Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads."

Transkript

1 Journal: Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet har modtaget senest d. 26. september 2012 vedr. udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Spørgsmålene er anonymiserede, og præsenteres i den rækkefølge de er modtaget. Der er således ikke foretaget nogen tematisering, eller opdeling af spørgsmålene i emner. Spørgsmål 1: Vedrørende kontraktperioden står følgende i udbudsmaterialets bilag Kontrakt om Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande 5. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft ved underskrift og varer i 4 år fra datoen for kontraktens ikrafttræden, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Kunden har ret men ikke pligt til at forlænge kontrakten 1 år ad gangen så længe kundens nye opbevaringsmagasiner ikke er færdigetablerede på tidspunktet for kontraktens udløb 9. Opsigelse Hver part kan opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til den første i en måned. Fra hvornår i kontraktperioden kan leverandøren opsige kontrakten til den første i en måned? Kontrakten indeholder ikke en bindingsperiode for nogen af parterne. Dette betyder, at begge parter i kontraktperioden på 4 år kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Vælger kunden at gøre brug af muligheden for forlængelse, gælder samme opsigelsesvarsel i den forlængede kontraktperiode. Spørgsmål 2: Hvor mange dage vil Nationalmuseet have i betalingsfrist? Nationalmuseets betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage efter modtaget og accepteret faktura. Efter første afsnit i kontraktens punkt 16 indsættes: Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter Nationalmuseets modtagelse og accept af faktura i overensstemmelse med ovenstående

2 Spørgsmål 3: Da en væsentlig procentdel af leverandørens udgifter i forbindelse med den samlede pris er energi til at opretholde indeklimaet inden for krav nr. 15, ønskes en passus i kontrakten som neutralisere eventuelle ændringer i skatter og afgifter på netop energi. Er dette en mulighed, eller skal leverandøren alene bærer risikoen? I kontraktens punkt 15 tilføjes som punkt 15.4 Ved ændring af gældende danske afgifter eller ved indførelse af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens af ændringerne, således at Leverandøren stilles uændret. Regulering af de i bilag 3 angivne priser kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra 1. januar. De i bilaget anførte priser er gældende pr. 1. januar 2013, fastsat ud fra nettoprisindekset for oktober måned Regulering kan tidligst ske første gang den 1. januar 2014, baseret på oktober måneds indeks (2013). Spørgsmål 4: Såfremt leverandøren har egnede magasiner og tilstrækkelig magasin kapacitet ved kontraktens indgåelse, hvor stort et antal m3 forventer NM at have klar til flytning inden den 1. november 2012? Det forventes at der er ca. 70 m3 klar d Det forventes dog, at flytningen først påbegyndes pr jf. referat fra informations- og spørgemødet d Spørgsmål 5: Såfremt leverandøren har mulighed for at placere genstande i karantæne på et separat magasin, vil Nationalmuseet tillade at genstande bliver flyttet til karantæne magasin og først herefter fryses successivt inden det placeres i det oprindelige tiltænkte magasin? Ja, såfremt klimaet, som er beskrevet i krav nr. 15 og 17, er opfyldt. Spørgsmål 6: I henhold til krav nr. 50 skal eksterne kontrollanter, i samarbejde med Nationalmuseet, og Nationalmuseets personale, have adgang til de opmagasinerede genstande under udførelsen af genstandskontrol. I henhold til Arbejdsmiljølovens kapitel 4, 10 skal der forefindes toiletfaciliteter ved magasinerne, kræver NM at der vil være mulighed for kantine eller badefaciliteter?

3 Nej Spørgsmål 7: I henhold til genstandskontrol i krav nr. 50, hvor mange m2 forventer Nationalmuseet at skulle have til rådighed og ønsker NM at kunne etablere en reel arbejdsplads med netadgang og lign.? Besvarelsen retter sig mod krav 51 og ikke krav 50: Nationalmuseet forventer at have den i forvejen tilgængelige håndterings- og rokeringsplads på magasinfaciliteten til rådighed. Etablering af netadgang er ikke nødvendig. Tilstedeværskontrollen håndteres ved hjælp af udskrevne lister. Spørgsmål 8: Vil NM inden ibrugtagning af leverandørens magasiner gennemgå og godkende de opstillede følgende krav i Kravspecifikationen; - krav nr. 4, krav nr. 15, krav nr. 16, krav nr. 17, krav nr. 18, krav nr. 19, krav nr. 20, krav nr. 21, krav nr. 34, krav nr. 35, krav nr. 36, krav nr. 37, krav nr. 39, krav nr. 40, krav nr. 41, krav nr. 42, krav nr. 44, krav nr. 45, krav nr. 46, krav nr. 47 og krav nr. 48? Ja, Nationalmuseet skal kontrollere, at kravspecifikationen er overholdt. Spørgsmål 9: Hvis leverandøren finder genstande som er ramt af vandskade, brand, hærværk, skimmel eller andre ødelæggende hændelser, har Nationalmuseet en handlingsplan som leverandøren skal uddannes og trænes i, så genstande og personal lider mindst mulig last? I givet fald skal Nationalmuseets projektledere for magasinflytningen orienteres så hurtigt som muligt og straks efter forholdet opdages, således at de kan tage affære. Spørgsmål 10: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal leverandøren afleverer straffeattester på både medarbejdere som er beskæftiget med flytning og medarbejdere som er beskæftiget på magasinet?

4 Straffeattester skal alene afleveres for de af leverandørens ansatte der skal have adgang til museets arealer. Spørgsmål 11: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal straffeattesterne være rene? Nationalmuseet kræver ikke rene straffeattester, men vil konkret vurdere evt. indførelser. Spørgsmål 12: Ønsker NM at have mulighed for at tilgå materialet udenfor normal arbejdstid og i så fald med hvor kort varsel? Nationalmuseet kræver ikke adgang uden for normal arbejdstid. Spørgsmål 13: I kravspecifikationen krav 15 skal leverandøren opretholde Jo lavere temperatur des bedre. Hvor meget variation i temperaturen kan NM acceptere målt over en kort periode og kan NM acceptere en temperatur under 0 grader C.? Nationalmuseet stiller ingen krav til svingningerne i temperatur pr. døgn, så længe den relative luftfugtighed holdes inden for rammerne beskrevet i krav nr. 15. Nationalmuseet kan godt tillade at temperaturen kommer under 0 grader C. Spørgsmål 14: I henhold til Udbudsbetingelserne kapital 4 tildeles kontrakten den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris og i bilag 3 skal tilbudsgiver afgive én samlet pris for flytning samt én samlet pris for magasinopbevaring. Det vil sige at Nationalmuseet kun får en pris på en del af magasin perioden, hvilket vil give et misvisende omkostningsniveau i kontraktperioden. Eksempel 1: Pris 1 år 1A: Flytning kr. 100,- Magasin leje kr. 100,- I alt for 1 år kr. 200,-

5 1B: Flytning kr. 50,- Magasin leje 1 år kr. 150,- I alt for 1 år kr. 200,- Eksempel 2: Pris 4 år 2A: Flytning kr. 100,- Magasinleje (kr. 100,- x 4) kr. 400,- I alt for 4 år Kr. 500,- 2B: Flytning kr. 50,- Magasinleje (kr. 150,- x 4) kr. 600,- I alt for 4 år kr. 650,- Vælger Nationalmuseet eksempel 1B, vælgers samtidig eksempel 2B, som i dette tilfælde er cirka 30% dyrere end eksempel 1A og 2A. Vil NM ændre prissætningen i udbudsbetingelserne kapital 4 samt i bilag 3? Dette spørgsmål giver anledning til at Nationalmuseet ændrer prissætning, udbudsbetingelserne samt tilbudsfristen. Den vindende tilbudsgiver får en opgave som kan vare op til 4 år, samt derefter med mulighed for forlængelse i 1 år ad gangen. Prisen for opbevaring vil blive multipliceret med en faktor 4 og adderet prisen for flytning. Der udsendes et rettet prisblad, samt rettede udbudsbetingelser (med ændringsmarkering). Da rettelserne vurderes at være af væsentlig karakter, og da opgavens opstartstidspunkt muliggør det, forlænges tilbudsfristen til d. 16. november 2012 kl Spørgsmål 15: Ved kontraktafslutning vil der som minimum være en omkostning for leverandøren i forbindelse med at flytte genstandene fra den magasinerede lokation til rampe samt at bemande ramperne under læsningen. Er det korrekt at denne udgift ikke skal medregnes i prisen? Det er korrekt at denne udgift ikke skal indkalkuleres i prisen på dette udbud. Leverandørens udgifter i forbindelse fraflytning vil blive afregnet særskilt på tidspunktet for fraflytning.

6 I kontraktens punkt 24 tilføjes følgende som 2. afsnit: Leverandøren er berettiget til et vederlag for sin bistand i forbindelse med fraflytning. Vederlaget aftales forinden fraflytningen påbegyndes og beregnes på baggrund af Leverandørens prisoplysninger i bilag 3 Spørgsmål 16: Paller (ca. 600 ) Flytning af 600 paller, indgår der heri også emner som hjul, stenfragmenter, skabe m.m., eller er det prima det som der pakkes i kasser, pallecontainere? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt, herunder også større og tunge genstande. Antallet er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 17: Hvor stor en del af de oplyste emner under genstande (skabe, sofaer, hjul, maskiner m.m.) påregnes at være pakket på paller? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt. Antallet af paller er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 18: Løsehjul/ andre dele til arbejdsvogne: Hvor meget taler vi om her? Vil disse emner være pakket på paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang det er muligt. Antallet kan ikke opgøres præcist. Spørgsmål 19: Den samlet rummeterforhold: Den samlet volumen på 3500m3, er det den faktiske volumen i mener det fylder? Ja Spørgsmål 20: Og hvordan opgøre i volumen på de enkle enheder så som, 1 palle? 1 skab? 1 vogn, joller m.m.? Rummeteropgørelsen er skønnet, og ikke udregnet på basis af enkeltgenstande.

7 Udbudsmaterialet indeholder en liste over hvilke typer af genstande som flytningen omfatter. Det var også muligt for tilbudsgiverne at orientere sig om hvilke typer genstande der skal flyttes på besigtigelsen. Spørgsmål 21: Pakning og rengøring inden afsendelse til midlertidig opbevaring: Rengøring af større emner, så som skabe, sofaer, arbejdsvogne m.m. er dette noget som gøres inden vi henter det? Nationalmuseet rengør alle genstande. Spørgsmål 22: Eller er det noget hvor vi skal afsætte tid til at det bliver klargjort samtidig med vi henter det? og hvor lang tid skal vi i givet fald beregne pr enhed? Nationalmuseet forventer, at afhentning/transport aftales løbende med tilbudsgiver, og derfor vil genstandene være rengjort ved afhentning. Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang udføres i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 23: Tidsplan for flytning: I udbuddet står der at nedpakning tager 1½-2 år, men i jeres referat af den skriver i at det første læs er klar til at blive kørt til magasin fra april 2013 og skal være færdig 4 kvartal, det vil sige at vi har 9 måneder til opgaven? Ja Spørgsmål 24: Genstandstyper og pakkeformater. Større emner som maskiner og udvalgte møbeltyper som pakkes og stroppes på paller udføres dette af Nationalmusset? Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende.

8 Spørgsmål 25: Alle de større emner som pakkes på paller indgår de i vurdering 600 paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang, det er muligt. Antallet af paller er skønnet. Spørgsmål 26: Hvem afgør om hvad og hvilken emner der skal / kan pakkes på paller eller skulle have været på paller? Nationalmuseet afgør som udgangspunkt, hvad der kan pakkes på paller, og pakker disse. Store uhåndterlige genstande pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 27: På side 3 skriver i at mellemstore genstande, maskiner og udvalgte møbeltyper stroppes på paller, men på side 5 under genstande anslået til selvstændig flytning her indgår der også en hel del møbel typer kaner m.m. som kan pakkes på paller, hvor stor en del mener i bliver pakket på paller? Antallet kan for nuværende ikke opgøres præcist. Spørgsmål 28: Tunge genstande som vogne, ovne m.m. som ikke pakkes på paller, og som måske er i flere dele får de et nr.? Og der tænker jeg på, hvis en arbejdsvogn har løse hjul, eller en seng er i flere dele får det så et og samme nr. eller får hver enkel del et nr.? Hver pakkeenhed, eksempelvis en vogn eller mejetærsker, får et unikt pakkenummer. Spørgsmål 29: Krav nr. 5 Såfremt der skal bruges / fremstilles specielmateriale til flytning af genstande som måtte kræve dette hvordan afregnes dette? (der tænker vi på fremstilling af rammer til evt. flygler, taffelklaverer, bukke m.m. til evt. arbejdsvogne ) Kalkulationen af flytteopgaven skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse jf. udbudsbetingelsernes afsnit om pris: De af tilbudsgiver afgivne priser i kontraktens bilag 3 skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse.

9 Spørgsmål 30: Krav nr. 6 Ang. mandskabs faciliteter, gælder dette også toilet forhold eller er der toilet forhold vi kan benytte? Tilbudsgiver skal selv sørge for mandskabsfaciliteter, med mindre andet aftales. Spørgsmål 31: Krav nr. 11 Stilles der specielle krav til hvilken handsker der skal bruges? Nej Spørgsmål 32: Krav nr. 23 ( ) Ang. al transport skal foregå i lukket bil med faste sider, større genstande som ikke kan komme ind i en lukket bil med faste sider, jeg forstå at det evt. må køres på blok vogn / fladvogn med kran (iht. Referat af d. 14/9) vil der være nogle krav til hvordan til beskyttelse af disse transporter? Transporter på blokvogn/fladvogn eller andre ikke lukkede køretøjer skal foregå, så risikoen for skade minimeres tilstrækkeligt. Foranstaltninger for skadesminimering afgøres fra transport til transport i samarbejde med tilbudsgiver. Spørgsmål 33: Krav nr. 27 I forbindelse med læsning og beskyttelse i mod vejrlig på læsningsadressen, vil det så evt. være sådan at vi kan / skal læsse og tømme en bygning af gangen således vi ikke behøver at have etableret vejrlig foranstaltning ved alle indgange på en og samme tid? Nej. Nationalmuseets genstande skal have tilstrækkelig vejrligssikring, der, hvor der på et givent tidspunkt arbejdes. Spørgsmål 34: Krav nr. 30 Vi har noteret os at på og aflæsning skal foregå samme dag og det skal i sikret magasin, hvordan skal vi forholde os til dette når og såfremt det skal via frysecontainer som evt. vil stå udendørs på jeres adresse eller vores adresse?

10 Frysningen skal foregå på tilbudsgivers adresse, og sikres af tilbudsgiver. Spørgsmål 35: Krav nr. 42Hvor stor en % del af det der skal flyttes skal evt. fryses? Som udgangspunkt skal alle genstande omfattet af tilbuddet desinficeres, primært ved frysning. Ved særlige behov kan andre typer af desinfektion aftales med tilbudsgiver. Spørgsmål 36: Omladning fra frysecontainer til vort lager såfremt frysningen forgår ved vort lager, skal der være kurrer til stede ved denne håndtering? Nej Spørgsmål 37: I ønsker frysning i fryse containere, men der er begrænsninger på hvor store emner som kan komme ind i en fryse container, hvordan forholder vi os til de emner som ikke kan komme i en container? Har NM selv frysemuligheder af de store emner? (Når jeg undersøger mulighederne rundt omkring får jeg oplyst at NM selv har frysemuligheder) Nationalmuseet har ikke mulighed for at frysedesinficere de museumsgenstande, som omfattes af tilbuddet, i dets eksisterende frysefaciliteter. Spørgsmål 38: Krav nr. 43 Er der krav til det skal være noget specielt plastik som bruges? Nej, plastikken skal blot være så kraftig at den ikke punkteres ved håndtering af pakkeenheden. Spørgsmål 39: Kan frysningen i containere foregå på / ved vort lager? Ja

11 Spørgsmål 40: Kasser og palle containere som er pakket i forvejen og som evt. skal fryses, skal de pakkes ind i plastik? eller er det der i kasserne pakket i plastik? Alle kasser og pallecontainere skal pakkes ind før frysning. Genstandene i kasserne er ikke sikret enkeltvist til frysning. Spørgsmål 41: Frysning skal foregå i -30grader i 3 dage, herefter skal det stå i et døgn inden det transporteres, men såfremt frysningen foregår umiddelbart i nærheden af lagret (inden for meter) kan vi så flytte det direkte til / på lager eller skal det stå i containeren i et døgn inden det tages ud? (Hvor man så bliver nød til at slukke containeren og skal så fryse den helt ned igen) Nationalmuseets genstande skal tøs op umiddelbart efter endt frysning og inden yderligere transport. Spørgsmål 42: Beregningsgrundlaget for fryseydelserne; i referat af d 14/9 (for mødet d. 5/9 ) skriver at fryseydelse skal afregnes pr antal cbm, såfremt det er det i ønsker må det uddybes nærmere, er det netto cbm eller brutto cbm? Beregningsgrundlaget er bruttokubikmeter, men det forudsættes, at frysepladsen udnyttes maksimalt. Eks: et bords bruttokubikmetermål er højde x bredde x dybde, men, hvis det er muligt, placeres genstande til frysning mellem bordets ben. Spørgsmål 43: Som udgangspunkt har vi de samme omkostninger om vi fryser en cbm eller 15 cbm, så det vil være mere reelt at afregne pr fryse container + strøm forbrug hvordan forholder vi os til dette? Det vil være sådan at for at klarer opgaven vil det kræve 3-4 frysecontainere i hele perioden som Nationalmusset vil råde over i hele flytteperioden som NM vil blive afregnet for, hertil kommer omkostninger på strøm som kan variere alt efter hvordan udendørs temperaturen er. Tilbudsgiver må angive enhedspris pr. cbm under tilkøbsydelser. I dette tilfælde kan tilbudsgiver beregne prisen: 1/15 = enhedsprisen. Spørgsmål 44: Krav nr Såfremt der efterfølgende konstateres skadedyr på vort lager, hvem står for de omkostninger der måtte opstå i forbindelse med skadedyrs bekæmpelse?

12 Det er tilbudsgivers ansvar at leve op til minimumskravene for opmagasineringsfaciliteterne i opmagasineringsperioden, herunder effektiv bekæmpelse af skadedyrsangreb mv. Spørgsmål 45: Emballering under opbevaring: Hvilken karv har i til hvordan emnerne skal være indpakket under opbevaring? Nationalmuseet pakker genstandene, og i særlige tilfælde i samarbejde med leverandør. Derfor forudsættes det, at indpakningen under opmagasinering er den korrekte og egnede. Tilbudsgiver må ikke ompakke Nationalmuseets genstande uden tilladelse. Spørgsmål 46: Mindre løse genstande som stole, borde, skabe m.m. som ikke er på paller, er dette noget som må sættes i mini containere på vort lager, med den forudsætning at vi nøjagtigt ved hvilken numre de indeholder og vi ved / og kender deres placering? Såfremt magasinfaciliteten lever op til de stillede minimumskrav i udbuddets kravspecifikation vedr. klima og sikring, kan metoden anvendes. Enkeltgenstande, som ikke placeres på paller, får et selvstændigt pakkenummer. Nationalmuseet tildeler pakkenumre. Spørgsmål 47: Effekter fra Andelsmagasinet Emner der måtte blive pakket på paller fra 1 sal i andelsmagasinet, vil de komme til / blive pakket således de kommer til at stå i stueplan? Nej. Udbyder står for at borttransportere genstande fra første sal. Spørgsmål 48: Kommer der et nyt revurderet prisblad? Åbning af lager / tilgang under opbevarings perioden, herunder fremtagning af emner / paller? Ja. Prisen for åbning af lager ol. skal indsættes i bilag 3 til kontrakten som en enhedspris under afsnittet Tilkøbsydelser - Pris for tilkald.

13 Spørgsmål 49: Vedr.: Ad 5 og 6 kan dette evt. besvares ved at vi vedlægger vores sidste årsrapport hvor fra 2011 hvor det vil fremgå? Det fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 pkt. 5 og 6: 1. Fremlæggelse af virksomhedens balance herunder egenkapital eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. OK med seneste regnskab for så vidt at de krævede oplysninger er indeholdt i regnskabet. Bemærk mindstekravet i afsnit 3.4 på en soliditetsgrad på minimum 5 %. Dette skal fremgår eller kunne udregnes af regnskabstallene. 2. Erklæring om tjenesteyders generelle omsætning, i højest de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tjenesteyder blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Her kræver vi en erklæring. Et af revisor attesteret regnskab er tilstrækkeligt. Bemærk at vi kræver i højest de seneste tre år. Dermed er 2011 ikke tilstrækkeligt hvis virksomheden har været i drift i tre regnskabsår eller mere. Bemærk yderligere at mindstekravet er en generel omsætning på minimum 10 mio. kr. de sidste tre år. Spørgsmål 50: Afklaring ønskes ang. Klima under læsning krav 27 I Kravspecifikationen krav. 27 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4, 2.sidste spørgsmål, fremgår det at Nationalmuseet afholder udgifter til etablering af åbning i væg for læssemulighed på førstesal. Men jf. krav 27 skal leverandøren sørge for etablering af beskyttelse af vejrlig gælder det også for denne læssevej med f.eks. etablering af et stilladstårn og overdækning? Jeg mener nej man hvad siger I? Altså, at vi selv klarer vejrligsdækning på denne udgang eller skal den med i det samlede tilbud? Spørgsmål 51: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling krav 43. I Kravspecifikationen 2. afsnit, side 3-9 i afsnit Beskrivelse af flytteproceduren, kravspecifikationen krav. 43, samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 3, 3.sidste spørgsmål, kan sås tvivl om hvem pakker hvad. Vi ønsker en udtømmende afklaring des angående for såvel genstande der kan være i kasser, på paller og f.eks. om en kakkelovn, traktor og hestevogn skal pakkes i plastpose og om det er Nationalmuseet eller leverandøren der skal pakke. Nationalmuseet pakker genstandene på paller/i containere. Pakning i plast til frysning er

14 tilbudsgivers ansvar. I særlige tilfælde ved store og uhåndterlige genstande kan det være nødvendigt at træffe aftale om pakning på paller el. lign. i samarbejde med tilbudsgiver. Disse aftaler træffes løbende og efter behov. Spørgsmål 52: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling mv. krav I Kravspecifikationen krav. 42 og 43 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4., sidste spørgsmål, fremgår det at genstande skal optø i et døgn før de må transporteres/flyttes til påpladssætning Forventes det at optøning kan ske ved at slukke for frysecontainer, eller at genstanden udflyttes af frysecontainer og midlertidig flyttes til optøning i f.eks. en anden container før transport eller kan genstand udtages af frysecontainer og indplaceres på midlertidigt optøningsplads? Genstandene skal tø op efter frysning inden yderligere håndtering og transport. Spørgsmål 53: Afklaring om fryse- og flytteprocedure. Vil det være muligt at etablerer frysecontainer koloni ved f.eks. at nedlægge/fjerne en hæk e.l., for at optimerer logistik og minimerer håndtering af genstande. Frysning finder sted på tilbudsgivers adresse. Tilbudsgiver disponerer selv over placering af frysefacilitet. Spørgsmål 54: Afklaring om hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Er det tænkt at flytte start er umiddelbart efter kontrakt indgåelse, eller er det april 2013? jf. referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 5, sidste spørgsmål. Hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Hvis der flyttes umiddelbart efter kontraktindgåelse i 2012, er ca. 70 m3 klargjort til flytning, i form af flyttekasser/pallecontainere på paller. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive et mere præcist tal eller en præcis procentsats for den samlede volumen ved en flytning, der påbegyndes pr. april Spørgsmål 55: Hvilken procedure følger for genstande der ikke kan tåle af blive frosset/tåle frysning? I særlige tilfælde kan der aftales andre former for desinfektion. Denne afklaring finder sted i et samarbejde mellem tilbudsgiver og Nationalmuseets projektledere.

15 Spørgsmål 56: I hvilke perioder eller måneder forventer Nationalmuseet ikke at kunne pakke og arbejde sfa. vinter e.l.? I perioden november marts. Spørgsmål 57: Vil det være muligt at besigtige faciliteterne igen, inden tilbudsfristens udløb? Nej Steen Weidemann d

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referent: Rikke Ruhe (Nationalmuseet) Til stede fra Nationalmuseet:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan 1/13

Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan 1/13 Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for afdelingen. 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Definitioner...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Storstrøm Juni 2008 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere