Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads."

Transkript

1 Journal: Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet har modtaget senest d. 26. september 2012 vedr. udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Spørgsmålene er anonymiserede, og præsenteres i den rækkefølge de er modtaget. Der er således ikke foretaget nogen tematisering, eller opdeling af spørgsmålene i emner. Spørgsmål 1: Vedrørende kontraktperioden står følgende i udbudsmaterialets bilag Kontrakt om Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande 5. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft ved underskrift og varer i 4 år fra datoen for kontraktens ikrafttræden, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Kunden har ret men ikke pligt til at forlænge kontrakten 1 år ad gangen så længe kundens nye opbevaringsmagasiner ikke er færdigetablerede på tidspunktet for kontraktens udløb 9. Opsigelse Hver part kan opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til den første i en måned. Fra hvornår i kontraktperioden kan leverandøren opsige kontrakten til den første i en måned? Kontrakten indeholder ikke en bindingsperiode for nogen af parterne. Dette betyder, at begge parter i kontraktperioden på 4 år kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Vælger kunden at gøre brug af muligheden for forlængelse, gælder samme opsigelsesvarsel i den forlængede kontraktperiode. Spørgsmål 2: Hvor mange dage vil Nationalmuseet have i betalingsfrist? Nationalmuseets betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage efter modtaget og accepteret faktura. Efter første afsnit i kontraktens punkt 16 indsættes: Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter Nationalmuseets modtagelse og accept af faktura i overensstemmelse med ovenstående

2 Spørgsmål 3: Da en væsentlig procentdel af leverandørens udgifter i forbindelse med den samlede pris er energi til at opretholde indeklimaet inden for krav nr. 15, ønskes en passus i kontrakten som neutralisere eventuelle ændringer i skatter og afgifter på netop energi. Er dette en mulighed, eller skal leverandøren alene bærer risikoen? I kontraktens punkt 15 tilføjes som punkt 15.4 Ved ændring af gældende danske afgifter eller ved indførelse af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens af ændringerne, således at Leverandøren stilles uændret. Regulering af de i bilag 3 angivne priser kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra 1. januar. De i bilaget anførte priser er gældende pr. 1. januar 2013, fastsat ud fra nettoprisindekset for oktober måned Regulering kan tidligst ske første gang den 1. januar 2014, baseret på oktober måneds indeks (2013). Spørgsmål 4: Såfremt leverandøren har egnede magasiner og tilstrækkelig magasin kapacitet ved kontraktens indgåelse, hvor stort et antal m3 forventer NM at have klar til flytning inden den 1. november 2012? Det forventes at der er ca. 70 m3 klar d Det forventes dog, at flytningen først påbegyndes pr jf. referat fra informations- og spørgemødet d Spørgsmål 5: Såfremt leverandøren har mulighed for at placere genstande i karantæne på et separat magasin, vil Nationalmuseet tillade at genstande bliver flyttet til karantæne magasin og først herefter fryses successivt inden det placeres i det oprindelige tiltænkte magasin? Ja, såfremt klimaet, som er beskrevet i krav nr. 15 og 17, er opfyldt. Spørgsmål 6: I henhold til krav nr. 50 skal eksterne kontrollanter, i samarbejde med Nationalmuseet, og Nationalmuseets personale, have adgang til de opmagasinerede genstande under udførelsen af genstandskontrol. I henhold til Arbejdsmiljølovens kapitel 4, 10 skal der forefindes toiletfaciliteter ved magasinerne, kræver NM at der vil være mulighed for kantine eller badefaciliteter?

3 Nej Spørgsmål 7: I henhold til genstandskontrol i krav nr. 50, hvor mange m2 forventer Nationalmuseet at skulle have til rådighed og ønsker NM at kunne etablere en reel arbejdsplads med netadgang og lign.? Besvarelsen retter sig mod krav 51 og ikke krav 50: Nationalmuseet forventer at have den i forvejen tilgængelige håndterings- og rokeringsplads på magasinfaciliteten til rådighed. Etablering af netadgang er ikke nødvendig. Tilstedeværskontrollen håndteres ved hjælp af udskrevne lister. Spørgsmål 8: Vil NM inden ibrugtagning af leverandørens magasiner gennemgå og godkende de opstillede følgende krav i Kravspecifikationen; - krav nr. 4, krav nr. 15, krav nr. 16, krav nr. 17, krav nr. 18, krav nr. 19, krav nr. 20, krav nr. 21, krav nr. 34, krav nr. 35, krav nr. 36, krav nr. 37, krav nr. 39, krav nr. 40, krav nr. 41, krav nr. 42, krav nr. 44, krav nr. 45, krav nr. 46, krav nr. 47 og krav nr. 48? Ja, Nationalmuseet skal kontrollere, at kravspecifikationen er overholdt. Spørgsmål 9: Hvis leverandøren finder genstande som er ramt af vandskade, brand, hærværk, skimmel eller andre ødelæggende hændelser, har Nationalmuseet en handlingsplan som leverandøren skal uddannes og trænes i, så genstande og personal lider mindst mulig last? I givet fald skal Nationalmuseets projektledere for magasinflytningen orienteres så hurtigt som muligt og straks efter forholdet opdages, således at de kan tage affære. Spørgsmål 10: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal leverandøren afleverer straffeattester på både medarbejdere som er beskæftiget med flytning og medarbejdere som er beskæftiget på magasinet?

4 Straffeattester skal alene afleveres for de af leverandørens ansatte der skal have adgang til museets arealer. Spørgsmål 11: I kravspecifikationen krav nr. 3 skal leverandøren garantere Nationalmuseet, at alle medarbejdere som er beskæftiget med flytteopgaven, afleverer en straffeattest til NM. Skal straffeattesterne være rene? Nationalmuseet kræver ikke rene straffeattester, men vil konkret vurdere evt. indførelser. Spørgsmål 12: Ønsker NM at have mulighed for at tilgå materialet udenfor normal arbejdstid og i så fald med hvor kort varsel? Nationalmuseet kræver ikke adgang uden for normal arbejdstid. Spørgsmål 13: I kravspecifikationen krav 15 skal leverandøren opretholde Jo lavere temperatur des bedre. Hvor meget variation i temperaturen kan NM acceptere målt over en kort periode og kan NM acceptere en temperatur under 0 grader C.? Nationalmuseet stiller ingen krav til svingningerne i temperatur pr. døgn, så længe den relative luftfugtighed holdes inden for rammerne beskrevet i krav nr. 15. Nationalmuseet kan godt tillade at temperaturen kommer under 0 grader C. Spørgsmål 14: I henhold til Udbudsbetingelserne kapital 4 tildeles kontrakten den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris og i bilag 3 skal tilbudsgiver afgive én samlet pris for flytning samt én samlet pris for magasinopbevaring. Det vil sige at Nationalmuseet kun får en pris på en del af magasin perioden, hvilket vil give et misvisende omkostningsniveau i kontraktperioden. Eksempel 1: Pris 1 år 1A: Flytning kr. 100,- Magasin leje kr. 100,- I alt for 1 år kr. 200,-

5 1B: Flytning kr. 50,- Magasin leje 1 år kr. 150,- I alt for 1 år kr. 200,- Eksempel 2: Pris 4 år 2A: Flytning kr. 100,- Magasinleje (kr. 100,- x 4) kr. 400,- I alt for 4 år Kr. 500,- 2B: Flytning kr. 50,- Magasinleje (kr. 150,- x 4) kr. 600,- I alt for 4 år kr. 650,- Vælger Nationalmuseet eksempel 1B, vælgers samtidig eksempel 2B, som i dette tilfælde er cirka 30% dyrere end eksempel 1A og 2A. Vil NM ændre prissætningen i udbudsbetingelserne kapital 4 samt i bilag 3? Dette spørgsmål giver anledning til at Nationalmuseet ændrer prissætning, udbudsbetingelserne samt tilbudsfristen. Den vindende tilbudsgiver får en opgave som kan vare op til 4 år, samt derefter med mulighed for forlængelse i 1 år ad gangen. Prisen for opbevaring vil blive multipliceret med en faktor 4 og adderet prisen for flytning. Der udsendes et rettet prisblad, samt rettede udbudsbetingelser (med ændringsmarkering). Da rettelserne vurderes at være af væsentlig karakter, og da opgavens opstartstidspunkt muliggør det, forlænges tilbudsfristen til d. 16. november 2012 kl Spørgsmål 15: Ved kontraktafslutning vil der som minimum være en omkostning for leverandøren i forbindelse med at flytte genstandene fra den magasinerede lokation til rampe samt at bemande ramperne under læsningen. Er det korrekt at denne udgift ikke skal medregnes i prisen? Det er korrekt at denne udgift ikke skal indkalkuleres i prisen på dette udbud. Leverandørens udgifter i forbindelse fraflytning vil blive afregnet særskilt på tidspunktet for fraflytning.

6 I kontraktens punkt 24 tilføjes følgende som 2. afsnit: Leverandøren er berettiget til et vederlag for sin bistand i forbindelse med fraflytning. Vederlaget aftales forinden fraflytningen påbegyndes og beregnes på baggrund af Leverandørens prisoplysninger i bilag 3 Spørgsmål 16: Paller (ca. 600 ) Flytning af 600 paller, indgår der heri også emner som hjul, stenfragmenter, skabe m.m., eller er det prima det som der pakkes i kasser, pallecontainere? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt, herunder også større og tunge genstande. Antallet er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 17: Hvor stor en del af de oplyste emner under genstande (skabe, sofaer, hjul, maskiner m.m.) påregnes at være pakket på paller? Genstande pakkes på paller i det omfang det er muligt. Antallet af paller er en skønnet opgørelse. Spørgsmål 18: Løsehjul/ andre dele til arbejdsvogne: Hvor meget taler vi om her? Vil disse emner være pakket på paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang det er muligt. Antallet kan ikke opgøres præcist. Spørgsmål 19: Den samlet rummeterforhold: Den samlet volumen på 3500m3, er det den faktiske volumen i mener det fylder? Ja Spørgsmål 20: Og hvordan opgøre i volumen på de enkle enheder så som, 1 palle? 1 skab? 1 vogn, joller m.m.? Rummeteropgørelsen er skønnet, og ikke udregnet på basis af enkeltgenstande.

7 Udbudsmaterialet indeholder en liste over hvilke typer af genstande som flytningen omfatter. Det var også muligt for tilbudsgiverne at orientere sig om hvilke typer genstande der skal flyttes på besigtigelsen. Spørgsmål 21: Pakning og rengøring inden afsendelse til midlertidig opbevaring: Rengøring af større emner, så som skabe, sofaer, arbejdsvogne m.m. er dette noget som gøres inden vi henter det? Nationalmuseet rengør alle genstande. Spørgsmål 22: Eller er det noget hvor vi skal afsætte tid til at det bliver klargjort samtidig med vi henter det? og hvor lang tid skal vi i givet fald beregne pr enhed? Nationalmuseet forventer, at afhentning/transport aftales løbende med tilbudsgiver, og derfor vil genstandene være rengjort ved afhentning. Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang udføres i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 23: Tidsplan for flytning: I udbuddet står der at nedpakning tager 1½-2 år, men i jeres referat af den skriver i at det første læs er klar til at blive kørt til magasin fra april 2013 og skal være færdig 4 kvartal, det vil sige at vi har 9 måneder til opgaven? Ja Spørgsmål 24: Genstandstyper og pakkeformater. Større emner som maskiner og udvalgte møbeltyper som pakkes og stroppes på paller udføres dette af Nationalmusset? Pakning af store/uhåndterlige genstande skal i et vist omfang pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende.

8 Spørgsmål 25: Alle de større emner som pakkes på paller indgår de i vurdering 600 paller? Genstande vil være pakket på paller i det omfang, det er muligt. Antallet af paller er skønnet. Spørgsmål 26: Hvem afgør om hvad og hvilken emner der skal / kan pakkes på paller eller skulle have været på paller? Nationalmuseet afgør som udgangspunkt, hvad der kan pakkes på paller, og pakker disse. Store uhåndterlige genstande pakkes i samarbejde med tilbudsgiver. Dette aftales løbende. Spørgsmål 27: På side 3 skriver i at mellemstore genstande, maskiner og udvalgte møbeltyper stroppes på paller, men på side 5 under genstande anslået til selvstændig flytning her indgår der også en hel del møbel typer kaner m.m. som kan pakkes på paller, hvor stor en del mener i bliver pakket på paller? Antallet kan for nuværende ikke opgøres præcist. Spørgsmål 28: Tunge genstande som vogne, ovne m.m. som ikke pakkes på paller, og som måske er i flere dele får de et nr.? Og der tænker jeg på, hvis en arbejdsvogn har løse hjul, eller en seng er i flere dele får det så et og samme nr. eller får hver enkel del et nr.? Hver pakkeenhed, eksempelvis en vogn eller mejetærsker, får et unikt pakkenummer. Spørgsmål 29: Krav nr. 5 Såfremt der skal bruges / fremstilles specielmateriale til flytning af genstande som måtte kræve dette hvordan afregnes dette? (der tænker vi på fremstilling af rammer til evt. flygler, taffelklaverer, bukke m.m. til evt. arbejdsvogne ) Kalkulationen af flytteopgaven skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse jf. udbudsbetingelsernes afsnit om pris: De af tilbudsgiver afgivne priser i kontraktens bilag 3 skal indeholde alle tænkelige udgifter til opgavens udførelse.

9 Spørgsmål 30: Krav nr. 6 Ang. mandskabs faciliteter, gælder dette også toilet forhold eller er der toilet forhold vi kan benytte? Tilbudsgiver skal selv sørge for mandskabsfaciliteter, med mindre andet aftales. Spørgsmål 31: Krav nr. 11 Stilles der specielle krav til hvilken handsker der skal bruges? Nej Spørgsmål 32: Krav nr. 23 ( ) Ang. al transport skal foregå i lukket bil med faste sider, større genstande som ikke kan komme ind i en lukket bil med faste sider, jeg forstå at det evt. må køres på blok vogn / fladvogn med kran (iht. Referat af d. 14/9) vil der være nogle krav til hvordan til beskyttelse af disse transporter? Transporter på blokvogn/fladvogn eller andre ikke lukkede køretøjer skal foregå, så risikoen for skade minimeres tilstrækkeligt. Foranstaltninger for skadesminimering afgøres fra transport til transport i samarbejde med tilbudsgiver. Spørgsmål 33: Krav nr. 27 I forbindelse med læsning og beskyttelse i mod vejrlig på læsningsadressen, vil det så evt. være sådan at vi kan / skal læsse og tømme en bygning af gangen således vi ikke behøver at have etableret vejrlig foranstaltning ved alle indgange på en og samme tid? Nej. Nationalmuseets genstande skal have tilstrækkelig vejrligssikring, der, hvor der på et givent tidspunkt arbejdes. Spørgsmål 34: Krav nr. 30 Vi har noteret os at på og aflæsning skal foregå samme dag og det skal i sikret magasin, hvordan skal vi forholde os til dette når og såfremt det skal via frysecontainer som evt. vil stå udendørs på jeres adresse eller vores adresse?

10 Frysningen skal foregå på tilbudsgivers adresse, og sikres af tilbudsgiver. Spørgsmål 35: Krav nr. 42Hvor stor en % del af det der skal flyttes skal evt. fryses? Som udgangspunkt skal alle genstande omfattet af tilbuddet desinficeres, primært ved frysning. Ved særlige behov kan andre typer af desinfektion aftales med tilbudsgiver. Spørgsmål 36: Omladning fra frysecontainer til vort lager såfremt frysningen forgår ved vort lager, skal der være kurrer til stede ved denne håndtering? Nej Spørgsmål 37: I ønsker frysning i fryse containere, men der er begrænsninger på hvor store emner som kan komme ind i en fryse container, hvordan forholder vi os til de emner som ikke kan komme i en container? Har NM selv frysemuligheder af de store emner? (Når jeg undersøger mulighederne rundt omkring får jeg oplyst at NM selv har frysemuligheder) Nationalmuseet har ikke mulighed for at frysedesinficere de museumsgenstande, som omfattes af tilbuddet, i dets eksisterende frysefaciliteter. Spørgsmål 38: Krav nr. 43 Er der krav til det skal være noget specielt plastik som bruges? Nej, plastikken skal blot være så kraftig at den ikke punkteres ved håndtering af pakkeenheden. Spørgsmål 39: Kan frysningen i containere foregå på / ved vort lager? Ja

11 Spørgsmål 40: Kasser og palle containere som er pakket i forvejen og som evt. skal fryses, skal de pakkes ind i plastik? eller er det der i kasserne pakket i plastik? Alle kasser og pallecontainere skal pakkes ind før frysning. Genstandene i kasserne er ikke sikret enkeltvist til frysning. Spørgsmål 41: Frysning skal foregå i -30grader i 3 dage, herefter skal det stå i et døgn inden det transporteres, men såfremt frysningen foregår umiddelbart i nærheden af lagret (inden for meter) kan vi så flytte det direkte til / på lager eller skal det stå i containeren i et døgn inden det tages ud? (Hvor man så bliver nød til at slukke containeren og skal så fryse den helt ned igen) Nationalmuseets genstande skal tøs op umiddelbart efter endt frysning og inden yderligere transport. Spørgsmål 42: Beregningsgrundlaget for fryseydelserne; i referat af d 14/9 (for mødet d. 5/9 ) skriver at fryseydelse skal afregnes pr antal cbm, såfremt det er det i ønsker må det uddybes nærmere, er det netto cbm eller brutto cbm? Beregningsgrundlaget er bruttokubikmeter, men det forudsættes, at frysepladsen udnyttes maksimalt. Eks: et bords bruttokubikmetermål er højde x bredde x dybde, men, hvis det er muligt, placeres genstande til frysning mellem bordets ben. Spørgsmål 43: Som udgangspunkt har vi de samme omkostninger om vi fryser en cbm eller 15 cbm, så det vil være mere reelt at afregne pr fryse container + strøm forbrug hvordan forholder vi os til dette? Det vil være sådan at for at klarer opgaven vil det kræve 3-4 frysecontainere i hele perioden som Nationalmusset vil råde over i hele flytteperioden som NM vil blive afregnet for, hertil kommer omkostninger på strøm som kan variere alt efter hvordan udendørs temperaturen er. Tilbudsgiver må angive enhedspris pr. cbm under tilkøbsydelser. I dette tilfælde kan tilbudsgiver beregne prisen: 1/15 = enhedsprisen. Spørgsmål 44: Krav nr Såfremt der efterfølgende konstateres skadedyr på vort lager, hvem står for de omkostninger der måtte opstå i forbindelse med skadedyrs bekæmpelse?

12 Det er tilbudsgivers ansvar at leve op til minimumskravene for opmagasineringsfaciliteterne i opmagasineringsperioden, herunder effektiv bekæmpelse af skadedyrsangreb mv. Spørgsmål 45: Emballering under opbevaring: Hvilken karv har i til hvordan emnerne skal være indpakket under opbevaring? Nationalmuseet pakker genstandene, og i særlige tilfælde i samarbejde med leverandør. Derfor forudsættes det, at indpakningen under opmagasinering er den korrekte og egnede. Tilbudsgiver må ikke ompakke Nationalmuseets genstande uden tilladelse. Spørgsmål 46: Mindre løse genstande som stole, borde, skabe m.m. som ikke er på paller, er dette noget som må sættes i mini containere på vort lager, med den forudsætning at vi nøjagtigt ved hvilken numre de indeholder og vi ved / og kender deres placering? Såfremt magasinfaciliteten lever op til de stillede minimumskrav i udbuddets kravspecifikation vedr. klima og sikring, kan metoden anvendes. Enkeltgenstande, som ikke placeres på paller, får et selvstændigt pakkenummer. Nationalmuseet tildeler pakkenumre. Spørgsmål 47: Effekter fra Andelsmagasinet Emner der måtte blive pakket på paller fra 1 sal i andelsmagasinet, vil de komme til / blive pakket således de kommer til at stå i stueplan? Nej. Udbyder står for at borttransportere genstande fra første sal. Spørgsmål 48: Kommer der et nyt revurderet prisblad? Åbning af lager / tilgang under opbevarings perioden, herunder fremtagning af emner / paller? Ja. Prisen for åbning af lager ol. skal indsættes i bilag 3 til kontrakten som en enhedspris under afsnittet Tilkøbsydelser - Pris for tilkald.

13 Spørgsmål 49: Vedr.: Ad 5 og 6 kan dette evt. besvares ved at vi vedlægger vores sidste årsrapport hvor fra 2011 hvor det vil fremgå? Det fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 pkt. 5 og 6: 1. Fremlæggelse af virksomhedens balance herunder egenkapital eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. OK med seneste regnskab for så vidt at de krævede oplysninger er indeholdt i regnskabet. Bemærk mindstekravet i afsnit 3.4 på en soliditetsgrad på minimum 5 %. Dette skal fremgår eller kunne udregnes af regnskabstallene. 2. Erklæring om tjenesteyders generelle omsætning, i højest de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tjenesteyder blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Her kræver vi en erklæring. Et af revisor attesteret regnskab er tilstrækkeligt. Bemærk at vi kræver i højest de seneste tre år. Dermed er 2011 ikke tilstrækkeligt hvis virksomheden har været i drift i tre regnskabsår eller mere. Bemærk yderligere at mindstekravet er en generel omsætning på minimum 10 mio. kr. de sidste tre år. Spørgsmål 50: Afklaring ønskes ang. Klima under læsning krav 27 I Kravspecifikationen krav. 27 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4, 2.sidste spørgsmål, fremgår det at Nationalmuseet afholder udgifter til etablering af åbning i væg for læssemulighed på førstesal. Men jf. krav 27 skal leverandøren sørge for etablering af beskyttelse af vejrlig gælder det også for denne læssevej med f.eks. etablering af et stilladstårn og overdækning? Jeg mener nej man hvad siger I? Altså, at vi selv klarer vejrligsdækning på denne udgang eller skal den med i det samlede tilbud? Spørgsmål 51: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling krav 43. I Kravspecifikationen 2. afsnit, side 3-9 i afsnit Beskrivelse af flytteproceduren, kravspecifikationen krav. 43, samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 3, 3.sidste spørgsmål, kan sås tvivl om hvem pakker hvad. Vi ønsker en udtømmende afklaring des angående for såvel genstande der kan være i kasser, på paller og f.eks. om en kakkelovn, traktor og hestevogn skal pakkes i plastpose og om det er Nationalmuseet eller leverandøren der skal pakke. Nationalmuseet pakker genstandene på paller/i containere. Pakning i plast til frysning er

14 tilbudsgivers ansvar. I særlige tilfælde ved store og uhåndterlige genstande kan det være nødvendigt at træffe aftale om pakning på paller el. lign. i samarbejde med tilbudsgiver. Disse aftaler træffes løbende og efter behov. Spørgsmål 52: Afklaring ønskes ang. Frysebehandling mv. krav I Kravspecifikationen krav. 42 og 43 samt fra referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 4., sidste spørgsmål, fremgår det at genstande skal optø i et døgn før de må transporteres/flyttes til påpladssætning Forventes det at optøning kan ske ved at slukke for frysecontainer, eller at genstanden udflyttes af frysecontainer og midlertidig flyttes til optøning i f.eks. en anden container før transport eller kan genstand udtages af frysecontainer og indplaceres på midlertidigt optøningsplads? Genstandene skal tø op efter frysning inden yderligere håndtering og transport. Spørgsmål 53: Afklaring om fryse- og flytteprocedure. Vil det være muligt at etablerer frysecontainer koloni ved f.eks. at nedlægge/fjerne en hæk e.l., for at optimerer logistik og minimerer håndtering af genstande. Frysning finder sted på tilbudsgivers adresse. Tilbudsgiver disponerer selv over placering af frysefacilitet. Spørgsmål 54: Afklaring om hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Er det tænkt at flytte start er umiddelbart efter kontrakt indgåelse, eller er det april 2013? jf. referat fra informations- og spørgemøde 5/ side 5, sidste spørgsmål. Hvor stor en %-del af total volumen er klargjort ved flyttestart? Hvis der flyttes umiddelbart efter kontraktindgåelse i 2012, er ca. 70 m3 klargjort til flytning, i form af flyttekasser/pallecontainere på paller. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive et mere præcist tal eller en præcis procentsats for den samlede volumen ved en flytning, der påbegyndes pr. april Spørgsmål 55: Hvilken procedure følger for genstande der ikke kan tåle af blive frosset/tåle frysning? I særlige tilfælde kan der aftales andre former for desinfektion. Denne afklaring finder sted i et samarbejde mellem tilbudsgiver og Nationalmuseets projektledere.

15 Spørgsmål 56: I hvilke perioder eller måneder forventer Nationalmuseet ikke at kunne pakke og arbejde sfa. vinter e.l.? I perioden november marts. Spørgsmål 57: Vil det være muligt at besigtige faciliteterne igen, inden tilbudsfristens udløb? Nej Steen Weidemann d

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referent: Rikke Ruhe (Nationalmuseet) Til stede fra Nationalmuseet:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation -

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation - Annoncering af udbud Flytning af bohave - Prækvalifikation - Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i EAB afd. Fuglebakken Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B:

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: SKABELON TIL BRUG FOR AFGIVELSE AF TILBUDSOPLYSNINGER Version 1.0 9. oktober

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23)

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse Til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Bilag Mangler der ikke at blive uploadet et bilag ang. de personer,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere