Arbejde eller pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde eller pension"

Transkript

1 Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen

2 CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Arbejde eller pension processer på arbejdsmarkedet for SiDere CASA, August 2001 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Dette arbejdsnotat er en del af SiDs projekt Indkomstfordelingen, indkomstpolitik og svage grupper, hvis formål er at belyse udviklingen i den økonomiske fordeling i de sidste 10 år. Specielt skal de svage grupper nærmere bestemmes herunder skal årsagerne til, at personer rubriceres som svage, forsøges kortlagt. Som led i en nærmere bestemmelse af de svage grupper er der foretaget en forløbsanalyse baseret på registerdata. Notatet Udstødning og integration blandt lønmodtagere forløb fra 1987 til 1999" belyser forskellige processer i forhold til arbejdsmarkedet, herunder forskellige udstødelses- og integrationsprocesser. For at få et mere nuanceret billede af årsagerne til disse processer har vi suppleret med en kvalitativ undersøgelse, som indeholder interview med en række SiDere. Det er fremlæggelsen af disse interview, der er hovedemnet for dette arbejdsnotat, hvor SiDernes arbejdsliv, muligheder og konsekvenser belyses. Hvad er det for processer, der finder sted på arbejdsmarkedet, og hvordan påvirker de den enkelte SIDer? Hvorfor går det nogle godt, mens det går dårligt for andre, selvom de kommer ud for de samme begivenheder? Der er foretaget interview med 13 SiDere, og det er primært deres historier, som fremlægges i notatet. Vi takker interviewpersonerne, fordi de gav sig tid til at blive interviewet. Uden deres positive medvirken ville dette notat ikke være skrevet. Notatet er skrevet af Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen, CASA og finansieret af SiD. August 2001 CASA

5 Indhold 1 Ikke faglærtes arbejdsliv - muligheder og konsekvenser Formålet med undersøgelsen Arbejdslivetsomproces Arbejdslivshistoriersommetode Arbejdslivet - vilkår på arbejdsmarkedet Arbejdslivshistorier Arbejdsvilkårogarbejdsmarked Det nedslidende arbejde Ulykkeognedslidning Langsomnedslidning Forskellige processer og forsørgelsessituationer Selvforsørgelsesforløb Arbejdsfastholdelsesforløb-fleksjob Uafklaredeforløb Afklaredeforløb førtidspension Faktorer der påvirker processerne på arbejdsmarkedet Forholdenepåarbejdsmarkedet Denenkeltesressourceroghelbred Forsørgerkultur arbejdskultur Detrummeligearbejdsmarked...39 Oversigt over interviewpersoner til SiD-undersøgelse...42

6 1 Ikke faglærtes arbejdsliv - muligheder og konsekvenser 1.1 Formålet med undersøgelsen Formålet med denne rapport er at sætte fokus på ikke-faglærtes arbejdsliv. For det første for at få større viden om de forhold og mekanismer, som kendetegner ikke-faglærtes arbejdsliv og for det andet belyse konsekvenserne af dette. De ikke-faglærte er en gruppe, som relativt ofte rammes af arbejdsløshed, sygdom, ulykker, og konsekvensen er i mange tilfælde, at de må opgive arbejdslivet til fordel for en pension. Udstødningen fra arbejdsmarkedet er et vilkår, som rammer ikke-faglærte mere end andre. Der er imidlertid også mange ikkefaglærte som til trods for, at de bliver af ramt af en række sociale begivenheder, alligevel fortsætter på arbejdsmarkedet og opnår et godt arbejdsliv. Men hvad er det for processer, der finder sted på arbejdsmarkedet, og hvordan påvirker de den enkelte ikke-faglærte arbejder? Hvorfor går det nogle godt, mens det går dårligt for andre, selv om de kommer ud for de samme begivenheder? Udgangspunktet for denne undersøgelse er, at vi har udvalgt en række ikkefaglærte arbejdere, der er medlemmer af SiD. Fælles for dem er, at de har været udsat for en social begivenhed, fx sygdom, ulykke eller arbejdsløshed. Vi har hørt på deres livshistorier, hvor de har fortalt om deres arbejdsliv, deres begivenheder, og hvordan det er gået dem. I dette notat formidler vi disse historier. 1.2 Arbejdslivet som proces Arbejdslivet kan anskues som en proces, hvor der hele tiden skabes muligheder og begrænsninger opture og nedture. Det er nedtur, når man bliver fyret og ikke har arbejde, og optur når man finder et job og kommer i beskæftigelse. Det er nedtur, når man bliver ramt af en ulykke, bliver syg og ikke kan arbejde. Det er optur, hvis man bliver opereret, bliver raskmeldt og kan arbejde igen. Ved en proces vil vi forstå det sæt af arbejdsmæssige og sociale begivenheder, problemer, ændringer, påvirkninger, drivkræfter og barrierer, der i forskellige indbyrdes forhold betinger udviklingen i det enkelte menneskes livsvilkår og dermed forløbet af ens arbejdsliv. En nærmere beskrivelse af de mange processer åbner for en dybere forståelse af ligheder og forskelle mellem de ikke faglærtes arbejdsliv og giver samtidig en forståelse af de mange komplekse for 6

7 hold, som ligger bag udviklingen af forskellige arbejdsliv og forsørgelsessituationer. Udgangspunktet for undersøgelsen har været fortrinsvis at belyse generelle og specifikke træk ved to af de mest markante processer i forhold til arbejdsmarkedet: Selvforsørgelsesprocessen og udstødningsprocessen. Ved selvforsørgelsesprocessen forstås det sæt af faktorer, der leder frem til, at den enkelte kan klare sig selv økonomisk, uden hjælp fra det offentlige, dvs. være selvhjulpen. Ved udstødningsprocessen forstås det sæt af faktorer, der leder frem til, at den enkelte ikke kan vende tilbage til arbejdslivet og dermed mere varigt er afhængig af offentlig forsørgelse, dvs. primært førtidspension. Når der kan være grund til at tage udgangspunkt i henholdsvis selvforsørgelses- og udstødningsprocessen, så er det fordi, de hver for sig er kendetegnet ved, at de ender i klart definerede forsørgelsessituationer, henholdsvis lønarbejde og førtidspension. Men det er langt fra alle arbejdsliv, som på et givet tidspunkt er i en veldefineret situation, fordi arbejdslivet er en lang proces. Ofte befinder de ikke-faglærte sig i en slags mellemposition mellem selvforsørgelse og udstødning. Man kan sige, at de befinder sig i en proces, hvis endelige situation ikke er bekendt eller er uafklaret. Ved at betragte selvforsørgelses- og udstødningsprocesserne, er der imidlertid et grundlag for at vurdere, i hvilket omfang disse fortsatte processer vil gå i retning af enten selvforsørgelse eller varig forsørgelse. 1.3 Arbejdslivshistorier som metode Et andet udgangspunkt for undersøgelsen har været, at det er ikke-faglærte i dette til fælde SiDere som selv fortæller og fremlægger deres arbejdsliv. Der er altså ikke tale om en analyse baseret på statistiske oplysninger, men det er SiDere, som gennem interview har fortalt deres arbejslivshistorie. Det vil sige de forskellige job og arbejdspladser, de har været på. Hvad er det for vilkår, de har været udsat og påvirket af, og hvad har det betydet for deres arbejdsliv og velfærd? Der er foretaget interview med 13 SiDere. I bilag er der givet en oversigt over de 13 interviewpersoner. Oplægget for udvælgelsen af interviewpersoner var følgende: Den kvalitative undersøgelse skal omfatte en række SIDere, som i dag er arbejdsløse, førtidspensionister eller endt på bistand altså personer, det er gået skidt, men undersøgelsen skal også omfatte SIDere, det er gået godt. 7

8 I interviewene skal personerne selv fortælle deres egen historie nemlig den historie, som statistikkerne ikke kan fortælle. Altså sætte kød og blod på de statistiske oplysninger. Det foreslås, at der foretages 8 interview med personer, som det er gået skidt, fx: 2 personer, der er karakteriseret ved at have gentagne arbejdsløshedsperioder, og som er endt på dagpenge eller kontanthjælp. 2 personer som på grund af nedslidning er endt på førtidspension. 2 personer, som har været ramt af skiftende sygdomsperioder, og som efter mange år er endt på førtidspension. 2 personer, som på grund af den teknologiske udvikling er blevet arbejdsløse og ikke har kunnet finde beskæftigelse i lokalområdet, været på gentagende aktiveringsjob uden, at det har ført til job, og de er endt på dagpenge, overgangsydelse eller efterløn. Der foretages 6 interview med personer, som det er gået godt på trods af, at de har været i en vanskelig situation fx: 2 personer, som har været gennem gentagne arbejdsløshedsperioder, men i dag er i beskæftigelse eller efterløn. 2 personer, som har været gennem sygdomsperioder eller en sygdomsperiode, men i dag er i beskæftigelse. 2 personer, som har skiftet job/branche efter lang tids arbejdsløshed. Er blevet omskolet til andet arbejde og i dag er i beskæftigelse eller på efterløn. Udvælgelsen af interviewpersoner er sket i samråd med SiD. Socialrådgiver Gunvor Auken, SiD har formidlet kontakt til lokale SiD-tillidsfolk eller personer med kendskab til problematikkerne. De lokale tillidsfolk vil ofte have kendskab til forskellige skæbner blandt deres medlemmer, og de udvalgte personer er foretaget i samråd med de lokale tillidsfolk og socialrådgivere. Der er tilstræbt en vis geografisk spredning og en spredning på land og by. Der var planlagt 14 interview, men desværre blev der på grund af afbud kun tale om 13 interview fordelt med 6 i Jylland, 1 på Fyn og 6 på Sjælland. De 13 interviewpersoner er blevet anonymiseret. Ikke fordi de enkelte personer ikke ville stå frem og fortælle deres historie det er der faktisk nogle af dem, der synes var helt i orden. Men vi havde på forhånd lovet interviewpersonerne anonymitet. I beskrivelsen af interviewpersonerne og citaterne har vi givet dem opdigtede navne. Desuden har vi udeladt navne på konkrete navngivne arbejdspladser, kommuner, læger og sagsbehandlere. 8

9 De 13 interview er indtalt på bånd, og hvert interview er efterfølgende skrevet rent. Tilsammen fylder udskrifterne ca. 100 sider. Man kunne have fremlagt materialet som 13 forskellige cases. Vi har imidlertid valgt at bearbejde og analysere de 13 interview. De 13 interview har været foretaget ud fra en spørgeguide med spørgsmål omkring bestemte temaer, som vi har været interesseret i. Der er således ikke tale om et åbent interview, men et delvist struktureret interview, der primært har drejet sig om de enkelte personers arbejdsliv og deres nuværende forsørgelsessituation. I fremstillingen har vi valgt at gå på tværs af de enkelte historier og fremlægge nogle på forhånd bestemte problemstillinger, og alt er baseret på interviewmaterialet. 9

10 2 Arbejdslivet - vilkår på arbejdsmarkedet Hvad er det for et arbejdsmarked, og hvad er det for arbejdsvilkår ikke-faglærte lever med og påvirkes af. Det vil vi vil se nærmere på i dette kapitel. Først beskrives en række SiDeres arbejdsliv rent historisk. På baggrund af disse beskrivelser vil vi forsøge at give en karakteristik af det ikke-faglærte arbejdsmarked og de vilkår, som påvirker ikke-faglærte. Der er tale om arbejdslivshistorier blandt SiDere med forskellig alder. De har derfor gennemlevet mere eller mindre i deres arbejdsliv og på forskellige tidspunkter. De har arbejdet inden for forskellige hovedfag. Følgende fag er repræsenteret: En renovationsarbejder, en murerarbejdsmand, en jord- og betonarbejder, en anlægsgartner, en brolægger og en fabriksarbejder (kvinde) 2.1 Arbejdslivshistorier Mogens' historie Mogens er 42 år og startede sit arbejdsliv efter skolen som 14 årig. Han startede i industrien og var der i 2 år. Derefter kom han inden for jord og beton. Om vinteren gik han arbejdsløs, og derfor fandt han noget inden for træindustrien. Han savnede imidlertid det udendørs arbejde og begyndte at arbejde med asfalt i København. Asfaltsarbejdet varede i 4 år, hvorefter han startede som renovationsarbejder inden for kommunen. Der var han en hel del år, hvorefter han kom til vejafdelingen i kommunen. Han arbejdede i tilsammen 18 år inden for kommunen, men altså i to forskellige afdelinger. Han holdt op i kommunen, fordi der skulle ske rationaliseringer, hvor nogle sjak blev slået sammen. Det førte til nogle problemer med en arbejdsleder, hvorefter han holdt op. For et par år siden fik han konstateret slidgigt og ledegigt. Han blev opsagt i sit sidste job som pladesmed, fordi han havde en længere sygeperiode. Han kan ikke klare fysisk krævende arbejde mere. Nu går han på et kursus som omsorgsmedhjælper, som AOF arrangerer i samarbejde med kommunen og fagforeningerne. Han er i praktik på en boliginstitution for handicappede, hvor der er hjælpemidler til at klare de tunge løft. Han håber at kunne få job som omsorgsmedhjælper efter kurset. Han har haft hårdt fysisk arbejde i næsten hele sit arbejdsliv, og meget af arbejdet er foregået udendørs både sommer og vinter og i al slags vejr. Sørens historie Søren er 47 år og udlært kok i Han var kok på et skib, men kunne ikke klare de skæve arbejdstider og var der kun et par år. Så kom oliekrisen i , hvor det var svært at finde noget arbejde, og han gik en del arbejdsløs. 10

11 Han startede i 1976 som arbejdsmand med jord og beton hos en lille mester, og har været arbejdsmand lige siden. Han har haft en del forskelligartede job, bl.a. støbearbejde, på medicinalfabrik som dyrepasser, vicevært i et boligselskab, på maskinfabrik, på møbelfabrik og renset store ovne. Ind imellem har han været arbejdsløs i perioder. Hans sidste job var et puljejob, hvorefter han har været sygemeldt. Hans nuværende situation er, at han er syg på grund af en hjerneskade og på kontanthjælp. Han er for syg til at arbejde, og kommunen vil ikke give ham et fleksjob, og de vil heller ikke give ham en førtidspension. Han afventer en beslutning om, hvad der skal ske. Hans historie Hans er 62 år og startede med at sejle, da han kom ud af skolen. Først sejlede han som dæksdreng, siden hen som jungmand og letmatros, efter at have været på sømandsskole. Han sejlede i 4-5 år, hvorefter han blev soldat ved marinen. Efter soldatertiden gik han i land og fik arbejde hos et firma i København. Her arbejdede han i 16 år, både som kranmand og opmærker af gods. I 1974 købte Hans og familien en gård på 18 tønder land i Jylland. Han havde en plan om at blive landmand og passe børnene, mens konen skulle have et kontorjob. Desværre var det lige i den periode, hvor der kom en masse arbejdsløshed, og byen blev slemt ramt. Han var kun landmand i ½ år, hvor han satte gården i stand, men så var der ikke flere penge, og han måtte ud og finde arbejde. Han fik noget løst arbejde i et års tid ved kommunen, men blev fyret. Derefter fik han arbejde på en køleskabsfabrik i 2-3 uger. Det var ikke noget for ham. Han sagde selv op og kom i karantæne. Han startede dog snart efter hos kommunen igen, og der har han været resten af sit arbejdsliv. Han har arbejdet som brolægger ved elværket i 22 år. Da han ikke kunne bruges som brolægger mere, måtte han stoppe. Han blev afskediget efter 120-dages reglen i virkeligheden havde han været sygemeldt i endnu længere tid. Han har ikke haft nogen arbejdsløshedsperioder i de 22 år, han var hos kommunen. I begyndelsen havde de lidt vejrlig især om vinteren. Men efterhånden brugte de perioder med dårligt vejr og vinter til at ordne andre ting ved elsystemet, fx reparere højspændingsstationer. Han måtte stoppe sit arbejdsliv som 58 årig på grund af problemer med ryg og led. Han er blevet opereret flere gange, og i dag er han på førtidspension. Han er nedslidt af hårdt fysisk arbejde med fliser og brolægning. Kommunen havde stort set ingen maskiner, der kunne lette det hårde arbejde. 11

12 Hennings historie Henning er 51 år og har alle dage haft jord under neglene. Efter skolen blev han arbejdsdreng hos en anlægsgartner. Bortset fra et par korte afstikkere til lagerarbejde og skofabrik, har han været anlægsgartner og brolægger hele tiden. Han har kun været ansat hos et par forskellige mestre. Det meste af tiden har han lavet haveanlæg, fortove, hække, terrasser og beplantning. Han har næsten altid udført hårdt fysisk arbejde, og for 2 år siden var han ude for en arbejdsulykke i forbindelse med kantstensarbejde. Han fik et knæk i ryggen. Det viste sig, at hans ryg var ødelagt, og at han desuden havde slidgigt. Han har været i arbejdstrænin og fået konstateret, at han ikke kan udføre fysisk arbejde. Derefter søgte han førtidspension, som blev bevilget for nylig. Grethes historie Grethe er 53 år og har arbejdet mest som fabriksarbejder. Hun startede som 14 årig på en cigarfabrik. Efter at have arbejdet i supermarked og i grøntfor-retning, blev hun gravid som 17 årig og fik hurtigt 3 børn. Så gik hun hjemme hos dem i nogle år. Efter det blev hun fabriksarbejder i et stykke tid, og ind imellem har hun haft rengøringsarbejde. Så arbejdede hun i 6 år på et bryggeri, hvor hun havde skifteholdsarbejde. Hun var afløser i pauser rundt på hele virksomheden på fuld tid. Bryggeriet lukkede, og hun gik arbejdsløs i en række år, hvor hun hjalp sine forældre, der var blevet syge. Hun fandt ud af, at hun godt kunne lide at arbejde med ældre, så derfor søgte hun ind som uuddannet hjemmehjælper og var der i halvandet år. Da hun skulle have en hjemmehjælperuddannelse gik det skævt, og hun fik ikke færdiggjort uddannelsen. Hun var så nødt til at tage rengøringsarbejde på skoler, i banker og på sygehuse. Hun holdt op med rengøringsarbejdet på grund af helbredet. Senere har hun været i langtidsjob 2-3 gange. Det har været inden for kommunen, hvor hun ordnede haver og var ude og hjælpe ældre med rengøring, eller hvad der nu var forefaldende. Desuden var hun 9 måneder på et plejehjem og 9 måneder oppe i vandtårnet som vagt. For 2 år siden blev hun sygemeldt på grund af en tennisalbue. Hun har også fået stillet diagnosen fibromyalogi. Hun venter på en afklaring af sin situation. Kommunen mener ikke, hun kan komme i betragtning til et fleksjob, og hun kan ikke revalideres. Det er ikke afklaret, om hun kan søge førtidspension. Maliks historie Malik er 49 år og født i Marokko. Han kom til Danmark i 1981 som cirkusarbejder fra Marokko. Men efter nogle spændende år i cirkus ville han have noget mere fremtidsrettet, så han senere kunne stifte familie og få børn. 12

13 Inden han kom til Danmark havde han arbejdet nogle år på fabrik i Marokko som arbejdsmand. Desuden har han været i fremmedlegionen en kort tid, men han fortrød, inden prøvetiden var udløbet. Efter cirkusarbejdet fik han et job som murerarbejdsmand i Men han var arbejdsløs om vinteren, og det var ensomt. Derfor søgte han fabriksarbejde. Han fik arbejde på en aluminiumsfabrik, hvor han arbejdede uafbrudt i 14 år, indtil han blev syg. På aluminiumsfabrikken var han arbejdsmand, og i løbet af de 14 år har han næsten været alle funktionerne igennem, fx montage, pakkeri og truckkørsel. Arbejdet var 2-holdskift, og det var fysisk hårdt arbejde. For et år siden blev han sygemeldt på grund af en dårlig skulder, men smerterne startede allerede for 7-8 år siden. Han er blevet opereret i skulderen, og han har efterfølgende været i arbejdsprøvning, hvor man har konstateret, at han ikke kan klare fysisk hårdt arbejde. Det er uafklaret, hvad han skal i fremtiden. Han vil gerne have et mindre fysisk belastende arbejde. Bents historie Bent er lige ved at fylde 40 år. Han startede som arbejdsdreng på en betonvarefabrik. Derefter fik han arbejde på et gartneri i et par år. Så tullede han lidt rundt, hvorefter kan fik fabriksarbejde. Han arbejdede hårdt på fabrikken og tjente mange penge. Han havde en række småjob på forskellige fabrikker, indtil han fik mere fast arbejde i et frøfirma. Her var han i 5 år. Hans arbejde bestod mest i at gå til hånde, og han satte frø på plads, sorterede, hentede sække og havde med frøstativer at gøre. Han blev imidlertid utilfreds med, at kollegaer med truckkort fik mere i løn, og sagde op i firmaet, da han ikke kunne få den samme løn. Efter et job hos en skomager i 5 år, fik han imidlertid job på sin gamle fabrik. Han kunne ikke holde ud at sidde stille indendørs hos skomageren. Han arbejdede 4-5 år på fabrikken med kørsel, fejede udendørs og tømte møghuller. Da formanden holdt op på grund af alder, så holdt han også op. Herefter fik han arbejde med at slå græs på en kirkegård. Her arbejdede han, indtil han kom ud for en arbejdsulykke for 4 år siden. Han kom til skade med foden, da han var ved at brænde ukrudt af. Efter at have været sygemeldt et stykke tid har han været i forskellige former for aktivering, som han ikke har været begejstret for. Han har også haft små job og søgt ind på sygeplejeskolen, men uden held. Hans fod er stadig dårlig, selv om han har været gennem en operation. Han har stærke smerter, og hans fremtid er uafklaret. Han får i øjeblikket sygedagpenge, men måske skal han søge førtidspension. 13

14 2.2 Arbejdsvilkår og arbejdsmarked Selv om livshistorierne er forskellige, er der forhold, som går igen i historierne og fortæller noget om det arbejdsmarked, som er karakteristisk for mange ikkefaglærte arbejdere. De har alle haft: Mange forskellige job. For nogle gælder det gennem hele deres arbejdslivshistorie. For andre er der tale om, at de finder et fagområde, som de vedholder og forsøger at holde sig inden for. Været ramt af arbejdsløshed. Det gælder stort set for alle. Nogle få har imidlertid haft et arbejdsliv, stort set uden arbejdsløshed. Nogle er blevet ramt af arbejdsløshed i forbindelse med de økonomiske kriser. Andre har været ramt af fyringer på grund af nedlæggelse af deres arbejdsplads. Eller haft sygeperioder. Dette gælder også næsten alle. Kun enkelte har været forskånet for længere sygdom i deres arbejdsliv. Arbejdet i fag, hvor risikoen for ulykker er meget stor. Endelig er der tale om arbejdsvilkår, som er karakteriseret ved: hårdt fysisk arbejde tunge løft ensidigt gentaget arbejde udearbejde i al slags vejr stående arbejde akkordarbejde Det er samtidig karakteristisk, at alle påpeger, at arbejdet er blevet intensiveret, og arbejdstempoet generelt er blevet sat i vejret. 14

15 3 Det nedslidende arbejde Arbejdsvilkårene for de interviewede SiDere har i mange tilfælde betydet helbredsmæssige problemer af en sådan karakter, at de har haft vanskeligheder med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. For de fleste har der været tale om en fysisk nedslidning. Der er kun en enkelt af interviewpersonerne, der ikke har fået helbredsmæssige problemer, men som har haft vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet på grund af langvarig arbejdsløshed. I dette kapitel vil vi sætte fokus på det nedslidende arbejde og de forskellig former for nedslidning, der kan være tale om. Nogle er blevet ramt af en ulykke, som efter operation har påvirket dem i deres fysiske udfoldelse, og efter genoptagelse af arbejdet har det bevirket en nedslidning af bevægeapparatet først og fremmest ryggen, men i mange tilfælde også arme og ben. Denne periode efterfølges ofte af flere sygdomsperioder, der ender med, at de må indstille deres nuværende arbejde. Der er tale om en nedslidning, som har udgangspunkt i en ulykke. Andre har gennem årene slidt hårdt på deres bevægeapparat med tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, stående arbejde eller arbejde i al slags vejr. Der er her tale om en nedslidning, som ikke er blevet særligt bemærket, og som ikke har påvirket den fysiske udfoldelse i nævneværdig grad, men som pludselig slår ud og betyder, at de ikke kan magte de fysiske krav, som de er vant til. Der er for de fleste tale om en chokvirkning, der ofte betyder, at de må indstille deres nuværende arbejde. Der er tale om en langsom nedslidning. I det følgende vil vi give nogle konkrete eksempler på, hvordan de forskellige typer af nedslidning foregår i praksis. 3.1 Ulykke og nedslidning Jytte er gartner og har i mange år arbejdet i pakkeriet, hvor hun har stået på et cementgulv og pakket blomster. Desuden var hun ansvarlig for fordeling af arbejdet i pakkeriet, og at tingene blev pakket. Dagen før jul, hvor hun er alene i pakkeriet, kommer hun i klemme med benet i et metalbånd. Jeg kom i klemme i et metalbånd i Helt nøjagtig den 23. december 1994 om eftermiddagen. Jeg var helt alene på gartneriet, og så lå jeg der neden under. Lige siden så er det gået skidt. Jeg kom bl.a. til at gå forkert, så jeg er blevet opereret flere gange. Efter en operation vendte Jytte tilbage til pakkeriet: 15

16 Det var ikke så alvorligt i starten. Så jeg fortsatte arbejdet i pakkeriet. Der var jeg vel i en 2-3 år. Knæet blev opereret nogle gange i den tid. Så gik det godt, og så vendte jeg tilbage til arbejdet og arbejdede normalt. Men smerterne blev ved, og det belastede for meget. Så sagde de på sygehuset, at nu skulle jeg ikke gå ud som gartner mere, det kunne benet ikke tåle. Jytte holdt så op og blev sygemeldt, og da hun blev raskmeldt igen, kom hun på understøttelse. Men selv om hun blev raskmeldt, havde benet det stadig ikke godt. Kendsgerningen er, at jeg for 2-3 år siden var gennem en stor knæoperation, hvor jeg fik lavet et benbrud på mig, og de tog nogle knogler og byggede ind i mit knæ, for så mente de, at det ville blive mere stabilt. Det mislykkedes, og derfor skal jeg nu af sted til en ny operation. Jytte har dog ikke kappet forbindelsen til arbejdsmarkedet på trods af hendes dårlige knæ. Jeg er så heldig, at jeg kender en fotograf, og ham har jeg arbejdet hos de sidste tre år 4 måneder om året. Jeg sidder og pakker billeder. Det kan jeg klare, fordi jeg sidder ned og kan rejse mig op, når det er nødvendigt. Jeg arbejder der 4 måneder, og så går jeg hjemme på understøttelse, til jeg starter igen. Et andet eksempel er Bent, som er tæt ved at fylde 40 år. Han er graver og har arbejdet på en kirkegård i en årrække, da han en dag bliver ramt af en ulykke. Jeg har gået med en gasbrænder med en gasflaske. Der har jeg gået rundt på kirkegården og brændt gangene og ukrudt. Du må ikke sprøjte mere. Så var der et dæksel to centimeter hævet over vejbanen. Rundt om det brønddæk, der lå nogle bløde sten, og jeg vrider så rundt på højre fod på sådan en løs sten, og det var lige til fyraften. Jeg tænkte, hjem skal du jo, og jeg går ind og siger, hvad der er sket. Du skal nok ikke tage skoen af. Så kørte jeg hjem. Det viste sig, at foden kun var forstuvet, og han fik den besked, at han kunne sætte sig med benet oppe i 3 måneder, så ville hævelsen være faldet og smerten være væk. Men 3 måneder er lang tid at sidde stille for én, der er vant til at gå udendørs. Det kunne han ikke, og han startede på arbejde igen. 16

17 Jeg arbejdede i knap 2 år, men jeg havde meget ondt. Jeg gik mange kilometer hver dag. Da det stadig gjorde ondt, gik jeg op til egen læge. Han sagde, at den var gruelig gal. Jeg sygemelder dig med det samme, jeg ved ikke for hvor lang tid. Bent blev sygemeldt og tog smertestillende medicin og kom efter ventetid på hospital og blev opereret. Og det gik så godt, at allerede om morgenen, der smed jeg begge stokke. Jeg kunne gå uden smerter, jeg var overrasket. Det var jeg glad for. Jeg ringede til den lokale kirkegård, og der fik jeg arbejde med det samme. Der gik jeg så tre uger, så kunne jeg ikke mere. Så hævede foden igen. Bent blev sygemeldt med smertestillende medicin. Han blev dog hurtigt sendt i aktivering. Efter et halvt år søgte han ind på plejerskolen med henblik på at komme ud og passe psykisk syge. Det var imidlertid ikke muligt at skaffe en praktikplads, fordi hans skolepapirer ikke var gode nok. Så gik han på arbejdsformidlingen og fik et job på et lager. Der gik dog ikke lang tid, så hævede foden igen. Så kom jeg ind til operation. For splinter i knoglerne. Og så regnede vi med, at det gik. Samme dag kunne jeg se, at det ikke var godt. Det gjorde ondt. De kunne ikke gøre mere. Det er den behandling, jeg har fået og så noget meget stærkt smertestillende medicin, nærmest narkotika. Der er et vrid i knoglerne, så der er sket en forskydning. Jeg er ramt af smerter, og det skal jeg leve med resten af mit liv, hvis de ikke kan finde på noget nyt. Den eneste mulighed er nok førtidspension. Men kommer de med noget, så min fod kan blive rask, så vil jeg hellere arbejde. For det her er ikke sjovt. Såvel Jytte som Bent har haft adskillige år på arbejdsmarkedet, da ulykken rammer dem. De fortsætter med at arbejde, og det slider på henholdsvis knæet og foden. De bliver derfor nødt til at stoppe arbejdet. Jytte er dog så heldig, at hun finder et sæsonarbejde, som hun kan bestride, mens Bent efter adskillige forsøg må stoppe. 3.2 Langsom nedslidning Den langsomme nedslidning er karakteriseret ved, at der gennem mange år foregår en nedslidning af kroppen. Det rammer typisk ikke-faglærte inden for fag, hvor der er tale om tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. En typisk historie på langsom nedslidning er Per, der gennem et langt liv har arbejdet i flere 17

18 forskellige fag, først som murerarbejdsmand, derefter chauffør, så på støberi og endelig som truckfører. Der har været tale om arbejde med mange tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Per startede som 12 årig med at arbejde på landet for bønderne. Som 14 årig blev han bydreng hos en isenkræmmer. Isenkræmmeren havde bl.a. også porcelænsudlejning, og Per slæbte på de tunge kurve. I midten af 1960erne var Per murerarbejdsmand og støbemand på et cementstøberi. Som arbejdsmand blev man jo som regel fyret om vinteren, og så måtte man tage det arbejde, der var at få først på sæsonen. Dengang var der en del løftearbejde, fx fliser. Man havde ikke så mange maskiner og løfteredskaber, som i dag. Per har også i en kort periode båret mursten op af stilladser til murerne. Det blev gode tider, da der kom gang i typehusbyggeriet i 1970erne, og der blev mangel på murerarbejdsmænd. Der var rigtig gode akkorder, men det var også hårdt. Men der var gode penge at tjene, så vi arbejdede hårdt og længe. Inden tiderne i byggeriet blev rigtig dårlige, havde Per skiftet til at køre som lastbilchauffør igen og var begyndt at køre "på København". Han kørte som lastbilchauffør med trikotage til København. Ind på et lager 5 kartoner ud og op på en bil og stable det og så hoppe op og ned af en lastbil hele dagen, det er hårdt for benene og ryggen. I København var det ret hårdt, fordi der var så meget læssen af og på, så mange steder. Og det var med hånden der var ikke løftemaskiner dengang. Senere kørte Per på udlandet især Finland og Tyskland. Per skiftede senere til et job på en aluminiumsfabrik, hvor der var en del løftearbejde. Her blev hans rygproblemer rigtigt alvorlige. Han havde haft lidt problemer, allerede da han kørte lastbil. Men han valgte støberiarbejdet, fordi han godt ville være mere hjemme. Han havde fundet en ny kone og ville undgå at sætte forholdet over styr ved at køre for meget i udlandet. Derefter kom han tilbage til galvaniseringsanstalten som truckfører. Her skulle han læsse biler hver aften, men kunne i øvrigt passe sig selv. Men det gik galt med ryggen, så til sidst kunne han ikke holde ud at sidde på trucken. 18

19 Så kom han til en entreprenør i et halvt års tid og kørte entreprenørmaskiner. Men her kunne han dårligt kravle ud af sengen på grund af den dårlige ryg. Da det blev vinter, tilbød Per, at han gerne ville fyres, hvis der skulle fyres nogen. Da jeg kom ned i fagforeningen sagde de, at jeg skulle søge min pension. Jeg var helt nedslidt. Da var Per 47 år. Desuden skulle Per søge om arbejdsskadeserstatning (og det arbejderhanpåendnu 7årefterersagenendnu ikke afgjort). Per mener, der er tale om en arbejdsskade, som han fik en gang, da han kørte med fisk i Tyskland. En aften punkterede jeg. Da jeg ville løsne boltene med en krydsnøgle, var jeg nødt til at stå oppe på den med det resultat, at jeg faldt ned. I faldet fik jeg et ordentligt knæk i ryggen. Siden den episode fik han det meget, meget værre. Per har gået en masse til kiropraktor og fysioterapeut og gået til mange undersøgelser og fået foretaget scanninger. I 1998 blev han så opereret i ryggen, og nu er ryggen helt færdig, og Per kan ikke arbejde mere. Pers historie er langt fra enestående, men er karakteristisk ved det lange forløb, hvor ryggen i de forskellige job og på forskellig måde bliver kraftigt belastet. Tilsvarende er situationen for Mogens, der har arbejdet som jord- og betonarbejder og senere som renovationsarbejder. Jeg har slidgigt og ledegigt. Det har jeg fået konstateret. Jeg har jo også arbejdet, siden jeg var 14 år, så var det jord og beton, og så var jeg renovationsarbejder og vejarbejder, så det har været det tunge arbejde, lige fra starten. I dag er jeg42år. Mogens havde allerede mærket problemerne tilbage i 1980erne, hvor han havde ondt i ryggen. Han var dengang til nogle undersøgelser, men de viste ikke rigtigt noget. Men jeg kunne mærke det i ryggen, og om vinteren, når det blev koldt, kunne jeg mærke det i mine muskler. Musklerne trækker sig sammen, og så var jeg til flere undersøgelser, men der var ikke noget. 19

20 Så først her i 1990erne begyndte han at få sygemeldinger, og så fik han foretaget en decideret helbredsundersøgelse, hvor det blev konstateret, at han havde slidgigt og ledegigt i svag grad i armen og i nakken på grund af slitage. Så året efter tog jeg en undersøgelse for at se, hvor slemt det var, og så sagde lægen, at jeg kunne godt blive indstillet til pension, hvis jeg ville, Jeg havde så dårlige arme, at når jeg gik i byen og købte ind, fik jeg smerter og kunne næsten ikke løfte. Men Mogens fortsatte med at arbejde. Jeg kunne godt mærke, at det gjorde ondt, men jeg tænkte ikke på det, for jeg ved, at hvis jeg først tænker på det, så gør det ondt. Jeg spekulerede ikke på, at jeg havde slidgigt, for det ville jeg helst ikke tænke på. Da det begyndte at gøre ondt, havde jeg svært ved at sove, men jeg gik på arbejde alligevel for at se, om det gik over. Men så til sidst måtte jeg sygemelde mig. Lægerne sagde, at Mogens godt kunne arbejde, hvis han kunne finde noget, der var lidt lettere. Så prøvede han at køre som chauffør inden for renovationen, men det gik ikke så godt. Selv om der var en sækkevogn, skulle han stadig løfte. Jeg kunne mærke det i armen og skuldre. Så til sidst sagde jeg til mig selv, nu må du holde op. Mogens vil helst undgå pensionen og ønsker at få et let arbejde, som han kan klare. Et tredje eksempel er Hans. Han er 62 år og har været invalidepensionist i 5-6 år. Han er blevet opereret for en diskusprolaps i ryggen, og han har to mere, som han nogenlunde kan leve med. Desuden har han fået indopereret nye knæled efter et par operationer. Hans har arbejdet som brolægger i 22 år. Problemerne med hans ryg og knæ skyldes alt det hårde fysiske arbejde, han har udført gennem mange år. I en tid, hvor der ikke var mange maskiner. De lagde kabler ned, og hans arbejde var at flytte fliser og lave brolægning. Fliserne var ofte meget tunge de tungeste vejede 120 kilo. De fik først en flisemaskine til allersidst. De var meget på akkord, det gik hurtigt, og de tjente mange penge. Han løftede nogle dage op til 16 tons pr. dag. Det var ellers ikke normalt med akkord hos kommunen, men chefen syntes, at det var et godt system, fordi det gik hurtigt, og det gav færre klager. Akkordsy- 20

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere