Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 21

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Herning Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 65 år (erhvervet hjerneskade) Pladser i alt: til 60 år (multipel funktionsnedsættelse) 18 til 60 år (mobilitetsnedsættelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lonni Stadsbjerg Egtved (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 21

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bytoften Bo- og Aktivitetscenters målgruppe er borgere med erhvervet hjerneskade, mobilitetsnedsættelse og multipel funktionsnedsættelse i alderen år (ved indskrivning). Tilbuddet består af fem døgndækkede afdelinger: Aktivitetscentret, der drives efter servicelovens 104 og har 86 pladser. Bocentret, der drives efter Almenboliglovens 105, stk. 2 og med støtte efter Servicelovens 85 har 22 pladser. Bofællesskabet, der drives efter Almenboliglovens 105, stk. 2 og med støtte efter Servicelovens 85 har 6 pladser. Bo- og genoptræning, der drives efter servicelovens 107 og har 5 pladser. Satelitten, der drives efter Almenboliglovens 105, stk. 2 og med støtte efter Servicelovens 85 har 6 pladser. Tilbuddet leverer foruden i en vis udstrækning ydelser efter servicelovens 83, samt 85 støtte til udeboende borgere. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer, at Bytoftens økonomi i meget høj grad er bæredygtig og gennemskuelig. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 21

4 Tilsynet anbefaler, at tilbuddet sætter fokus på at opstille konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse, og at der følges op herpå. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet sætter fokus på at målene vedrørende borgernes sociale kompetencer og til dels også selvstændighed bliver mere konkrete, og at det i dagbogsnotaterne generelt kan ses at der arbejdes med de opstillede mål, samt at de faglige refleksioner over indsatsen ligeledes indarbejdes i dagbogsnotaterne til brug for løbende opfølgning og læring. Tilsynet anbefaler, at Bytoften ophører med at sælge ledsagelse til borgerne, da dette er i strid med gældende lovgivning, jf. afgørelse afsagt af Statsforvaltningen den I den konkrete sag har Statsforvaltningen vurderet, at det ikke er lovligt at opkræve borgere betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter samt opholds og rejseudgifter for ledsageren, og at ulovligt opkrævede beløb betalt for ledsagelse under ferier og lignende skal tilbagebetales. Side 4 af 21

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilsynsrapport 2012 og Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende tilbud med bilag. Uddrag af Bytoftens Kvalitetshåndbog. Etiske principper og værdier. Fag- og funktionsbeskrivelser. Opgavebeskrivelser. Statusrapporter inkl. udviklingsplaner. dagbogsnotater. Lederevaluering. Kursusdeltagelse Budget 2013 og APV'er Årsrapport 2012 og Driftsoverenskomst. Vedtægter. Tilsynet lavede observationer under hele tilsynet. Tilsynet interviewede tilbuddets ledelse bestående af en leder og to afdelingsledere, samt 12 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde fra de fem forskellige afdelinger i tilbuddet. Endvidere interviewede tilsynet ni borgere i fælles forum og tre borgere individuelt. Tilsynet talte mede borgere fra alle fem afdelinger. Tilsynet interviewede syv pårørende fra henholdsvis Bocentret, Bofællesskabet og Satelitten. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Side 5 af 21

6 Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Bytoften 73, 7400 Herning : Bytoften 73, 7400 Herning Lonni Stadsbjerg Egtved Mie Ørskov Jakobsen Afdelinger Satellitten, Bytoften Aktivitetscentret Bytoften Bocentret Bytoften Bofællesskabet Bytoften Bo- og Genoptræning Bytoften Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tilsynet har haft særligt fokus på at belyse temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer samt Økonomi. De øvrige temaer vil blive belyst i forbindelse med regodkendelse af Bytoften i Side 6 af 21

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 21

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet sætter fokus på at opstille konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse, og at der følges op herpå. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget lav grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller i dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget lav grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes Side 8 af 21

9 skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller i dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 1 (i meget lav opstiller i samarbejde med grad opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget lav grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. Bo- og genoptræning (udleveret skriftlig dokumentation på 3 borgere): Det fremgår af det udleverede skriftlige materiale, at der opstilles mål for borgernes træning, samt at indsatsen beskrives og evalueres. Der er fokus på at træne relevante funktioner, og det ses at der ift. en borger er fokus på at undersøge fremtidig beskæftigelse. Der opstilles ikke konkrete mål for skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Bocentret (udleveret skriftlig dokumentation på 2 borgere): Det fremgår af det udleverede skriftlige materiale på en borger, at der opstilles overordnede mål for fysioterapi og ergoterapi med beskrivelse og evaluering af indsatsen, men ikke for borgerens skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. For en anden borger er der en fin beskrivelse og evaluering af indsatsen ift. bl.a. beskæftigelse og ridefysioterapi, men der er ikke opstillet konkrete mål for borgerens skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. I borgerens dagbogsnotater fokuseres der alene på borgerens fysik. Bofællesskabet/Neuropædagogisk Team (udleveret skriftlig dokumentation på 4 borgere): I det udleverede skriftlige materiale beskrives det ved tre ud af fire borgere, hvilken beskæftigelse borgeren har, men der opstilles ikke mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Satelitten (udleveret skriftlig dokumentation på 5 borgere): Det fremgår af det udleverede skriftlige materiale, at der ikke opstilles konkrete mål for borgernes Side 9 af 21

10 skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) Aktivitetscentret (udleveret skriftlig dokumentation på 0 borgere): Medarbejderne oplyste, at Aktivitetscentret to gange årligt udarbejder aftaler med borgerne omkring trivsel, netværk, kommunikation. Borgernes ønsker tages med i opfølgningen, og aftalerne justeres løbende efter behov. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller i dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Bo- og genoptræning: Ledelsen oplyste, at borgerne i Bo- og genoptræning ikke er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Borgerne er i et intensivt genoptræningsforløb, hvorfor borgernes dagsprogram er fyldt ud med træning. Bocentret: Medarbejderne oplyste, at alle borgere i Bocentret er i aktivitets- og samværstilbud i Aktivitetscentret på Bytoften. Bofællesskabet/Neuropædagogisk Team: Ledelsen oplyste, at hovedparten af borgerne i Bofællesskabet er i aktivitets- og samværstilbud på Bytoften. Nogle er i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i eksternt tilbud. Enkelte har skånejob hos landmand og i børnehave, og andre er beskæftiget i Bytoftens købmandsbutik med individuelle opgaver tilpasset den enkeltes ressourcer. Satelitten: Ledelsen oplyste, at enkelte meget dårligt fungerende borgere ikke er i beskæftigelse, da borgerne ikke magter det. Borgerne har i stedet aktiviteter i botilbuddet. Side 10 af 21

11 Aktivitetscentret: Medarbejderne oplyste, at Aktivitetscentret har i alt 71 brugere, hvoraf ikke bor på Bytoften. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Generelt: Ledelsen oplyste, at tilbuddet løbende forsøger at motivere den enkelte til at deltage i en eller anden form for dagbeskæftigelse, og at tilbuddene kreeres så de matcher borgeren - f.eks. tilbud om beskæftigelse i skærmede omgivelser. Der er oprettet en karlgruppe kun for mænd (ca. 18 personer), hvor borgerne har mulighed for at deltage i typiske mandeting - også aktiviteter der er lidt grænseoverskridende som f.eks sejlads på Sunds Sø. Der tilbydes også aktiviteter via oplysningsforbund BOF. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op herpå. Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Tilsynet vurderer, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor har kontakt til og samvær med deres familie og pårørende i dagligdagen. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet sætter fokus på at målene vedrørende borgernes sociale kompetencer og til dels også selvstændighed bliver mere konkrete, og at det i dagbogsnotaterne generelt kan ses at der arbejdes med de opstillede mål, samt at de faglige refleksioner over indsatsen ligeledes indarbejdes i dagbogsnotaterne til brug for løbende opfølgning og læring. Tilsynet anbefaler, at Bytoften ophører med at sælge ledsagelse til borgerne, da dette er i strid med gældende lovgivning, jf. afgørelse afsagt af Statsforvaltningen den I den konkrete sag har Statsforvaltningen vurderet, at det ikke er lovligt at opkræve borgere Side 11 af 21

12 betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter samt opholds og rejseudgifter for ledsageren, og at ulovligt opkrævede beløb betalt for ledsagelse under ferier og lignende skal tilbagebetales. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op herpå. Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Tilsynet vurderer, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor har kontakt til og samvær med deres familie og pårørende i dagligdagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op herpå. Bo- og genoptræning (udleveret skriftlig dokumentation på 3 borgere): Ledelsen oplyste, at der i Bo- og genoptræning anvendes SMART model. Tilsynet fik udleveret dokumentation på tre borgere, hvoraf der var udarbejdet SMART model på én borger. For de øvrige borgere anvendtes en anden model. Der var opstillet mål/fokusområder for borgerne. Tilsynet fik udleveret dagbogsnotater for en borger. Heri fremgik at der i dagbogsnotaterne blev forholdt til én ud af tre af borgerens mål/fokusområder. Bocentret (udleveret skriftlig dokumentation på 2 borgere): Side 12 af 21

13 Der er opstillet mål og indsatsen er beskrevet og evalueret i forhold til selvstændighed via fysioterapiens og ergoterapiens indsats for en borger. I dagbogsnotaterne ses der kun fokus på borgernes fysiske forhold samt søvn/hvile. For en borger er der en fin beskrivelse af støtten til borgeren, men det er ikke alle mål der er lige konkrete og målbare. Bofællesskabet/Neuropædagogisk Team (udleveret skriftlig dokumentation på 4 borgere): Der er udarbejdet beskrivelser af støtten til borgerne - også i forhold til borgerens sociale kompetencer, men det er ikke alle mål der er lige konkrete og målbare. I dagbogsnotaterne ses sammenhæng mellem flere af dagbogsnotaterne og indsatsområderne. Satelitten (udleveret skriftlig dokumentation på 5 borgere): Der er udarbejdet konkrete mål for konkrete udviklingsområder. Modellen der er anvendt giver et Aktivitetscentret (udleveret skriftlig dokumentation på 0 borgere): Medarbejderne oplyste, at der i Aktivitetscentret to gange årligt laves aftaler med borgerne om trivsel, netværk og kommunikation, og at disse justeres løbende efter behov. Eftersom tilsynet ikke fik udleveret skriftlig dokumentation fra Aktivitetscentret antages det, at aftalerne ikke er skriftliggjort. Generelt: Det ses i de udleverede evalueringsrapporter, pædagogiske handleplaner og fokusområdebeskrivelser, at tilbuddet er rigtig gode til at beskrive borgernes funktionsniveau, udvikling/ressourcer og begrænsninger samt indsatsen/hvilken støtte borgerne modtager. De mål der udarbejdes af fysioterapien og ergoterapien (træning med henblik på øget selvstændighed) er mere konkrete og målbare, end de mål der udarbejdes for borgernes sociale kompetencer. Det ses at tilbuddet for nogle borgeres vedkommende anvender målene i borgernes 141 handleplaner. Ledelsen oplyste, at det ikke er alle borgere der har en 141 handleplan. Ledelsen Side 13 af 21

14 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) oplyste, at der i Herning Kommune arbejdes med VUM, og at der sker løbende opfølgning i tæt samarbejde med sagsbehandler. Ledelsen oplyste, at der arbejdes tværfagligt med klare mål og delmål borgeren inddrages i udarbejdelsen, i det omfang pågældende formår at medvirke. I de udleverede dagbogsnotater ses der ikke en systematisk sammenhæng mellem borgernes opstillede udviklingsmål, og den indsats der dokumenteres i dagbogsnotaterne. I dagbogsnotaterne er der overvejende fokus på borgernes fysiske helbredstilstand samt medicin, og der ses ikke ret mange faglige refleksioner. Medarbejderne oplyste, at der udarbejdes status til sagsbehandler en gang årligt. Ved gennemgang af det udleverede materiale ses store forskelle i brugen af modeller og opstilling af mål fra afdeling til afdeling, men også fra borger til borger på de enkelte afdelinger. De pårørende oplevede, at der opstilles mål/laves aftaler, men enkelte oplevede, at aftaler ikke nødvendigvis overholdes og følges op på. Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Ledelsen oplyste, at tilbuddet forsøger at inddrage det omgivende samfund. Spillere fra FC- Midtjylland kommer f.eks. på besøg en gang årligt og taler med borgerne, spiller Playstation osv. Ledelsen oplyste at have et godt samarbejde med foreninger/interesseorganisationer i Herning, og at tilbuddet i fællesskab med disse udbyder kurser, temadage og lign. Ledelsen oplyste, at nogle borgere har 97 ledsagerordning og at andre har fået den frataget af deres handlekommuner med begrundelse i at de bor i et døgntilbud, hvor ledsagelse må være en del af tilbuddet. Nogle af disse sager har Bytoften hjulpet med at anke, men afventer afgørelse. Ledsagelse må for disse borgere leveres af personalet på Bytoften. Det ses i statusrapport at borger køber sig til ledsagelse af Bytoften. Ledelsen og medarbejderne oplyste, at tilbuddet værner om at inddrage frivillige og pårørende til arrangementer ud af huset og til f.eks. den årlige grill fest. Ledelsen oplyste, at frivillige kommer og spiller musik på stedet. Frivillige kommer også og hjælper til i cafeteriet som ekstra hænder. Tilbuddet tilbyder kørestolsfodbold, og der arrangeres ture og udflugter, men også arrangementer på Side 14 af 21

15 stedet. Ledelsen oplyste, at der er et Centerråd og i nogle afdelinger brugerråd. Ledelsen tildeler rådene i alt kr til at afvikle arrangementer, ture m.v. Ledelsen oplyste, at Cafeteriet udgør en stor del af det sociale liv på stedet, og at Cafeteriet derfor prioriteres højt skønt det ikke giver overskud. Nogle borgere indgår i fællesskaber i eksterne tilbud, hvor borgeren er i beskæftigelse. Borgere oplyste, at der er mange arrangementer i fritiden, og gode muligheder for aktiviteter. Borgere oplyste at deltage i foredrag inde i byen, og spisning på Skarrildhus hvor frivillige er med som ekstra hænder. Borgere oplyste at tage til fodboldkampe eller svømning med ledsager. Nogen borgere oplyste, at kommunen har taget deres 97 ledsagerordning fra dem, hvilket borgerne syntes var rigtig træl og at det giver begrænsninger for at få oplevelser i fritiden i modsætning til tidligere. Pårørende oplyste, at mange har fået afslag på ansøgning om ledsagerordning 97. Flere pårørende oplyste, at det er umuligt hvis ikke forældre træder hjælpende til. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Det ses flere steder i den skriftlige dokumentation, at tilbuddet er opmærksom på og forholder sig til borgernes netværk og sociale relationer. Tilsynet vurderer, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor har kontakt til og samvær med deres familie og pårørende i dagligdagen. Ledelsen oplyste, at pårørende samarbejdet er godt og foregår ud fra borgernes ønske om inddragelse af de pårørende. Udsendelse af Bytoftens nyhedsbreve til pårørende sker med forhåndsgodkendelse fra den enkelte borger. Personalet hjælper på forskellig vis med at holde kontakten til pårørende i det omfang det er aftalt med borgeren. Det årlige julearrangement foregår i tæt samarbejde med pårørende. Administrationen aftaler håndtering af midler ved indflytning, mange har pårørende til at varetage økonomien. Der overføres fast beløb til Bytoften. Borgeren skriver under på samtykkeerklæring i Side 15 af 21

16 forhold til videregivelse af oplysninger til pårørende m.fl. samt økonomisk administration for et år ad gangen i forbindelse med de årlige statusmøder. Tilbuddet er i gang med at søge forskellige typer af værgemål til borgerne. Tilbuddet har valgt at starte med de nyindflyttede borgere. Ledelsen oplyste, at pårørende er meget velkomne og ofte kommer på besøg. Alle borgere har lejligheder med plads til besøg af familie/netværk, og Bytofften har desuden to overnatningsværelser til pårørende. Pårørende indbydes efter aftale med borgerne til forårsgrillfest og julefest. Bo og genoptræning holder oplæg for pårørende om aktuelle emner. En gang årligt inviterer Bytoften pårørende til introaften. Aktivitetscentret holder åbent hus for pårørende en gang årligt. Bytoften samarbejder med Center for Kommunikation om børn i krise. Medarbejderne oplyste, at der i Bo og genoptræning arbejdes meget med krisehåndtering, og at afdelingen har et tæt samarbejde med pårørende, som også er i krise når en ny borger kommer ind. Den tilknyttede neuropsykolog er også involveret i pårørendesamarbejdet/krisehåndtering. Pårørende er velkomne til at deltage i træningen og få informationer om skadens karakter og at blive opdateret om status. Med nogle pårørende aftales faste møder og med andre telefonsamtaler og andre igen efter behov. Eventuelle problemer med pårørende løser man i første omgang selv i teamet. Lykkes det ikke træder ledelsen til. Tilbuddet gør rigtig meget for at bibeholde kontakt til pårørende ud fra beboerønsker og tidligere tilknytning. Satelitten har nedskrevne retningslinjer for, hvornår der kan stilles ledsager til rådighed ved familiefester. Borgerne oplyste at få den støtte og hjælp til at have den kontakt til deres pårørende, som de måtte ønske. Borgerne oplyste at have besøg af pårørende, venner og bekendte, og at borgerne kan tage på besøg hos forældre i weekenderne, hvis de har lyst. De pårørende oplyste, at nogle borgere får støtte til pårørendekontakt og at andre ikke har behov for støtte hertil. Nogen påmindes om kontakt og andre klarer det selv. En pårørende oplyste, at borgeren Side 16 af 21

17 Tema Gns. bedømmelse kommer på hjemmebesøg ca. hver anden weekend, og at borgeren rigtig gerne vil tilbage sit botilbud igen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Tilsynet vurderer, at Bytoftens økonomi i meget høj grad er bæredygtig og gennemskuelig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Bytoftens økonomi anses i meget høj grad for at være bæredygtig. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger. Budget 2014 er godkendt af Herning Kommune som også garanterer for eventuelt underskud, hvorfor budgettet for 2014 tages til efterretning af socialtilsynet. Indikator 11.c: Tilbuddets 5 (i meget Balancen indgår som en del af Herning Kommunes regnskab og kan derfor ikke vurderes og scores Side 17 af 21

18 soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad høj grad opfyldt) særskilt for Bytoften. Da Herning Kommune garanterer for Bytoftens forpligtelser via driftsoverenskomsten, anses soliditeten i tilbuddet for i meget høj grad at være rimelig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilsynet har på tilsynet ikke belyst samtlige temaer i Kvalitetsmodellen, hvorfor der ikke kan foretages vurdering af om tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilsynet har på tilsynet ikke belyst samtlige temaer i Kvalitetsmodellen, hvorfor der ikke kan foretages vurdering af om tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilsynet vurderer, at Bytoftens økonomi i meget høj grad er gennemskuelig for tilsynet og de visiterende kommuner uagtet. Side 18 af 21

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tilbuddet har ikke foretaget indberetning af nøgletal. Dette er ikke lovpligtigt vedrørende regnskab Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Bestyrelsen består af 5 personer og er sammensat i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter - dog manglede to bestyrelsesmedlemmer at blive udpeget. Bestyrelsen sammensættes ved: 1 medlem udpeges af Herning Kommune, 1 medlem udpeges af bestyrelsen, 1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune, 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH) og 1 medlem udpeges af pårørende fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter. Bestyrelsesmedlemmernes faglig baggrunde er: Virksomhedsejer og politiker i Herning Kommune, lærer og værkstedsarbejder. Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Handikapchefen i Herning Kommune deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. En repræsentant fra beboerrådet, en repræsentant fra brugerrådet samt en repræsentant fra MED-udvalget deltager som observatører uden stemmeret i den åbne del af bestyrelsesmødet. Side 19 af 21

20 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud (0,03) Ejendomsudgifter 7,82 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 84,74 Lønomkostninger, fast personale - 3,08 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 13,00 Sygefravær 67,17 0,66-14,26 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Afdeling: Bo- og Genoptræning Bytoften Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 genoptræning 2.927,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Afdeling: Bocentret Bytoften Side 20 af 21

21 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 længerevarende ophold 2.088,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Afdeling: Satellitten, Bytoften Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 længerevarende ophold 2.597,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Afdeling: Bofællesskabet Bytoften Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold 1.792,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere