Randers gymnastiske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers gymnastiske Forening"

Transkript

1 Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun stiftet den 13. oktober 1921 er pr. 1. januar 2009 sammenlagt med foreningen. Stk. 4. Foreningen har det på forsiden viste emblem. Emblemet må ikke ændres. Stk. 5: Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune, uafhængigt af formandens adresse. 2 Formål RgF's formål er: at varetage medlemmernes interesser og at fremme og udvikle idrætsmæssige færdigheder for alle aldersgrupper og køn, indenfor de sportsgrene foreningen dækker: gymnastik, parkour, fitness, svømning mv. at arbejde med et bredt idrætsbegreb - Idræt for alle- og indenfor foreningens rammer at give de bedste muligheder for alle - uanset køn, alder, ambitionsniveau og social placering, at skabe en større fællesnævner for foreningslivet ved bl.a. tværidrætslige aktiviteter, hvor trivsel, glæde, spænding, konkurrence, samvær, leg og fysisk aktivitet tilgodeser flere menneskers behov og interesser, at udvikle konkurrencegymnastikken og -idrætten, som for mange gymnaster og idrætsudøver, at udvikle konkurrenceelementet inden for de idrætsgrene, som foreningen dækker. Dette kan ske under fornødent hensyn til foreningens økonomi. Deltagelse i idrætskonkurrencer repræsenterer for mange gymnaster og idrætsudøver, trænere og foreningsledere en væsentlig inspirationskilde i det idrætslige engagement således, at den kan udvikle sig på en måde, der giver talentfulde gymnaster og idrætsudøvere de bedste muligheder indenfor foreningens rammer for at hævde sig i konkurrencer, at give ny inspiration til aktiv deltagelse i foreningslivet i form af tilbud om instruktør-, træner- og foreningslederuddannelse bl.a. ved at tilskynde til deltagelse i møder og eksperimenter. 3 Medlemskab Foreningen består af: 1) Aktive medlemmer 2) Æresmedlemmer 3) Passive medlemmer Stk. 2: Indmeldelse af aktive og passive medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, udvalgene eller hos instruktørerne på øvelsesstederne eller via internettet. Passive medlemmer optages ikke for kortere tid end 1 år. Stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes, når det er vedtaget enstemmigt i bestyrelsen. Æresmedlemmer er livsvarige medlemmer og er kontingentfrie. Stk. 4: Udmeldelse inden for aktuel sæson sker til foreningens administration. Forud betalt kontingent tilbagebetales som hovedregel ikke. Stk. 5: Medlemmer eller hold, som har overtrådt gældende vedtægter og ordensbestemmelser eller udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan indberettes til ordensudvalget, som består af bestyrelsen samt den implicerede udvalgs koordinator. Ordensudvalget kan idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den nærmest følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 4 Æresnålen For at kunne hædre et medlem indstiftede RgF i 1969 et ærestegn i form af en æresnål, som består af RgF's. emblem med 14 k. guldlaurbærkrans. Stk. 2: Ethvert medlem kan indstilles. Alle enkeltmedlemmer, hold, udvalg samt bestyrelsen har indstillingsret. Indstillingen skal indsendes til formanden ledsaget af en udførlig redegørelse for motivering til indstillingen. For at indstillingen kan godkendes, skal den vedtages enstemmigt af bestyrelsen samt den implicerede afdeling. Stk. 3: Nålen vil blive overrakt ved en officiel lejlighed fastsat af bestyrelsen.

2 5 Organisation RgF er organiseret med en bestyrelse og en række udvalg inden for de aktivitetsområder, som foreningen dækker. Bestyrelsen består af syv personer, som alle er på valg hvert år. Formanden og den økonomiansvarlige vælges særskilt. Derudover vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens ledelse, afholder jævnligt møder, hvor de enkelte udvalg og eller ansatte kan deltage under relevante punkter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes fællesmøder for koordinatorerne fra de nedsatte udvalg De forskellige udvalg varetager de opgaver, som hører under aktiviteten, herunder oprettelse af hold, aftale med trænere, hjælpeinstruktører, samt booking af lokaler. Der vælges hvert år på generalforsamlingen en koordinator for hvert udvalg. De enkelte udvalg består af tre til syv personer, som registreres i foreningshåndbogen. Der kan mellem to generalforsamlinger oprettes nye udvalg, som fungerer ad hoc frem til førstkommende generalforsamling, hvor en koordinator vælges. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Stk. 3: Annoncering af generalforsamling skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4: Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag kan læses på RgF s hjemmeside 3 dage før generalforsamlingen. Stk. 5: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. a) Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsen udpeget person aflægger foreningens revideret regnskab til godkendelse og fremlægger foreningens budget til orientering b) Kassereren for RgF's Dragtlegat aflægger regnskab til godkendelse c ) Byggefonden fremlægger regnskab til orientering d) Bestyrelsen for Fonden Fremtidens Foreningshus fremlægger regnskab og budget til orientering 4. Afdelingerne aflægger beretninger til godkendelse (der skal ligge skriftlige beretninger fra hvert udvalg senest 1. april) 5. Fonden Fremtidens Foreningshus aflægger beretning til orientering 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt Stk. 6: Valg Alle valg er for ét år ad gangen: Formand Økonomiansvarlig 1. medlem 2. medlem 3. medlem 4. medlem 5. medlem Suppleant til bestyrelsen Koordinatorer til hvert udvalg RgF's Dragtlegat (2 år ad gangen) Revisorer (2 år ad gangen) Revisorsuppleanter (ét år ad gangen) Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejdet, såfremt der er enighed i bestyrelse herfor. Suppleanten indtræder såfremt der er én, der ikke fortsat kan/ønsker at bestride sit hverv. Stk. 7: Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at begge ikke kan afgå samme år. Stk. 8: Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har følgende: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, aktive medlemmer over 12 år, forældre til aktive børnemedlemmer under 12 år samt passive medlemmer med over 1 års anciennitet. For medlemmer under 12 år kan stemmeretten udøves af en forælder. Forældre til børn under 12 år har én (1) stemme, såfremt forældrene ikke i forvejen er stemmeberettigede. På forlangende skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Den enkelte person kan kun afgive én stemme.

3 Stk. 9: Valgbare til bestyrelsen og udvalg er ethvert medlem, aktivt eller passivt, der er fyldt 15 år, tillige med forældre til aktive børn i RgF. Dog skal medlemmer af bestyrelsen være fyldt 18 år, heraf skal mindst ét medlem være bosiddende i Randers Kommune. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner, herunder ønsker om omvalg. Stk. 2: Enhver ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud i dagspressen. Stk. 3 :Generalforsamlingen er, når den er lovlig indvarslet, altid beslutningsdygtig. Stk. 4: Forhandlingerne indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten inden næstfølgende bestyrelsesmøde. 8 Foreningens ledelse Foreningen ledes af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold samt forpligter denne i alle foretagne handlinger i henhold til de på lovlig måde vedtagne beslutninger. Koordinatorerne og afdelingerne inddrages i beslutningerne i videst mulig omfang. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører til at varetage den daglige drift. Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 2: Bestyrelsen består af: Formand, økonomiansvarlig samt 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en stedfortræder for formanden og udarbejder en arbejds-fordeling. Stk. 3: Bestyrelsen tilrettelægger hovedlinierne for ledelsen af foreningen og indkalder til fællesmøde med afdelingerne. Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (stedfortræderen) den afgørende stemme. Stk. 5: RgF's Dragtlegat har egne vedtægter. RgF's Redskabsfond har egne vedtægter. RgF's Luftpudefond har egne vedtægter. RgF's Byggefond har egne vedtægter. Aktivitetsgruppen har egne vedtægter. Støtteforeningen har egne vedtægter. Ovennævnte vedtægter må ikke stride mod foreningens vedtægter. Fonden Fremtidens Foreningshus er uafhængig af foreningen og har egne vedtægter. Stk. 6: Arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og afdelingerne aftales og vedlægges vedtægterne og justeres årligt. 9 Tegningsregler Foreningen tegnes efter bestyrelsens godkendelse af formanden eller den økonomiansvarlige sammen med mindst en af bestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2: I forbindelse med køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, herunder forhøjelse af kassekredit, kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af mindst 4 medlemmer. 10 Aktiviteterne Koordinatorerne skal godkende de hold, der hvert år før vinter- og sommersæsonens begyndelse foreslås af udvalgene. Instruktørerne godkendes i samråd med bestyrelsen. Stk. 2: Koordinatorerne skal godkende aktivitetstiderne for de forskellige hold og ansøge om diverse aktivitetslokaler. Stk. 3: Opvisningsudvalget og bestyrelsen har ansvaret for den årlige præsentationsopvisning. Koordinatorerne og de forskellige udvalg har i samråd med bestyrelsen ansvaret for at arrangere konkurrencer, stævner, træningslejre, kurser m.m. Stk. 4: Opvisningsudvalget udpeger fanebærere til den årlige præsentationsopvisning. Fanerne opbevares på et af bestyrelsen nærmere angivet sted. Stk. 5: Al træning er på eget ansvar og sker under trænernes anvisninger. Stk. 6: Koordinatorerne i eventafdelingen forestår efter aftale med bestyrelsen de øvrige aktiviteter. Instruktører og hjælpere skal godkendes i samråd med bestyrelsen. 11 Kontingenter Kontingent betales enten via indbetalingskort, bankoverførsel, Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS), kontant eller onlinebetaling. Stk. 2: Kontingent fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse. Ethvert medlem kan efter ønske få udleveret 1 eksemplar af vedtægterne hos administrationen. Stk. 3: Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at fritage et medlem for kontingentbetaling. Stk. 4: Ethvert medlem er pligtig til at overholde sine kontingentforpligtelser samt at rette sig efter foreningens vedtægter og bestemmelser og kan i modsat fald af bestyrelsen udelukkes for kortere eller længere tid.

4 12 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2: Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen. Stk. 3: Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsens udpeget person har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne forinden fremlæggelse for bestyrelsen. Stk. 4: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. 13 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, således at de kan forelægges på den ordinære generalforsamling. Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver simpelt flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 6 ugers mellemrum. Stk. 3: Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Stk. 4: Vedtægtsændringer i fonde og legater kan ske med simpelt flertal på en ordinær generalforsamling. 14 Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening efter bestyrelsens forslag på en i dette øjemed særligt sammenkaldt generalforsamling. Stk. 2: Når på denne generalforsamling halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og 3/4 af disse medlemmer stemmer for opløsning eller sammenlægning, er dette vedtaget. Stk. 3: Er det nævnte antal ikke mødt skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for, hvis forslaget om sammenlægning / opløsning skal vedtages. Stk. 4: Opløses foreningen, tilfalder eventuel formue og ejendele Randers Kommune, der forpligtiger sig til at fordele formuen til gymnastik og svømning i Randers. Randers den 5. juni 2014 Peter Schøning Jette Husum Anne Lydolf Clausen Lars Torstensson Laila Larsen Kristensen Mads Grønkjær Dirigent Ole Clausen

5 Vedtægter for RgF's Dragtlegat - "Gamle Dragter". Baggrund for legatet. Ved Randers gymnastiske Forenings 100-års jubilæum den 23. februar 1972 forærede nu afdøde Herdis Bro Jensen og 29 kvindelige gymnaster to sæt "gamle dragter" til foreningen. Disse dragter blev siden udlejet, og der blev allerede den 12. februar 1973 oprettet et legat med følgende bestemmelser: Pengene ønskes i portioner tildelt een af RgF's dygtige ledere til kursus i udlandet. Ansøgningerne behandles af Dragtlegatets bestyrelse. 1 Der nedsættes et Dragtudvalg. Udvalget har til opgave at forvalte midler, som er indtjent på grundlag af udleje af dragter, samt at forvalte formuen således, at den giver størst mulig afkast, men samtidig er bedst sikret. 2 Udvalgets sammensætning. a) 1 formand som vælges i lige år for 2 år ad gangen på RgF`S generalforsamling b) 1 kvindeligt medlem af RgF`s bestyrelse eller én person udpeget af bestyrelsen. c) 2 ordinære medlemmer. b) Vælges af RgF's bestyrelse. c) De ordinære medlemmer vælges på RgF's generalforsamling for 2 år ad gangen. Medlem a vælges i lige år. Medlem b vælges i ulige år. Begge skal findes blandt RgF's kvindelige medlemmer med et årelangt kendskab til foreningen. d) Dragtudlejeren vælges af udvalget. Såfremt udlejeren findes udenfor R.g.F., skal dragtudlejeren godkendes af R.g.F. Udvalget udfærdiger en nærmere skriftlig beskrivelse vedrørende vilkår for dragtudlejeren. Der laves en aftale mellem udvalget og dragtudlejer. Aftalen kan opsiges gensidigt med et halvt års varsel. Udvalget konstituerer sig selv med kasserer, og fremstiller selv forretningsorden. Udvalget gør RgF's bestyrelse bekendt med den skriftlige aftale med udlejer og udvalgets forretningsorden samt ændringer heri.

6 3 Udvalget indkaldes til mødet af formanden efter behov eller efter anmodning fra 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget fører ved møderne en beslutningsprotokol. 4 Udvalget bestemmer hvert år legatportionens maximale størrelse. Den årlige legatuddeling kan ikke overstige renteindtægten. Det tilstræbes at der uddeles mindst ét legat om året. Antallet af legatportioner afhænger af renteindtægter og ansøgninger. Legatet skal bruges til kursus- og rejseudgifter i forbindelse med kursusophold i udlandet. Udgifterne skal være dokumenterede for at kunne refunderes. I tilfælde af manglende ansøgninger eller kvalificerede ansøgere kan bestyrelsen arrangere kursus/kurser, samt andre former for undervisning i gymnastik med udenlandske trænere for RgF's trænere, ledere og gymnaster. Ansøgning om legatet indsendes til formanden for udvalget inden kurset afholdes. Udvalgets kasserer aflægger regnskab på RgF's generalforsamling, og regnskabet revideres af RgF's revisorer. 5 I tilfælde af, at det ikke er muligt at finde en dragtudlejer, er udvalget bemyndiget til at indstille udlejningen midlertidigt. Udvalget består og legatuddelingen fortsætter uændret. I tilfælde af udvalgets nedlæggelse tilfalder formuen RgF. 6

7 Love for RgF's Redskabsfond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Redskabsfond. Fondet er oprettet i 1995 for at kunne fremme de fremtidige rekvisit-krævende gymnastikformer i Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til vedligeholdelse og indkøb af dyrt materiel. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlig. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

8 Love for RgF's Byggefond. 1. Fondens navn er RgF's Byggefond. Fonden har hjemsted i Randers. 2. Fonden har til formål at tilvejebringe midler til etablering og udbygning af bygningsmæssige rammer samt tilvejebringelse og vedligeholdelse af udstyr for Randers gymnastiske Forening. 3. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 personer. Den til enhver tid siddende formand for Randers gymnastiske Forening, et medlem valgt af bestyrelsen i Randers gymnastiske Forening valgt i ulige årstal for 2 år og et medlem valgt af generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening valgt i lige årstal for 2 år, første gang dog i 1995 for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden ikke samtidig kan være formand i Randers gymnastiske Forening. 4. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 5. Fonden udarbejder et årligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den økonomiansvarlige i Randers gymnastiske Forening. Et eksemplar af det reviderede regnskab tilsendes Randers gymnastiske Forening. Fonden fremlægger til orientering sit regnskab for generalforsamlingen i Randers gymnastiske Forening. 6. Uddeling af fondens midler kan kun ske i overensstemmelse med fondens formål. Uddeling sker efter ansøgning fra bestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne i Randers gymnastiske Forening. 7. Fonden råder ved sin stiftelse over følgende aktiver: Et sæt tegninger til klubhus, udført af arkitekt Ebbe Marxen for kr. samt 6.380,00 kr. 8. Fondens vedtægt kan kun ændres og fonden kan kun opløses ved enstemmighed i bestyrelsen ved to på hinanden følgende afstemninger adskilt af et valg af bestyrelsesmedlem i lige år samt valg af formand i RgF, idet de vælgende generalforsamlinger forud for valget skal have oplyst de foreslåede ændringer eller den foreslåede nedlæggelse. Ændringerne og opløsningen skal tillige tiltrædes af Folkeoplysningsudvalget i Randers kommune, idet udvalget dog ikke kan modsætte sig ændringer eller opløsning, hvis disse er vedtaget to gange efter den beskrevne procedure. 9 I tilfælde af fondens opløsning som vedtaget efter 8 tilfalder fondens aktiver tilsvarende gymnastikformål i Randers gymnastiske Forening efter Danmarks Gymnastik Forbunds nærmere bestemmelse. 10 Denne vedtægt for RgF`s Byggefond er vedtaget på stiftende møde den 8. juni 1995 og 30. november 1995.

9 Love for RgF's Luftpudefond. 1. Legatet bærer navnet RgF's Luftpudefond. Fondet er oprettet i 1995 for at fremtidigt at kunne vedligeholde og evt. forny luftpuden tilhørende Randers gymnastiske Forening. 2. Fonden har til formål at støtte fremskaffelse af midler til etablering og vedligeholdelse af RgF's luftpude. Fonden forvaltes af foreningens bestyrelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens midler, men skal dog hvert år overfor generalforsamlingen gøre rede for fondens økonomiske stilling og orientere om de årlige tildelinger og disses art. Brug af økonomiske midler indenfor fondens rammer og formål skal ikke først forelægges generalforsamlingen. 5. Regnskabsaflæggelsen finder sted på foreningens generalforsamling. Regnskabet føres af RgF's økonomiansvarlige. 6. Uddeling af Fondens midler skal behandles på RgF's bestyrelsesmøder efter gældende vedtægter. 7. Fonden kan kun ophæves, såfremt foreningen opløses, og fondens midler tilfalder da ligeledes Randers Kommune. 8. Disse vedtægter er vedtaget på RgF's generalforsamling den 25/ Ændringer af disse vedtægter vil kun kunne finde sted på RgF's generalforsamling.

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere