Klagenævnet for Udbud J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler A/S, Jørn Juuls Busser ApS og De Grønne Busser ved René Knudsen (advokat Karen Dyekjær Hansen, København) mod Storstrøms Trafikselskab (advokat Morten Kofmann, København) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. august 1997 udbød indklagede, Storstrøms Trafikselskab, som offentligt udbud efter direktiv 93/38 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand og energiforsyning samt transport og telekommunikation (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) tjenesteydelsen rutekørsel med bus i Storstrøms Amt. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at udbudet skete med henblik på indgåelse af kontrakt for perioden 24. maj juni 2003 henholdsvis for perioden 1. juli juni I afsnittet»mulighed for at give bud på en del af tjenesteydelsen«i udbudsbekendtgørelsen er det anført, at den udbudte

2 2 tjenesteydelse omfatter ca. halvdelen af den samlede buskørsel i Storstrøms Amt, at tjenesteydelsen kan udføres med 96 busser, samt at tjenesteydelsen er opdelt i 17 pakker omfattende fra 1 til 10 busser. De udbudte pakker er i udbudsbetingelserne betegnet på følgende måde: A kontraktkørsel: Pakke nr (14 pakker) Telebuskontraktkørsel: Pakke nr. 515, 516 og 517 (3 pakker). Ved udløbet af fristen for modtagelse fra tilbud den 28. november 1997 var der modtaget 95 tilbud fra følgende 15 tilbudsgivere: 1. Bjørns Busser ved Dan Bjørn 2. Bus Danmark A/S 3. Bømler Bus ApS 4. Combus A/S 5. De Grønne Busser ved René Knudsen 6. Funchs Turisttrafik ved Erik Funch 7. Jørn Juuls Busser ApS 8. Kruse Rute og Turistbiler A/S 9. Linjebus A/S 10. Nybus A/S 11. Ole Andersen 12. Per Jensen 13. Skørringe Turistbusser A/S 14. Unibus A/S 15. Østtrafik A/S De 95 tilbud omfattede både tilbud på enkelte pakker og tilbud på kombinationer af pakker. Den 26. januar 1998 besluttede indklagede at indgå kontrakt med følgende tilbudsgivere: 9. Linjebus A/S vedrørende pakke nr samt Bjørns Busser ved Dan Bjørn vedrørende pakke nr Per Jensen vedrørende pakke nr. 517.

3 3 Indklagede besluttede samtidig at annullere udbudet vedrørende pakke nr. 510 og 515, og at gennemføre et nyt udbud vedrørende den kørsel, som disse pakker omfatter. Efter at Per Jensen havde tilbagekaldt sit tilbud, besluttede indklagede i stedet at indgå kontrakt om pakke nr. 517 med 3. Bømler Bus ApS. Den 2. marts 1998 indgav følgende 6 tilbudsgivere klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Storstrøms Trafikselskab: 10. Nybus A/S, 5. De Grønne Busser ved René Knudsen, 6. Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, 7. Jørn Juuls Busser ApS, 8. Kruse Rute- og Turistbiler A/S og 13. Skørringe Turistbusser A/S. Linjebus A/S er med Klagenævnets tilladelse indtrådt i sagen til støtte for indklagede, Storstrøms Trafikselskab. Ved klagens indgivelse anmodede klagerne om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 10, stk. 1, 2. pkt., traf beslutning om, at klagen skal tillægges opsættende virkning. Den 18. marts 1998 besluttede Klagenævnet, at klagen ikke skal have opsættende virkning. Sagen har været behandlet på et møde den 18. juni Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved i udbudsbetingelserne at have fastsat tildelingskriterier, der umuliggør at udfinde det økonomiske mest fordelagtige tilbud på en objektiv og gennemskuelig måde, idet det i udbudsbetingelserne er bestemt, at der kan afgives tilbud på enkelte pakker og kombinationer heraf, at vurderingen af tilbudene kan foretages i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under ét, samtidig med at det er bestemt, at udbyder på grundlag af tildelingskriterierne kan indgå aftale ved en kombination af de udbudte pakker, som udbyder finder økonomiske mest fordelagtige. Påstand 2. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at annullere udbudet for så vidt angår pakke nr. 510 og pakke nr. 515, idet indklagede ikke havde nogen saglig grund til at foretage denne annullation. Påstand 3.

4 4 (Påstand 3 er subsidiær i forhold til påstand 2). Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved under de i påstand 1 nævnte omstændigheder i udbudsbetingelserne at have fastsat, at muligheden for at annullere udbudet delvist og foretage nyt udbud af dele af kørslen kunne tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 4. Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at tage tilbudet fra Linjebus A/S i betragtning, uagtet tilbudet indeholdt forbehold om, at ikke alle de tilbudte busser kunne være klar til indsættelse i driften på tidspunktet for kontraktens ikrafttrædelse den 24. maj 1998, og at der derfor i en ikke nærmere defineret periode ville blive anvendt ukonditionsmæssigt materiel. Påstand 5. (Påstand 5 er subsidiær i forhold til påstand 4). Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved ikke at prisfastsætte forbeholdet i tilbudet fra Linjebus A/S om, at ikke alle de tilbudte busser kunne være klar til indsættelse i driften på tidspunktet for kontraktens ikrafttrædelse den 24. maj 1998, og at der derfor i en ikke nærmere defineret periode ville blive anvendt ukonditionsmæssigt materiel. Påstand 6. (Påstand 6 er mere subsidiær i forhold til påstand 4). Klagenævnet skal fastslå, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at undlade i udbudsbetingelserne at anføre, at der vedrørende busforskrifterne, herunder bussernes alder, i en overgangsperiode accepteres fravigelser fra A kontrakten. Påstand 7. Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Linjebus A/S, Bjørns Busser ved Dan Bjørn og Bømler Bus ApS. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Ad påstand 1, 2 og 3. Tildelingskriterierne er i udbudsbekendtgørelsen angivet således:

5 5»Ordregivende myndighed tildeler kontakt til det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende kriterier, i ikke prioriteret rækkefølge: Pris, kvalitet, serviceniveau, busstandard, reservekapacitet, fleksibilitet, erfaring med kollektiv trafik samt organisation, ledelse og overvågning af busdriften. Ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.«udbudsbetingelserne indeholder i afsnittet»udbudsvilkår, A kontraktkørsel«følgende bestemmelser:»2. Den udbudte kørsel. Der er givet en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i»pakker«(udbudsenheder). Kørslen i de enkelt pakker er nærmere beskrevet i det særlige bilagsbind. Bilagsbindet indeholder bl.a. køreplaner, vognløbsplaner og en beregning af kørselsomfanget. Bilagsbindet indeholder ligeledes de nødvendige oplysninger om personaleforhold. 4. Tilbuddets form. Der kan afgives tilbud på en enkelt pakke eller på kombinationer af pakker efter tilbudsgivers valg. Ved tilbud på enkeltpakker skal der udfyldes en blanket for hvert tilbud. Ved tilbud på kombinationer af pakker, kan der enten udfyldes en blanket for hver pakke eller en blanket for flere eller alle pakker samlet. Byderens forudsætninger for kombination af»pakker«skal anføres på de tilbudsblanketter, der omfatter eller indgår i et kombinationstilbud. Der kan ligeledes afgives tilbud på kombinationer af A kontraktkørsel og Telebuskontraktkørsel. I dette tilfælde udfyldes der af hensyn til kontraktindgåelsen en tilbudsblanket for hver af de 2 kontrakttyper. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris, som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og betalingen pr. køreplantime i gennemsnit. De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. driftsbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste

6 6 omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i A kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. 19. Alternative tilbud. Der kan afgives alternative tilbud baseret på: anden og bedre busbenyttelse end opstillet i kravene til busser mere rationel udnyttelse af busser og chauffører og/eller mindre forbrug af busser og chauffører 22. Kriterier for valg af tilbud. Udbuddet foretages i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38 EØF Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende faktorer vil indgå i vurderingen (ikke prioriteret rækkefølge): Pris Kvalitet Busstandard Reservekapacitet Serviceniveau, herunder mulighederne for kundehenvendelser Organisation, ledelse og driftsovervågning Erfaring m.h.t. kollektiv trafik Fleksibilitet Påpegning af yderligere rationaliseringer STS kan ved vurdering af hvilke(t) tilbud, der er de(t) økonomisk mest fordelagtige, foretage denne vurdering i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under ét.

7 7 STS vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud og under hensyn til ovennævnte kriterier antage de tilbud, som STS finder økonomisk mest fordelagtige. STS forbeholder sig ret til at indgå aftale på grundlag af de kombinationer af de udbudte pakker, som STS finder økonomisk mest fordelagtige. STS forbeholder sig derudover ret til at annullere udbuddet helt eller delvist og foretage nyt udbud af hele eller dele af kørslen«. Der blev som anført afgivet i alt 95 tilbud dels på enkelte pakker, dels på kombinationer af pakker. De 6 klagere afgav bl.a. tilbud på i alt 16 pakker, således at tilbudene imidlertid indeholdt forbehold om, at hvert enkelt af disse tilbud var betinget af, at en bestemt anden pakke blev tildelt en bestemt anden af de 6 tilbudsgivere. Det er oplyst, at indklagede på grund af disse indbyrdes forbehold vurderede disse 6 tilbudsgiveres tilbud vedrørende de 16 pakker som ét samlet tilbud. Indklagede har oplyst, at indklagede efter en vurdering af tilbudene på grundlag af tildelingskriterierne opstillede følgende 4 alternative muligheder: Kombination I kr. Kombination II kr. Kombination III kr. Kombination IV kr. Ad Kombination III og IV: Disse kombinationer omfattede alle 17 pakker. Ad Kombination I og II: Kombination I omfattede alle pakkerne bortset fra pakke nr. 510 og pakke nr. 515, mens kombination II omfattede alle pakkerne bortset fra pakke nr Det ville derfor ved valg af en af disse kombinationer være nødvendigt at foretage et nyt udbud vedrørende pakke nr. 510 og nr. 515, henholdsvis vedrørende pakke nr Med henblik på den prismæssige sammenligning mellem kombination I og II på den ene side og kombination III og IV på den anden side blev der ved kombination I og II benyttet den lavest forekommende tilbudspris for pakke nr. 510 og pakke nr. 515, selvom de pågældende tilbud indeholdt forbehold, som gjorde, at de ikke kunne antages enkeltvis, men kun sammen med andre tilbud fra den 6 klagende tilbudsgivere.

8 8 Klagerne har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at der ikke er noget til hinder for, at en udbudt tjenesteydelse kan deles op i flere enheder, således at tilbudsgiverne kan afgive tilbud på dele af tjenesteydelsen eller på hele tjenesteydelsen, og klagerne har ikke bestridt, at der ved udbud af en tjenesteydelse som den aktuelle er saglige grunde for at foretage en opdeling af tjenesteydelsen i pakker. Klagerne har imidlertid gjort gældende, at udbudet i så fald skal tilrettelægges, så det gennemføres på en transparent måde, og at dette ikke er tilfældet ved det aktuelle udbud. Eventuelt kunne der i udbudsbetingelserne have været fastsat begrænsninger med hensyn til, hvilke kombinationer af pakker der kunne afgives tilbud på, og der må i hvert fald når sådanne begrænsninger ikke er fastsat i udbudsbetingelserne anføres en metode, som gør det muligt at foretage en objektiv og kontrollerbar vægtning af de modtagne indbyrdes meget forskellige tilbud. Dette er ikke sket, og udbudet er allerede af denne grund gennemført i strid med EU udbudsreglerne. Klagerne har vedrørende påstand 2 yderligere gjort gældende, at der under alle omstændigheder er sket en tilsidesættelse af EU udbudsreglerne ved indklagedes annullation af udbudet vedrørende pakke nr. 510 og nr. 515, da denne annullation ikke var sagligt begrundet. Dette følger af, at der var modtaget konditionsmæssige tilbud vedrørende samtlige 17 pakker, og at disse tilbud kunne kombineres på en hensigtsmæssig måde, så der kunne indgås kontrakter dækkende hele den udbudte kørsel. Der var således ikke nogen saglig grund til at lade 2 af pakkerne udbyde på ny. En sådan saglig grund kunne have foreligget, hvis de modtagne tilbud ikke hensigtsmæssigt havde kunnet kombineres, men i så fald skulle hele udbudet have været annulleret med henblik på gennemførelse af et helt nyt udbud. Klagerne har vedrørende påstand 3 yderligere gjort gældende, at det, der er anført vedrørende påstand 1 og 2, i hvert fald fører til, at indklagede har handlet i strid med EU udbudsreglerne ved som sket ved vurderingen af, hvilke tilbud der var de økonomisk mest fordelagtige, at have taget muligheden for en annullation af dele af udbudet i betragtning. Indklagede har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at den valgte udbudsform med opdeling af tjenesteydelsen er lovlig, og at der ikke har foreligget nogen usikkerhed om indholdet af tildelingskriterierne eller om deres anvendelighed som grundlag for indklagedes vurdering af de modtagne tilbud. Indklagede har særligt henvist til betragtning 45 og 46 i præamblen til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvorefter der på dette område skal sikres smidige udbudsregler. Indklagede har vedrørende påstand 2 yderligere gjort gældende, at det ikke i tildelingskriterierne er fastsat, at der ved tildelingen skal lægges vægt på, at der udvælges tilbud, som dækker samtlige udbudte pakker, og at indklagede ikke er forpligtet til at udvælge tilbud, som dækker samtlige udbudte pakker, hvis indklagede derved må foretage udvælgelsen i strid med tildelingskriterierne. Muligheden for, at der

9 9 efter indklagedes vurdering af tilbudene på grundlag tildelingskriterierne kunne opstå den situation, at enkelte pakker ikke var dækket af de udvalgte tilbud, kunne således komme til at foreligge, og den kom faktisk til at foreligge, da indklagede på grundlag af tildelingskriterierne nåede frem til, at kombination I var den økonomiske mest fordelagtige. På denne baggrund var indklagedes annullation af udbudet vedrørende pakke nr. 510 og nr. 515 sagligt begrundet. Indklagede har vedrørende påstand 3 yderligere gjort gældende, at det sidste afsnit i punkt 22 i»udbudsvilkår, A kontraktkørsel«, hvorefter indklagede»forbeholder. sig ret til«at annullere udbudet delvist og foretage nyt udbud af dele af kørslen, ikke er medtaget som en del af tildelingskriterierne, men er alene medtaget som en oplysning til tilbudsgiverne om, at denne situation på grund af udbudets opdeling af tjenesteydelsen i pakker, kunne opstå. Indklagede har ikke gjort gældende, at indklagede med denne formulering har kunnet udvide sine muligheder for at annullere udbudet vedrørende enkelte pakker og indklagede har heller ikke ved medtagelsen af afsnittet tilsigtet dette. Indklagede har således ikke handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at medtage dette afsnit i udbudsbetingelserne. Linjebus A/S har tilsluttet sig og suppleret indklagedes synspunkter. Ad påstand 4, 5 og 6. Udbudsbetingelserne indeholder i afsnittet»udbudsvilkår, A kontraktkørsel«følgende bestemmelser:»12. Krav til busserne. De driftsbusser, der indsættes ved kontraktstart eller i kontraktperioden, skal opfylde de krav til bustyper og busstørrelse, der er angivet i oversigten over den udbudt kørsel forrest i dette bind, samt busforskrifterne i bilag 3 til A-kontrakten. Reservemateriellet skal have samme funktionalitet som de pågældende driftsbusser i de enkelte pakker. Busserne (inkl. reservemateriel) skal være malet i STS s farver, efter anvisningerne i A kontraktens bilag 3, pkt. 17 og 18, samt STS s designmanual, ved kontrakt start. Omkostninger hertil afholdes af entreprenøren. STS kan i kontraktperioden, jf. A kontraktens 16, stk. 1 ændre kravene til bustyper i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busparken skal ligeledes opfylde det krav til maksimal gennemsnitsalder og maksimal alder, der er angivet under den enkelt pakke i oversigten. Kravet vedr.

10 10 gennemsnitsalder og maksimal alder, samt kravet til reservemateriel, vil blive indføjet i A kontratktens 16, stk. 1 og 2. Særlige krav til busudskiftning er angivet under de enkelte pakker i oversigten. 18. Forbehold. Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Der accepteres ikke forbehold over for formuleringer i A kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven, eller STS s videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene. Forbehold skal såvidt muligt prisfastsættes i tilbuddet. 26. Sikkerhedsstillelse. Dokumentation for køb af materiel til driftsstart 24. maj 1998 hhv. 01. juli 1998 skal foreligge senest 01. april 1998.«Udbudsbetingelserne indeholder i afsnittet»a kontrakt om buskørsel«følgende bestemmelse:» 15 (Stk. 1) Driftsbusser skal opfylde de busforeskrifter, der fremgår af bilag 3, dog således at foreskrifterne kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt af økonomiske eller betjeningsmæssige grunde. Afvigelser fra forskrifterne skal aftales konkret med STS, og det er STS, der afgør, om afvigelser kan accepteres. Stk. 2. Driftsbusser skal opfylde de krav til bustype og -størrelse samt eventuelle særlige krav, der er angivet i udbudsmaterialet. STS kan løbende ændre kravene til bustype og -størrelse m.v. for fremtidige busudskiftninger. Ændrede krav meddeles entreprenøren skriftligt.

11 11 16 Gennemsnitsalderen og maksimalalderen for driftsbusserne må ikke overstige den i udbudsoversigten nævnte alder. Entreprenøren kan herudover frit vælge tidspunkt for udskiftning af en driftsbus. Anvendelse af driftsbus over hhv. 10 og 12 år forudsætter dog aftale med STS. Udskiftning af busser, der har modtaget særlig støtte, forudsætter en aftale med STS.«I udbudsbetingelsernes afsnit»udbudsvilkår, A kontraktkørsel«er der vedrørende den udbudte»a kontraktkørsel«ved hver af de 14 pakker anført»max. gennemsnitsalder og max. alder for busser«. Den maximale gennemsnitsalder for busserne er ved alle 14 pakker angivet til 5 år, mens den maximale alder for busserne overvejende er angivet som 10 år, for enkelte pakker eller enkelte ruter i en pakke dog som 8 år. Vedrørende den udbudte»telebuskontraktkørsel«omfattende 3 pakker er der ikke angivet sådanne krav. Bilag 3 til»a kontrakt om buskørsel«indeholder en række detaljerede forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr. De udfyldte tilbudsblanketter i tilbudet fra Linjebus A/S indeholdt i rubrikken»evt. forbehold (herunder prisfastsættelse heraf)«ingen forbehold, men tilbudet fra Linjebus A/S indeholdt følgende i afsnit»3.1. Beskrivelse af det tilbudte materiel«:»dette tilbud, som i alt omfatter 10 tilbud på kombination af udbudsenheder, er hovedsagelig baseret på indsættelse af fabriksnyt busmateriel. De fabriksnye busser vil blive opbygget, således de til fulde indfrier de krav der er stillet af STS. I forbindelse med ordreafgivelse vil specifikationerne forinden blive drøftet med STS. Der må dog forudses endog store vanskeligheder med at skaffe fabriksnyt materiel til den 24. maj 1998, idet busfabrikkerne allerede på nuværende tidspunkt har modtaget store ordrer til levering ligeledes den 24. maj Der må derfor tages generelt forbehold for at alle de tilbudte nye busser er klar til trafikstart i maj 98. Såfremt alle de tilbudte nye busser ikke kan leveres til tiden, vil Linjebus A/S leje brugt busmateriel i overgangsperioden, hvorfor det må forudses at ikke alle lejede brugte busser vil opfylde de stillede krav til materiellet. Tilbuddene er baseret på følgende fordeling af nye og brugte busser: Hvilke brugte busser der bliver tale om, vil først kunne afklares når resultatet af udbudsforretningen er kendt, men tilbuddet er baseret på at det brugte materiel er fra januar måned 1993 eller nyere. I busudskiftningsprogrammet er således regnet med at brugte busser er fra januar 1993.«

12 12 Indklagede har oplyst, at Linjebus A/S pr. 24. maj 1998 havde indsat 11 nye busser, og at der pr. 18. juni 1998 er indsat 27 nye busser. Der vil herefter blive indsat 5 10 nye busser hver uge, og samtlige 73 nye busser forventes at være indsat den 18. september Klagerne har vedrørende påstand 4, 5 og 6 gjort gældende, at det pågældende afsnit i Linjebus A/S tilbud efter sit indhold er et forbehold over for udbudsbetingelserne, at dette forbehold ikke indgår i tilbudet på forskriftsmæssig måde, da det ikke er anført i tilbudsblankettens rubrik til forbehold, og at udbudsbetingelserne ikke giver mulighed for at tage forbehold over for formuleringer i A kontrakten. Linjebus A/S tilbud er derfor ukonditionsmæssigt, og indklagede har, da forbeholdet vedrører grundlæggende udbudsbetingelser, været såvel berettiget som forpligtet til ikke at tage tilbudet i betragtning. Forbeholdet er for det første et forbehold med hensyn til antallet af nye busser i en periode, og selvom der ikke i udbudsbetingelserne er fastsat krav om et bestemt antal nye busser, indebærer forbeholdet en begrænsning i den tilbudte tjenesteydelse, som ikke er uden betydning ved indklagedes vurdering af dette tilbud sammenholdt med de øvrige tilbud. Forbeholdet er for det andet et forbehold om, at nogle busser i en periode ikke opfylder udbudsbetingelserne og altså et forbehold vedrørende ufravigelige krav til busmateriellet. Indklagede har tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved trods forbeholdet at tage tilbudet i betragtning. Selvom det antages, at det pågældende afsnit i Linjebus A/S tilbud ikke er et forbehold over for udbudsbetingelserne, medfører det dog, at der er en sådan tvivl om indholdet af Linjebus A/S tilbud, og om dette tilbud er et realistisk tilbud, at indklagede var forpligtet til ikke at tage tilbudet i betragtning. En accept af sådanne bestemmelser i et tilbud indebærer, at udbudsproceduren mister sin transparens. Det indebærer endvidere en tilsidesættelse af lighedsgrundsætningen, hvis visse forhold vedrørende den udbudte tjenesteydelse accepteres som indforståede uden at fremgå af udbudsbetingelserne. Klagerne har specielt vedrørende påstand 5 gjort gældende, at indklagede har været forpligtet til at prissætte forbeholdet, men har undladt dette. Indklagede har vedrørende påstand 4, 5 og 6 gjort gældende, at det pågældende afsnit i Linjebus A/S tilbud ikke efter sit indhold er et forbehold over for udbudsbetingelserne, idet tilbudsgiveren ikke ved den anvendte formulering har begrænset de forpligtelser, som selskabet påtager sig, hvis der indgås kontrakt på grundlag af tilbudet. Linjebus A/S har alene gjort opmærksom på muligheden af, at det i en startperiode ikke vil være praktisk muligt for selskabet at anvende de tilbudte nye busser og som følge af anvendelsen af erstatningsbusser ikke vil være muligt i denne startperiode at overholde samtlige busforskrifter i udbudsbetingelserne. Indklagede har endvidere lagt vægt på, at der ikke ville blive tale om nogen væsentlig fravigelse fra den tilbudte tjenesteydelse, da det ville dreje sig om en kort periode sammenholdt med kontraktperioden på 5 år, på at der ikke i udbudsbetingelserne var krav om nye busser, samt på at fravigelsen skyldtes helt specielle forhold på busmarkedet, som tilbudsgiveren ikke var herre over. Indklagede har specielt vedrørende påstand 6 gjort gældende, at der ikke efter EU

13 13 udbudsreglerne er en pligt til i udbudsbetingelser at medtage en oplysning som anført i påstand 6. Linjebus A/S har tilsluttet sig og suppleret indklagedes synspunkter. Forklaringer. Direktør Otto Eliassen har forklaret, at han siden 1997 har været direktør i Nybus A/S. Han er bekendt med, at den anvendte udbudsform med opdeling af den udbudte buskørsel i en række pakker tidligere er anvendt ved EU udbud af buskørsel her i landet, men det nye ved det aktuelle udbud er, at der skete en delvis annullation af udbudet. Klagerne havde reserveret levering af nye busser, således at de, hvis deres tilbud var blevet antaget, havde kunnet sætte de tilbudte nye busser ind straks fra kontraktstart. Efter hans opfattelse indebærer muligheden for at udskyde indsættelsen af nye busser i måneder en betydelig økonomisk fordel. Direktør Vagn Aage Nielsen har forklaret, at Storstrøms Trafikselskab er et kommunalt fællesskab efter Kommunestyrelseslovens 60 med Storstrøms Amt og de 24 primærkommuner som medlemmer. Han har været direktør i Storstrøms Trafikselskab siden 1. februar 1998, men han fulgte med i udbudsproceduren også inden sin tiltrædelse. Administrationen var opmærksom på afsnittet om de nye busser i Linjebus A/S tilbud, og man var i øvrigt i branchen bekendt med, at der på grund af 3 andre samtidige større udbud af buskørsel ville kunne opstå problemer med at skaffe nye busser. På grund af bestyrelsens beslutninger om at udsætte sin afgørelse, blev bestyrelsens beslutning om valg af tilbudsgivere truffet efter de øvrige udbyderes beslutninger, og dette kan have forøget leveringsproblemerne for Linjebus A/S. Han er bekendt med, at driftsleder Tommy Rasmussen mundtlig orienterede bestyrelsen om, at der kunne opstå problemer med leveringen af de nye busser. Driftsleder Tommy Rasmussen har forklaret, at han har været driftsleder i Storstrøms Trafikselskab siden Udbudsbetingelserne er udformet i overensstemmelse med den model, som Amtsrådsforeningen lavede i 1994, og ham bekendt har denne model siden været anvendt ved udbud af buskørsel uden for Hovedstadsområdet. Han opfattede afsnittet i Linjebus A/S tilbud ikke som et forbehold, men som en oplysning. Dette tilbud var det eneste, som havde denne oplysning, men det var i forvejen almindelig kendt i branchen, at der på grund af samtidige udbud af buskørsel bl.a. i Vestsjællands Amt, i Nordjyllands Amt og i Storstrøms Amt pr. 24. maj 1998 skulle bruges ca. 600 nye busser, og at der dermed ville opstå problemer med at få nye busser. Der blev ikke udfærdiget noget skriftligt til bestyrelsen om disse problemer, men han orienterede mundtligt bestyrelsen herom. Indklagede modtog ikke forespørgsel fra de andre tilbudsgivere, om selskabet ville acceptere anvendelse af andre busser i en overgangsperiode.

14 14 Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1. Efter beskaffenheden af den tjenesteydelse, som det aktuelle udbud vedrører rutekørsel med bus i Storstrøms Amt har det været en hensigtsmæssig fremgangsmåde med henblik på at optimere konkurrencen at opdele den udbudte tjenesteydelse i pakker, at give tilbudsgiverne mulighed for efter eget valg at afgive tilbud på en enkelt pakke, på kombinationer af pakker og på alle pakkerne, samt at give tilbudsgiverne mulighed for efter eget valg at afgive et eller flere tilbud. Udbudsbetingelserne må i denne situation naturligvis udformes således, at udbyderen har mulighed for på grundlag af de fastsatte tildelingskriterier at foretage en selvstændig vurdering af alle de modtagne tilbud, hvad enten de alene omfatter en enkelt pakke, kombinationer af pakker eller samtlige pakker, og herefter mulighed for i overenstemmelse med resultatet af denne vurdering at indgå kontrakt på grundlag af de enkelte tilbud, hvad enten de omfatter en enkelt pakke, kombinationer af pakker eller samtlige pakker. Den fremgangsmåde med hensyn til afgivelse af tilbud, vurdering af tilbud og indgåelse af kontrakt, som indklagede har fastsat i udbudsbetingelserne, er således ikke i strid med EU udbudsreglerne. Klagenævnet finder heller ikke, at de tildelingskriterier, som indklagede har fastsat, er uegnede som tildelingskriterier ved et udbud tilrettelagt på den anførte måde eller i øvrigt er i strid med EU udbudsreglerne. Klagernes påstand 1 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 2. Afgørende for, om indklagede har været berettiget til at annullere udbudet vedrørende pakke nr. 510 og pakke nr. 515, er, om indklagede har haft en saglig grund til den delvise annullation af udbudet. Klagenævnet lægger ved sin vurdering af indklagedes beslutning om delvis annullation af udbudet, dels vægt på at annullationen ikke omfatter en stor del af den udbudte tjenesteydelse, men alene en begrænset del af tjenesteydelsen bestående af 2 pakker, nemlig pakke nr. 510 omfattende 8 busser og pakke nr. 515 omfattende 6 busser, dels vægt på årsagen til, at der opstod behov for at foretage den delvise annullation. Behovet opstod, fordi indklagede blandt 4 særligt attraktive kombinationer vurderede kombination I som den økonomisk mest favorable. Klagenævnet har efter en gennemgang af indklagedes vurdering af de modtagne tilbud, som førte til denne afgørelse, ikke fundet grundlag for at antage, at indklagede ikke har foretaget en objektiv vurdering af tilbudene i overensstemmelse med de fastsatte tildelingskriterier. Indklagedes delvise annullation af udbudet har således været sagligt begrundet, og klagernes påstand 2 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3.

15 15 Under et udbud tilrettelagt som det aktuelle kan den situation opstå, at udbyderen på grundlag af tildelingskriterierne vurderer, at et tilbud eller en kombination af tilbud, som ikke omfatter alle pakkerne, er den økonomiske mest fordelagtige løsning. Opstår denne situation, må udbyderen herefter yderligere vurdere, om dette resultat af vurderingen af tilbudene tillige udgør en saglig begrundelse for at annullere de dele af den udbudte kørsel, som ikke er omfattet af den økonomisk mest fordelagtige løsning. Denne efterfølgende vurdering af, om der efter EU udbudsreglerne er en fornøden saglig grund til at annullere udbudet delvist, er ikke et led i den vurdering, som udbyderen skal foretage på grundlag af tildelingskriterierne. Vurderingen er derimod led i den efterfølgende stillingtagen til, om resultatet af vurderingen af tilbudene giver mulighed for at indgå kontrakt vedrørende en del af den udbudte kørsel og at annullere udbudet vedrørende resten af kørslen, eller om resultatet af vurderingen af tilbudene må føre til, at hele udbudet annulleres. Efter det oplyste har indklagede under det aktuelle udbud handlet i overensstemmelse med denne fremgangsmåde, og klagernes påstand 3 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 4 og 5. Linjebus A/S har ikke ved 2. afsnit i tilbudets afsnit»3.1. Beskrivelse af det tilbudte materiel«som tilbudsgiver overfor indklagede tilkendegivet, at selskabet hvis selskabets tilbud bliver antaget ikke vil være forpligtet til den 24. maj 1998 at indsætte de nye busser, som ifølge selskabets tilbud skulle indsættes ved kontraktstart. Formuleringen giver intet grundlag for en sådan fortolkning. Selskabet har ved det pågældende afsnit alene over for udbyderen tilkendegivet, at det på grund af helt konkrete forhold på markedet for nye busser ville være usikkert, om alle de nye busser, som selskabet skulle købe, hvis tilbudet blev valgt, ville kunne være leveret til selskabet til kontraktstart. Denne oplysning er givet på baggrund af det almindelige kendte forhold, at en tilbudsgiver i forbindelse med et tilbud som det aktuelle, ikke indgår aftale om køb af nye busser, før udbyderen har truffet beslutning om, at tilbudsgiveren skal have kontrakten. Selskabet har endvidere i afsnittet over for udbyderen tilkendegivet, at selskabet hvis den forventede situation opstår i en overgangsperiode vil indsætte brugte busser anskaffet til formålet, og at nogle af de krav, der efter udbudsbetingelserne stilles til busserne, ikke vil være opfyldt vedrørende disse busser. Det pågældende afsnit i Linjebus A/S tilbud er således ikke et forbehold over for tilbudsbetingelserne, og indklagede har derfor ikke skullet tage stilling til det pågældende afsnit efter de regler, der efter EU udbudsretten gælder om forbehold. Det følger heraf, at klagernes påstand 4 og 5 ikke tages til følge. Påstand 6. Det følger af det, der er anført under påstand 4 og 5, at en tilkendegivelse som den, der er anført i Linjebus A/S tilbud, ikke er et forbehold over for udbudsbetingelserne. Klagenævnets vurdering af, om indklagede har handlet i strid med EU

16 16 udbudsbetinglserne ved at undlade i udbudsbetingelserne at anføre, at der»i en overgangsperiode accepteres fravigelser fra A kontakten vedrørende busforskrifter, herunder alder«skal derfor ikke ske med udgangspunkt i Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler om forbehold. Der kan imidlertid ikke på andet grundlag antages at være en pligt for en udbyder til i udbudsbetingelserne at anføre, at udbyderen vil acceptere, at der ved opfyldelsen af kontrakter kan forekomme praktiske problemer med en kontraktopfyldelse, specielt ikke når der som i det foreliggende tilfælde er tale om praktiske problemer, som er almindeligt kendte blandt professionelle tilbudsgivere og professionelle udbydere på det pågældende erhvervsområde. Klagernes påstand 6 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 7. Det følger af det, der er anført under påstand 1 6, at klagernes påstand 7 ikke tages til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede, Storstrøms Trafikselskab, skal ikke betale sagsomkostninger til klagerne. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-33/96-23.231 7. juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Det Danske Handelskammer (selv) mod Horsens Kommune (selv) Den 10. august 1994

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 K E N D E L S E 1. A/S Jens Jensen og sønner 2. Ans Bussen ApS 3. Engesvang Turistfart

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 K E N D E L S E Hans Biler (selv) mod Viborg Kommune (advokat Erik Hørlyck (Århus)) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 21. juni 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 21. juni 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-65.242 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 21. juni 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-83.664

Klagenævnet for Udbud 96-83.664 Klagenævnet for Udbud 96-83.664 (Carsten Haubek, Jens Fejø og Henrik Pinholt) 16. oktober 1996 K E N D E L S E Danske Vognmænd (selv) mod Stevns Kommune (advokat Jesper Lett) Den 10. maj 1996 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 94.385 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999 K E N D E L S E Humus ved Hans Jørgen Rasmussen (advokat Ib Ulstrup, Lystrup) mod Affaldsselskabet Bobøl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Skejby Sygehus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210 (Michael Kistrup, Jan Eske Schmidt) 10. oktober 2012 K E N D E L S E Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S (advokat André Rouvillain, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 K E N D E L S E H. Friedmann og Søn A/S (advokat René Offersen, København) mod Forskningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-36/ maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-36/ maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-36/96-23.232 30. maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E A/S Iver Pedersen (advokat Erik Hörlyck) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo)

Læs mere