Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015"

Transkript

1 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Ændringer af regler for avl Avlsstatus Tilsyn og vejledning Avlsdyr Mærkning og registrering Kejsersnit Stationsindividprøve Besætningsindividprøve KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse Salg Appendiks Brugskoder og symboler på avlsdyr Udsætterkriterier og koder for afprøvningsgrise Godkendte vægte, belysning og strøelseskrav ved individprøve i besætning Krav til afprøvningsfoder Krav til vådfodringssystem i forbindelse med individprøve i besætning Alder/vægt ved indsættelse af grise i besætningsindividprøve Regler for udfyldelse af følgesedler Produktbetegnelse og markedsføring Regler for sundhedsovervågning i avls- og opformeringsbesætninger Overgangsordning ved salg af Aftale om Avl Brugerbetaling LG5-Registrering for besætninger med gammel registreringsform

3 Regler for Avl Baggrund 1.1 Regler for Avl er fastsat i henhold til Aftale om Avl. 1.2 Regler for Avl udstikker de tekniske retningslinjer for avlsarbejdets gennemførelse hos de avlere, der har indgået Aftale om Avl med Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion (herefter VSP). 2 Ændringer af regler for avl 2.1 Regler for Avl fastsættes af VSP og kan ændres som bestemt i Aftale om Avl, pkt Ændring af Regler for Avl sker på følgende måde: a) senest 15. maj: VSP udsender udkast til regler for det kommende år til Dansk Svineavl. b) senest 15. juni: VSP og Dansk Svineavl afslutter forhandlingerne om de nye regler. c) senest 1. juli: VSP fastsætter ændrede regler. d) efter 1. juli: VSP sender det nye regelsæt til Dansk Svineavl og avlerne. e) senest 1. december udsendes det nye regelsæt i endelig udgave til avlerne. 2.3 Regler for Avl kan ændres i gyldighedsperioden, hvis VSP og Dansk Svineavl er enige om ordlyd og ikrafttrædelsestidspunkt. Sådanne ændringer af Regler for Avl meddeles omgående af VSP ved og brev til avlerne. 2

4 3 Avlsstatus 3.1 VSP indgår eller opsiger Aftale om Avl med avlsbesætninger efter indstilling fra Avl & Genetik, VSP. 3.2 Dansk Svineavls sekretariatschef deltager med tale- og referatret ved forelæggelsen af indstillinger fra Avl & Genetik for bestyrelsen for Videncenter for Svineproduktion: Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS) ved vurdering af avlsbesætninger. 3.3 Der foretages en løbende vurdering af allerede godkendte besætninger inden for hver race af Avl & Genetik. Desuden foretages efter behov en ranglistning af besætningsejere, der søger om at få avlsstatus, herunder også avlere, som søger om besætningsudvidelser. Avl & Genetiks indstillinger forelægges for LFS. 3.4 Ved bedømmelsen af allerede godkendte avlere indgår følgende forhold: Forventningen til besætningens avlsmæssige niveau i det kommende år, defineret som et vægtet indeksgennemsnit af de 15 bedste kuld i afprøvning, de 40 bedste individprøvede polte samt de 25 bedste ufødte kuld i besætningen. De nævnte indeksgennemsnit vægtes i forholdet 3:3:5. Antallet af dyr/kuld i bedømmelseskategorierne justeres i forhold til besætningsstørrelse (aktuelt soantal), hvor de nævnte antal er gældende for besætninger af standardstørrelse (150 kuld for farvede racer og 220 kuld for hvide racer), der samtidig er de mindste soantal, der reguleres til. Desuden medtages udviklingen i dette indekstal over tid samt relevante oplysninger om driftsforhold i den enkelte besætning. Såfremt en besætnings kuldantal i det foregående år ikke opfylder den indgåede aftale, forelægges besætningen for LFS på grundlag af Avl & Genetiks faglige vurdering. 3.5 Ved valg af nye avlere eller besætningsudvidelser bedømmes primært ansøgernes evner, erfaring og om muligt avlsdyrenes kvalitet. Besætningens beliggenhed, bygningsmæssige ressourcer og sundhedsstatus medtages som sekundært bedømmelsesgrundlag. Nye avlere kan rekrutteres fra følgende grupper: - godkendte avlere - godkendte opformeringsejere - producenter. 3

5 3.6 LFS gennemgår materialet fra Avl & Genetik og træffer beslutning om, hvilke besætninger der skal have opsagt hele eller dele af deres Aftale om Avl, og hvilke besætninger der skal have tilbud om Aftaleudvidelse eller etablering af avlsbesætning. Ved opsigelse af en Aftale om Avl har avleren ret til foretræde for LFS. 3.7 Ved sanering (hel- eller del-) eller start af en avlsbesætning skal der udarbejdes en avlsmæssig handlingsplan. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde mellem besætningsejeren og avlskonsulenten. En saneringsplan skal være godkendt af VSP forud for enhver sanering i avlsbesætninger. 3.8 Der må ikke laves forsøg eller afprøvning i besætningen uden Avl & Genetiks skriftlige samtykke. Til forsøg henregnes udtagning eller udlevering af biologisk materiale fra dyr i besætningen eller fra besætningsområdet til analyse med det formål at afdække eller efterprøve dyrets arvelige egenskaber. 3.9 Besætningen skal være DANISH-godkendt samt opfylde Rød Kontrols regler for sundhedsovervågning (Appendiks 10). Besætningen skal desuden overholde gældende EU-lovgivning, herunder krav om løsgående drægtige søer og skærpet krav til fuldspaltegulv af beton (fra 1. januar 2013) samt forbud mod fuldspaltegulv af beton (fra 1. juli 2015). 4

6 4 Tilsyn og vejledning 4.1 Avlskonsulenten foretager tilsyn i den enkelte besætning efter behov (eventuelt uanmeldt) eller efter besætningsejers anmodning. 4.2 Der foretages rutinemæssig forældreskabstest i alle racer. Til brug ved forældreskabstesten skal der udtages blodprøve af samtlige avlsdyr i besætningen, når de første gang anvendes med henblik på produktion af renracede kuld. Supplerende afstamningskontrol af avlsdyr og deres afkom kan foretages. Hvis der bliver konstateret fejl, der kan tilskrives avleren, bliver avleren pålagt at betale omkostningerne ved kontrollen. Der kan foretages forældreskabstest for avlers regning, hvis der er uoverensstemmelse om den angivne far til et kuld ved to indberetninger på kuldet. 4.3 Der skal være staldtavler eller et andet (af avlskonsulenten) godkendt tavlesystem over alle avlsdyr og ungdyr over 25 kg. For dyr i afprøvning anvendes kvitteringsbilagene for de indberettede forsøgshold. Tavlerne skal ajourføres dagligt. 4.4 Hvis der ved kontrol eller dataanalyse findes fejl eller mistanke om fejl i registreringen af kulddata, kan Avl & Genetik forlange, at der nedfryses døde grise i indtil 21 dage efter faring, samt at der gennemføres en intensiv kontrol i besætningen for avlers regning. Gentagne tilfælde af fejlregistreringer vil blive forelagt LFS. Avl & Genetik har desuden ret til at holde kuldresultater ude fra indeksberegningen, hvis registrerings- eller andre forhold betinger dette. 4.5 Takster for brugerbetaling findes i Appendiks 12. 5

7 5 Avlsdyr 5.1 Som godkendte avlsdyr defineres renracede gylte, søer og orner, som anvendes til produktion af renracede og/eller krydsningskuld i henhold til dette regelsæt, herfra undtaget: a) avlsdyr, der er bærere af halothan- eller RN -genet, b) orner af alle racer samt Duroc-søer med F4-status: ukendt, RS/SR og SS, c) Landrace- og Yorkshireavlsdyr med farvede aftegn i hår eller hud, d) Duroc-avlsdyr med sorte pletter. e) avlsdyr, der ryster, f) Duroc-avlsdyr med hvide aftegn. Derudover kan avlskonsulenten kassere avlsdyr, der har atypisk racepræg. Atypisk racepræg defineres i samråd med Dansk Svineavl. Hvis et avlsdyr er drægtigt, når det kasseres på grund af rysten, melanomer eller atypisk racepræg, godkendes kuldet. Dette er ligeledes gældende for kuld, hvor det ene (eller begge) forældredyr afvises på grund af farvede aftegn. 5.2 Renracede kuld efter Landrace- og Yorkshireavlsdyr kan kun godkendes med brugskode 100 (se appendiks 1), hvis forældredyrene har mindst 14 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige. Landrace- og Yorkshireavlsdyr med 13 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige, godkendes til produktion af kuld med brugskode 200. Yorkshiresøer kan anvendes til produktion af krydsningsorner til slagtesvineproduktion, uanset patteantal og -kvalitet. 5.3 Godkendelse af avlsdyr foretages af avlskonsulenten eller dennes stedfortræder. Avlskonsulenten kan afmelde afviste avlsdyr i Databanken. 5.4 Renracet opformering kan gennemføres på opformeringsvilkår i avlsbesætninger af den pågældende race. Sådanne kuld skal tildeles brugskode 200 (brugskoder er i øvrigt beskrevet i appendiks 1), senest 100 dage efter faring. Dyr med brugskode 200, kan ikke afprøves eller indsættes på KS, men kan sælges mod betaling af avlsafgift. Afgiftens størrelse fastsættes i Samarbejdsudvalget. 5.5 I en avlsbesætning kan der gennemføres opformering efter Regler for Opformering. 6

8 5.6 Antal renracede kuld produceret i hver besætning opgøres årligt for kalenderåret (= kvoteåret). Den enkelte avlers mulighed for produktion af renracede kuld (kuldkvote og tilladte afvigelser) er fastsat i Aftale om Avl. 5.7 Der kan stilles krav om, at avlsdyr DNA-testes for specielle gener eller genstykker, eksempelvis halothan- og RN - og F4-genet, efter forhandling med Dansk Svineavl om betalingen. Avlsdyr i nyopstartede avlsbesætninger skal alle være testede fri for de uønskede alleler fra ovenstående gener (dog ikke F4 i Landrace). Ved eventuelle konverteringer af kode 200 dyr med ukendt status til avlsdyr med kode 100 betales testomkostningerne af avleren. 7

9 6 Mærkning og registrering 6.1 Stamdyr og løbninger Orner og hundyr skal ved første anvendelse/løbning mærkes med et navn i højre øre med et øremærke. Polte/gylte i avlsbesætninger kan kun tilgå i aldersintervallet dage. Sonavn 100, 200, 300 osv. må ikke anvendes. Ornenavne må maksimalt bestå af seks karakterer, heraf mindst et bogstav, der kan suppleres med tal. Bogstaver (-t) i ornenavne skal være placeret som de(t) første tegn i navnet. Der må kun anvendes tal og bogstaver (A-Z) i ornenavne. Øremærket kan suppleres med en elektronisk mærkning. Samtlige foretagne løbninger skal indberettes til Databanken og omfatte tappedag for anvendte KS-orner. Samtlige indgåede og afgåede søer og orner i besætningen skal indberettes til Databanken. 6.2 Faringer Faringer skal registreres i Databanken for samtlige kuld, født af renracede søer i besætningen, med oplysninger om det totale antal fødte grise i kuldet, fare- og løbedato for det pågældende kuld samt tappedag på sæden, hvis faderen til kuldet er en KS-orne. Indberettede kuld tildeles automatisk en brugskode ved indberetning til Databanken, se appendiks 1. Kuld, der er indberettet med brugskode 100 (jf. appendiks 1), kan i tilfælde af overskridelse af kuldkvote (jf. Aftale om Avl, pkt. 6.2) eller ornekvote (jf. pkt. 10.2) ændres til brugskode 200, dog ikke hvis: 1. der er indsendt dyr til stations- eller besætningsindividprøvning fra kuldet, 2. der er oprettet stamdyr fra kuldet, 3. mindst et dyr fra kuldet er tilmeldt som ungdyr i et andet CHR-nummer end, hvor kuldet er født, 4. kuldet er født for mere end 100 dage siden. Kuld, der er indberettet med brugskode 100, ændres i tilfælde af forældreskabsfejl til brugskode 350. Kun kuld med brugskode 100 indgår i kuldkvoten. For krydsningskuld med farvet race kan brugskoden kun ændres indtil 40 dage efter faring. Avlskonsulenten eller dennes stedfortræder kan ændre brugskode til 300 for kuld, der ved kontrol ikke er mærket eller registreret rettidigt (se 6.3 og 6.6) desuden pålægges besætningsejeren en bod pr. kuld med for sen indberetning (se appendiks 12). 8

10 6.3 Afkom af Yorkshire-/Landrace-søer (for besætninger med ny LG5- registreringsform) OBS: dette afsnit er først gældende, når VSP skriftligt har meddelt den enkelte besætning, at denne er overgået til ny LG5-registreringsform. Indtil dette meddeles, følges 2013-reglerne for LG5-registrering, der er gengivet i Appendiks 13. Alle grise, der er afkom af Landrace- og Yorkshire-søer, skal i første levedøgn inden kuldudjævning registreres og mærkes med et godkendt pattegriseøremærke (jf. pkt. 6.5 og 6.6). Til YL/LY-hangrise (der senere skal kastreres) kan der anvendes et 11-cifret id-nummer med selvstændigt 4-cifret besætningsnummer. Pattegrise kan flyttes til andre søer efter registreringen. Afkommet oprettes i Databanken med id-nummer. Herefter skal alt nummereret afkom af Yorkshire-/Landrace-søer, der dør i farestalden, registreres i Databanken med id-nummer og afgangsdato. Ved omsætning af pattegrise inden fravænning født af Landrace- eller Yorkshiresøer medfølger registreringsforpligtelsen. Senest ved fravænning skal DanAvl-øremærket (med samme racekombination, besætnings- og løbenummer som pattegriseøremærket) være sat i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Herefter kan pattegrise-øremærket fjernes, hvis det ønskes. Galtgrise oprettet i et selvstændigt 4-cifret besætningsnummer skal dog ikke mærkes med et DanAvl-øremærke. Pattegriseøremærket må tidligst fjernes, når galten er 15 dage gammel. Pattegriseøremærket må blive siddende i alle dyr, såfremt det ikke er lukket omkring øret. 6.4 Afkom af Duroc-søer Alle grise, der er afkom af renracede Duroc-søer, i godkendte kuld, skal enten randklippes med de to sidste cifre i moderens navn eller mærkes med pattegrise-øremærke som beskrevet i 6.3. Senest ved fravænning oprettes afkommet i Databanken og mærkes med et godkendt DanAvl-øremærke (jf. pkt. 6.5) i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Mærkning og registrering kan undlades for sogrise af kombinationerne HD og YD. 9

11 6.5 DanAvl-øremærker skal være godkendt af VSP og på forsiden være fortrykt med: - DanAvl-logo - Dyrets race eller racekombination - Besætningsnummer, hvori dyret er oprettet (skal være tilknyttet CHRnummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet) - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer Bagsiden skal som minimum være fortrykt med CHR-nummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet. DanAvl-Øremærkerne skal bestilles hos Avl & Genetik (www.danavl.dk). Tabes et godkendt DanAvl-øremærke, skal det hurtigst muligt erstattes med et nyt, godkendt øremærke. Pattegriseøremærker skal være godkendt af VSP og være fortrykt med - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer - Dyrets race eller racekombination (på bagsiden) gælder dog ikke LY/YL galte. Besætningsnummer (på bagsiden) tilknyttet moderens opholdsbesætning, hvori dyret er oprettet (de første 3 (4) cifre i id-nummeret). Pattegriseøremærkerne kan bestilles hos Avl & Genetik. 6.6 Alle registreringer skal være indsendt og godkendt af Databanken senest 14 dage efter hændelsesdatoen - dog senest 8 dage for tilmelding og afgange af nummereret afkom fra farestalden jf. 6.3). Desuden skal der i besætningen forefindes et ajourført kartotek over samtlige godkendte avlsdyr og disses afkom, omfattende: a) Identifikation b) Afstamning c) Løbedatoer d) Farings- og kuldregistreringer. e) Nummereret afkoms afgang i farestalden (jf. 6.3). Registreringerne fra stalden skal gemmes i mindst to år af hensyn til mulig kontrol og fejlretning. Dette gælder uanset, om registreringerne foretages på papir eller elektronisk. 10

12 7 Kejsersnit 7.1 Renracede kuld, der sælges fra en avlsbesætning via kejsersnit, indgår i besætningens kuldkvote, jf. Aftale om Avl, pkt Køberbesætninger til kejsersnitsgrise skal registreres på kejsersnitsbilaget ud for ID for hver enkelt gris. 7.3 Kejsersnitsgrise skal forsynes med et godkendt øremærke, fortrykt med racekombination, sælgers besætningsnummer og grisens løbenummer på forsiden samt modtagerbesætningens CHR-nummer på bagsiden (jf. pkt. 6.5). 11

13 8 Stationsindividprøve 8.1 Der kan indsendes følgende antal kuldbrødre til stationsafprøvning fra et kuld efter godkendte forældre: Landrace: 1-2 Yorkshire: 1-2 Duroc: 1-3 Der kan for Landrace og Yorkshire maksimalt indsendes 40 sønner pr. far til stationsafprøvning (klimastalden). Kun én besætning kan sende grise til stationsafprøvning fra et givet kuld. Leverede grise, der kan godkendes, jf. pkt. 5.1 og 5.2, afregnes efter aftale mellem VSP og Dansk Svineavl. 8.2 Tilmelding af grise til stationsafprøvning skal ske ved faring (se pkt. 6.2). Klarmelding skal ske senest tirsdag kl i ugen inden indsendelse. Grise, der ikke er tilmeldt stationsafprøvning, kan ikke klarmeldes. 8.3 Afprøvningspladserne disponeres mellem og inden for racer af Avl & Genetik. Der er i øjeblikket 112 pladser til rådighed pr. uge. Pladserne er p.t. fordelt, så der er 56 pladser afsat til Duroc pr. uge og 28 pladser pr. uge til henholdsvis Landrace og Yorkshire. 8.4 Hvis der ikke klarmeldes nok grise af tilstrækkelig god kvalitet til stationsindividafprøvningen, kan den enkelte avler pålægges at indsende grise udvalgt af Avl & Genetik. 8.5 Afmelding af klarmeldte grise skal ske senest mandag kl Hvis en avler afmelder for sent, skal avleren betale per for sent afmeldt gris jf. Appendiks Leverede grise skal være mærket med DanAvl-øremærke i henhold til pkt. 6.3, 6.4 og 6.5. Grise, der ikke er korrekt mærket, kan afvises af chaufføren (se dog pkt. 8.11). 8.7 Landrace- og Yorkshiregrise skal indsendes, når de er dage gamle og skal ved afhentning veje mindst 7,0 kg.durocgrise skal indsendes, når de er mellem dage gamle og veje mellem 6,0 kg og 10,0 kg ved afhentning (dvs. der kan meldes til over to uger). 8.8 Ved levering skal der følge en kopi af faringsbilaget. Grisene skal tydeligt kunne identificeres ved hjælp af faringsbilaget. 8.9 For at forebygge spredning af smitsomme sygdomme skal alle grise udleveres mindst 50 meter fra besætningsområdet. 12

14 8.10 VSP varetager afhentningen af de udpegede grise og betaler omkostningerne herved. VSP forpligter sig til at forsikre ornerne mod brand og tyveri under stationsafprøvningen jf. Appendiks Grisene bliver kontrolleret, når de afhentes (se pkt. 8.6 og appendiks 2). Grisene bliver afvist, hvis de: - ikke opfylder vægtkravene (se pkt. 8.7), - er syge, - ser utrivelige ud. Syge og utriveligt udseende grise læsses ikke. Avleren kontaktes hurtigst muligt, hvis der afvises eller efterlades grise. Fejlmærkede grise indsendt til stationsafprøvning forældretestes for avlers regning og afprøves på normal vis, medmindre forældreskabet afvises Grisene skal veje mindst 20 kg efter seks uger i klimastalden for at blive endeligt godkendt til stationsafprøvning Hvis der er flere endeligt godkendte grise i en uge, end der er plads til i stationsafprøvningen, afvises det nødvendige antal grise. Blandt godkendte grise afvises de grise, der efter seks uger i klimastalden har laveste indeks og/eller vægt Grise, der ved scanning vejer mindre end 70 kg, udsættes Avleren betaler afprøvningsafgift for hver orne, der efter endt stationsafprøvning godkendes til indsættelse på en KS-station jf. appendiks Avleren bærer risikoen for hændelige skader, herunder hændelige dødsfald, der påføres ornen efter afhentning til - og under - stationsafprøvning. VSP bærer dog ansvaret for eventuelle følger af grov uagtsomhed eller grov forsømmelighed, udvist af VSP eller af personer, der handler på VSP s vegne. Hvis VSP ifalder erstatningsansvar over for avleren, hvis ornen er død eller på anden måde uanvendelig til avl, udbetales erstatningssum jf. Appendiks 12. VSP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab I tilfælde, hvor en besætning rammes af anden alvorlig sygdom, kan Avl & Genetik undlade at indtransportere grise til stationsafprøvning, indtil SPF, Sundhed & Diagnostik ved to på hinanden følgende månedlige kontrolbesøg ikke længere finder tegn på den pågældende sygdom. 13

15 9 Besætningsindividprøve 9.1 Afprøvningsgrise skal opstaldes, så der kun er ét køn i hver sti (galte bestragtes ikke som orner). Kun grise fra en avler kan afprøves på et givent CHRnummer. Der skal være mellem 8 og 20 grise i hver sti. For hvert staldafsnit fastsættes som standard et antal grise, der altid skal være i stierne under afprøvning i de pågældende stier. Antallet fastsættes, så hver gris har et areal på 0,75-1,00 kvadratmeter. Alle grise i en sti skal være af samme køn og race, være registreret i Databanken, og hele stien skal indberettes (også selvom der er tale om grise, der ikke kan godkendes til afprøvning jf. appendiks 2). Det er tilladt at tage højst 1 gris pr. påbegyndt 7 ud af hver sti under afprøvning, når det registreres på staldtavlen. Hvis der på scanningstidspunktet er taget flere grise ud af en sti end nævnt ovenfor, kasseres hele forsøgsholdet. En sti, hvorfra der er udtaget flere grise end nævnt ovenfor, scannes dog, hvis de udsatte grise forevises scanningsassistenten. Enhver udsættelse af grise fra en afprøvningssti skal registreres på staldtavlen. Forskelle i stitype, -indretning, foderautomater eller lignende kan betinge en yderligere opdeling i sektioner inden for samme staldafsnit. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af Avl & Genetik. 9.2 Et afprøvningshold skal vejes i forsøg over maksimalt 15 dage. I forbindelse med afprøvningsstart vejes grisene på én ugentlig indvejningsdag på en af Avl & Genetik anvist vægt (se appendiks 3). For Duroc kan der dog anvendes to ugentlige indvejningsdage. Afprøvningsperioden starter, når en gris (første gang) vejer mellem 28 og 34 kg. Efter indvejning af den første gris må der ikke ændres i, hvilke eller hvor mange grise der er i den pågældende sti. Startdata skal være indberettet til Databanken senest 21 dage efter, at den sidste gris i holdet er indvejet. Afprøvningshold kan mod betaling (jf. appendiks 12) indberettes indtil 35 dage efter indvejning af den sidste gris. Senere indberetning medfører afvisning af holdet. Hvis faringsbilag ikke er på plads ved indberetning af et forsøgshold, afvises holdet. Krav til alder/vægt for godkendelse ved indsættelse i afprøvning fremgår af appendiks 6. Grise med synlige sygdomstegn eller alvorlige misdannelser godkendes ikke til afprøvning. 14

16 9.3 Grise i afprøvning scannes stivist. Avleren vælger scanningsvægtgrænse (vægtgrænse for største gris i stien), der er gældende pr. scanningsdag for begge køn. Scanningsvægten skal som gennemsnit af scannede dyr være mindst 94 kg for besætningen, målt over perioder på et halvt år. Avl & Genetik kan dog fastsætte scanningsvægtgrænsen i tilfælde af, at scanningsvægtsgennemsnittet i en igangværende periode ligger mere end to kg under grænsen på 94 kg. Grise, der på scanningstidspunktet vejer under 70 kg eller over 120 kg, scannes ikke. Der anvendes så vidt muligt sektionsvis scanning. Det kræves dog, at alle grise i en sektion er indvejet over en periode på maksimalt 45 dage. Alternativt sektioneres pr. stald og måned inden for den enkelte besætning. Avlsassistenten skal have mindst én medhjælper stillet til rådighed ved scanning. Avlskonsulenten kan dog kræve yderligere medhjælp, hvis der skønnes at være behov herfor. I store besætningsenheder kan der efter aftale med avlskonsulenten scannes hver uge, hvis antal grise til scanning betinger det. I besætninger, hvor der scannes hver uge, hæves vægtgrænsen for scanning syv kg for at fastholde den gennemsnitlige scanningsvægt. Der skal være godkendt belysning og vægttype til rådighed (se appendiks 3). Der skal være strøelse til rådighed ved scanningen. 9.4 Der skal anvendes afprøvningsfoderblanding fra det tidspunkt, hvor den første gris i stien indgår i afprøvningen. Krav til afprøvningsfoderet fremgår af appendiks 4. Prøver til foderanalyser udtages efter behov og analyseres for VSP s regning. Konstateres der fejl eller uregelmæssigheder ved foderet, betaler avleren de næste tre foderanalyser. Resultater fra foderprøver udsendes til alle avlere. I besætninger, hvor der anvendes hjemmeblandet foder, udtages og analyseres en foderprøve årligt for avlers regning til kontrol af fodersammensætningen. 9.5 Grise under afprøvning skal fodres ad libitum. Konstateres der tomme foderkasser giver Avl & Genetik en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde inden for to år opløses de berørte afprøvningshold i sektionen. Vådfoder kan anvendes, hvis regelsættet i appendiks 5 overholdes. 15

17 10 KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse 10.1 Orner til KS udpeges af Avl & Genetik KS-orner og besætningsorner anvendes som følger: Der kan pr. besætning godkendes et antal kuld pr. orne i forhold til kuldkvoten (jf. pkt. 6.2 og pkt. 6.4 i Aftale om Avl): Duroc Landrace Yorkshire Tildeles af indavlsstyringsprogrammet EVA. Alle besætninger får adgang til de samme orner, og der tildeles minimum 2 kuld pr. orne pr. besætning. 1,35 % af kuldkvoten inkl. 5 % over-skridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. 2,23 % af kuldkvoten inkl. 5 % overskridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. Ved totalsaneringer i Landrace- og Yorkshirebesætninger kan orneanvendelsen nulstilles. Saneringen skal i givet fald omfatte samtlige avlerens søer i den pågældende race. Ved saneringer i Duroc udarbejdes i samarbejde med avlskonsulenten en plan for, om EVA skal justeres i en periode. Der kan kun justeres op i en periode, hvis der er tilsvarende nedjustering i en anden periode. Der skal anvendes KS-orner til mindst 80 % af løbningerne i avlsbesætningerne. KS-andelen opgøres pr. år Ved indsættelse af KS-orner gælder følgende begrænsningsregler for Landrace og Yorkshire (hvor faren er KS-orne): - maksimalt 4 sønner pr. far pr. 14. dag - maksimalt 2 helbrødre per 14. dag - maksimalt 3 helbrødre pr. kuld - maksimalt 19 sønner i alt pr. far for Landrace, - maksimalt 21 sønner i alt pr. far for Yorkshire. (Antal sønner pr. far kan justeres i forbindelse med særlige problemer, eksempelvis PRRS-udbrud i karantæner eller på KS-stationer, efter aftale mellem Avl & Genetik og Dansk Svineavl) Ved indsættelse af KS-orner efter besætningsorner kan der desuden indsættes henholdsvis 3 sønner efter Landrace- og Yorkshire-fædre, samt 6 sønner efter Duroc-fædre Begrænsningen på Landrace- og Yorkshirefædre kan overskrides med to sønner (efter totalfarkvote er fyldt op), hvis disse på indsættelsestidspunktet har et indeks på mindst 160, og faren er KS-orne. Denne indeksgrænse kan løbende ændres jf Begrænsningsreglerne per kuld skal dog overholdes. 16

18 10.6 Indsættelse af orner på KS-station kan kun ske fra avlskuld (= brugskode 100), dog kan der efter aftale mellem Dansk Svineavl og VSP indsættes KSorner fra opformeringskuld i et mellem de to parter aftalt omfang (som en procentsats af den enkelte avlers aftalestørrelse) Orner kan ikke indtransporteres til KS-karantæne, såfremt de efter individafprøvningen (jf. pkt. 8 og 9) opholder sig eller har opholdt sig på andre CHRnumre end der, hvor de er afprøvede Orner skal være til rådighed for indsættelse på DanAvl-KS-Stationer på følgende vilkår: a) når scanningen er afsluttet og ornen ved første udvælgelse herefter (hver anden torsdag) ikke er udvalgt til indsættelse på DanAvl-KS- Station, kan avler frit disponere over ornen dog ikke, hvis ornen venter på, at genomisk information medtages i indeks. b) Når eventuel genomisk information er medtaget i indeks, og ornen ved første udvælgelse herefter ikke er udvalgt til indsættelse på Dan- Avl-KS-Station, kan avler frit disponere over ornen. 17

19 11 Salg 11.1 Som godkendte avlsdyr må kun sælges afkom efter godkendte forældre. Landrace- og Yorkshiredyr med farvede aftegn må ikke sælges. Duroc med hvide aftegn må ikke sælges. Avlsdyr med melanomer må ikke sælges. Avlsdyr, der ryster, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af halothangenet, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af RN -genet, må ikke sælges. Grise, født i kuld med brugskode 200, må sælges som godkendte opformeringsdyr - herfra dog undtaget renracede Landrace- og Yorkshireorner samt renracede Duroc-hundyr. Grise, med brugskode 300/350, må ikke sælges som godkendte avlsdyr, men polte fra sådanne kuld kan sælges som ikke-godkendte avlsdyr, hvis: - køber på forhånd har accepteret dette, - dyrene er mærket med sælgerbesætningens CHR-nummer, - dyrene ved salg anføres på særskilte følgesedler med tydelig markering af, at der er tale om ikke-godkendte dyr For krydsningsorner skal gennemsnittet af mors og fars indeks være mindst 95 på salgstidspunktet. For krydsningsorner, hvor Yorkshire og/eller Landrace indgår, skal indekskravet være opfyldt ved anvendelse af handyrindeks for Yorkshire- og/eller Landraceforældredyret En avlsbesætning (defineret som et CHR-nummer) må inden for et kalenderår højst levere avlsdyr til en opformeringsbesætning pr. 15 avlssøer i Landrace og Yorkshire. Begrænsningen omfatter ikke salg via kejsersnit Besætningsejeren skal føre salgsjournal eller opbevare følgesedler for samtlige svin solgt til levebrug, registrere antal og art af reklamationer og erstatninger samt registrere navn og adresse på køber. Salgsjournalen skal til enhver tid være ajourført og tilgængelig for avlskonsulenten. De nævnte oplysninger skal opbevares i mindst tre år fra salgstidspunktet for et givet dyr. Desuden er besætningsejer forpligtet til månedsvist at indberette omsætningen af avlsdyr. Oplysningerne skal være Avl & Genetik i hænde senest 5 arbejdsdage inde i den nye måned. Såfremt salgstal ikke er indberettet inden for tidsfristen, kan der indføres salgsstop for besætningen. 18

20 11.5 Med hvert avlsdyr, der sælges til levebrug, skal der følge en godkendt og korrekt udfyldt følgeseddel (se Appendiks 7) herunder angivelse af korrekt produktbetegnelse, der til enhver tid kan findes på jf. Appendiks Avlskonsulenten kan til enhver tid indføre salgsstop, når hensynet til køber betinger det, eller når avls-, salgs-, hygiejne- eller sundhedsmæssige forhold i øvrigt giver grundlag herfor Ved salg af avlsmateriale (avlsdyr, sæd og embryoner) skal gældende Køber-Erklæring og accept af Salgsvilkår i øvrigt overholdes og underskrives jf. Aftale om Avl. Denne skal genereres på 19

21 Appendiks

22 1 Brugskoder og symboler på avlsdyr Brugskoder på dyr fra kuld, registreret i Databanken 100: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper 200: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper, undtaget avl 250: dyr, der kan anvendes af DanBred NA, men ikke andre besætningstyper 300: ikke-godkendt dyr 350: ikke-godkendt dyr på grund af forældreskabsfejl : ikke-godkendt dyr (låst af Avl & Genetik) 400: dyr, der kan anvendes i den kernestyringsbesætning, hvor det er født 800: dyr, som ikke må sælges 900: afviste dyr Symboler på avlsdyr A-AVLSDYR: Individ- eller afkomsprøvede avlsdyr. P1-AVLSDYR: Afkom af: A-avlsdyr. P2-AVLSDYR: Afkom af: A-so & P1-orne eller P1-so & A-orne eller P1-so & P1-orne. 21

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S 1 Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S gældende for al samhandel med Porc-Ex Breeding A/S vedrørende avlssvin, transport m.v., med mindre andet er skriftligt aftalt før levering henholdsvis

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Input fra workshops Styr på soholdet

Input fra workshops Styr på soholdet Input fra workshops Styr på soholdet VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Kongres for svineproducenter 27. Oktober 2010. GRUPPE 1 Fra polt til gylt med succes. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Sodødelighed ikke reduceret

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 20 FEBRUAR 2006 LÆS BLANDT ANDET... SNYD IKKE DIG SELV OMKRING PRRS Risikoen for sædsmitte ubetydelig. Sådan skaffer du højere avlsindeks. Sådan indsluser du nye

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Avlssvin

SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Avlssvin SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Avlssvin - generelle vilkår for køb, salg og transport i Danmark og ved eksport - betingelser for Forsikringen SPF-Risikokassen (SRK) Gældende fra 18. maj 2015 SPF-Danmarks

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics DK-UK We supply the world with pure DanAvl genetics Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion samt

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin Karin Strudsholm Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Avlsmål og racekombinationer Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Hvad kendetegner frilandsproduktion? Søerne farer ude! Hytter, ingen fixering Mikroklima

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10.

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. marts 2015 MÅLSÆTNINGEN ER KLAR Dan: Der skal overleve en gris mere pr.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere