Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014"

Transkript

1 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December

2 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. SAMMENFATNING Målopnåelse En bedre koordineret indsats Parternes vurdering af projektets resultater Videreførelse af projektet Anbefalinger 7 2. INDLEDNING CTBs virkningsmekanismer Slutevalueringens formål Slutevalueringens metoder og kilder PROJEKTETS OVERORDNEDE EFFEKTER Effekter Overordnede mål for aktiviteter og arrangementer EN SAMLET INDSATS Målopfyldelse Vurdering af den overordnede koordineringen af projektet GEARING AF MODTAGELSESAPPARATET Målopfyldelse Fremadrettet læring for gearingen af kommunernes modtageapparat FASTHOLDELSE OG JOBSKABELSE CTBs effekt for Virksomheder, særligt SMVer CTBs effekt for spouses CTBs effekt for internationale forskere BILAG A SAMLET OVERSIGT OVER OPFYLDELSE AF AKTIVITETS, RESULTAT OG EFFEKTMÅL BILAG B FORANDRINGSTEORIER BILAG C INTERVIEWPERSONER 68 2

4 1. Sammenfatning Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter er vigtigt for Danmark og dansk erhvervsliv. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder. Analyser har vist, at evnen til at tiltrække internationale talenter spiller en afgørende rolle for at kunne tiltrække direkte udenlandske investeringer til et land. 1 En analyse fra OECD har fx peget på, at talentmassen er vigtig for at kunne tiltrække F&U-tunge virksomheder, og at lande ikke blot skal fokusere på at udvikle deres egen talentmasse, men også på at tiltrække internationale talenter fra andre lande. 2 Tilsvarende viser en spørgeskemaundersøgelse fra American Chamber of Commerce i Danmark fra 2011, at 53 pct. af de adspurgte virksomheder overvejede at flytte investeringer og jobs ud af Danmark, og at de to primære grunde hertil er, at de ikke kan tiltrække og fastholde de kompetencer, de behøver. 3 Internationale talenter spiller altså en vigtig rolle i jagten på innovation, investeringer og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. 4 I Danmark er de internationale talenter koncentreret i Københavnsområdet. I 2012 boede 41 pct. af alle personer i Danmark med minimum en bacheloruddannelse og 60 pct. af alle internationale videnarbejdere i Region Hovedstaden. 5 Samtidig vokser den regionale talentmasse dag for dag, da antallet af indbyggere i Københavns Kommune stiger med ca personer om måneden. Alligevel oplever regionens virksomheder og vidensinstitutioner, at det er en udfordring at finde nok af de skarpeste hoveder inden for bestemte brancher og regionale styrkepositioner, og at dem, vi tiltrækker, rejser herfra igen for hurtigt. Dette talent-paradoks forventes blot at vokse i omfang over de kommende år pga. den demografiske udvikling. Internationale talenter er en væsentlig del af løsningen herpå, fordi de besidder egenskaber og en knowhow, som kun i begrænset omfang findes i regionen i dag. Derfor tog Copenhagen Capacity i 2012 initiativ til projektet Copenhagen Talent Bridge (CTB), der har til formål at styrke modtagelsen og fastholdelsen af internationale talenter i Region Hovedstaden. Parallelt med og tæt koordineret med CTB har Copenhagen Capacity også gennemført projektet Talent Attraction, der primært har haft fokus på at tiltrække internationale talenter. I CTB er der også arbejdet med rekruttering af bl.a. forskere og højtuddannede via den indsats, Københavns Universitet har gjort for at få Danmark med i EU- RAXESS-initiativet, der understøtter forskeres mobilitet i Europa. Budgettet for CTB er ca. 41. mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. CTB udløber med udgangen af 2014, og nærværende rapport præsenterer Denmark the Talent to Compete. 4 Se fx. Economist Intelligence Unit. Hot spots- Benchmarking global city competitiveness 5 RegLab (2012). Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen 3

5 projektets slutevaluering. Slutevalueringen fokuserer på at vurdere projektets målopnåelse, men har også indsamlet lære fra projektet, der kan styrke den fremtidige indsats. 1.1 MÅLOPNÅELSE CTB er lykkes med at opnå langt de fleste af de opstillede mål. Det er på trods, af at projektet blev forsinket og var bagud med en række aktiviteter efter det første år. Samlet har CTB opnået 47 af de 57 mål for projektets aktiviteter, output og effekter, der er opstillet. Fastholdelse af 300 internationale talenter Det har fra start været et centralt mål for projektet, at aktiviteter under CTB bidrager til at fastholde 300 internationale talenter ved at: De finder beskæftigelse Starter egen virksomhed Påbegynder uddannelse Tilkendegiver, at CTB på anden vis har bidraget til, at de forventer at blive længere end oprindelig planlagt. Evaluator har ud fra partnernes egne opgørelser og en spørgeskemaundersøgelse til deltagerne i to aktiviteter identificeret 392 internationale talenter, som projektet har bidraget til at fastholde. Projektet har formentlig bidraget til at fastholde væsentligt flere, men der er en række internationale talenter, der ikke indgår i sammentællingen, fordi de ikke har besvaret de gennemførte spørgeskemaundersøgelser, eller fordi det ikke har været muligt at måle effekten af den/de aktivitet(er), de har deltaget i. Skabelse af jobs Et andet centralt effektmål for projektet har været at skabe arbejdspladser. Målet udspringer af en antagelse om, at et job til et internationalt talent, skaber yderligere to support-jobs primært i støttefunktioner og til faglærte og personer med kort uddannelse. For at målet er indfriet, er der derfor 334 internationale talenter, der skal: Være kommet i beskæftigelse Være fastholdt i beskæftigelse Have startet egen virksomhed. Målet er derfor også mere ambitiøst end målet om at fastholde 300 internationale talenter, fordi der kun fokuseres på beskæftigede/selvstændige, og fordi målet er lidt højere. 4

6 Når de personer, der er fastholdt, fordi de angiver, at de har startet uddannelse eller af andre grunde end beskæftigelse planlægger at blive længere i Danmark end oprindeligt planlagt, trækkes fra de 392, er der 340 internationale talenter tilbage, der er kommet i beskæftigelse, er fastholdt i beskæftigelse eller har startet egen virksomhed. Den samlede jobskabelse inklusiv support-jobs er derfor jobs. Dermed har projektet opnået de to centrale effektmål, hvilket er en meget væsentlig præstation og en betydelig succes. Ligesom det gør sig gældende for de 392 fastholdte, er optællingen af skabte job et meget konservativt estimat, da der er mange internationale talenter, der har deltaget i en eller flere aktiviteter uden at fremgå af sammentællingen. Det er således vigtigt at have for øje, at den faktiske jobskabelse formentlig er højere. De centrale aktivitetsmål De samlede tværgående aktivitetsmål for projektet er alle nået. Således er der under CTB bl.a. gennemført: Konferencer og workshops om talentdagsordenen med deltagere (mål: 1.500) 74 faglige arrangementer for at kompetenceudvikle internationale talenter i forhold til samfundsforhold og forbedre netværksskabelse (mål: 72) Faglige arrangementer med deltagelse af internationale talenter, virksomheder og studerende (mål: 7.000) 357 formelle og uformelle samarbejder mellem aktører med relation til talentdagsordenen (mål: 200). 1.2 EN BEDRE KOORDINERET INDSATS Et mindre konkret, men lige så centralt mål, er indsatsen for at skabe en mere sammenhængende og bedre koordineret indsats. Ved projektets start var der en lang række tiltag målrettet internationale talenter, men der var begrænset samarbejde mellem aktørerne bag initiativerne, og der var i højere grad tale om en række enkeltstående initiativer end én samlet indsats. CTB har derfor arbejdet for at skabe mere samarbejde mellem de centrale aktører på området og derved bidrage til at skabe en velkoordineret indsats og derved også øge de enkelte initiativers effekt. Gennem interview med partnerne i CTB er der identificeret en lang række eksempler på, hvordan partnerne i dag koordinerer indsatsen bedre. De forskellige typer af øget koordinering omfatter tre forskelige former: Mellem aktører, der arbejder med samme målgruppe. Fx mellem aktører, der alle har tilbud rettet mod medfølgende ægtefæller Mellem samme typer aktører. Fx mellem kommuner, der arbejder med internationale talenter eller universiteter, der har mange internationale talenter ansat På tværs af aktører. Fx mellem aktører i International House, der arbejder med internationale talenter, men repræsenterer forskellige typer organisationer og arbejder med forskellige målgrupper. Den øgede koordinering har bl.a. øget effekten af indsatsen gennem: 5

7 Højere kvalitet i indsatsen, fordi folk udveksler erfaringer og lærer af hinanden En bedre sammenhængende værdikæde af tilbud da aktørerne har bedre overblik over, hvad andre laver, henviser til hinanden og tilpasser deres tilbud, så der er færre huller mellem tilbud og behov, der ikke dækkes Bedre udnyttelse af ressourcer, fordi o Aktører udvikler materialer, som kan genbruges af andre aktører o Øget aktivitetskoordinering, så der fx ikke afholdes flere arrangementer samme dag målrettet samme målgruppe o Der er flere deltagere i arrangementer, fordi aktører henviser dem, de er i kontakt med, til andre aktørers arrangementer. 1.3 PARTERNES VURDERING AF PROJEKTETS RESULTATER Aktiviteterne i projektet har særligt været rettet mod medfølgende ægtefæller, forskere og små og mellemstore virksomheder. Partnerne har vurderet, at særligt indsatsen rettet mod ægtefæller har været succesfuld, fordi man har nået ud til mange ægtefæller via en række tilbud om deltagelse i mentor-ordninger, karriere- og iværksættervejledning, information om efteruddannelsesmuligheder i Danmark samt information om det danske samfund. Man har således gennemført hele 119 aktiviteter og tiltag målrettet spouses. Det er ligeledes evaluators vurdering, at aktiviteterne rettet mod internationale forskere er forløbet godt og har haft den effekt, man havde håbet. Aktiviteterne har bl.a. inkluderet VIP-services til topforskere, skræddersyede danskkurser, mentoraktiviteter og en lang række faglige karrierearrangementer særligt målrettet forskere. Desuden er Danmark kommet med i EURAXESS, der er en jobportal, der skal øge forskermobilitet i EU, og hvor Danmark bliver synliggjort som karrieredestination for forskere, og hvor forskerjob promoveres. Indsatsen rettet mod SMV er har mødt lidt større udfordringer og er blevet justeret undervejs, primært fordi der var begrænset efterspørgsel efter de aktiviteter, man oprindeligt havde planlagt. Det skyldes blandt andet, at man fra start ikke har været skarp nok på, hvilken værdi aktiviteterne giver for SMV erne, lige som man har erfaret, at SMV erne er interesserede i og opsøger information om internationale talenter, når det er relevant at ansætte internationale talenter, men ikke generelt er interesserede i information om internationale talenter. Derfor har man fx erstattet et planlagt kursus om at ansætte internationale talenter med værkstøjer og metoder til at rådgive om internationale ansættelser, når SMV erne konkret står over for en ansættelse samt integreret temaet på andre arrangementer, som SMV erne deltager i. 1.4 VIDEREFØRELSE AF PROJEKTET CTB slutter ved udgangen af 2014, men indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter fortsætter. Et helt centralt element for videreførelsen af projektet er udarbejdelsen af en ny regional talentstrategi med titlen Make Copenhagen your personal business - Strategy for attracting and retaining more talented internationals in the Copenhagen Region Konkret indeholder den regionale talentstrategi ti initiativer fordelt på fire overordnede spor, der skal være med til at gøre Region Hovedstaden til en endnu mere attraktiv international talentdestination. 6

8 Den regionale talentstrategi er både et forsøg på at samle og engagere regionens centrale aktører bag den fremadrettede indsats og på at sikre en strategisk og ambitiøs videreførelse af de områder, projektet har arbejdet med. Copenhagen Capacity har arbejdet for at få partnere til at tage ansvar for og engagere sig i strategiens fire overordnede spor med henblik på at videreføre stafetten som den ansvarlige og koordinerende organisation på området de næste fire år. Copenhagen Capacity har taget ansvar for det spor, der handler om at tiltrække internationale talenter, Københavns Kommune har taget ansvar for det spor, der handler om modtagelse af internationale talenter, og Dansk Industri har taget ansvar for det spor, der handler om karrieremuligheder og forankring af indsatsen blandt virksomheder. Ansvaret for det fjerde spor deles mellem de tre ansvarlige for de første tre spor. Det er evaluators vurdering, at den regionale talentstrategi er en spændende og ambitiøs måde at videreføre indsatsen på. I stedet for at tænke snævert i videreførelse af de enkelte initiativer har man drøftet, hvad der overordnet er behov for fremadrettet. Derved har man sikret, at der ligger nogle strategiske overvejelser bag, hvad der videreføres. CTB havde kun forpligtet sig til at udvikle den regionale talentstrategi, så man er nået længere i processen med at få strategien implementeret end oprindeligt planlagt. 1.5 ANBEFALINGER Gennem evalueringen af projektet og de mange interviews er der fremkommet en række anbefalinger til, hvordan man kan organisere og optimere talentindsatsen i fremtiden, og hvordan man kan drive et projekt som CTB. Anbefalingerne er opsummeret nedenfor Anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen Der er fortsat behov for en stærk talentindsats, hvis Danmark skal kunne tiltrække de bedste talenter, der ofte har tilbud fra flere lande, når de vælger arbejdsland. Derfor er det vigtigt, at den fremadrettede indsats bliver så effektiv som mulig, og at læren fra CTB indarbejdes i den fremadrettede indsats. Nedenfor følger evaluators anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen. Fortsat fokus på en samlet indsats, da det skaber større gennemslagskraft. CTB har været en samlende paraply for en lang række forskelligartede aktiviteter udført af de forskellige partnere bag projektet. Sekretariatet, som Copenhagen Capacity har stået for, har haft en begrænset rolle i implementeringen af mange af de egentlige aktiviteter. Det har været en ny og forholdsvis uprøvet model for store regionale udviklingsprojekter. Modellen har været god til at skabe netværk og koordinering på tværs, lige som mange aktiviteter har været en succes. Aktiviteterne har fået større volumen, gennemslagskraft og kvalitet ved at indgå under CTB-paraplyen. Tilsvarende har den samlede indsats været god til at få sat internationale talenter på dagsordenen, og indsatsen er nået ud til både et meget stort antal interessenter og internationale talenter. Der er også fremadrettet behov for en indsats på talentområdet i Region Hovedstaden. Talentområdet er blevet udviklet og modnet markant under CTB s levetid, og der er i dag langt mere interaktion mellem de relevante aktører, og indsatsen er mere sammenhængende. Samtidig er der også fremadrettet behov for, at der gøres en indsats for at koordinere indsatsen på talentområdet. Med den regionale talentstrategi har CTB skabt en struktur for den fremtidige indsats, hvor flere aktører har et overordnet ansvar for indsats og koordinering. De centrale partnere er Københavns Kommune, 7

9 Dansk Industri og Copenhagen Capacity. Det er evaluators vurdering, at det er fornuftigt at dele indsatsen op mellem flere aktører, der koordinerer og driver hver deres område, samtidig med at de koordinerer indbyrdes. Offentlige aktører må stadig tage lead på indsatsen. En række af de opgaver, der er blevet løftet i CTB, og som vil blive løftet i den regionale talentstrategi fremadrettet, er opgaver af almennyttig karakter, som det ikke kan forventes, at private aktører løfter. Derfor er der også fremadrettet behov for, at offentlige aktører som Region Hovedstaden og kommunerne understøtter talentindsatsen og tager ansvar for at fortsætte den positive udvikling og støtte op om de centrale aktører og initiativer. Virksomheder skal medvirke til at forbedre internationale talenters karrieremuligheder. Samtidig er der også behov for, at virksomhederne er aktive og engagerede i indsatsen. Studier af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter - herunder Oxford Researchs Expat Study 2014 viser, at den vigtigste enkeltstående faktor for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i Danmark er de karrieremuligheder, som de danske virksomheder tilbyder. En væsentlig opgave fremadrettet er derfor at arbejde aktivt med at engagere danske virksomheder i indsatsen for at sikre, at internationale talenter har gode karrieremuligheder i Danmark. Der er fortsat behov for at arbejde med at finde den mest effektive måde at adressere SMV erne. En række af de store virksomheder er allerede meget bevidste om værdien af internationale talenter og arbejder aktivt med at tiltrække og fastholde dem. Den største udfordring knytter sig imidlertid til SMV erne, der generelt er mindre klar til at ansætte internationale talenter og mindre bevidste om internationale talenters værdi. Yderligere har de færre ressourcer end de store virksomheder til at engagere sig i aktiviteter og lignende. Erfaringerne fra CTB viser, at man mest effektivt når virksomhederne, når de har et konkret behov for at ansætte talenter. Men hvis indsatsen rettet mod SMV er kun har fokus på at hjælpe de SMV er, der selv opsøger hjælp, bliver indsatsen reaktiv og når ikke ud til dem, der ikke selv opsøger information og vejledning om ansættelse af internationale talenter. Derfor er der fremadrettet stadig behov for en opsøgende indsats, men form og indhold skal afstemmes nøje med SMV ernes behov. Det er evaluators vurdering, at der fortsat består en opgave i at finde ud af, hvordan man mest effektivt tilrettelægger indsatsen rettet mod at få SMV erne til at ansætte flere internationale talenter til gavn for SMV erne og de internationale talenters karrieremuligheder. Sørg for at der er tilbud til alle internationale talenter. Der har i CTB været meget fokus på medfølgende ægtefæller og forskeres integration og karrieremuligheder, da områderne er blevet udpeget som særligt vigtige i tidligere rapporter. Givet at karrieremuligheder er særdeles vigtige for tiltrækning og fastholdelse, bør denne indsats fortsætte. Men det er samtidig vigtigt at huske, at der også er andre grupper af internationale talenter i Danmark, og at de også kan have gavn af at blive modtaget og integreret i det danske samfund samt få hjælp med at komme ind på det danske jobmarked. Der er pt. ikke tilsvarende tilbud rettet mod andre grupper, men de kan have et mindst lige så stort behov for hjælp som forskere og medfølgende ægtefæller. Disse behov kan man med fordel fokusere mere på i en version 2.0 af talentindsatsen. 8

10 Indsatsen skal ikke kun koordineres i Region Hovedstaden, men i hele Danmark. CTB er primært et Region Hovedstaden-projekt, og langt de fleste internationale talenter bor i Hovedstadsområdet. Der foregår imidlertid også en lang række aktiviteter i de andre regioner og på landsplan, og det er vigtigt løbende at koordinere med de andre regioner og den nationale indsats. Regionale grænser giver ikke altid mening i talentarbejdet. Tilsvarende er det fremadrettet vigtigt at være opmærksom på, hvilke opgaver der løses bedst af de centrale aktører i Region Hovedstaden, og hvilke opgaver der bedst løses på nationalt plan eller i samarbejde med repræsentanter for de andre regioner Anbefalinger rettet mod CTB Evalueringen har både fokus på at vurdere projektets målopnåelse og den centrale lære fra projektet. Både partnere og deltagere har været godt tilfredse med aktiviteterne og de resultater, der er opnået. Målt på disse parametre har projektet, som beskrevet ovenfor, været vellykket. I løbet af evalueringen af CTB er der fremkommet en række input til områder, hvor der har været potentiale for forbedringer rettet mod selve projektet og dets organisation, som evaluator i et læringsperspektiv vurderer er relevante at give videre, fordi den interne læring kan være med til at styrke indsatsen fremadrettet. Det er efterhånden et velkendt fænomen, at det kan tage op mod et år at få en projektorganisation som CTB op i fulde omdrejninger, og i CTB blev opstarten yderligere vanskeliggjort pga. forsinkelsen i udmøntningen af midlerne. Den vanskelige opstart har haft betydning for projektets interne styring, idet partnerne har haft svært ved at planlægge deres ressourcer, hvilket har betydet, at der i sidste del af projektet har været meget travlt med at få nogle aktiviteter afsluttet. Yderligere betød det for sekretariatet, at de, udover at være bagud med egne aktiviteter, også havde meget kort tid til at etablere selve sekretariatet. Det er evaluators vurdering, at den korte tid til at etablere sekretariatet har haft betydning for, at der i starten af CTB manglede en overordnet styring af projektet, der skulle være med til at udstikke de overordnede retningslinjer for projektet. Det betød, at det var svært for partnerne at gennemskue den interne rollefordeling mellem dem og sekretariatet, hvilket har skabt forvirring om, hvem der løftede hvilke opgaver. Endvidere har det været med til at forvirre billedet og den interne forventningsafstemning i forhold til rollefordelingen, at sekretariatet udover at have det overordnede ansvar for at lede projektet også har været projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, hvilket har skabt en forventning om, at sekretariatet har haft et detaljeret indblik i arbejdet i alle arbejdspakkerne. Partnerne har således haft en oplevelse af, at sekretariatet kun havde begrænset kendskab til, hvad partnerne arbejder med. I løbet af projektet har sekretariatet haft en åben dialog med partnerne, og det er evaluators vurdering, at der er blevet rettet op på en række kritikpunkter undervejs. En betydelig del af kritikken er således rettet mod projektets første fase, hvor der på grund af forsinkelsen i udmøntningen af midler var meget kort tid til at få ansat medarbejderne i sekretariatet og få sekretariatet op i fulde omdrejninger. Netop organiseringen med et centralt sekretariat, der både fungerer som overordnet leder af projektet samt som projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, repræsenterer en forholdsvis ny organisationsform for 9

11 regionalfondsprojekter, og det er tydeligt, at der har været forskellige opfattelser hos Copenhagen Capacity og de øvrige partnere af, hvad der har været sekretariatets rolle, og hvilke opgaver det har skullet løse. Det har affødt kritik af sekretariatet, som sekretariatet ofte ikke har følt har været berettiget. I forlængelse af disse diskussioner kommer evaluator med en række anbefalinger, der knytter sig til gennemførelsen af store komplekse projekter som CTB: Der er behov for forventningsafstemning og kommunikation om roller og ansvar. Et projekt som CTB stiller store krav til, at der er meget klar kommunikation om, hvad der er sekretariatets ansvar, og hvad der er de øvrige partneres ansvar samt hvilke forventninger, der kan stilles til sekretariatet og til partnerne. Hvis disse forventninger ikke er afstemt og løbende afstemmes, efterhånden som projektet udvikler sig, kan det let give anledning til interne uoverensstemmelser, selvom alle parter synes, at de udfylder deres rolle. På baggrund af erfaringerne fra CTB kan det fremadrettet overvejes, om det er nyttigt at anvende termerne programleder for den overordnede ansvarlige, for at det samlede projekt (program) opnår sine målsætninger, og projektleder om de partnere, der er ansvarlige for de enkelte aktiviteter/forløb i den samlede indsats. Opdel det overordnede ansvar og den daglige ledelse, så den overordnede styring ikke drukner i den daglige drift. Det er evaluators vurdering, at det har styrket projektet at få en overordnet projektdirektør, der har ansvaret for de overordnede linjer og styring, og en sekretariatsleder, der har ansvaret for den daglige projektledelse og administration. Giv store komplekse projekter muligheder for at søge forprojektmidler til at forberede ansøgning. Forarbejdet til et projekt som CTB har stor betydning for sandsynligheden for, at aktiviteterne forløber planmæssigt og opnår de opstillede mål. I CTB har SMV-indsatsen fx kæmpet med at finde den mest værdifulde form, fordi man ikke fra start var helt skarp på, hvornår SMV er var interesserede i at modtage information om internationale talenter, og hvilken værdi tilbuddene gav SMV erne. Det kan derfor ofte styrke store projekter som CTB, hvis de får forprojektmidler til at udarbejde ansøgninger og drøfte kommende aktiviteter med både partnere, potentielle deltagere og andre interessenter, inden det egentlige projekt udmøntes. 10

12 2. Indledning Analyser har vist, at internationale talenter bidrager til innovation og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder, som er afgørende for et vidensamfund. Tilstedeværelsen af talenter, herunder tiltrækning af internationale talenter, er også en vigtig faktor for tiltrækning af direkte udenlandske investeringer, særligt for F&U-tunge virksomheder. For dem er tilstedeværelsen af talenter et af de vigtigste parametre, når de træffer beslutninger om, hvor de skal investere og placere deres næste udviklingsafdeling. Og når virksomheder overvejer at flytte F&U-afdelinger ud af Danmark, skyldes det ofte, at der er mangel på talenter i Danmark. 6 Efterspørgslen efter internationale talenter forstærkes af den demografiske udvikling, der kendetegnes af en aldrende befolkning og færre i den arbejdsdygtige alder. Disse to forhold bevirker tilsammen, at der i fremtiden vil være hård konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft. Tidligere analyser viser, at vi i Danmark også har en udfordring i forhold til at fastholde internationale talenter i landet. Da det oftest er omkostningsfyldt for arbejdsgivere at tiltrække de internationale talenter til Danmark, er der behov for en styrket indsats for at fastholde de internationale talenter, der vælger at komme til Danmark. Desuden er det en udfordring, at indsatsen for at rekruttere og fastholde internationale talenter i Danmark har været karakteriseret ved mange forskellige og enkeltstående initiativer, idet en samlet velkoordineret indsats har vist sig at være mere effektiv. CTB har netop fokus på at styrke indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter og deres familier primært i Hovedstadsregionen. Den overordnede målsætning for CTB er at koordinere og skabe en samlet indsats på expatområdet, idet erfaringer netop viser, at enkeltstående initiativer og indsatser ikke har den fornødne gennemslagskraft. CTB er opbygget som en partnerskabsmodel, hvor Copenhagen Capacity varetager de koordinerende opgaver og fungerer som overordnet projektleder for indsatsen, men hvor mange af de konkrete indsatser varetages af partnerne. Copenhagen Capacity har dermed som sekretariat for indsatsen det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift og resultatskabelse. Øvrige partnere i CTB er Københavns Universitet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet International Staff Mobility, Aalborg Universitet København (AAU Cph.), DTU, IT American Chamber of Commerce: The Talent to Compete Denmark 11

13 Universitetet, Tænketanken DEA, Work In Denmark, Spousecare, Cph. Volunteers, Foreningen Nydansker, Region Hovedstaden, Væksthuset Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2.1 CTBS VIRKNINGSMEKANISMER Evaluator har ved projektets start opstillet en forandringsteori for CTB, jf. bilag 1. En forandringsteori skildrer projektets centrale antagelser og hypoteser om sammenhængen mellem indsatsen på den ene side og de forventede resultater og effekter på den anden. Idéen i en forandringsteori er således, at der skal være en umiddelbar og velunderbygget sammenhæng mellem de udfordringer, projektet ønsker at adressere, de aktiviteter der igangsættes, samt de resultater og effekter aktiviteterne forventes at generere. Den ønskede langsigtede effekt for indsatsen i CTB er at skabe bedre adgang til internationale talenter for danske virksomheder og universiteter. Indsatsen består af en række konkrete aktiviteter, der er organiseret i syv arbejdspakker, som har hver deres sigte. Det har været op til projektets partnere at udvikle og gennemføre de planlagte aktiviteter i hver arbejdspakke. De syv arbejdspakker er kort nævnt nedenfor: Sekretariat for CTB der skal sikre, at CTB gennemfører de planlagte aktiviteter, indfrier sine målsætninger, genererer den tiltænkte værdiskabelse og sikrer samspil imellem relevante aktører. Desuden er sekretariatet ansvarlige for, at der udarbejdes en regional talent strategi, som samler relevante aktører i Hovedstadsregionen. Sekretariatsfunktionen varetages af Copenhagen Capacitys talentafdeling Gearing af SMV er til modtagelse af international arbejdskraft der har til formål at geare små og mellemstore virksomheder (SMV er) til at ansætte og integrere international arbejdskraft samt sikre, at de kan se værdien i at ansætte internationale talenter Job- og kompetencepakke der sigter mod at give forskere og medfølgende ægtefæller/partnere til internationale talenter viden og kompetencer til i højere grad at kunne etablere sig på det danske arbejdsmarked Fastholdelse af udvalgte talentgrupper der skal bidrage til at sikre, at internationale talenter fastholdes, når udviklingsafdelinger med højt videnindhold og unikke kompetencer lukkes ned, så de unikke kompetencer ikke forsvinder fra regionen Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale der skal sikre, at HRmedarbejdere bliver bedre til at håndtere internationale medarbejdere, samt at internationale talenter får den nødvendige viden om den danske samfundsmodel, skatteforhold, det politiske system mv., så de kan begå sig i hverdagen samt indgå aktivt på arbejdsmarkedet 12

14 Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner samt udvikling af informationspakker der skal sikre videnopsamling og -deling af dels den viden, der genereres på tværs af de forskellige arbejdspakker og aktiviteter i projektet, dels af den viden projektets aktører allerede ligger inde med. Desuden skal der udarbejdes informationspakker til udenlandske højtuddannede arbejdstagere møntet på at informere dem om relevante forhold, før de kommer til Danmark Gearing af kommunerne i Region Hovedstaden til modtagelse af internationale talenter der skal sikre en god modtagelse af internationale talenter i kommunerne, samt at der sættes fokus på deres beskæftigelse. Der er fokus på de særlige behov, denne målgruppe har, samt på at sikre det rette match mellem talent og arbejdsplads. Det er i regi af kommunernes jobcentre, at indsatsen gennemføres. Det er Foreningen Nydansker, der er ansvarlig, og indsatsen gennemføres via foreningens Erhvervsmentorkorps 7. På baggrund af arbejdspakkerne har Oxford Research identificeret tre overordnede indsatsområder for CTB: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er Det er gennem en række aktiviteter under de tre indsatsområder, at CTB arbejder for at fastholde internationale talenter længere i Danmark. 2.2 SLUTEVALUERINGENS FORMÅL CTB startede i 2012 og afsluttes ved udgangen af Projektet står således over for sin afslutning, og dette er projektets slutevaluering. Slutevalueringen skal vurdere projektets resultater og indeholde centrale læringspunkter fra projektet, der kan tages med i partnernes videre arbejde for at tiltrække og fastholde internationale talenter i Region Hovedstaden. Slutevalueringens formål er dermed at: Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har skabt i relation til projektets overordnede formål om at sikre, at 300 internationale talenter fastholdes i Danmark, og at der skabes jobs gennem en bedre koordineret og samlet indsats fra centrale aktører, der arbejder med internationale talenter Vurdere om der gennem CTB er skabt en bedre koordineret talentindsats gennem netværksdannelse mellem centrale aktører inden for expatområdet 7 Arbejdspakke syv er kommet til i sidste halvdel af CTB s projektperiode, og den overordnede målsætning er at matche 300 nyankomne internationale talenter fra Region Hovedstaden inden udgangen af 2014 (kilde: Mentorindsatsens overfor højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps som en del af CTB projektet). 13

15 At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt i forhold til at geare modtagelsesapparatet hos universiteternes HR-afdelinger og i kommunerne Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde særligt internationale forskere. At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde medfølgende ægtefæller/partnere (spouses) gennem beskæftigelse At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt, i forhold til at 20 SMV er starter en international rekrutteringsproces. Slutevalueringen af CTB er primært en summativ evaluering, hvor der sættes fokus på, hvorvidt CTB er lykkes med at skabe de forventede resultater og effekter samt på, hvordan udvalgte aktiviteter og indsatser har bidraget til at opnå projektets målsætninger. Der er i CTB gennemført en lang række aktiviteter, hvoraf slutevalueringen sætter fokus på de væsentligste i forhold til projektets tre centrale målsætninger: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er. Det er imidlertid uden for slutevalueringens ramme at sætte fokus på alle gennemførte aktiviteter, fx stilles der i mindre grad skarpt på innovation og entreprenørskab. Samtidig indeholder slutevalueringen også formative evalueringselementer, idet den er med til at pege på, hvordan erfaringerne og den læring, der er genereret i projektet, kan anvendes i det fremadrettede arbejde med talentdagsordenen i Region Hovedstaden. Budgettet for CTB er ca. 41 mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. 2.3 SLUTEVALUERINGENS METODER OG KILDER Slutevalueringen bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Datamaterialet fra sekretariatet er anvendt som fundament for at vurdere projektets resultater i forhold til projektets målsætninger, og den yderligere dataindsamling er primært gennemført med tre formål for øje: Indsamle data, der supplerer sekretariatets og partnernes egne målopgørelser og bidrager til at belyse, hvor langt CTB er i forhold til at realisere sin overordnede målsætning jf. evalueringens formål. Indsamle informationer, der kan give evaluator indsigt i, hvordan aktiviteterne er forløbet, og hvorfor projektet har nået eller ikke har nået de opstillede mål. Indsamle læring fra projektet, der kan bruges i en fremadrettet indsats målrettet internationale talenter. 14

16 Overordnet bygger evalueringen på følgende metodeelementer: Dokumentanalyse af bl.a. mødereferater, oversigt over key performance indikatorer (KPIer), nulpunktsmåling fra 2013 og statusrapporter. En række evalueringer og spørgeskemaundersøgelser gennemført af partnerne selv. Survey til deltagere i Spouse Career Fair og Dansk for videnarbejdere. Kvalitative interview med bl.a. partnere, sekretariat, kommuner, start-up-virksomheder og internationale forskere. Sideløbende med CTB løber projekt Talent Attraction, hvis formål er at gøre opmærksom på, at Danmark er et attraktivt sted at bo og arbejde for internationale talenter. Baggrunden for indsatsen i Talent Attraction er, at danske virksomheder og universiteter generelt er gode til at markedsføre sig selv, men mindre gode til at markedsføre Danmark som et attraktivt sted at leve og bo. Og netop valget af land bliver vigtigere og vigtigere, når internationale talenter vælger job. Derfor stiller Talent Attraction markedsføringsmaterialer til rådighed for virksomheder, universiteter og organisationer og gennemfører rekrutteringskampagner, der markedsfører Danmark som et attraktivt sted at arbejde og bo. Yderligere arbejder Talent Attraction - gennem Youth Goodwill Ambassador-korpset - for at fastholde dygtige studerende, der allerede er i Danmark for at studere. Samlet set dækker CTB og Talent Attraction således alle aspekter af et expatforløb (jf. figur 2.1). Figur 2.1: De fire faser i et expatforløb fra tiltrækning til afrejse Dokumentanalyse Som en vigtig del af slutevalueringen er der gennemført en grundig dokumentanalyse af relevant projektmateriale samt løbende opdateringer fra CTB-sekretariatet. Dokumentanalysen er dels gennemført løbende, dels er den intensiveret omkring selve evalueringstidspunktet. 15

17 Formålet med analysen har været at følge projektets udvikling fx i forhold til udviklingen af aktiviteter, men ikke mindst danner analysen udgangspunkt for evaluators vurdering af, hvorvidt CTB har realiseret sine overordnede målsætninger inden for projektets tre centrale målsætninger. Dokumentanalysen omfatter følgende materialer: Statusopgørelser til Erhvervsstyrelsen Mødereferater Oversigt over key performance indikatorer (KPIer) Materialet på hjemmesider Nulpunktsmåling og statusrapport fra 2013 Undersøgelser fra DEA Partnernes egne tilfredsmålinger og evalueringer af aktiviteter. Yderligere har dokumentanalysen bidraget med baggrundsviden til de kvalitative interview Kvalitative interview Der er som led i evalueringen gennemførte kvalitative interview med en række forskellige aktører med tilknytning til CTB. Formålet med de kvalitative interview har primært været at opnå en mere kontekstnær og erfaringsbaseret viden om de gennemførte aktiviteter samt deres resultater og effekter. Der er som led i evalueringen gennemført i alt 29 interview. Interviewene er gennemført som semistrukturerede telefoninterview ud fra en på forhånd udarbejdet interviewguide. Det er vigtigt at pointere, at det ikke har været relevant at stille alle interviewpersoner alle spørgsmål, da omfang samt indhold af interviewene har været meget afhængig af interviewpersonens viden og tilknytning til projektet. Hvert interview er derfor individuelt forberedt i forhold til, hvilke spørgsmål og temaer der er relevante at drøfte med informanten. Der er gennemført interview med følgende grupper af interviewpersoner: Sekretariatet (to stk.) Partnerne (13 stk.) Kommuner (tre stk.) Internationale forskere (fem stk.) Spouses (fire stk.) Virksomheder (tre stk.) I forhold til de kvalitative interview er det værd at bemærke, at det har været meget vanskeligt at booke og gennemføre interview med de virksomheder, der har modtaget eller været en del af CTB s virksomhedsrettede indsats. For flere af virksomhederne er der tale om, at de har modtaget rådgivning eller rekrutteret internationalt sammen med fx Work in Denmark tilbage i 2012, hvorfor de har vanskeligt ved at huske forløbet og dets effekter. Derfor har mange virksomheder afslået at deltage i evalueringen. I andre tilfælde er den ansvarlige person ikke længere ansat i virksomheden, eller virksomheden er lukket. 16

18 2.3.3 Surveys Som led i evalueringen er gennemført en mindre survey blandt deltagerne ved Spouse Career Fair og deltagerne i danskkurserne. Formålet med undersøgelsen er at spørge ind til deltagernes beskæftigelsesmæssige situation, og hvorvidt deres deltagelse har haft betydning for deres fastholdelse i Danmark. Undersøgelsen til deltagerne ved Spouse Career Fair er udsendt af Spouse Care, der har arrangeret eventen, og der er modtaget 54 besvarelser. Tilsvarende er undersøgelsen til deltagerne i danskkurserne udsendt af det ansvarlige kontor ved Københavns Universitet, og der er modtaget 45 besvarelser. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i oktober og november s med links til spørgeskemaerne blev udsendt direkte til deltagere ved Spouse Career Fair og i danskkurserne. Den efterfølgende databehandling er foretaget i SPSS. 17

19 3. Projektets overordnede effekter Projektet har både en række mål for den samlede effekt og mål for aktiviteter, resultater og effekter knyttet til de specifikke arbejdspakker. I dette kapitel gennemgås projektets overordnede mål, mens de mere specifikke mål gennemgås i de følgende kapitler med fokus på at skabe en bedre koordineret indsats, skabe samarbejde mellem kommunerne, gøre SMV er opmærksomme på værdien af internationale talenter samt fastholde internationale talenter, særligt ægtefæller og forskere. Overordnet skal projektet bidrage til, at 300 internationale talenter fastholdes i regionen, og til at der skabes jobs, inklusiv de supportjobs, der skabes som følge af internationale talenter, der får job i Danmark. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vurderer evaluator, at tre af de fem mål er indfriet, mens de øvrige er meget tæt på at blive opnået. Tabel 3.1: Oversigt over opfyldelsen af de overordnede effektmål Målsætning Succeskriterium Status Effekter Fastholdelse af 300 internationale talenter i regionen Skabelse af job Vurdering af niveauet af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter til erhvervslivet stiger fra et gennemsnit på 4,30 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 5,00 ved afslutning af projektet Vurdering af erhvervslivets prioritering af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter fastholdes på gennemsnittet fra 2009 til 2011 på ca. 8,00 ved afslutning af projektet Vurdering af åbenheden for ideer fra udlandet stiger fra et gennemsnit på 6,49 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 7,00 ved afslutning af projektet 5,0 5,06 8, ,0 6,93 Note: Succeskriterierne er grønne, hvis de er opnåede, gule hvis de er tæt på at være opnået, og røde hvis de er langt fra at være opnået. Overordnet vurdering af området er grøn, hvis målopfyldelsen er tilfredsstillende, gul hvis den hverken er tilfredsstillende eller utilfredsstillende, og rød hvis den er utilfredsstillende. 3.1 EFFEKTER De centrale overordnede effektmål for projektet handler dels om fastholdelse og jobskabelse, og dels om nogle overordnede indikatorer for hvordan Danmark vurderes i forhold til prioritering og åbenhed over for internationale talenter. Fastholdelse af 300 internationale talenter På tværs af aktiviteter har det været et centralt mål, at CTB skal bidrage til at fastholde 300 internationale talenter gennem alle aktiviteter tilsammen. Af en række forskellige årsager er det svært at opgøre, om CTB har bidraget til fastholdelse af talenterne. Det skyldes primært, at det er svært for de internationale talenter at vurdere, om 18

20 de ville være blevet i Danmark kortere tid, hvis ikke de var kommet i kontakt med en eller flere af CTB s aktiviteter. Evaluator og sekretariatet for CTB har sammen defineret fastholdelse på følgende måde: Det internationale talent får ansættelse, fastholdes i ansættelse eller starter egen virksomhed Det internationale talent starter uddannelse i Danmark Det internationale talent tilkendegiver at ville blive/være blevet i Danmark længere end oprindelig planlagt. Opgørelsen bygger på tidligere studier af fastholdelse af internationale talenter, der viser, at beskæftigelse er en afgørende faktor i forhold til at kunne fastholde internationale talenter. 8 De tre kriterier udelukker naturligvis ikke hinanden, og den samme person kan godt både have fået job og besluttet at blive længere end oprindelig planlagt, men evaluator har ikke talt nogle personer dobbelt. For at kunne opgøre målet har evaluator og CTB-sekretariatet sammen gennemgået samtlige aktiviteter, for at vurdere, hvilke der kan forventes at have bidraget til fastholdelse af de 300 talenter. I alt blev 15 aktiviteter udvalgt, som efterfølgende er blevet drøftet med projektlederen for den enkelte aktivitet. På baggrund heraf er fire aktiviteter blevet fjernet fra listen, da projektlederen enten ikke mente, at aktiviteten isoleret set kunne forventes at bidrage til fastholdelse, fx fordi aktiviteten var for lille, eller fordi det ikke var muligt at opgøre antallet af fastholdte, fx fordi der ikke var kontaktdetaljer på deltagerne. På baggrund heraf har evaluator indsamlet data for, hvor mange internationale talenter de 11 resterende aktiviteter i CTB har fastholdt. Som det ses af tabel 3.2 nedenfor, har aktiviteter bidraget til at fastholde minimum 392 internationale talenter, og målet er derved opnået. 8 Se fx her 19

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Midtvejsevaluering af Talent Attraction. For Copenhagen dro Capacitys Talentsekretariat 2014

Midtvejsevaluering af Talent Attraction. For Copenhagen dro Capacitys Talentsekretariat 2014 Midtvejsevaluering af Talent Attraction For Copenhagen dro Capacitys Talentsekretariat 2014 0 Midtvejsevaluering af Talent Attraction Midtvejsevaluering af Talent Attraction Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere