Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug."

Transkript

1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, smågrise 7,4 32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 139,23 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige at generne reduceres ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Etape I skal være udnyttet inden to år fra godkendelsen er meddelt. Etape II skal være udnyttet inden fem år fra godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses som udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder skal færdiggøres i et rimeligt tempo og være afsluttet inden for et år. Er produktionen ikke fuldt gennemført til disse datoer, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg og Aabenraa Ugeavis den 22. februar Annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger og ansøgers konsulent i perioden fra den maj Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en nabohøring af naboer i konsekvensområdet og ejere af forpagtningsaftaler og ejere/forpagtere af arealer med gylleaftaler i perioden fra den 9. maj 2012 til den 26. juni Høringen gav ingen høringssvar. Miljøgodkendelsen er meddelt den 29. juni Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk og i Sønderborg og Aabenraa Ugeavis onsdag den 4. juli

3 Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Der meddeles én 16 godkendelse på foranledning af denne godkendelse. 3

4 Ansøger og ejerforhold Ansøger: Navn: Peter Juhl Friedrichsen Adresse: Felstedvej 39 Postnummer: 6300 Gråsten Ansøgningsnr.: 9270, version 14 Konsulent: Navn: Martin Ugilt Thomsen Adresse: Peberlyk 2 Postnummer: 6200 Aabenraa Kontaktperson på bedriften Navn: Peter Juhl Friedrichsen Adresse: Felstedvej 39 Postnummer: 6300 Gråsten Bedriftoplysninger Navn på bedriften: Pugholm Adresse: Felstedvej 39 (den ejendom, der søges på) Postnummer: 6300 gråsten CVR-nummer: P-nummer: Ejendomsnummer: CHR-nummer: Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Teknik og Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Lene Alnor Sagsbehandler, arealdel: Helle Dueholm Pedersen Sag nr.: 09/1566 KS: SBMO 4

5 Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold Staldindretning Ventilation Gyllekøling Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper, mængder og opbevaring Flydende husdyrgødning Gylleseparation Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Lys

6 5.4 Støj og vibrationer Støv Fluer og skadedyr Transport Beskrivelse og vurdering af arealerne Krav om 16-godkendelser Harmoniareal Lokalisering og planmæssige forhold Påvirkninger af søer og vandløb Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Bedste tilgængelige teknik (BAT) Egenkontrol og dokumentation Alternative løsninger og 0-alternativet Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG UDBRINGNINGSAREALER EGENKONTROL

7 HUSDYRBRUGETS OPHØR Lovgrundlag

8 Bilag 1. Situationsplan 2. Tekniske installationer 3. Støjkilder 4. Afløbsplan 5. Interne transportruter 6. Nye adgangsveje til ejendommen 7. Placering af trykledninger 8. Landskabelige forhold anlæg 9. BAT-beregninger 10. Gyllekølingsberegninger 11. Kørselsveje med gylle 12. Beredskabsplan 13. Grundvand 14. Beskyttet natur og terrænhældninger 15. Natura Overfladevand 17. Planmæssige forhold udbringningsarealer 18. Naturscreening 19. Aabenraa Kommunes -21 udtalelse 20. Bræmmer 8

9 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr. 9270) fra Peter Juhl Friedrichsen om miljøgodkendelse til udvidelse og drift af husdyrproduktion på Felstedvej 39, 6300 Gråsten. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 31. december Seneste version af ansøgning, version 14, er modtaget den 22. juni Der ansøges om at udvide et eksisterende dyrehold på Felstedvej 39, 6300 Gråsten fra 800 årssøer med smågrise til 32 kg og 600 polte kg svarende til svarende til i alt 314,0 DE til årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE i to etaper. Der skal bygges en ny farestald, en ny drægtighedsstald, en ny smågrisestald, et gylleseparationsanlæg, to nye gyllebeholdere og 2-3 nye siloer. Etaperne er opdelt som følger: Etape I: Dyreholdet udvides til årssøer, smågrise (7,4-32 kg), slagtesvin ( kg) og 793 polte ( kg), svarende til i alt 486,21 DE. Der bygges en ny farestald og en ny drægtighedsstald og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder. Etape II: Dyreholdet udvides yderligere til årssøer, smågrise (7,4-32 kg), slagtesvin ( kg) og polte ( kg), svarende til i alt 696,54 DE. Der bygges en ny smågrisestald, drægtighedsstalden forlænges og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder, separationsanlæg og 2-3 nye siloer. Miljøgodkendelsen omfatter ejendommens hovedadresse, hvorpå årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE opstaldes. Desuden omfatter miljøgodkendelsen alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr.: Produktionen på Felstedvej har på ansøgningstidspunktet udnyttet ejendommens miljøgodkendelse på 800 årssøer med en årlig produktion af smågrise til 32 kg og 600 polte kg, svarende til 314,0 DE. Produktionen er tidligere miljøgodkendt d. 17. marts Denne miljøgodkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet. Projektet blev herefter revideret og der blev givet endelig godkendelse 20. juni 1997 i form af afgørelse fra Miljøklagenævnet, hvor der blev stillet enkelte supplerende vilkår. Desuden er der i juni 1997 udarbejdet Regionsplantillæg nr. 6 til Regionplanen for Sønderjyllands Amt. Godkendelsen er revurderet af Sønderborg Kommune i december Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg, svarende til 696,54 DE på Felstedvej 39, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 9

10 139,23 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Vilkårene i denne miljøgodkendelse vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikkeuvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af Pugholm i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger. Der skal gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Sønderborg Kommune. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse og Sønderborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Ansøger har søgt om at udvide et eksisterende dyrehold på Felstedvej 39, 6300 Gråsten fra 800 årssøer med smågrise til 32 kg og 600 polte kg svarende til i alt 314,0 DE til årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE i to etaper. Der hører i alt 52,65 ha ejet udbringningsareal til bedriften. Der er indgået forpagtningsaftaler for 86,61 ha og aftaler om udbringning af husdyrgødning på 297,0 ha. Der udarbejdes en 16 i forbindelse med denne godkendelse. Desuden er der udarbejdet 3 16 godkendelser i forbindelse med revurderingen af ejendommen i Ansøger driver ingen andre husdyrbrug. Placering Ejendommen er placeret i landzone, ca. 2 km syd for landsbyen Felsted. Udvidelsen foretages i to etaper. I første etape bygges en ny farestald og en ny drægtighedsstald og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder. I 10

11 anden etape bygges en ny smågrisestald, drægtighedsstalden forlænges og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder og 2-3 nye siloer. Bygningerne opføres i tilknytning til de eksisterende staldbygninger på ejendommen. De nye bygninger bliver udformet i samme byggestil og med udgangspunkt i de samme byggematerialer, som den eksisterende del af anlægget. Hele produktionsanlægget ligger samlet. Anlægget ligger godt placeret i landskabet, og det nye byggeri kommer, i kombination med det eksisterende, til at fremstå som en samlet bygningsmasse. Der stilles vilkår til beplantning omkring ejendommen. Lugt Produktionen omlægges i nogle af de eksisterende stalde. De nye staldbygninger placeres i tilknytning til de eksisterende stalde. Nærmeste nabo, uden landbrugspligt og som ikke er ejet af ansøger, ligger ca. 285 meter nordvest for staldene (den vægtede gennemsnitsafstand er 339 m) og den beregnede korrigerede geneafstand for lugt fra anlægget er 188 meter. Den beregnede geneafstand til byzone er 997 meter. Den faktiske afstand er ca. 2 km. Den beregnede geneafstand til samlet bebyggelse er 745 meter. Den faktiske afstand er ca. 1,3 km. Ansøgningen lever dermed op til genekriterierne. Etape I lever ligeledes op til genekriterierne. Transporter til og fra ejendommen Udvidelsen af produktionen på ejendommen vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 635 til årligt. Der er flere ind-/udkørsler til anlægget, og de vurderes til at være hensigtsmæssigt placeret i forhold til naboer og den øvrige trafik på Felstedvej. Ansøger ønsker i forbindelse med udvidelsen at ændre på tilkørselsforholdene. De ændrede tilkørselsforhold vurderes til ikke at medføre forøgede gener. Intern trafik på ejendommen vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug inden for en afstand af 1 km fra anlægget. Det nærmeste Natura 2000 er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rodeskov (H83). Det ligger ca. 11,5 km vest for anlægget Nærmeste 7 naturområde er et overdrev på knap tre ha ved Rævebjerg ved Varnæs. Området ligger ca. 6 km vest for anlægget. Det vurderes, at udvidelsen ikke vil have væsentlig påvirkning på de omtalte naturområder på grund af den store afstand. En del af udbringningsarealerne grænser op til områder med beskyttet natur og områder, hvor der lever arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der stilles vilkår om gødnings-, dyrknings, og sprøjtefrie bræmmer ved en del af disse lokaliteter. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Det gælder også kravene til nitratudvaskning til overfaldevand og grundvand. En del af udbringningsarealerne er placeret indenfor områder, der er sårbare for nitratudvaskning, og der stillet vilkår om 60 % miljøgræs på disse arealer. Udvaskning til Vadehavet Der er beregnet et redferenceudvaskning til vadehavet, som viser at et tilsvarende planteavlsbrug udvasker 48,3 kg N/ha/år. I etape 2 er dette niveau overholdt ved at indsætte 2,5 % ekstra efterafgrøder samt have G6 grundvandssædskifte i nogle marker. I etape 1 er der også G6 sædskifte i enkelte marker, derudover er der 13% ekstra efterafgrøder, og 3% nedgang i kvælstofkvoten. 11

12 Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Ansøger anvender bl.a.: Gyllekøling Delvis fast gulv Overdækning af de nye gyllebeholdere Foderkorrektion hos smågrise hvilket alle er tiltag, der reducerer ammoniakudledningen til omgivelserne. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bilag 1 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggenes placering i forhold til omgivelserne. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra: - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. -nabobeboelser Husdyrbruget er placeret i landzone, se bilag 1. Nærmeste beboelse er Felstedvej 37, som ejes af ansøger og som ligger ca. 100 m syd for den nye drægtighedsstald. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Gråstenvej 62, 6200 Aabenraa, som ligger 285 m nordvest for ejendommen. Der er ca. 1,3 km til nærmeste beboelse, som er en del af samlet bebyggelse. Det drejer sig om Hellighøjvej 3 i Tumbøl, som ligger nord for anlægget. Der er ca. 2 km til nærmeste lokalplanlagte område, Hasselkær boligområde i Felsted nord for ejendommen. Der er ligeledes ca. 2 km til byzone ved Felsted og ca. 10 km til nærmeste sommerhusområde, Rendbjerg ved Gråsten. Tabel 1 viser en oversigt over afstand fra nærmeste stald eller lager, hvor der sker ændring. Tabel 1. Forbudszoner (målt fra nærmeste stald eller lager, hvor der sker ændringer) Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone ca. 2 km Fra ny smågrisestald til byzoneområde i Felsted Sommerhusområde Ca. 10 km Fra staldanlægget til sommerhusområde ved Rendbjerg, Gråsten 50 m 50 m 12

13 Lokalplanlagt område (bolig, erhverv, rekreative formål etc.) Nærmeste nabo (uanset landbrugspligt eller ej) ca. 2 km Fra ny smågristestald til boligområdet Hasselkær i Felsted Ca. 100 m Fra ny gyllebeholder til Felstedvej 37, som ejes af ansøger 50 m 50 m Nærmeste nabobeboelse i (uanset om det er landbrug eller ej) i samlet bebyggelse ca. 1,3 km Fra anlægget til Hellighøjvej 3 i Tumbøl 50 m Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 20 skal kommunen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra: - samlet bebyggelse - eksisterende eller fremtidigt byzone eller sommerhusområde - lokalplanlagte områder i landzone (boligformål, blandet bolig og erhverv) Anlægget er beliggende mere end 300 m fra ovenstående. Derudover skal genekriterierne for lugt være overholdt. Læs mere herom i afsnit 5.2. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8 må stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg ikke etableres indenfor følgende afstande: Tabel 2. Oversigt over afstande Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Stuehus på samme ejendom ca. 55 m Fra ny farestald til stuehuset 15 m Naboskel Ca. 45 m Fra ny gyllebeholder til naboskel med matr. nr. 30 Ladegård, Kværs 30 m Levnedsvirksomhed >> 25 m Butikker i Felsted 25 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 1,7 km Fra staldanlægget til vandværket i Tumbøl 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg Min. 25 m Fra ny drægtighedsstald til DGU boring I etape II nedlægges boringen. Vandløb ca. 95 m Fra ny farestald til Bjerndrup Mølleå. 15 m 25 m Dræn ca. 15 m Dræn inden for 15 m fra de nye stalde og den nye gyllebeholder vil enten blive fjernet eller lagt om i faste rør. Sø 9 m Fra stald 21 A til sø syd for anlægget 15 m 15 m Privat vej >> 15 m Der er ikke umiddelbart private veje i nærheden af staldanlægget. Offentlig vej 5 m Fra Felstedvej til den nye drægtighedsstald. Der er d. 21. oktober m 15 m 13

14 Kilde: Danmarks Miljøportal og Jupiterdatabasen (Geus). meddelt dispensation fra Veje og Trafik. Miljømyndighedens vurdering Det vurderes, at Husdyrlovens 6 og 8 overholdes bortset fra afstand til offentlig vej, hvortil der er søgt dispensation. Afstand til enkeltvandindvindingsanlæg: På nuværende tidspunkt forefindes en privat vandboring med DGU-nr på ejendommen. Ejendommen forsynes med vand fra denne boring. I etape I vil der som minimum være en afstand på 25 m fra staldbygninger med dyr og til vandboringen. I etape II nedlægges vandboringen, når den sidste del af drægtighedsstalden, som ligger inden for 25 m af vandboringen, bygges. Herefter etableres enten en ny vandboring, som overholder afstandskravene eller ejendommen tilsluttes offentligt vandværk. Der stilles vilkår hertil. Drægtighedsstalden ønskes opført nærmere end 15 m fra offentlig vej. Der er meddelt dispensation fra Veje og Trafik d. 21. oktober Dispensationen er meddelt uden betingelser. Der stilles vilkår om, at drægtighedsstalden som minimum skal opføres 5 m fra landevejsskellet. Drægtighedsstalden, bygning 21 A, som opføres i etape II, ønskes opført 9 m fra en sø syd for anlægget. Der er søgt dispensation til etablering af et erstatningsvandhul for dette vandhul. Der stilles derfor vilkår om, at etape II først må udnyttes, når der er givet dispensation til etablering af et erstatningsvandhul. Der er mere end 300 meter til nærmeste bolig i samlet bebyggelse. Dermed er ansøgningen ikke omfattet af Husdyrlovens Planmæssige forhold Ejendommen er beliggende ud til krydset mellem Felstedvej og Kværsløkke. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i det åbne land i landzone. Der er ikke nuværende eller fremtidige lokalplaner for området, hvor ejendommen er beliggende. Ifølge Spildevandsplan 2009/2016 for Sønderborg Kommune, er området ikke tilsluttet offentlig kloak. Proces- og sanitært spildevand afledes til bundfældningstank (septiktank) og regnvand samt tagvand afledes til rørlagt vandløb og videre til Kværsløkke bæk. Ifølge spildevandsplanen for området ligger ejendommen ikke i opland til udpegede recipienter (søer og vandløb), og der er ikke specielle rensekrav. En bundfældningstank er derfor tilstrækkeligt til at overholde kravene i Sønderborg Kommunes spildevandsplan Ejendommen forsynes med vand fra eget vandindvindingsanlæg med DGU nr Der skal søges om at øge vandindvindingstilladelsen ved gennemførelse af etape I. Boringen nedlægges i forbindelse med etape II. Miljømyndighedens vurdering Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen af det eksisterende anlæg kan ske uden at der opstår konflikt med planforholdene i Sønderborg Kommune. Kommunen henleder opmærksomheden på overholdelse af den 25 m dyrknings-, pesticid- og gødningsfri bræmme omkring vandindvindingsboringer. 14

15 2.2 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Bygningerne ligger uden for udpegningen Særligt næringsfattige naturarealer og Naturområder. Natura 2000: Der er ingen bygninger inden for Natura De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder på land er Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (habitatområde H189) samt Augustenborg Skov (Fuglebeskyttelsesområde SPA 58) som ligger ca. 2,2 km vest for ejendommen. Nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde er Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, som ligger ca. 7,5 km sydøst for ejendommen. Områder med landskabelig værdi: Bygningerne ligger uden for udpegningen Værdifulde kystlandskaber. Hovedparten af bygningerne ligger i udpegningen Værdifulde landskaber. Udpegningen går gennem bygningsmassen fra nordvest til sydøst. Uforstyrrede landskaber: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Områder med særlig geologisk værdi: Bygningerne ligger uden for udpegningen Skovrejsning uønsket pga. geologiske forhold. Rekreative interesseområder: Der er ingen bygninger inden for udpegningerne: Fritidsområder, Eksisterende byzonearealer, Nye og Eksisterende sommerhusområder, Arealudlæg til ferie-fritidsformål eller Planlagte arealer til ferie-fritidsformål. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: Bygningerne ligger uden for udpegningen Værdifulde kulturmiljøer. Kirkeomgivelser: Bygningerne ligger uden for udpegningen Kirkebyggelinjer og Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Bygningerne ligger uden for udpegningerne Kystnærhedszone og Kystnærhedsafgrænsning. Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering: Bygningerne ligger uden for lavbundsarealer. Skovrejsningsområder: Bygningerne ligger ikke inden for udpegningen. Beskyttede naturarealer ( 3): Der er godt 390 m til det nærmeste registrerede 3 vandhul sydvest for anlægget. Strandbeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Klitfredningslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Skovbyggelinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Kirkebeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Bygningerne ligger udenfor udpegningen. 15

16 Miljømyndighedens vurdering Udvidelsen vil ske i et område, som ligger inden for udpegningen Værdifulde landskaber. Nybyggeriet ved Felstedvej 39 er nødvendigt for den videre drift af landbrugsejendommen, og de nye bygninger ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger. Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske eller rekreative værdier i området, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg. Kommunen tillader derfor byggeriet. 2.3 Placering i landskabet Landskabstype Feldstedvej 39 ligger i et markant dødislandskab. Ejendommen ligger i en lille flad lavning i landskabet, som fortsætter på den anden side af Felstedvej, hvor det skråner en anelse nedad. Området øst for Felstedvej ligger lavt i forhold til det omgivende landskab og er derfor fugtigt med mange enge. Lavningen er omgivet af et kraftigt dødis-relief med småbakker og lavninger. Felstedvej 39 ligger inden for et område, de er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Udpegningen hænger sammen med beliggenheden ved isens opholdslinje fra sidste istid. Det betyder, at landskabet som hovedregel skal friholdes for nye tekniske anlæg. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv. skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet og må ikke sløre de geologiske landskabstræk. Der bliver derfor lagt vægt på, at det nye byggeri, så vidt muligt, fremstår som en samlet bygningsmasse i tilknytning til det eksisterende byggeri. Rumlige-visuelle forhold Det lokale landskab er et små/mellemskala-landskab med mange mindre landskabsrum. Store bygninger og anlæg vil derfor virke dominerende i landskabet. Den nye motorvej M51 med af- og tilkørsel ca. 500 meter syd for ejendommen præger i stor udstrækning det lokale landskab. Vand i landskabet Landskabet omkring Felstedvej 39 er rig på mindre vandløb, som løber sammen til Bjerndrup Mølleå, som løber mod vest, i et punkt lidt nordvest for ejendommen. Grønbækken løber mod nord ca. 500 meter øst for ejendommen og drejer mod vest nord for ejendommen hvor den løber sammen med Kværsløkke bæk. Kværsløkke bæk løber mod nord vest for ejendommen inden den løber sammen med Bjerndrup Mølleå. Ca 500 meter syd for ejendommen løber Gadbjerg Huldam til Kværsløkke Bæk fra øst. Der er således vandløb rundt om ejendommen i næsten alle retninger inden for en radius af ca. 500 meter. Dette afspejler sig også i mange områder rundt om ejendommen er lavbundsarealer. Det planlagte byggeri ligger dog ikke inden for udpegede lavbundsarealer. Der er enge i tilknytning til vandløbene vest for ejendommen lige efter sammenløbet til Bjerndrup Mølleå og øst for Felstedvej umiddelbart øst for Felstedvej 42. Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, ventilationsafkast, relevante dræn og afløb, vandboringer, siloer, befæstede arealer, adgangs- og transportveje mv. fremgår af bilagene 1-7. Der er ingen ensilageplads, møddingsplads eller nedgravede olietanke på ejendommen. Miljømyndighedens vurdering Beplantninger ved Felstedvej 39 Fra nord og vest 16

17 Produktionsbygningerne på Felstedvej 39 er hele vejen rundt afskærmet af et løvfældende hegn, afbrudt af de nødvendige adgangsveje. Fra Kværsløkke er gavlen af so- og smågrisestalden (3a) dog friholdt for beplantning. Gavlen flugter med hegnet, og ejendommen fremstår i øjeblikket harmonisk og samlet. Bygningsmassen bliver forlænget mod vest og nord med en ny smågrisestald (bygning 19) og en ny farestald (bygning 20). Gyllebeholderen og hegnet, som omkranser det, bliver sløjfet. Der skal etableres en ny indkørsel fra Kværsløkke, som kommer til at løbe langs med den nye farestald samt en ny indkørsel fra Felstedvej, som gennembryder det eksisterende hegn langs Felstedvej (se bilag 6 og 8). For at understøtte indtrykket af et samlet byggeri, stiller Sønderborg Kommune vilkår om, at der etableres et trerækket hegn langs med stald 19 og 20 mod vest i forlængelse af det allerede etablerede hegn langs med stald 5, som mod syd. Hegnet skal bestå af hjemhørende arter, gerne med samme artssammensætning som i det eksisterende hegn langs med Felstedvej. Se bilag 8. Hvis etape II ikke realiseres, skal beplantningen kun etableres rundt om stald 20. Fra syd De to nye gyllebeholdere med overdækning vil ligge meget synligt i landskabet set fra motorvejen, da de ligger lavt i landskabet i forhold til motorvejstracet, og da der ikke er beplantninger mellem de nye gyllebeholdere og motorvejen. En klynge af træer syd for beholderne vil virke opblødende på overgangen mellem gyllebeholderne, den lavtliggende mark, som de skal placeres på, og det højtliggende motorvejstrace. Sønderborg Kommune stiller derfor vilkår om, at der skal etableres en seksrækket klynge af træer sydøst for de to nye gyllebeholdere. Beplantningen skal bestå af 1/3 høje træer og 2/3 kraftigtvoksende buske, der fordeles jævnt mellem hinanden med en planteafstand på 1,5 x 1,5 meter. Beplantningen skal være 50 meter lang og placeret som vist på bilag 8. Hvis etape II ikke realiseres, skal placeringen aftales med Sønderborg Kommune. Ved skovholmen er der dispenseret fra vejbyggelinjen som ved drægtighedsstalden. Holmen må ikke plantes nærmere Felstedvej end 15 meter fra vejmidten og 5 meter fra landevejskellet. Sønderborg Kommune skal godkende en beplantningsplan, som viser plantevalg og placering af beplantning inden byggeriet går i gang. Desuden stilles vilkår om, at overdækningerne på gyllebeholderne skal være mørkegrå, så de falder bedst muligt ind i omgivelserne. Nye beplantninger skal etableres som beskrevet i vilkår For at sikre mod terrænændringer, stilles vilkår om, at udlægning af jord på maksimalt 50 cm tykkelse. Der kan eventuelt søges om større terrænændringer. Der stilles også vilkår om, at Sønderborg Kommune skal orienteres om, hvor jorden flyttes hen og hvor meget der flyttes. På baggrund af de stillede vilkår vurderes det, at ejendommens placering og udformning er tilfredsstillende i forhold til hensynet til de landskabelige værdier jf. 23, punkt 4 i Lov om miljøgodkendelse m.v. for husdyrbrug for et landbrug af denne størrelse. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede areal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m². Der er ingen verserende byggesager på ejendommen. 17

18 Bilag 1 viser en situationsplan for det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, bebyggelsens fremtidige anvendelse med videre fremgår af tabel 3. Tabel 3. Oversigt over bygninger 18 1 (BBR 6) 2 (BBR 7) 3b + 3c + 3 (BBR 9) 3A (BBR 9) 4 (BBR 11) 5 (BBR 13) 5A (BBR 10) 6 (BBR 2+8) 6A (BBR 8) 7 (BBR 14) 8 (BBR 12) 9 (BBR 15+16) Bygning Taghæl d-ning Udvidelsen sker til dels i eksisterende bygninger og dels i tre nye bygninger. Ud over de tre nye stalde bygges også to nye overdækkede gyllebeholdere og der opsættes to-tre siloer og et separationsanlæg. Grundplan Bygningshøjde Bygningsmaterialer/farver Lade 546 m 2 ca. 8,5 m ca. 20º Gule mursten, grønne profilplader Anvendelse Nedrives i etape 1 Sostald 710 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Grå beton, gråt eternittag Stald ST fjernes i etape 2 Søer og smågrise Søer og smågrise m 2 ca. 7 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag 700 m 2 ca. 7 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Foderlade 700 m 2 ca. 6 m ca. 20º Grønne blikplader, gråt eternittag Smågrise 717 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Mandskabs rum 70 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Poltestald 651 m 2 5,5/6,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Lade 400 m 2 ca. 6,5 m ca. 20º Grønneblikplader, gråt eternittag Søer/farestald Stald ST ST ST Stald ST Foderopbevaring Stald ST Stald ST Lade Lade 633 m 2 ca.7 m ca. 20º Åbne sider, gråt eternittag Halmopbevaring Halmfyr 20 m 2 ca. 5 m skorsten ca 8m ca. 20 º Grønne blikplader, gråt eternittag Stuehus 388 m 2 Ca. 4 m ca. 40 º Røde mursten og rødt tegltag Fjernes efter etape 2 er gennemført Beboelse 10 Fyldeplads Ca. 120 m 2 0 m - Beton Fyldeplads v. gyllebeholder. Etableres i etape 1 13 Befæstet areal 15 Gylletank/ny fortank 120 m 2 0 m - Beton Plads til separationsanlæg. Etableres i etape / 200 m 3 ca. 0 m - Beton Den eksisterende gyllebeholder sløjfes og der etableres i stedet en ny fortank i etape 2

19 16 Gyllebehol der 17 Gyllebeholder 18 Gyllebeholder 19 Ny smågrisestald 20 Ny farestald 21 Ny drægtighedsstald 21a Ny drægtighedsstald 22 Ny gyllebeholder 23 Ny gyllebeholder 24 Kornsilo Afhængig af type 25 Kornsilo Afhængig aftype m 3 ca. 4 m - Beton Sløjfes m 3 ca. 4 m - Beton Overdækkes og anvendes som fortank til separation i etape m 3 ca. 4 m - Beton Sløjfes samme sted placeres den nye smågrisestald i etape m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag 980 m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 3 ca. 10 m, 37 m i diameter m 3 ca. 10 m, 37 m i diameter ca m afh. Af type ca m afh. Af type Stald ST Stald ST Stald ST Stald ST Beton Gødningsopbevaring. Etableres i etape 1. - Beton Gødningsopbevaring. Etableres i etape 2. - Stålsilo I stedet for bygning 2. Etableres i etape 2. - Stålsilo I stedet for bygning 2. Etableres i etape 2. Stuehuset er opført i røde sten og er med rødt tegltag. Alle driftsbygninger har gråt eternittag og grønne gavltrekanter. Maskinhuset er opført i grønmalet blik. Maskinhuset nedrives i forbindelse med projektet og der opføres en ny drægtighedsstald samme sted blot noget større. De nye bygninger opføres som de eksisterende i gule sten eller i betonelementer med en gul nuance. De eksisterende gyllebeholdere på hhv. 400 m³, m³ og m³ sløjfes i etape II i forbindelse med opførelse af smågrisestalden nord for de eksisterende driftsbygninger. I forbindelse med etablering af anden etape af den nye drægtighedsstald afskæres den nuværende vej syd om anlægget. Ansøger har forespurgt afdelingen for Veje og Trafik om flytning af indkørslen til Felstedvej 37, som ejes af ansøger, op til Felstedvej 39 således at det er muligt at komme syd om det nye anlæg. Nye tilkørselsforhold til ejendommen og til Felstedvej 39 er angivet på bilag 6. På placeringen for den nuværende bygning nr. 2 skal der opføres to kornsiloer. Siloerne bliver enten de typiske amerikanersiloer i stål eller nogle smallere og lidt højere siloer til majs. Ud over disse siloer opbevares alt foder indendørs i foderladen. 19

20 Syd for den eksisterende bygning 6 etableres en ny nedgravet forbeholder med betonlåg som erstatning for den eksisterende gyllebeholder på 400 m 3. Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Maskiner vaskes på Avntoftvej 9. Ejeren har overtaget driften af virksomheden i Den planlagte ombygning forventes påbegyndt i sommeren 2012, og anlægget forventes i fortsat drift under hele omlægningen og udvidelsen. Ansøger ønsker som etape I at udvide dyreholdet og bygge en ny farestald og en ny drægtighedsstald. Drægtighedsstalden er nødvendig for at leve op til skærpede dyrevelfærdskrav som træder i kraft 1. januar I forbindelse med gennemførelse af etape I foretages der også ændringer og renoveringer i det eksisterende anlæg. Det etableres ligeledes en ny gyllebeholder. I etape II udvides dyreholdet yderligere, drægtighedsstalden forlænges, der bygges en ny smågrisestald og der foretages ændringer og renoveringer i det eksisterende anlæg. Der etableres et separationsanlæg og der bygges yderligere en gyllebeholder. Der ønskes 5 år til at udnytte godkendelsen af det samlede projekt. Miljømyndighedens vurdering Der stilles vilkår om, at bygningerne skal opføres som beskrevet i de medsendte tegninger/skitser. Eventuelle afvigelser i forhold til det ansøgte, fx i afvigelser i grundplan og placering, vil blive vurderet i forbindelse med indsendelse af byggeansøgning. Bagatelagtige afvigelser vil kunne accepteres. Større afvigelser vil udløse krav om tillægsgodkendelse eller ny miljøgodkendelse afhængigt af den aktuelle situation. Der stilles vilkår om, at etape I skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt, og at etape II skal være udnyttet inden fem år fra godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses som udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder skal færdiggøres i et rimeligt tempo og være afsluttet inden for et år. Er produktionen ikke fuldt gennemført til disse datoer, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at ansøger skal indhente byggetilladelser til de planlagte bygninger og anlæg hos Sønderborg Kommune, inden de opføres. De ændrede tilkørselsforhold til ejendommen skal endeligt godkendes af Sønderborg Kommune, afdeling Veje og Trafik. 3.2 Husdyrhold Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en kontinuerlig produktion. Tabel 4 viser ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter omregningsfaktor for beregning af dyreenheder gældende fra august 2010, jf. Bek. om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr af 19/ Numrene i tabellen refererer til ansøgningsskemaets opdeling i staldafsnit. Bilag 1 viser en situationsplan over anlægget, hvor de enkelte staldafsnit fremgår. Tabel 4. Dyreholdets størrelse. Tal i parentes angiver bygningernes numre i ansøgningssystemet. 20

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup Udkast til Miljøgodkendelse af Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: xx 2009 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Vedrørende : Øgelstrup Adresse : Øgelstrupvej 2, Råsted, 7570 Vemb Skønnet kontantpris: Kr. 4.500.000 Ejer : Den Danske Stat Naturstyrelsen Vestjylland

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0037 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøgodkendelse af husdyrbrug XX.XX.2015 Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Telefon

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts 2014 2. udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39 Indhold Indhold...

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere