Randers gymnastiske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers gymnastiske Forening"

Transkript

1 Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun stiftet den 13. oktober 1921 er pr. 1. januar 2009 sammenlagt med foreningen. Stk. 4. Foreningen har det på forsiden viste emblem. Emblemet må ikke ændres. Stk. 5: Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune, uafhængigt af formandens adresse. 2 Formål RgF's formål er: at varetage medlemmernes interesser og at fremme og udvikle idrætsmæssige færdigheder for alle aldersgrupper og køn, indenfor de sportsgrene foreningen dækker: gymnastik, parkour, fitness, svømning mv. at arbejde med et bredt idrætsbegreb - Idræt for alle- og indenfor foreningens rammer at give de bedste muligheder for alle - uanset køn, alder, ambitionsniveau og social placering, at skabe en større fællesnævner for foreningslivet ved bl.a. tværidrætslige aktiviteter, hvor trivsel, glæde, spænding, konkurrence, samvær, leg og fysisk aktivitet tilgodeser flere menneskers behov og interesser, at udvikle konkurrencegymnastikken og -idrætten, som for mange gymnaster og idrætsudøver, at udvikle konkurrenceelementet inden for de idrætsgrene, som foreningen dækker. Dette kan ske under fornødent hensyn til foreningens økonomi. Deltagelse i idrætskonkurrencer repræsenterer for mange gymnaster og idrætsudøver, trænere og foreningsledere en væsentlig inspirationskilde i det idrætslige engagement således, at den kan udvikle sig på en måde, der giver talentfulde gymnaster og idrætsudøvere de bedste muligheder indenfor foreningens rammer for at hævde sig i konkurrencer, at give ny inspiration til aktiv deltagelse i foreningslivet i form af tilbud om instruktør-, træner- og foreningslederuddannelse bl.a. ved at tilskynde til deltagelse i møder og eksperimenter. 3 Medlemskab Foreningen består af: 1) Aktive medlemmer 2) Æresmedlemmer 3) Passive medlemmer Stk. 2: Indmeldelse af aktive og passive medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, udvalgene eller hos instruktørerne på øvelsesstederne eller via internettet. Passive medlemmer optages ikke for kortere tid end 1 år. Stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes, når det er vedtaget enstemmigt i bestyrelsen. Æresmedlemmer er livsvarige medlemmer og er kontingentfrie. Stk. 4: Udmeldelse inden for aktuel sæson sker til foreningens administration. Forud betalt kontingent tilbagebetales som hovedregel ikke. Stk. 5: Medlemmer eller hold, som har overtrådt gældende vedtægter og ordensbestemmelser eller udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan indberettes til ordensudvalget, som består af bestyrelsen samt den implicerede udvalgs koordinator. Ordensudvalget kan idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den nærmest følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 4 Æresnålen For at kunne hædre et medlem indstiftede RgF i 1969 et ærestegn i form af en æresnål, som består af RgF's. emblem med 14 k. guldlaurbærkrans. Stk. 2: Ethvert medlem kan indstilles. Alle enkeltmedlemmer, hold, udvalg samt bestyrelsen har indstillingsret. Indstillingen skal indsendes til formanden ledsaget af en udførlig redegørelse for motivering til indstillingen. For at indstillingen kan godkendes, skal den vedtages enstemmigt af bestyrelsen samt den implicerede afdeling. Stk. 3: Nålen vil blive overrakt ved en officiel lejlighed fastsat af bestyrelsen.

2 5 Organisation RgF er organiseret med en bestyrelse og en række udvalg inden for de aktivitetsområder, som foreningen dækker. Bestyrelsen består af syv personer, som alle er på valg hvert år. Formanden og den økonomiansvarlige vælges særskilt. Derudover vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens ledelse, afholder jævnligt møder, hvor de enkelte udvalg og eller ansatte kan deltage under relevante punkter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes fællesmøder for koordinatorerne fra de nedsatte udvalg De forskellige udvalg varetager de opgaver, som hører under aktiviteten, herunder oprettelse af hold, aftale med trænere, hjælpeinstruktører, samt booking af lokaler. Der vælges hvert år på generalforsamlingen en koordinator for hvert udvalg. De enkelte udvalg består af tre til syv personer, som registreres i foreningshåndbogen. Der kan mellem to generalforsamlinger oprettes nye udvalg, som fungerer ad hoc frem til førstkommende generalforsamling, hvor en koordinator vælges. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Stk. 3: Annoncering af generalforsamling skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4: Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag kan læses på RgF s hjemmeside 3 dage før generalforsamlingen. Stk. 5: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. a) Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsen udpeget person aflægger foreningens revideret regnskab til godkendelse og fremlægger foreningens budget til orientering b) Kassereren for RgF's Dragtlegat aflægger regnskab til godkendelse c ) Byggefonden fremlægger regnskab til orientering d) Bestyrelsen for Fonden Fremtidens Foreningshus fremlægger regnskab og budget til orientering 4. Afdelingerne aflægger beretninger til godkendelse (der skal ligge skriftlige beretninger fra hvert udvalg senest 1. april) 5. Fonden Fremtidens Foreningshus aflægger beretning til orientering 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt Stk. 6: Valg Alle valg er for ét år ad gangen: Formand Økonomiansvarlig 1. medlem 2. medlem 3. medlem 4. medlem 5. medlem Suppleant til bestyrelsen Koordinatorer til hvert udvalg RgF's Dragtlegat (2 år ad gangen) Revisorer (2 år ad gangen) Revisorsuppleanter (ét år ad gangen) Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejdet, såfremt der er enighed i bestyrelse herfor. Suppleanten indtræder såfremt der er én, der ikke fortsat kan/ønsker at bestride sit hverv. Stk. 7: Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at begge ikke kan afgå samme år. Stk. 8: Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har følgende: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, aktive medlemmer over 12 år, forældre til aktive børnemedlemmer under 12 år samt passive medlemmer med over 1 års anciennitet. For medlemmer under 12 år kan stemmeretten udøves af en forælder. Forældre til børn under 12 år har én (1) stemme, såfremt forældrene ikke i forvejen er stemmeberettigede. På forlangende skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Den enkelte person kan kun afgive én stemme.

3 Stk. 9: Valgbare til bestyrelsen og udvalg er ethvert medlem, aktivt eller passivt, der er fyldt 15 år, tillige med forældre til aktive børn i RgF. Dog skal medlemmer af bestyrelsen være fyldt 18 år, heraf skal mindst ét medlem være bosiddende i Randers Kommune. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner, herunder ønsker om omvalg. Stk. 2: Enhver ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud i dagspressen. Stk. 3 :Generalforsamlingen er, når den er lovlig indvarslet, altid beslutningsdygtig. Stk. 4: Forhandlingerne indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten inden næstfølgende bestyrelsesmøde. 8 Foreningens ledelse Foreningen ledes af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold samt forpligter denne i alle foretagne handlinger i henhold til de på lovlig måde vedtagne beslutninger. Koordinatorerne og afdelingerne inddrages i beslutningerne i videst mulig omfang. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører til at varetage den daglige drift. Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 2: Bestyrelsen består af: Formand, økonomiansvarlig samt 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en stedfortræder for formanden og udarbejder en arbejds-fordeling. Stk. 3: Bestyrelsen tilrettelægger hovedlinierne for ledelsen af foreningen og indkalder til fællesmøde med afdelingerne. Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (stedfortræderen) den afgørende stemme. Stk. 5: RgF's Dragtlegat har egne vedtægter. RgF's Redskabsfond har egne vedtægter. RgF's Luftpudefond har egne vedtægter. RgF's Byggefond har egne vedtægter. Aktivitetsgruppen har egne vedtægter. Støtteforeningen har egne vedtægter. Ovennævnte vedtægter må ikke stride mod foreningens vedtægter. Fonden Fremtidens Foreningshus er uafhængig af foreningen og har egne vedtægter. Stk. 6: Arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og afdelingerne aftales og vedlægges vedtægterne og justeres årligt. 9 Tegningsregler Foreningen tegnes efter bestyrelsens godkendelse af formanden eller den økonomiansvarlige sammen med mindst en af bestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2: I forbindelse med køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, herunder forhøjelse af kassekredit, kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af mindst 4 medlemmer. 10 Aktiviteterne Koordinatorerne skal godkende de hold, der hvert år før vinter- og sommersæsonens begyndelse foreslås af udvalgene. Instruktørerne godkendes i samråd med bestyrelsen. Stk. 2: Koordinatorerne skal godkende aktivitetstiderne for de forskellige hold og ansøge om diverse aktivitetslokaler. Stk. 3: Opvisningsudvalget og bestyrelsen har ansvaret for den årlige præsentationsopvisning. Koordinatorerne og de forskellige udvalg har i samråd med bestyrelsen ansvaret for at arrangere konkurrencer, stævner, træningslejre, kurser m.m. Stk. 4: Opvisningsudvalget udpeger fanebærere til den årlige præsentationsopvisning. Fanerne opbevares på et af bestyrelsen nærmere angivet sted. Stk. 5: Al træning er på eget ansvar og sker under trænernes anvisninger. Stk. 6: Koordinatorerne i eventafdelingen forestår efter aftale med bestyrelsen de øvrige aktiviteter. Instruktører og hjælpere skal godkendes i samråd med bestyrelsen. 11 Kontingenter Kontingent betales enten via indbetalingskort, bankoverførsel, Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS), kontant eller onlinebetaling. Stk. 2: Kontingent fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse. Ethvert medlem kan efter ønske få udleveret 1 eksemplar af vedtægterne hos administrationen. Stk. 3: Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at fritage et medlem for kontingentbetaling. Stk. 4: Ethvert medlem er pligtig til at overholde sine kontingentforpligtelser samt at rette sig efter foreningens vedtægter og bestemmelser og kan i modsat fald af bestyrelsen udelukkes for kortere eller længere tid.

4 12 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2: Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen. Stk. 3: Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsens udpeget person har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne forinden fremlæggelse for bestyrelsen. Stk. 4: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. 13 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, således at de kan forelægges på den ordinære generalforsamling. Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver simpelt flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 6 ugers mellemrum. Stk. 3: Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Stk. 4: Vedtægtsændringer i fonde og legater kan ske med simpelt flertal på en ordinær generalforsamling. 14 Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening efter bestyrelsens forslag på en i dette øjemed særligt sammenkaldt generalforsamling. Stk. 2: Når på denne generalforsamling halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og 3/4 af disse medlemmer stemmer for opløsning eller sammenlægning, er dette vedtaget. Stk. 3: Er det nævnte antal ikke mødt skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for, hvis forslaget om sammenlægning / opløsning skal vedtages. Stk. 4: Opløses foreningen, tilfalder eventuel formue og ejendele Randers Kommune, der forpligtiger sig til at fordele formuen til gymnastik og svømning i Randers. Randers den 5. juni 2014 Peter Schøning Jette Husum Anne Lydolf Clausen Lars Torstensson Laila Larsen Kristensen Mads Grønkjær Dirigent Ole Clausen

5 Vedtægter for RgF's Dragtlegat - "Gamle Dragter". Baggrund for legatet. Ved Randers gymnastiske Forenings 100-års jubilæum den 23. februar 1972 forærede nu afdøde Herdis Bro Jensen og 29 kvindelige gymnaster to sæt "gamle dragter" til foreningen. Disse dragter blev siden udlejet, og der blev allerede den 12. februar 1973 oprettet et legat med følgende bestemmelser: Pengene ønskes i portioner tildelt een af RgF's dygtige ledere til kursus i udlandet. Ansøgningerne behandles af Dragtlegatets bestyrelse. 1 Der nedsættes et Dragtudvalg. Udvalget har til opgave at forvalte midler, som er indtjent på grundlag af udleje af dragter, samt at forvalte formuen således, at den giver størst mulig afkast, men samtidig er bedst sikret. 2 Udvalgets sammensætning. a) 1 formand som vælges i lige år for 2 år ad gangen på RgF`S generalforsamling b) 1 kvindeligt medlem af RgF`s bestyrelse eller én person udpeget af bestyrelsen. c) 2 ordinære medlemmer. b) Vælges af RgF's bestyrelse. c) De ordinære medlemmer vælges på RgF's generalforsamling for 2 år ad gangen. Medlem a vælges i lige år. Medlem b vælges i ulige år. Begge skal findes blandt RgF's kvindelige medlemmer med et årelangt kendskab til foreningen. d) Dragtudlejeren vælges af udvalget. Såfremt udlejeren findes udenfor R.g.F., skal dragtudlejeren godkendes af R.g.F. Udvalget udfærdiger en nærmere skriftlig beskrivelse vedrørende vilkår for dragtudlejeren. Der laves en aftale mellem udvalget og dragtudlejer. Aftalen kan opsiges gensidigt med et halvt års varsel. Udvalget konstituerer sig selv med kasserer, og fremstiller selv forretningsorden. Udvalget gør RgF's bestyrelse bekendt med den skriftlige aftale med udlejer og udvalgets forretningsorden samt ændringer heri.

6 3 Udvalget indkaldes til mødet af formanden efter behov eller efter anmodning fra 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget fører ved møderne en beslutningsprotokol. 4 Udvalget bestemmer hvert år legatportionens maximale størrelse. Den årlige legatuddeling kan ikke overstige renteindtægten. Det tilstræbes at der uddeles mindst ét legat om året. Antallet af legatportioner afhænger af renteindtægter og ansøgninger. Legatet skal bruges til kursus- og rejseudgifter i forbindelse med kursusophold i udlandet. Udgifterne skal være dokumenterede for at kunne refunderes. I tilfælde af manglende ansøgninger eller kvalificerede ansøgere kan bestyrelsen arrangere kursus/kurser, samt andre former for undervisning i gymnastik med udenlandske trænere for RgF's trænere, ledere og gymnaster. Ansøgning om legatet indsendes til formanden for udvalget inden kurset afholdes. Udvalgets kasserer aflægger regnskab på RgF's generalforsamling, og regnskabet revideres af RgF's revisorer. 5 I tilfælde af, at det ikke er muligt at finde en dragtudlejer, er udvalget bemyndiget til at indstille udlejningen midlertidigt. Udvalget består og legatuddelingen fortsætter uændret. I tilfælde af udvalgets nedlæggelse tilfalder formuen RgF. 6

7 Love for RgF's Redskabsfond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Redskabsfond. Fondet er oprettet i 1995 for at kunne fremme de fremtidige rekvisit-krævende gymnastikformer i Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til vedligeholdelse og indkøb af dyrt materiel. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlig. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

8 Love for RgF's Byggefond. 1. Fondens navn er RgF's Byggefond. Fonden har hjemsted i Randers. 2. Fonden har til formål at tilvejebringe midler til etablering og udbygning af bygningsmæssige rammer samt tilvejebringelse og vedligeholdelse af udstyr for Randers gymnastiske Forening. 3. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 personer. Den til enhver tid siddende formand for Randers gymnastiske Forening, et medlem valgt af bestyrelsen i Randers gymnastiske Forening valgt i ulige årstal for 2 år og et medlem valgt af generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening valgt i lige årstal for 2 år, første gang dog i 1995 for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden ikke samtidig kan være formand i Randers gymnastiske Forening. 4. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 5. Fonden udarbejder et årligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den økonomiansvarlige i Randers gymnastiske Forening. Et eksemplar af det reviderede regnskab tilsendes Randers gymnastiske Forening. Fonden fremlægger til orientering sit regnskab for generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening. 6. Uddeling af fondens midler kan kun ske i overensstemmelse med fondens formål. Uddeling sker efter ansøgning fra bestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne i Randers gymnastiske Forening. 7. Fonden råder ved sin stiftelse over følgende aktiver: Et sæt tegninger til klubhus, udført af arkitekt Ebbe Marxen for kr. samt 6.380,00 kr. 8. Fondens vedtægt kan kun ændres og fonden kan kun opløses ved enstemmighed i bestyrelsen ved to på hinanden følgende afstemninger adskilt af et valg af bestyrelsesmedlem i lige år samt valg af formand i RgF, idet de vælgende generalforsamlinger forud for valget skal have oplyst de foreslåede ændringer eller den foreslåede nedlæggelse. Ændringerne og opløsningen skal tillige tiltrædes af Folkeoplysningsudvalget i Randers kommune, idet udvalget dog ikke kan modsætte sig ændringer eller opløsning, hvis disse er vedtaget to gange efter den beskrevne procedure. 9 I tilfælde af fondens opløsning som vedtaget efter 8 tilfalder fondens aktiver tilsvarende gymnastikformål i Randers gymnastiske Forening efter Danmarks Gymnastik Forbunds nærmere bestemmelse. 10 Denne vedtægt for RgF`s Byggefond er vedtaget på stiftende møde den 8. juni 1995 og 30. november 1995.

9 Love for RgF's Luftpudefond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Luftpudefond. Fondet er oprettet i 1995 for at fremtidigt at kunne vedligeholde og evt. forny luftpuden tilhørende Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til etablering og vedligeholdelse af RgF's luftpude. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. Brug af økonomiske midler indenfor fondens rammer og formål skal ikke først forelægges generalforsamlingen. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlige. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da ligeledes Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere