Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015"

Transkript

1 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Ændringer af regler for avl Avlsstatus Tilsyn og vejledning Avlsdyr Mærkning og registrering Kejsersnit Stationsindividprøve Besætningsindividprøve KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse Salg Appendiks Brugskoder og symboler på avlsdyr Udsætterkriterier og koder for afprøvningsgrise Godkendte vægte, belysning og strøelseskrav ved individprøve i besætning Krav til afprøvningsfoder Krav til vådfodringssystem i forbindelse med individprøve i besætning Alder/vægt ved indsættelse af grise i besætningsindividprøve Regler for udfyldelse af følgesedler Produktbetegnelse og markedsføring Regler for sundhedsovervågning i avls- og opformeringsbesætninger Overgangsordning ved salg af Aftale om Avl Brugerbetaling LG5-Registrering for besætninger med gammel registreringsform

3 Regler for Avl Baggrund 1.1 Regler for Avl er fastsat i henhold til Aftale om Avl. 1.2 Regler for Avl udstikker de tekniske retningslinjer for avlsarbejdets gennemførelse hos de avlere, der har indgået Aftale om Avl med Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion (herefter VSP). 2 Ændringer af regler for avl 2.1 Regler for Avl fastsættes af VSP og kan ændres som bestemt i Aftale om Avl, pkt Ændring af Regler for Avl sker på følgende måde: a) senest 15. maj: VSP udsender udkast til regler for det kommende år til Dansk Svineavl. b) senest 15. juni: VSP og Dansk Svineavl afslutter forhandlingerne om de nye regler. c) senest 1. juli: VSP fastsætter ændrede regler. d) efter 1. juli: VSP sender det nye regelsæt til Dansk Svineavl og avlerne. e) senest 1. december udsendes det nye regelsæt i endelig udgave til avlerne. 2.3 Regler for Avl kan ændres i gyldighedsperioden, hvis VSP og Dansk Svineavl er enige om ordlyd og ikrafttrædelsestidspunkt. Sådanne ændringer af Regler for Avl meddeles omgående af VSP ved og brev til avlerne. 2

4 3 Avlsstatus 3.1 VSP indgår eller opsiger Aftale om Avl med avlsbesætninger efter indstilling fra Avl & Genetik, VSP. 3.2 Dansk Svineavls sekretariatschef deltager med tale- og referatret ved forelæggelsen af indstillinger fra Avl & Genetik for bestyrelsen for Videncenter for Svineproduktion: Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS) ved vurdering af avlsbesætninger. 3.3 Der foretages en løbende vurdering af allerede godkendte besætninger inden for hver race af Avl & Genetik. Desuden foretages efter behov en ranglistning af besætningsejere, der søger om at få avlsstatus, herunder også avlere, som søger om besætningsudvidelser. Avl & Genetiks indstillinger forelægges for LFS. 3.4 Ved bedømmelsen af allerede godkendte avlere indgår følgende forhold: Forventningen til besætningens avlsmæssige niveau i det kommende år, defineret som et vægtet indeksgennemsnit af de 15 bedste kuld i afprøvning, de 40 bedste individprøvede polte samt de 25 bedste ufødte kuld i besætningen. De nævnte indeksgennemsnit vægtes i forholdet 3:3:5. Antallet af dyr/kuld i bedømmelseskategorierne justeres i forhold til besætningsstørrelse (aktuelt soantal), hvor de nævnte antal er gældende for besætninger af standardstørrelse (150 kuld for farvede racer og 220 kuld for hvide racer), der samtidig er de mindste soantal, der reguleres til. Desuden medtages udviklingen i dette indekstal over tid samt relevante oplysninger om driftsforhold i den enkelte besætning. Såfremt en besætnings kuldantal i det foregående år ikke opfylder den indgåede aftale, forelægges besætningen for LFS på grundlag af Avl & Genetiks faglige vurdering. 3.5 Ved valg af nye avlere eller besætningsudvidelser bedømmes primært ansøgernes evner, erfaring og om muligt avlsdyrenes kvalitet. Besætningens beliggenhed, bygningsmæssige ressourcer og sundhedsstatus medtages som sekundært bedømmelsesgrundlag. Nye avlere kan rekrutteres fra følgende grupper: - godkendte avlere - godkendte opformeringsejere - producenter. 3

5 3.6 LFS gennemgår materialet fra Avl & Genetik og træffer beslutning om, hvilke besætninger der skal have opsagt hele eller dele af deres Aftale om Avl, og hvilke besætninger der skal have tilbud om Aftaleudvidelse eller etablering af avlsbesætning. Ved opsigelse af en Aftale om Avl har avleren ret til foretræde for LFS. 3.7 Ved sanering (hel- eller del-) eller start af en avlsbesætning skal der udarbejdes en avlsmæssig handlingsplan. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde mellem besætningsejeren og avlskonsulenten. En saneringsplan skal være godkendt af VSP forud for enhver sanering i avlsbesætninger. 3.8 Der må ikke laves forsøg eller afprøvning i besætningen uden Avl & Genetiks skriftlige samtykke. Til forsøg henregnes udtagning eller udlevering af biologisk materiale fra dyr i besætningen eller fra besætningsområdet til analyse med det formål at afdække eller efterprøve dyrets arvelige egenskaber. 3.9 Besætningen skal være DANISH-godkendt samt opfylde Rød Kontrols regler for sundhedsovervågning (Appendiks 10). Besætningen skal desuden overholde gældende EU-lovgivning, herunder krav om løsgående drægtige søer og skærpet krav til fuldspaltegulv af beton (fra 1. januar 2013) samt forbud mod fuldspaltegulv af beton (fra 1. juli 2015). 4

6 4 Tilsyn og vejledning 4.1 Avlskonsulenten foretager tilsyn i den enkelte besætning efter behov (eventuelt uanmeldt) eller efter besætningsejers anmodning. 4.2 Der foretages rutinemæssig forældreskabstest i alle racer. Til brug ved forældreskabstesten skal der udtages blodprøve af samtlige avlsdyr i besætningen, når de første gang anvendes med henblik på produktion af renracede kuld. Supplerende afstamningskontrol af avlsdyr og deres afkom kan foretages. Hvis der bliver konstateret fejl, der kan tilskrives avleren, bliver avleren pålagt at betale omkostningerne ved kontrollen. Der kan foretages forældreskabstest for avlers regning, hvis der er uoverensstemmelse om den angivne far til et kuld ved to indberetninger på kuldet. 4.3 Der skal være staldtavler eller et andet (af avlskonsulenten) godkendt tavlesystem over alle avlsdyr og ungdyr over 25 kg. For dyr i afprøvning anvendes kvitteringsbilagene for de indberettede forsøgshold. Tavlerne skal ajourføres dagligt. 4.4 Hvis der ved kontrol eller dataanalyse findes fejl eller mistanke om fejl i registreringen af kulddata, kan Avl & Genetik forlange, at der nedfryses døde grise i indtil 21 dage efter faring, samt at der gennemføres en intensiv kontrol i besætningen for avlers regning. Gentagne tilfælde af fejlregistreringer vil blive forelagt LFS. Avl & Genetik har desuden ret til at holde kuldresultater ude fra indeksberegningen, hvis registrerings- eller andre forhold betinger dette. 4.5 Takster for brugerbetaling findes i Appendiks 12. 5

7 5 Avlsdyr 5.1 Som godkendte avlsdyr defineres renracede gylte, søer og orner, som anvendes til produktion af renracede og/eller krydsningskuld i henhold til dette regelsæt, herfra undtaget: a) avlsdyr, der er bærere af halothan- eller RN -genet, b) orner af alle racer samt Duroc-søer med F4-status: ukendt, RS/SR og SS, c) Landrace- og Yorkshireavlsdyr med farvede aftegn i hår eller hud, d) Duroc-avlsdyr med sorte pletter. e) avlsdyr, der ryster, f) Duroc-avlsdyr med hvide aftegn. Derudover kan avlskonsulenten kassere avlsdyr, der har atypisk racepræg. Atypisk racepræg defineres i samråd med Dansk Svineavl. Hvis et avlsdyr er drægtigt, når det kasseres på grund af rysten, melanomer eller atypisk racepræg, godkendes kuldet. Dette er ligeledes gældende for kuld, hvor det ene (eller begge) forældredyr afvises på grund af farvede aftegn. 5.2 Renracede kuld efter Landrace- og Yorkshireavlsdyr kan kun godkendes med brugskode 100 (se appendiks 1), hvis forældredyrene har mindst 14 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige. Landrace- og Yorkshireavlsdyr med 13 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige, godkendes til produktion af kuld med brugskode 200. Yorkshiresøer kan anvendes til produktion af krydsningsorner til slagtesvineproduktion, uanset patteantal og -kvalitet. 5.3 Godkendelse af avlsdyr foretages af avlskonsulenten eller dennes stedfortræder. Avlskonsulenten kan afmelde afviste avlsdyr i Databanken. 5.4 Renracet opformering kan gennemføres på opformeringsvilkår i avlsbesætninger af den pågældende race. Sådanne kuld skal tildeles brugskode 200 (brugskoder er i øvrigt beskrevet i appendiks 1), senest 100 dage efter faring. Dyr med brugskode 200, kan ikke afprøves eller indsættes på KS, men kan sælges mod betaling af avlsafgift. Afgiftens størrelse fastsættes i Samarbejdsudvalget. 5.5 I en avlsbesætning kan der gennemføres opformering efter Regler for Opformering. 6

8 5.6 Antal renracede kuld produceret i hver besætning opgøres årligt for kalenderåret (= kvoteåret). Den enkelte avlers mulighed for produktion af renracede kuld (kuldkvote og tilladte afvigelser) er fastsat i Aftale om Avl. 5.7 Der kan stilles krav om, at avlsdyr DNA-testes for specielle gener eller genstykker, eksempelvis halothan- og RN - og F4-genet, efter forhandling med Dansk Svineavl om betalingen. Avlsdyr i nyopstartede avlsbesætninger skal alle være testede fri for de uønskede alleler fra ovenstående gener (dog ikke F4 i Landrace). Ved eventuelle konverteringer af kode 200 dyr med ukendt status til avlsdyr med kode 100 betales testomkostningerne af avleren. 7

9 6 Mærkning og registrering 6.1 Stamdyr og løbninger Orner og hundyr skal ved første anvendelse/løbning mærkes med et navn i højre øre med et øremærke. Polte/gylte i avlsbesætninger kan kun tilgå i aldersintervallet dage. Sonavn 100, 200, 300 osv. må ikke anvendes. Ornenavne må maksimalt bestå af seks karakterer, heraf mindst et bogstav, der kan suppleres med tal. Bogstaver (-t) i ornenavne skal være placeret som de(t) første tegn i navnet. Der må kun anvendes tal og bogstaver (A-Z) i ornenavne. Øremærket kan suppleres med en elektronisk mærkning. Samtlige foretagne løbninger skal indberettes til Databanken og omfatte tappedag for anvendte KS-orner. Samtlige indgåede og afgåede søer og orner i besætningen skal indberettes til Databanken. 6.2 Faringer Faringer skal registreres i Databanken for samtlige kuld, født af renracede søer i besætningen, med oplysninger om det totale antal fødte grise i kuldet, fare- og løbedato for det pågældende kuld samt tappedag på sæden, hvis faderen til kuldet er en KS-orne. Indberettede kuld tildeles automatisk en brugskode ved indberetning til Databanken, se appendiks 1. Kuld, der er indberettet med brugskode 100 (jf. appendiks 1), kan i tilfælde af overskridelse af kuldkvote (jf. Aftale om Avl, pkt. 6.2) eller ornekvote (jf. pkt. 10.2) ændres til brugskode 200, dog ikke hvis: 1. der er indsendt dyr til stations- eller besætningsindividprøvning fra kuldet, 2. der er oprettet stamdyr fra kuldet, 3. mindst et dyr fra kuldet er tilmeldt som ungdyr i et andet CHR-nummer end, hvor kuldet er født, 4. kuldet er født for mere end 100 dage siden. Kuld, der er indberettet med brugskode 100, ændres i tilfælde af forældreskabsfejl til brugskode 350. Kun kuld med brugskode 100 indgår i kuldkvoten. For krydsningskuld med farvet race kan brugskoden kun ændres indtil 40 dage efter faring. Avlskonsulenten eller dennes stedfortræder kan ændre brugskode til 300 for kuld, der ved kontrol ikke er mærket eller registreret rettidigt (se 6.3 og 6.6) desuden pålægges besætningsejeren en bod pr. kuld med for sen indberetning (se appendiks 12). 8

10 6.3 Afkom af Yorkshire-/Landrace-søer (for besætninger med ny LG5- registreringsform) OBS: dette afsnit er først gældende, når VSP skriftligt har meddelt den enkelte besætning, at denne er overgået til ny LG5-registreringsform. Indtil dette meddeles, følges 2013-reglerne for LG5-registrering, der er gengivet i Appendiks 13. Alle grise, der er afkom af Landrace- og Yorkshire-søer, skal i første levedøgn inden kuldudjævning registreres og mærkes med et godkendt pattegriseøremærke (jf. pkt. 6.5 og 6.6). Til YL/LY-hangrise (der senere skal kastreres) kan der anvendes et 11-cifret id-nummer med selvstændigt 4-cifret besætningsnummer. Pattegrise kan flyttes til andre søer efter registreringen. Afkommet oprettes i Databanken med id-nummer. Herefter skal alt nummereret afkom af Yorkshire-/Landrace-søer, der dør i farestalden, registreres i Databanken med id-nummer og afgangsdato. Ved omsætning af pattegrise inden fravænning født af Landrace- eller Yorkshiresøer medfølger registreringsforpligtelsen. Senest ved fravænning skal DanAvl-øremærket (med samme racekombination, besætnings- og løbenummer som pattegriseøremærket) være sat i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Herefter kan pattegrise-øremærket fjernes, hvis det ønskes. Galtgrise oprettet i et selvstændigt 4-cifret besætningsnummer skal dog ikke mærkes med et DanAvl-øremærke. Pattegriseøremærket må tidligst fjernes, når galten er 15 dage gammel. Pattegriseøremærket må blive siddende i alle dyr, såfremt det ikke er lukket omkring øret. 6.4 Afkom af Duroc-søer Alle grise, der er afkom af renracede Duroc-søer, i godkendte kuld, skal enten randklippes med de to sidste cifre i moderens navn eller mærkes med pattegrise-øremærke som beskrevet i 6.3. Senest ved fravænning oprettes afkommet i Databanken og mærkes med et godkendt DanAvl-øremærke (jf. pkt. 6.5) i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Mærkning og registrering kan undlades for sogrise af kombinationerne HD og YD. 9

11 6.5 DanAvl-øremærker skal være godkendt af VSP og på forsiden være fortrykt med: - DanAvl-logo - Dyrets race eller racekombination - Besætningsnummer, hvori dyret er oprettet (skal være tilknyttet CHRnummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet) - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer Bagsiden skal som minimum være fortrykt med CHR-nummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet. DanAvl-Øremærkerne skal bestilles hos Avl & Genetik (www.danavl.dk). Tabes et godkendt DanAvl-øremærke, skal det hurtigst muligt erstattes med et nyt, godkendt øremærke. Pattegriseøremærker skal være godkendt af VSP og være fortrykt med - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer - Dyrets race eller racekombination (på bagsiden) gælder dog ikke LY/YL galte. Besætningsnummer (på bagsiden) tilknyttet moderens opholdsbesætning, hvori dyret er oprettet (de første 3 (4) cifre i id-nummeret). Pattegriseøremærkerne kan bestilles hos Avl & Genetik. 6.6 Alle registreringer skal være indsendt og godkendt af Databanken senest 14 dage efter hændelsesdatoen - dog senest 8 dage for tilmelding og afgange af nummereret afkom fra farestalden jf. 6.3). Desuden skal der i besætningen forefindes et ajourført kartotek over samtlige godkendte avlsdyr og disses afkom, omfattende: a) Identifikation b) Afstamning c) Løbedatoer d) Farings- og kuldregistreringer. e) Nummereret afkoms afgang i farestalden (jf. 6.3). Registreringerne fra stalden skal gemmes i mindst to år af hensyn til mulig kontrol og fejlretning. Dette gælder uanset, om registreringerne foretages på papir eller elektronisk. 10

12 7 Kejsersnit 7.1 Renracede kuld, der sælges fra en avlsbesætning via kejsersnit, indgår i besætningens kuldkvote, jf. Aftale om Avl, pkt Køberbesætninger til kejsersnitsgrise skal registreres på kejsersnitsbilaget ud for ID for hver enkelt gris. 7.3 Kejsersnitsgrise skal forsynes med et godkendt øremærke, fortrykt med racekombination, sælgers besætningsnummer og grisens løbenummer på forsiden samt modtagerbesætningens CHR-nummer på bagsiden (jf. pkt. 6.5). 11

13 8 Stationsindividprøve 8.1 Der kan indsendes følgende antal kuldbrødre til stationsafprøvning fra et kuld efter godkendte forældre: Landrace: 1-2 Yorkshire: 1-2 Duroc: 1-3 Der kan for Landrace og Yorkshire maksimalt indsendes 40 sønner pr. far til stationsafprøvning (klimastalden). Kun én besætning kan sende grise til stationsafprøvning fra et givet kuld. Leverede grise, der kan godkendes, jf. pkt. 5.1 og 5.2, afregnes efter aftale mellem VSP og Dansk Svineavl. 8.2 Tilmelding af grise til stationsafprøvning skal ske ved faring (se pkt. 6.2). Klarmelding skal ske senest tirsdag kl i ugen inden indsendelse. Grise, der ikke er tilmeldt stationsafprøvning, kan ikke klarmeldes. 8.3 Afprøvningspladserne disponeres mellem og inden for racer af Avl & Genetik. Der er i øjeblikket 112 pladser til rådighed pr. uge. Pladserne er p.t. fordelt, så der er 56 pladser afsat til Duroc pr. uge og 28 pladser pr. uge til henholdsvis Landrace og Yorkshire. 8.4 Hvis der ikke klarmeldes nok grise af tilstrækkelig god kvalitet til stationsindividafprøvningen, kan den enkelte avler pålægges at indsende grise udvalgt af Avl & Genetik. 8.5 Afmelding af klarmeldte grise skal ske senest mandag kl Hvis en avler afmelder for sent, skal avleren betale per for sent afmeldt gris jf. Appendiks Leverede grise skal være mærket med DanAvl-øremærke i henhold til pkt. 6.3, 6.4 og 6.5. Grise, der ikke er korrekt mærket, kan afvises af chaufføren (se dog pkt. 8.11). 8.7 Landrace- og Yorkshiregrise skal indsendes, når de er dage gamle og skal ved afhentning veje mindst 7,0 kg.durocgrise skal indsendes, når de er mellem dage gamle og veje mellem 6,0 kg og 10,0 kg ved afhentning (dvs. der kan meldes til over to uger). 8.8 Ved levering skal der følge en kopi af faringsbilaget. Grisene skal tydeligt kunne identificeres ved hjælp af faringsbilaget. 8.9 For at forebygge spredning af smitsomme sygdomme skal alle grise udleveres mindst 50 meter fra besætningsområdet. 12

14 8.10 VSP varetager afhentningen af de udpegede grise og betaler omkostningerne herved. VSP forpligter sig til at forsikre ornerne mod brand og tyveri under stationsafprøvningen jf. Appendiks Grisene bliver kontrolleret, når de afhentes (se pkt. 8.6 og appendiks 2). Grisene bliver afvist, hvis de: - ikke opfylder vægtkravene (se pkt. 8.7), - er syge, - ser utrivelige ud. Syge og utriveligt udseende grise læsses ikke. Avleren kontaktes hurtigst muligt, hvis der afvises eller efterlades grise. Fejlmærkede grise indsendt til stationsafprøvning forældretestes for avlers regning og afprøves på normal vis, medmindre forældreskabet afvises Grisene skal veje mindst 20 kg efter seks uger i klimastalden for at blive endeligt godkendt til stationsafprøvning Hvis der er flere endeligt godkendte grise i en uge, end der er plads til i stationsafprøvningen, afvises det nødvendige antal grise. Blandt godkendte grise afvises de grise, der efter seks uger i klimastalden har laveste indeks og/eller vægt Grise, der ved scanning vejer mindre end 70 kg, udsættes Avleren betaler afprøvningsafgift for hver orne, der efter endt stationsafprøvning godkendes til indsættelse på en KS-station jf. appendiks Avleren bærer risikoen for hændelige skader, herunder hændelige dødsfald, der påføres ornen efter afhentning til - og under - stationsafprøvning. VSP bærer dog ansvaret for eventuelle følger af grov uagtsomhed eller grov forsømmelighed, udvist af VSP eller af personer, der handler på VSP s vegne. Hvis VSP ifalder erstatningsansvar over for avleren, hvis ornen er død eller på anden måde uanvendelig til avl, udbetales erstatningssum jf. Appendiks 12. VSP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab I tilfælde, hvor en besætning rammes af anden alvorlig sygdom, kan Avl & Genetik undlade at indtransportere grise til stationsafprøvning, indtil SPF, Sundhed & Diagnostik ved to på hinanden følgende månedlige kontrolbesøg ikke længere finder tegn på den pågældende sygdom. 13

15 9 Besætningsindividprøve 9.1 Afprøvningsgrise skal opstaldes, så der kun er ét køn i hver sti (galte bestragtes ikke som orner). Kun grise fra en avler kan afprøves på et givent CHRnummer. Der skal være mellem 8 og 20 grise i hver sti. For hvert staldafsnit fastsættes som standard et antal grise, der altid skal være i stierne under afprøvning i de pågældende stier. Antallet fastsættes, så hver gris har et areal på 0,75-1,00 kvadratmeter. Alle grise i en sti skal være af samme køn og race, være registreret i Databanken, og hele stien skal indberettes (også selvom der er tale om grise, der ikke kan godkendes til afprøvning jf. appendiks 2). Det er tilladt at tage højst 1 gris pr. påbegyndt 7 ud af hver sti under afprøvning, når det registreres på staldtavlen. Hvis der på scanningstidspunktet er taget flere grise ud af en sti end nævnt ovenfor, kasseres hele forsøgsholdet. En sti, hvorfra der er udtaget flere grise end nævnt ovenfor, scannes dog, hvis de udsatte grise forevises scanningsassistenten. Enhver udsættelse af grise fra en afprøvningssti skal registreres på staldtavlen. Forskelle i stitype, -indretning, foderautomater eller lignende kan betinge en yderligere opdeling i sektioner inden for samme staldafsnit. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af Avl & Genetik. 9.2 Et afprøvningshold skal vejes i forsøg over maksimalt 15 dage. I forbindelse med afprøvningsstart vejes grisene på én ugentlig indvejningsdag på en af Avl & Genetik anvist vægt (se appendiks 3). For Duroc kan der dog anvendes to ugentlige indvejningsdage. Afprøvningsperioden starter, når en gris (første gang) vejer mellem 28 og 34 kg. Efter indvejning af den første gris må der ikke ændres i, hvilke eller hvor mange grise der er i den pågældende sti. Startdata skal være indberettet til Databanken senest 21 dage efter, at den sidste gris i holdet er indvejet. Afprøvningshold kan mod betaling (jf. appendiks 12) indberettes indtil 35 dage efter indvejning af den sidste gris. Senere indberetning medfører afvisning af holdet. Hvis faringsbilag ikke er på plads ved indberetning af et forsøgshold, afvises holdet. Krav til alder/vægt for godkendelse ved indsættelse i afprøvning fremgår af appendiks 6. Grise med synlige sygdomstegn eller alvorlige misdannelser godkendes ikke til afprøvning. 14

16 9.3 Grise i afprøvning scannes stivist. Avleren vælger scanningsvægtgrænse (vægtgrænse for største gris i stien), der er gældende pr. scanningsdag for begge køn. Scanningsvægten skal som gennemsnit af scannede dyr være mindst 94 kg for besætningen, målt over perioder på et halvt år. Avl & Genetik kan dog fastsætte scanningsvægtgrænsen i tilfælde af, at scanningsvægtsgennemsnittet i en igangværende periode ligger mere end to kg under grænsen på 94 kg. Grise, der på scanningstidspunktet vejer under 70 kg eller over 120 kg, scannes ikke. Der anvendes så vidt muligt sektionsvis scanning. Det kræves dog, at alle grise i en sektion er indvejet over en periode på maksimalt 45 dage. Alternativt sektioneres pr. stald og måned inden for den enkelte besætning. Avlsassistenten skal have mindst én medhjælper stillet til rådighed ved scanning. Avlskonsulenten kan dog kræve yderligere medhjælp, hvis der skønnes at være behov herfor. I store besætningsenheder kan der efter aftale med avlskonsulenten scannes hver uge, hvis antal grise til scanning betinger det. I besætninger, hvor der scannes hver uge, hæves vægtgrænsen for scanning syv kg for at fastholde den gennemsnitlige scanningsvægt. Der skal være godkendt belysning og vægttype til rådighed (se appendiks 3). Der skal være strøelse til rådighed ved scanningen. 9.4 Der skal anvendes afprøvningsfoderblanding fra det tidspunkt, hvor den første gris i stien indgår i afprøvningen. Krav til afprøvningsfoderet fremgår af appendiks 4. Prøver til foderanalyser udtages efter behov og analyseres for VSP s regning. Konstateres der fejl eller uregelmæssigheder ved foderet, betaler avleren de næste tre foderanalyser. Resultater fra foderprøver udsendes til alle avlere. I besætninger, hvor der anvendes hjemmeblandet foder, udtages og analyseres en foderprøve årligt for avlers regning til kontrol af fodersammensætningen. 9.5 Grise under afprøvning skal fodres ad libitum. Konstateres der tomme foderkasser giver Avl & Genetik en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde inden for to år opløses de berørte afprøvningshold i sektionen. Vådfoder kan anvendes, hvis regelsættet i appendiks 5 overholdes. 15

17 10 KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse 10.1 Orner til KS udpeges af Avl & Genetik KS-orner og besætningsorner anvendes som følger: Der kan pr. besætning godkendes et antal kuld pr. orne i forhold til kuldkvoten (jf. pkt. 6.2 og pkt. 6.4 i Aftale om Avl): Duroc Landrace Yorkshire Tildeles af indavlsstyringsprogrammet EVA. Alle besætninger får adgang til de samme orner, og der tildeles minimum 2 kuld pr. orne pr. besætning. 1,35 % af kuldkvoten inkl. 5 % over-skridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. 2,23 % af kuldkvoten inkl. 5 % overskridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. Ved totalsaneringer i Landrace- og Yorkshirebesætninger kan orneanvendelsen nulstilles. Saneringen skal i givet fald omfatte samtlige avlerens søer i den pågældende race. Ved saneringer i Duroc udarbejdes i samarbejde med avlskonsulenten en plan for, om EVA skal justeres i en periode. Der kan kun justeres op i en periode, hvis der er tilsvarende nedjustering i en anden periode. Der skal anvendes KS-orner til mindst 80 % af løbningerne i avlsbesætningerne. KS-andelen opgøres pr. år Ved indsættelse af KS-orner gælder følgende begrænsningsregler for Landrace og Yorkshire (hvor faren er KS-orne): - maksimalt 4 sønner pr. far pr. 14. dag - maksimalt 2 helbrødre per 14. dag - maksimalt 3 helbrødre pr. kuld - maksimalt 19 sønner i alt pr. far for Landrace, - maksimalt 21 sønner i alt pr. far for Yorkshire. (Antal sønner pr. far kan justeres i forbindelse med særlige problemer, eksempelvis PRRS-udbrud i karantæner eller på KS-stationer, efter aftale mellem Avl & Genetik og Dansk Svineavl) Ved indsættelse af KS-orner efter besætningsorner kan der desuden indsættes henholdsvis 3 sønner efter Landrace- og Yorkshire-fædre, samt 6 sønner efter Duroc-fædre Begrænsningen på Landrace- og Yorkshirefædre kan overskrides med to sønner (efter totalfarkvote er fyldt op), hvis disse på indsættelsestidspunktet har et indeks på mindst 160, og faren er KS-orne. Denne indeksgrænse kan løbende ændres jf Begrænsningsreglerne per kuld skal dog overholdes. 16

18 10.6 Indsættelse af orner på KS-station kan kun ske fra avlskuld (= brugskode 100), dog kan der efter aftale mellem Dansk Svineavl og VSP indsættes KSorner fra opformeringskuld i et mellem de to parter aftalt omfang (som en procentsats af den enkelte avlers aftalestørrelse) Orner kan ikke indtransporteres til KS-karantæne, såfremt de efter individafprøvningen (jf. pkt. 8 og 9) opholder sig eller har opholdt sig på andre CHRnumre end der, hvor de er afprøvede Orner skal være til rådighed for indsættelse på DanAvl-KS-Stationer på følgende vilkår: a) når scanningen er afsluttet og ornen ved første udvælgelse herefter (hver anden torsdag) ikke er udvalgt til indsættelse på DanAvl-KS- Station, kan avler frit disponere over ornen dog ikke, hvis ornen venter på, at genomisk information medtages i indeks. b) Når eventuel genomisk information er medtaget i indeks, og ornen ved første udvælgelse herefter ikke er udvalgt til indsættelse på Dan- Avl-KS-Station, kan avler frit disponere over ornen. 17

19 11 Salg 11.1 Som godkendte avlsdyr må kun sælges afkom efter godkendte forældre. Landrace- og Yorkshiredyr med farvede aftegn må ikke sælges. Duroc med hvide aftegn må ikke sælges. Avlsdyr med melanomer må ikke sælges. Avlsdyr, der ryster, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af halothangenet, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af RN -genet, må ikke sælges. Grise, født i kuld med brugskode 200, må sælges som godkendte opformeringsdyr - herfra dog undtaget renracede Landrace- og Yorkshireorner samt renracede Duroc-hundyr. Grise, med brugskode 300/350, må ikke sælges som godkendte avlsdyr, men polte fra sådanne kuld kan sælges som ikke-godkendte avlsdyr, hvis: - køber på forhånd har accepteret dette, - dyrene er mærket med sælgerbesætningens CHR-nummer, - dyrene ved salg anføres på særskilte følgesedler med tydelig markering af, at der er tale om ikke-godkendte dyr For krydsningsorner skal gennemsnittet af mors og fars indeks være mindst 95 på salgstidspunktet. For krydsningsorner, hvor Yorkshire og/eller Landrace indgår, skal indekskravet være opfyldt ved anvendelse af handyrindeks for Yorkshire- og/eller Landraceforældredyret En avlsbesætning (defineret som et CHR-nummer) må inden for et kalenderår højst levere avlsdyr til en opformeringsbesætning pr. 15 avlssøer i Landrace og Yorkshire. Begrænsningen omfatter ikke salg via kejsersnit Besætningsejeren skal føre salgsjournal eller opbevare følgesedler for samtlige svin solgt til levebrug, registrere antal og art af reklamationer og erstatninger samt registrere navn og adresse på køber. Salgsjournalen skal til enhver tid være ajourført og tilgængelig for avlskonsulenten. De nævnte oplysninger skal opbevares i mindst tre år fra salgstidspunktet for et givet dyr. Desuden er besætningsejer forpligtet til månedsvist at indberette omsætningen af avlsdyr. Oplysningerne skal være Avl & Genetik i hænde senest 5 arbejdsdage inde i den nye måned. Såfremt salgstal ikke er indberettet inden for tidsfristen, kan der indføres salgsstop for besætningen. 18

20 11.5 Med hvert avlsdyr, der sælges til levebrug, skal der følge en godkendt og korrekt udfyldt følgeseddel (se Appendiks 7) herunder angivelse af korrekt produktbetegnelse, der til enhver tid kan findes på jf. Appendiks Avlskonsulenten kan til enhver tid indføre salgsstop, når hensynet til køber betinger det, eller når avls-, salgs-, hygiejne- eller sundhedsmæssige forhold i øvrigt giver grundlag herfor Ved salg af avlsmateriale (avlsdyr, sæd og embryoner) skal gældende Køber-Erklæring og accept af Salgsvilkår i øvrigt overholdes og underskrives jf. Aftale om Avl. Denne skal genereres på 19

21 Appendiks

22 1 Brugskoder og symboler på avlsdyr Brugskoder på dyr fra kuld, registreret i Databanken 100: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper 200: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper, undtaget avl 250: dyr, der kan anvendes af DanBred NA, men ikke andre besætningstyper 300: ikke-godkendt dyr 350: ikke-godkendt dyr på grund af forældreskabsfejl : ikke-godkendt dyr (låst af Avl & Genetik) 400: dyr, der kan anvendes i den kernestyringsbesætning, hvor det er født 800: dyr, som ikke må sælges 900: afviste dyr Symboler på avlsdyr A-AVLSDYR: Individ- eller afkomsprøvede avlsdyr. P1-AVLSDYR: Afkom af: A-avlsdyr. P2-AVLSDYR: Afkom af: A-so & P1-orne eller P1-so & A-orne eller P1-so & P1-orne. 21

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere