Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014"

Transkript

1 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December

2 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. SAMMENFATNING Målopnåelse En bedre koordineret indsats Parternes vurdering af projektets resultater Videreførelse af projektet Anbefalinger 7 2. INDLEDNING CTBs virkningsmekanismer Slutevalueringens formål Slutevalueringens metoder og kilder PROJEKTETS OVERORDNEDE EFFEKTER Effekter Overordnede mål for aktiviteter og arrangementer EN SAMLET INDSATS Målopfyldelse Vurdering af den overordnede koordineringen af projektet GEARING AF MODTAGELSESAPPARATET Målopfyldelse Fremadrettet læring for gearingen af kommunernes modtageapparat FASTHOLDELSE OG JOBSKABELSE CTBs effekt for Virksomheder, særligt SMVer CTBs effekt for spouses CTBs effekt for internationale forskere BILAG A SAMLET OVERSIGT OVER OPFYLDELSE AF AKTIVITETS, RESULTAT OG EFFEKTMÅL BILAG B FORANDRINGSTEORIER BILAG C INTERVIEWPERSONER 68 2

4 1. Sammenfatning Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter er vigtigt for Danmark og dansk erhvervsliv. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder. Analyser har vist, at evnen til at tiltrække internationale talenter spiller en afgørende rolle for at kunne tiltrække direkte udenlandske investeringer til et land. 1 En analyse fra OECD har fx peget på, at talentmassen er vigtig for at kunne tiltrække F&U-tunge virksomheder, og at lande ikke blot skal fokusere på at udvikle deres egen talentmasse, men også på at tiltrække internationale talenter fra andre lande. 2 Tilsvarende viser en spørgeskemaundersøgelse fra American Chamber of Commerce i Danmark fra 2011, at 53 pct. af de adspurgte virksomheder overvejede at flytte investeringer og jobs ud af Danmark, og at de to primære grunde hertil er, at de ikke kan tiltrække og fastholde de kompetencer, de behøver. 3 Internationale talenter spiller altså en vigtig rolle i jagten på innovation, investeringer og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. 4 I Danmark er de internationale talenter koncentreret i Københavnsområdet. I 2012 boede 41 pct. af alle personer i Danmark med minimum en bacheloruddannelse og 60 pct. af alle internationale videnarbejdere i Region Hovedstaden. 5 Samtidig vokser den regionale talentmasse dag for dag, da antallet af indbyggere i Københavns Kommune stiger med ca personer om måneden. Alligevel oplever regionens virksomheder og vidensinstitutioner, at det er en udfordring at finde nok af de skarpeste hoveder inden for bestemte brancher og regionale styrkepositioner, og at dem, vi tiltrækker, rejser herfra igen for hurtigt. Dette talent-paradoks forventes blot at vokse i omfang over de kommende år pga. den demografiske udvikling. Internationale talenter er en væsentlig del af løsningen herpå, fordi de besidder egenskaber og en knowhow, som kun i begrænset omfang findes i regionen i dag. Derfor tog Copenhagen Capacity i 2012 initiativ til projektet Copenhagen Talent Bridge (CTB), der har til formål at styrke modtagelsen og fastholdelsen af internationale talenter i Region Hovedstaden. Parallelt med og tæt koordineret med CTB har Copenhagen Capacity også gennemført projektet Talent Attraction, der primært har haft fokus på at tiltrække internationale talenter. I CTB er der også arbejdet med rekruttering af bl.a. forskere og højtuddannede via den indsats, Københavns Universitet har gjort for at få Danmark med i EU- RAXESS-initiativet, der understøtter forskeres mobilitet i Europa. Budgettet for CTB er ca. 41. mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. CTB udløber med udgangen af 2014, og nærværende rapport præsenterer Denmark the Talent to Compete. 4 Se fx. Economist Intelligence Unit. Hot spots- Benchmarking global city competitiveness 5 RegLab (2012). Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen 3

5 projektets slutevaluering. Slutevalueringen fokuserer på at vurdere projektets målopnåelse, men har også indsamlet lære fra projektet, der kan styrke den fremtidige indsats. 1.1 MÅLOPNÅELSE CTB er lykkes med at opnå langt de fleste af de opstillede mål. Det er på trods, af at projektet blev forsinket og var bagud med en række aktiviteter efter det første år. Samlet har CTB opnået 47 af de 57 mål for projektets aktiviteter, output og effekter, der er opstillet. Fastholdelse af 300 internationale talenter Det har fra start været et centralt mål for projektet, at aktiviteter under CTB bidrager til at fastholde 300 internationale talenter ved at: De finder beskæftigelse Starter egen virksomhed Påbegynder uddannelse Tilkendegiver, at CTB på anden vis har bidraget til, at de forventer at blive længere end oprindelig planlagt. Evaluator har ud fra partnernes egne opgørelser og en spørgeskemaundersøgelse til deltagerne i to aktiviteter identificeret 392 internationale talenter, som projektet har bidraget til at fastholde. Projektet har formentlig bidraget til at fastholde væsentligt flere, men der er en række internationale talenter, der ikke indgår i sammentællingen, fordi de ikke har besvaret de gennemførte spørgeskemaundersøgelser, eller fordi det ikke har været muligt at måle effekten af den/de aktivitet(er), de har deltaget i. Skabelse af jobs Et andet centralt effektmål for projektet har været at skabe arbejdspladser. Målet udspringer af en antagelse om, at et job til et internationalt talent, skaber yderligere to support-jobs primært i støttefunktioner og til faglærte og personer med kort uddannelse. For at målet er indfriet, er der derfor 334 internationale talenter, der skal: Være kommet i beskæftigelse Være fastholdt i beskæftigelse Have startet egen virksomhed. Målet er derfor også mere ambitiøst end målet om at fastholde 300 internationale talenter, fordi der kun fokuseres på beskæftigede/selvstændige, og fordi målet er lidt højere. 4

6 Når de personer, der er fastholdt, fordi de angiver, at de har startet uddannelse eller af andre grunde end beskæftigelse planlægger at blive længere i Danmark end oprindeligt planlagt, trækkes fra de 392, er der 340 internationale talenter tilbage, der er kommet i beskæftigelse, er fastholdt i beskæftigelse eller har startet egen virksomhed. Den samlede jobskabelse inklusiv support-jobs er derfor jobs. Dermed har projektet opnået de to centrale effektmål, hvilket er en meget væsentlig præstation og en betydelig succes. Ligesom det gør sig gældende for de 392 fastholdte, er optællingen af skabte job et meget konservativt estimat, da der er mange internationale talenter, der har deltaget i en eller flere aktiviteter uden at fremgå af sammentællingen. Det er således vigtigt at have for øje, at den faktiske jobskabelse formentlig er højere. De centrale aktivitetsmål De samlede tværgående aktivitetsmål for projektet er alle nået. Således er der under CTB bl.a. gennemført: Konferencer og workshops om talentdagsordenen med deltagere (mål: 1.500) 74 faglige arrangementer for at kompetenceudvikle internationale talenter i forhold til samfundsforhold og forbedre netværksskabelse (mål: 72) Faglige arrangementer med deltagelse af internationale talenter, virksomheder og studerende (mål: 7.000) 357 formelle og uformelle samarbejder mellem aktører med relation til talentdagsordenen (mål: 200). 1.2 EN BEDRE KOORDINERET INDSATS Et mindre konkret, men lige så centralt mål, er indsatsen for at skabe en mere sammenhængende og bedre koordineret indsats. Ved projektets start var der en lang række tiltag målrettet internationale talenter, men der var begrænset samarbejde mellem aktørerne bag initiativerne, og der var i højere grad tale om en række enkeltstående initiativer end én samlet indsats. CTB har derfor arbejdet for at skabe mere samarbejde mellem de centrale aktører på området og derved bidrage til at skabe en velkoordineret indsats og derved også øge de enkelte initiativers effekt. Gennem interview med partnerne i CTB er der identificeret en lang række eksempler på, hvordan partnerne i dag koordinerer indsatsen bedre. De forskellige typer af øget koordinering omfatter tre forskelige former: Mellem aktører, der arbejder med samme målgruppe. Fx mellem aktører, der alle har tilbud rettet mod medfølgende ægtefæller Mellem samme typer aktører. Fx mellem kommuner, der arbejder med internationale talenter eller universiteter, der har mange internationale talenter ansat På tværs af aktører. Fx mellem aktører i International House, der arbejder med internationale talenter, men repræsenterer forskellige typer organisationer og arbejder med forskellige målgrupper. Den øgede koordinering har bl.a. øget effekten af indsatsen gennem: 5

7 Højere kvalitet i indsatsen, fordi folk udveksler erfaringer og lærer af hinanden En bedre sammenhængende værdikæde af tilbud da aktørerne har bedre overblik over, hvad andre laver, henviser til hinanden og tilpasser deres tilbud, så der er færre huller mellem tilbud og behov, der ikke dækkes Bedre udnyttelse af ressourcer, fordi o Aktører udvikler materialer, som kan genbruges af andre aktører o Øget aktivitetskoordinering, så der fx ikke afholdes flere arrangementer samme dag målrettet samme målgruppe o Der er flere deltagere i arrangementer, fordi aktører henviser dem, de er i kontakt med, til andre aktørers arrangementer. 1.3 PARTERNES VURDERING AF PROJEKTETS RESULTATER Aktiviteterne i projektet har særligt været rettet mod medfølgende ægtefæller, forskere og små og mellemstore virksomheder. Partnerne har vurderet, at særligt indsatsen rettet mod ægtefæller har været succesfuld, fordi man har nået ud til mange ægtefæller via en række tilbud om deltagelse i mentor-ordninger, karriere- og iværksættervejledning, information om efteruddannelsesmuligheder i Danmark samt information om det danske samfund. Man har således gennemført hele 119 aktiviteter og tiltag målrettet spouses. Det er ligeledes evaluators vurdering, at aktiviteterne rettet mod internationale forskere er forløbet godt og har haft den effekt, man havde håbet. Aktiviteterne har bl.a. inkluderet VIP-services til topforskere, skræddersyede danskkurser, mentoraktiviteter og en lang række faglige karrierearrangementer særligt målrettet forskere. Desuden er Danmark kommet med i EURAXESS, der er en jobportal, der skal øge forskermobilitet i EU, og hvor Danmark bliver synliggjort som karrieredestination for forskere, og hvor forskerjob promoveres. Indsatsen rettet mod SMV er har mødt lidt større udfordringer og er blevet justeret undervejs, primært fordi der var begrænset efterspørgsel efter de aktiviteter, man oprindeligt havde planlagt. Det skyldes blandt andet, at man fra start ikke har været skarp nok på, hvilken værdi aktiviteterne giver for SMV erne, lige som man har erfaret, at SMV erne er interesserede i og opsøger information om internationale talenter, når det er relevant at ansætte internationale talenter, men ikke generelt er interesserede i information om internationale talenter. Derfor har man fx erstattet et planlagt kursus om at ansætte internationale talenter med værkstøjer og metoder til at rådgive om internationale ansættelser, når SMV erne konkret står over for en ansættelse samt integreret temaet på andre arrangementer, som SMV erne deltager i. 1.4 VIDEREFØRELSE AF PROJEKTET CTB slutter ved udgangen af 2014, men indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter fortsætter. Et helt centralt element for videreførelsen af projektet er udarbejdelsen af en ny regional talentstrategi med titlen Make Copenhagen your personal business - Strategy for attracting and retaining more talented internationals in the Copenhagen Region Konkret indeholder den regionale talentstrategi ti initiativer fordelt på fire overordnede spor, der skal være med til at gøre Region Hovedstaden til en endnu mere attraktiv international talentdestination. 6

8 Den regionale talentstrategi er både et forsøg på at samle og engagere regionens centrale aktører bag den fremadrettede indsats og på at sikre en strategisk og ambitiøs videreførelse af de områder, projektet har arbejdet med. Copenhagen Capacity har arbejdet for at få partnere til at tage ansvar for og engagere sig i strategiens fire overordnede spor med henblik på at videreføre stafetten som den ansvarlige og koordinerende organisation på området de næste fire år. Copenhagen Capacity har taget ansvar for det spor, der handler om at tiltrække internationale talenter, Københavns Kommune har taget ansvar for det spor, der handler om modtagelse af internationale talenter, og Dansk Industri har taget ansvar for det spor, der handler om karrieremuligheder og forankring af indsatsen blandt virksomheder. Ansvaret for det fjerde spor deles mellem de tre ansvarlige for de første tre spor. Det er evaluators vurdering, at den regionale talentstrategi er en spændende og ambitiøs måde at videreføre indsatsen på. I stedet for at tænke snævert i videreførelse af de enkelte initiativer har man drøftet, hvad der overordnet er behov for fremadrettet. Derved har man sikret, at der ligger nogle strategiske overvejelser bag, hvad der videreføres. CTB havde kun forpligtet sig til at udvikle den regionale talentstrategi, så man er nået længere i processen med at få strategien implementeret end oprindeligt planlagt. 1.5 ANBEFALINGER Gennem evalueringen af projektet og de mange interviews er der fremkommet en række anbefalinger til, hvordan man kan organisere og optimere talentindsatsen i fremtiden, og hvordan man kan drive et projekt som CTB. Anbefalingerne er opsummeret nedenfor Anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen Der er fortsat behov for en stærk talentindsats, hvis Danmark skal kunne tiltrække de bedste talenter, der ofte har tilbud fra flere lande, når de vælger arbejdsland. Derfor er det vigtigt, at den fremadrettede indsats bliver så effektiv som mulig, og at læren fra CTB indarbejdes i den fremadrettede indsats. Nedenfor følger evaluators anbefalinger til videreførelsen af talentindsatsen. Fortsat fokus på en samlet indsats, da det skaber større gennemslagskraft. CTB har været en samlende paraply for en lang række forskelligartede aktiviteter udført af de forskellige partnere bag projektet. Sekretariatet, som Copenhagen Capacity har stået for, har haft en begrænset rolle i implementeringen af mange af de egentlige aktiviteter. Det har været en ny og forholdsvis uprøvet model for store regionale udviklingsprojekter. Modellen har været god til at skabe netværk og koordinering på tværs, lige som mange aktiviteter har været en succes. Aktiviteterne har fået større volumen, gennemslagskraft og kvalitet ved at indgå under CTB-paraplyen. Tilsvarende har den samlede indsats været god til at få sat internationale talenter på dagsordenen, og indsatsen er nået ud til både et meget stort antal interessenter og internationale talenter. Der er også fremadrettet behov for en indsats på talentområdet i Region Hovedstaden. Talentområdet er blevet udviklet og modnet markant under CTB s levetid, og der er i dag langt mere interaktion mellem de relevante aktører, og indsatsen er mere sammenhængende. Samtidig er der også fremadrettet behov for, at der gøres en indsats for at koordinere indsatsen på talentområdet. Med den regionale talentstrategi har CTB skabt en struktur for den fremtidige indsats, hvor flere aktører har et overordnet ansvar for indsats og koordinering. De centrale partnere er Københavns Kommune, 7

9 Dansk Industri og Copenhagen Capacity. Det er evaluators vurdering, at det er fornuftigt at dele indsatsen op mellem flere aktører, der koordinerer og driver hver deres område, samtidig med at de koordinerer indbyrdes. Offentlige aktører må stadig tage lead på indsatsen. En række af de opgaver, der er blevet løftet i CTB, og som vil blive løftet i den regionale talentstrategi fremadrettet, er opgaver af almennyttig karakter, som det ikke kan forventes, at private aktører løfter. Derfor er der også fremadrettet behov for, at offentlige aktører som Region Hovedstaden og kommunerne understøtter talentindsatsen og tager ansvar for at fortsætte den positive udvikling og støtte op om de centrale aktører og initiativer. Virksomheder skal medvirke til at forbedre internationale talenters karrieremuligheder. Samtidig er der også behov for, at virksomhederne er aktive og engagerede i indsatsen. Studier af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter - herunder Oxford Researchs Expat Study 2014 viser, at den vigtigste enkeltstående faktor for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i Danmark er de karrieremuligheder, som de danske virksomheder tilbyder. En væsentlig opgave fremadrettet er derfor at arbejde aktivt med at engagere danske virksomheder i indsatsen for at sikre, at internationale talenter har gode karrieremuligheder i Danmark. Der er fortsat behov for at arbejde med at finde den mest effektive måde at adressere SMV erne. En række af de store virksomheder er allerede meget bevidste om værdien af internationale talenter og arbejder aktivt med at tiltrække og fastholde dem. Den største udfordring knytter sig imidlertid til SMV erne, der generelt er mindre klar til at ansætte internationale talenter og mindre bevidste om internationale talenters værdi. Yderligere har de færre ressourcer end de store virksomheder til at engagere sig i aktiviteter og lignende. Erfaringerne fra CTB viser, at man mest effektivt når virksomhederne, når de har et konkret behov for at ansætte talenter. Men hvis indsatsen rettet mod SMV er kun har fokus på at hjælpe de SMV er, der selv opsøger hjælp, bliver indsatsen reaktiv og når ikke ud til dem, der ikke selv opsøger information og vejledning om ansættelse af internationale talenter. Derfor er der fremadrettet stadig behov for en opsøgende indsats, men form og indhold skal afstemmes nøje med SMV ernes behov. Det er evaluators vurdering, at der fortsat består en opgave i at finde ud af, hvordan man mest effektivt tilrettelægger indsatsen rettet mod at få SMV erne til at ansætte flere internationale talenter til gavn for SMV erne og de internationale talenters karrieremuligheder. Sørg for at der er tilbud til alle internationale talenter. Der har i CTB været meget fokus på medfølgende ægtefæller og forskeres integration og karrieremuligheder, da områderne er blevet udpeget som særligt vigtige i tidligere rapporter. Givet at karrieremuligheder er særdeles vigtige for tiltrækning og fastholdelse, bør denne indsats fortsætte. Men det er samtidig vigtigt at huske, at der også er andre grupper af internationale talenter i Danmark, og at de også kan have gavn af at blive modtaget og integreret i det danske samfund samt få hjælp med at komme ind på det danske jobmarked. Der er pt. ikke tilsvarende tilbud rettet mod andre grupper, men de kan have et mindst lige så stort behov for hjælp som forskere og medfølgende ægtefæller. Disse behov kan man med fordel fokusere mere på i en version 2.0 af talentindsatsen. 8

10 Indsatsen skal ikke kun koordineres i Region Hovedstaden, men i hele Danmark. CTB er primært et Region Hovedstaden-projekt, og langt de fleste internationale talenter bor i Hovedstadsområdet. Der foregår imidlertid også en lang række aktiviteter i de andre regioner og på landsplan, og det er vigtigt løbende at koordinere med de andre regioner og den nationale indsats. Regionale grænser giver ikke altid mening i talentarbejdet. Tilsvarende er det fremadrettet vigtigt at være opmærksom på, hvilke opgaver der løses bedst af de centrale aktører i Region Hovedstaden, og hvilke opgaver der bedst løses på nationalt plan eller i samarbejde med repræsentanter for de andre regioner Anbefalinger rettet mod CTB Evalueringen har både fokus på at vurdere projektets målopnåelse og den centrale lære fra projektet. Både partnere og deltagere har været godt tilfredse med aktiviteterne og de resultater, der er opnået. Målt på disse parametre har projektet, som beskrevet ovenfor, været vellykket. I løbet af evalueringen af CTB er der fremkommet en række input til områder, hvor der har været potentiale for forbedringer rettet mod selve projektet og dets organisation, som evaluator i et læringsperspektiv vurderer er relevante at give videre, fordi den interne læring kan være med til at styrke indsatsen fremadrettet. Det er efterhånden et velkendt fænomen, at det kan tage op mod et år at få en projektorganisation som CTB op i fulde omdrejninger, og i CTB blev opstarten yderligere vanskeliggjort pga. forsinkelsen i udmøntningen af midlerne. Den vanskelige opstart har haft betydning for projektets interne styring, idet partnerne har haft svært ved at planlægge deres ressourcer, hvilket har betydet, at der i sidste del af projektet har været meget travlt med at få nogle aktiviteter afsluttet. Yderligere betød det for sekretariatet, at de, udover at være bagud med egne aktiviteter, også havde meget kort tid til at etablere selve sekretariatet. Det er evaluators vurdering, at den korte tid til at etablere sekretariatet har haft betydning for, at der i starten af CTB manglede en overordnet styring af projektet, der skulle være med til at udstikke de overordnede retningslinjer for projektet. Det betød, at det var svært for partnerne at gennemskue den interne rollefordeling mellem dem og sekretariatet, hvilket har skabt forvirring om, hvem der løftede hvilke opgaver. Endvidere har det været med til at forvirre billedet og den interne forventningsafstemning i forhold til rollefordelingen, at sekretariatet udover at have det overordnede ansvar for at lede projektet også har været projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, hvilket har skabt en forventning om, at sekretariatet har haft et detaljeret indblik i arbejdet i alle arbejdspakkerne. Partnerne har således haft en oplevelse af, at sekretariatet kun havde begrænset kendskab til, hvad partnerne arbejder med. I løbet af projektet har sekretariatet haft en åben dialog med partnerne, og det er evaluators vurdering, at der er blevet rettet op på en række kritikpunkter undervejs. En betydelig del af kritikken er således rettet mod projektets første fase, hvor der på grund af forsinkelsen i udmøntningen af midler var meget kort tid til at få ansat medarbejderne i sekretariatet og få sekretariatet op i fulde omdrejninger. Netop organiseringen med et centralt sekretariat, der både fungerer som overordnet leder af projektet samt som projektleder på nogle af projektets arbejdspakker, repræsenterer en forholdsvis ny organisationsform for 9

11 regionalfondsprojekter, og det er tydeligt, at der har været forskellige opfattelser hos Copenhagen Capacity og de øvrige partnere af, hvad der har været sekretariatets rolle, og hvilke opgaver det har skullet løse. Det har affødt kritik af sekretariatet, som sekretariatet ofte ikke har følt har været berettiget. I forlængelse af disse diskussioner kommer evaluator med en række anbefalinger, der knytter sig til gennemførelsen af store komplekse projekter som CTB: Der er behov for forventningsafstemning og kommunikation om roller og ansvar. Et projekt som CTB stiller store krav til, at der er meget klar kommunikation om, hvad der er sekretariatets ansvar, og hvad der er de øvrige partneres ansvar samt hvilke forventninger, der kan stilles til sekretariatet og til partnerne. Hvis disse forventninger ikke er afstemt og løbende afstemmes, efterhånden som projektet udvikler sig, kan det let give anledning til interne uoverensstemmelser, selvom alle parter synes, at de udfylder deres rolle. På baggrund af erfaringerne fra CTB kan det fremadrettet overvejes, om det er nyttigt at anvende termerne programleder for den overordnede ansvarlige, for at det samlede projekt (program) opnår sine målsætninger, og projektleder om de partnere, der er ansvarlige for de enkelte aktiviteter/forløb i den samlede indsats. Opdel det overordnede ansvar og den daglige ledelse, så den overordnede styring ikke drukner i den daglige drift. Det er evaluators vurdering, at det har styrket projektet at få en overordnet projektdirektør, der har ansvaret for de overordnede linjer og styring, og en sekretariatsleder, der har ansvaret for den daglige projektledelse og administration. Giv store komplekse projekter muligheder for at søge forprojektmidler til at forberede ansøgning. Forarbejdet til et projekt som CTB har stor betydning for sandsynligheden for, at aktiviteterne forløber planmæssigt og opnår de opstillede mål. I CTB har SMV-indsatsen fx kæmpet med at finde den mest værdifulde form, fordi man ikke fra start var helt skarp på, hvornår SMV er var interesserede i at modtage information om internationale talenter, og hvilken værdi tilbuddene gav SMV erne. Det kan derfor ofte styrke store projekter som CTB, hvis de får forprojektmidler til at udarbejde ansøgninger og drøfte kommende aktiviteter med både partnere, potentielle deltagere og andre interessenter, inden det egentlige projekt udmøntes. 10

12 2. Indledning Analyser har vist, at internationale talenter bidrager til innovation og produktivitetsforbedringer og dermed øget vækst, velstand og nye arbejdspladser. De internationale talenter besætter ikke blot ledige stillinger, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft, men de bidrager også med kompetencer, udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder, som er afgørende for et vidensamfund. Tilstedeværelsen af talenter, herunder tiltrækning af internationale talenter, er også en vigtig faktor for tiltrækning af direkte udenlandske investeringer, særligt for F&U-tunge virksomheder. For dem er tilstedeværelsen af talenter et af de vigtigste parametre, når de træffer beslutninger om, hvor de skal investere og placere deres næste udviklingsafdeling. Og når virksomheder overvejer at flytte F&U-afdelinger ud af Danmark, skyldes det ofte, at der er mangel på talenter i Danmark. 6 Efterspørgslen efter internationale talenter forstærkes af den demografiske udvikling, der kendetegnes af en aldrende befolkning og færre i den arbejdsdygtige alder. Disse to forhold bevirker tilsammen, at der i fremtiden vil være hård konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft. Tidligere analyser viser, at vi i Danmark også har en udfordring i forhold til at fastholde internationale talenter i landet. Da det oftest er omkostningsfyldt for arbejdsgivere at tiltrække de internationale talenter til Danmark, er der behov for en styrket indsats for at fastholde de internationale talenter, der vælger at komme til Danmark. Desuden er det en udfordring, at indsatsen for at rekruttere og fastholde internationale talenter i Danmark har været karakteriseret ved mange forskellige og enkeltstående initiativer, idet en samlet velkoordineret indsats har vist sig at være mere effektiv. CTB har netop fokus på at styrke indsatsen for at modtage og fastholde internationale talenter og deres familier primært i Hovedstadsregionen. Den overordnede målsætning for CTB er at koordinere og skabe en samlet indsats på expatområdet, idet erfaringer netop viser, at enkeltstående initiativer og indsatser ikke har den fornødne gennemslagskraft. CTB er opbygget som en partnerskabsmodel, hvor Copenhagen Capacity varetager de koordinerende opgaver og fungerer som overordnet projektleder for indsatsen, men hvor mange af de konkrete indsatser varetages af partnerne. Copenhagen Capacity har dermed som sekretariat for indsatsen det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift og resultatskabelse. Øvrige partnere i CTB er Københavns Universitet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet International Staff Mobility, Aalborg Universitet København (AAU Cph.), DTU, IT- 6 American Chamber of Commerce: The Talent to Compete Denmark 11

13 Universitetet, Tænketanken DEA, Work In Denmark, Spousecare, Cph. Volunteers, Foreningen Nydansker, Region Hovedstaden, Væksthuset Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2.1 CTBS VIRKNINGSMEKANISMER Evaluator har ved projektets start opstillet en forandringsteori for CTB, jf. bilag 1. En forandringsteori skildrer projektets centrale antagelser og hypoteser om sammenhængen mellem indsatsen på den ene side og de forventede resultater og effekter på den anden. Idéen i en forandringsteori er således, at der skal være en umiddelbar og velunderbygget sammenhæng mellem de udfordringer, projektet ønsker at adressere, de aktiviteter der igangsættes, samt de resultater og effekter aktiviteterne forventes at generere. Den ønskede langsigtede effekt for indsatsen i CTB er at skabe bedre adgang til internationale talenter for danske virksomheder og universiteter. Indsatsen består af en række konkrete aktiviteter, der er organiseret i syv arbejdspakker, som har hver deres sigte. Det har været op til projektets partnere at udvikle og gennemføre de planlagte aktiviteter i hver arbejdspakke. De syv arbejdspakker er kort nævnt nedenfor: Sekretariat for CTB der skal sikre, at CTB gennemfører de planlagte aktiviteter, indfrier sine målsætninger, genererer den tiltænkte værdiskabelse og sikrer samspil imellem relevante aktører. Desuden er sekretariatet ansvarlige for, at der udarbejdes en regional talent strategi, som samler relevante aktører i Hovedstadsregionen. Sekretariatsfunktionen varetages af Copenhagen Capacitys talentafdeling Gearing af SMV er til modtagelse af international arbejdskraft der har til formål at geare små og mellemstore virksomheder (SMV er) til at ansætte og integrere international arbejdskraft samt sikre, at de kan se værdien i at ansætte internationale talenter Job- og kompetencepakke der sigter mod at give forskere og medfølgende ægtefæller/partnere til internationale talenter viden og kompetencer til i højere grad at kunne etablere sig på det danske arbejdsmarked Fastholdelse af udvalgte talentgrupper der skal bidrage til at sikre, at internationale talenter fastholdes, når udviklingsafdelinger med højt videnindhold og unikke kompetencer lukkes ned, så de unikke kompetencer ikke forsvinder fra regionen Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale der skal sikre, at HRmedarbejdere bliver bedre til at håndtere internationale medarbejdere, samt at internationale talenter får den nødvendige viden om den danske samfundsmodel, skatteforhold, det politiske system mv., så de kan begå sig i hverdagen samt indgå aktivt på arbejdsmarkedet 12

14 Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner samt udvikling af informationspakker der skal sikre videnopsamling og -deling af dels den viden, der genereres på tværs af de forskellige arbejdspakker og aktiviteter i projektet, dels af den viden projektets aktører allerede ligger inde med. Desuden skal der udarbejdes informationspakker til udenlandske højtuddannede arbejdstagere møntet på at informere dem om relevante forhold, før de kommer til Danmark Gearing af kommunerne i Region Hovedstaden til modtagelse af internationale talenter der skal sikre en god modtagelse af internationale talenter i kommunerne, samt at der sættes fokus på deres beskæftigelse. Der er fokus på de særlige behov, denne målgruppe har, samt på at sikre det rette match mellem talent og arbejdsplads. Det er i regi af kommunernes jobcentre, at indsatsen gennemføres. Det er Foreningen Nydansker, der er ansvarlig, og indsatsen gennemføres via foreningens Erhvervsmentorkorps 7. På baggrund af arbejdspakkerne har Oxford Research identificeret tre overordnede indsatsområder for CTB: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er Det er gennem en række aktiviteter under de tre indsatsområder, at CTB arbejder for at fastholde internationale talenter længere i Danmark. 2.2 SLUTEVALUERINGENS FORMÅL CTB startede i 2012 og afsluttes ved udgangen af Projektet står således over for sin afslutning, og dette er projektets slutevaluering. Slutevalueringen skal vurdere projektets resultater og indeholde centrale læringspunkter fra projektet, der kan tages med i partnernes videre arbejde for at tiltrække og fastholde internationale talenter i Region Hovedstaden. Slutevalueringens formål er dermed at: Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har skabt i relation til projektets overordnede formål om at sikre, at 300 internationale talenter fastholdes i Danmark, og at der skabes jobs gennem en bedre koordineret og samlet indsats fra centrale aktører, der arbejder med internationale talenter Vurdere om der gennem CTB er skabt en bedre koordineret talentindsats gennem netværksdannelse mellem centrale aktører inden for expatområdet 7 Arbejdspakke syv er kommet til i sidste halvdel af CTB s projektperiode, og den overordnede målsætning er at matche 300 nyankomne internationale talenter fra Region Hovedstaden inden udgangen af 2014 (kilde: Mentorindsatsens overfor højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps som en del af CTB projektet). 13

15 At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt i forhold til at geare modtagelsesapparatet hos universiteternes HR-afdelinger og i kommunerne Vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde særligt internationale forskere. At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, som dets aktiviteter har haft i forhold til at fastholde medfølgende ægtefæller/partnere (spouses) gennem beskæftigelse At vurdere projektets resultater og den umiddelbare værdi, dets aktiviteter har skabt, i forhold til at 20 SMV er starter en international rekrutteringsproces. Slutevalueringen af CTB er primært en summativ evaluering, hvor der sættes fokus på, hvorvidt CTB er lykkes med at skabe de forventede resultater og effekter samt på, hvordan udvalgte aktiviteter og indsatser har bidraget til at opnå projektets målsætninger. Der er i CTB gennemført en lang række aktiviteter, hvoraf slutevalueringen sætter fokus på de væsentligste i forhold til projektets tre centrale målsætninger: 1. Bedre koordineret talentindsats rettet mod centrale aktører inden for fastholdelse af internationale talenter 2. Bedre fastholdelse af internationale talenter, særligt forskere og medfølgende ægtefæller 3. Flere internationale talenter i SMV er. Det er imidlertid uden for slutevalueringens ramme at sætte fokus på alle gennemførte aktiviteter, fx stilles der i mindre grad skarpt på innovation og entreprenørskab. Samtidig indeholder slutevalueringen også formative evalueringselementer, idet den er med til at pege på, hvordan erfaringerne og den læring, der er genereret i projektet, kan anvendes i det fremadrettede arbejde med talentdagsordenen i Region Hovedstaden. Budgettet for CTB er ca. 41 mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond, dels medfinansiering fra deltagerne i projektet. 2.3 SLUTEVALUERINGENS METODER OG KILDER Slutevalueringen bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Datamaterialet fra sekretariatet er anvendt som fundament for at vurdere projektets resultater i forhold til projektets målsætninger, og den yderligere dataindsamling er primært gennemført med tre formål for øje: Indsamle data, der supplerer sekretariatets og partnernes egne målopgørelser og bidrager til at belyse, hvor langt CTB er i forhold til at realisere sin overordnede målsætning jf. evalueringens formål. Indsamle informationer, der kan give evaluator indsigt i, hvordan aktiviteterne er forløbet, og hvorfor projektet har nået eller ikke har nået de opstillede mål. Indsamle læring fra projektet, der kan bruges i en fremadrettet indsats målrettet internationale talenter. 14

16 Overordnet bygger evalueringen på følgende metodeelementer: Dokumentanalyse af bl.a. mødereferater, oversigt over key performance indikatorer (KPIer), nulpunktsmåling fra 2013 og statusrapporter. En række evalueringer og spørgeskemaundersøgelser gennemført af partnerne selv. Survey til deltagere i Spouse Career Fair og Dansk for videnarbejdere. Kvalitative interview med bl.a. partnere, sekretariat, kommuner, start-up-virksomheder og internationale forskere. Sideløbende med CTB løber projekt Talent Attraction, hvis formål er at gøre opmærksom på, at Danmark er et attraktivt sted at bo og arbejde for internationale talenter. Baggrunden for indsatsen i Talent Attraction er, at danske virksomheder og universiteter generelt er gode til at markedsføre sig selv, men mindre gode til at markedsføre Danmark som et attraktivt sted at leve og bo. Og netop valget af land bliver vigtigere og vigtigere, når internationale talenter vælger job. Derfor stiller Talent Attraction markedsføringsmaterialer til rådighed for virksomheder, universiteter og organisationer og gennemfører rekrutteringskampagner, der markedsfører Danmark som et attraktivt sted at arbejde og bo. Yderligere arbejder Talent Attraction - gennem Youth Goodwill Ambassador-korpset - for at fastholde dygtige studerende, der allerede er i Danmark for at studere. Samlet set dækker CTB og Talent Attraction således alle aspekter af et expatforløb (jf. figur 2.1). Figur 2.1: De fire faser i et expatforløb fra tiltrækning til afrejse Dokumentanalyse Som en vigtig del af slutevalueringen er der gennemført en grundig dokumentanalyse af relevant projektmateriale samt løbende opdateringer fra CTB-sekretariatet. Dokumentanalysen er dels gennemført løbende, dels er den intensiveret omkring selve evalueringstidspunktet. 15

17 Formålet med analysen har været at følge projektets udvikling fx i forhold til udviklingen af aktiviteter, men ikke mindst danner analysen udgangspunkt for evaluators vurdering af, hvorvidt CTB har realiseret sine overordnede målsætninger inden for projektets tre centrale målsætninger. Dokumentanalysen omfatter følgende materialer: Statusopgørelser til Erhvervsstyrelsen Mødereferater Oversigt over key performance indikatorer (KPIer) Materialet på hjemmesider Nulpunktsmåling og statusrapport fra 2013 Undersøgelser fra DEA Partnernes egne tilfredsmålinger og evalueringer af aktiviteter. Yderligere har dokumentanalysen bidraget med baggrundsviden til de kvalitative interview Kvalitative interview Der er som led i evalueringen gennemførte kvalitative interview med en række forskellige aktører med tilknytning til CTB. Formålet med de kvalitative interview har primært været at opnå en mere kontekstnær og erfaringsbaseret viden om de gennemførte aktiviteter samt deres resultater og effekter. Der er som led i evalueringen gennemført i alt 29 interview. Interviewene er gennemført som semistrukturerede telefoninterview ud fra en på forhånd udarbejdet interviewguide. Det er vigtigt at pointere, at det ikke har været relevant at stille alle interviewpersoner alle spørgsmål, da omfang samt indhold af interviewene har været meget afhængig af interviewpersonens viden og tilknytning til projektet. Hvert interview er derfor individuelt forberedt i forhold til, hvilke spørgsmål og temaer der er relevante at drøfte med informanten. Der er gennemført interview med følgende grupper af interviewpersoner: Sekretariatet (to stk.) Partnerne (13 stk.) Kommuner (tre stk.) Internationale forskere (fem stk.) Spouses (fire stk.) Virksomheder (tre stk.) I forhold til de kvalitative interview er det værd at bemærke, at det har været meget vanskeligt at booke og gennemføre interview med de virksomheder, der har modtaget eller været en del af CTB s virksomhedsrettede indsats. For flere af virksomhederne er der tale om, at de har modtaget rådgivning eller rekrutteret internationalt sammen med fx Work in Denmark tilbage i 2012, hvorfor de har vanskeligt ved at huske forløbet og dets effekter. Derfor har mange virksomheder afslået at deltage i evalueringen. I andre tilfælde er den ansvarlige person ikke længere ansat i virksomheden, eller virksomheden er lukket. 16

18 2.3.3 Surveys Som led i evalueringen er gennemført en mindre survey blandt deltagerne ved Spouse Career Fair og deltagerne i danskkurserne. Formålet med undersøgelsen er at spørge ind til deltagernes beskæftigelsesmæssige situation, og hvorvidt deres deltagelse har haft betydning for deres fastholdelse i Danmark. Undersøgelsen til deltagerne ved Spouse Career Fair er udsendt af Spouse Care, der har arrangeret eventen, og der er modtaget 54 besvarelser. Tilsvarende er undersøgelsen til deltagerne i danskkurserne udsendt af det ansvarlige kontor ved Københavns Universitet, og der er modtaget 45 besvarelser. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i oktober og november s med links til spørgeskemaerne blev udsendt direkte til deltagere ved Spouse Career Fair og i danskkurserne. Den efterfølgende databehandling er foretaget i SPSS. 17

19 3. Projektets overordnede effekter Projektet har både en række mål for den samlede effekt og mål for aktiviteter, resultater og effekter knyttet til de specifikke arbejdspakker. I dette kapitel gennemgås projektets overordnede mål, mens de mere specifikke mål gennemgås i de følgende kapitler med fokus på at skabe en bedre koordineret indsats, skabe samarbejde mellem kommunerne, gøre SMV er opmærksomme på værdien af internationale talenter samt fastholde internationale talenter, særligt ægtefæller og forskere. Overordnet skal projektet bidrage til, at 300 internationale talenter fastholdes i regionen, og til at der skabes jobs, inklusiv de supportjobs, der skabes som følge af internationale talenter, der får job i Danmark. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vurderer evaluator, at tre af de fem mål er indfriet, mens de øvrige er meget tæt på at blive opnået. Tabel 3.1: Oversigt over opfyldelsen af de overordnede effektmål Målsætning Succeskriterium Status Effekter Fastholdelse af 300 internationale talenter i regionen Skabelse af job Vurdering af niveauet af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter til erhvervslivet stiger fra et gennemsnit på 4,30 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 5,00 ved afslutning af projektet Vurdering af erhvervslivets prioritering af tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter fastholdes på gennemsnittet fra 2009 til 2011 på ca. 8,00 ved afslutning af projektet Vurdering af åbenheden for ideer fra udlandet stiger fra et gennemsnit på 6,49 fra 2009 til 2011 til et gennemsnit på 7,00 ved afslutning af projektet 5,0 5,06 8, ,0 6,93 Note: Succeskriterierne er grønne, hvis de er opnåede, gule hvis de er tæt på at være opnået, og røde hvis de er langt fra at være opnået. Overordnet vurdering af området er grøn, hvis målopfyldelsen er tilfredsstillende, gul hvis den hverken er tilfredsstillende eller utilfredsstillende, og rød hvis den er utilfredsstillende. 3.1 EFFEKTER De centrale overordnede effektmål for projektet handler dels om fastholdelse og jobskabelse, og dels om nogle overordnede indikatorer for hvordan Danmark vurderes i forhold til prioritering og åbenhed over for internationale talenter. Fastholdelse af 300 internationale talenter På tværs af aktiviteter har det været et centralt mål, at CTB skal bidrage til at fastholde 300 internationale talenter gennem alle aktiviteter tilsammen. Af en række forskellige årsager er det svært at opgøre, om CTB har bidraget til fastholdelse af talenterne. Det skyldes primært, at det er svært for de internationale talenter at vurdere, om 18

20 de ville være blevet i Danmark kortere tid, hvis ikke de var kommet i kontakt med en eller flere af CTB s aktiviteter. Evaluator og sekretariatet for CTB har sammen defineret fastholdelse på følgende måde: Det internationale talent får ansættelse, fastholdes i ansættelse eller starter egen virksomhed Det internationale talent starter uddannelse i Danmark Det internationale talent tilkendegiver at ville blive/være blevet i Danmark længere end oprindelig planlagt. Opgørelsen bygger på tidligere studier af fastholdelse af internationale talenter, der viser, at beskæftigelse er en afgørende faktor i forhold til at kunne fastholde internationale talenter. 8 De tre kriterier udelukker naturligvis ikke hinanden, og den samme person kan godt både have fået job og besluttet at blive længere end oprindelig planlagt, men evaluator har ikke talt nogle personer dobbelt. For at kunne opgøre målet har evaluator og CTB-sekretariatet sammen gennemgået samtlige aktiviteter, for at vurdere, hvilke der kan forventes at have bidraget til fastholdelse af de 300 talenter. I alt blev 15 aktiviteter udvalgt, som efterfølgende er blevet drøftet med projektlederen for den enkelte aktivitet. På baggrund heraf er fire aktiviteter blevet fjernet fra listen, da projektlederen enten ikke mente, at aktiviteten isoleret set kunne forventes at bidrage til fastholdelse, fx fordi aktiviteten var for lille, eller fordi det ikke var muligt at opgøre antallet af fastholdte, fx fordi der ikke var kontaktdetaljer på deltagerne. På baggrund heraf har evaluator indsamlet data for, hvor mange internationale talenter de 11 resterende aktiviteter i CTB har fastholdt. Som det ses af tabel 3.2 nedenfor, har aktiviteter bidraget til at fastholde minimum 392 internationale talenter, og målet er derved opnået. 8 Se fx her 19

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere