Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune"

Transkript

1 TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr kontor./rny Baggrund Regeringen besluttede i marts 2012 at igangsætte en dialog mellem de ni frikommuner og relevante fagministerier med henblik på nedsættelse af arbejdsgrupper og udvikling af fælles kommunale ideer til nye forsøg og fælles evaluering inden for seks overordnede forsøgstemaer: Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats Øget inddragelse af civilsamfundet Digitalisering En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Nye løsninger i folkeskolen Kommunerne og vækstdagsordenen Arbejdsmarkedsstyrelsen orienterede d. 6. juni d.å. ministeren om deltagelse i KL s frikommunenetværk og herunder om etableringen af arbejdsgruppen under temaet om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats, (se bilag 1). Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) orienterede i informationsbrev til frikommunerne d. 22. juni d.å. om de ændrede rammer herunder om nedsættelsen af arbejdsgrupper og ændrede ansøgningsprocedurer i forbindelse med frikommunernes indsendelse af fælles ansøgninger kaldet temaansøgninger, (se bilag 2). Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt det ansvarlige ministerium for hvert af de seks forsøgstema om en afrapportering fra de enkelte arbejdsgrupper, herunder at indsamle og fremsende fælles ansøgninger fra frikommunerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. november Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet fremsender frikommunernes fælles ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet indenfor temaet om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. I forhold til den videre proces og den planlagte forelæggelse af sagen for ØU d. 28. nov er der til sagen vedlagt en tidsplan for behandlingen af indkomne ansøgninger og det videre ansøgningsforløb i frikommuneforsøget (se bilag 3). Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde Foranlediget af Økonomi- og Indenrigsministeriet blev det aftalt med KL og frikommunerne, at arbejdsgruppen vedr. temaet om nytænkning af den aktive beskæf-

2 tigelsesindsats med fordel kunne integreres i regi af KL s frikommunenetværk, som allerede var etableret i efteråret Arbejdsmarkedsstyrelsen var på invitation fra KL indtrådt i april 2012 som deltager i frikommunenetværket på vegne af Beskæftigelsesministeriet. Efterfølgende indtrådte Økonomi- og Indenrigsministeriet også i netværket under arbejdsgruppens virke, ligesom KORA (tidl. AKF) blev inviteret til at bidrage til arbejdsgruppen vedr. tværgående evalueringstemaer for frikommuneforsøgene. Det blev videre aftalt med KL og frikommunerne, at den tværministerielle udviklingsenhed MindLab skulle forestå afvikling af workshops for arbejdsgruppen. Deltagere i arbejdsgruppen omfattede samlet: Ledere og medarbejdere fra 8 frikommuner (Odsherred deltog ikke) 3 medarbejdere fra KL 1 medarbejder fra ØIM 1 medarbejder fra AMS 1 medarbejder fra KORA 3 medarbejdere fra MindLab (som proceskonsulenter) Aktiviteterne i arbejdsgruppen omfattede: Inspirationsworkshop d. 25. juni i samarbejde med MindLab til udvikling af ideer. Programmet indeholdt ud over brainstormøvelser også oplæg fra Kriminalforsorgen om brugerinvolvering og innovation i indsatsen, (vedlagt program i bilag 4) Arbejdsgruppemøde/ netværksmøde d. 12. september hos KL med henblik på udvælgelse og fokusering af nøgletemaer på baggrund af den første workshop. Programmet indeholdt dialog med Københavns Kommune omkring projektet Borgeren ved roret (vedlagt program i bilag 5) Workshop d. 4. oktober til konkretisering og afstemning af ansøgningstemaer i samarbejde med MindLab. Kredsen af medarbejdere fra kommunerne var udvidet med relevante medarbejdere med viden indenfor frivillighed, foreningsliv og civilsamfund samt virksomhedssamarbejde og erhvervspolitik (vedlagt program i bilag 6) Efter workshoppen d. 4. oktober hos MindLab blev der fordelt arbejdsopgaver og nedsat bilaterale arbejdsgrupper, hvor frikommunerne har udarbejdet temaansøgninger og projektbeskrivelser. KL har efterfølgende forestået opfølgning på arbejdsgrupperne, herunder sikret udarbejdelse af konkrete ansøgninger, rundesendt oplæg i høring hos frikommuner samt indhentet tilkendegivelser fra frikommunerne enkeltvis om kommunens interesse i de enkelte fælles ansøgninger. Tidsplan for færdiggørelse af temaansøgningerne efter workshoppen d. 4. oktober: Frem til den 22. oktober: Ansøgningerne udarbejdes bilateralt på tværs af kommunerne med KL som sparringspartner. 2

3 D. 22. oktober: Frist for indsendelse af arbejdsgruppens oplæg til temaansøgninger til KL. D oktober: Ansøgninger gennemgås og kvalificeres med inddragelse af relevante fagpersoner. Ansøgningerne sendes ud i høring i frikommunenetværket med henblik på bemærkninger og kommunernes tilkendegivelse af interesse for at anvende evt. forsøgstilladelser. 29. oktober: Frist for netværket for at melde bemærkninger og tilkendegivelser ind. 30. oktober: Ansøgningerne samles i KL og sendes til ØIM via AMS/ BM. Oversigt og oversendelse af frikommunernes ansøgninger fra arbejdsgruppen KL og frikommunerne havde foreslået, at arbejdsgruppen til nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats fokuserede brainstormøvelser og innovationsarbejdet på særligt 2 temaer: Borgeren i centrum Jobskabelse og nye veje til vækst Derudover ønskede frikommunerne at fastholde fokus på forsøg ift. udfordringer for kommunerne med: Kernekunderne; ledige, langtidsledige og udsatte, som returnerer Organiseringen af indsatsen, herunder fremadrettet binding i ny lovgivning Ydelsesniveauer og differentiering af ydelser Digitale løsninger Persondataudveksling Det viste sig i denne proces, at mange af de ideer, som kommunerne ønsker at iværksætte, allerede kan lade sig gøre indenfor rammerne af frikommuneloven og den gældende forsøgsbekendtgørelse på beskæftigelsesområdet. Særligt ift. frikommunernes ønsker om at arbejde med temaet om borgeren i centrum og øget brugerinvolvering vil en lang række af de konkrete initiativer, som kommunerne har ønsker om iværksætte kunne finde sted indenfor de gældende rammer. Dog har der blandt kommunerne i arbejdsgruppen været tilbagevendende drøftelser af behovet for bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde samt øget mulighed for udveksling af persondata. Der henvises i den forbindelse til, at der for så vidt angår ansøgningstemaet om digitalisering er nedsat en arbejdsgruppe med Arbejdsmarkedsstyrelsens deltagelse, som afrapporterer særskilt til ØIM, herunder bidrager til en nærmere afdækning af konsekvenserne ved gennemførelse af forsøg som ansøgt af frikommunerne i tidl. ansøgningsrunder. Frikommunerne har i fællesskab udarbejdet 14 ansøgninger under temaet nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats (Ansøgninger vedlagt sagen): 3

4 1. Generel fritagelse for nye lovændringer på områder med frikommuneforsøg, hvis formålet med frikommuneforsøget er sammenfaldende med formålet med kommende lovændringer 2. Rehabiliteringsteam fleksibilitet og smidigere sagsbehandling for borgeren og for kommunen, herunder fritagelse for binding på sammensætning af teams og brug af regionale sundhedskoordinatorer. 3. Fremrykning af ressourceforløb (FØP-fleksreform), herunder godskrivning og indarbejdelse af tidligere gennemført og relevant tværfaglig indsats i ressourceplanen. 4. Mulighed for udveksling af persondata - mulighed for fælles kommunal samtykkeerklæring for at fjerne barrierer for et mere effektivt, tværfagligt og koordineret rehabiliterende arbejde i kommunerne. 5. Etablering af en midlertidig ydelse, som nok fjerner marginale forskelle for borgerne, men gør området mere gennemskueligt for borgerne og øger mulighed for enkle digitale løsninger og en generel effektivisering ved beregning og udbetalinger. 6. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 for at forbedre den lediges mulighed for at bidrage til virksomheders realisering af en god forretningsidé og dermed skabe deres egen fremtidige arbejdsplads i virksomheden. 7. Lempelse af videnpilotordningens antalskrav, så flere virksomheder ville få tilført den højtuddannede arbejdskraft, som øger virksomhederne vækstog innovationsmuligheder og flere højtuddannede ledige og dimitender får mulighed for at nyttiggøre deres langvarige uddannelse. 8. Iværksætterforløb i egen virksomhed med mulighed for at deltage i individuelt forløb og modtage midlertidig forsørgelse efter etablering af CVR registrering og oprettelse af virksomhed. 9. Fastholdelse for små selvstændige erhvervsdrivende ved at give lukningstruede iværksættere for at deltage i individuelt forløb og modtage midlertidig forsørgelse uden at skulle afvikle CVR nr. og virksomhed. 10. Effektivisering af virksomhedssamarbejdet - fra blanketvælde til partnerskaber ved at tillade, at der kan indgås partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder om et på forhånd aftalt antal beskrevne løntilskudsjob og/eller virksomhedspraktikker, som permanent står til rådighed for jobtræning af ledige m.fl. 11. Seniorjob i private virksomheder, som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i offentlige seniorjob, udvides ordningen til at omfatte private virksomheder på frivillig basis styret af incitamenter 12. Kompetencebaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre, således at løntilskuddet aftrappes over tid i takt med at den ledige oparbejder kompetencer. 13. Udvidet mulighed for løntilskud til jobklare nyledige med brug for en tidlig virksomhedsrettet indsats med klart jobmål. 14. Udvidet mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik forud for elevforløb for unge op til 25 år for at motivere virksomhederne til at tage flere elever. Bemærkninger Det bemærkes, at Temaansøgningerne er udarbejdet efter retningsanvisninger og skabeloner fra ØIM, herunder at udformningen af projektbeskrivelserne i nogen grad 4

5 er bredere hensigter og derfor også i enkelte tilfælde ikke tilstrækkeligt udborede og detaljerede ift. f.eks. henvisning til lovhjemmel. Det kan videre forventes, at frikommunerne d. 1. nov særskilt indsender individuelle ansøgninger til ØIM, som efterfølgende oversendes til BM/ AMS. Det er uafklaret, hvor mange, der kan være tale om. På tidspunktet for oversendelsen af fælles ansøgningerne til ØIM, havde KL ikke det endelige overblik over, hvor mange individuelle ansøgninger, som kunne forventes at indkomme fra frikommunerne. Derudover vil følgende indgå i oversendelsesmailen til ØIM: De vedlagte fælles ansøgninger fra frikommunerne har ikke været underlagt en faglig vurdering og stillingtagen i Arbejdsmarkedsstyrelsen/ Beskæftigelsesministeriet. Det kan imidlertid konstateres ved en hurtig gennemgang af de indkomne ansøgninger, at flere ansøgninger kan indebære tilsidesættelse af uomgængelige hensyn såsom EU-regler, og at flere ansøgninger vurderes at kunne have betydelige konsekvenser for de offentlige finanser. Forelæggelsen er godkendt af Stig Moes Nørgaard, Marie Hansen og Helle Rasmussen 5

6 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune - Tema Generelle ansøgninger vedr. organisering af indsatsen og rammen for forsøget Titel på forsøg Rehabiliteringsteam fleksibilitet og smidigere sagsbehandling for borgeren og for kommunen. Start- og sluttidspunkt for Startdato Slutdato forsøget Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Denne ansøgning fremsendes samlet for de 9 frikommuner, men skal ses i relation til en ansøgning, som Vejle Kommune forventes at fremsende vedrørende at blive fritaget for lovreglerne vedr. sammensætningen af deltagerne i rehabiliteringsteamet, herunder deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen. at blive fritaget for lovreglen om, at lægefaglig assistance, herunder indhentning af speciallægeattester kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. De 9 frikommuner en meget enige i intentionen om i komplekse sager at sikre en tværfaglig koordinering og en bredspektret afdækning af den enkelte borgers forskellige ressourcer, samt at borgeren sikres adgang til at deltage i møde med relevante eksperter. Herunder at der tænkes på tværs af forvaltninger og myndigheder, så der dels kan inddrages bred faglig viden og ekspertise, dels kan tilrettelægges en optimal helhedsorienteret rehabiliterende, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig indsats med henblik på at borgeren opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I nærværende forsøg ønskes mulighed for en fleksibel, relevans-, og behovsorienteret sammensætning af rehabiliteringsteamet tilpasset borgerens og den koordinerende sagsbehandlers vurdering af behovet mulighed for at kunne indhente lægefaglig rådgivning og vurderinger herunder speciallægeattester hos alle relevante samarbejdspartnere/leverandører Formålet er, at borgeren oplever kommunens service som både personlig,

7 Side 2 helhedsorienteret, relevant og meningsfuld ( hvilket forventes) at øge borgerens engagement, motivation og positive medvirken i sagsforløbet at sikre optimal ressourceudnyttelse i kommunen og hos evt. andre involverede parter. at sikre et smidigt og effektiv sagsforløb Ønsket om en mere fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteamet, end hvad loven lægger op til, har både et borgerudgangspunkt og et praktisk og økonomisk kommunalt udgangspunkt. Mange borgere i målgruppen vil finde et fuldt bemandet rehabiliteringsteam meningsløst ( over-kill ), hvis der i den konkrete sag ikke er behov for det fulde set-up. I nogle sager vil der allerede være inddraget forskellige eksperter, og inddragelse af rehabiliteringsteamet vil kunne opleves som gentagelse, spild af ressourcer og en tilsidesættelse af borgeren som central part i sagen. Mange borgere vil finde det overvældende og måske ligefrem angstprovokerende at skulle mødes med et stort panel af eksperter. Det kan gælde bredt, men her tænkes særligt på personer med svær social angst og fobier, som man normalt vil besøge i hjemmet, fordi de ikke er i stand til at møde op i jobcenteret. Et fuldt set-up i rehabiliteringsteamet vil være omstændeligt og bureaukratisk, og vil i en lang række sager øge sagsbehandlingstiden og være en unødvendig ekstraomkostning. Bestemmelsen om kun via den regionale organisation at kunne indhente lægefaglig rådgivning og vurderinger herunder speciallægeattester, fratager den koordinerende sagsbehandler en række handlemuligheder i forhold til smidigt og effektivt at sikre sagens progression. Således ønsker vi med denne ansøgning, fritagelse fra en obligatorisk sammensætning af rehabiliteringsteamet og mulighed for at benytte det med fuld eller kun delvis bemanding. fritagelse for bestemmelsen om kun via den regionale organisation at kunne indhente lægefaglig rådgivning og vurderinger, herunder speciallægeattester. mulighed for afholdelse af virtuelle møder i rehabiliteringsteamet

8 Side 3 (videokonference). 2. Mål og forventede resultater Målet med forsøget er at borgeren oplever kommunens indsats som både personlig, helhedsorienteret, relevant og meningsfuld at borgeren ser sig selv som sagens centrale omdrejningspunkt, tager ansvar i sagen og gives reel mulighed for at deltage i tilrettelæggelsen af indsatsen at øge borgerens engagement, motivation og positive medvirken i sagsforløbet at sikre optimal ressourceudnyttelse i kommunen og hos evt. andre involverede parter. at sikre et smidigt og effektiv sagsforløb 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der etableres et rehabiliteringsteam i overensstemmelse med lovgivningen herom Der informeres og undervises internt i kommunen om rehabiliteringsteamet. Herunder om dets organisering, dets kompetencer og om formålet om at koordinere og bidrage til en tværfaglig indsats i komplekse sager, hvor borgerne ikke har kunnet profitere af den ordinære beskæftigelsesindsats samt om teamets fleksible benyttelse. Der informeres i en tilpasset, borgervenlig version på kommunens hjemmeside om rehabiliteringsteamet som en ressource, der stilles til rådighed for borgerne herunder om borgernes mulighed for at konsultere teamet i et fuldt set-up eller i en tilpasset form aftalt med den koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler sikrer i sin sagsbehandling en dialog med borgeren om hvordan rehabiliteringsteamets ressourcer bedst udnyttes i forhold til at sikre en relevant indsats i den konkrete sag. Der indføres en administrativt praksis, hvorefter indsats og inddragelse dokumenteres i én samlet plan. 4. Forsøgshjemler Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25FF jf. nyt lovforslag om FØP-reformen 25 ff. 5. Evaluering Der vil blive gennemført kvalitativ evaluering via interview evt. fokusgruppeinterview blandt sagsbehandlerne i jobcenteret, medlemmer af rehabiliteringsteamet samt med mindst 10 borgere, der har været i kontakt med rehabiliteringsteamet. Såfremt datagrundlaget gør det muligt vil der blive foretaget kvantitativ

9 Side 4 undersøgelse på sagsbehandlingstiden i de 9 frikommuner i sammenligning med øvrige kommuner samt på andelen af berørte borgere, som kommer i ressourceforløb eller tilkendes pension.

10 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 18. oktober 2012 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune - Tema Generelle ansøgninger vedr. organisering af indsatsen og rammen for forsøget Titel på forsøg Generel stillingtagen til friholdelse af frikommuner for ny lovgivning, hvis formålet med frikommuneforsøget er sammenfaldende med formålet med lovændringer. Start- og sluttidspunkt for Startdato forsøget Dato for ansøgning Slutdato Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Baggrund: Ideen bag frikommuneforsøgene er at lade de ni kommuner afprøve nye og ubureaukratiske veje og øge graden af kommunalt selvstyre. Frikommuneforsøgene skal således fungere som afprøvning af nye og innovative initiativer, der evt. kan danne baggrund for ændret lovgivning. Frikommunerne har alle igangsat forsøg ud fra det regelsæt, der eksisterede ved frikommuneforsøgets start. Nye politiske initiativer med deraf følgende lovgivning, der træder i kraft i frikommuneforsøgsperioden, kan imidlertid modvirke de strategier og forsøg, som frikommunerne allerede har sat i værk. Ny lovgivning vanskeliggør herved gennemførelsen af forsøgene og en valid evaluering i forhold til det oprindeligt fastlagte forsøg. Eksempelvis vil lovforslaget om ændring af fleks- og førtidspensionsreglerne gribe ind i de frikommuneforsøg, hvor kommunerne er blevet fritaget for en bestemt organisering og f.eks. allerede har etableret rehabiliterende teams eller anden organisering af tværfagligt samarbejde om udredning, planlægning og iværksættelse af rehabilitering. Formålet med ansøgningen er derfor, at fastholde de frie rammer, der er givet til at tilrettelægge indhold og organisering af indsatsen. Løsningsforslag:

11 Side 2 Generel bestemmelse om, at ny lovgivning skal vurderes i forhold til frikommuneforsøg ministerierne bedes tage stilling til, om de enkelte forsøg i frikommunerne i et eller andet omfang kan undtages fra den nye lovændring, eller Mulighed for at frikommunerne i forsøgsperioden kan ansøge om fritagelse for nye lovændringer, når lovændringerne modvirker frikommuneforsøget, eller Kommende lovændringer, fx FØP-reform, vurderes i forhold til frikommuneforsøgene. Hvis målsætningen for lovændringen er modstridende med formålet med frikommuneforsøget undtages frikommunen fra lovændringen, eller Mulighed for at frikommunerne under frikommuneforsøget som hovedregel fritages for detail- og procesregulering. 2. Mål og forventede resultater Frikommunerne kan forsætte deres igangværende forsøgsarbejde under frikommuneforsøget. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at frikommunerne følger de opsatte mål i de enkelte frikommuneforsøg, uden at disse bliver ændret som følge af nye politiske initiativer. Man vil samtidig kunne sammenligne kommuner, der har haft forsøg, med kommuner, der følger det gældende regelsæt. 4. Forsøgshjemler Da der er tale om en generel bestemmelse om frikommunerne, bør hjemlen være en del af frikommuneloven. 5. Evaluering Sammenligning af frikommunernes indsats med deres sammenligningsklynger på de områder, hvor der måtte blive vedtaget lovgivning med detail- og procesregulering under frikommuneforsøget.

12 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune - Tema Generelle ansøgninger vedr. organisering af indsatsen og rammen for forsøget Titel på forsøg Fremrykning af ressourceforløb (FØP-/fleksreform) Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato Slutdato Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget En relevant og omfattende reform af rehabiliteringsindsatsen i kommunerne forventes vedtaget ultimo Frikommunerne bakker op om intentionerne i reformen, men ønsker at blive fritaget for nogle af de betingelser, der ligger i reformen. Det fremgår af reformen, at samtlige sager, der fordrer en vurdering af hvorvidt borgeren skal indstilles til førtidspension eller fleksjob, skal tages op i rehabiliteringsteamet. Det fremgår samtidig, at alle muligheder skal være udtømt på beskæftigelsesområdet, før borgeren kan tilkendes et ressourceforløb, ligesom der lægges op til, at en ressourceplan først kan etableres, når rehabiliteringsteamet har vurderet sagen. Dette fremgår af aftalens s. 3 og 4: Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb ( ) Det er en forudsætning for at en person kan blive tilkendt et ressourceforløb, at ( ) alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte. I mange kommuner arbejdes der allerede i dag i praksis tværfagligt fra et meget tidligt tidspunkt i sagens forløb. Med aftalens krav om, at en ressourceplan først kan tilkendes fra det tidspunkt, hvor alle muligheder på beskæftigelsesområdet er udtømte, vil det derfor blive vanskeligt at igangsætte foranstaltninger, der ikke allerede er afprøvet. Der er risiko for, at mange af de allerede afprøvede foranstaltninger skal gennemføres igen, nu blot som en del af et ressourceforløb. Frikommunerne ønsker derfor, at beskæftigelsesindsatser såvel som tværgående indsatser, der er afprøvet forud for rehabiliteringsteamets inddragelse, også tæller med i ressourceplanen. Derved spares ressourcer både i kr. og tid. 2. Mål og forventede resultater Hovedambitionen med forsøget er, at: Sikre, at borgerens sag behandles hurtigst muligt med den nødvendige tværfaglighed og med en høj grad af koordination Følge intentionerne i reformen om at videreudvikle og dokumentere en koordineret indsats mellem de forskellige områder Undgå unødig bureaukratisk sagsbehandling i rehabiliteringsteamet

13 Side 2 Undgå, at sager bliver unødigt lange, fordi rehabiliteringsteamet, mod intentionerne, kommer til at fungere som en flaskehals Undgå gentagelse af indsatser, der har været afprøvet forud for rehabiliteringsteamets inddragelse 3. Hvordan nås de opstillede mål? I sager der forelægges rehabiliteringsteamet, foretages en vurdering i teamet af, hvorvidt nogle af de tidligere gennemførte foranstaltninger, skal skrives ind i ressourceplanen og dermed godskrives i forhold til planens længde. Har der eksempelvis tidligere i forløbet været gennemført en relevant, eventuelt tværfaglig, indsats, inkluderes denne i ressourceplanen. 4. Forsøgshjemler Der søges fritagelse for en forventet lovgivning, på baggrund af den nuværende aftaletekst. Det er derfor ikke muligt at angive hvilken paragraf, der søges undtagelse fra. Det kan i stedet angives, at frikommunerne ønsker at følge intentionerne i aftalen om tidligere afklaring og øget brug af tværfaglige vurderinger i forbindelse med afklaring til førtidspension og fleksjob. Frikommunerne ønsker, at alle foranstaltninger med relevans for ressourceplanen kan indarbejdes i ressourceplanen, uagtet at de allerede er iværksat og evt. gennemført ved ressourceplanens udarbejdelse. Herved opnås mere sammenhængende og effektive forløb for den enkelte borger. 5. Evaluering Frikommunerne vil evaluere forsøget ved at måle på de samme parametre, som landets øvrige kommuner måles på.

14 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: Ansøgning - etablering af ÈN MIDLERTIDIG YDELSE Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune - Tema Generelle ansøgninger vedr. organisering af indsatsen og rammen for forsøget Titel på forsøg Etablering af én midlertidig ydelse. Start- og sluttidspunkt for Startdato Slutdato forsøget Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Mange forskellige ydelser, forskellige betingelser og niveauer gør ofte reelt ikke den store forskel for borgerne. Man bør derfor overveje, at harmonisere ydelserne ud fra følgende begrundelser: - for at kunne effektivisere den offentlige sektor og hæve produktiviteten - for at gør området mere gennemskueligt og forståeligt for borgerne. (De forskellige ydelser navne, niveauer og betingelser er begrundede i historiske forhold og giver ikke mening for borgerne). - for at give mulighed for en enkel og effektiv digitalisering af beregning og udbetalinger. Der er meget administration forbundet med sager, hvor borgere skifter mellem ydelser. Hvis revalidering ikke kan gennemføres skal der laves indstilling til fleksjob og ledighedsydelse. Tilsvarende skal sygemeldte med varige begrænsninger i arbejdsevnen skifte fra sygedagpenge til revalideringsydelse eller ledighedsydelse. Ud over at jobcentrets sagsbehandling og bevilling af indsats skal også ydelseskontoret ind og foretage økonomiske beregninger og bevillige forsørgelse. Forslaget er, at der indføres én ydelse (en midlertidig ydelse navnet skal signalere overfor borgeren at forsørgelsen er midlertidig og målet er selvforsørgelse), som dækker kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Bevillinger/afgørelser vedr. skiftet mellem ydelserne er adm. tung. Ved én ydelse kunne fokus holdes mere på indsats og målet om at få borger i job/uddannelse frem for administration, bevillinger, partshøringer, afgørelser m.v. Én ydelse vil overfor borgeren give et mere gennemskueligt system og et klart signal om, at hjælpen til forsørgelse er midlertidig.

15 Side 2 Modellen understøtter en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren ikke skifter afdeling/sagsbehandler alt efter hvilken ydelse pågældende modtager, men efter hvilken indsats borgeren har brug for. Vi anbefaler, som udgangspunkt, at forsøget omfatter alle ydelser dog minus A-dagpenge, som administreres af a-kasserne. (Det kan overvejes, at undtage kontanthjælp fra forsøge, idet denne ydelse ikke kun afhænger af borgerens egne forhold, men afhænger af familiesituation og gensidig forsørgerpligt) Størrelsen af ydelsen bør fortsat være afhængig af den ledige/sygemeldtes forudgående indtjening og situation. (Forskellige takster). Differentieringen af ydelsen skal dermed tage udgangspunkt i borgernes situation fremfor historiske aftaler. En forudsætning for forsøget er, at der udarbejdes en økonomisk forsvarlig model. Udarbejdelsen af en sådan model skal derfor være en del af forsøget. Det forudsættes at omlægningen skal være udgiftsmæssig neutral for det offentlige (Stat og kommune) samtidig med, at det ikke stiller den ledige/sygemeldte dårligere. Der laves en beregning for ydelsen ved borgerens første ansøgning om midlertidig hjælp til forsørgelse. En udfordringen blandt flere ved forsøget er, at ydelserne sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er nogenlunde af samme størrelse, men dog forskellige ligesom statsrefusionen også er forskellig: Ledighedsydelse max kr. /uge = kr. mdr.,(nedsættes jf. lovforslag om reform). Revalidering = kr. /mdr. u. 25årige mindre Sygedagpenge max kr./uge = kr. mdr. dog max = lønindtægt minus arbejdsmarkedsbidrag. En anden udfordring er, at kontanthjælpen ikke kun afhænger af borgerens egne forhold, men af familiesituation og gensidig forsørgerpligt og denne ydelse er dermed vanskelig at tilpasse et takstsystem. Det vil være en del af forsøget, at få udarbejdet en økonomisk forsvarlig model gerne i samarbejde med ministeriet/styrelsen. 2. Mål og forventede resultater En enkel gennemskuelig model for ydelser, der understøtter en helhedsorienteret indsats for borgerne samtidig med at den understøtter mulighederne for effektiviserer administrationen med andre ord forventer vi: - Besparelse af administrative ressourcer - En mere sammenhængende indsats for de ledige/sygemeldte uden stop/venteperioder med evt. efterreguleringer i forhold til udbetaling af ydelse. 3. Hvordan nås de

16 Side 3 opstillede mål? 4. Forsøgshjemler Lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge. 5. Evaluering Evaluering gennemføres med fokus på: Måling/vurdering af sparede ressourcer i ydelseskontoret og hos sagsbehandler i jobcentret. At forsørgelsestilkendelsen bliver enkel og overskuelig for borgeren. At forsørgelsesniveauet stort set bibeholdes.

17 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØ- GET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 17. oktober 2012 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune- Tema Generelle ansøgninger vedr. organisering af indsatsen og rammen for forsøget Titel på forsøg Lettere udveksling af persondata på tværs af lovgivningsområder Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato Slutdato Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Sektorlovgivningerne,forvaltningsloven og persondataloven indeholder bestemmelser, som besværliggør en tværfaglig indsats, fx indsats der skal til for at sikre, at afgørelser om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, træffes på det bedst mulige grundlag, eller at indsatsen over for børn og unge, hvor indsatsens involverer den sociale og uddannelsesmæssige indsats. Frikommunerne ønsker at blive fritaget for de barrierer for persondataudveksling, der besværliggør tværfagligt samarbejde mellem forvaltninger. Som det ser ud i dag, skal forvaltningerne og enhederne inden for en forvaltning indhente separate samtykkeerklæringer til udveksling af persondataoplysninger. Derudover holder samtykkeerklæringerne, der angår udveksling af helbredsoplysninger iflg. Sundhedsloven kun et år, hvorefter de skal fornys. Det resulterer ofte i ukoordinerede vejlednings- og tilbudsforløb for borgeren. Hertil kommer, at kompleksiteten i persondataudvekslingen medfører, at indsatserne trækkes unødvendigt i langdrag. Hvis man i løbet af processen finder ud a, at endnu en kommunal samarbejdspartner er nødvendig at inddrage i sagen, bliver sagen bremset af, at endnu en samtykkeerklæring skal indhentes. Sundhedspersoners videregivelse mv. af (elektroniske) helbredsoplysninger mv. er begrænset i medhør af Sundhedslovens regler om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. Det gælder også, når videregivelse af helbredsoplysninger sker inden for samme myndighed som fx den kommunale enhedsforvaltning. Det vil altså sige, at borgers samtykke skal indhentes, før sundhedspersoners videregivelse mv. af helbredsoplysninger mv. internt i kommunen kan finde sted. Kommunerne vil kunne gøre det tværfaglige samarbejde mere effektivt, kunne minimere spildtid, kunne optimere mulighederne for udvekslings af relevante oplysninger og få mulighed for at udarbejde borgerens masterplan ( Min plan ) med angivelse af alle de tilbud og indsatser, der er tilrettelagt for borgeren.

18 Side 2 Samtidig sikres grundlaget for, at kommunen kan træffe den rette afgørelse på bedst muligt oplyst grundlag efter retssikkerhedslovens 10, officialprincippet. Det forslås derfor, at der kan udveksles nødvendige oplysninger med alle dele af kommunen, der vedrører borgerens sag, uden borgerens samtykke. Det betyder, at borgeren ved indgåelse af forløbet skal informeres om at en sådan udveksling af personoplysninger vil finde sted i forbindelse med behandlingen af sagen. Alternativt, hvis samtykkeerklæring skal bibeholdes, foreslås det, at der anvendes en samtykkeerklæring, der giver mulighed for, at der kan udveksles oplysninger med alle dele af kommunen, der vedrører borgerens sag, i hele sagens løbetid. Kommunens medarbejder er selvfølgelig forpligtet til at overholde gængse regler om notatpligt, samt vil skulle stå til ansvar for at tilegne sig oplysninger, der ikke vedkommer borgerens sag. Det foreslås desuden, at sundhedsområdet i forhold til udveksling af personoplysninger indgår på lige fod med de øvrige forvaltningsområder. 2. Mål og forventede resultater Målet er at fjerne barrierer for et mere effektivt, tværfagligt og koordineret rehabiliterende arbejde i kommunerne, og at skabe mulighed for en såkaldt masterplan, hvor alle indsatser og tiltag for borgeren indgår. Forventede resultater Det er forventningen, at tiltagene vil bidrage til at indfri de overordnede mål med forsøgene, som er at øge muligheden for at samarbejde i rehabiliterende teams. Der kan i nogen grad spares ressourcer i forhold til indhentelse af samtykkeerklæringer, og der kan i høj grad spares tid, således at rette sagsbehandling kan iværksættes hurtigere og blive mere effektiv. Økonomisk forventes den mere effektive rehabiliterende indsats at betyde at flere borgere kommer i uddannelse eller i arbejde, og at der dermed kan ses et fald i den offentlige forsørgelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Kommunerne vil skabe modeller for nye måder at styre og tilrettelægge den kommunale service, som både er mere effektive og højner kvaliteten. Det gælder at bl.a. udarbejde en skabelon for en såkaldt masterplan, således at det tværfaglige samarbejde får de bedst mulige rammer. 4. Forsøgshjemler Hvis krav om samtykkeerklæring fastholdes, men det er muligt at lave en blanco -samtykkeerklæring udarbejdes en sådan. Der ønskes hjemmelsmæssigt grundlag for at medregne de forskellige kommunale aktører (sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet), som værende en del af enhedsforvaltningen, således at udveksling af personoplysninger i forhold til rehabiliterende

19 Side 3 indsatser, herunder i nødvendigt omfang følsomme og private personoplysninger, frit kan ske mellem sundhedsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Der ønskes dermed hjemmelsmæssigt grundlag til, at personer, der er omfattet af sundhedslovens tavshedspligtsregler, kan videregive nødvendige oplysninger til de øvrige deltagere i det tværfaglige samarbejde i kommunen. LOV nr. 429 af 31/05/2000 (Persondataloven) 29 ønskes fraveget således at det ikke påhviler deltagerne i rehabiliteringsteamet at oplyse borgeren om hvilke oplysninger der bliver databehandlet, ud over alm. notatpligt. LBKG nr. 930 af 17/09/2012 (retssikkerhedsloven) med tilhørende vejledning 11 a stk. 1 ønskes fraveget i forhold til indhentelse af samtykke når det gælder behandling af borgerens sag i tværfaglige team. Alternativt LBKG nr. 930 af 17/09/2012 (retssikkerhedsloven) med tilhørende vejledning 11 a stk. 1 ønskes fraveget i forhold til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale i henhold til formuleringen omkring af kommunen ikke kan indhente et blanco-samtykke LBKG nr. 913 af 13. juli 2010 (sundhedsloven, kap. 9). 5. Evaluering Da ansøgningen, er en væsentlig forudsætning for at det tværfagligt samarbejde kan give det ønskede udbytte og vil derfor indgå som en del af evalueringen at det samlede forsøgsprojekt.

20 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFOR- SØGET Ansøgninger til den fælles frikommuneansøgningsrunde Frikommune - Tema Ansøgninger der styrker jobskabelse og iværksætteri Titel på forsøg Lempelse af videnpilot-ordningens antalskrav Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato Slutdato Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Videnpilot-ordningen har til formål at styrke små og mellemstore virksomheders vækst og inovationskapacitet ved at tilskynde virksomhederne til at ansætte flere højtuddannede. Ordningen indeholder følgende antalskrav: 1. Virksomheder må ikke inden for de sidste to år have haft en ansat med samme højere uddannelse som videnpiloten. 2. Virksomheder må højst have ansat to højtuddannede, og alle virksomhedens ansatte må ikke være højtuddannede. Ved at lempe antalskravene i retningslinjerne for videnpilot-ordningen kunne man give flere højtuddannede ledige mulighed for beskæftigelse og dermed nyttiggøre deres langvarige uddannelse. 2. Mål og forventede resultater Flere ACére ville få mulighed for at komme i beskæftigelse Flere dimittender vil få mulighed for at få deres første erhvervserfaring, som erfaringsmæssigt er Flere virksomheder ville få tilført højtuddannet arbejdskraft, som der er evidens for øger virksomhederne vækst- og innovationsmuligheder 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at lempe videnpilot-ordningens krav om, at virksomheder, der søger støtte, ikke inden for de sidste to år må have haft en ansat med samme uddannelse som videnpiloten og i forvejen højst må have ansat to højtuddannede og alle ansatte må ikke være højtuddannede ville flere akademikere få mulighed for ansættelse i private virksomheder. J. nr G01 1 Sag: 2012/

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere