Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug."

Transkript

1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, smågrise 7,4 32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 139,23 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige at generne reduceres ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Etape I skal være udnyttet inden to år fra godkendelsen er meddelt. Etape II skal være udnyttet inden fem år fra godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses som udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder skal færdiggøres i et rimeligt tempo og være afsluttet inden for et år. Er produktionen ikke fuldt gennemført til disse datoer, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg og Aabenraa Ugeavis den 22. februar Annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger og ansøgers konsulent i perioden fra den maj Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en nabohøring af naboer i konsekvensområdet og ejere af forpagtningsaftaler og ejere/forpagtere af arealer med gylleaftaler i perioden fra den 9. maj 2012 til den 26. juni Høringen gav ingen høringssvar. Miljøgodkendelsen er meddelt den 29. juni Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk og i Sønderborg og Aabenraa Ugeavis onsdag den 4. juli

3 Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Der meddeles én 16 godkendelse på foranledning af denne godkendelse. 3

4 Ansøger og ejerforhold Ansøger: Navn: Peter Juhl Friedrichsen Adresse: Felstedvej 39 Postnummer: 6300 Gråsten Ansøgningsnr.: 9270, version 14 Konsulent: Navn: Martin Ugilt Thomsen Adresse: Peberlyk 2 Postnummer: 6200 Aabenraa Kontaktperson på bedriften Navn: Peter Juhl Friedrichsen Adresse: Felstedvej 39 Postnummer: 6300 Gråsten Bedriftoplysninger Navn på bedriften: Pugholm Adresse: Felstedvej 39 (den ejendom, der søges på) Postnummer: 6300 gråsten CVR-nummer: P-nummer: Ejendomsnummer: CHR-nummer: Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Teknik og Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Lene Alnor Sagsbehandler, arealdel: Helle Dueholm Pedersen Sag nr.: 09/1566 KS: SBMO 4

5 Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold Staldindretning Ventilation Gyllekøling Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper, mængder og opbevaring Flydende husdyrgødning Gylleseparation Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Lys

6 5.4 Støj og vibrationer Støv Fluer og skadedyr Transport Beskrivelse og vurdering af arealerne Krav om 16-godkendelser Harmoniareal Lokalisering og planmæssige forhold Påvirkninger af søer og vandløb Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Bedste tilgængelige teknik (BAT) Egenkontrol og dokumentation Alternative løsninger og 0-alternativet Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG UDBRINGNINGSAREALER EGENKONTROL

7 HUSDYRBRUGETS OPHØR Lovgrundlag

8 Bilag 1. Situationsplan 2. Tekniske installationer 3. Støjkilder 4. Afløbsplan 5. Interne transportruter 6. Nye adgangsveje til ejendommen 7. Placering af trykledninger 8. Landskabelige forhold anlæg 9. BAT-beregninger 10. Gyllekølingsberegninger 11. Kørselsveje med gylle 12. Beredskabsplan 13. Grundvand 14. Beskyttet natur og terrænhældninger 15. Natura Overfladevand 17. Planmæssige forhold udbringningsarealer 18. Naturscreening 19. Aabenraa Kommunes -21 udtalelse 20. Bræmmer 8

9 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr. 9270) fra Peter Juhl Friedrichsen om miljøgodkendelse til udvidelse og drift af husdyrproduktion på Felstedvej 39, 6300 Gråsten. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 31. december Seneste version af ansøgning, version 14, er modtaget den 22. juni Der ansøges om at udvide et eksisterende dyrehold på Felstedvej 39, 6300 Gråsten fra 800 årssøer med smågrise til 32 kg og 600 polte kg svarende til svarende til i alt 314,0 DE til årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE i to etaper. Der skal bygges en ny farestald, en ny drægtighedsstald, en ny smågrisestald, et gylleseparationsanlæg, to nye gyllebeholdere og 2-3 nye siloer. Etaperne er opdelt som følger: Etape I: Dyreholdet udvides til årssøer, smågrise (7,4-32 kg), slagtesvin ( kg) og 793 polte ( kg), svarende til i alt 486,21 DE. Der bygges en ny farestald og en ny drægtighedsstald og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder. Etape II: Dyreholdet udvides yderligere til årssøer, smågrise (7,4-32 kg), slagtesvin ( kg) og polte ( kg), svarende til i alt 696,54 DE. Der bygges en ny smågrisestald, drægtighedsstalden forlænges og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder, separationsanlæg og 2-3 nye siloer. Miljøgodkendelsen omfatter ejendommens hovedadresse, hvorpå årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE opstaldes. Desuden omfatter miljøgodkendelsen alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr.: Produktionen på Felstedvej har på ansøgningstidspunktet udnyttet ejendommens miljøgodkendelse på 800 årssøer med en årlig produktion af smågrise til 32 kg og 600 polte kg, svarende til 314,0 DE. Produktionen er tidligere miljøgodkendt d. 17. marts Denne miljøgodkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet. Projektet blev herefter revideret og der blev givet endelig godkendelse 20. juni 1997 i form af afgørelse fra Miljøklagenævnet, hvor der blev stillet enkelte supplerende vilkår. Desuden er der i juni 1997 udarbejdet Regionsplantillæg nr. 6 til Regionplanen for Sønderjyllands Amt. Godkendelsen er revurderet af Sønderborg Kommune i december Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg, svarende til 696,54 DE på Felstedvej 39, 6300 Gråsten, samt udbringning af husdyrgødning på 9

10 139,23 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Vilkårene i denne miljøgodkendelse vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikkeuvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af Pugholm i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger. Der skal gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Sønderborg Kommune. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse og Sønderborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Ansøger har søgt om at udvide et eksisterende dyrehold på Felstedvej 39, 6300 Gråsten fra 800 årssøer med smågrise til 32 kg og 600 polte kg svarende til i alt 314,0 DE til årssøer med grise til 7,4 kg (30 stk. pr. årsso), smågrise 7,4-32 kg, slagtesvin kg og polte kg svarende til 696,54 DE i to etaper. Der hører i alt 52,65 ha ejet udbringningsareal til bedriften. Der er indgået forpagtningsaftaler for 86,61 ha og aftaler om udbringning af husdyrgødning på 297,0 ha. Der udarbejdes en 16 i forbindelse med denne godkendelse. Desuden er der udarbejdet 3 16 godkendelser i forbindelse med revurderingen af ejendommen i Ansøger driver ingen andre husdyrbrug. Placering Ejendommen er placeret i landzone, ca. 2 km syd for landsbyen Felsted. Udvidelsen foretages i to etaper. I første etape bygges en ny farestald og en ny drægtighedsstald og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder. I 10

11 anden etape bygges en ny smågrisestald, drægtighedsstalden forlænges og der foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg. Derudover etableres en ny gyllebeholder og 2-3 nye siloer. Bygningerne opføres i tilknytning til de eksisterende staldbygninger på ejendommen. De nye bygninger bliver udformet i samme byggestil og med udgangspunkt i de samme byggematerialer, som den eksisterende del af anlægget. Hele produktionsanlægget ligger samlet. Anlægget ligger godt placeret i landskabet, og det nye byggeri kommer, i kombination med det eksisterende, til at fremstå som en samlet bygningsmasse. Der stilles vilkår til beplantning omkring ejendommen. Lugt Produktionen omlægges i nogle af de eksisterende stalde. De nye staldbygninger placeres i tilknytning til de eksisterende stalde. Nærmeste nabo, uden landbrugspligt og som ikke er ejet af ansøger, ligger ca. 285 meter nordvest for staldene (den vægtede gennemsnitsafstand er 339 m) og den beregnede korrigerede geneafstand for lugt fra anlægget er 188 meter. Den beregnede geneafstand til byzone er 997 meter. Den faktiske afstand er ca. 2 km. Den beregnede geneafstand til samlet bebyggelse er 745 meter. Den faktiske afstand er ca. 1,3 km. Ansøgningen lever dermed op til genekriterierne. Etape I lever ligeledes op til genekriterierne. Transporter til og fra ejendommen Udvidelsen af produktionen på ejendommen vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 635 til årligt. Der er flere ind-/udkørsler til anlægget, og de vurderes til at være hensigtsmæssigt placeret i forhold til naboer og den øvrige trafik på Felstedvej. Ansøger ønsker i forbindelse med udvidelsen at ændre på tilkørselsforholdene. De ændrede tilkørselsforhold vurderes til ikke at medføre forøgede gener. Intern trafik på ejendommen vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug inden for en afstand af 1 km fra anlægget. Det nærmeste Natura 2000 er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rodeskov (H83). Det ligger ca. 11,5 km vest for anlægget Nærmeste 7 naturområde er et overdrev på knap tre ha ved Rævebjerg ved Varnæs. Området ligger ca. 6 km vest for anlægget. Det vurderes, at udvidelsen ikke vil have væsentlig påvirkning på de omtalte naturområder på grund af den store afstand. En del af udbringningsarealerne grænser op til områder med beskyttet natur og områder, hvor der lever arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der stilles vilkår om gødnings-, dyrknings, og sprøjtefrie bræmmer ved en del af disse lokaliteter. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Det gælder også kravene til nitratudvaskning til overfaldevand og grundvand. En del af udbringningsarealerne er placeret indenfor områder, der er sårbare for nitratudvaskning, og der stillet vilkår om 60 % miljøgræs på disse arealer. Udvaskning til Vadehavet Der er beregnet et redferenceudvaskning til vadehavet, som viser at et tilsvarende planteavlsbrug udvasker 48,3 kg N/ha/år. I etape 2 er dette niveau overholdt ved at indsætte 2,5 % ekstra efterafgrøder samt have G6 grundvandssædskifte i nogle marker. I etape 1 er der også G6 sædskifte i enkelte marker, derudover er der 13% ekstra efterafgrøder, og 3% nedgang i kvælstofkvoten. 11

12 Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Ansøger anvender bl.a.: Gyllekøling Delvis fast gulv Overdækning af de nye gyllebeholdere Foderkorrektion hos smågrise hvilket alle er tiltag, der reducerer ammoniakudledningen til omgivelserne. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bilag 1 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggenes placering i forhold til omgivelserne. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra: - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. -nabobeboelser Husdyrbruget er placeret i landzone, se bilag 1. Nærmeste beboelse er Felstedvej 37, som ejes af ansøger og som ligger ca. 100 m syd for den nye drægtighedsstald. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Gråstenvej 62, 6200 Aabenraa, som ligger 285 m nordvest for ejendommen. Der er ca. 1,3 km til nærmeste beboelse, som er en del af samlet bebyggelse. Det drejer sig om Hellighøjvej 3 i Tumbøl, som ligger nord for anlægget. Der er ca. 2 km til nærmeste lokalplanlagte område, Hasselkær boligområde i Felsted nord for ejendommen. Der er ligeledes ca. 2 km til byzone ved Felsted og ca. 10 km til nærmeste sommerhusområde, Rendbjerg ved Gråsten. Tabel 1 viser en oversigt over afstand fra nærmeste stald eller lager, hvor der sker ændring. Tabel 1. Forbudszoner (målt fra nærmeste stald eller lager, hvor der sker ændringer) Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone ca. 2 km Fra ny smågrisestald til byzoneområde i Felsted Sommerhusområde Ca. 10 km Fra staldanlægget til sommerhusområde ved Rendbjerg, Gråsten 50 m 50 m 12

13 Lokalplanlagt område (bolig, erhverv, rekreative formål etc.) Nærmeste nabo (uanset landbrugspligt eller ej) ca. 2 km Fra ny smågristestald til boligområdet Hasselkær i Felsted Ca. 100 m Fra ny gyllebeholder til Felstedvej 37, som ejes af ansøger 50 m 50 m Nærmeste nabobeboelse i (uanset om det er landbrug eller ej) i samlet bebyggelse ca. 1,3 km Fra anlægget til Hellighøjvej 3 i Tumbøl 50 m Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 20 skal kommunen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra: - samlet bebyggelse - eksisterende eller fremtidigt byzone eller sommerhusområde - lokalplanlagte områder i landzone (boligformål, blandet bolig og erhverv) Anlægget er beliggende mere end 300 m fra ovenstående. Derudover skal genekriterierne for lugt være overholdt. Læs mere herom i afsnit 5.2. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8 må stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg ikke etableres indenfor følgende afstande: Tabel 2. Oversigt over afstande Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Stuehus på samme ejendom ca. 55 m Fra ny farestald til stuehuset 15 m Naboskel Ca. 45 m Fra ny gyllebeholder til naboskel med matr. nr. 30 Ladegård, Kværs 30 m Levnedsvirksomhed >> 25 m Butikker i Felsted 25 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 1,7 km Fra staldanlægget til vandværket i Tumbøl 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg Min. 25 m Fra ny drægtighedsstald til DGU boring I etape II nedlægges boringen. Vandløb ca. 95 m Fra ny farestald til Bjerndrup Mølleå. 15 m 25 m Dræn ca. 15 m Dræn inden for 15 m fra de nye stalde og den nye gyllebeholder vil enten blive fjernet eller lagt om i faste rør. Sø 9 m Fra stald 21 A til sø syd for anlægget 15 m 15 m Privat vej >> 15 m Der er ikke umiddelbart private veje i nærheden af staldanlægget. Offentlig vej 5 m Fra Felstedvej til den nye drægtighedsstald. Der er d. 21. oktober m 15 m 13

14 Kilde: Danmarks Miljøportal og Jupiterdatabasen (Geus). meddelt dispensation fra Veje og Trafik. Miljømyndighedens vurdering Det vurderes, at Husdyrlovens 6 og 8 overholdes bortset fra afstand til offentlig vej, hvortil der er søgt dispensation. Afstand til enkeltvandindvindingsanlæg: På nuværende tidspunkt forefindes en privat vandboring med DGU-nr på ejendommen. Ejendommen forsynes med vand fra denne boring. I etape I vil der som minimum være en afstand på 25 m fra staldbygninger med dyr og til vandboringen. I etape II nedlægges vandboringen, når den sidste del af drægtighedsstalden, som ligger inden for 25 m af vandboringen, bygges. Herefter etableres enten en ny vandboring, som overholder afstandskravene eller ejendommen tilsluttes offentligt vandværk. Der stilles vilkår hertil. Drægtighedsstalden ønskes opført nærmere end 15 m fra offentlig vej. Der er meddelt dispensation fra Veje og Trafik d. 21. oktober Dispensationen er meddelt uden betingelser. Der stilles vilkår om, at drægtighedsstalden som minimum skal opføres 5 m fra landevejsskellet. Drægtighedsstalden, bygning 21 A, som opføres i etape II, ønskes opført 9 m fra en sø syd for anlægget. Der er søgt dispensation til etablering af et erstatningsvandhul for dette vandhul. Der stilles derfor vilkår om, at etape II først må udnyttes, når der er givet dispensation til etablering af et erstatningsvandhul. Der er mere end 300 meter til nærmeste bolig i samlet bebyggelse. Dermed er ansøgningen ikke omfattet af Husdyrlovens Planmæssige forhold Ejendommen er beliggende ud til krydset mellem Felstedvej og Kværsløkke. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i det åbne land i landzone. Der er ikke nuværende eller fremtidige lokalplaner for området, hvor ejendommen er beliggende. Ifølge Spildevandsplan 2009/2016 for Sønderborg Kommune, er området ikke tilsluttet offentlig kloak. Proces- og sanitært spildevand afledes til bundfældningstank (septiktank) og regnvand samt tagvand afledes til rørlagt vandløb og videre til Kværsløkke bæk. Ifølge spildevandsplanen for området ligger ejendommen ikke i opland til udpegede recipienter (søer og vandløb), og der er ikke specielle rensekrav. En bundfældningstank er derfor tilstrækkeligt til at overholde kravene i Sønderborg Kommunes spildevandsplan Ejendommen forsynes med vand fra eget vandindvindingsanlæg med DGU nr Der skal søges om at øge vandindvindingstilladelsen ved gennemførelse af etape I. Boringen nedlægges i forbindelse med etape II. Miljømyndighedens vurdering Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen af det eksisterende anlæg kan ske uden at der opstår konflikt med planforholdene i Sønderborg Kommune. Kommunen henleder opmærksomheden på overholdelse af den 25 m dyrknings-, pesticid- og gødningsfri bræmme omkring vandindvindingsboringer. 14

15 2.2 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Bygningerne ligger uden for udpegningen Særligt næringsfattige naturarealer og Naturområder. Natura 2000: Der er ingen bygninger inden for Natura De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder på land er Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (habitatområde H189) samt Augustenborg Skov (Fuglebeskyttelsesområde SPA 58) som ligger ca. 2,2 km vest for ejendommen. Nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde er Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, som ligger ca. 7,5 km sydøst for ejendommen. Områder med landskabelig værdi: Bygningerne ligger uden for udpegningen Værdifulde kystlandskaber. Hovedparten af bygningerne ligger i udpegningen Værdifulde landskaber. Udpegningen går gennem bygningsmassen fra nordvest til sydøst. Uforstyrrede landskaber: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Områder med særlig geologisk værdi: Bygningerne ligger uden for udpegningen Skovrejsning uønsket pga. geologiske forhold. Rekreative interesseområder: Der er ingen bygninger inden for udpegningerne: Fritidsområder, Eksisterende byzonearealer, Nye og Eksisterende sommerhusområder, Arealudlæg til ferie-fritidsformål eller Planlagte arealer til ferie-fritidsformål. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: Bygningerne ligger uden for udpegningen Værdifulde kulturmiljøer. Kirkeomgivelser: Bygningerne ligger uden for udpegningen Kirkebyggelinjer og Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Bygningerne ligger uden for udpegningerne Kystnærhedszone og Kystnærhedsafgrænsning. Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering: Bygningerne ligger uden for lavbundsarealer. Skovrejsningsområder: Bygningerne ligger ikke inden for udpegningen. Beskyttede naturarealer ( 3): Der er godt 390 m til det nærmeste registrerede 3 vandhul sydvest for anlægget. Strandbeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Klitfredningslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Skovbyggelinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Kirkebeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Bygningerne ligger uden for udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Bygningerne ligger udenfor udpegningen. 15

16 Miljømyndighedens vurdering Udvidelsen vil ske i et område, som ligger inden for udpegningen Værdifulde landskaber. Nybyggeriet ved Felstedvej 39 er nødvendigt for den videre drift af landbrugsejendommen, og de nye bygninger ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger. Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske eller rekreative værdier i området, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg. Kommunen tillader derfor byggeriet. 2.3 Placering i landskabet Landskabstype Feldstedvej 39 ligger i et markant dødislandskab. Ejendommen ligger i en lille flad lavning i landskabet, som fortsætter på den anden side af Felstedvej, hvor det skråner en anelse nedad. Området øst for Felstedvej ligger lavt i forhold til det omgivende landskab og er derfor fugtigt med mange enge. Lavningen er omgivet af et kraftigt dødis-relief med småbakker og lavninger. Felstedvej 39 ligger inden for et område, de er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Udpegningen hænger sammen med beliggenheden ved isens opholdslinje fra sidste istid. Det betyder, at landskabet som hovedregel skal friholdes for nye tekniske anlæg. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv. skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet og må ikke sløre de geologiske landskabstræk. Der bliver derfor lagt vægt på, at det nye byggeri, så vidt muligt, fremstår som en samlet bygningsmasse i tilknytning til det eksisterende byggeri. Rumlige-visuelle forhold Det lokale landskab er et små/mellemskala-landskab med mange mindre landskabsrum. Store bygninger og anlæg vil derfor virke dominerende i landskabet. Den nye motorvej M51 med af- og tilkørsel ca. 500 meter syd for ejendommen præger i stor udstrækning det lokale landskab. Vand i landskabet Landskabet omkring Felstedvej 39 er rig på mindre vandløb, som løber sammen til Bjerndrup Mølleå, som løber mod vest, i et punkt lidt nordvest for ejendommen. Grønbækken løber mod nord ca. 500 meter øst for ejendommen og drejer mod vest nord for ejendommen hvor den løber sammen med Kværsløkke bæk. Kværsløkke bæk løber mod nord vest for ejendommen inden den løber sammen med Bjerndrup Mølleå. Ca 500 meter syd for ejendommen løber Gadbjerg Huldam til Kværsløkke Bæk fra øst. Der er således vandløb rundt om ejendommen i næsten alle retninger inden for en radius af ca. 500 meter. Dette afspejler sig også i mange områder rundt om ejendommen er lavbundsarealer. Det planlagte byggeri ligger dog ikke inden for udpegede lavbundsarealer. Der er enge i tilknytning til vandløbene vest for ejendommen lige efter sammenløbet til Bjerndrup Mølleå og øst for Felstedvej umiddelbart øst for Felstedvej 42. Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, ventilationsafkast, relevante dræn og afløb, vandboringer, siloer, befæstede arealer, adgangs- og transportveje mv. fremgår af bilagene 1-7. Der er ingen ensilageplads, møddingsplads eller nedgravede olietanke på ejendommen. Miljømyndighedens vurdering Beplantninger ved Felstedvej 39 Fra nord og vest 16

17 Produktionsbygningerne på Felstedvej 39 er hele vejen rundt afskærmet af et løvfældende hegn, afbrudt af de nødvendige adgangsveje. Fra Kværsløkke er gavlen af so- og smågrisestalden (3a) dog friholdt for beplantning. Gavlen flugter med hegnet, og ejendommen fremstår i øjeblikket harmonisk og samlet. Bygningsmassen bliver forlænget mod vest og nord med en ny smågrisestald (bygning 19) og en ny farestald (bygning 20). Gyllebeholderen og hegnet, som omkranser det, bliver sløjfet. Der skal etableres en ny indkørsel fra Kværsløkke, som kommer til at løbe langs med den nye farestald samt en ny indkørsel fra Felstedvej, som gennembryder det eksisterende hegn langs Felstedvej (se bilag 6 og 8). For at understøtte indtrykket af et samlet byggeri, stiller Sønderborg Kommune vilkår om, at der etableres et trerækket hegn langs med stald 19 og 20 mod vest i forlængelse af det allerede etablerede hegn langs med stald 5, som mod syd. Hegnet skal bestå af hjemhørende arter, gerne med samme artssammensætning som i det eksisterende hegn langs med Felstedvej. Se bilag 8. Hvis etape II ikke realiseres, skal beplantningen kun etableres rundt om stald 20. Fra syd De to nye gyllebeholdere med overdækning vil ligge meget synligt i landskabet set fra motorvejen, da de ligger lavt i landskabet i forhold til motorvejstracet, og da der ikke er beplantninger mellem de nye gyllebeholdere og motorvejen. En klynge af træer syd for beholderne vil virke opblødende på overgangen mellem gyllebeholderne, den lavtliggende mark, som de skal placeres på, og det højtliggende motorvejstrace. Sønderborg Kommune stiller derfor vilkår om, at der skal etableres en seksrækket klynge af træer sydøst for de to nye gyllebeholdere. Beplantningen skal bestå af 1/3 høje træer og 2/3 kraftigtvoksende buske, der fordeles jævnt mellem hinanden med en planteafstand på 1,5 x 1,5 meter. Beplantningen skal være 50 meter lang og placeret som vist på bilag 8. Hvis etape II ikke realiseres, skal placeringen aftales med Sønderborg Kommune. Ved skovholmen er der dispenseret fra vejbyggelinjen som ved drægtighedsstalden. Holmen må ikke plantes nærmere Felstedvej end 15 meter fra vejmidten og 5 meter fra landevejskellet. Sønderborg Kommune skal godkende en beplantningsplan, som viser plantevalg og placering af beplantning inden byggeriet går i gang. Desuden stilles vilkår om, at overdækningerne på gyllebeholderne skal være mørkegrå, så de falder bedst muligt ind i omgivelserne. Nye beplantninger skal etableres som beskrevet i vilkår For at sikre mod terrænændringer, stilles vilkår om, at udlægning af jord på maksimalt 50 cm tykkelse. Der kan eventuelt søges om større terrænændringer. Der stilles også vilkår om, at Sønderborg Kommune skal orienteres om, hvor jorden flyttes hen og hvor meget der flyttes. På baggrund af de stillede vilkår vurderes det, at ejendommens placering og udformning er tilfredsstillende i forhold til hensynet til de landskabelige værdier jf. 23, punkt 4 i Lov om miljøgodkendelse m.v. for husdyrbrug for et landbrug af denne størrelse. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede areal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m². Der er ingen verserende byggesager på ejendommen. 17

18 Bilag 1 viser en situationsplan for det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, bebyggelsens fremtidige anvendelse med videre fremgår af tabel 3. Tabel 3. Oversigt over bygninger 18 1 (BBR 6) 2 (BBR 7) 3b + 3c + 3 (BBR 9) 3A (BBR 9) 4 (BBR 11) 5 (BBR 13) 5A (BBR 10) 6 (BBR 2+8) 6A (BBR 8) 7 (BBR 14) 8 (BBR 12) 9 (BBR 15+16) Bygning Taghæl d-ning Udvidelsen sker til dels i eksisterende bygninger og dels i tre nye bygninger. Ud over de tre nye stalde bygges også to nye overdækkede gyllebeholdere og der opsættes to-tre siloer og et separationsanlæg. Grundplan Bygningshøjde Bygningsmaterialer/farver Lade 546 m 2 ca. 8,5 m ca. 20º Gule mursten, grønne profilplader Anvendelse Nedrives i etape 1 Sostald 710 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Grå beton, gråt eternittag Stald ST fjernes i etape 2 Søer og smågrise Søer og smågrise m 2 ca. 7 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag 700 m 2 ca. 7 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Foderlade 700 m 2 ca. 6 m ca. 20º Grønne blikplader, gråt eternittag Smågrise 717 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Mandskabs rum 70 m 2 ca. 5,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Poltestald 651 m 2 5,5/6,5 m ca. 20º Gule mursten, gråt eternittag Lade 400 m 2 ca. 6,5 m ca. 20º Grønneblikplader, gråt eternittag Søer/farestald Stald ST ST ST Stald ST Foderopbevaring Stald ST Stald ST Lade Lade 633 m 2 ca.7 m ca. 20º Åbne sider, gråt eternittag Halmopbevaring Halmfyr 20 m 2 ca. 5 m skorsten ca 8m ca. 20 º Grønne blikplader, gråt eternittag Stuehus 388 m 2 Ca. 4 m ca. 40 º Røde mursten og rødt tegltag Fjernes efter etape 2 er gennemført Beboelse 10 Fyldeplads Ca. 120 m 2 0 m - Beton Fyldeplads v. gyllebeholder. Etableres i etape 1 13 Befæstet areal 15 Gylletank/ny fortank 120 m 2 0 m - Beton Plads til separationsanlæg. Etableres i etape / 200 m 3 ca. 0 m - Beton Den eksisterende gyllebeholder sløjfes og der etableres i stedet en ny fortank i etape 2

19 16 Gyllebehol der 17 Gyllebeholder 18 Gyllebeholder 19 Ny smågrisestald 20 Ny farestald 21 Ny drægtighedsstald 21a Ny drægtighedsstald 22 Ny gyllebeholder 23 Ny gyllebeholder 24 Kornsilo Afhængig af type 25 Kornsilo Afhængig aftype m 3 ca. 4 m - Beton Sløjfes m 3 ca. 4 m - Beton Overdækkes og anvendes som fortank til separation i etape m 3 ca. 4 m - Beton Sløjfes samme sted placeres den nye smågrisestald i etape m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag 980 m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 2 ca. 9,5 m ca. 20 º Gule mursten eller betonelementer med en gul nuance, gråt eternittag m 3 ca. 10 m, 37 m i diameter m 3 ca. 10 m, 37 m i diameter ca m afh. Af type ca m afh. Af type Stald ST Stald ST Stald ST Stald ST Beton Gødningsopbevaring. Etableres i etape 1. - Beton Gødningsopbevaring. Etableres i etape 2. - Stålsilo I stedet for bygning 2. Etableres i etape 2. - Stålsilo I stedet for bygning 2. Etableres i etape 2. Stuehuset er opført i røde sten og er med rødt tegltag. Alle driftsbygninger har gråt eternittag og grønne gavltrekanter. Maskinhuset er opført i grønmalet blik. Maskinhuset nedrives i forbindelse med projektet og der opføres en ny drægtighedsstald samme sted blot noget større. De nye bygninger opføres som de eksisterende i gule sten eller i betonelementer med en gul nuance. De eksisterende gyllebeholdere på hhv. 400 m³, m³ og m³ sløjfes i etape II i forbindelse med opførelse af smågrisestalden nord for de eksisterende driftsbygninger. I forbindelse med etablering af anden etape af den nye drægtighedsstald afskæres den nuværende vej syd om anlægget. Ansøger har forespurgt afdelingen for Veje og Trafik om flytning af indkørslen til Felstedvej 37, som ejes af ansøger, op til Felstedvej 39 således at det er muligt at komme syd om det nye anlæg. Nye tilkørselsforhold til ejendommen og til Felstedvej 39 er angivet på bilag 6. På placeringen for den nuværende bygning nr. 2 skal der opføres to kornsiloer. Siloerne bliver enten de typiske amerikanersiloer i stål eller nogle smallere og lidt højere siloer til majs. Ud over disse siloer opbevares alt foder indendørs i foderladen. 19

20 Syd for den eksisterende bygning 6 etableres en ny nedgravet forbeholder med betonlåg som erstatning for den eksisterende gyllebeholder på 400 m 3. Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Maskiner vaskes på Avntoftvej 9. Ejeren har overtaget driften af virksomheden i Den planlagte ombygning forventes påbegyndt i sommeren 2012, og anlægget forventes i fortsat drift under hele omlægningen og udvidelsen. Ansøger ønsker som etape I at udvide dyreholdet og bygge en ny farestald og en ny drægtighedsstald. Drægtighedsstalden er nødvendig for at leve op til skærpede dyrevelfærdskrav som træder i kraft 1. januar I forbindelse med gennemførelse af etape I foretages der også ændringer og renoveringer i det eksisterende anlæg. Det etableres ligeledes en ny gyllebeholder. I etape II udvides dyreholdet yderligere, drægtighedsstalden forlænges, der bygges en ny smågrisestald og der foretages ændringer og renoveringer i det eksisterende anlæg. Der etableres et separationsanlæg og der bygges yderligere en gyllebeholder. Der ønskes 5 år til at udnytte godkendelsen af det samlede projekt. Miljømyndighedens vurdering Der stilles vilkår om, at bygningerne skal opføres som beskrevet i de medsendte tegninger/skitser. Eventuelle afvigelser i forhold til det ansøgte, fx i afvigelser i grundplan og placering, vil blive vurderet i forbindelse med indsendelse af byggeansøgning. Bagatelagtige afvigelser vil kunne accepteres. Større afvigelser vil udløse krav om tillægsgodkendelse eller ny miljøgodkendelse afhængigt af den aktuelle situation. Der stilles vilkår om, at etape I skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt, og at etape II skal være udnyttet inden fem år fra godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses som udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder skal færdiggøres i et rimeligt tempo og være afsluttet inden for et år. Er produktionen ikke fuldt gennemført til disse datoer, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at ansøger skal indhente byggetilladelser til de planlagte bygninger og anlæg hos Sønderborg Kommune, inden de opføres. De ændrede tilkørselsforhold til ejendommen skal endeligt godkendes af Sønderborg Kommune, afdeling Veje og Trafik. 3.2 Husdyrhold Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en kontinuerlig produktion. Tabel 4 viser ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter omregningsfaktor for beregning af dyreenheder gældende fra august 2010, jf. Bek. om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr af 19/ Numrene i tabellen refererer til ansøgningsskemaets opdeling i staldafsnit. Bilag 1 viser en situationsplan over anlægget, hvor de enkelte staldafsnit fremgår. Tabel 4. Dyreholdets størrelse. Tal i parentes angiver bygningernes numre i ansøgningssystemet. 20

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer.

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 950 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,3 kg, 28.500 smågrise 7,3 32 kg, 450 slagtesvin (polte) 60 107 kg, 1 hest under

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 950 årssøer, 4.000 smågrise 7,4-27 kg og 4.000 slagtesvin (polte) 27-105 kg, 6 ammekøer, 6 kvier, 2 heste 300-500 kg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 680 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 20.500 smågrise 7,4 34 kg, 700 slagtesvin 34 107 kg og 4 heste 300-500

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Bojskovskov 26, 6400 Sønderborg, matr. nr. 7, Bojskov Ejerlav, Ullerup sogn til udvidelse

Læs mere

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten 12 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Kværsløkke 18, 6300 Gråsten Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg 2933329717/28050 Jesper Bladt Stenderup 1 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opstilling af fire mindre fodersiloer og omplacering af to eksisterende kornsiloer på Stenderup 1, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Majbølvej 21, 6470 Sydals matr. nr. 5 og 98, Majbøl Ejerlav, Hørup til udvidelse

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere