Rummelig ældrepleje. - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rummelig ældrepleje. - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. December 2009"

Transkript

1 Rummelig ældrepleje - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kræver mod at træde ud af sin bekvemmelighedszone Men belønningen ønningen kan være fantastisk Social & SundhedsSkolen, Herning Herning Kommune Videncenter for omsorg, liv og aldring (VIOLA) VIA UC December 2009

2 Rummelig ældrepleje - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk December 2009 Udarbejdet af: Marianne Elbrønd, Thuy Dung Le og Hanne Thorvardarson Udgiver: Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej Herning Støttet af: Indenrigs- og Socialministeriets pulje til styrket indsats over for ældre med anden etnisk baggrund end dansk Fotografi: Steen Wrem Forside og modeller: Marianne Elbrønd Trykt ISBN Elektronisk ISBN

3 FORORD Dette inspirationskatalog er et resultat af Projekt Rummelig ældrepleje som Herning Kommune, Videnscenter for omsorg, liv og aldring (VIOLA) VIA University College og Social & SundhedsSkolen, Herning har gennemført i perioden Arbejdet er finansieret af Indenrigs- og Socialministeriets pulje til styrket indsats over for ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Kataloget bygger i stor udstrækning på interviews med elever, medarbejdere, pårørende og ældre med anden etnisk baggrund end dansk samt undervisere, vejledere og andre, der arbejder med integration i det daglige. Tak til alle, der har bidraget med fortællinger og tanker Kataloget indskriver sig i en række aktiviteter, som er udsprunget af projekt Rummelig ældrepleje: Der er etableret et netværk af relevante personer fra Herning Kommune og to uddannelsesinstitutioner samt skabt kontakt til personer, der arbejder med integration i det daglige Der er skabt samarbejdsalliancer til centrale aktører på sprogundervisningsområdet samt en række frivillige og private foreninger. Der er skabt overblik over den etniske population i Herning Kommune Studier af beslægtede undersøgelser er gennemført Interviews er gennemført med elever, medarbejdere, pårørende og ældre etniske borgere Temadage er afholdt for 80 praktikvejledere i Herning Kommune Projekterfaringer og konkrete måder at bruge inspirationskataloget formidles løbende til relevante målgrupper - både i uddannelses- og praksissammenhænge Netværksforbindelser holdes ved lige Erfaringer med brugen af inspirationskataloget fastholdes og indarbejdes i kursus- og efteruddannelsesaktiviteter bl.a. AMU aktiviteter Læs mere om aktiviteterne på Kataloget er udarbejdet af: Marianne Elbrønd, Uddannelseschef, Social & SundhedsSkolen, Herning, Thuy Dung Le, Udviklingskonsulent, Social & SundhedsSkolen, Herning, Hanne Thorvardarson, Lektor, VIA University College, 3

4 Rummelig ældrepleje... 1 Forord... 3 Indledning... 5 Indhold... 7 Pressebilledet... 9 De Tre Historier De Tre Historier - Øvelse Hverdagsviften Hverdagens Stunder Nærmere Udforskning Arbejdsdagens Stunder Nærmere Udforskning Arbejdsdagens Stunder - Samtaleværktøj Det Blå Hus Det Blå Hus I Brug Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Utilpashed I Branchen Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Handlemæssige Restriktioner Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Familiemæssige Forpligtelser Udvalgt Opmærksomhedspunkt: God Modtagelse/Introduktion Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Åben Snak Om Kulturforskelle Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Åbenhed I Forhold Til Ny Inspiration Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Godt Socialt Miljø Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Plads Til Oplæring Fagligt/Socialt Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Plads Til Sproglig Oplæring Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Passende Udfordringer Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Eget Bidrag Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Sprogproblemer Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Fordomme Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Kulturelle Misforståelser Udvalgt Opmærksomhedspunkt: Ringe Opbakning De Små Skridts Vej De Små Skridts Vej I Brug De Små Skridts Vej I Brug - Medarbejdererfaringer Slutreplik Noter

5 INDLEDNING Ældre, der ikke er født og opvokset i Danmark, vil i de kommende e år udgøre en stigende andel af ældrebefolkningen og de vil også i stigende omfang komme i kontakt med hjemmeplejesystemet. Erfaringer viser imidlertid, at mødet mellem etniske ældre og det danske hjemmeplejesystem ikke altid forløber lige optimalt. På den ene side kan nogle etniske ældre være direkte tilbageholdne med at opsøge eller tage imod hjælp eller de kan have problemer med at finde sig tilpas med den form for hjælp, der ydes. På den anden side kan medarbejdere i hjemmeplejen være usikre på, hvordan de skal møde, forholde sig til og hjælpe mennesker, der har en anden kulturel baggrund end dem selv. Men der er inspiration at hente indenfor hjemmeplejens egne rækker, for allerede i dag er mangfoldighed og mødet mellem kulturer en indbygget del af arbejdet i hjemmeplejen. Etniske medarbejdeen stor og meget vigtig del af den aktuelle og fremtidige arbejds- styrke og hvis de føler sig vel mødt og tilpas i job og uddannelse, så er vejen banet for at også etniske ældre vil føle sig vel mødt og tilpas med hjælpen. En rummelig, mangfoldig hjemmepleje er både en re og elever udgør mange steder nødvendighed, idet der frem over vil være færre yngre til at tage sig af stadig flere ældre og en ge- vinst, idet det er berigende for arbejdspladser, når mennesker med forskellige kompetencer, køn og kulturer arbejder sammen i. Tanken med kataloget er at inspirere ledere og medarbejdere i den kommunale ældrepleje til at arbejde mere systematisk med skabelsen af en rummelig ældrepleje, hvor alle elever, medarbejdere og ældre også dem med en anden etnisk baggrund end dansk - kan opleve at bliver vel mødt og godt hjulpet. En af de forklaringer, der ofte er i spil, når personer med anden etnisk baggrund end dansk har prokulturelle baggrund. Det er rigtigt, blemer på arbejdspladsen eller på uddannelsen, handler om deres at etniske elever eller medarbejdere har en anden baggrund end gennemsnitsdanskeren, men en for ensidig henvisningen til kulturel baggrund er uhensigtsmæssig af flere grunde: 5

6 For det første er mennesker aldrig typiske medlemmer af en kultur. Denne morale gentages igen og igen i den ene undersøgelse, rapport eller artikel efter den anden. For det andet siger kulturel baggrund ikke noget om, hvordan mennesker faktisk er eller lerer en stærk fokusering på kulturel baggrund at svække opmærksomhe- ver deres liv. For det tredje risikerer den for samspillet mellem etniske elever/medarbejdere og forhold, der nærmere hører sig arbejdspladser eller uddannelsessammenhænge til. Kataloget rummer ingen svar eller kontante råd men præsenterer i stedet nogle optikker: PRESSEBILder kan skærpe blikket for detaljer og LEDET, DE TRE HISTORIER, HVERDAGSVIFTEN og DET BLÅ HUS, sammenhænge samt nogle opmærksomhedspunkter, der måske kalder på eller fortjener nærmere udforskning, når det konkrete møde og samarbejde mellem etniske elever/medarbejdere og hjem- meplejen skal udfolde sig i konkrete sammenhænge. Endelig præsenteres også en forandringsstrate- gi: DE SMÅ SKRIDTS VEJ, der kan være med til at understøtte en udvikling mod rummelig ældrepleje. Kataloget er udarbejdet med afsæt i den grundantagelse, som er udtrykt i det kinesiske ordsprog herunder. I kataloget indgår nogle udsagn og fortællinger om liv, som nogle personer med anden etnisk bag- grund end dansk lever. Disse personer taler kun for sig selv og optimalt er det derfor, hvis kataloget kan inspirere læseren til selv at se på det liv andre lever med en ny åbenhed, der opfanger såvel de små ting som de lidt større sammenhænge. 6

7 INDHOLD 1) PRESSEBILLEDET, illustrerer hvor komplekse møder mellem mennesker er. Ansatte i hjemmeplejen eller på plejehjem tager del i sådanne møder flere gange om dagen. 2) DE TRE HISTORIER illustrerer, at vi som mennesker alle er børn, voksne eller ældre på forskellige tidspunkter i den store historie. Historiske forhold og begivenheder (f.eks. krige, kriser og opgangsperioder) og betingelser i øvrigt (almene levevilkår, miljøpåvirkninger, vejrforhold mv.) vil sætte sig spor i den enkeltes liv (den lille historie) og afspejler sig i alt, hvad mennesker foretager sig i det daglige (den upåagtede historie). Forståelse for menneskers forskellige historier kan være med til at fremme forståelse for, at det enkelte menneske er meget mere end en kulturrepræsentant. 3) HVERDAGSVIFTEN zoomer ind på den enkeltes liv i hverdagen og kan f.eks. være med til at synliggøre den perlerække af tidsrum og stunder, der udgør en arbejdsdag. Stunderne kan med fordel sammenlignes med små isbjerge, hvor kun en mindre del er synlig for det blotte øje. Over vandet ses det levede liv som består af synlige hændelser, aktiviteter, ting mv.: morgenmøde, transport, 1. hjemmebesøg, 2. hjemmebesøg, gruppemøde mv. Under vandet skjuler sig det oplevede liv, hvor hændelser, aktiviteter, ting mv. fortolkes og tillægges betydning af den enkelte. Forståelsen for stundernes dobbelthed er vigtig når hjemmeplejens medarbejdere skal samarbejde med hinanden om løsningen af hverdagens opgaver og derudover også sammen skal skabe en arbejdspladskultur. Kolleger der f.eks. skal tage imod elever og nye kolleger kan med fordel spørge: Hvilke stunder bidrager til trivsel og arbejdsglæde? Hvilke stunder gør det modsatte? Viden om dette kan derefter give inspiration til konkret handling. En opmærksomhed mod arbejdsdage og hvorledes de fungerer for konkrete medarbejdere kan måske være et skridt på vejen mod en rummelig arbejdsplads, hvor alle uanset baggrund trives. 4) DET BLÅ HUS er en model, der illustrerer, at der er forskellige faktorer på spil, når det handler om elevers og medarbejderes fastholdelse i uddannelse og job. Der er faktorer, der holder elever og medarbejdere væk fra at søge job og uddannelse i bestemte brancher. Der er faktorer der hhv. skubber og trækker elever og medarbejdere ind i uddannelse og job. Forskellen på skubbe og trække faktorer bunder i om bevægelsen skyldes pres udefra eller tiltrækning indefra. På samme måde er der faktorer, der hhv. trækker eller skubber elever og medarbejdere ud. Endelig er der faktorer, der får elever og medarbejdere til at holde fast måske på trods af problemerne. I tilknytning til DET BLÅ HUS præsenteres en række opmærksomhedspunkter, som det kan være relevant at have særlig blik for. 5) DE SMÅ SKRIDTS VEJ er en strategi til at understøtte forandring. Medarbejdere i hjemmeplejen ligger inde med en guldgrube af visdom, der handler om hvad der har betydning og gør en positiv forskel både i ældres hverdagsliv og i medarbejdernes arbejdsliv. De små skridts vej er en metode, der kan være med til at kvalificere begge dele. Metoden kan, hvis der arbejdes systematisk med den, understøtte, at gode ideer omsættes til praksis, at forandringstiltagene dokumenteres og udbredes til andre. Praksis udvikler selv under pres løsninger på hverdagens problemer og det er beklageligt hvis de mange gode praksis erfaringerne forsvinder som private løsninger på lokale problemer. 7

8 8

9 PRESSEBILLEDET Herover ses et billede, som i 2002 indbragte den danske pressefotograf Steen Wrem prisen for Årets pressefoto. Billedet, der viser en ældre kvinde i sit hjem, hvor hun har besøg af sin hjælper, illustrerer på smukkeste vis, hvor sammensat et møde mellem to mennesker er. Hvad mon de to personer på billedet særligt hæfter sig ved, når de står overfor hinanden? Hvad registrerer de og hvad ignorerer de ved hinanden? Os, der betragter billedet kan umiddelbart se, at der er tale om et møde mellem en ung og en gammel, et møde mellem en mand og en kvinde, et møde mellem et arbejdsliv og et dagligliv. Måske er der også tale om et møde mellem en dansker og en person, med anden etnisk baggrund end dansk. Måske er de i virkeligheden begge to anden generations indvandrere og helt sikkert er der også tale om et møde mellem to unikke personer, der har hver deres egen måde at være på og at leve på, hver deres historie, holdninger og værdier og hver deres helt særlige forhold til personer og steder. Hver gang mennesker mødes opstår et mulighedernes rum det kan gå godt og det kan gå skidt. Det er nemt at forfalde til at se andre som kategorier; ham den unge elev eller hende den gangbesværede i Østergade. Menneskers gentagne og unuancerede kategoriseringer af hinanden kan have uheldige konsekvenser. Vi låser hinanden fast og påvirker hinandens selvbilleder. Et positivt udfald af et møde afhænger ikke mindst af, om parterne kan se nuanceret på hinanden og på det samspil, som de hele tiden er fælles om at skabe. Alle, der arbejder indenfor hjemmeplejen eller på plejehjem, tager flere gange om dagen del i sådanne sammensatte møder i forhold til borgere, pårørende, kolleger og elever. Arbejdet kræver, at man er åben for at forstå andre mennesker. Ikke kun dem, der minder om en selv, men også dem, der er anderledes, og som har deres helt specielle ønsker og forventninger til livet og dagligdagen 9

10 10

11 DE TRE HISTORIER De tre typer af historier, som er afbildet på tegningen herover, kan på forskellig vis skabe indsigt i og måske forståelse for menneskers forskellighed. De tre historier forholder sig til hinanden ligesom russiske babushka-dukker, hvor der inden i den store dukke ligger en mindre dukke, som igen indeholder en endnu mindre dukke På samme måde er det med det liv, mennesker lever her og nu. Alt, hvad mennesker foretager sig i det daglige (den upåagtede historie) er forankret i et livsforløb, der strækker sig fra fødsel til død (den lille historie). Livsforløbet er igen forankret i en kultur og en tidsepoke, som danner rammen om tilværelsen for en bestemt generation (Den store historie). Alle er vi børn, voksne eller pensionister på forskellige tidspunkter i den store historie. Historiske forhold og begivenheder (f.eks. krige, kriser og opgangsperioder) og betingelser i øvrigt (almene le- vevilkår, miljøpåvirkninger, vejrforhold m.v.) vil sætte sig spor i vores liv (den lille og den upåagtede historie) i form af levevaner, tilhørsforhold til steder, sygelighed og vil præge det syn, vi f.eks. har på æresbegreber, takt og tone, rettigheder, det offentlige og det at blive afhængig af hjælp eller at yde hjælp til andre. Det er ikke mindst den upåagtede historie, der handler om menneskers dagligliv, som medarbejdere i hjemmeplejen skal have en god fornemmelse af. Dels har de selv et hverdagsliv og dels spiller de ligesom den unge mand på pressebilledet en rolle i andres hverdagsliv, når de skal yde andre relesamarbejde med borgere om løsning af hverdagens opgaver. For ikke på forhånd at fortabe sig i en optagethed af andres kulturelle baggrund eller religiøse orien- vant hjælp og i øvrigt skal tering kan opmærksomheden mod de tre historier med fordel foregår nedefra og op så fokus først og fremmest rettes mod den upåagtede historie og det levede liv hverdagen. Dernæst mod den helt unikke livshistorie og endelig til sidst mod den store mere generelle historie; f.eks. verdenshistorien, 11

12 hjemlandets historie, modtagelandets historie mv. der kan tjene som nyttig baggrundsinformation hverken mere eller mindre. Ved at kigge på de tre historier nedefra og op undgår man i bedste fald at opfatte mennesker som bærere af en kultur eller som del af en kultur, som blot overtages fra tidligere generationer. En sådan opfattelse af kultur er meget statisk og afgrænset og lægger op til, at det kan lade sig gøre at beskrive en kultur og at man ud fra kulturindsigten også kan udlede noget om de mennesker, der er en del af kulturen. Tager man afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og betragter man menneskers færden og daglige organisering af livet i hverdagen forsvinder kulturelle træk ikke. Det bliver imidlertid tydeligt at kultur skabes og udvikler sig i, når mennesker mødes og omgås hinanden i dagligdagen. Med dette afsæt forstås kultur ikke, som noget man er, men noget man gør. I andre sammenhænge skelnes mellem to forskellige kulturbegreber: Det homogene kulturbegreb og det heterogene kulturbegreb ii. Det, det er særlig vigtigt at hæfte sig ved er, at etniske minoriteter - med mindre de er anden generations indvandrere - på et tidspunkt i deres liv er migreret, dvs. flyttet fra én kulturel og samfundsmæssig sammenhæng til en anden. For de allerfleste vil et opbrud fra noget kendt og hjemligt til opbygning af og tilvænning til en ny tilværelse i nye omgivelser og sammenhænge være forbundet med en række tab og udfordringer. Tabene, der bl.a. er beskrevet i Sundhedsstyrelsens rapport om etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici iii, kan handle om: tab af sproglige kompetencer, idet modersmålet ikke længere har nogen brugsværdi i danske sammenhænge. Et nyt sprog skal læres fra bunden tab af sociale relationer, idet der er sket en adskillelse fra familie og bekendte. Nære personer er måske døde eller forsvundet. Savnet skal bearbejdes. Gamle relationer skal vedligeholdes på tværs af afstande og nye skal skabes. tab af status, idet personer muligvis mister den sociale og familiære status, de har haft i deres hjemland og i stedet udsættes for personlig og social marginalisering og eventuelt diskrimination. Nye positioner og roller skal erobres, udfyldes og anerkendes. tab af sociale kompetencer, idet omgangsformer og spilleregler med hensyn til at begå sig socialt i forskellige sammenhænge ikke længere sidder på rygraden men skal justeres eller erhverves på ny. tab af lokalkendskab, idet omgivelser ikke er udforsket og betrådt og historier ikke er kendt. Evnen til at finde rundt og orientere sig i nye geografiske, sociale og samfundsorganisatoriske sammenhænge skal udvikles fra bunden. Sådanne tab vil sætte sig spor i hverdagshistorien. Hverdagens trummerum vil ikke længere være præget af den samme lethed og forudsigelighed som gjorde sig gældende i hjemlandet og meget energi skal specielt i den første tid efter flytningen eller flugten, bruges på gøremål og begivenheder som personer med dansk baggrund finder banale og selvfølgelige. Tænk bare på hvor anstrengende det kan være at være turist i fremmede omgivelser og hvor det at finde vej, tage bussen, købe ind mv. er forbundet med vanskeligheder Migration er en proces og overvindelsen af tab og tacklingen af udfordringer vil for etniske minoriteters vedkommende afhænge af flere ting: Deres personlige historie og måde at gribe livet i hverdagen an på. Hvor lang tid de har været i landet. Hvilken imødekommenhed de har oplevet fra modta- 12

13 gerlandets side. Asylpolitikken, offentlige myndigheder og hjælpesystemer, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, naboer mv. kan gøre det mere eller mindre svært for tilflyttere at finde fodfæste i det danske samfund. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på de årsager og omstændigheder, der får personer til at flytte fra et land til et andet. Ofte deles årsager til migration op i de såkaldte push and pull-faktorer. Push-faktorer er faktorer, der driver personen ud af hjemlandet. Det kan f.eks. være krig, fattigdom og sult. Pull-faktorer, er faktorer, der trækker personen mod modtagerlandet i kraft af basal sikring af de daglige livsfornødenheder, bedre job- og uddannelsesmuligheder, politisk frihed mv. iv Immigranter er betegnelsen for personer, der af forskellige grunde flytter fra ét land til et andet. De hollandske bønder, de indiske læger og andre er nogle af nutidens immigranter. De søger hertil for at arbejde og bor her måske kun en en tid. Andre immigranter har en anden historie og andre grunde til at være her. Ikke sjældent omtales personer med anden etnisk baggrund end dansk under ét som flygtninge og indvandrere men reelt er deres betingelser for at være i Danmark afhængig af om de er hhv. indvandrere, flygtninge eller familiesammenførte v. Indvandrere er den almindelige betegnelse for alle dem, der kom til Danmark fra f.eks. Tyrkiet, Jugoslavian og Pakistan i 60 erne eller 70 erne for at arbejde. Mange troede, de blot skulle være her midlertidigt og har haft en intension om at vende tilbage med en opsparing. Mange har imidlertid måttet sande, at det er svært at flytte væk fra børn og samfundsmæssige goder og at meget også er forandret i hjemlandet i mellemtiden. Flygtninge er betegnelsen for alle dem, der er kommet til landet pga. krig eller politiske uroligheder. Antallet af flygtninge voksede stærkt i 80 erne da den danske asylpolitik var mindre restriktiv. Mange er traumatiserede også børnene, der ikke mindst påvirkes af forældrenes følelsesmæssige reaktioner. En lang række psykosomatiske symptomer såsom depression, aggression, nevøsitet og PTSD knytter sig til langvarig flugt, voldsoplevelser og tabsoplevelser vi. Mange har mistet nære familiemedlemmer eller er blevet skilt fra dem. Det er ikke usædvanligt at familiemedlemmer er spredt ud over hele verden. Uroen i hjemlandet og opsplitningen i familien afholder mange fra at ønske sig tilbage og flere er fra begyndelsen indstillet på, at det er her, de skal være. Familiesammenførte er betegnelsen for alle dem, der er kommet til landet fordi de har haft pårørende her. En del forældre bliver i en relativt sen alder familiesammenført med deres børn. De har derfor ikke levet et voksenliv i landet, med hvad det indebærer af tilknytning til f.eks. arbejdsmarkedet og lokalmiljø. Mange er stærkt afhængige af deres børn og lever et meget afsondret liv. 13

14 DE TRE HISTORIER - ØVELSE Tænk på en person du kender. Hvilke spørgsmål i relation til de tre historier kunne være med til at skabe klarhed for dig i forhold til noget af det, du oplever i mødet med vedkommende i dagligdagen? Vær opmærksom på, at de tre historier ikke kun har en brugsværdi, når du står overfor en person, der har en anden etnisk baggrund end dig selv. I bedste fald kan de være med til at skærpe din generelle opmærksomhed mod menneskers forskellighed. På de næste sider omtales Amina. Hun 45 år og kommer fra Somalia. Hun flygtede alene til Danmark i 1998 og blev familiesammenført med sin mand og sine tre børn i Flugten til Danmark foregik gennem en menneskesmugler, som ordnede pas og arrangerede flyverejsen til Danmark, hvorefter hun blev overladt til sig selv. Hun endte i lufthavnen i Danmark og blev derefter ført til Sandholmlejren. Her var hun i to år, inden hun bosatte sig i Herning, hvor hun kendte nogen. Gik på sprogskole i 8 måneder men fik ikke aflagt prøve, da hun var nødt til at få arbejde og da der var mange opgaver at løse i forhold til hjem og børn. Flere af børnene har haft problemer af forskellig slags. Amina, der egentlig har et længerevarende skoleforløb bag sig fra Somalia, arbejdede mange forskellige steder som ufaglært, inden hun søgte ind på social- og sundhedsskolens grundforløb. Samtidig gik hun til dansk undervisning på aftenskole og uddannede sig efterfølgende til social- og sundhedshjælper. Amina bor i dag alene sammen med sine børn. Hendes mand bor et andet sted i byen. Børnene er henholdsvis 18, 16, 14, 7 og 4. De to sidste blev født i Danmark. Derudover har hun venner, som hun har lært at kende her i byen. Hun kommer bl.a. hver fredag i et lokalt beboerhus, hvor hun sammen med andre somaliske kvinder danser eller spiller indendørs fodbold. 14

15 HVERDAGSVIFTEN Når hjemmeplejens medarbejdere, ligesom den unge mand på pressebilledet, træder ind over dør- tærsklen til et andet menneskes hjem, spiller de som nævnt en vigtig rolle i den upåagtede historie som udfolder sig i andre menneskers hverdagsliv. Samtidig har de også selv et hverdagsliv, hvor tiden på arbejde sluger en del af døgnets timer. Hverdagen er det levede liv, som vi alle sammen lever dag efter dag efter dag efter dag. Dage består af stunder. Det ene øjeblik eller tidsrum efter det an- det - fyldt med hændelser, gøremål, ting og mennesker. Mange af hverdagens stunder er imidlertid trivielle, banale og upåagtede og det kræver derfor noget særligt at få øje på dem. Den viftemodel, som vises herover kan være med til at synliggøre det helt almindelige liv, som mennesker lever dag efter dag efter dag. Centrum i modellen er sengen, idet sengen er det sted, hvor de allerfleste mennesker begynder og slutter deres dag. De næste ringe uden om sengen symboliserer dels den private bolig og haven, terrassen eller fællesområder i nabo- laget. Yderste ring symboliserer det offentlige rum. Den blå streg, der er tegnet ind i denne udgave af modellen, viser hvor Amina befinder sig en helt almindelig dag, hvor hun ikke er på arbejde. Det meste af tiden er hun hjemme, hvor hun laver formen et par gange i løbet af dagen bevæger hun sig af sted for hhv. at aflevere og hente børn i børnehave og skole. Aminas dag består af en perlerække af tidsrum og stun- skellige ting i forskellige rum, der, der kan sammenlignes med små isbjerge, hvor kun en mindre del er synlig for det blotte øje. Over vandet ses det levede liv som består af synlige hændelser, aktiviteter, ting mv.: morgentoilette, bøn, madlavning, samvær med børn, gåtur til og fra børnehave, tøjvask, middagshvil, fjernsynskiggeri mv. Under vandet skjuler sig det det oplevede liv, hvor hændelser, aktiviteter, ting mv. fortolkes og tillægges betydning af den enkelte. 15

16 HVERDAGENS STUNDER NÆRMERE UDFORSKNING Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Amina står op for at bede. Hun har vænnet sig til det og vågner helt automatisk. Før hun begynder at bede, er der visse ritualer, der skal overholdes. Hun går på toilettet, vasker sine hænder, sit ansigt og derefter højre hånd og venstre hånd 3 gange hver. Stryger vand over hovedet 3 gange, vasker ører, højre fod og til sidst venstre fod. Først derefter er jeg parat til at bede, ellers må man ikke. Man skal være ren, når man beder. Amina er muslim og beder 5 gange om dagen à 5 minutters varighed. Tidspunkterne for hvornår hun skal bede skifter. Hun har en kalender som viser, hvornår hun skal bede. Hvis hun er hjemme, beder hun som regel fra sit soveværelse, men det kunne være hvor som helst. Bare der er ro. Hun vender sig mod mekka. Ifølge Amina er det at bede til Gud en pligt. Hun føler, at hun har gjort en god ting og føler sig godt tilpas, når hun har bedt. Hun mærker en indre ro og lykke. Hun har vænnet sig til at bede hver dag og hun får dårlig samvittighed, når hun en enkelt gang ikke gør det. Amina vågner, fordi de små er tidlig oppe. Amina går i køkkenet og tilbereder morgenmad til børnene og laver madpakker. Amina følger de to mindste i skole og børnehave. De store passer sig selv. Amina går en tur. Det gør hun de morgener, hun ikke er på arbejde. Amina ved, at det er godt for hende at gå. Hun har problemer med vægten og hvis hun sidder for meget, så får hun ondt i ryggen. Når hun går sin morgentur, tænker hun meget over sit liv: sin familie i Somalia, sine problemer med mand og børn og smerter. Hun ser på andre jævnaldrende danskere, der har et godt liv med familie omkring sig, fast arbejde, godt helbred osv. og ønsker at hun kan have et liv som dem. Ofte synes hun bare hun lever. Der er ikke noget, hun rigtig kan ændre på. Amina går hjem og rydder op og samler ting op efter børnene. Amina er meget opmærksom på at gøre det langsomt for ellers gør det ondt i ryggen. Hun går til fysioterapeut en gang imellem. En gang imellem går hun til læge for at få smertestillende piller. Amina hviler sig på sofaen inde i stuen. Amina laver mad. De spiser somalisk mad, ris, spaghetti m. kød, salat etc. Hun laver ny mad hver dag. Børnene spiser ikke det samme dagen efter, så rester havner som regel i skraldespanden. Amina beder. De store kommer hjem og passer sig selv. Amina sørger for at børnene laver lektier. Amina henter de små i børnehaven. Amina kommer hjem. De sidder i køkkenet og spiser sammen. De store rydder op. Amina går ind i stuen og slapper af i sofaen. 16

17 Hun er ikke helt væk men har et øje på, hvad børnene laver og siger, at de store skal hjælpe de små, hvis der er noget. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Amina går ind på sit soveværelse og beder. Amina rejser sig og sørger for, at de små er parate til at blive puttet. De store får lov til at være lidt længere oppe. Amina ser lidt fjernsyn, særlig tv-avisen og somalisk tv. Hun følger med i krigen i Somalia. Hun bliver ulykkelig af at se det. Men det er mit land, siger hun. Amina sender penge hjem til sin familie. Hun vil gerne vende hjem en gang og regner med at familien vil hjælpe hende til den tid. Hvis jeg vidste, hvordan det var nu, ville jeg måske ikke være stukket af. Tænkte ikke at det ville vare så lang tid. Når børnene siger, at de vil det ene eller det andet, når de bliver store, siger Amina til dem: at til den tid er vi måske ikke her. Samtidig ved hun, at børnene nok ikke kan flyttes. Jeg har lært dem sproget. Det er vigtigt at de kan snakke somalisk med mig og at de kan tale i telefon med min mor Amina går i køkkenet og tager sine smertestillende piller hvis det er nødvendigt (pillerne bevirker, at hun bedre kan sove). Amina går i seng. Amina står op og beder. Amina står op og beder. 17

18 ARBEJDSDAGENS STUNDER NÆRMERE UDFORSKNING Amina er fast vikar i hjemmeplejen og når en af hendes helt almindelige arbejdsdagee anskues igensom viser hvor Amina befinder sig i tid og nem hverdagsviftens optik, fremkommer der igen en streg, rum mens hun er på arbejde. I denne illustration er det ikke sengen i det private hjem, der er om- drejningspunkt for viften. Det er derimod det sted, der kan betegnes som arbejdets hjemmebase. Det kunne være hjemmeplejegruppens lokale eller medarbejdernes møderum på plejecenteret. En typisk arbejdsdag består ligesom dage i øvrigt af en perlerække af stunder. Det meste af tiden går med hjemmebesøg. Mellem hjemmebesøgene transporterer Amina sig af sted på cykel og derudover tilbringer hun noget tid i løbet af dagen i gruppelokalet, som hjemmeplejegruppen holder til i. I dagens samfund er der kamp om kompetente medarbejdere også dem der har en anden etnisk baggrund end dansk og der skal gøres en særlig indsats for både at rekruttere og fastholde dem. Goattraktive arbejdsdage er nøglen til medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og de arbejdspladser og det er derfor et vigtigt fælles anliggende for såvel ledere som medarbejdere at blive klogere på, tage stilling til og aktivt begynde at påvirke de faktorer, der er i spil, når det handler om trivsel på og glæfor konkrete medarbejdere kan må- de ved jobbet. En opmærksomhed mod arbejdsdage og hvorledes de fungerer ske være et skridt på vejen mod en rummelig arbejdsplads, hvor alle uanset baggrund trives. Hvordan fungerer arbejdsdagens stunder for Amina? Hvilke stunder bidrager til trivsel og arbejdsinspiration til forbedrin- glæde? Hvilke stunder gør det modsatte? Viden om dette kan derefter give ger og konkret handling. 18

19 ARBEJDSDAGENS STUNDER - SAMTALEVÆRKTØJ Prøv med udgangspunkt i den tomme vifte herunder at få øje på gode og mindre gode stunder i dit arbejdsliv.. Er det muligt at få øje på stunder som gør, at du er særlig glad for og føler dig tilpas med dit arbejde? Er det muligt at få øje på stunder som du er utilpas med og som påvirker din arbejdsglæde? Hvilke forbedringer i løbet af en arbejdsdag kan du få øje på som ville gøre en forskel for dig? Kan du få øje på nogen eller noget, som kan bidrage til at flere af arbejdsdagens stunder bliver gode? Tegn eventuelt forløbet af en typisk dag ind i hverdagsviften 19

20 20

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere