Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads."

Transkript

1 Journal: Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet har modtaget senest d. 26. september 2012 vedr. udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Spørgsmålene er anonymiserede, og præsenteres i den rækkefølge de er modtaget. Der er således ikke foretaget nogen tematisering, eller opdeling af spørgsmålene i emner. Spørgsmål 1: Vedrørende kontraktperioden står følgende i udbudsmaterialets bilag Kontrakt om Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande 5. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft ved underskrift og varer i 4 år fra datoen for kontraktens ikrafttræden, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Kunden har ret men ikke pligt til at forlænge kontrakten 1 år ad gangen så længe kundens nye opbevaringsmagasiner ikke er færdigetablerede på tidspunktet for kontraktens udløb 9. Opsigelse Hver part kan opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til den første i en måned. Fra hvornår i kontraktperioden kan leverandøren opsige kontrakten til den første i en måned? Kontrakten indeholder ikke en bindingsperiode for nogen af parterne. Dette betyder, at begge parter i kontraktperioden på 4 år kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Vælger kunden at gøre brug af muligheden for forlængelse, gælder samme opsigelsesvarsel i den forlængede kontraktperiode. Spørgsmål 2: Hvor mange dage vil Nationalmuseet have i betalingsfrist? Nationalmuseets betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage efter modtaget og accepteret faktura. Efter første afsnit i kontraktens punkt 16 indsættes: Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter Nationalmuseets modtagelse og accept af faktura i overensstemmelse med ovenstående

2 Spørgsmål 3: Da en væsentlig procentdel af leverandørens udgifter i forbindelse med den samlede pris er energi til at opretholde indeklimaet inden for krav nr. 15, ønskes en passus i kontrakten som neutralisere eventuelle ændringer i skatter og afgifter på netop energi. Er dette en mulighed, eller skal leverandøren alene bærer risikoen? I kontraktens punkt 15 tilføjes som punkt 15.4 Ved ændring af gældende danske afgifter eller ved indførelse af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens af ændringerne, således at Leverandøren stilles uændret. Regulering af de i bilag 3 angivne priser kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra 1. januar. De i bilaget anførte priser er gældende pr. 1. januar 2013, fastsat ud fra nettoprisindekset for oktober måned Regulering kan tidligst ske første gang den 1. januar 2014, baseret på oktober måneds indeks (2013). Spørgsmål 4: Såfremt leverandøren har egnede magasiner og tilstrækkelig magasin kapacitet ved kontraktens indgåelse, hvor stort et antal m3 forventer NM at have klar til flytning inden den 1. november 2012? Det forventes at der er ca. 70 m3 klar d Det forventes dog, at flytningen først påbegyndes pr jf. referat fra informations- og spørgemødet d Spørgsmål 5: Såfremt leverandøren har mulighed for at placere genstande i karantæne på et separat magasin, vil Nationalmuseet tillade at genstande bliver flyttet til karantæne magasin og først herefter fryses successivt inden det placeres i det oprindelige tiltænkte magasin? Ja, såfremt klimaet, som er beskrevet i krav nr. 15 og 17, er opfyldt. Spørgsmål 6: I henhold til krav nr. 50 skal eksterne kontrollanter, i samarbejde med Nationalmuseet, og Nationalmuseets personale, have adgang til de opmagasinerede genstande under udførelsen af genstandskontrol. I henhold til Arbejdsmiljølovens kapitel 4, 10 skal der forefindes toiletfaciliteter ved magasinerne, kræver NM at der vil være mulighed for kantine eller badefaciliteter?

3 Nej Spørgsmål 7: I henhold til genstandskontrol i krav nr. 50, hvor mange m2 forventer Nationalmuseet at skulle have til rådighed og ønsker NM at kunne etablere en reel arbejdsplads med netadgang og lign.? Besvarelsen retter sig mod krav 51 og ikke krav 50: Nationalmuseet forventer at have den i forvejen tilgængelige håndterings- og rokeringsplads på magasinfaciliteten til rådighed. Etablering af netadgang er ikke nødvendig. Tilstedeværskontrollen håndteres ved hjælp af udskrevne lister. Spørgsmål 8: Vil NM inden ibrugtagning af leverandørens magasiner gennemgå og godkende de opstillede følgende krav i Kravspecifikationen; - krav nr. 4, krav nr. 15, krav nr. 16, krav nr. 17, krav nr. 18, krav nr. 19, krav nr. 20, krav nr. 21, krav nr. 34, krav nr. 35, krav nr. 36, krav nr. 37, krav nr. 39, krav nr. 40, krav nr. 41, krav nr. 42, krav nr. 44, krav nr. 45, krav nr. 46, krav nr. 47 og krav nr. 48? Ja, Nationalmuseet skal kontrollere, at kravspecifikationen er overholdt. Spørgsmål 9: Hvis leverandøren finder genstande som er ramt af vandskade, brand, hærværk, skimmel eller andre ødelæggende hændelser, har Nationalmuseet en handlingsplan som leverandøren skal uddannes og trænes i, så genstande og personal lider mindst mulig last? I givet fald skal Nationalmuseets projektledere for magasinflytningen orienteres så hurtigt som muligt og straks efter forholdet opdages, således at de kan tage affære. Spørgsmål 10: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal leverandøren afleverer straffeattester på både medarbejdere som er beskæftiget med flytning og medarbejdere som er beskæftiget på magasinet?

4 Straffeattester skal alene afleveres for de af leverandørens ansatte der skal have adgang til museets arealer. Spørgsmål 11: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal straffeattesterne være rene? Nationalmuseet kræver ikke rene straffeattester, men vil konkret vurdere evt. indførelser. Spørgsmål 12: Ønsker NM at have mulighed for at tilgå materialet udenfor normal arbejdstid og i så fald med hvor kort varsel? Nationalmuseet kræver ikke adgang uden for normal arbejdstid. Spørgsmål 13: I kravspecifikationen krav 15 skal leverandøren opretholde Jo lavere temperatur des bedre. Hvor meget variation i temperaturen kan NM acceptere målt over en kort periode og kan NM acceptere en temperatur under 0 grader C.? Nationalmuseet stiller ingen krav til svingningerne i temperatur pr. døgn, så længe den relative luftfugtighed holdes inden for rammerne beskrevet i krav nr. 15. Nationalmuseet kan godt tillade at temperaturen kommer under 0 grader C. Spørgsmål 14: I henhold til Udbudsbetingelserne kapital 4 tildeles kontrakten den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris og i bilag 3 skal tilbudsgiver afgive én samlet pris for flytning samt én samlet pris for magasinopbevaring. Det vil sige at Nationalmuseet kun får en pris på en del af magasin perioden, hvilket vil give et misvisende omkostningsniveau i kontraktperioden. Eksempel 1: Pris 1 år 1A: Flytning kr. 100,- Magasin leje kr. 100,- I alt for 1 år kr. 200,-

5 1B: Flytning kr. 50,- Magasin leje 1 år kr. 150,- I alt for 1 år kr. 200,- Eksempel 2: Pris 4 år 2A: Flytning kr. 100,- Magasinleje (kr. 100,- x 4) kr. 400,- I alt for 4 år Kr. 500,- 2B: Flytning kr. 50,- Magasinleje (kr. 150,- x 4) kr. 600,- I alt for 4 år kr. 650,- Vælger Nationalmuseet eksempel 1B, vælgers samtidig eksempel 2B, som i dette tilfælde er cirka 30% dyrere end eksempel 1A og 2A. Vil NM ændre prissætningen i udbudsbetingelserne kapital 4 samt i bilag 3? Dette spørgsmål giver anledning til at Nationalmuseet ændrer prissætning, udbudsbetingelserne samt tilbudsfristen. Den vindende tilbudsgiver får en opgave som kan vare op til 4 år, samt derefter med mulighed for forlængelse i 1 år ad gangen. Prisen for opbevaring vil blive multipliceret med en faktor 4 og adderet prisen for flytning. Der udsendes et rettet prisblad, samt rettede udbudsbetingelser (med ændringsmarkering). Da rettelserne vurderes at være af væsentlig karakter, og da opgavens opstartstidspunkt muliggør det, forlænges tilbudsfristen til d. 16. november 2012 kl Spørgsmål 15: Ved kontraktafslutning vil der som minimum være en omkostning for leverandøren i forbindelse med at flytte genstandene fra den magasinerede lokation til rampe samt at bemande ramperne under læsningen. Er det korrekt at denne udgift ikke skal medregnes i prisen? Det er korrekt at denne udgift ikke skal indkalkuleres i prisen på dette udbud. Leverandørens udgifter i forbindelse fraflytning vil blive afregnet særskilt på tidspunktet for fraflytning.

6 I kontraktens punkt 24 tilføjes følgende som 2. afsnit: Leverandøren er berettiget til et vederlag for sin bistand i forbindelse med fraflytning. Vederlaget aftales forinden fraflytningen påbegyndes og beregnes på baggrund af Leverandørens prisoplysninger i bilag 3 Spørgsmål 16: Paller (ca. 600 ) Flytning af 600 paller, indgår der heri også emner som hjul, stenfragmenter, skabe m.m., eller er det prima det som der pakkes i kasser, pallecontainere? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt, herunder også større og tunge genstande. Antallet er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 17: Hvor stor en del af de oplyste emner under genstande (skabe, sofaer, hjul, maskiner m.m.) påregnes at være pakket på paller? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt. Antallet af paller er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 18: Løsehjul/ andre dele til arbejdsvogne: Hvor meget taler vi om her? Vil disse emner være pakket på paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang det er muligt. Antallet kan ikke opgøres præcist. Spørgsmål 19: Den samlet rummeterforhold: Den samlet volumen på 3500m3, er det den faktiske volumen i mener det fylder? Ja Spørgsmål 20: Og hvordan opgøre i volumen på de enkle enheder så som, 1 palle? 1 skab? 1 vogn, joller m.m.? Rummeteropgørelsen er skønnet, og ikke udregnet på basis af enkeltgenstande.

7 Udbudsmaterialet indeholder en liste over hvilke typer af genstande som flytningen omfatter. Det var også muligt for tilbudsgiverne at orientere sig om hvilke typer genstande der skal flyttes på besigtigelsen. Spørgsmål 21: Pakning og rengøring inden afsendelse til midlertidig opbevaring: Rengøring af større emner, så som skabe, sofaer, arbejdsvogne m.m. er dette noget som gøres inden vi henter det? Nationalmuseet rengør alle genstande. Spørgsmål 22: Eller er det noget hvor vi skal afsætte tid til at det bliver klargjort samtidig med vi henter det? og hvor lang tid skal vi i givet fald beregne pr enhed? Nationalmuseet forventer, at afhentning/transport aftales løbende med tilbudsgiver, og derfor vil genstandene være rengjort ved afhentning. Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang udføres i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 23: Tidsplan for flytning: I udbuddet står der at nedpakning tager 1½-2 år, men i jeres referat af den skriver i at det første læs er klar til at blive kørt til magasin fra april 2013 og skal være færdig 4 kvartal, det vil sige at vi har 9 måneder til opgaven? Ja Spørgsmål 24: Genstandstyper og pakkeformater. Større emner som maskiner og udvalgte møbeltyper som pakkes og stroppes på paller udføres dette af Nationalmusset? Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende.

8 Spørgsmål 25: Alle de større emner som pakkes på paller indgår de i vurdering 600 paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang, det er muligt. Antallet af paller er skønnet. Spørgsmål 26: Hvem afgør om hvad og hvilken emner der skal / kan pakkes på paller eller skulle have været på paller? Nationalmuseet afgør som udgangspunkt, hvad der kan pakkes på paller, og pakker disse. Store uhåndterlige genstande pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 27: På side 3 skriver i at mellemstore genstande, maskiner og udvalgte møbeltyper stroppes på paller, men på side 5 under genstande anslået til selvstændig flytning her indgår der også en hel del møbel typer kaner m.m. som kan pakkes på paller, hvor stor en del mener i bliver pakket på paller? Antallet kan for nuværende ikke opgøres præcist. Spørgsmål 28: Tunge genstande som vogne, ovne m.m. som ikke pakkes på paller, og som måske er i flere dele får de et nr.? Og der tænker jeg på, hvis en arbejdsvogn har løse hjul, eller en seng er i flere dele får det så et og samme nr. eller får hver enkel del et nr.? Hver pakkeenhed, eksempelvis en vogn eller mejetærsker, får et unikt pakkenummer. Spørgsmål 29: Krav nr. 5 Såfremt der skal bruges / fremstilles specielmateriale til flytning af genstande som måtte kræve dette hvordan afregnes dette? (der tænker vi på fremstilling af rammer til evt. flygler, taffelklaverer, bukke m.m. til evt. arbejdsvogne ) Kalkulationen af flytteopgaven skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse jf. udbudsbetingelsernes afsnit om pris: De af tilbudsgiver afgivne priser i kontraktens bilag 3 skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse.

9 Spørgsmål 30: Krav nr. 6 Ang. mandskabs faciliteter, gælder dette også toilet forhold eller er der toilet forhold vi kan benytte? Tilbudsgiver skal selv sørge for mandskabsfaciliteter, med mindre andet aftales. Spørgsmål 31: Krav nr. 11 Stilles der specielle krav til hvilken handsker der skal bruges? Nej Spørgsmål 32: Krav nr. 23 ( ) Ang. al transport skal foregå i lukket bil med faste sider, større genstande som ikke kan komme ind i en lukket bil med faste sider, jeg forstå at det evt. må køres på blok vogn / fladvogn med kran (iht. Referat af d. 14/9) vil der være nogle krav til hvordan til beskyttelse af disse transporter? Transporter på blokvogn/fladvogn eller andre ikke lukkede køretøjer skal foregå, så risikoen for skade minimeres tilstrækkeligt. Foranstaltninger for skadesminimering afgøres fra transport til transport i samarbejde med tilbudsgiver. Spørgsmål 33: Krav nr. 27 I forbindelse med læsning og beskyttelse i mod vejrlig på læsningsadressen, vil det så evt. være sådan at vi kan / skal læsse og tømme en bygning af gangen således vi ikke behøver at have etableret vejrlig foranstaltning ved alle indgange på en og samme tid? Nej. Nationalmuseets genstande skal have tilstrækkelig vejrligssikring, der, hvor der på et givent tidspunkt arbejdes. Spørgsmål 34: Krav nr. 30 Vi har noteret os at på og aflæsning skal foregå samme dag og det skal i sikret magasin, hvordan skal vi forholde os til dette når og såfremt det skal via frysecontainer som evt. vil stå udendørs på jeres adresse eller vores adresse?

10 Frysningen skal foregå på tilbudsgivers adresse, og sikres af tilbudsgiver. Spørgsmål 35: Krav nr. 42Hvor stor en % del af det der skal flyttes skal evt. fryses? Som udgangspunkt skal alle genstande omfattet af tilbuddet desinficeres, primært ved frysning. Ved særlige behov kan andre typer af desinfektion aftales med tilbudsgiver. Spørgsmål 36: Omladning fra frysecontainer til vort lager såfremt frysningen forgår ved vort lager, skal der være kurrer til stede ved denne håndtering? Nej Spørgsmål 37: I ønsker frysning i fryse containere, men der er begrænsninger på hvor store emner som kan komme ind i en fryse container, hvordan forholder vi os til de emner som ikke kan komme i en container? Har NM selv frysemuligheder af de store emner? (Når jeg undersøger mulighederne rundt omkring får jeg oplyst at NM selv har frysemuligheder) Nationalmuseet har ikke mulighed for at frysedesinficere de museumsgenstande, som omfattes af tilbuddet, i dets eksisterende frysefaciliteter. Spørgsmål 38: Krav nr. 43 Er der krav til det skal være noget specielt plastik som bruges? Nej, plastikken skal blot være så kraftig at den ikke punkteres ved håndtering af pakkeenheden. Spørgsmål 39: Kan frysningen i containere foregå på / ved vort lager? Ja

11 Spørgsmål 40: Kasser og palle containere som er pakket i forvejen og som evt. skal fryses, skal de pakkes ind i plastik? eller er det der i kasserne pakket i plastik? Alle kasser og pallecontainere skal pakkes ind før frysning. Genstandene i kasserne er ikke sikret enkeltvist til frysning. Spørgsmål 41: Frysning skal foregå i -30grader i 3 dage, herefter skal det stå i et døgn inden det transporteres, men såfremt frysningen foregår umiddelbart i nærheden af lagret (inden for meter) kan vi så flytte det direkte til / på lager eller skal det stå i containeren i et døgn inden det tages ud? (Hvor man så bliver nød til at slukke containeren og skal så fryse den helt ned igen) Nationalmuseets genstande skal tøs op umiddelbart efter endt frysning og inden yderligere transport. Spørgsmål 42: Beregningsgrundlaget for fryseydelserne; i referat af d 14/9 (for mødet d. 5/9 ) skriver at fryseydelse skal afregnes pr antal cbm, såfremt det er det i ønsker må det uddybes nærmere, er det netto cbm eller brutto cbm? Beregningsgrundlaget er bruttokubikmeter, men det forudsættes, at frysepladsen udnyttes maksimalt. Eks: et bords bruttokubikmetermål er højde x bredde x dybde, men, hvis det er muligt, placeres genstande til frysning mellem bordets ben. Spørgsmål 43: Som udgangspunkt har vi de samme omkostninger om vi fryser en cbm eller 15 cbm, så det vil være mere reelt at afregne pr fryse container + strøm forbrug hvordan forholder vi os til dette? Det vil være sådan at for at klarer opgaven vil det kræve 3-4 frysecontainere i hele perioden som Nationalmusset vil råde over i hele flytteperioden som NM vil blive afregnet for, hertil kommer omkostninger på strøm som kan variere alt efter hvordan udendørs temperaturen er. Tilbudsgiver må angive enhedspris pr. cbm under tilkøbsydelser. I dette tilfælde kan tilbudsgiver beregne prisen: 1/15 = enhedsprisen. Spørgsmål 44: Krav nr Såfremt der efterfølgende konstateres skadedyr på vort lager, hvem står for de omkostninger der måtte opstå i forbindelse med skadedyrs bekæmpelse?

12 Det er tilbudsgivers ansvar at leve op til minimumskravene for opmagasineringsfaciliteterne i opmagasineringsperioden, herunder effektiv bekæmpelse af skadedyrsangreb mv. Spørgsmål 45: Emballering under opbevaring: Hvilken karv har i til hvordan emnerne skal være indpakket under opbevaring? Nationalmuseet pakker genstandene, og i særlige tilfælde i samarbejde med leverandør. Derfor forudsættes det, at indpakningen under opmagasinering er den korrekte og egnede. Tilbudsgiver må ikke ompakke Nationalmuseets genstande uden tilladelse. Spørgsmål 46: Mindre løse genstande som stole, borde, skabe m.m. som ikke er på paller, er dette noget som må sættes i mini containere på vort lager, med den forudsætning at vi nøjagtigt ved hvilken numre de indeholder og vi ved / og kender deres placering? Såfremt magasinfaciliteten lever op til de stillede minimumskrav i udbuddets kravspecifikation vedr. klima og sikring, kan metoden anvendes. Enkeltgenstande, som ikke placeres på paller, får et selvstændigt pakkenummer. Nationalmuseet tildeler pakkenumre. Spørgsmål 47: Effekter fra Andelsmagasinet Emner der måtte blive pakket på paller fra 1 sal i andelsmagasinet, vil de komme til / blive pakket således de kommer til at stå i stueplan? Nej. Udbyder står for at borttransportere genstande fra første sal. Spørgsmål 48: Kommer der et nyt revurderet prisblad? Åbning af lager / tilgang under opbevarings perioden, herunder fremtagning af emner / paller? Ja. Prisen for åbning af lager ol. skal indsættes i bilag 3 til kontrakten som en enhedspris under afsnittet Tilkøbsydelser - Pris for tilkald.

13 Spørgsmål 49: Vedr.: Ad 5 og 6 kan dette evt. besvares ved at vi vedlægger vores sidste årsrapport hvor fra 2011 hvor det vil fremgå? Det fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 pkt. 5 og 6: 1. Fremlæggelse af virksomhedens balance herunder egenkapital eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. OK med seneste regnskab for så vidt at de krævede oplysninger er indeholdt i regnskabet. Bemærk mindstekravet i afsnit 3.4 på en soliditetsgrad på minimum 5 %. Dette skal fremgår eller kunne udregnes af regnskabstallene. 2. Erklæring om tjenesteyders generelle omsætning, i højest de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tjenesteyder blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Her kræver vi en erklæring. Et af revisor attesteret regnskab er tilstrækkeligt. Bemærk at vi kræver i højest de seneste tre år. Dermed er 2011 ikke tilstrækkeligt hvis virksomheden har været i drift i tre regnskabsår eller mere. Bemærk yderligere at mindstekravet er en generel omsætning på minimum 10 mio. kr. de sidste tre år. Spørgsmål 50: Afklaring ønskes ang. Klima under læsning krav 27 I Kravspecifikationen krav. 27 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4, 2.sidste spørgsmål, fremgår det at Nationalmuseet afholder udgifter til etablering af åbning i væg for læssemulighed på førstesal. Men jf. krav 27 skal leverandøren sørge for etablering af beskyttelse af vejrlig gælder det også for denne læssevej med f.eks. etablering af et stilladstårn og overdækning? Jeg mener nej man hvad siger I? Altså, at vi selv klarer vejrligsdækning på denne udgang eller skal den med i det samlede tilbud? Spørgsmål 51: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling krav 43. I Kravspecifikationen 2. afsnit, side 3-9 i afsnit Beskrivelse af flytteproceduren, kravspecifikationen krav. 43, samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 3, 3.sidste spørgsmål, kan sås tvivl om hvem pakker hvad. Vi ønsker en udtømmende afklaring des angående for såvel genstande der kan være i kasser, på paller og f.eks. om en kakkelovn, traktor og hestevogn skal pakkes i plastpose og om det er Nationalmuseet eller leverandøren der skal pakke. Nationalmuseet pakker genstandene på paller/i containere. Pakning i plast til frysning er

14 tilbudsgivers ansvar. I særlige tilfælde ved store og uhåndterlige genstande kan det være nødvendigt at træffe aftale om pakning på paller el. lign. i samarbejde med tilbudsgiver. Disse aftaler træffes løbende og efter behov. Spørgsmål 52: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling mv. krav I Kravspecifikationen krav. 42 og 43 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4., sidste spørgsmål, fremgår det at genstande skal optø i et døgn før de må transporteres/flyttes til påpladssætning Forventes det at optøning kan ske ved at slukke for frysecontainer, eller at genstanden udflyttes af frysecontainer og midlertidig flyttes til optøning i f.eks. en anden container før transport eller kan genstand udtages af frysecontainer og indplaceres på midlertidigt optøningsplads? Genstandene skal tø op efter frysning inden yderligere håndtering og transport. Spørgsmål 53: Afklaring om fryse- og flytteprocedure. Vil det være muligt at etablerer frysecontainer koloni ved f.eks. at nedlægge/fjerne en hæk e.l., for at optimerer logistik og minimerer håndtering af genstande. Frysning finder sted på tilbudsgivers adresse. Tilbudsgiver disponerer selv over placering af frysefacilitet. Spørgsmål 54: Afklaring om hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Er det tænkt at flytte start er umiddelbart efter kontrakt indgåelse, eller er det april 2013? jf. referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 5, sidste spørgsmål. Hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Hvis der flyttes umiddelbart efter kontraktindgåelse i 2012, er ca. 70 m3 klargjort til flytning, i form af flyttekasser/pallecontainere på paller. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive et mere præcist tal eller en præcis procentsats for den samlede volumen ved en flytning, der påbegyndes pr. april Spørgsmål 55: Hvilken procedure følger for genstande der ikke kan tåle af blive frosset/tåle frysning? I særlige tilfælde kan der aftales andre former for desinfektion. Denne afklaring finder sted i et samarbejde mellem tilbudsgiver og Nationalmuseets projektledere.

15 Spørgsmål 56: I hvilke perioder eller måneder forventer Nationalmuseet ikke at kunne pakke og arbejde sfa. vinter e.l.? I perioden november marts. Spørgsmål 57: Vil det være muligt at besigtige faciliteterne igen, inden tilbudsfristens udløb? Nej Steen Weidemann d

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere