Randers gymnastiske Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers gymnastiske Forening"

Transkript

1 Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun stiftet den 13. oktober 1921 er pr. 1. januar 2009 sammenlagt med foreningen. Stk. 4. Foreningen har det på forsiden viste emblem. Emblemet må ikke ændres. Stk. 5: Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune, uafhængigt af formandens adresse. 2 Formål RgF's formål er: at varetage medlemmernes interesser og at fremme og udvikle idrætsmæssige færdigheder for alle aldersgrupper og køn, indenfor de sportsgrene foreningen dækker: gymnastik, parkour, fitness, svømning mv. at arbejde med et bredt idrætsbegreb - Idræt for alle- og indenfor foreningens rammer at give de bedste muligheder for alle - uanset køn, alder, ambitionsniveau og social placering, at skabe en større fællesnævner for foreningslivet ved bl.a. tværidrætslige aktiviteter, hvor trivsel, glæde, spænding, konkurrence, samvær, leg og fysisk aktivitet tilgodeser flere menneskers behov og interesser, at udvikle konkurrencegymnastikken og -idrætten, som for mange gymnaster og idrætsudøver, at udvikle konkurrenceelementet inden for de idrætsgrene, som foreningen dækker. Dette kan ske under fornødent hensyn til foreningens økonomi. Deltagelse i idrætskonkurrencer repræsenterer for mange gymnaster og idrætsudøver, trænere og foreningsledere en væsentlig inspirationskilde i det idrætslige engagement således, at den kan udvikle sig på en måde, der giver talentfulde gymnaster og idrætsudøvere de bedste muligheder indenfor foreningens rammer for at hævde sig i konkurrencer, at give ny inspiration til aktiv deltagelse i foreningslivet i form af tilbud om instruktør-, træner- og foreningslederuddannelse bl.a. ved at tilskynde til deltagelse i møder og eksperimenter. 3 Medlemskab Foreningen består af: 1) Aktive medlemmer 2) Æresmedlemmer 3) Passive medlemmer Stk. 2: Indmeldelse af aktive og passive medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, udvalgene eller hos instruktørerne på øvelsesstederne eller via internettet. Passive medlemmer optages ikke for kortere tid end 1 år. Stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes, når det er vedtaget enstemmigt i bestyrelsen. Æresmedlemmer er livsvarige medlemmer og er kontingentfrie. Stk. 4: Udmeldelse inden for aktuel sæson sker til foreningens administration. Forud betalt kontingent tilbagebetales som hovedregel ikke. Stk. 5: Medlemmer eller hold, som har overtrådt gældende vedtægter og ordensbestemmelser eller udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan indberettes til ordensudvalget, som består af bestyrelsen samt den implicerede udvalgs koordinator. Ordensudvalget kan idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den nærmest følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 4 Æresnålen For at kunne hædre et medlem indstiftede RgF i 1969 et ærestegn i form af en æresnål, som består af RgF's. emblem med 14 k. guldlaurbærkrans. Stk. 2: Ethvert medlem kan indstilles. Alle enkeltmedlemmer, hold, udvalg samt bestyrelsen har indstillingsret. Indstillingen skal indsendes til formanden ledsaget af en udførlig redegørelse for motivering til indstillingen. For at indstillingen kan godkendes, skal den vedtages enstemmigt af bestyrelsen samt den implicerede afdeling. Stk. 3: Nålen vil blive overrakt ved en officiel lejlighed fastsat af bestyrelsen.

2 5 Organisation RgF er organiseret med en bestyrelse og en række udvalg inden for de aktivitetsområder, som foreningen dækker. Bestyrelsen består af syv personer, som alle er på valg hvert år. Formanden og den økonomiansvarlige vælges særskilt. Derudover vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens ledelse, afholder jævnligt møder, hvor de enkelte udvalg og eller ansatte kan deltage under relevante punkter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes fællesmøder for koordinatorerne fra de nedsatte udvalg De forskellige udvalg varetager de opgaver, som hører under aktiviteten, herunder oprettelse af hold, aftale med trænere, hjælpeinstruktører, samt booking af lokaler. Der vælges hvert år på generalforsamlingen en koordinator for hvert udvalg. De enkelte udvalg består af tre til syv personer, som registreres i foreningshåndbogen. Der kan mellem to generalforsamlinger oprettes nye udvalg, som fungerer ad hoc frem til førstkommende generalforsamling, hvor en koordinator vælges. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Stk. 3: Annoncering af generalforsamling skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4: Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag kan læses på RgF s hjemmeside 3 dage før generalforsamlingen. Stk. 5: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. a) Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsen udpeget person aflægger foreningens revideret regnskab til godkendelse og fremlægger foreningens budget til orientering b) Kassereren for RgF's Dragtlegat aflægger regnskab til godkendelse c ) Byggefonden fremlægger regnskab til orientering d) Bestyrelsen for Fonden Fremtidens Foreningshus fremlægger regnskab og budget til orientering 4. Afdelingerne aflægger beretninger til godkendelse (der skal ligge skriftlige beretninger fra hvert udvalg senest 1. april) 5. Fonden Fremtidens Foreningshus aflægger beretning til orientering 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt Stk. 6: Valg Alle valg er for ét år ad gangen: Formand Økonomiansvarlig 1. medlem 2. medlem 3. medlem 4. medlem 5. medlem Suppleant til bestyrelsen Koordinatorer til hvert udvalg RgF's Dragtlegat (2 år ad gangen) Revisorer (2 år ad gangen) Revisorsuppleanter (ét år ad gangen) Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejdet, såfremt der er enighed i bestyrelse herfor. Suppleanten indtræder såfremt der er én, der ikke fortsat kan/ønsker at bestride sit hverv. Stk. 7: Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at begge ikke kan afgå samme år. Stk. 8: Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har følgende: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, aktive medlemmer over 12 år, forældre til aktive børnemedlemmer under 12 år samt passive medlemmer med over 1 års anciennitet. For medlemmer under 12 år kan stemmeretten udøves af en forælder. Forældre til børn under 12 år har én (1) stemme, såfremt forældrene ikke i forvejen er stemmeberettigede. På forlangende skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Den enkelte person kan kun afgive én stemme.

3 Stk. 9: Valgbare til bestyrelsen og udvalg er ethvert medlem, aktivt eller passivt, der er fyldt 15 år, tillige med forældre til aktive børn i RgF. Dog skal medlemmer af bestyrelsen være fyldt 18 år, heraf skal mindst ét medlem være bosiddende i Randers Kommune. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner, herunder ønsker om omvalg. Stk. 2: Enhver ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud i dagspressen. Stk. 3 :Generalforsamlingen er, når den er lovlig indvarslet, altid beslutningsdygtig. Stk. 4: Forhandlingerne indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten inden næstfølgende bestyrelsesmøde. 8 Foreningens ledelse Foreningen ledes af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold samt forpligter denne i alle foretagne handlinger i henhold til de på lovlig måde vedtagne beslutninger. Koordinatorerne og afdelingerne inddrages i beslutningerne i videst mulig omfang. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører til at varetage den daglige drift. Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 2: Bestyrelsen består af: Formand, økonomiansvarlig samt 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en stedfortræder for formanden og udarbejder en arbejds-fordeling. Stk. 3: Bestyrelsen tilrettelægger hovedlinierne for ledelsen af foreningen og indkalder til fællesmøde med afdelingerne. Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (stedfortræderen) den afgørende stemme. Stk. 5: RgF's Dragtlegat har egne vedtægter. RgF's Redskabsfond har egne vedtægter. RgF's Luftpudefond har egne vedtægter. RgF's Byggefond har egne vedtægter. Aktivitetsgruppen har egne vedtægter. Støtteforeningen har egne vedtægter. Ovennævnte vedtægter må ikke stride mod foreningens vedtægter. Fonden Fremtidens Foreningshus er uafhængig af foreningen og har egne vedtægter. Stk. 6: Arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og afdelingerne aftales og vedlægges vedtægterne og justeres årligt. 9 Tegningsregler Foreningen tegnes efter bestyrelsens godkendelse af formanden eller den økonomiansvarlige sammen med mindst en af bestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2: I forbindelse med køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, herunder forhøjelse af kassekredit, kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af mindst 4 medlemmer. 10 Aktiviteterne Koordinatorerne skal godkende de hold, der hvert år før vinter- og sommersæsonens begyndelse foreslås af udvalgene. Instruktørerne godkendes i samråd med bestyrelsen. Stk. 2: Koordinatorerne skal godkende aktivitetstiderne for de forskellige hold og ansøge om diverse aktivitetslokaler. Stk. 3: Opvisningsudvalget og bestyrelsen har ansvaret for den årlige præsentationsopvisning. Koordinatorerne og de forskellige udvalg har i samråd med bestyrelsen ansvaret for at arrangere konkurrencer, stævner, træningslejre, kurser m.m. Stk. 4: Opvisningsudvalget udpeger fanebærere til den årlige præsentationsopvisning. Fanerne opbevares på et af bestyrelsen nærmere angivet sted. Stk. 5: Al træning er på eget ansvar og sker under trænernes anvisninger. Stk. 6: Koordinatorerne i eventafdelingen forestår efter aftale med bestyrelsen de øvrige aktiviteter. Instruktører og hjælpere skal godkendes i samråd med bestyrelsen. 11 Kontingenter Kontingent betales enten via indbetalingskort, bankoverførsel, Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS), kontant eller onlinebetaling. Stk. 2: Kontingent fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse. Ethvert medlem kan efter ønske få udleveret 1 eksemplar af vedtægterne hos administrationen. Stk. 3: Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at fritage et medlem for kontingentbetaling. Stk. 4: Ethvert medlem er pligtig til at overholde sine kontingentforpligtelser samt at rette sig efter foreningens vedtægter og bestemmelser og kan i modsat fald af bestyrelsen udelukkes for kortere eller længere tid.

4 12 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2: Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen. Stk. 3: Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsens udpeget person har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne forinden fremlæggelse for bestyrelsen. Stk. 4: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. 13 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, således at de kan forelægges på den ordinære generalforsamling. Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver simpelt flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 6 ugers mellemrum. Stk. 3: Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Stk. 4: Vedtægtsændringer i fonde og legater kan ske med simpelt flertal på en ordinær generalforsamling. 14 Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening efter bestyrelsens forslag på en i dette øjemed særligt sammenkaldt generalforsamling. Stk. 2: Når på denne generalforsamling halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og 3/4 af disse medlemmer stemmer for opløsning eller sammenlægning, er dette vedtaget. Stk. 3: Er det nævnte antal ikke mødt skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for, hvis forslaget om sammenlægning / opløsning skal vedtages. Stk. 4: Opløses foreningen, tilfalder eventuel formue og ejendele Randers Kommune, der forpligtiger sig til at fordele formuen til gymnastik og svømning i Randers. Randers den 5. juni 2014 Peter Schøning Jette Husum Anne Lydolf Clausen Lars Torstensson Laila Larsen Kristensen Mads Grønkjær Dirigent Ole Clausen

5 Vedtægter for RgF's Dragtlegat - "Gamle Dragter". Baggrund for legatet. Ved Randers gymnastiske Forenings 100-års jubilæum den 23. februar 1972 forærede nu afdøde Herdis Bro Jensen og 29 kvindelige gymnaster to sæt "gamle dragter" til foreningen. Disse dragter blev siden udlejet, og der blev allerede den 12. februar 1973 oprettet et legat med følgende bestemmelser: Pengene ønskes i portioner tildelt een af RgF's dygtige ledere til kursus i udlandet. Ansøgningerne behandles af Dragtlegatets bestyrelse. 1 Der nedsættes et Dragtudvalg. Udvalget har til opgave at forvalte midler, som er indtjent på grundlag af udleje af dragter, samt at forvalte formuen således, at den giver størst mulig afkast, men samtidig er bedst sikret. 2 Udvalgets sammensætning. a) 1 formand som vælges i lige år for 2 år ad gangen på RgF`S generalforsamling b) 1 kvindeligt medlem af RgF`s bestyrelse eller én person udpeget af bestyrelsen. c) 2 ordinære medlemmer. b) Vælges af RgF's bestyrelse. c) De ordinære medlemmer vælges på RgF's generalforsamling for 2 år ad gangen. Medlem a vælges i lige år. Medlem b vælges i ulige år. Begge skal findes blandt RgF's kvindelige medlemmer med et årelangt kendskab til foreningen. d) Dragtudlejeren vælges af udvalget. Såfremt udlejeren findes udenfor R.g.F., skal dragtudlejeren godkendes af R.g.F. Udvalget udfærdiger en nærmere skriftlig beskrivelse vedrørende vilkår for dragtudlejeren. Der laves en aftale mellem udvalget og dragtudlejer. Aftalen kan opsiges gensidigt med et halvt års varsel. Udvalget konstituerer sig selv med kasserer, og fremstiller selv forretningsorden. Udvalget gør RgF's bestyrelse bekendt med den skriftlige aftale med udlejer og udvalgets forretningsorden samt ændringer heri.

6 3 Udvalget indkaldes til mødet af formanden efter behov eller efter anmodning fra 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget fører ved møderne en beslutningsprotokol. 4 Udvalget bestemmer hvert år legatportionens maximale størrelse. Den årlige legatuddeling kan ikke overstige renteindtægten. Det tilstræbes at der uddeles mindst ét legat om året. Antallet af legatportioner afhænger af renteindtægter og ansøgninger. Legatet skal bruges til kursus- og rejseudgifter i forbindelse med kursusophold i udlandet. Udgifterne skal være dokumenterede for at kunne refunderes. I tilfælde af manglende ansøgninger eller kvalificerede ansøgere kan bestyrelsen arrangere kursus/kurser, samt andre former for undervisning i gymnastik med udenlandske trænere for RgF's trænere, ledere og gymnaster. Ansøgning om legatet indsendes til formanden for udvalget inden kurset afholdes. Udvalgets kasserer aflægger regnskab på RgF's generalforsamling, og regnskabet revideres af RgF's revisorer. 5 I tilfælde af, at det ikke er muligt at finde en dragtudlejer, er udvalget bemyndiget til at indstille udlejningen midlertidigt. Udvalget består og legatuddelingen fortsætter uændret. I tilfælde af udvalgets nedlæggelse tilfalder formuen RgF. 6

7 Love for RgF's Redskabsfond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Redskabsfond. Fondet er oprettet i 1995 for at kunne fremme de fremtidige rekvisit-krævende gymnastikformer i Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til vedligeholdelse og indkøb af dyrt materiel. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlig. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

8 Love for RgF's Byggefond. 1. Fondens navn er RgF's Byggefond. Fonden har hjemsted i Randers. 2. Fonden har til formål at tilvejebringe midler til etablering og udbygning af bygningsmæssige rammer samt tilvejebringelse og vedligeholdelse af udstyr for Randers gymnastiske Forening. 3. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 personer. Den til enhver tid siddende formand for Randers gymnastiske Forening, et medlem valgt af bestyrelsen i Randers gymnastiske Forening valgt i ulige årstal for 2 år og et medlem valgt af generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening valgt i lige årstal for 2 år, første gang dog i 1995 for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden ikke samtidig kan være formand i Randers gymnastiske Forening. 4. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 5. Fonden udarbejder et årligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den økonomiansvarlige i Randers gymnastiske Forening. Et eksemplar af det reviderede regnskab tilsendes Randers gymnastiske Forening. Fonden fremlægger til orientering sit regnskab for generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening. 6. Uddeling af fondens midler kan kun ske i overensstemmelse med fondens formål. Uddeling sker efter ansøgning fra bestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne i Randers gymnastiske Forening. 7. Fonden råder ved sin stiftelse over følgende aktiver: Et sæt tegninger til klubhus, udført af arkitekt Ebbe Marxen for kr. samt 6.380,00 kr. 8. Fondens vedtægt kan kun ændres og fonden kan kun opløses ved enstemmighed i bestyrelsen ved to på hinanden følgende afstemninger adskilt af et valg af bestyrelsesmedlem i lige år samt valg af formand i RgF, idet de vælgende generalforsamlinger forud for valget skal have oplyst de foreslåede ændringer eller den foreslåede nedlæggelse. Ændringerne og opløsningen skal tillige tiltrædes af Folkeoplysningsudvalget i Randers kommune, idet udvalget dog ikke kan modsætte sig ændringer eller opløsning, hvis disse er vedtaget to gange efter den beskrevne procedure. 9 I tilfælde af fondens opløsning som vedtaget efter 8 tilfalder fondens aktiver tilsvarende gymnastikformål i Randers gymnastiske Forening efter Danmarks Gymnastik Forbunds nærmere bestemmelse. 10 Denne vedtægt for RgF`s Byggefond er vedtaget på stiftende møde den 8. juni 1995 og 30. november 1995.

9 Love for RgF's Luftpudefond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Luftpudefond. Fondet er oprettet i 1995 for at fremtidigt at kunne vedligeholde og evt. forny luftpuden tilhørende Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til etablering og vedligeholdelse af RgF's luftpude. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. Brug af økonomiske midler indenfor fondens rammer og formål skal ikke først forelægges generalforsamlingen. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlige. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da ligeledes Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LOVE Vorup FB Motion Stiftet år 2004

LOVE Vorup FB Motion Stiftet år 2004 LOVE for Vorup FB Motion Stiftet år 2004 1 Navn Foreningens navn er Vorup FB Motion. Foreningen er stiftet den 10. august 2004. Foreningen er hjemmehørende i Randers kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter.

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter. 1. Navn: Foreningens navn er: Svømmeklubben HASI Foreningens hjemsted er: Silkeborg Silkeborg kommune Foreningen er stiftet den: 14.2.1985 2. Formål: Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere