3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F og bekæmpelse af forskelsbehandling"

Transkript

1 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: :39 Sidst udskrevet: :34 Q:\Projekt\ F forskel\fase 2\Rapport\Version6_hs.doc Revision: 35 Antal sider: 54

2

3 Indholdsfortegnelse Forord Resumé Indledning Formål og baggrund for undersøgelsen Metode Datagrundlag Integration og forskelsbehandling Hvad er ulovlig forskelsbehandling? Meget kontakt med etniske medlemmer F ernes oplevelse af forskelsbehandling Profil i forhold til integration og forskelsbehandling Cases Om caseundersøgelsen Gennemgang af de enkelte cases Konklusion Anbefalinger Flere strategiske veje for 3F i forhold til forskelsbehandling Bilag: Forskelsbehandling og 3F Bilag: Forskelsbehandling eksempler Bilag: Interviewguide Faglige sekretærer Introduktionstekst Baggrundsvariable Omfang/andel af kontakt med indvandrer i arbejdet Forskelsbehandling kendskab til forskelsbehandling og informationskilder Kontrol - Cases

4

5 Forord Ligestillingssekretariatet i 3F har taget initiativ til dette projekt om afdelinger og a-kassers kendskab til forskelsbehandling og evne til at håndtere forskelsbehandling af etniske minoriteter. 3F ønsker at arbejde aktivt for at bekæmpe forskelsbehandling og sikre lige muligheder for deres medlemmer på arbejdspladserne. Tidligere har der mest været fokus på ligestilling mellem kønnene, men både fagforening og a-kasse er begyndt at forholde sig - ikke blot til forskelsbehandling af mænd eller kvinder men også forskelsbehandling af andre grunde fx etnicitet, tro og alder. Lovgivningen om ulovlig forskelsbehandling (diskrimination) på arbejdsmarkedet er blevet tydeliggjort i de seneste år. Forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, seksualitet, tro, religion, etnicitet og handicap er forbudt. Afdelinger og a-kasser gør et vigtigt arbejde for alle medlemmer ikke mindst for medlemmer med anden etnisk baggrund. Med denne undersøgelse sættes fokus på, om der er områder, hvor afdelinger og a-kasse bør blive endnu bedre for at kunne yde en god og grundig service, når medlemmer med anden etnisk baggrund oplever diskrimination. New Insight har stået for analysedesign og gennemførelse af undersøgelsen. I denne rapport afrapporteres projektets fase 2. Tidligere i år er gennemført og afrapporteret fase 1, et forstudie af integration og forskelsbehandling i 3F. Denne undersøgelses primære datagrundlag er interview med 55 personer i ti forskellige 3F-afdelinger. I hver afdeling er der gennemført interview med gruppeformændene for industri og service, to faglige sekretærer, en a-kassemedarbejder og a-kasselederen. Researcherne Maria Rye Dahl og Signe Louise Yndigegn har medvirket til dataindsamling. Undersøgelsen er gennemført af chefanalytiker Jacob Løbner Pedersen. 5

6

7 1. Resumé New Insight har for 3F s Ligestillingssekretariat undersøgt ti afdelinger og a- kassers evne til at håndtere ulovlig forskelsbehandling af etniske minoriteter. Undersøgelsen er baseret på telefoninterview med ledere og medarbejdere i både a- kasse og faglig afdeling (industri og servicegruppen). Undersøgelsen omfatter de afdelinger med flest medlemmer med anden etnisk baggrund og dermed flest praktiske erfaringer med etniske minoriteter. Der er tale om spydspidser blandt 3F s øvrige afdelinger i niveau og erfaringer over for de etniske medlemmer. Undersøgelsen viser: Spydspidserne har megen kontakt med de etniske medlemmer. Situationer med ulovlig forskelsbehandling af medlemmer med anden etnisk baggrund opleves sjældent af medarbejdere og ledere i 3F. Der er begrænset orientering mod indvandrere og begrænset synliggørelse af 3F over for indvandrere. Der er kendskab, men ikke detaljeret viden om lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der er begrænsede organisatoriske kompetencer i afdelinger og a-kasser til at håndtere forskelsbehandling. Niveauet i håndteringen af de konstruerede cases med mulig forskelsbehandling er højt. Den overordnede konklusion er, at det lader til, at der er et fornuftigt niveau i evnen til at håndtere ulovlig forskelsbehandling, men at der også er både basis og behov for aktiviteter, der særligt styrker afdelingernes organisatoriske kompetence. Der kan tages flere overskuelige og ikke særligt ressourcekrævende skridt i den retning ved at 1) styrke information og 2) opfordre til at afdelinger og a- kasser som minimum tager emnet forskelsbehandling op på et internt møde. Nærværende undersøgelse kan være et afsæt i den forbindelse. Samtidig viser undersøgelsen, at der er basis for en mere intensiv og udadvendt indsats over for potentielle etniske medlemmer. Det er få af spydspidserne, der arbejder målrettet med synliggørelse over for potentielle etniske medlemmer. Undersøgelsen afsluttes med en opridsning af de tre strategiske veje og roller, 3F står over for i sit fremtidige arbejde for lige muligheder og bekæmpelse af forskelsbehandling. Aktuelt indtager afdelingerne lidt skarpt sat op rollen som førstehjælp hvor der rykkes ud, efter henvendelse, når der er opstået et problem. Afdelingerne er reaktive og derfor helt afhængige af, at medlemmerne selv ved og tror, at 3F kan hjælpe i situationer om forskelsbehandling og at de også henvender sig til 3F. Der kan diskuteres, om man i højere grad skal indtage rollen som vagthund, hvor man reagerer, når der opstår ulovlige situationer, som det er tilfældet inden for området med østarbejdere i Danmark. Eller om man skal indtage rollen som konsulent, så man i højere grad medvirker til at forebygge problemer ved at skabe lige muligheder og øget mangfoldighed på arbejdspladserne. Det vil være en rolle, der i højere grad minder om den, som 3F har på uddannelsesområdet. 7

8

9 2. Indledning 2.1 Formål og baggrund for undersøgelsen Formålet med denne undersøgelse er primært at undersøge afdelinger og a-kasser i 3F s evne til at håndtere forskelsbehandling og sekundært at undersøge afdelingers profil i arbejdet med medlemmer med anden etnisk baggrund. Baggrunden for undersøgelsen er: At der er kommet øget fokus på ulovlig forskelsbehandling. Både i 3F, fagbevægelsen generelt og i medierne. Det skyldes bl.a., at lovgivningen i forhold til forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er blevet styrket og blevet klarere efter implementeringen af EU s antidiskriminationspakke. At der i 3F er et oprigtigt ønske om at styrke forbundets profil og evne til at hjælpe alle medlemmer uanset etnisk baggrund. 3F organiserer de dele af arbejdsmarkedet, hvor der er mange jobåbninger for nydanskere og gruppen af medlemmer med anden etnisk baggrund er voksende i 3F. Aktuelt er der ca. 7 pct. 1. Fusionen mellem KAD og SiD har gjort, at de mange integrationsaktiviteter, der tidligere har været i de to forbund, har været på stand by. Fokus i undersøgelsen er på medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund. Alder, køn, handicap og seksualitet er andre diskriminationsgrunde. Det er også væsentligt at kunne håndtere dem korrekt, men af metodiske årsager har Ligestillingssekretariatet og New Insight besluttet kun at fokusere på de etniske minoriteter. 2.2 Metode Undersøgelsen er baseret på 55 gennemførte telefoninterview, i august til september 2006, i ti udvalgte 3F afdelinger (både a-kasse og faglig afdeling). I hver afdeling er der gennemført seks interview: to interview med faglige sekretærer og to interview med gruppeformænd indenfor hhv. industri- og privat service-gruppen. Dertil kommer to interview i a-kassen et med en a-kasse leder og et med en a- kasse medarbejder. Hvert interview har varet ca. 20 minutter. Undersøgelsen indeholder to overordnede dele: Afdækning af profilen i forhold til arbejdet med medlemmer med anden etnisk baggrund og kendskab til ulovlig forskelsbehandling, herunder både loven og 3F ernes oplevelse af omfanget. En undersøgelse af medarbejdere og lederes evne til at håndtere fire forskellige konstruerede cases, der rummer eller potentielt rummer situationer, hvor medlemmer er blevet forskelsbehandlet. Casene har været målrettet hhv. a-kasse og faglig afdeling. 1 3F Ligestillingssekretariatet 2006: Etnisk ligestilling i 3F. 9

10 Der anvendes samme metode i undersøgelsen, som New Insight har brugt til at teste AF-systemets evne til at håndtere ulovlig forskelsbehandling 2. Fokus i denne undersøgelse er imidlertid bredere, idet der også ses på integration og afdelingernes profil i forhold til integration. De situationer som fagforening og a-kassemedarbejdere kan komme ud for med forskelsbehandling af etniske minoriteter er anderledes og mere komplekse. Samtidig er den handlingsprocedure, både a-kasse og fagforening kan og skal anvende, når de møder forskelsbehandling, anderledes og mere undersøgende, end det vil være tilfældet i fx AFsystemet. I forstudiet blev det konkluderet, at der er fem relationer, som 3F erne kan møde forskelsbehandlingen i (se evt. bilag) og at det vil være mest relevant i dette projekt at undersøge den forskelsbehandling, der foregår på arbejdspladserne af de etniske medlemmer enten ved rekruttering eller afskedigelse eller under ansættelsen, dvs. i det daglige arbejde. På den baggrund er de fire anvendte cases blevet konstrueret. Der er bl.a. lagt vægt på cases i forhold til chikane/mobning. Det har været et rigtigt valg, da undersøgelsen viser, at det er en af de former for forskelsbehandling, der hyppigst opdages af afdelingerne. 2.3 Datagrundlag De ti afdelinger, der medvirker i undersøgelsen, er udvalgt sammen med Ligestillingssekretariatet. De væsentligste kriterier har været at have mindst en afdeling fra hver af de fem regioner og at der er udvalgt afdelinger med en høj andel af medlemmer med anden etnisk baggrund for at undersøge de afdelinger og a- kasser, der må forventes at have flest erfaringer med ulovlig forskelsbehandling. Ligestillingssekretariatet har orienteret afdelingsformændene pr. brev forud for undersøgelsen. Respondenterne er identificeret ved at ringe op til de forskellige afdelinger, enten på et direkte nummer, hvis dette fremgik af afdelingens hjemmeside eller ved at blive stillet om til rette vedkommende ved at specificere hvilke faglige funktioner vores respondent skal have. Der har været en del problemer med at få de interviewede til at deltage i undersøgelsen. Gennemsnitligt er de enkelte afdelinger blevet kontaktet tre til fire gange, inden vi har haft held med at interviewe en medarbejder. Enten har vi ikke kunnet få fat i medarbejderne eller der har været for travlt til, at de kunne lade sig interviewe i de ca. 20 minutter, som interviewet tog. En del medarbejdere har dog indvilliget på at udskyde interviewet, mens omkring seks medarbejdere helt har afvist at deltage i undersøgelsen. På grund af disse vanskeligheder er de 60 personer blevet reduceret til 55, stadig fra de ti forskellige afdelinger. Heraf er 18 fra a-kassen (9 a-kassemedarbejdere og 9 a-kasseledere), og 37 fra fagforeningen (18 formænd og 19 faglige sekretærer). Respondenterne er erfarne medarbejdere både målt i alder, anciennitet i afdelingen og omfanget af kontakt med medlemmer med anden etnisk baggrund end 2 Gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen af New Insight. 10

11 dansk. 60 pct. af respondenterne taler dagligt med indvandrere som del af deres arbejde, og en tredjedel taler med dem ugentligt eller oftere. 33 af de 55 adspurgte har alle været ansat i afdelingen tidligere en KAD eller SID-afdeling i over ti år. Kun seks af de adspurgte har været ansat i fagforeningen i mindre end fem år. En stor del af respondenterne lagde i interviewet ud med at påpege, at de ikke oplever diskrimination og forskelsbehandling som et problem hverken for deres medlemmer eller internt i afdelingen, og mente derfor ikke, at de var den rette person at interviewe. Når interviewet først var i gang, var de fleste respondenter meget engagerede og villige til at svare på de forskellige spørgsmål. Flere sluttede endda af med at påpege, at det havde været spændende at deltage i interviewet. 11

12

13 3. Integration og forskelsbehandling 3.1 Hvad er ulovlig forskelsbehandling? Diskrimination eller ulovlig forskelsbehandling sker, når en eller flere personer får en dårligere behandling eller stilles ringere i en situation, alene fordi vedkommende fx har en bestemt etnisk baggrund. Det er ikke kun etisk forkert, men også ulovligt at forskelsbehandle på baggrund af køn, alder, tro, seksuel orientering eller etnisk oprindelse, dvs. det der også kaldes diskriminationsgrundene. Det er blevet helt tydeligt fra 2004, hvor alle EU-lande skulle have implementeret EU s anti-diskriminationspakke 3. I Danmark berører det primært lov om etnisk ligebehandling og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Ulovlig forskelsbehandling Der skelnes mellem direkte og indirekte diskrimination. Den direkte diskrimination er, når en person behandles ringere end en anden i en tilsvarende situation på grund af køn, alder, tro, seksuel orientering eller etnisk oprindelse. Eksempel: Jobannonce hvor det gøres klart, at der foretrækkes ansøgere med dansk baggrund. Eksempel: Når indvandrere får mindre i løn, selvom de udfører samme arbejde som danskere. Indirekte forskelsbehandling er, når en tilsyneladende neutral praksis stiller nogle personer dårligere end andre. Eksempel: At ansøgere skal udføre en bestemt sprogtest, selv om sproget ikke er nødvendigt til arbejdet. Det vil stille indvandrere ringere ift. det job. Indirekte forskelsbehandling er sværere at bevise og gøre noget ved end direkte diskrimination. Det er først fra 1996, at Danmark har fået en egentlig lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Indtil da har den generelle holdning været, at lovgivning ikke var nødvendig, fordi man betragtede diskrimination som et meget begrænset problem i Danmark. 4 Der skelnes i lovgivningen mellem direkte og indirekte forskelsbehandling (se tekstboks). Chikane er også forbudt. Chikane er, når der skabes et truende, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for en person, fordi denne har en bestemt baggrund (diskriminationsgrundene). Chikane kan fx udøves gennem nedsættende bemærkninger, seksuelle hentydninger, vittigheder om bestemte grupper, sprede falske rygter, fysiske overgreb eller trusler. 3 Direktiv om racelighed (2000/43/EF), Direktiv om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2000/78/EF) og Fællesskabets handlingsprogram (2000/750/EF) 4 Den direkte anledning til vedtagelsen af loven er, at det i begyndelsen af 90 erne kommer frem, at AF- Storkøbenhavn oplever, at både offentlige og private arbejdsgivere stiller diskriminerende krav til arbejdskraften. Flere arbejdsgivere siger direkte, at de ikke vil ansætte indvandrere. Den umiddelbare reaktion er, at AF som serviceinstitution ikke er i stand til at afvise deres krav. Samtidig er holdningen, at det sparer indvandrerne for skuffelser og nederlag. Der indledes en undersøgelse, og det klargøres, at AF som offentlig institution er underlagt internationale konventioner. Der kommer et cirkulære i november 1995, der tydeliggør, at direkte og skjulte diskriminerende krav er ulovlige, og AF skal afbryde formidlingsprocessen. Lov om forbud mod forskelsbehandling vedtages i

14 Endelig er det forbudt at instruere andre til at udøve forskelsbehandling. En leder må ikke bede sine medarbejdere om at foretage handlinger, der kan føre til forskelsbehandling Det kan være svært at identificere og bevise ulovlig forskelsbehandling Den indirekte forskelsbehandling er absolut sværest at identificere og håndtere. Det vil i praksis ofte være situationer, som ligger i en gråzone mellem, hvad der er lovligt og ulovligt. Det er anerkendt i lovgivningen, at forskelsbehandling er et komplekst problem, som kan være vanskeligt både at identificere og bevise. Det kan være svært at vurdere, om der er tale om forskelsbehandling, særligt når det ikke udføres med vilje. I såvel direktiver som national lovgivning er vanskelighederne med at påvise skyldsspørgsmålet imødekommet ved, at der er delt bevisbyrde. Delt bevisbyrde betyder, at det ikke kun er anklageren, den forurettede indvandrer, der skal bevise fx en arbejdsgiver eller virksomheds skyld, men at den anklagede også skal kunne bevise, at denne ikke har forskelsbehandlet. Det kan være ved at fremvise mangfoldighedspolitikker mv. 3.2 Meget kontakt med etniske medlemmer Der er udvalgt ti afdelinger til denne undersøgelse. Der er valgt en eller flere af de afdelinger i hver af de fem regioner, som har en høj andel af medlemmer med anden etnisk baggrund. I tabel 3.1 er en oversigt over andelen af medlemmer med indvandrerbaggrund i de ti afdelinger. Tabel 3.1: De ti afdelingers andel af medlemmer med indvandrerbaggrund (i pct.) Region Caseafd. (anonymiseret) Midtjylland Andel indvan- medlemmer i drere blandt afdelingens pct. Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden A B C D E F G H I J 4% 8% 16% 10% 15% 15% 32% 31% 27% 23% Kilde: 3F Ligestillingssekretariatet 2006: Etnisk ligestilling i 3F. Medlemmerne med anden etnisk baggrund fylder meget i de ti afdelingers arbejde. 60 pct. af de adspurgte taler dagligt med medlemmer med anden etnisk baggrund. 29 pct. taler ugentligt med medlemmer med anden etnisk baggrund. Kvinderne i forbundene har oftere kontakt med indvandrere sammenlignet med mændene. Over 70 pct. af kvinderne har daglig kontakt med indvandrere, mens denne andel er under 50 pct. for mændene. Det skyldes bl.a., at det især er kvinder, der arbejder i a-kassen. Jo større andel af afdelingens medlemmer der har anden etnisk baggrund, jo flere af respondenterne taler med etniske minoriteter hver dag. 14

15 Tabel 3.2: Hvor stor en del af henvendelserne er med indvandrere? (i pct.) Under 10 pct pct pct pct. Over 50 pct. Total Total - antal Privat service 11,8 11,8 35,3 17,6 23,5 100,0 17 Industri 21,4 35,7 14,3 21,4 7,1 100,0 14 Andet (faglig, 5 20,0 20,0 40,0 20,0 100,0 formand mv.) A-kasse - 11,8 11,8 17,6 58,8 100,0 17 Total (i pct.) 11,3 18,9 22,6 17,0 30,2 100,0 53 Kilde: New Insight *Note: To respondenter har ikke kunnet opgøre andelen En meget stor andel af de henvendelser, som specielt a-kassen får, er fra medlemmer med anden etnisk baggrund. I a-kassen skønner flertallet, at det er 30 pct. eller flere af de henvendelser, som de får, der er fra indvandrere. 58% (svarende til ti ud af de 17 adspurgte) i a- kasserne siger endda, at det er mere end halvdelen af de sager/henvendelser de får, der er fra indvandrere. Det er et meget stort omfang set i lyset af, at den gennemsnitlige andel indvandrere i de ti udvalgte afdelinger er på 18 pct. En af forklaringerne er formentlig, at de etniske medlemmer har højere ledighed og at de også har sværere ved at forstå de danske a-kasseregler og derfor i højere grad end danskere henvender sig til a-kassen. I den faglige afdeling er der også en meget stor andel af henvendelser fra medlemmer med anden etnisk baggrund. I privat service-gruppen udgør henvendelser fra indvandrere en noget større andel, end det er tilfældet indenfor industrigruppen. I privat service er det typisk hver tredje henvendelse i de ti afdelinger, der er fra etniske medlemmer, hvor det er omkring hver femte i industrigruppen. Det er værd at bemærke, at der er flere medarbejdere, både i privat service og industrigruppen, der siger, at halvdelen af de sager/henvendelser, de sidder med, vedrører medlemmer med anden etnisk baggrund. Det er umiddelbart positivt, at afdelingerne vurderer, at de etniske medlemmer i så stort omfang henvender sig til fagforeningen. Der kan være flere forklaringer på det: De etniske medlemmer har jobs, hvor der er mange problemer. Det er bl.a. tilfældet inden for Servicegruppen, hvor det altovervejende er etniske medlemmer, der arbejder indenfor rengøringsområdet. Gruppeformænd og faglige sekretærer overvurderer omfanget af henvendelser fra etniske medlemmer, fordi de er anderledes, mere synlige eller mere ressourcekrævende. 15

16 3.2.1 Har etniske medlemmer andre problemer? I undersøgelsen er der spurgt ind til, om der opleves nogen forskel på de henvendelser, som de etniske medlemmer har, sammenlignet med danskernes. Det mener ca. 60 pct., at der er. Tabel 3.3: Er der forskel på henvendelserne fra indvandrere i forhold til danske medlemmer? (angivet i pct.) De samme problemer Sproglige forståelsesproblemer Manglende arbejdsmarkedsforståelse Rettigheder bl.a. ift. ferie Indvandrerne bliver oftere snydt Sjælesørger A-kasseleder 11,1 44,4 11,1 22,2 11,1 100,0 A-kassemedarbejder 50,0 25,0 12,5 12,5 100,0 Faglig sekretær 53,8 7,7 23,1 15,4 100,0 Formænd 42,9 7,1 21,4 14,3 14,3 100,0 Total 40,9 18,2 15,9 11,4 11,4 2,3 100,0 Kilde: New Insight Total I de faglige afdelinger har halvdelen det indtryk, at der ikke er forskel på de problemer, som indvandrere og danskere henvender sig med. Der er en tendens til, at man i afdelinger med relativt få indvandrere ikke synes, der er forskel på henvendelserne fra indvandrere og danskere, hvor man i de afdelinger med mange (mere end 20 pct. indvandrere) i høj grad angiver, at indvandrere i større omfang bliver snydt af arbejdsgivere. I a-kasserne peger en tredjedel af de adspurgte på, at de oplever, at der er tale om de samme problemer. Yderligere en tredjedel mener, at der i højere grad er tale om sproglige forståelsesproblemer. Undersøgelsen viser, at øjnene der ser har stor betydning for, om og hvordan der opleves en forskel i indholdet i henvendelserne fra etniske og danske medlemmer. I a-kasser med flest etniske medlemmer nævnes sproglige problemer kun i begrænset omfang som en forskel. Det tyder på, at man her, til forskel fra a- kasser med færre etniske medlemmer, er vant til at håndtere det sproglige og ikke betragter det som en forskel, der fylder i arbejdet F ernes oplevelse af forskelsbehandling Forskelsbehandling af medlemmer med anden etnisk baggrund er et kendt fænomen blandt både ledere og medarbejdere i fagforening og a-kasse. Det er tre ud af fire af de interviewede, der siger, at de har oplevet eller hørt om situationer, hvor deres medlemmer er blevet forskelsbehandlet. Det gælder specielt de faglige sekretærer, hvor det næsten er alle (hele 86 pct.), der har oplevet eller hørt om situationer, hvor medlemmer er blevet forskelsbehandlet. Generelt udtrykker en større andel af de faglige medarbejdere, sammenlignet med a-kassemedarbejdere, at de har oplevet eller hørt om en situation, hvor et medlem er blevet forskelsbehandlet. Det skyldes det forskellige fokus, der er i hhv. a-kasse og den faglige afdelings kontakt med medlemmerne. 16

17 Tabel 3.4: Har du oplevet situationer med etnisk forskelsbehandling? A-kasse Ja Nej Total Antal Pct. 61,1 38,9 100,0 Fagforening Antal Pct. 78,4 21,6 100,0 Total Antal Pct. 72,7 27,3 100,0 Kilde: New Insight I alle de ti undersøgte afdelinger har mindst én medarbejder eller leder oplevet eller hørt om mindst en situation omkring forskelsbehandling af medlemmer med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen viser også, at det er relativt sjældent, man oplever situationer, hvor medlemmer er blevet forskelsbehandlet. De fleste oplever det højst et par gange om året. Næsten alle dem, der har oplevet eller hørt om situationer med forskelsbehandling, har reageret og søgt at gøre noget ved situationen/sagen. Ni ud af ti, der har oplevet eller hørt om forskelsbehandlende situationer svarer, at de selv eller andre i afdelingen gjorde noget ved situationen/sagen Eksempler på situationer med forskelsbehandling Det er særligt sager omkring chikane eller mobning, som respondenterne har hørt om eller oplevet 5. Det er fx situationer, hvor der er blevet talt meget nedladende til eller set skævt til det etniske medlem/indvandreren. Disse sager minder i deres forløb og kompleksitet om sager med psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane. Det er også sager, hvor arbejdsgiveren har givet anderledes og dårligere løn- og ansættelsesvilkår for indvandrere 6. Der er tale om sager, som ligger i relation B (se evt. bilag) som vedrører for- Eksempler på situationer som medarbejderne har kendskab til: Et medlem som var i jobtræning, fik trusler fra arbejdsgiveren og han fik det mest beskidte arbejde (jf. 6) Et medlem som arbejdede på et hotel, blev bortvist under falsk påskud (jf. 7) På et slagteri: en der blev chikaneret og truet med at blive fyret af arbejdsleder (jf. 11) Forskelsbehandling i forbindelse med rekruttering (jf. 14) Indvandrere havde søgt om flere timer, men ikke får det på trods at de danske kollegaer gør det. (jf. 22) Kvinde som pludselig ikke længere måtte bære tørklæde (jf. 23) Rengøringsdame som havde glemt at melde sig rask, hvorefter hun blev fyret (jf. 24) En tamiler blev chikaneret, fik hældt maling på sin hjelm (jf. 37) Arbejdsgivere der fravælger indvandrere, eller klager over dem (jf. 54) Kilde: New Insight 5 Jf. variabel , bl.a. interview nr. 10, 17, 37,

18 skelsbehandling af etniske minoriteter på arbejdspladsen eller ved rekruttering. Det er væsentligt at pointere, at undersøgelsen ikke afdækker indvandrernes oplevelse af forskelsbehandling. Der mangler viden om, i hvilket omfang og i hvilke situationer de etniske medlemmer selv oplever forskelsbehandling. Denne undersøgelse peger på to problemstillinger i den forbindelse: Dels at nogle medarbejdere udtrykker, at indvandrerne selv tror, at noget er forskelsbehandling, selv om det rent juridisk ikke er. Ofte er det, fordi de ikke kender til reglerne på arbejdsmarkedsområdet godt nok. Flere faglige sekretærer har udtrykt, at de ikke tror, at mange indvandrere er bevidste om, at de bliver snydt, og at de ikke er bevidste om den service og hjælp, som fagforeningen yder i tilfælde af forskelsbehandling, hvilket resulterer, i at flere indvandrere - på trods af egentlige problemer - ikke henvender sig til fagforeningen. 3.4 Profil i forhold til integration og forskelsbehandling Arbejdspres men potentiale for flere og tætte samtaler Lidt under halvdelen af respondenterne mener aldrig, at de har behov for at afbryde eller afkorte kontakten med medlemmer, fordi der er andre, der venter på at komme til. Flere siger direkte, at det er en bevidst politik, at de ikke vil afbryde kontakten med medlemmerne. Tabel 3.5: Hvor ofte føler du dig nødsaget til at afbryde medlemskontakt (i pct.) Dagligt Et par gange om ugen Højst en gang om ugen Aldrig Total Privat service 11,8 17,6 17,6 52,9 100,0 Industri 21,4 21,4 7,1 50,0 100,0 Faglig afdeling - uoplyst gruppe 50,0 16,7 16,7 16,7 100,0 A-kasse 33,3 5,6 22,2 38,9 100,0 Total 25,5 14,5 16,4 43,6 100,0 Kilde: New Insight Hver tredje a-kassemedarbejder og hver fjerde faglige sekretær føler sig dagligt nødsaget til at afbryde/afkorte kontakten til medlemmerne. Flere siger, at arbejdspresset og behovet for at afbryde eller afkorte dialogen med medlemmer er sæsonbestemt og at det er størst om vinteren. Det afhænger naturligvis af brancheforhold. Generelt set er der få, der ofte er så tidspressede, at de må afkorte kontakten med medlemmerne sammenlignet med fx situationen i AF eller kommune. En tidligere undersøgelse viser, at mindst hver tredje frontmedarbejder i kommune eller AF 6 Jf. variabel , bl.a. nr. 6, 8, 16, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 32, 33 og

19 dagligt føler sig tvunget til at afkorte eller afbryde kontakten med de ledige, fordi der er andre, der venter på at komme til 7. Der er med andre ord relativt gode rammer tidsmæssigt i 3F, for at personalet i de undersøgte afdelinger og a-kasse kan få talt ordentligt med den enkelte. Det er en styrke, når sprogproblemer skal overkommes og en forudsætning for en god interkulturel kommunikation. Samtidig kan det være med til at give 3F en position som en aktør, hvor man kan få en grundigere og dybere snak om sit arbejdsliv og vejen til arbejde, end det er tilfældet hos fx kommune og AF Begrænset mangfoldighed i medarbejdersammensætningen Det er kun i tre af de ti afdelinger og a-kasser, at der er medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det er et kendt problem, ikke blot for 3F men for alle fagforeninger, at fagforeningens ansatte og valgte ikke afspejler medlemmernes etniske baggrund. Der har været flere aktiviteter i både i det tidligere KAD og SiD, som har haft som formål at gøre de etniske medlemmer mere fagligt aktive. Fagbevægelsens Videnscenter for Integration har (og Netværk i Fagbevægelsen for indvandrere (NIF)) har i foråret afholdt et seminar med det formål at diskutere de etniske minoriteters deltagelse i fagbevægelsen. Erfaringen viser, at der er flere fordele ved en mere mangfoldig medarbejdersammensætning. Intern læring medarbejderne får en anden og større forståelse for kulturelle forskelle og får en ressourceperson som kollega. Bedre kontakt og nemmere kommunikation med medlemmer med anden etnisk baggrund. Troværdigt signal om at fagforeningen/a-kassen er for alle uanset etnisk baggrund. Flere af de interviewede ledere i a-kasserne giver udtryk for, at de godt ved, at det kunne være en styrke at have medarbejdere med anden etnisk baggrund. Nogle af dem har forsøgt at rekruttere, men syntes ikke, at de havde de faglige kvalifikationer i orden. Enkelte vil arbejde aktivt for, at de ved næste rekruttering ansætter etniske minoriteter. Der er ikke umiddelbart samme ønske om at rekruttere ansatte (faglige sekretærer) med anden etnisk baggrund i de faglige afdelinger. Det hænger formentlig meget sammen med, at der ikke er udsigt til nyansættelser i den nærmeste fremtid. Fusion og besparelser generelt har betydet, at mange afdelinger i de senere år har måttet afskedige ansatte. Undersøgelsen viser også, at der er en ret høj gennemsnitsalder blandt respondenterne. Kun tre er under 40 år og mere end halvdelen af respondenterne er over 50 år. Indenfor de kommende fem år vil der derfor opstå et vist behov for nyansættelser som følge af pensionering. I den sammenhæng har det naturligvis betydning, 7 New Insight 2004: Frontmedarbejder-analyse. En del af projekt Vasco da Gama. 19

20 om der fortsat vil komme besparelseskrav, der betyder, at der ikke sker genopslag af stillinger, der forlades ved naturlig afgang Få har en målsætning for integrationsarbejdet Kun to af de adspurgte afdelinger og tre af a-kasserne har en målsætning for arbejdet med integration af etniske minoriteter. Det er ikke ensbetydende med, at de andre ikke er orienteret mod integrationsarbejdet og arbejdet i forhold til etniske minoriteter, men det siger noget om, at det er i begrænset omfang og at arbejdet ikke er videre formaliseret. Det er ikke et område, som vægtes særligt højt Ikke klart fokus på synliggørelse overfor indvandrere Det er kun lidt under halvdelen af både faglige sekretærer og gruppeformænd, der siger, at de prøver at synliggøre, at fagforeningen kan hjælpe indvandrere. Det er således kun otte ud af 15 adspurgte gruppeformænd, der siger, at man prøver at synliggøre sig over for indvandrere. Fem af disse formænd er inden for privat service. Undersøgelsen viser, at det særligt er respondenterne inden for Industrigruppen, der ikke prøver synliggøre, at fagforeningen kan hjælpe indvandrere. Det er overraskende, at i de ti udvalgte afdelinger, hvor man har den største andel medlemmer med anden etnisk baggrund i Danmark, ikke mere bevidst prøver at rekruttere etniske medlemmer og synliggøre, at man kan hjælpe indvandrere. Tabel 3.6: Prøver I at synliggøre, at I er en fagforening/a-kasse der hjælper indvandrere? (i pct.) Ja Nej Ved ikke Total Privat service 58,8 35,3 5,9 100,0 Industri 35,7 64,3 100,0 Faglig afdeling - uoplyst gruppe 33,3 66,7 100,0 A-kasse 33,3 66,7 100,0 Total 41,8 56,4 1,8 100,0 Kilde: New Insight Ikke nogen særlig indsats for at rekruttere etniske medlemmer Hovedparten af de ti afdelinger og a-kasser gør ikke noget specielt for at rekruttere medlemmer med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen viser at: Kun to gruppeformænd og fire faglige sekretærer fordelt på fire forskellige afdelinger mener, at de gør noget specielt for at rekruttere medlemmer med anden etnisk baggrund. Kun en a-kasseleder og ingen a-kassemedarbejdere synes, de gør noget særligt for at rekruttere indvandrergruppen. Det skyldes formentlig også, at a- kasserne normalt ikke har samme aktive rolle som fagforeningen i forhold til hvervning. Inden for Industrigruppen er der næsten ingen (kun en faglig sekretær ud af 14 respondenter fra Industrigrupperne), der mener, at man gør nogen særlig ind- 20

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere