Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015"

Transkript

1 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Ændringer af regler for avl Avlsstatus Tilsyn og vejledning Avlsdyr Mærkning og registrering Kejsersnit Stationsindividprøve Besætningsindividprøve KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse Salg Appendiks Brugskoder og symboler på avlsdyr Udsætterkriterier og koder for afprøvningsgrise Godkendte vægte, belysning og strøelseskrav ved individprøve i besætning Krav til afprøvningsfoder Krav til vådfodringssystem i forbindelse med individprøve i besætning Alder/vægt ved indsættelse af grise i besætningsindividprøve Regler for udfyldelse af følgesedler Produktbetegnelse og markedsføring Regler for sundhedsovervågning i avls- og opformeringsbesætninger Overgangsordning ved salg af Aftale om Avl Brugerbetaling LG5-Registrering for besætninger med gammel registreringsform

3 Regler for Avl Baggrund 1.1 Regler for Avl er fastsat i henhold til Aftale om Avl. 1.2 Regler for Avl udstikker de tekniske retningslinjer for avlsarbejdets gennemførelse hos de avlere, der har indgået Aftale om Avl med Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion (herefter VSP). 2 Ændringer af regler for avl 2.1 Regler for Avl fastsættes af VSP og kan ændres som bestemt i Aftale om Avl, pkt Ændring af Regler for Avl sker på følgende måde: a) senest 15. maj: VSP udsender udkast til regler for det kommende år til Dansk Svineavl. b) senest 15. juni: VSP og Dansk Svineavl afslutter forhandlingerne om de nye regler. c) senest 1. juli: VSP fastsætter ændrede regler. d) efter 1. juli: VSP sender det nye regelsæt til Dansk Svineavl og avlerne. e) senest 1. december udsendes det nye regelsæt i endelig udgave til avlerne. 2.3 Regler for Avl kan ændres i gyldighedsperioden, hvis VSP og Dansk Svineavl er enige om ordlyd og ikrafttrædelsestidspunkt. Sådanne ændringer af Regler for Avl meddeles omgående af VSP ved og brev til avlerne. 2

4 3 Avlsstatus 3.1 VSP indgår eller opsiger Aftale om Avl med avlsbesætninger efter indstilling fra Avl & Genetik, VSP. 3.2 Dansk Svineavls sekretariatschef deltager med tale- og referatret ved forelæggelsen af indstillinger fra Avl & Genetik for bestyrelsen for Videncenter for Svineproduktion: Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS) ved vurdering af avlsbesætninger. 3.3 Der foretages en løbende vurdering af allerede godkendte besætninger inden for hver race af Avl & Genetik. Desuden foretages efter behov en ranglistning af besætningsejere, der søger om at få avlsstatus, herunder også avlere, som søger om besætningsudvidelser. Avl & Genetiks indstillinger forelægges for LFS. 3.4 Ved bedømmelsen af allerede godkendte avlere indgår følgende forhold: Forventningen til besætningens avlsmæssige niveau i det kommende år, defineret som et vægtet indeksgennemsnit af de 15 bedste kuld i afprøvning, de 40 bedste individprøvede polte samt de 25 bedste ufødte kuld i besætningen. De nævnte indeksgennemsnit vægtes i forholdet 3:3:5. Antallet af dyr/kuld i bedømmelseskategorierne justeres i forhold til besætningsstørrelse (aktuelt soantal), hvor de nævnte antal er gældende for besætninger af standardstørrelse (150 kuld for farvede racer og 220 kuld for hvide racer), der samtidig er de mindste soantal, der reguleres til. Desuden medtages udviklingen i dette indekstal over tid samt relevante oplysninger om driftsforhold i den enkelte besætning. Såfremt en besætnings kuldantal i det foregående år ikke opfylder den indgåede aftale, forelægges besætningen for LFS på grundlag af Avl & Genetiks faglige vurdering. 3.5 Ved valg af nye avlere eller besætningsudvidelser bedømmes primært ansøgernes evner, erfaring og om muligt avlsdyrenes kvalitet. Besætningens beliggenhed, bygningsmæssige ressourcer og sundhedsstatus medtages som sekundært bedømmelsesgrundlag. Nye avlere kan rekrutteres fra følgende grupper: - godkendte avlere - godkendte opformeringsejere - producenter. 3

5 3.6 LFS gennemgår materialet fra Avl & Genetik og træffer beslutning om, hvilke besætninger der skal have opsagt hele eller dele af deres Aftale om Avl, og hvilke besætninger der skal have tilbud om Aftaleudvidelse eller etablering af avlsbesætning. Ved opsigelse af en Aftale om Avl har avleren ret til foretræde for LFS. 3.7 Ved sanering (hel- eller del-) eller start af en avlsbesætning skal der udarbejdes en avlsmæssig handlingsplan. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde mellem besætningsejeren og avlskonsulenten. En saneringsplan skal være godkendt af VSP forud for enhver sanering i avlsbesætninger. 3.8 Der må ikke laves forsøg eller afprøvning i besætningen uden Avl & Genetiks skriftlige samtykke. Til forsøg henregnes udtagning eller udlevering af biologisk materiale fra dyr i besætningen eller fra besætningsområdet til analyse med det formål at afdække eller efterprøve dyrets arvelige egenskaber. 3.9 Besætningen skal være DANISH-godkendt samt opfylde Rød Kontrols regler for sundhedsovervågning (Appendiks 10). Besætningen skal desuden overholde gældende EU-lovgivning, herunder krav om løsgående drægtige søer og skærpet krav til fuldspaltegulv af beton (fra 1. januar 2013) samt forbud mod fuldspaltegulv af beton (fra 1. juli 2015). 4

6 4 Tilsyn og vejledning 4.1 Avlskonsulenten foretager tilsyn i den enkelte besætning efter behov (eventuelt uanmeldt) eller efter besætningsejers anmodning. 4.2 Der foretages rutinemæssig forældreskabstest i alle racer. Til brug ved forældreskabstesten skal der udtages blodprøve af samtlige avlsdyr i besætningen, når de første gang anvendes med henblik på produktion af renracede kuld. Supplerende afstamningskontrol af avlsdyr og deres afkom kan foretages. Hvis der bliver konstateret fejl, der kan tilskrives avleren, bliver avleren pålagt at betale omkostningerne ved kontrollen. Der kan foretages forældreskabstest for avlers regning, hvis der er uoverensstemmelse om den angivne far til et kuld ved to indberetninger på kuldet. 4.3 Der skal være staldtavler eller et andet (af avlskonsulenten) godkendt tavlesystem over alle avlsdyr og ungdyr over 25 kg. For dyr i afprøvning anvendes kvitteringsbilagene for de indberettede forsøgshold. Tavlerne skal ajourføres dagligt. 4.4 Hvis der ved kontrol eller dataanalyse findes fejl eller mistanke om fejl i registreringen af kulddata, kan Avl & Genetik forlange, at der nedfryses døde grise i indtil 21 dage efter faring, samt at der gennemføres en intensiv kontrol i besætningen for avlers regning. Gentagne tilfælde af fejlregistreringer vil blive forelagt LFS. Avl & Genetik har desuden ret til at holde kuldresultater ude fra indeksberegningen, hvis registrerings- eller andre forhold betinger dette. 4.5 Takster for brugerbetaling findes i Appendiks 12. 5

7 5 Avlsdyr 5.1 Som godkendte avlsdyr defineres renracede gylte, søer og orner, som anvendes til produktion af renracede og/eller krydsningskuld i henhold til dette regelsæt, herfra undtaget: a) avlsdyr, der er bærere af halothan- eller RN -genet, b) orner af alle racer samt Duroc-søer med F4-status: ukendt, RS/SR og SS, c) Landrace- og Yorkshireavlsdyr med farvede aftegn i hår eller hud, d) Duroc-avlsdyr med sorte pletter. e) avlsdyr, der ryster, f) Duroc-avlsdyr med hvide aftegn. Derudover kan avlskonsulenten kassere avlsdyr, der har atypisk racepræg. Atypisk racepræg defineres i samråd med Dansk Svineavl. Hvis et avlsdyr er drægtigt, når det kasseres på grund af rysten, melanomer eller atypisk racepræg, godkendes kuldet. Dette er ligeledes gældende for kuld, hvor det ene (eller begge) forældredyr afvises på grund af farvede aftegn. 5.2 Renracede kuld efter Landrace- og Yorkshireavlsdyr kan kun godkendes med brugskode 100 (se appendiks 1), hvis forældredyrene har mindst 14 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige. Landrace- og Yorkshireavlsdyr med 13 ansatte patter, der har anlæg for at være funktionsdygtige, godkendes til produktion af kuld med brugskode 200. Yorkshiresøer kan anvendes til produktion af krydsningsorner til slagtesvineproduktion, uanset patteantal og -kvalitet. 5.3 Godkendelse af avlsdyr foretages af avlskonsulenten eller dennes stedfortræder. Avlskonsulenten kan afmelde afviste avlsdyr i Databanken. 5.4 Renracet opformering kan gennemføres på opformeringsvilkår i avlsbesætninger af den pågældende race. Sådanne kuld skal tildeles brugskode 200 (brugskoder er i øvrigt beskrevet i appendiks 1), senest 100 dage efter faring. Dyr med brugskode 200, kan ikke afprøves eller indsættes på KS, men kan sælges mod betaling af avlsafgift. Afgiftens størrelse fastsættes i Samarbejdsudvalget. 5.5 I en avlsbesætning kan der gennemføres opformering efter Regler for Opformering. 6

8 5.6 Antal renracede kuld produceret i hver besætning opgøres årligt for kalenderåret (= kvoteåret). Den enkelte avlers mulighed for produktion af renracede kuld (kuldkvote og tilladte afvigelser) er fastsat i Aftale om Avl. 5.7 Der kan stilles krav om, at avlsdyr DNA-testes for specielle gener eller genstykker, eksempelvis halothan- og RN - og F4-genet, efter forhandling med Dansk Svineavl om betalingen. Avlsdyr i nyopstartede avlsbesætninger skal alle være testede fri for de uønskede alleler fra ovenstående gener (dog ikke F4 i Landrace). Ved eventuelle konverteringer af kode 200 dyr med ukendt status til avlsdyr med kode 100 betales testomkostningerne af avleren. 7

9 6 Mærkning og registrering 6.1 Stamdyr og løbninger Orner og hundyr skal ved første anvendelse/løbning mærkes med et navn i højre øre med et øremærke. Polte/gylte i avlsbesætninger kan kun tilgå i aldersintervallet dage. Sonavn 100, 200, 300 osv. må ikke anvendes. Ornenavne må maksimalt bestå af seks karakterer, heraf mindst et bogstav, der kan suppleres med tal. Bogstaver (-t) i ornenavne skal være placeret som de(t) første tegn i navnet. Der må kun anvendes tal og bogstaver (A-Z) i ornenavne. Øremærket kan suppleres med en elektronisk mærkning. Samtlige foretagne løbninger skal indberettes til Databanken og omfatte tappedag for anvendte KS-orner. Samtlige indgåede og afgåede søer og orner i besætningen skal indberettes til Databanken. 6.2 Faringer Faringer skal registreres i Databanken for samtlige kuld, født af renracede søer i besætningen, med oplysninger om det totale antal fødte grise i kuldet, fare- og løbedato for det pågældende kuld samt tappedag på sæden, hvis faderen til kuldet er en KS-orne. Indberettede kuld tildeles automatisk en brugskode ved indberetning til Databanken, se appendiks 1. Kuld, der er indberettet med brugskode 100 (jf. appendiks 1), kan i tilfælde af overskridelse af kuldkvote (jf. Aftale om Avl, pkt. 6.2) eller ornekvote (jf. pkt. 10.2) ændres til brugskode 200, dog ikke hvis: 1. der er indsendt dyr til stations- eller besætningsindividprøvning fra kuldet, 2. der er oprettet stamdyr fra kuldet, 3. mindst et dyr fra kuldet er tilmeldt som ungdyr i et andet CHR-nummer end, hvor kuldet er født, 4. kuldet er født for mere end 100 dage siden. Kuld, der er indberettet med brugskode 100, ændres i tilfælde af forældreskabsfejl til brugskode 350. Kun kuld med brugskode 100 indgår i kuldkvoten. For krydsningskuld med farvet race kan brugskoden kun ændres indtil 40 dage efter faring. Avlskonsulenten eller dennes stedfortræder kan ændre brugskode til 300 for kuld, der ved kontrol ikke er mærket eller registreret rettidigt (se 6.3 og 6.6) desuden pålægges besætningsejeren en bod pr. kuld med for sen indberetning (se appendiks 12). 8

10 6.3 Afkom af Yorkshire-/Landrace-søer (for besætninger med ny LG5- registreringsform) OBS: dette afsnit er først gældende, når VSP skriftligt har meddelt den enkelte besætning, at denne er overgået til ny LG5-registreringsform. Indtil dette meddeles, følges 2013-reglerne for LG5-registrering, der er gengivet i Appendiks 13. Alle grise, der er afkom af Landrace- og Yorkshire-søer, skal i første levedøgn inden kuldudjævning registreres og mærkes med et godkendt pattegriseøremærke (jf. pkt. 6.5 og 6.6). Til YL/LY-hangrise (der senere skal kastreres) kan der anvendes et 11-cifret id-nummer med selvstændigt 4-cifret besætningsnummer. Pattegrise kan flyttes til andre søer efter registreringen. Afkommet oprettes i Databanken med id-nummer. Herefter skal alt nummereret afkom af Yorkshire-/Landrace-søer, der dør i farestalden, registreres i Databanken med id-nummer og afgangsdato. Ved omsætning af pattegrise inden fravænning født af Landrace- eller Yorkshiresøer medfølger registreringsforpligtelsen. Senest ved fravænning skal DanAvl-øremærket (med samme racekombination, besætnings- og løbenummer som pattegriseøremærket) være sat i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Herefter kan pattegrise-øremærket fjernes, hvis det ønskes. Galtgrise oprettet i et selvstændigt 4-cifret besætningsnummer skal dog ikke mærkes med et DanAvl-øremærke. Pattegriseøremærket må tidligst fjernes, når galten er 15 dage gammel. Pattegriseøremærket må blive siddende i alle dyr, såfremt det ikke er lukket omkring øret. 6.4 Afkom af Duroc-søer Alle grise, der er afkom af renracede Duroc-søer, i godkendte kuld, skal enten randklippes med de to sidste cifre i moderens navn eller mærkes med pattegrise-øremærke som beskrevet i 6.3. Senest ved fravænning oprettes afkommet i Databanken og mærkes med et godkendt DanAvl-øremærke (jf. pkt. 6.5) i venstre øre (krydsningsgrise kan mærkes i højre øre). Mærkning og registrering kan undlades for sogrise af kombinationerne HD og YD. 9

11 6.5 DanAvl-øremærker skal være godkendt af VSP og på forsiden være fortrykt med: - DanAvl-logo - Dyrets race eller racekombination - Besætningsnummer, hvori dyret er oprettet (skal være tilknyttet CHRnummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet) - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer Bagsiden skal som minimum være fortrykt med CHR-nummeret på moderens opholdsbesætning på faringstidspunktet. DanAvl-Øremærkerne skal bestilles hos Avl & Genetik ( Tabes et godkendt DanAvl-øremærke, skal det hurtigst muligt erstattes med et nyt, godkendt øremærke. Pattegriseøremærker skal være godkendt af VSP og være fortrykt med - Dyrets individuelle, 4-cifrede løbenummer - Dyrets race eller racekombination (på bagsiden) gælder dog ikke LY/YL galte. Besætningsnummer (på bagsiden) tilknyttet moderens opholdsbesætning, hvori dyret er oprettet (de første 3 (4) cifre i id-nummeret). Pattegriseøremærkerne kan bestilles hos Avl & Genetik. 6.6 Alle registreringer skal være indsendt og godkendt af Databanken senest 14 dage efter hændelsesdatoen - dog senest 8 dage for tilmelding og afgange af nummereret afkom fra farestalden jf. 6.3). Desuden skal der i besætningen forefindes et ajourført kartotek over samtlige godkendte avlsdyr og disses afkom, omfattende: a) Identifikation b) Afstamning c) Løbedatoer d) Farings- og kuldregistreringer. e) Nummereret afkoms afgang i farestalden (jf. 6.3). Registreringerne fra stalden skal gemmes i mindst to år af hensyn til mulig kontrol og fejlretning. Dette gælder uanset, om registreringerne foretages på papir eller elektronisk. 10

12 7 Kejsersnit 7.1 Renracede kuld, der sælges fra en avlsbesætning via kejsersnit, indgår i besætningens kuldkvote, jf. Aftale om Avl, pkt Køberbesætninger til kejsersnitsgrise skal registreres på kejsersnitsbilaget ud for ID for hver enkelt gris. 7.3 Kejsersnitsgrise skal forsynes med et godkendt øremærke, fortrykt med racekombination, sælgers besætningsnummer og grisens løbenummer på forsiden samt modtagerbesætningens CHR-nummer på bagsiden (jf. pkt. 6.5). 11

13 8 Stationsindividprøve 8.1 Der kan indsendes følgende antal kuldbrødre til stationsafprøvning fra et kuld efter godkendte forældre: Landrace: 1-2 Yorkshire: 1-2 Duroc: 1-3 Der kan for Landrace og Yorkshire maksimalt indsendes 40 sønner pr. far til stationsafprøvning (klimastalden). Kun én besætning kan sende grise til stationsafprøvning fra et givet kuld. Leverede grise, der kan godkendes, jf. pkt. 5.1 og 5.2, afregnes efter aftale mellem VSP og Dansk Svineavl. 8.2 Tilmelding af grise til stationsafprøvning skal ske ved faring (se pkt. 6.2). Klarmelding skal ske senest tirsdag kl i ugen inden indsendelse. Grise, der ikke er tilmeldt stationsafprøvning, kan ikke klarmeldes. 8.3 Afprøvningspladserne disponeres mellem og inden for racer af Avl & Genetik. Der er i øjeblikket 112 pladser til rådighed pr. uge. Pladserne er p.t. fordelt, så der er 56 pladser afsat til Duroc pr. uge og 28 pladser pr. uge til henholdsvis Landrace og Yorkshire. 8.4 Hvis der ikke klarmeldes nok grise af tilstrækkelig god kvalitet til stationsindividafprøvningen, kan den enkelte avler pålægges at indsende grise udvalgt af Avl & Genetik. 8.5 Afmelding af klarmeldte grise skal ske senest mandag kl Hvis en avler afmelder for sent, skal avleren betale per for sent afmeldt gris jf. Appendiks Leverede grise skal være mærket med DanAvl-øremærke i henhold til pkt. 6.3, 6.4 og 6.5. Grise, der ikke er korrekt mærket, kan afvises af chaufføren (se dog pkt. 8.11). 8.7 Landrace- og Yorkshiregrise skal indsendes, når de er dage gamle og skal ved afhentning veje mindst 7,0 kg.durocgrise skal indsendes, når de er mellem dage gamle og veje mellem 6,0 kg og 10,0 kg ved afhentning (dvs. der kan meldes til over to uger). 8.8 Ved levering skal der følge en kopi af faringsbilaget. Grisene skal tydeligt kunne identificeres ved hjælp af faringsbilaget. 8.9 For at forebygge spredning af smitsomme sygdomme skal alle grise udleveres mindst 50 meter fra besætningsområdet. 12

14 8.10 VSP varetager afhentningen af de udpegede grise og betaler omkostningerne herved. VSP forpligter sig til at forsikre ornerne mod brand og tyveri under stationsafprøvningen jf. Appendiks Grisene bliver kontrolleret, når de afhentes (se pkt. 8.6 og appendiks 2). Grisene bliver afvist, hvis de: - ikke opfylder vægtkravene (se pkt. 8.7), - er syge, - ser utrivelige ud. Syge og utriveligt udseende grise læsses ikke. Avleren kontaktes hurtigst muligt, hvis der afvises eller efterlades grise. Fejlmærkede grise indsendt til stationsafprøvning forældretestes for avlers regning og afprøves på normal vis, medmindre forældreskabet afvises Grisene skal veje mindst 20 kg efter seks uger i klimastalden for at blive endeligt godkendt til stationsafprøvning Hvis der er flere endeligt godkendte grise i en uge, end der er plads til i stationsafprøvningen, afvises det nødvendige antal grise. Blandt godkendte grise afvises de grise, der efter seks uger i klimastalden har laveste indeks og/eller vægt Grise, der ved scanning vejer mindre end 70 kg, udsættes Avleren betaler afprøvningsafgift for hver orne, der efter endt stationsafprøvning godkendes til indsættelse på en KS-station jf. appendiks Avleren bærer risikoen for hændelige skader, herunder hændelige dødsfald, der påføres ornen efter afhentning til - og under - stationsafprøvning. VSP bærer dog ansvaret for eventuelle følger af grov uagtsomhed eller grov forsømmelighed, udvist af VSP eller af personer, der handler på VSP s vegne. Hvis VSP ifalder erstatningsansvar over for avleren, hvis ornen er død eller på anden måde uanvendelig til avl, udbetales erstatningssum jf. Appendiks 12. VSP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab I tilfælde, hvor en besætning rammes af anden alvorlig sygdom, kan Avl & Genetik undlade at indtransportere grise til stationsafprøvning, indtil SPF, Sundhed & Diagnostik ved to på hinanden følgende månedlige kontrolbesøg ikke længere finder tegn på den pågældende sygdom. 13

15 9 Besætningsindividprøve 9.1 Afprøvningsgrise skal opstaldes, så der kun er ét køn i hver sti (galte bestragtes ikke som orner). Kun grise fra en avler kan afprøves på et givent CHRnummer. Der skal være mellem 8 og 20 grise i hver sti. For hvert staldafsnit fastsættes som standard et antal grise, der altid skal være i stierne under afprøvning i de pågældende stier. Antallet fastsættes, så hver gris har et areal på 0,75-1,00 kvadratmeter. Alle grise i en sti skal være af samme køn og race, være registreret i Databanken, og hele stien skal indberettes (også selvom der er tale om grise, der ikke kan godkendes til afprøvning jf. appendiks 2). Det er tilladt at tage højst 1 gris pr. påbegyndt 7 ud af hver sti under afprøvning, når det registreres på staldtavlen. Hvis der på scanningstidspunktet er taget flere grise ud af en sti end nævnt ovenfor, kasseres hele forsøgsholdet. En sti, hvorfra der er udtaget flere grise end nævnt ovenfor, scannes dog, hvis de udsatte grise forevises scanningsassistenten. Enhver udsættelse af grise fra en afprøvningssti skal registreres på staldtavlen. Forskelle i stitype, -indretning, foderautomater eller lignende kan betinge en yderligere opdeling i sektioner inden for samme staldafsnit. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af Avl & Genetik. 9.2 Et afprøvningshold skal vejes i forsøg over maksimalt 15 dage. I forbindelse med afprøvningsstart vejes grisene på én ugentlig indvejningsdag på en af Avl & Genetik anvist vægt (se appendiks 3). For Duroc kan der dog anvendes to ugentlige indvejningsdage. Afprøvningsperioden starter, når en gris (første gang) vejer mellem 28 og 34 kg. Efter indvejning af den første gris må der ikke ændres i, hvilke eller hvor mange grise der er i den pågældende sti. Startdata skal være indberettet til Databanken senest 21 dage efter, at den sidste gris i holdet er indvejet. Afprøvningshold kan mod betaling (jf. appendiks 12) indberettes indtil 35 dage efter indvejning af den sidste gris. Senere indberetning medfører afvisning af holdet. Hvis faringsbilag ikke er på plads ved indberetning af et forsøgshold, afvises holdet. Krav til alder/vægt for godkendelse ved indsættelse i afprøvning fremgår af appendiks 6. Grise med synlige sygdomstegn eller alvorlige misdannelser godkendes ikke til afprøvning. 14

16 9.3 Grise i afprøvning scannes stivist. Avleren vælger scanningsvægtgrænse (vægtgrænse for største gris i stien), der er gældende pr. scanningsdag for begge køn. Scanningsvægten skal som gennemsnit af scannede dyr være mindst 94 kg for besætningen, målt over perioder på et halvt år. Avl & Genetik kan dog fastsætte scanningsvægtgrænsen i tilfælde af, at scanningsvægtsgennemsnittet i en igangværende periode ligger mere end to kg under grænsen på 94 kg. Grise, der på scanningstidspunktet vejer under 70 kg eller over 120 kg, scannes ikke. Der anvendes så vidt muligt sektionsvis scanning. Det kræves dog, at alle grise i en sektion er indvejet over en periode på maksimalt 45 dage. Alternativt sektioneres pr. stald og måned inden for den enkelte besætning. Avlsassistenten skal have mindst én medhjælper stillet til rådighed ved scanning. Avlskonsulenten kan dog kræve yderligere medhjælp, hvis der skønnes at være behov herfor. I store besætningsenheder kan der efter aftale med avlskonsulenten scannes hver uge, hvis antal grise til scanning betinger det. I besætninger, hvor der scannes hver uge, hæves vægtgrænsen for scanning syv kg for at fastholde den gennemsnitlige scanningsvægt. Der skal være godkendt belysning og vægttype til rådighed (se appendiks 3). Der skal være strøelse til rådighed ved scanningen. 9.4 Der skal anvendes afprøvningsfoderblanding fra det tidspunkt, hvor den første gris i stien indgår i afprøvningen. Krav til afprøvningsfoderet fremgår af appendiks 4. Prøver til foderanalyser udtages efter behov og analyseres for VSP s regning. Konstateres der fejl eller uregelmæssigheder ved foderet, betaler avleren de næste tre foderanalyser. Resultater fra foderprøver udsendes til alle avlere. I besætninger, hvor der anvendes hjemmeblandet foder, udtages og analyseres en foderprøve årligt for avlers regning til kontrol af fodersammensætningen. 9.5 Grise under afprøvning skal fodres ad libitum. Konstateres der tomme foderkasser giver Avl & Genetik en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde inden for to år opløses de berørte afprøvningshold i sektionen. Vådfoder kan anvendes, hvis regelsættet i appendiks 5 overholdes. 15

17 10 KS- og besætningsorner indsættelse og anvendelse 10.1 Orner til KS udpeges af Avl & Genetik KS-orner og besætningsorner anvendes som følger: Der kan pr. besætning godkendes et antal kuld pr. orne i forhold til kuldkvoten (jf. pkt. 6.2 og pkt. 6.4 i Aftale om Avl): Duroc Landrace Yorkshire Tildeles af indavlsstyringsprogrammet EVA. Alle besætninger får adgang til de samme orner, og der tildeles minimum 2 kuld pr. orne pr. besætning. 1,35 % af kuldkvoten inkl. 5 % over-skridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. 2,23 % af kuldkvoten inkl. 5 % overskridelse, rundet ned til nærmeste hele tal. Ved totalsaneringer i Landrace- og Yorkshirebesætninger kan orneanvendelsen nulstilles. Saneringen skal i givet fald omfatte samtlige avlerens søer i den pågældende race. Ved saneringer i Duroc udarbejdes i samarbejde med avlskonsulenten en plan for, om EVA skal justeres i en periode. Der kan kun justeres op i en periode, hvis der er tilsvarende nedjustering i en anden periode. Der skal anvendes KS-orner til mindst 80 % af løbningerne i avlsbesætningerne. KS-andelen opgøres pr. år Ved indsættelse af KS-orner gælder følgende begrænsningsregler for Landrace og Yorkshire (hvor faren er KS-orne): - maksimalt 4 sønner pr. far pr. 14. dag - maksimalt 2 helbrødre per 14. dag - maksimalt 3 helbrødre pr. kuld - maksimalt 19 sønner i alt pr. far for Landrace, - maksimalt 21 sønner i alt pr. far for Yorkshire. (Antal sønner pr. far kan justeres i forbindelse med særlige problemer, eksempelvis PRRS-udbrud i karantæner eller på KS-stationer, efter aftale mellem Avl & Genetik og Dansk Svineavl) Ved indsættelse af KS-orner efter besætningsorner kan der desuden indsættes henholdsvis 3 sønner efter Landrace- og Yorkshire-fædre, samt 6 sønner efter Duroc-fædre Begrænsningen på Landrace- og Yorkshirefædre kan overskrides med to sønner (efter totalfarkvote er fyldt op), hvis disse på indsættelsestidspunktet har et indeks på mindst 160, og faren er KS-orne. Denne indeksgrænse kan løbende ændres jf Begrænsningsreglerne per kuld skal dog overholdes. 16

18 10.6 Indsættelse af orner på KS-station kan kun ske fra avlskuld (= brugskode 100), dog kan der efter aftale mellem Dansk Svineavl og VSP indsættes KSorner fra opformeringskuld i et mellem de to parter aftalt omfang (som en procentsats af den enkelte avlers aftalestørrelse) Orner kan ikke indtransporteres til KS-karantæne, såfremt de efter individafprøvningen (jf. pkt. 8 og 9) opholder sig eller har opholdt sig på andre CHRnumre end der, hvor de er afprøvede Orner skal være til rådighed for indsættelse på DanAvl-KS-Stationer på følgende vilkår: a) når scanningen er afsluttet og ornen ved første udvælgelse herefter (hver anden torsdag) ikke er udvalgt til indsættelse på DanAvl-KS- Station, kan avler frit disponere over ornen dog ikke, hvis ornen venter på, at genomisk information medtages i indeks. b) Når eventuel genomisk information er medtaget i indeks, og ornen ved første udvælgelse herefter ikke er udvalgt til indsættelse på Dan- Avl-KS-Station, kan avler frit disponere over ornen. 17

19 11 Salg 11.1 Som godkendte avlsdyr må kun sælges afkom efter godkendte forældre. Landrace- og Yorkshiredyr med farvede aftegn må ikke sælges. Duroc med hvide aftegn må ikke sælges. Avlsdyr med melanomer må ikke sælges. Avlsdyr, der ryster, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af halothangenet, må ikke sælges. Avlsdyr, der er bærere af RN -genet, må ikke sælges. Grise, født i kuld med brugskode 200, må sælges som godkendte opformeringsdyr - herfra dog undtaget renracede Landrace- og Yorkshireorner samt renracede Duroc-hundyr. Grise, med brugskode 300/350, må ikke sælges som godkendte avlsdyr, men polte fra sådanne kuld kan sælges som ikke-godkendte avlsdyr, hvis: - køber på forhånd har accepteret dette, - dyrene er mærket med sælgerbesætningens CHR-nummer, - dyrene ved salg anføres på særskilte følgesedler med tydelig markering af, at der er tale om ikke-godkendte dyr For krydsningsorner skal gennemsnittet af mors og fars indeks være mindst 95 på salgstidspunktet. For krydsningsorner, hvor Yorkshire og/eller Landrace indgår, skal indekskravet være opfyldt ved anvendelse af handyrindeks for Yorkshire- og/eller Landraceforældredyret En avlsbesætning (defineret som et CHR-nummer) må inden for et kalenderår højst levere avlsdyr til en opformeringsbesætning pr. 15 avlssøer i Landrace og Yorkshire. Begrænsningen omfatter ikke salg via kejsersnit Besætningsejeren skal føre salgsjournal eller opbevare følgesedler for samtlige svin solgt til levebrug, registrere antal og art af reklamationer og erstatninger samt registrere navn og adresse på køber. Salgsjournalen skal til enhver tid være ajourført og tilgængelig for avlskonsulenten. De nævnte oplysninger skal opbevares i mindst tre år fra salgstidspunktet for et givet dyr. Desuden er besætningsejer forpligtet til månedsvist at indberette omsætningen af avlsdyr. Oplysningerne skal være Avl & Genetik i hænde senest 5 arbejdsdage inde i den nye måned. Såfremt salgstal ikke er indberettet inden for tidsfristen, kan der indføres salgsstop for besætningen. 18

20 11.5 Med hvert avlsdyr, der sælges til levebrug, skal der følge en godkendt og korrekt udfyldt følgeseddel (se Appendiks 7) herunder angivelse af korrekt produktbetegnelse, der til enhver tid kan findes på jf. Appendiks Avlskonsulenten kan til enhver tid indføre salgsstop, når hensynet til køber betinger det, eller når avls-, salgs-, hygiejne- eller sundhedsmæssige forhold i øvrigt giver grundlag herfor Ved salg af avlsmateriale (avlsdyr, sæd og embryoner) skal gældende Køber-Erklæring og accept af Salgsvilkår i øvrigt overholdes og underskrives jf. Aftale om Avl. Denne skal genereres på 19

21 Appendiks

22 1 Brugskoder og symboler på avlsdyr Brugskoder på dyr fra kuld, registreret i Databanken 100: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper 200: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper, undtaget avl 250: dyr, der kan anvendes af DanBred NA, men ikke andre besætningstyper 300: ikke-godkendt dyr 350: ikke-godkendt dyr på grund af forældreskabsfejl : ikke-godkendt dyr (låst af Avl & Genetik) 400: dyr, der kan anvendes i den kernestyringsbesætning, hvor det er født 800: dyr, som ikke må sælges 900: afviste dyr Symboler på avlsdyr A-AVLSDYR: Individ- eller afkomsprøvede avlsdyr. P1-AVLSDYR: Afkom af: A-avlsdyr. P2-AVLSDYR: Afkom af: A-so & P1-orne eller P1-so & A-orne eller P1-so & P1-orne. 21

Regler for. Opformering

Regler for. Opformering Regler for Opformering Gyldig fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer regler for opformering... 2 3 Opformeringsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 4 5 Avlsdyr... 5 6 Mærkning

Læs mere

Regler for Opformering - Udland

Regler for Opformering - Udland Regler for Opformering - Udland Gældende fra 1. april 2011 1 Regler for Opformering Udland 1 Baggrund 1.1 Regler for Opformering Udland er fastsat i henhold til Aftale om Opformering med Omsætter. 1.2

Læs mere

Aftale om Opformering med Omsætter

Aftale om Opformering med Omsætter Mellem Videncenter for Svineproduktion Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og XXX (= Omsætteren) - under ét benævnt Parterne - er indgået følgende Aftale om Opformering med Omsætter 1.0 Baggrund

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Regler for. Opformering

Regler for. Opformering Regler for Opformering Gyldig fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer Regler for Opformering... 2 3 Opformeringsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 4 5 Avlsdyr... 5 6 Mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 1 1 Indhold 1 Baggrund, bedømmelse og priser... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Ændringer i Regler for Avl... 4 1.3 Optagelse af ny Avler... 5 1.4

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regler for Avl og Opformering Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Regler for Avl... 2 1 Baggrund... 3 2 Ændringer regler for avl... 3 3 Avlsstatus... 4 4 Tilsyn og vejledning...

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Fremtidens Avl. DanBred

Fremtidens Avl. DanBred Fremtidens Avl DanBred Den danske fag viden Alle DanAvl-besætninger er underlagt verdens skrappeste regler for smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Alle data og resultater registreres centralt. Sundhedsovervågning

Læs mere

(= VSP) Besætning Adresse By. (= Avleren) Aftale om Avl

(= VSP) Besætning Adresse By. (= Avleren) Aftale om Avl Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Avleren) - under et benævnt Parterne - er indgået

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

Aftale om Avl. 1.0 Baggrund. Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr Axelborg Axeltorv København V (= VSP)

Aftale om Avl. 1.0 Baggrund. Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr Axelborg Axeltorv København V (= VSP) Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Avleren) - under et benævnt Parterne - er indgået

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

tilvækst) Gennemslag i produktionen

tilvækst) Gennemslag i produktionen Avlsfremgang og omsætning SIDE 11 Tabel 1 - Avlsfremgangen de seneste fire år for hver egenskab og race samt gennemsnit for et D(LY)-slagtesvin. Race Tilvækst (0-30 kg), g/dag Tilvækst (30-100 kg), g/dag

Læs mere

Anvendelse. Version 2.0: 19-12-2011

Anvendelse. Version 2.0: 19-12-2011 1 Anvendelse Angiver hvad dyrene anvendes til. Ikke hvilken besætnings type de er solgt til. En Avls-eller Opformerings-besætning kan godt købe krydsnings dyr. Men de kan ikke anvendes til Avl eller Opformering.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger

SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger Drejervej 7, DK 6600 Vejen Tlf. +45 33 39 45 00 Fax +45 33 39 48 71 www.spfsus.dk CVR-nr. DK-1273 9664 SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger gældende fra 1. maj 2015 ISSN: 1604-5874 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPOR 2. Slagtesvin genetik, management og staldsystemer. -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning

SPOR 2. Slagtesvin genetik, management og staldsystemer. -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning SPOR 2 Slagtesvin genetik, management og staldsystemer Genetik -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning 26/2 2014 Årsmøde for svineproducenter, Gefion, Sorø Teamleder Søren Balder Bendtsen

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Drejervej 7, DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 96 46 00 Fax +45 76 96 47 06 www.spf-sus.dk CVR-nr. DK-2893 8632 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse Betegnelser

Læs mere

DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin. Gyldige fra 1. januar 2015

DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin. Gyldige fra 1. januar 2015 DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin Gyldige fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 4 2.0 Ordrebekræftelse/ikrafttrædelse... 4 3.0 Ændring og annullering m.v....

Læs mere

Aftale om Opformering

Aftale om Opformering Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Opformeringsejeren) - under ét benævnt Parterne

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S 1 Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S gældende for al samhandel med Porc-Ex Breeding A/S vedrørende avlssvin, transport m.v., med mindre andet er skriftligt aftalt før levering henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion

KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion Chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen, Centrovice jbo@centrovice.dk AGENDA Hvad er potentialet Udviklingen i produktivitet Avl Sundhed Produktionsform

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

Avl for moderegenskaber

Avl for moderegenskaber Avl for moderegenskaber - Avl for levende grise dag 5 - Pattegrisens vitalitet - Avlsgennemslag i produktionsbesætninger So-produktivitet Fra Warentest 2008 Levende født pr. kuld (Ø=12,05) 13,63 11,43

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE 01 PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE Fremtidens smågriseproducenter vil basere produktionen på indkøb af LY-sopolte INDHOLD Avlsstrategi og produktionsøkonomi...04

Læs mere

Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007

Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007 Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007 1. 1.1 1.2 1.3 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Porc-Ex A/S (Porc-Ex) og

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Optimal udnyttelse af kernestyring Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Mine besætninger i kernestyring Der er 47 renracet kernebesætninger (7 hos LN) Der er 309 zigzag besætninger

Læs mere

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Regler for Avl og Opformering Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse Regler for Avl...3 1 Baggrund...5 2 Ændringer regler for avl...5 3 Avlsstatus...6 4 Tilsyn og vejledning...8

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Årsberetning 2010. Avl & Genetik. Dato: Juni 2011. Videncenter for Svineproduktion

Årsberetning 2010. Avl & Genetik. Dato: Juni 2011. Videncenter for Svineproduktion Årsberetning 2010 Avl & Genetik Dato: Juni 2011 Videncenter for Svineproduktion Forord Det forløbne år har markeret fortsat fremdrift på eksportmarkederne for vort avlsmateriale. Duroc er efterspurgt som

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Besætningsoplysninger

Besætningsoplysninger CHR-nr: Besætningsoplysninger Bemærk: Hvis der i besætningen er forskelligt indrettet farestalde eller forskelle i forhold, som relaterer sig til spørgeskemaet så skal du besvare spørgsmålene i forhold

Læs mere

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Nr. 7 JULI 2012 Svineproducentens Fagmagasin REDUKTION AF DØDFØDTE LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23 ØKONOMI HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Satser på eksport af avlsdyr Per Kring, Rønshauge, eksporterer

Læs mere

Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008)

Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008) Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008) 1. 1.1 Indledning Nærværende salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Det lugter lidt af gris

Det lugter lidt af gris Det lugter lidt af gris Fodring i slagtesvinestalden Velkommen 1 Stor spredning på produktionsresultater mellem besætninger Hvad kan de danske slagtesvin præstere? Periode 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin F A G L I G P U B L I K A T I O N Notat nr. 0917 Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin Institution: Forfatter: Dansk Svineproduktion Else Vils Peter Mark Nielsen 1) Christina Fensholt-Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO Fagligt Nyt, 21. september 2016 Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO BAGGRUND Væsentlig stigning i normen for protein og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN. Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion.

NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN. Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion. NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion. Hvad har betydning for tilvækst og dødelighed 2 nye undersøgelser fra SEGES (nr 1053 og 1054) Positiv indflydelse Samler grise

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan

Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan i henhold til Fødevareministeriets bekendgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. 1. Forord Denne vejledning beskriver de regler, der gælder i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Produktion uden antibiotika. Stine Mikkelsen & Nicolai Weber

Produktion uden antibiotika. Stine Mikkelsen & Nicolai Weber Produktion uden antibiotika Stine Mikkelsen & Nicolai Weber Spiseseddel Præsentation af projekt og besætning Ændringer af behandlinger Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Medicinforbrug Produktionsresultater

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 23. november 2012 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR DANAVL Salg af gener for 6 milliarder kr. i 2020 BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR 1 DANAVL: ET STÆRKT AVLSPROGRAM BASERET PÅ 3 RACER. Vidensdeling, analyser og stærk

Læs mere

AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER

AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER MEDDELELSE NR. 921 Undersøgelsen viste, at effekten af avl for egenskaben LG5 kan genfindes i produktionen, og ligger mellem 0,58 og 1,16 gris mere i kuldet

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder Programmet Status på avlsarbejdet Avl mod ornelugt Avl for moderegenskaber Programmet Status

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen Opdrættet Uden Antibiotika Stine Mikkelsen Spiseseddel Præsentation af besætning Ændringer af behandlinger Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Medicinforbrug Produktionsresultater Afrunding Krav til OUA-produktion

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Produktionsstyring LFID-12-7101. Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen

Produktionsstyring LFID-12-7101. Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen Produktionsstyring Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord og Projektleder Jette Pedersen, VSP LFID-12-7101 Turbo på slagtesvin Børs for ledige

Læs mere

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 SIDSTE NYT OM FODER Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 INDHOLD Blodprodukter Ændring i prisregulering for kødprocent Aminosyrenormer til slagtesvin

Læs mere

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent PATTEGRISELIV - Hvordan redder jeg grise v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent MODELLER I PATTEGRISELIV Model 1 Management Besætningsdyrlæge, farestaldsekspert Model 2 Ledelse Farestaldsekspert,

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere