dette aftaleforhold først ophøre, når alle Sælgers Omsætningsaftaler er ophørt Enhver ændring til en Omsætningsaftale skal meddeles til SPF-Selskabet. Ændringen er først gyldig, når Selskabet bekræfter ændringen, hvilket normalt vil ske senest tre arbejdsdage herefter. Bekræftelsen sker i brev til den part, der har meddelt ændringsønsket og i tre-partsaftaler kopi til SPF-Selskabet P/S Side 15 af 39

16 den anden part. Brevet og kopien er herefter uden skriftlig accept at betragte som et tillæg til den oprindelige aftale. En opsigelse bekræftes med brev til den opsagte part og kopi heraf til den opsigende part. I relation til erstatningsberegningen jf. pkt gælder dagen for SPF-Selskabets modtagelse af meddelelsen om ændring eller opsigelse. 3.4 Ændring / opsigelse, med eller uden varsel En Omsætningsaftale kan - uden erstatningsmæssige konsekvenser - ændres / opsiges af én af par terne med følgende varsel: a) Leveringsaftale (engangsleverance): Senest 26 ugenumre før aftalt leveringsuge b) Leveringsaftale (løbende leverancer): Senest 5 ugenumre før aftalt leveringsuge c) Ordrebekræftelse: Senest 5 ugenumre før aftalt leveringsuge, hvis ordrebekræftelsen er udfærdiget mere end 5 uger før leveringstidspunktet Ved senere eller ingen - meddelelse om ændring / opsigelse er modparten berettiget til erstatning i henhold til pkt Hvis der før eller ved levering konstateres afvigende antal dyr på over 50 % af det i Omsætningsaftalen anførte antal, er den skadelidte Part - ud over erstatningen (jf. pkt ) - berettiget til at opsige Omsætningsaftalen med øjeblikkelig virkning. En sådan opsigelse berettiger ikke til yderligere erstatning til nogen af Parterne. 3.5 Konsekvens af betinget status Meddeles betinget status for mistanke om uønsket smitte i Sælgers besætning, gælder følgende vedr. Omsætningsaftaler: a) Leveringsaftale (engangsleverance): - om levering til nyetablering eller større supplering, og alle dyr skal indsættes på tom ejendom, jf. pkt , og denne ejendom ikke er i SuS-samdrift med andre besætninger før 8 ugenumre efter sidste leverance 1. Hvis Køber inden for de forudgående 42 dage (betinget status-dato minus 42, begge inklusive) har modtaget a) mere end 60 % af alle leverancer i henhold til leveringsaftalen, fortsætter aftalen uændret og Køber skal aftage leverancerne til aftalt tid. Køber kan dog uden erstatningsansvar udsætte de resterende leverancer, indtil han har ladet de leverede dyr undersøge for forekomst af smitte, jf. SPF-SuS regler for afklaring af afledt betinget status for en pågældende sygdom. Viser disse undersøgelser, at der ikke er smitte med de leverede dyr, kan Køber alligevel uden erstatningsansvar - opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Køber kan opnå SRK-erstatning, jf. pkt og Opsigelsesretten gælder dog ikke, hvis den betingede status for Sælgers besætning forinden er ophævet. b) 60 % eller derunder af alle leverancer i henhold til Leveringsaftalen, kan Køber uden erstatningsansvar - opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Køber kan opnå SRK-erstatning jf. pkt og Opsigelsen skal ske senest ugedagen efter den betingede statusdato. SPF-Selskabet P/S Side 16 af 39

17 2. Hvis Køber endnu ikke har modtaget svin iht. Leveringsaftalen, og den betingede status (i Sælgers besætning) fortsætter eller forventes at fortsætte, jf. SPF-SuS` regler, ud over to ugenumre efter aftalt første leveringsuge, kan Køber - uden erstatningsansvar - opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Køber kan opnå SRK-erstatning, jf. pkt og b) Leveringsaftale (løbende leverancer): Aftalen fortsætter uændret, men Køber kan - uden erstatningsansvar - annullere de aftalte leverancer i perioden med betinget status i Sælgerbesætningen. Efter ophør af betinget status fortsættes leverancerne i henhold til Leveringsaftalen, idet der ses bort fra de annullerede leverancer. c) Ordrebekræftelse (avlssvin): Som Leveringsaftale (løbende leverancer) pkt b). d) Mundtlig aftale{ XE "Mundtlig aftale" }: Aftalen ophører med øjeblikkelig virkning - uden erstatningsansvar{ XE "erstatningsansvar" } - for Parterne Ved udsættelse af én eller flere leverancer i mere end to ugenumre pga. mistanke om uønsket smitte i Sælgers eller Købers besætninger erstattes i henhold til Regler for SPF-Risikokassen. 3.6 Konsekvens af uønsket smitte Konstateres uønsket smitte - i forhold til SPF-SuS registrering - i Sælgers eller Købers besætning, gælder for: a) Leveringsaftale om levering til nyetablering af en sobesætning, jf. pkt : Aftalen kan fortsætte uændret, jf eller Køber kan opsige aftalen, jf og b) Leveringsaftale om løbende leverancer, Ordrebekræftelse og Mundtlig aftale: pkt Hvis aftalen fortsætter, kan Køber opsige sine Omsætningsaftaler med andre Sælgere, hvis deres sundhedsstatus er højere end Købers nye sundhedsstatus (som defineret i SPF-Sundhedsreglerne). En sådan opsigelse kan ske med 4 ugenumres varsel, uanset det i aftalen aftalte varsel Konstateres smitten i Sælgers besætning, kan Køber - uden erstatningsansvar - opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Køber og Sælger kan opnå SRK-erstatning, jf. pkt og Hvis den uønskede smitte kun konstateres i Købers besætning, kan Køber opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt han sanerer besætningen ved udsættelse af alle svin på ejendommen. Opsigelsen, som begrundes med sanering, skal meddeles skriftligt senest 2 ugenumre efter konstateringen af uønsket smitte. Saneringen skal være begyndt senest 4 ugenumre efter opsigelsen og afsluttet senest 8 ugenumre, efter at den er sat i værk, dvs. hele besætningsområdet skal være tømt for svin og rengjort, jf. SPF-Sundhedsreglerne Køber og Sælger kan ved sanering af Købers besætning opnå SRK-erstatning, jf. pkt og Såfremt saneringen ikke er gennemført inden den nævnte frist, er Køber erstatningsansvarlig over for Sælger for misligholdelse af aftalen for de leverancer, der ikke blev gennemført, jf. pkt Konstateres uønsket smitte - i forhold til SPF-SuS registrering - i Sælgers eller Købers besætning gælder for Leveringsaftale om løbende leverancer, Ordrebekræftelse og Mundtlig aftale: 3.7 Overdragelse Aftalen ophører med virkning fra og med dagen efter SPF-SuS' afsendelse af meddelelse til Ejer om ændring af sundhedsstatus, og uden erstatning til nogen af parterne. SPF-Selskabet P/S Side 17 af 39

18 3.7.1 Ved salg af ejendom eller besætning kan Ejer overdrage rettigheder og forpligtelser i indgåede Omsætningsaftaler til den nye Ejer, såfremt de andre parter i aftalen accepterer det. SPF-Selskabet udsender derefter en ny aftale til underskrift af alle parter. Hvis de andre parter ikke accepterer eller hvis den nye Ejer ikke indtræder i de pågældende aftaler, er sælgerne af ejendommen / besætningen fortsat ansvarlig for opfyldelse af aftalen og for fordringer, der opstår som følge af tidligere leverancer Ved salg eller overdragelse til anden ejerform (som f. eks. I/S, Aps, A/S) gælder pkt tilsvarende * 20. juli Tages besætningen i brugelig pant (en kreditor overtager driften af besætningen) ophører Omsætningsaftalen øjeblikkeligt og uden at de andre parter i aftalen har krav på erstatning for misligholdelse af aftalen. Brugspanthaver kan indgå en Omsætningsaftale. En sådan aftale ophører straks og uden forudgående opsigelse ved brugspantets ophør. Efter aftaleophøret hæfter brugspanthaver for krav, der kan henføres til aftaleperioden. 3.8 Brand og bygningsskade I tilfælde af brand eller bygningsskade hos en af parterne i en Omsætningsaftale ydes ikke erstatning til øvrige aftaleparter for manglende opfyldelse af aftalen. 3.9 Salmonella-forekomst og Zoonosetilsyn Røde besætninger deklareres for salmonella iht. regler fra Fødevarestyrelsen og Videncenter for Svineproduktion Iflg. VSP's regler har Sælger aktiv oplysningspligt om: 1. de seneste seks måneders salmonella-indeks 2. de seneste tre måneders salmonella-niveau på slagtesvin 3. eventuelle positive laboratoriesvar på salmonella-dyrkning inden for de seneste seks måneder. Salmonella-indeksudviklingen, jf oplyses af SPF-SuS som en "Supplerende statusoplysning". Det aktuelle indeks, samt de seneste oplysninger om hhv. salmonella-niveau og salmonelladyrkningsfund oplyses på følgesedlen for en leverance. SPF-Selskabet P/S Side 18 af 39

19 3.9.3 Når en rød sælgerbesætning får registreret en Supplerende statusoplysning med: 1. et salmonella-indeks på 5,0 eller derover eller 2. placering i salmonella-niveau 2 eller niveau 3 orienteres Sælgers Omsætningsaftale-parter af SPF-Selskabet således, afhængig af den pågældende aftaletype: a) Leveringsaftale, nyetablering/stor engangs-leverance: Tidligst 3 ugenr. før første leveringsuge, dog inden levering Efter orienteringen kan Køber, uden at betale erstatning til Sælger, opsige aftalen straks (senest 8 dage efter orienteringen), hvis 1. salmonella-indekset er 10 eller derover eller 2. salmonella-indekset er 5.0 og derover samtidig med, at salmonellaniveauet er 2 eller 3. b) Leveringsaftale, løbende leverancer og Ordrebekræftelse: Tidligst 2 ugenr. før leveringsugen, dog inden levering. Efter orienteringen kan Køber, uden at betale erstatning til Sælger, opsige aftalen straks (senest 8 dage efter orienteringen), hvis 1. salmonellaindekset er 5.0 og derover samtidig med at salmonellaniveauet er 2 eller 3. Hvis enten salmonella-indekset er 5,0 og derover eller salmonella-niveauet er 2 eller 3, kan Køber, uden erstatningspligt, afvise modtagelse af leverancer, så længe salmonella-indeks eller salmonellaniveau, er på eller over de nævnte grænser. Når salmonellaindeks eller salmonellaniveau er under de nævnte grænser, genoptages leverancerne i henhold til Leveringsaftalen, idet der ses bort fra de afviste leverancer. c) Øvrige aftaler: Samtidig med indgåelse af aftalen Får en rød sælgerbesætning påbudt Zoonosetilsyn eller Offentligt tilsyn af Veterinærmyndighederne orienteres aftaleparter/købere, som nævnt i pkt Køber kan herefter opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, og uden at betale erstatning til Sælger. 4. Transport 4.1 Regler og lovgivning SPF-Selskabet P/S Side 19 af 39

20 4.1.1 SPF-Selskabets transport udføres i henhold til: a) SPF-SuS' godkendelse af SPF-Selskabet som SPF-Transportør b) SPF-Transportreglerne (fra SPF-SuS), med de undtagelser, der er nævnt for transport med Åben vogn, pkt c) SPF-Selskabets Forretningsbetingelser, specielt nærværende afsnit om transport d) SPF-Selskabets transporter sker i henhold til gældende lovgivning om dyretransporter, bl.a. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. dec om beskyttelse af dyr under transport Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 21. dec om beskyttelse af dyr under transport (med senere ændringer) Lov nr. 530 af 6. juni 2007 om ændring af dyreværnsloven (klippekortordning for dyretransporter) (med senere ændringer) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 706 af 21. juni 2007 om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens 29 b, stk. 1 (med senere ændringer) 4.2 Aftale om transport Alle leverancer i henhold til Omsætningsaftalerne, jf. pkt. 3, transporteres af SPF-Selskabet i henhold til pkt. 4. Særlige transportbetingelser skal fremgå af Omsætningsaftalen. Når SPF-Selskabet ikke er part i Omsætningsaftalen kan Selskabet udføre transporten i henhold til en Transportaftale. 4.3 Tilkørselsforhold Til- og frakørsel til ind- og udleveringsfaciliteter skal kunne ske på fast, veldrænet, stabil og jævn bund i al slags vejr. Transportvognen skal kunne manøvreres uden hindringer fra træer, bygninger (inkl. udhæng) o.l. Der skal være tagrender over ind- og udleveringsfaciliteter. Der skal være plads til Chaufførens færden omkring vognen i forbindelse med på- og aflæsning, herunder lem eller låge, der sikrer Chaufføren nem adgang til ind- og udleveringsfaciliteterne. 4.4 På- og aflæsning På- og aflæsning ved SPF-besætninger skal kunne ske via godkendte faciliteter, jf. SPF- Sundhedsreglerne. Ved andre besætninger anvendes de faciliteter, som Ejer stiller til rådighed. Disse faciliteter skal være rengjorte af Ejer inden ibrugtagning Der skal være en platform af cement på mindst 1 x 1 m i tilknytning til af - /pålæsningsstedet, som chaufføren kan bruge under omklædning.. Platformen skal være ren ved SPF-Selskabets vogns ankomst og rengøres efter hver anvendelse. Chaufførens adgangsvej til af - /pålæsningsstedet skal holdes ren og ryddelig Ejer skal stille mindst én person til rådighed som hjælp ved på- hhv. aflæsning Svinene skal være transportegnede, jf. pkt. 4.11, rene og klar til pålæsning hos Sælger på det af hentningstidspunkt, der er aftalt med SPF-Selskabet eller meddelt af Chaufføren. Tilsvarende skal Køber være klar til at modtage svinene på det tidspunkt, som er meddelt af Chaufføren. 4.5 Strøelse og gødningsrester Fra Sælgers besætning skal der - fra besætningsområdet - sammen med dyrene udleveres høvlspåner i tilstrækkelig (Chaufførens afgørelse) mængde til strøelse. Der accepteres ingen andre former for strøelse end høvlspåner. SPF-Selskabet P/S Side 20 af 39

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere