Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014"

Transkript

1 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December

2 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. SAMMENFATNING Målopnåelse En bedre koordineret indsats Parternes vurdering af projektets resultater Videreførelse af projektet Anbefalinger 7 2. INDLEDNING CTBs virkningsmekanismer Slutevalueringens formål Slutevalueringens metoder og kilder PROJEKTETS OVERORDNEDE EFFEKTER Effekter Overordnede mål for aktiviteter og arrangementer EN SAMLET INDSATS Målopfyldelse Vurdering af den overordnede koordineringen af projektet GEARING AF MODTAGELSESAPPARATET Målopfyldelse Fremadrettet læring for gearingen af kommunernes modtageapparat FASTHOLDELSE OG JOBSKABELSE CTBs effekt for Virksomheder, særligt SMVer CTBs effekt for spouses CTBs effekt for internationale forskere BILAG A SAMLET OVERSIGT OVER OPFYLDELSE AF AKTIVITETS, RESULTAT OG EFFEKTMÅL BILAG B FORANDRINGSTEORIER BILAG C INTERVIEWPERSONER 68 2

4 1. Sammenfatning Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter er vigtigt for Danmark og dansk erhvervsliv. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder. Analyser har vist, at evnen til at tiltrække internationale talenter spiller en afgørende rolle for at kunne tiltrække direkte udenlandske investeringer til et land. 1 En analyse fra OECD har fx peget på, at talentmassen er vigtig for at kunne tiltrække F&U-tunge virksomheder, og at lande ikke blot skal fokusere på at udvikle deres egen talentmasse, men også på at tiltrække internationale talenter fra andre lande. 2 Tilsvarende viser en spørgeskemaundersøgelse fra American Chamber of Commerce i Danmark fra 2011, at 53 pct. af de adspurgte virksomheder overvejede at flytte investeringer og jobs ud af Danmark, og at de to primære grunde hertil er, at de ikke kan tiltrække og fastholde de kompetencer, de behøver. 3 Internationale talenter spiller altså en vigtig rolle i jagten på innovation, investeringer og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. 4 I Danmark er de internationale talenter koncentreret i Københavnsområdet. I 2012 boede 41 pct. af alle personer i Danmark med minimum en bacheloruddannelse og 60 pct. af alle internationale videnarbejdere i Region Hovedstaden. 5 Samtidig vokser den regionale talentmasse dag for dag, da antallet af indbyggere i Københavns Kommune stiger med ca personer om måneden. Alligevel oplever regionens virksomheder og vidensinstitutioner, at det er en udfordring at finde nok af de skarpeste hoveder inden for bestemte brancher og regionale styrkepositioner, og at dem, vi tiltrækker, rejser herfra igen for hurtigt. Dette talent-paradoks forventes blot at vokse i omfang over de kommende år pga. den demografiske udvikling. Internationale talenter er en væsentlig del af løsningen herpå, fordi de besidder egenskaber og en knowhow, som kun i begrænset omfang findes i regionen i dag. Derfor tog Copenhagen Capacity i 2012 initiativ til projektet Copenhagen Talent Bridge (CTB), der har til formål at styrke modtagelsen og fastholdelsen af internationale talenter i Region Hovedstaden. Parallelt med og tæt koordineret med CTB har Copenhagen Capacity også gennemført projektet Talent Attraction, der primært har haft fokus på at tiltrække internationale talenter. I CTB er der også arbejdet med rekruttering af bl.a. forskere og højtuddannede via den indsats, Københavns Universitet har gjort for at få Danmark med i EU- RAXESS-initiativet, der understøtter forskeres mobilitet i Europa. Budgettet for CTB er ca. 41. mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. CTB udløber med udgangen af 2014, og nærværende rapport præsenterer Denmark the Talent to Compete. 4 Se fx. Economist Intelligence Unit. Hot spots- Benchmarking global city competitiveness 5 RegLab (2012). Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen 3

5 projektets slutevaluering. Slutevalueringen fokuserer på at vurdere projektets målopnåelse, men har også indsamlet lære fra projektet, der kan styrke den fremtidige indsats. 1.1 MÅLOPNÅELSE CTB er lykkes med at opnå langt de fleste af de opstillede mål. Det er på trods, af at projektet blev forsinket og var bagud med en række aktiviteter efter det første år. Samlet har CTB opnået 47 af de 57 mål for projektets aktiviteter, output og effekter, der er opstillet. Fastholdelse af 300 internationale talenter Det har fra start været et centralt mål for projektet, at aktiviteter under CTB bidrager til at fastholde 300 internationale talenter ved at: De finder beskæftigelse Starter egen virksomhed Påbegynder uddannelse Tilkendegiver, at CTB på anden vis har bidraget til, at de forventer at blive længere end oprindelig planlagt. Evaluator har ud fra partnernes egne opgørelser og en spørgeskemaundersøgelse til deltagerne i to aktiviteter identificeret 392 internationale talenter, som projektet har bidraget til at fastholde. Projektet har formentlig bidraget til at fastholde væsentligt flere, men der er en række internationale talenter, der ikke indgår i sammentællingen, fordi de ikke har besvaret de gennemførte spørgeskemaundersøgelser, eller fordi det ikke har været muligt at måle effekten af den/de aktivitet(er), de har deltaget i. Skabelse af jobs Et andet centralt effektmål for projektet har været at skabe arbejdspladser. Målet udspringer af en antagelse om, at et job til et internationalt talent, skaber yderligere to support-jobs primært i støttefunktioner og til faglærte og personer med kort uddannelse. For at målet er indfriet, er der derfor 334 internationale talenter, der skal: Være kommet i beskæftigelse Være fastholdt i beskæftigelse Have startet egen virksomhed. Målet er derfor også mere ambitiøst end målet om at fastholde 300 internationale talenter, fordi der kun fokuseres på beskæftigede/selvstændige, og fordi målet er lidt højere. 4

6 Når de personer, der er fastholdt, fordi de angiver, at de har startet uddannelse eller af andre grunde end beskæftigelse planlægger at blive længere i Danmark end oprindeligt planlagt, trækkes fra de 392, er der 340 internationale talenter tilbage, der er kommet i beskæftigelse, er fastholdt i beskæftigelse eller har startet egen virksomhed. Den samlede jobskabelse inklusiv support-jobs er derfor jobs. Dermed har projektet opnået de to centrale effektmål, hvilket er en meget væsentlig præstation og en betydelig succes. Ligesom det gør sig gældende for de 392 fastholdte, er optællingen af skabte job et meget konservativt estimat, da der er mange internationale talenter, der har deltaget i en eller flere aktiviteter uden at fremgå af sammentællingen. Det er således vigtigt at have for øje, at den faktiske jobskabelse formentlig er højere. De centrale aktivitetsmål De samlede tværgående aktivitetsmål for projektet er alle nået. Således er der under CTB bl.a. gennemført: Konferencer og workshops om talentdagsordenen med deltagere (mål: 1.500) 74 faglige arrangementer for at kompetenceudvikle internationale talenter i forhold til samfundsforhold og forbedre netværksskabelse (mål: 72) Faglige arrangementer med deltagelse af internationale talenter, virksomheder og studerende (mål: 7.000) 357 formelle og uformelle samarbejder mellem aktører med relation til talentdagsordenen (mål: 200). 1.2 EN BEDRE KOORDINERET INDSATS Et mindre konkret, men lige så centralt mål, er indsatsen for at skabe en mere sammenhængende og bedre koordineret indsats. Ved projektets start var der en lang række tiltag målrettet internationale talenter, men der var begrænset samarbejde mellem aktørerne bag initiativerne, og der var i højere grad tale om en række enkeltstående initiativer end én samlet indsats. CTB har derfor arbejdet for at skabe mere samarbejde mellem de centrale aktører på området og derved bidrage til at skabe en velkoordineret indsats og derved også øge de enkelte initiativers effekt. Gennem interview med partnerne i CTB er der identificeret en lang række eksempler på, hvordan partnerne i dag koordinerer indsatsen bedre. De forskellige typer af øget koordinering omfatter tre forskelige former: Mellem aktører, der arbejder med samme målgruppe. Fx mellem aktører, der alle har tilbud rettet mod medfølgende ægtefæller Mellem samme typer aktører. Fx mellem kommuner, der arbejder med internationale talenter eller universiteter, der har mange internationale talenter ansat På tværs af aktører. Fx mellem aktører i International House, der arbejder med internationale talenter, men repræsenterer forskellige typer organisationer og arbejder med forskellige målgrupper. Den øgede koordinering har bl.a. øget effekten af indsatsen gennem: 5

7 Højere kvalitet i indsatsen, fordi folk udveksler erfaringer og lærer af hinanden En bedre sammenhængende værdikæde af tilbud da aktørerne har bedre overblik over, hvad andre laver, henviser til hinanden og tilpasser deres tilbud, så der er færre huller mellem tilbud og behov, der ikke dækkes Bedre udnyttelse af ressourcer, fordi o Aktører udvikler materialer, som kan genbruges af andre aktører o Øget aktivitetskoordinering, så der fx ikke afholdes flere arrangementer samme dag målrettet samme målgruppe o Der er flere deltagere i arrangementer, fordi aktører henviser dem, de er i kontakt med, til andre aktørers arrangementer. 1.3 PARTERNES VURDERING AF PROJEKTETS RESULTATER Aktiviteterne i projektet har særligt været rettet mod medfølgende ægtefæller, forskere og små og mellemstore virksomheder. Partnerne har vurderet, at særligt indsatsen rettet mod ægtefæller har været succesfuld, fordi man har nået ud til mange ægtefæller via en række tilbud om deltagelse i mentor-ordninger, karriere- og iværksættervejledning, information om efteruddannelsesmuligheder i Danmark samt information om det danske samfund. Man har således gennemført hele 119 aktiviteter og tiltag målrettet spouses. Det er ligeledes evaluators vurdering, at aktiviteterne rettet mod internationale forskere er forløbet godt og har haft den effekt, man havde håbet. Aktiviteterne har bl.a. inkluderet VIP-services til topforskere, skræddersyede danskkurser, mentoraktiviteter og en lang række faglige karrierearrangementer særligt målrettet forskere. Desuden er Danmark kommet med i EURAXESS, der er en jobportal, der skal øge forskermobilitet i EU, og hvor Danmark bliver synliggjort som karrieredestination for forskere, og hvor forskerjob promoveres. Indsatsen rettet mod SMV er har mødt lidt større udfordringer og er blevet justeret undervejs, primært fordi der var begrænset efterspørgsel efter de aktiviteter, man oprindeligt havde planlagt. Det skyldes blandt andet, at man fra start ikke har været skarp nok på, hvilken værdi aktiviteterne giver for SMV erne, lige som man har erfaret, at SMV erne er interesserede i og opsøger information om internationale talenter, når det er relevant at ansætte internationale talenter, men ikke generelt er interesserede i information om internationale talenter. Derfor har man fx erstattet et planlagt kursus om at ansætte internationale talenter med værkstøjer og metoder til at rådgive om internationale ansættelser, når SMV erne konkret står over for en ansættelse samt integreret temaet på andre arrangementer, som SMV erne deltager i. 1.4 VIDEREFØRELSE AF PROJEKTET CTB slutter ved udgangen af 2014, men indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter fortsætter. Et helt centralt element for videreførelsen af projektet er udarbejdelsen af en ny regional talentstrategi med titlen Make Copenhagen your personal business - Strategy for attracting and retaining more talented internationals in the Copenhagen Region Konkret indeholder den regionale talentstrategi ti initiativer fordelt på fire overordnede spor, der skal være med til at gøre Region Hovedstaden til en endnu mere attraktiv international talentdestination. 6

8 Den regionale talentstrategi er både et forsøg på at samle og engagere regionens centrale aktører bag den fremadrettede indsats og på at sikre en strategisk og ambitiøs videreførelse af de områder, projektet har arbejdet med. Copenhagen Capacity har arbejdet for at få partnere til at tage ansvar for og engagere sig i strategiens fire overordnede spor med henblik på at videreføre stafetten som den ansvarlige og koordinerende organisation på området de næste fire år. Copenhagen Capacity har taget ansvar for det spor, der handler om at tiltrække internationale talenter, Københavns Kommune har taget ansvar for det spor, der handler om modtagelse af internationale talenter, og Dansk Industri har taget ansvar for det spor, der handler om karrieremuligheder og forankring af indsatsen blandt virksomheder. Ansvaret for det fjerde spor deles mellem de tre ansvarlige for de første tre spor. Det er evaluators vurdering, at den regionale talentstrategi er en spændende og ambitiøs måde at videreføre indsatsen på. I stedet for at tænke snævert i videreførelse af de enkelte initiativer har man drøftet, hvad der overordnet er behov for fremadrettet. Derved har man sikret, at der ligger nogle strategiske overvejelser bag, hvad der videreføres. CTB havde kun forpligtet sig til at udvikle den regionale talentstrategi, så man er nået længere i processen med at få strategien implementeret end oprindeligt planlagt. 1.5 ANBEFALINGER Gennem evalueringen af projektet og de mange interviews er der fremkommet en række anbefalinger til, hvordan man kan organisere og optimere talentindsatsen i fremtiden, og hvordan man kan drive et projekt som CTB. Anbefalingerne er opsummeret nedenfor Anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen Der er fortsat behov for en stærk talentindsats, hvis Danmark skal kunne tiltrække de bedste talenter, der ofte har tilbud fra flere lande, når de vælger arbejdsland. Derfor er det vigtigt, at den fremadrettede indsats bliver så effektiv som mulig, og at læren fra CTB indarbejdes i den fremadrettede indsats. Nedenfor følger evaluators anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen. Fortsat fokus på en samlet indsats, da det skaber større gennemslagskraft. CTB har været en samlende paraply for en lang række forskelligartede aktiviteter udført af de forskellige partnere bag projektet. Sekretariatet, som Copenhagen Capacity har stået for, har haft en begrænset rolle i implementeringen af mange af de egentlige aktiviteter. Det har været en ny og forholdsvis uprøvet model for store regionale udviklingsprojekter. Modellen har været god til at skabe netværk og koordinering på tværs, lige som mange aktiviteter har været en succes. Aktiviteterne har fået større volumen, gennemslagskraft og kvalitet ved at indgå under CTB-paraplyen. Tilsvarende har den samlede indsats været god til at få sat internationale talenter på dagsordenen, og indsatsen er nået ud til både et meget stort antal interessenter og internationale talenter. Der er også fremadrettet behov for en indsats på talentområdet i Region Hovedstaden. Talentområdet er blevet udviklet og modnet markant under CTB s levetid, og der er i dag langt mere interaktion mellem de relevante aktører, og indsatsen er mere sammenhængende. Samtidig er der også fremadrettet behov for, at der gøres en indsats for at koordinere indsatsen på talentområdet. Med den regionale talentstrategi har CTB skabt en struktur for den fremtidige indsats, hvor flere aktører har et overordnet ansvar for indsats og koordinering. De centrale partnere er Københavns Kommune, 7

9 Dansk Industri og Copenhagen Capacity. Det er evaluators vurdering, at det er fornuftigt at dele indsatsen op mellem flere aktører, der koordinerer og driver hver deres område, samtidig med at de koordinerer indbyrdes. Offentlige aktører må stadig tage lead på indsatsen. En række af de opgaver, der er blevet løftet i CTB, og som vil blive løftet i den regionale talentstrategi fremadrettet, er opgaver af almennyttig karakter, som det ikke kan forventes, at private aktører løfter. Derfor er der også fremadrettet behov for, at offentlige aktører som Region Hovedstaden og kommunerne understøtter talentindsatsen og tager ansvar for at fortsætte den positive udvikling og støtte op om de centrale aktører og initiativer. Virksomheder skal medvirke til at forbedre internationale talenters karrieremuligheder. Samtidig er der også behov for, at virksomhederne er aktive og engagerede i indsatsen. Studier af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter - herunder Oxford Researchs Expat Study 2014 viser, at den vigtigste enkeltstående faktor for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i Danmark er de karrieremuligheder, som de danske virksomheder tilbyder. En væsentlig opgave fremadrettet er derfor at arbejde aktivt med at engagere danske virksomheder i indsatsen for at sikre, at internationale talenter har gode karrieremuligheder i Danmark. Der er fortsat behov for at arbejde med at finde den mest effektive måde at adressere SMV erne. En række af de store virksomheder er allerede meget bevidste om værdien af internationale talenter og arbejder aktivt med at tiltrække og fastholde dem. Den største udfordring knytter sig imidlertid til SMV erne, der generelt er mindre klar til at ansætte internationale talenter og mindre bevidste om internationale talenters værdi. Yderligere har de færre ressourcer end de store virksomheder til at engagere sig i aktiviteter og lignende. Erfaringerne fra CTB viser, at man mest effektivt når virksomhederne, når de har et konkret behov for at ansætte talenter. Men hvis indsatsen rettet mod SMV er kun har fokus på at hjælpe de SMV er, der selv opsøger hjælp, bliver indsatsen reaktiv og når ikke ud til dem, der ikke selv opsøger information og vejledning om ansættelse af internationale talenter. Derfor er der fremadrettet stadig behov for en opsøgende indsats, men form og indhold skal afstemmes nøje med SMV ernes behov. Det er evaluators vurdering, at der fortsat består en opgave i at finde ud af, hvordan man mest effektivt tilrettelægger indsatsen rettet mod at få SMV erne til at ansætte flere internationale talenter til gavn for SMV erne og de internationale talenters karrieremuligheder. Sørg for at der er tilbud til alle internationale talenter. Der har i CTB været meget fokus på medfølgende ægtefæller og forskeres integration og karrieremuligheder, da områderne er blevet udpeget som særligt vigtige i tidligere rapporter. Givet at karrieremuligheder er særdeles vigtige for tiltrækning og fastholdelse, bør denne indsats fortsætte. Men det er samtidig vigtigt at huske, at der også er andre grupper af internationale talenter i Danmark, og at de også kan have gavn af at blive modtaget og integreret i det danske samfund samt få hjælp med at komme ind på det danske jobmarked. Der er pt. ikke tilsvarende tilbud rettet mod andre grupper, men de kan have et mindst lige så stort behov for hjælp som forskere og medfølgende ægtefæller. Disse behov kan man med fordel fokusere mere på i en version 2.0 af talentindsatsen. 8

10 Indsatsen skal ikke kun koordineres i Region Hovedstaden, men i hele Danmark. CTB er primært et Region Hovedstaden-projekt, og langt de fleste internationale talenter bor i Hovedstadsområdet. Der foregår imidlertid også en lang række aktiviteter i de andre regioner og på landsplan, og det er vigtigt løbende at koordinere med de andre regioner og den nationale indsats. Regionale grænser giver ikke altid mening i talentarbejdet. Tilsvarende er det fremadrettet vigtigt at være opmærksom på, hvilke opgaver der løses bedst af de centrale aktører i Region Hovedstaden, og hvilke opgaver der bedst løses på nationalt plan eller i samarbejde med repræsentanter for de andre regioner Anbefalinger rettet mod CTB Evalueringen har både fokus på at vurdere projektets målopnåelse og den centrale lære fra projektet. Både partnere og deltagere har været godt tilfredse med aktiviteterne og de resultater, der er opnået. Målt på disse parametre har projektet, som beskrevet ovenfor, været vellykket. I løbet af evalueringen af CTB er der fremkommet en række input til områder, hvor der har været potentiale for forbedringer rettet mod selve projektet og dets organisation, som evaluator i et læringsperspektiv vurderer er relevante at give videre, fordi den interne læring kan være med til at styrke indsatsen fremadrettet. Det er efterhånden et velkendt fænomen, at det kan tage op mod et år at få en projektorganisation som CTB op i fulde omdrejninger, og i CTB blev opstarten yderligere vanskeliggjort pga. forsinkelsen i udmøntningen af midlerne. Den vanskelige opstart har haft betydning for projektets interne styring, idet partnerne har haft svært ved at planlægge deres ressourcer, hvilket har betydet, at der i sidste del af projektet har været meget travlt med at få nogle aktiviteter afsluttet. Yderligere betød det for sekretariatet, at de, udover at være bagud med egne aktiviteter, også havde meget kort tid til at etablere selve sekretariatet. Det er evaluators vurdering, at den korte tid til at etablere sekretariatet har haft betydning for, at der i starten af CTB manglede en overordnet styring af projektet, der skulle være med til at udstikke de overordnede retningslinjer for projektet. Det betød, at det var svært for partnerne at gennemskue den interne rollefordeling mellem dem og sekretariatet, hvilket har skabt forvirring om, hvem der løftede hvilke opgaver. Endvidere har det været med til at forvirre billedet og den interne forventningsafstemning i forhold til rollefordelingen, at sekretariatet udover at have det overordnede ansvar for at lede projektet også har været projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, hvilket har skabt en forventning om, at sekretariatet har haft et detaljeret indblik i arbejdet i alle arbejdspakkerne. Partnerne har således haft en oplevelse af, at sekretariatet kun havde begrænset kendskab til, hvad partnerne arbejder med. I løbet af projektet har sekretariatet haft en åben dialog med partnerne, og det er evaluators vurdering, at der er blevet rettet op på en række kritikpunkter undervejs. En betydelig del af kritikken er således rettet mod projektets første fase, hvor der på grund af forsinkelsen i udmøntningen af midler var meget kort tid til at få ansat medarbejderne i sekretariatet og få sekretariatet op i fulde omdrejninger. Netop organiseringen med et centralt sekretariat, der både fungerer som overordnet leder af projektet samt som projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, repræsenterer en forholdsvis ny organisationsform for 9

11 regionalfondsprojekter, og det er tydeligt, at der har været forskellige opfattelser hos Copenhagen Capacity og de øvrige partnere af, hvad der har været sekretariatets rolle, og hvilke opgaver det har skullet løse. Det har affødt kritik af sekretariatet, som sekretariatet ofte ikke har følt har været berettiget. I forlængelse af disse diskussioner kommer evaluator med en række anbefalinger, der knytter sig til gennemførelsen af store komplekse projekter som CTB: Der er behov for forventningsafstemning og kommunikation om roller og ansvar. Et projekt som CTB stiller store krav til, at der er meget klar kommunikation om, hvad der er sekretariatets ansvar, og hvad der er de øvrige partneres ansvar samt hvilke forventninger, der kan stilles til sekretariatet og til partnerne. Hvis disse forventninger ikke er afstemt og løbende afstemmes, efterhånden som projektet udvikler sig, kan det let give anledning til interne uoverensstemmelser, selvom alle parter synes, at de udfylder deres rolle. På baggrund af erfaringerne fra CTB kan det fremadrettet overvejes, om det er nyttigt at anvende termerne programleder for den overordnede ansvarlige, for at det samlede projekt (program) opnår sine målsætninger, og projektleder om de partnere, der er ansvarlige for de enkelte aktiviteter/forløb i den samlede indsats. Opdel det overordnede ansvar og den daglige ledelse, så den overordnede styring ikke drukner i den daglige drift. Det er evaluators vurdering, at det har styrket projektet at få en overordnet projektdirektør, der har ansvaret for de overordnede linjer og styring, og en sekretariatsleder, der har ansvaret for den daglige projektledelse og administration. Giv store komplekse projekter muligheder for at søge forprojektmidler til at forberede ansøgning. Forarbejdet til et projekt som CTB har stor betydning for sandsynligheden for, at aktiviteterne forløber planmæssigt og opnår de opstillede mål. I CTB har SMV-indsatsen fx kæmpet med at finde den mest værdifulde form, fordi man ikke fra start var helt skarp på, hvornår SMV er var interesserede i at modtage information om internationale talenter, og hvilken værdi tilbuddene gav SMV erne. Det kan derfor ofte styrke store projekter som CTB, hvis de får forprojektmidler til at udarbejde ansøgninger og drøfte kommende aktiviteter med både partnere, potentielle deltagere og andre interessenter, inden det egentlige projekt udmøntes. 10

12 2. Indledning Analyser har vist, at internationale talenter bidrager til innovation og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder, som er afgørende for et vidensamfund. Tilstedeværelsen af talenter, herunder tiltrækning af internationale talenter, er også en vigtig faktor for tiltrækning af direkte udenlandske investeringer, særligt for F&U-tunge virksomheder. For dem er tilstedeværelsen af talenter et af de vigtigste parametre, når de træffer beslutninger om, hvor de skal investere og placere deres næste udviklingsafdeling. Og når virksomheder overvejer at flytte F&U-afdelinger ud af Danmark, skyldes det ofte, at der er mangel på talenter i Danmark. 6 Efterspørgslen efter internationale talenter forstærkes af den demografiske udvikling, der kendetegnes af en aldrende befolkning og færre i den arbejdsdygtige alder. Disse to forhold bevirker tilsammen, at der i fremtiden vil være hård konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft. Tidligere analyser viser, at vi i Danmark også har en udfordring i forhold til at fastholde internationale talenter i landet. Da det oftest er omkostningsfyldt for arbejdsgivere at tiltrække de internationale talenter til Danmark, er der behov for en styrket indsats for at fastholde de internationale talenter, der vælger at komme til Danmark. Desuden er det en udfordring, at indsatsen for at rekruttere og fastholde internationale talenter i Danmark har været karakteriseret ved mange forskellige og enkeltstående initiativer, idet en samlet velkoordineret indsats har vist sig at være mere effektiv. CTB har netop fokus på at styrke indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter og deres familier primært i Hovedstadsregionen. Den overordnede målsætning for CTB er at koordinere og skabe en samlet indsats på expatområdet, idet erfaringer netop viser, at enkeltstående initiativer og indsatser ikke har den fornødne gennemslagskraft. CTB er opbygget som en partnerskabsmodel, hvor Copenhagen Capacity varetager de koordinerende opgaver og fungerer som overordnet projektleder for indsatsen, men hvor mange af de konkrete indsatser varetages af partnerne. Copenhagen Capacity har dermed som sekretariat for indsatsen det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift og resultatskabelse. Øvrige partnere i CTB er Københavns Universitet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet International Staff Mobility, Aalborg Universitet København (AAU Cph.), DTU, IT- 6 American Chamber of Commerce: The Talent to Compete Denmark 11

13 Universitetet, Tænketanken DEA, Work In Denmark, Spousecare, Cph. Volunteers, Foreningen Nydansker, Region Hovedstaden, Væksthuset Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2.1 CTBS VIRKNINGSMEKANISMER Evaluator har ved projektets start opstillet en forandringsteori for CTB, jf. bilag 1. En forandringsteori skildrer projektets centrale antagelser og hypoteser om sammenhængen mellem indsatsen på den ene side og de forventede resultater og effekter på den anden. Idéen i en forandringsteori er således, at der skal være en umiddelbar og velunderbygget sammenhæng mellem de udfordringer, projektet ønsker at adressere, de aktiviteter der igangsættes, samt de resultater og effekter aktiviteterne forventes at generere. Den ønskede langsigtede effekt for indsatsen i CTB er at skabe bedre adgang til internationale talenter for danske virksomheder og universiteter. Indsatsen består af en række konkrete aktiviteter, der er organiseret i syv arbejdspakker, som har hver deres sigte. Det har været op til projektets partnere at udvikle og gennemføre de planlagte aktiviteter i hver arbejdspakke. De syv arbejdspakker er kort nævnt nedenfor: Sekretariat for CTB der skal sikre, at CTB gennemfører de planlagte aktiviteter, indfrier sine målsætninger, genererer den tiltænkte værdiskabelse og sikrer samspil imellem relevante aktører. Desuden er sekretariatet ansvarlige for, at der udarbejdes en regional talent strategi, som samler relevante aktører i Hovedstadsregionen. Sekretariatsfunktionen varetages af Copenhagen Capacitys talentafdeling Gearing af SMV er til modtagelse af international arbejdskraft der har til formål at geare små og mellemstore virksomheder (SMV er) til at ansætte og integrere international arbejdskraft samt sikre, at de kan se værdien i at ansætte internationale talenter Job- og kompetencepakke der sigter mod at give forskere og medfølgende ægtefæller/partnere til internationale talenter viden og kompetencer til i højere grad at kunne etablere sig på det danske arbejdsmarked Fastholdelse af udvalgte talentgrupper der skal bidrage til at sikre, at internationale talenter fastholdes, når udviklingsafdelinger med højt videnindhold og unikke kompetencer lukkes ned, så de unikke kompetencer ikke forsvinder fra regionen Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale der skal sikre, at HRmedarbejdere bliver bedre til at håndtere internationale medarbejdere, samt at internationale talenter får den nødvendige viden om den danske samfundsmodel, skatteforhold, det politiske system mv., så de kan begå sig i hverdagen samt indgå aktivt på arbejdsmarkedet 12

14 Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner samt udvikling af informationspakker der skal sikre videnopsamling og -deling af dels den viden, der genereres på tværs af de forskellige arbejdspakker og aktiviteter i projektet, dels af den viden projektets aktører allerede ligger inde med. Desuden skal der udarbejdes informationspakker til udenlandske højtuddannede arbejdstagere møntet på at informere dem om relevante forhold, før de kommer til Danmark Gearing af kommunerne i Region Hovedstaden til modtagelse af internationale talenter der skal sikre en god modtagelse af internationale talenter i kommunerne, samt at der sættes fokus på deres beskæftigelse. Der er fokus på de særlige behov, denne målgruppe har, samt på at sikre det rette match mellem talent og arbejdsplads. Det er i regi af kommunernes jobcentre, at indsatsen gennemføres. Det er Foreningen Nydansker, der er ansvarlig, og indsatsen gennemføres via foreningens Erhvervsmentorkorps 7. På baggrund af arbejdspakkerne har Oxford Research identificeret tre overordnede indsatsområder for CTB: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er Det er gennem en række aktiviteter under de tre indsatsområder, at CTB arbejder for at fastholde internationale talenter længere i Danmark. 2.2 SLUTEVALUERINGENS FORMÅL CTB startede i 2012 og afsluttes ved udgangen af Projektet står således over for sin afslutning, og dette er projektets slutevaluering. Slutevalueringen skal vurdere projektets resultater og indeholde centrale læringspunkter fra projektet, der kan tages med i partnernes videre arbejde for at tiltrække og fastholde internationale talenter i Region Hovedstaden. Slutevalueringens formål er dermed at: Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har skabt i relation til projektets overordnede formål om at sikre, at 300 internationale talenter fastholdes i Danmark, og at der skabes jobs gennem en bedre koordineret og samlet indsats fra centrale aktører, der arbejder med internationale talenter Vurdere om der gennem CTB er skabt en bedre koordineret talentindsats gennem netværksdannelse mellem centrale aktører inden for expatområdet 7 Arbejdspakke syv er kommet til i sidste halvdel af CTB s projektperiode, og den overordnede målsætning er at matche 300 nyankomne internationale talenter fra Region Hovedstaden inden udgangen af 2014 (kilde: Mentorindsatsens overfor højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps som en del af CTB projektet). 13

15 At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt i forhold til at geare modtagelsesapparatet hos universiteternes HR-afdelinger og i kommunerne Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde særligt internationale forskere. At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde medfølgende ægtefæller/partnere (spouses) gennem beskæftigelse At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt, i forhold til at 20 SMV er starter en international rekrutteringsproces. Slutevalueringen af CTB er primært en summativ evaluering, hvor der sættes fokus på, hvorvidt CTB er lykkes med at skabe de forventede resultater og effekter samt på, hvordan udvalgte aktiviteter og indsatser har bidraget til at opnå projektets målsætninger. Der er i CTB gennemført en lang række aktiviteter, hvoraf slutevalueringen sætter fokus på de væsentligste i forhold til projektets tre centrale målsætninger: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er. Det er imidlertid uden for slutevalueringens ramme at sætte fokus på alle gennemførte aktiviteter, fx stilles der i mindre grad skarpt på innovation og entreprenørskab. Samtidig indeholder slutevalueringen også formative evalueringselementer, idet den er med til at pege på, hvordan erfaringerne og den læring, der er genereret i projektet, kan anvendes i det fremadrettede arbejde med talentdagsordenen i Region Hovedstaden. Budgettet for CTB er ca. 41 mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. 2.3 SLUTEVALUERINGENS METODER OG KILDER Slutevalueringen bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Datamaterialet fra sekretariatet er anvendt som fundament for at vurdere projektets resultater i forhold til projektets målsætninger, og den yderligere dataindsamling er primært gennemført med tre formål for øje: Indsamle data, der supplerer sekretariatets og partnernes egne målopgørelser og bidrager til at belyse, hvor langt CTB er i forhold til at realisere sin overordnede målsætning jf. evalueringens formål. Indsamle informationer, der kan give evaluator indsigt i, hvordan aktiviteterne er forløbet, og hvorfor projektet har nået eller ikke har nået de opstillede mål. Indsamle læring fra projektet, der kan bruges i en fremadrettet indsats målrettet internationale talenter. 14

16 Overordnet bygger evalueringen på følgende metodeelementer: Dokumentanalyse af bl.a. mødereferater, oversigt over key performance indikatorer (KPIer), nulpunktsmåling fra 2013 og statusrapporter. En række evalueringer og spørgeskemaundersøgelser gennemført af partnerne selv. Survey til deltagere i Spouse Career Fair og Dansk for videnarbejdere. Kvalitative interview med bl.a. partnere, sekretariat, kommuner, start-up-virksomheder og internationale forskere. Sideløbende med CTB løber projekt Talent Attraction, hvis formål er at gøre opmærksom på, at Danmark er et attraktivt sted at bo og arbejde for internationale talenter. Baggrunden for indsatsen i Talent Attraction er, at danske virksomheder og universiteter generelt er gode til at markedsføre sig selv, men mindre gode til at markedsføre Danmark som et attraktivt sted at leve og bo. Og netop valget af land bliver vigtigere og vigtigere, når internationale talenter vælger job. Derfor stiller Talent Attraction markedsføringsmaterialer til rådighed for virksomheder, universiteter og organisationer og gennemfører rekrutteringskampagner, der markedsfører Danmark som et attraktivt sted at arbejde og bo. Yderligere arbejder Talent Attraction - gennem Youth Goodwill Ambassador-korpset - for at fastholde dygtige studerende, der allerede er i Danmark for at studere. Samlet set dækker CTB og Talent Attraction således alle aspekter af et expatforløb (jf. figur 2.1). Figur 2.1: De fire faser i et expatforløb fra tiltrækning til afrejse Dokumentanalyse Som en vigtig del af slutevalueringen er der gennemført en grundig dokumentanalyse af relevant projektmateriale samt løbende opdateringer fra CTB-sekretariatet. Dokumentanalysen er dels gennemført løbende, dels er den intensiveret omkring selve evalueringstidspunktet. 15

17 Formålet med analysen har været at følge projektets udvikling fx i forhold til udviklingen af aktiviteter, men ikke mindst danner analysen udgangspunkt for evaluators vurdering af, hvorvidt CTB har realiseret sine overordnede målsætninger inden for projektets tre centrale målsætninger. Dokumentanalysen omfatter følgende materialer: Statusopgørelser til Erhvervsstyrelsen Mødereferater Oversigt over key performance indikatorer (KPIer) Materialet på hjemmesider Nulpunktsmåling og statusrapport fra 2013 Undersøgelser fra DEA Partnernes egne tilfredsmålinger og evalueringer af aktiviteter. Yderligere har dokumentanalysen bidraget med baggrundsviden til de kvalitative interview Kvalitative interview Der er som led i evalueringen gennemførte kvalitative interview med en række forskellige aktører med tilknytning til CTB. Formålet med de kvalitative interview har primært været at opnå en mere kontekstnær og erfaringsbaseret viden om de gennemførte aktiviteter samt deres resultater og effekter. Der er som led i evalueringen gennemført i alt 29 interview. Interviewene er gennemført som semistrukturerede telefoninterview ud fra en på forhånd udarbejdet interviewguide. Det er vigtigt at pointere, at det ikke har været relevant at stille alle interviewpersoner alle spørgsmål, da omfang samt indhold af interviewene har været meget afhængig af interviewpersonens viden og tilknytning til projektet. Hvert interview er derfor individuelt forberedt i forhold til, hvilke spørgsmål og temaer der er relevante at drøfte med informanten. Der er gennemført interview med følgende grupper af interviewpersoner: Sekretariatet (to stk.) Partnerne (13 stk.) Kommuner (tre stk.) Internationale forskere (fem stk.) Spouses (fire stk.) Virksomheder (tre stk.) I forhold til de kvalitative interview er det værd at bemærke, at det har været meget vanskeligt at booke og gennemføre interview med de virksomheder, der har modtaget eller været en del af CTB s virksomhedsrettede indsats. For flere af virksomhederne er der tale om, at de har modtaget rådgivning eller rekrutteret internationalt sammen med fx Work in Denmark tilbage i 2012, hvorfor de har vanskeligt ved at huske forløbet og dets effekter. Derfor har mange virksomheder afslået at deltage i evalueringen. I andre tilfælde er den ansvarlige person ikke længere ansat i virksomheden, eller virksomheden er lukket. 16

18 2.3.3 Surveys Som led i evalueringen er gennemført en mindre survey blandt deltagerne ved Spouse Career Fair og deltagerne i danskkurserne. Formålet med undersøgelsen er at spørge ind til deltagernes beskæftigelsesmæssige situation, og hvorvidt deres deltagelse har haft betydning for deres fastholdelse i Danmark. Undersøgelsen til deltagerne ved Spouse Career Fair er udsendt af Spouse Care, der har arrangeret eventen, og der er modtaget 54 besvarelser. Tilsvarende er undersøgelsen til deltagerne i danskkurserne udsendt af det ansvarlige kontor ved Københavns Universitet, og der er modtaget 45 besvarelser. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i oktober og november s med links til spørgeskemaerne blev udsendt direkte til deltagere ved Spouse Career Fair og i danskkurserne. Den efterfølgende databehandling er foretaget i SPSS. 17

19 3. Projektets overordnede effekter Projektet har både en række mål for den samlede effekt og mål for aktiviteter, resultater og effekter knyttet til de specifikke arbejdspakker. I dette kapitel gennemgås projektets overordnede mål, mens de mere specifikke mål gennemgås i de følgende kapitler med fokus på at skabe en bedre koordineret indsats, skabe samarbejde mellem kommunerne, gøre SMV er opmærksomme på værdien af internationale talenter samt fastholde internationale talenter, særligt ægtefæller og forskere. Overordnet skal projektet bidrage til, at 300 internationale talenter fastholdes i regionen, og til at der skabes jobs, inklusiv de supportjobs, der skabes som følge af internationale talenter, der får job i Danmark. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vurderer evaluator, at tre af de fem mål er indfriet, mens de øvrige er meget tæt på at blive opnået. Tabel 3.1: Oversigt over opfyldelsen af de overordnede effektmål Målsætning Succeskriterium Status Effekter Fastholdelse af 300 internationale talenter i regionen Skabelse af job Vurdering af niveauet af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter til erhvervslivet stiger fra et gennemsnit på 4,30 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 5,00 ved afslutning af projektet Vurdering af erhvervslivets prioritering af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter fastholdes på gennemsnittet fra 2009 til 2011 på ca. 8,00 ved afslutning af projektet Vurdering af åbenheden for ideer fra udlandet stiger fra et gennemsnit på 6,49 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 7,00 ved afslutning af projektet 5,0 5,06 8, ,0 6,93 Note: Succeskriterierne er grønne, hvis de er opnåede, gule hvis de er tæt på at være opnået, og røde hvis de er langt fra at være opnået. Overordnet vurdering af området er grøn, hvis målopfyldelsen er tilfredsstillende, gul hvis den hverken er tilfredsstillende eller utilfredsstillende, og rød hvis den er utilfredsstillende. 3.1 EFFEKTER De centrale overordnede effektmål for projektet handler dels om fastholdelse og jobskabelse, og dels om nogle overordnede indikatorer for hvordan Danmark vurderes i forhold til prioritering og åbenhed over for internationale talenter. Fastholdelse af 300 internationale talenter På tværs af aktiviteter har det været et centralt mål, at CTB skal bidrage til at fastholde 300 internationale talenter gennem alle aktiviteter tilsammen. Af en række forskellige årsager er det svært at opgøre, om CTB har bidraget til fastholdelse af talenterne. Det skyldes primært, at det er svært for de internationale talenter at vurdere, om 18

20 de ville være blevet i Danmark kortere tid, hvis ikke de var kommet i kontakt med en eller flere af CTB s aktiviteter. Evaluator og sekretariatet for CTB har sammen defineret fastholdelse på følgende måde: Det internationale talent får ansættelse, fastholdes i ansættelse eller starter egen virksomhed Det internationale talent starter uddannelse i Danmark Det internationale talent tilkendegiver at ville blive/være blevet i Danmark længere end oprindelig planlagt. Opgørelsen bygger på tidligere studier af fastholdelse af internationale talenter, der viser, at beskæftigelse er en afgørende faktor i forhold til at kunne fastholde internationale talenter. 8 De tre kriterier udelukker naturligvis ikke hinanden, og den samme person kan godt både have fået job og besluttet at blive længere end oprindelig planlagt, men evaluator har ikke talt nogle personer dobbelt. For at kunne opgøre målet har evaluator og CTB-sekretariatet sammen gennemgået samtlige aktiviteter, for at vurdere, hvilke der kan forventes at have bidraget til fastholdelse af de 300 talenter. I alt blev 15 aktiviteter udvalgt, som efterfølgende er blevet drøftet med projektlederen for den enkelte aktivitet. På baggrund heraf er fire aktiviteter blevet fjernet fra listen, da projektlederen enten ikke mente, at aktiviteten isoleret set kunne forventes at bidrage til fastholdelse, fx fordi aktiviteten var for lille, eller fordi det ikke var muligt at opgøre antallet af fastholdte, fx fordi der ikke var kontaktdetaljer på deltagerne. På baggrund heraf har evaluator indsamlet data for, hvor mange internationale talenter de 11 resterende aktiviteter i CTB har fastholdt. Som det ses af tabel 3.2 nedenfor, har aktiviteter bidraget til at fastholde minimum 392 internationale talenter, og målet er derved opnået. 8 Se fx her 19

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere