Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN"

Transkript

1 Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1

2 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje at afskedige dig. Hvis du er bekymret for at blive afskediget, anbefaler vi, at du kontakter Skolelederforeningen på tlf eller I denne folder kan du læse om de regler, der gælder ved afsked af overenskomstansatte skoleledere. Du kan også læse om, hvad Skolelederforeningen / LC-Lederforum kan gøre for dig. 2 Arbejdsgiverens ledelsesret Arbejdsgiverens særlige ledelsesfunktion er en forudsætning for dit ansættelsesforhold. For ledere i folkeskolen er det kommunalbestyrelsen, der er arbejdsgiveren. I det enkelte skolevæsen er det forvaltningschefen / skolelederen, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. For ledere på visse specialskoler er det Regionsrådet, der er arbejdsgiver. Arbejdsgiveren bliver i de tilfælde som oftest repræsenteret af HR-afdelingen. Som ansat skal du rette dig efter de instrukser, du får af din arbejdsgiver. Du skal desuden overholde de regler, der gælder for dit arbejdes udførelse, og du skal vise dig»værdig til den agtelse og tillid, stillingen kræver«- både når du er på arbejde og i fritiden. Arbejdsgiver kan påtænke at foretage afskedigelse, hvis det vurderes, at du ikke lever op til regler og instrukser for arbejdets udførelse. En anden mulighed er, at arbejdsgiver mener, at du er syg for ofte eller for længe. En tredje mulighed er, at arbejdsgiver ikke mener, at du evner eller magter at løse dine arbejdsopgaver godt nok. Hvis din arbejdsgiver bliver bekymret over dit arbejde, bør pågældende tale med dig, vejlede eller give instruktion om, hvad du bør rette op på. Arbejdsgiver kan give dig en påtale, hvis det vurderes, at du ikke løser dine opgaver tilfredsstillende. Det hører med til almindelig, daglig ledelse. Afskedigelse Hvis arbejdsgiver oplever problemer med en leder, og de ikke bliver løst gennem vejledning, instruktion mv., kan det i sidste instans føre til en afskedigelse. Arbejdsgiver har som en del af ledelsesretten retten til at beslutte, hvem der skal ansættes, og hvem der skal afskediges. Arbejdsgiverens beslutning hviler på et skøn. I forskellige love er der dog sat grænser for arbejdsgiverens ledelsesret. Det er f.eks. forbudt at gøre forskel på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Hvis arbejdsgiver vil afskedige en leder, er arbejdsgiver bundet af funktionærlovens varsler: Ved ansættelsestid på 6 måneder til 3 år er der 3 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal derfor være modtaget inden udgangen af 2 år og 9 måneders ansættelse. Ved ansættelsestid på 3-6 år er der 4 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal derfor være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse. Ved ansættelsestid på 6-9 år er der 5 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal derfor være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse. Ved ansættelsestid på over 9 år er der 6 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal derfor være modtaget efter 8 år og 7 måneders ansættelse. Ved prøvetid er opsigelsesvarslet 14 dage. Under 6 måneders ansættelsestid er der 1 måneds opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal derfor være modtaget in den udgangen af den 5. ansættelsesmåned. Hvis du opsiges efter at have været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, skal arbejdsgiveren ved din fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.

3 Typiske årsager til afskedigelser Hvis du bliver afskediget, kan det være fordi: du ofte er syg eller er syg over en længere periode. der ikke længere er arbejde til dig. ledelsen ikke er tilfreds med dit arbejde. du er involveret i samarbejdsvanskeligheder. SYGDOM Der er indført en række krav til, hvordan arbejdsgiver og du skal følge op på sygdom. Hvis du ofte er syg eller er syg over en længere periode, kan arbejdsgiver ud fra en skønsmæssig vurdering af dine eller virksomhedens forhold vælge at indlede en afskedigelsessag. Herunder fremhæves nogle af de initiativer, der skal eller kan sættes i værk ved sygdom: Mulighedserklæring Mulighedserklæringen sætter fokus på, hvilke muligheder du har for at fortsætte med at arbejde under sygdom. Mulighedserklæringen består af to dele. Den første del udfylder du i fællesskab med arbejdsgiver på baggrund af en samtale. Din læge udfylder anden del af erklæringen. Arbejdsgiver kan på et hvilket som helst tidspunkt med rimeligt varsel indkalde til samtale med henblik på at få udarbejdet en mulighedserklæring. Du har pligt til at medvirke i samtalen, ellers kan det få ansættelsesretlige konsekvenser i form af advarsel og i sidste ende afskedigelse. Hvis du er forhindret på grund af sygdom, kan samtalen holdes telefonisk. Arbejdsgiver har ikke krav på at få oplysninger om diagnose, men har krav på at få oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet. Friattest Der er stadigvæk ret til at kræve dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. I givet fald kan arbejdsgiveren indhente en friattest. Lægen skal skrive en friattest, hvoraf det fremgår, at du er fraværende på grund af sygdom. Sygefraværssamtale I henhold til sygedagpengelovgivningen skal arbejdsgiveren indkalde til en personlig sygefraværssamtale inden 4 uger fra 1. sygedag. Samtalen skal handle om sygdommens varighed, samt løsninger der kan medvirke til at forkorte fraværsperioden. Ligeledes er samtalens formål at fastholde dialogen mellem dig og arbejdsgiveren. Det anbefales at medvirke i sygefraværssamtaler evt. med bisidder, af hensyn til de ansættelsesretlige konsekvenser det ellers kan have på længere sigt i en evt. afskedssag. Hvis samtaler er en del af sygefraværspolitikken på arbejdspladsen, er der pligt til at deltage. Sygefraværssamtalen bør resultere i en handleplan, som giver parterne sikkerhed og klarhed over det videre forløb, samt opfølgning af de trufne beslutninger. Fastholdelsesplan Forventes sygeperioden at vare mere end 8 uger, kan du anmode arbejdsgiveren om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Skolelederforeningen anbefaler, at du kontakter foreningen, inden du beder arbejdsgiver om en samtale med henblik på udarbejdelse af fastholdelsesplan. Hensigtsmæssigheden i at udarbejde fastholdelsesplan skal overvejes og drøftes grundigt igennem inden. 3 Arbejdsmangel Mange kommuner foretager i disse år omfattende strukturændringer på skoleområdet. Sammenlægninger, nedlæggelser mv. kan betyder, at der opstår arbejdsmangel. Dvs. der er flere ledere, end der er behov for i den nye struktur. Kommunen eller regionen bør altid undersøge, om der mangler ledere på andre skoler i kommunen eller regionen, før der skrides til afsked. Som udgangspunkt bør der være arbejdsmangel i kommunen eller regionen som helhed, før det er sagligt at afskedige på grund af arbejdsmangel. Du skal have en begrundelse for, at kommunen eller regionen påtænker at afskedige dig.

4 Arbejdets kvalitet og samarbejdsproblemer Lederen evner eller magter ikke at løse sine opgaver godt nok (manglende kvalitet i arbejdet). Samarbejdsproblemer. Hvis samarbejdet mellem dig, forældre, medarbejdere, ledelsesteam eller arbejdsgiver ikke fungerer tilfredsstillende. Har du problemer i forhold til arbejdets kvalitet eller samarbejdsproblemer, anbefaler vi, at du snarest tager kontakt til Skolelederforeningen for at få hjælp. Bortvisning 4 I særlige situationer kan din arbejdsgiver bortvise dig med øjeblikkelig virkning, dvs. uden sædvanligt opsigelsesvarsel. Om det er muligt at bortvise afhænger f.eks. af: Om du groft har misligholdt dit ansættelsesforhold. Som eksempel kan nævnes arbejdsvægring, pligtforsømmelse, ulovlig udeblivelse fra arbejdet og fornærmelig optræden (især når der er tale om en trussel mod en arbejdsleders autoritet). Om arbejdsgiveren tidligere har givet (skriftlig) advarsel med en klar tilkendegivelse af, at du kan blive bortvist i gentagelsestilfælde. Om arbejdsgiveren på forhånd har tilkendegivet, at der vil blive lagt afgørende vægt på overholdelse af netop det forhold, som lederen nu har forbrudt sig imod. I vurderingen vil der endvidere kunne lægges vægt på: Din anciennitet. Hvorledes ansættelsesforholdet har forløbet frem til tidspunktet for misligholdelsen. Om misligholdelsen kan betragtes som en forsætlig tilsidesættelse af pligterne i ansættelsesforholdet. Om ansættelsesmyndigheden tidligere har accepteret et lignende forhold. Hvis arbejdsgiverens interesser lige så vel kan tilgodeses ved, at du opsiges med overenskomstmæssigt varsel, er en bortvisning normalt ikke berettiget. Beslutning om bortvisning skal træffes hurtigst muligt efter den konstaterede misligholdelse. Der kan dog først skrides til bortvisning, efter der er foretaget partshøring. Advarsel Som hovedregel bør arbejdsgiver give dig en (skriftlig) advarsel, før du bliver afskediget. Det bør derfor ikke komme bag på dig, at arbejdsgiver senere griber ind med f.eks. afsked. Med advarslen præciserer arbejdsgiver de forhold, som arbejdsgiver er utilfreds med. På den måde får du mulighed for at rette op på de angivne forhold. Du skal have at vide, hvilken konsekvens det kan få, hvis du ikke lever op til de krav, advarslen handler om. En advarsel er et signal til dig som ansat et signal om, at du risikerer at blive afskediget eller bortvist i gentagelsestilfælde. En advarsel skal derfor tages alvorligt, da den kan danne grundlag for afsked eller bortvisning ved gentagelsestilfælde. En advarsel skal være klar og utvetydig for at have retsvirkning. En advarsel behøver ikke være skriftlig, men i praksis er den det altid. Ellers kan arbejdsgiveren senere få svært ved at bevise, at den er givet. Det er almindeligvis kommunalbestyrelsen / regionsrådet eller forvaltningen, som giver advarslen. Da en advarsel er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, skal du partshøres, inden der træffes beslutning om at give advarslen. Du kan godt blive afskediget eller bortvist, selv om du aldrig har fået en advarsel. Det kan være i situationer, hvor du groft har misligholdt dit ansættelsesforhold, og hvor det er indiskutabelt, at arbejdsgiveren ikke skal affinde sig med, at du forbliver ansat. Som eksempler kan nævnes tyveri fra arbejdspladsen eller overgreb mod børn.

5 Organisationshøring, forhandling og afskedigelsesnævn I overenskomsten er der regler, som sikrer, at LC-Lederforum bliver hørt, inden en leder bliver afskediget. Hvis LC-Lederforum ikke mener, at afskedigelsen er saglig, vil vi typisk kræve en forhandling med arbejdsgiveren. Bliver vi ikke enige ved forhandlingen, kan kommunen eller regionen fastholde afskedigelsen. I den sidste ende kan vi gå til afskedigelsesnævnet. Da afskedigelser er skønsmæssige afgørelser, betyder det, at nogle vil skønne på én måde, andre på en anden. Hvis afskedigelsesnævnet finder, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan nævnet kende afskedigelsen ubegrundet. Nævnet kan efter påstand herom underkende opsigelsen, så du kan komme tilbage på arbejdet. Det sker dog i praksis kun sjældent. Nævnet kan bestemme, at arbejdsgiver skal betale en godtgørelse. Størrelsen af denne afhænger af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager. Praksis viser dog, at den slags godtgørelser ofte er små. Det gælder især, hvis du har været ansat kort tid. Du skal have været uafbrudt beskæftiget i kommunen / regionen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, for at vi kan kræve sagen indbragt for afskedigelsesnævnet, jf. overenskomsten for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven 5 Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder alle offentlige myndigheder. De vigtigste regler er: Kommunen eller regionen skal gøre notat om oplysninger, der vedrører en sags faktiske omstændigheder og er af betydning for sagens afgørelse. Mundtlige oplysninger, herunder oplysninger givet telefonisk, skal noteres ned på en sådan måde, at der kan gives aktindsigt i oplysningerne. Du skal kunne se, hvilke oplysninger kommunen eller regionen har fået og fra hvem. Da du er part i afskedigelsessagen, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af kommunen / regionen, kan du forlange at blive gjort bekendt med alle sagens dokumenter. Du skal have mulighed for at komme med en udtalelse, inden arbejdsgiveren træffer afgørelse i sagen. Kommunen eller regionen skal følge reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Hvis kommunen / regionen ikke har fulgt reglerne, vil vi drøfte med dig, hvad vi så skal gøre.

6 Hvad gør Skolelederforeningen for dig Skolelederforeningen varetager medlemmernes interesser. Foreningen arbejder bl.a. for, at kommunen / regionen sikrer rimelige og ordentlige arbejdsforhold for vores medlemmer. Vi holder tæt kontakt med dig under hele forløbet. Når der sker noget af betydning, får du straks besked. Du bør også kontakte os, hvis du selv får nye oplysninger eller vil spørge om noget. Vi fortæller dig, hvordan vi vurderer din sag i forhold til retstilstanden. Vi orienterer dig om de love, regler, aftaler og retspraksis, som har betydning for din sag. Meget af denne orientering er allerede givet her. Vi fortæller dig, hvilke handlemuligheder du selv og arbejdsgiveren har. Vi vurderer også de risici og mulige konsekvenser, dine egne valg kan få f.eks. økonomisk. Hvis kommunen eller regionen starter en afskedigelsessag, hjælper vi dig med at vurdere det, som kommunen eller regionen er utilfreds med. Men hvis kommunen eller regionen holder fast ved at ville afskedige dig, kan løsningen være, at Skolelederforeningen forhandler med arbejdsgiver om at få en ordentlig fratrædelse. Det kan give dig en godtgørelse eller andre fordele. På den måde kan problemet blive løst, uden at vi går til afskedigelsesnævnet. Du er selv med til at beslutte mål og strategi for forhandlingen. Det normale er, at du ikke selv deltager under selve forhandlingen. Sagen bliver tit løst ved, at der indgås et forlig. Forliget»lukker«sagen. Dvs. når der er indgået forlig, kan sagen ikke indbringes for afskedigelsesnævnet. Foreningen afslutter ikke en sag med et forlig, uden at du har accepteret det. Hvis der bliver behov for juridisk bistand, kan du søge Skolelederforeningen om dette. Skolelederforeningen kan desuden hjælpe dig til at bearbejde belastninger, du oplever. 6 Både nu og senere vil du have en række spørgsmål og problemer, som du bør drøfte med andre. En neutral, udenforstående person med professionel ekspertise kan være en god støtte. Foreningens konsulenter kan hjælpe dig et godt stykke på vej, men vi har også muligheder for at henvise til fagspecifikke behandlere. Arbejdsløshedskassen Hvis du er medlem af DLF-A, har du måske ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. Du kan ikke få dagpenge, hvis du er syg. Hvis din ledighed er uforskyldt, hjælper foreningen dig med at sikre, at det klart fremgår af det brev, hvor arbejdsgiveren afskediger dig. Arbejdsløshedskassen skal vurdere, om du selv er skyld i afskedigelsen. Hvis du er det, mister du dagpengeretten i 3 uger (»karantæne«). Spørgsmål vedrørende efterløn rettes direkte til din A-kasse. Det er aldrig behageligt, når der er risiko for afsked Foreningen er parat til at hjælpe dig med at komme ud af den ubehagelige situation så fordelagtigt og værdigt som muligt. Vi analyserer situationen sammen med dig. Vi ser på, hvilke muligheder, der tegner sig. Derefter er det din beslutning, hvordan du vælger mellem disse muligheder. Dit valg skal være styret af dine personlige præferencer vedrørende økonomi og værdighed. Det er den optimale løsning, set med dine øjne, vi vil arbejde for.

7 Kompagnistræde 22, 2 / 1208 København K / Tlf Mediegruppen

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere