Nytænk marketingfunktionen! Samtaler om marketing og bundlinjeeffekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytænk marketingfunktionen! Samtaler om marketing og bundlinjeeffekt"

Transkript

1 Nytænk marketingfunktionen! Samtaler om marketing og bundlinjeeffekt Kravene til danske virksomheders konkurrenceevne er konstant stigende. Dramatisk ændrede forbrugerkrav, redefinerede markedsvilkår og en helt ny økonomisk virkelighed sætter virksomhederne under pres. Et middel til at klare de nye udfordringer er at opnå øget markedsorientering og innovation gennem fokus på marketingfunktionens rolle i virksomheden. Nogle virksomheder er mere markedsorienterede end andre. De kan læse markedet, forstå kundernes behov og forudsige konkurrenttiltag, hvorved de danner sig et konkurrencemæssigt forspring, som udmønter sig i forbedret indtjening. I traditionel markedsføringsteori tillægges marketingfunktionen opgaven med at sikre virksomhedens markedsorientering. Heraf antager markedsføringsteorien, at manglende markedsorientering i virksomheden skyldes manglende performance i marketingfunktionen. Det er derfor interessant at se på, hvilke opgaver, marketingfunktionen skal varetage for at performe optimalt og om disse opgaver varierer, fx afhængig af, hvilken branche virksomheden er i. På denne baggrund har lektor Anne Martensen og professor Jan Mouritzen, begge CBS, igangsat forskningsprojektet Rethinking Marketing. Som optakt til forskningsprojektet blev der i foråret 2010 gennemført en række interviews med marketingchefer i otte store danske virksomheder. Marketingcheferne blev bedt om at prioritere otte centrale marketingroller. I denne rapport gengives refleksioner og kommentarer fra interviewene. Otte funktionelle områder inden for marketing Forskningsprojektet Rethinking Marketing tager udgangspunkt i et engelsk studie, der er udarbejdet af The Marketing and Sales Standards Setting Board (2006). Det engelske studie har tillagt marketingfunktionen otte såkaldte functional areas, som marketingafdelingen skal varetage: Tilvejebringe market intilligens og kundeindsigt Sikre et marketingfokus i virksomhedens strategi Drive innovation for at udvikle værdi for kunden Lede markedskommunikationsindsatserne Monitorere marketingeffektivitet på et forsvarligt grundlag Lede marketingprogrammer og -indsatser Arbejde med andre businessfunktioner og -partnere Lede og udvikle teams og personer De interviews, der er gennemført i dette projekt, og som gengives i denne rapport, havde de otte områder som udgangspunkt. De interviewede blev bedt om at prioritere de otte områder, således at de vigtigste områder kom øverst på listen. I forbindelse med prioriteringen kommenterede de interviewede også på fremtidens udfordringer for marketingfunktionen. Formålet med interviewene var på den ene side at undersøge, om de otte funktionelle områder fra den engelske undersøgelse også havde relevans i Danmark. For det andet var ambitionen at få kvalificeret forståelsen af, hvor udfordringer og muligheder ligger inden for hvert område og for marketingfunktionen generelt. Forhåbentlig kan denne afrapportering af interviewene også inspirere andre marketingansvarlige til at evaluere, hvilke funktionelle områder de anser som vigtigst, og hvad det har af konsekvenser for marketing nu og i fremtiden. 1

2 1. Tilvejebringe market intelligence og kundeindsigt Marketings synlighed overfor de øvrige enheder og ledelsen afhænger af evnen til at tilvejebringe marketing intelligens og kundeindsigt. Derfor fik funktionsområdet Tilvejebringe market intelligence og kundeindsigt generelt en høj score blandt de interviewede. Dog mente tre personer, at intelligens var en del af opgaven med at sikre et marketingfokus i virksomhedens strategi. Det blev fremhævet, at det ikke så meget var markedsinformation, der er interessant, men derimod markedsindsigt og -viden. Altså at marketing påtager sig rollen med at fortolke markedsinformationen til indsigt, der kan bruges til at løse virksomhedens problemer. FMCG-virksomhederne (fast moving consumer goods) var dem, der i højeste grad benyttede sig af markedsviden til at evaluere indsatser og sætte ind med nye markedstiltag. Fælles for alle de interviewede marketingchefer (CMOs) var, at de var opmærksomme på behovet for, at de kanaliserede markedsindsigten videre, men flere udtrykte, at de endnu ikke var gode nok til at få delt markedsindsigten med relevante parter i organisationen. Årsagen hertil kan både være manglende markedsorientering og dermed interesse for markedsindsigt hos de andre funktioner, som det kan være mangel på marketingfunktionens eget fokus på at viderebringe indsigten. Der er stor forskel på, hvilken type markedsviden de enkelte virksomheder indsamler. FMCG har primært fokus på løbende markedsrapportering, suppleret med styring af front-end innovation i markedet via brugerinputs fra paneler og/eller hjemmeside. Nogle marketingfunktioner monitorerede systematisk konkurrenttiltag via sælgere, andre gjorde det kun sporadisk typisk pga. manglende systematisering af samarbejde mellem salg og marketing på dette område. Inden for servicesektoren, er der mest fokus på analyser baseret på kundetilfredshedsmålinger. Flere (ikke FMCG) udtrykte, at indsamling af markedsviden var en omkostning, der var svær at påvise effekten af. Monitorering af downstream processer (måling af kommunikation) i porteføljen er marketings vigtigste funktion, men anses af topledelsen som en reaktiv funktion, hvor ledelsen sætter rammerne for aktiviteterne. En del deltagere udtrykte dog, at der var en stigende forståelse for behovet for investering i market intelligence for at opnå konkurrencefordele. En deltager fortalte, at de har gennemført en conjoint analyse, hvor de sammenlignede eget brand med konkurrenterne og kunne vise, at branding betød accept af op til 20 pct. højere pris. En sådan talbaseret argumentation gav en ny forståelse for behovet for branding i virksomheden. 2

3 2. Sikre et marketingfokus i virksomhedens strategi FMCG og medicinalbranchen er den kategori, hvor marketing er mest involveret i virksomhedens forretningsstrategi. Dette skyldes formentlig primært, at marketingdirektøren (CMO) sidder som en del af topledelsen. Derimod er det forskelligt, i hvor høj grad CMO deltager i udviklingen af virksomhedens strategi. Kun to CMO'er indgik i team med topledelsen om udviklingen af virksomhedens strategi. De fleste CMO'er leverer input til de personer i virksomheden, der udarbejder strategien. Marketings input kan derved blive en integreret del af strategien eller fremgå som en separat del af strategien. Integrationen gælder primært de innovative og investeringstunge, der er stærkt afhængige af launchsucces. For downstream virksomheder er marketing typisk en separat del af strategien. De interviewede skelnede skarpt mellem marketingmål og forretningsmål. Marketingmål omfattede brandingmål, awareness, genkendendelse, liking, MA mv. i forhold til forretningsmæssige mål ikke mindst toplinje og bundlinje. Der var generelt enighed blandt alle interviewede, at det er svært at identificere en målbar sammenhæng mellem de marketingmæssige mål og forretningsmålene. De to typer mål måles hver for sig. Vigtigt er det at bemærke, at de også fastsættes uafhængigt af hinanden. Flere deltagere efterlyste mere konkret viden om forbedring af målbarhed især på kampagne-/indsatsniveau. Medicinalbranchen skiller sig dog ud på dette punkt, idet man i denne branche i højere grad forsøger at implementere en kommerciel markedsværdibetragtning fra start til slut som rettesnor for strategien. Det fremhæves her, at marketing ved at spille en rolle i Strategic Marketing Management kan være ledende for virksomhedens strategiske retning. De redskaber, som Strategic Marketing Management disponerer over, giver den bedste mulighed for at vurdere succesen for et produkt, for eksempel gennem markeds feedback og tests; vurdering af konkurrentsituation eller analyser af makroøkonomiske og -sociologiske trends. På dette grundlag udarbejdes de mest valide forecasts for virksomhedens produktudvikling og pipeline. I FMCG er der også et stigende fokus på at sikre produktchefer og øvrige medarbejdere i afdelingens fokus på forretningen frem for kun marketingmæssige mål. Det udmønter sig især i et øget fokus på bundlinje (resultat) frem for toplinje (omsætning og markedsandel). I FMCG er alle CMO erne resultataflønnede, og der arbejdes aktivt for at få indført resultatløn for marketers (primært produktchefer). Det er ikke tilfældet med de øvrige interviewede. FMCG-lederne indfører resultatlønnen for at sikre, at marketingansvarlige har fokus på resultatet. FMCG-lederne ønsker, at marketers skal lave en samlet optimering af marketingmix, herunder et tæt samarbejde med salg med fokus på bundlinje. 3

4 3. Drive innovation for at udvikle værdi for kunden Meget innovative virksomheder, fx medicinalvirksomheder, arbejder med upstream processer i produktudviklingen, hvilket vil sige, at market intelligence kombineret med strategisk planlægning udgør de vigtigste funktioner for virksomhedens fremtidige succes. Upstream processen dannes af et samarbejde imellem marketing, produktudvikling, strategiske planlæggere og supply chain, hvor marketing skal evne at tilvejebringe eksterne data og viden om det potentielle marked for produktet, og derfor også evnen til at udarbejde valide forecasts og estimater for den fremtidige penetration. Det er virksomheder, som er dybt afhængige af, at disse udviklingsprocesser lykkes, og som ofrer mange penge på processerne. Downstream er i disse virksomheder (dvs. medicinalvirksomheder og andre upstream fokuserede virksomheder) mindre væsentlig, det betyder ikke så meget, om man ikke har den fulde effekt af en reklame eller har et kendskabsmål, der ikke er i top. Det vigtigste for disse virksomheder er relevansen og styrken af det produkt, der er udviklet i forhold til konkurrenterne og beslutningstagere, fx i det offentlige bevillingssystem. Downstream processen er her mere opnåelsen af brand equity ikke på produktniveau men mere på corporate niveau, idet der i disse virksomheder ofte sælges på B2B-markeder. FMCG-virksomhederne har mere fokus på downstream end på upstream, uagtet at der også pågår innovation og produktudvikling i disse virksomheder. Denne synes dog ikke initieret i væsentlig grad af marketing, men mere af produktudvikling og topledelsen, om end der var et ønske om og indsatser for, at marketing blev mere ledende. Marketingfunktionens innovationsopgave i FMCG bliver derfor enten at gennemføre mindre produktjusteringer eller at sikre en effektiv implementering af nye innovationer. Et væsentligt område, der fremhæves, er reduktion af perioden for markedsmodningen. Alle CMO er i FMCGvirksomheder anførte reduktion af go-to-market tid for nye tiltag, som en væsentlig konkurrenceparameter, herunder også effektivt at have sikret sig mod fejlinvestering i innovation uden markedsefterspørgsel eller hvor salgs- og markedsinvesteringen ikke står mål med indtjeningen. Marketing har således en underordnet ikke styrende, men leverende funktion i downstream virksomhederne hvorimod marketing i upstream sammenhænge anses for måske den vigtigste disciplin, især hvis man kan udarbejde holdbare estimater og koble forbrugerinput til forventede salgstal og således opgradere marketing til at stå som garant for markedsværdien af udviklingsprojekterne (Strategic Marketing Management). Produktchefen skal være R&D s sparringspartner også selv om der er opbygget en selvstændig innovationsfunktion i marketing. Flere deltagere understregede, at der kun skal være en høvding for produktet i alle led af udviklingsprocessen, og det skal være produktchefen, som har markedsindsigten. Dermed skaber et øget fokus på innovation behov for at komme væk fra den gamle siloorganisering for i stedet at lade marketing-/produktchefen arbejde tværorganisatorisk. Generelt er innovation og innovationsprocesser fra ansvaret for igangsætning af innovationsprocesser til ansvaret for at sikre en hurtig og økonomisk sikker go-to-market for nye produkter højeste fokus for stort set alle virksomheder. Dette ser dog ikke ud til at gælde finansielle virksomheder, hvor CMO erne udtrykte, at der ikke sker innovation. 4

5 Upstream Styre innnovation og produktudvikling ud fra kommende markedsværdi, "hitrate" og ROI Launch Downstream Styre markedskommunikation og salg ud fra en effektbetragtning 4. Lede markedskommunikationsindsatserne Den overordnede ramme for virksomhedens kommunikation bør dannes af virksomhedens brandstrategi. Den overordnede ramme for virksomhedens kommunikation bør dannes af virksomhedens brandstrategi. Men CMO erne udtrykte, at der i mange af virksomhederne er en dårlig forståelse i den øvrige organisation for behovet for branding. Branding er nærmest et fy-ord. Som en påpeger, så kan det være særdeles svært at få finansieret brandingtiltag. Selv om marketing selv har den forståelse, at brand values er væsentlige for at skabe præferencer og dermed salg, så kan marketing ikke opstille en businesscase for brandingtiltagene. Branding har meget forskellige vilkår og forståelse blandt de interviewede. Branding har nærmest fået et image som kommunikation, altså at branding er et spørgsmål om en høj mediespending med det formål at opnå en høj awereness. Brandingbegrebet kobles ikke til forretningsorientering, selvom den klassiske brandingteori netop ser branding som den marketingmæssige indgangsvinkel til virksomhedens positionering og forretningsstrategi. Tilsvarende kobles branding ikke til bundlinjen, snarere tværtimod indikerer flere, at en brandingindsats er en ren omkostning, der reducerer bundlinjen. FMCG og nogle BtC-virksomheder vurderer det som en væsentlig opgave for marketing at fastholde brandvalue og udbrede virksomhedens brand både internt og eksternt. For ikke FMCG-virksomheder var der en generel enighed om, at hvis ikke man har en brændende platform for branding, så er det svært at få finansieret brandingtiltag (forstået som en større medieindsats uden direkte relation til afsætning af et produkt). En burning platform kan være en fusion, markante tiltag fra konkurrenter eller lignende. Manglende finansieringsvillighed blev tilskrevet problemer med at dokumentere bundlinjeeffekten. Der var enighed om, at KPI s på brandværdier kun er indikatorer og kan bruges til at supplere top- og bundlinjeresultater. I fokusgruppen var der dog en større forståelse for behovet for branding, hvor brandvalue er væsentligt for at skabe præferencer. Her blev branding tolket om til virksomhedens storytelling, som man anså for væsentlig. For upstream fokuserede virksomheder er monitoreringen af downstream indsatser mindre væsentlig, det betyder ikke så meget, om man ikke har den fulde effekt af en reklame eller har et kendskabsmål, der ikke er i top. Selve distributionen af nye produkter kræver marketingindsatser, men de vigtigst redskaber er salgsredskaberne. 5

6 5. Monitorere marketingeffektivitet på et forsvarligt grundlag Marketing skal argumentere økonomisk for sine investeringer og i sidste ende eksistensberettigelse. Det var alle CMO erne enige om. Men de udtrykte også alle frustration over manglende mulighed for effektivt at monitorere effekten af marketingindsatserne. Flere CMO er efterlyste mere viden om, hvordan man opstiller troværdige business cases og dokumentation for effekten af marketingtiltag på bundlinjen. Der var en generel opfattelse af, at der er mange forhold, der har betydning for bundlinjen, hvor markedsføringen blot er en parameter. FMCG-virksomhederne lægger i lige så høj grad fokus på optimering af andre P er, som pris-justering, størrelse, Retail-space allocation mv. I den finansielle sektor, hvor der arbejdes med en database, er det muligt ret tæt at monitorere effekten af marketing. For CMO erne var det implicit, at et øget kendskab til virksomhedens produkter genererer mere salg og vækst, men denne forståelse blev ikke nødvendigvis delt af den øvrige organisation. Derfor havde alle CMO s opstillet forskellige performanceindikatorer, men uden at der kunne fastsættes en direkte sammenhæng mellem indsats og bundlinjeresultat. Som en CMO udtrykte det, så fokuserede de på monitorering på processer frem for ROI. 6. Lede marketingprogrammer og indsatser Som en CMO udtrykte det: Hvis ikke marketing skulle stå for gennemførsel af kommunikationsindsatsen, hvem skulle så? I servicebranchen mødte vi flere virksomheder, som helt havde droppet den eksterne kommunikation, men alene fokuserede på den interne bearbejdning og værktøjer til de medarbejdere, der leverere ydelsen til kunderne. Den ene i form af et triggerbaseret marketingsystem, den anden i form af uddannelsesbåren employeer branding af servicemedarbejdere. Ledelse og gennemførelse af marketingprogrammer opfattes af CMO som meget operationelt, og funktionen fik derfor generel lav prioritering. 7. Arbejde med andre businessfunktioner Nogle virksomheder fungerer traditionelt med en stærk fragmentering af forskellige enheder: direktion, produkt marketing, corporate marketing, salg, R&D, etc. I fokusgruppen blev denne opdeling kaldt: Vanvittig problematisk. Silotankegang fører iflg. CMO erne til suboptimering og betyder, at marketingperspektivet i virksomheden har en hensynende tilværelse. I mindre innovative virksomheder og traditionelt produktdrevne virksomheder, hvor der udvikles et produkt ud fra en ingeniørmæssig/teknisk tankegang, er marketing primært kommunikationsfrembringere og målere af kommunikationseffekter, uagtet at marketing ofte hjælper øvrige funktioner med input om forbrugerne. Det virker som om, at de øvrige afdelinger og ledelsesfunktioner selv ynder at tage æren for successer, som 6

7 marketing har været med til at frembringe, hvilket giver anledning til en vis frustration hos marketingcheferne. Man skal selv tage the lead, hvis dette skal ændres, siges det, og helst sidde i direktionen, hvor man har indflydelse på sammenhængskraften og mulighederne i de projekter, der ønskes markedsført/solgt. Der er stor forskel på hvor integreret salg og marketing er. Selv for FMCG-virksomheder, hvor produktchefernes KPI er omfatter bundlinjeansvar, er salget organisatorisk adskilt fra marketing. Dog har en FMCG-virksomhed en salg- og marketingdirektør. I en FMCG-virksomhed indgår samarbejdet med salg, herunder operationelle mål som antal besøg i salgsafdelingen, som en del af produktchefens KPI er. I den finansielle sektor har marketing ansvaret for kundeserviceprocesserne, men kundeansvaret ligger i forretningsområderne. Marketing og forretningsområderne refererer her ind til samme kommercielle direktør. Ellers gælder for de øvrige deltagende virksomheder, at salg og marketing er adskilte organisatoriske enheder, hvor samarbejdet giver udfordringer i dagligdagen. Der er en generel enighed om, at det er uhensigtsmæssigt, hvis salg og marketing er for adskilt. Det er marketings ansvar at have en holistisk markedsindsigt og levere input til salget. Denne arbejdsdeling bliver tydeligst udtrykt i FMCG-virksomheder. En del af de deltagende virksomheder arbejder med høj grad af tværorganisatorisk integration. Dels hvor marketing deltager i tværorganisatoriske ledelsesfora, og dels hvor andre enheder som økonomi, supply chain og HR deltager i marketings ledergruppemøder. 8. Lede og udvikle teams og personer Alle var enige om, at man som CMO naturligvis skal motivere og udvikle sine medarbejdere i marketing. Der var dog stor spændvidde i prioriteringen af denne opgave i forhold til de syv andre områder. Noget tyder på, at desto mere velfungerende og selvkørende marketingfunktionen er, desto større vægt lægger CMO på at være personaleudvikler frem for at være marketingekspert. Fremtiden Ændringer af marketings ansvarsområder I de virksomheder hvor fokus er øget på up-stream, har en karismatisk leder stået for en turn around for at ændre virksomhedskulturen mod en mere marketingadaptiv, hvor marketing-forecast-instrumenterne inddrages sammen med udvikling af ansvarlighed for produktets succes og accountability målt på opnåelse af færre innovative fejlskud og større kommerciel succes (salgsudvikling, erobring af markedsandele). De pågældende ledere er alle erfarne indenfor stort set alle marketingaspekter og har igennem denne erfaring udviklet et kvalificeret syn på, hvor marketing kan supplere og fungere som ledelsesinstrument i upstream og dermed øge virksomhedens risikominimering i produktudviklingsprocessen. Det var en tydelig tendens i interviewene, at kommunikation og kampagne-aspekter (downstream) nedprioriteres i fremtiden til fordel for at drive innovation og sikre market intelligence og markedsfokus (upstream). 7

8 Der ses to fremtidsscenarier i fokusgruppen: en meget stor vægtning af upstream og lanceringsplanlægning og styring af innovation og et scenarie, der omfatter det hele, altså både upstream og downstream eksekvering af kommunikation og udadrettede aktiviteter efter launch. Succeskriterier Marketingfunktionens succeskriterier afhænger af, om dens primære virke er indenfor up- eller downstreamprocesser. Ved upstream er det markedsestimaternes holdbarhed og produkternes evne til at blive solgt som forventet, der er succeskriterier. Product managing teams kan sikre koordinering i argumentation og samarbejde og opsætning af fælles mål for alle involverede units og afdelinger. Da det skal stå krystalklart, hvem der har ansvar, hvem der har ledelsen, står en produktchefen i spidsen for product management. Market management sikrer at marketing og produktudviklingsprocessen ser succesmålet som salget af produktet og dets kommercielle succes. Succeskriterier er, at alle går efter de fælles mål, og at dette udmønter sig i højere effektivitet og konkurrencestærke produkter med høj hitrate. Ved downstream er det evnen til at understøtte salget ved at skabe kendskab og præference for virksomhedernes produkter efter lancering bidrage til at øge markedsandele. Der indgår her en række KPImål for salg, men også for kendskab. I mindre grad tales om brand equity disse mål rubriceres mere som bløde parametre fordi de ikke er salgskoblede. Branding ses som en mere uafhængig indsats, der skal gennemsyre alle virksomhedens kommunikationsaktiviteter, og som skaber en god forudsætning for salget af produkterne. Administrerende direktørs marketing forståelse Den administrerende direktørs grad af marketingindsigt har stor indflydelse på, hvilke rammer marketingfunktionen har. I virksomheder, hvor den administrerende direktør ikke har en commerciel baggrund, er der typisk en opfattelse af marketing som en stabsfunktion, der har til opgave at udarbejde marketing kampagner og kundekommunikation. Det er typisk i denne type virksomheder, at marketing opfattes under begrebet som spøg, skæmt og bestilling af reklameartikler. CMO er i disse virksomheder udtrykker selv, at de føler sig begrænset i deres indflydelse og arbejdsopgaver i forhold til den øvrige organisation. Ingen af CMO erne refererer direkte ind til en administrerende direktør, der ikke har en dybere marketing forståelse (her tolket som marketingforståelse fra enten uddannelse eller arbejdsområde). Dermed også at jo større marketingindsigt administrerende direktør har desto tættere til sin egen person knytter han marketingfunktionen. En af deltagerne påpegede direkte, at reference til den administrerende direktør var forudsætningen for at få accept/indflydelse i den øvrige organisation. Ca. halvdelen af de deltagende virksomheder har oplevet en udvikling, hvor de har fået flere ansvarsområder/funktioner. Fælles for alle gælder, at ændringen er initieret af tiltrædelse af en ny administrerende direktør, der har ønsket en højere grad af markedsorientering i virksomheden. CMO er således afhængig af de overordnede rammer fra topledelsen. Inden for disse kan CMO forme, fokusere og udvikle marketingfunktionen i tråd med virksomhedens overordnede strategiske udvikling. Marketingfunktionens rolle Ønskepositionen for marketingfunktionen er iflg. flere af de interviewede CMO er at fungere som edderkoppen i midten af spindet, der holder styr på alle trådene og spinder nye forbindelser på tværs i 8

9 organisationen. Flere udtrykte, at de anser det for marketings rolle at være talsmanden for kunderne i organisationen. I de organisationer, hvor denne holdning er anerkendt, deltager marketing i en række tværgående projekter med IT, supply chain, R&D etc. Marketing tager ejerskab og/eller deltager aktivt i udviklingen af virksomheden. I én virksomhed fungerede marketing som katalysator for nye markedsorienterede projekter, hvor det var marketing, der initierede udviklingsprojekter ved at sammensætte de relevante funktioner. I de virksomheder, hvor marketing har en traditionel rolle, bliver de typisk ikke involveret i projekter på initiativ af andre enheder. Her holdes marketing orienteret om projekter via formelle lederfora på linje med andre supportenheder. Ledelsens forventninger til marketingfunktionen Der er stor forskel på, hvilke forventninger den administrerende direktør har til marketingfunktionen. Jo mere integreret i topledelsen CMO en er, desto færre eksplicitte forventninger til leverancer fra marketing er der. På baggrund af interviewene kan man få et indtryk af, at marketingfunktionen i mange virksomheder har en særstatus. Medarbejderne i marketing har en anden kultur end den øvrige organisation. Det er accepteret i organisationen og der er en selvforståelse i nogle marketingfunktioner at der er mere farverigt i marketing højere til loftet etc. Uden at det direkte blev specificeret, hvordan denne farverighed kom til udtryk. De virksomheder, hvor denne holdning til marketing kom tydeligst til udtryk, var også de virksomheder, som kun i begrænset omfang arbejdede med målbarhed og havde resultatfokus/løn. De tre interviewede administrerende direktører havde primært generelle forventninger til marketingfunktionen. Det var et gennemgående træk, at det typisk er marketing selv, der fastsætter, hvilken afrapportering til topledelsen de afgiver. Stort set alle opererer med månedlige statistikker, som i nogle virksomheder suppleres med assesment møder, hvor tallene gennemgås sammen med forslag til tiltag. En enkelt marketingdirektør udtalte: Tja det er jo ikke fordi jeg tror, at nogle vil mangle opgørelsen fra os. Men den er vigtig for mig at sende videre. Marketings forventninger til marketingfunktionen At the end of the day, så skal vi lave historiefortælling, så vi skaber behovet hos kunderne for produkter. Alle deltagerne var enige om, at marketingfunktionen skal sikre øget kendskab til virksomhedens produkter for at generere mere salg og vækst. Hvordan dette kommer til udtryk er der dog mere uenighed i. Med undtagelse af en enkelt, har alle ledere af marketingfunktionerne ambitioner på deres afdelings vegne, og ønskede at tage nye opgaver ind for at styrke funktionen og kundeorienteringen i virksomheden. Det er primært områder som innovation og PR, der er i marketingchefernes søgelys. Metode og forløb Første fase af forskningsprojektet Rethinking Marketing, der her er afrapporteret, er en kvalitative analyse blandt 12 ledere af marketingfunktioner - herefter betegnet CMO er - i nogle af de største danske virksomheder. I analysen var følgende brancher repræsenteret: finans, service, medical, FMCG, infrastruktur og humanitær organisation. Analysen blev gennemført som 8 dybde-interviews, samt en gruppesamtale. Desuden er der gennemført interviews med 3 administrerende direktører fra de deltagende virksomheder. Alle interviews er gennemført i april og maj Den kvalitative analyse er gennemført med støtte fra Christian Alsted fra analyseinstituttet Millward Brown, samt Kit Faber Boesdal og Tina Engberg fra konsulenthuset BusinessTree. 9

10 Den kvalitative analyse har fungeret som evaluering af de 8 engelske roller/functional areas i forhold til danske forhold, og dermed har den dannet input til udarbejdelse af spørgeskemaet til den efterfølgende kvantitative analyse. Organisatorisk indplacering Der har igennem de senere år været en del diskussion om marketingfunktionens hierarkiske placering i organisationen. Det har været diskuteret, om Marketing har en naturlig plads i direktionen. Blandt de deltagende virksomheder er der stor variation i, hvilket organisatorisk niveau marketing er placeret på. Lederne af marketingfunktionen hos FMCG-virksomheder er alle medlemmer af direktionen. Tilsvarende gælder for hjælpeorganisationen. CMO er i FMCG-virksomheder arbejder tæt sammen med den administrerende direktør, der også selv har en marketingmæssig baggrund eller stor forståelse for marketing. FMCG virksomhederne er således i høj grad marketing-drevne. De øvrige ledere refererer ind til direktionen. Kun få refererer til den administrerende direktør, de fleste refererer ind til en kommerciel chef, der fx samler ansvaret for distribution, salgsnet og marketing. Måske er det også derfor, at flere deltagere udtrykte, at det er lettere for BtC at få direktionen til at lytte, hvorimod at topledelsen i BtB virksomheder har mere fokus på produktet og intern transmission frem for kunde- og markedsfokus. Der findes dog virksomheder, hvor marketingledelsen ikke er repræsenteret i direktionen, og hvor CMO derfor oplever marketing som en leverende og operationel funktion uden strategisk ansvar. Denne type virksomheder har en teknisk og produktfokuseret direktion, som ikke prioriterer marketing-input særligt højt, ligesom der heller ikke sker en samkøring af marketing input med strategiske og økonomiske mål for virksomheden. Produktudvikling finder sted hos supply chain, som herefter beder marketing om at sælge/markedsføre et nyt produkt. Det opleves frustrerende af disse marketingledere, at marketing har en supplerende frem for en drivende rolle, og at virksomheden risikerer at blive svækket i sin markedsposition. 10

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere