NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab"

Transkript

1 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere Fædreklubben og Familieklubben Anonym rådgivning Fysiske rammer og tilgængelighed Indretning og identitet Andre delprojekter Sund Dialog Café, Børnebogskanon og KidSmart Computer

2 INDHOLD Denne rapport er udgivet januar 2013 Ansvarshavende redaktion Projektleder Hanne Ahrenkiel Stine Holmstrøm Have Layout Charlotte van Hauen Fotos Thomas Arnbo og Allan Nørregård, Frederiksborg Amtsavis og Heidi Ølgaard, Fredensborg Bibliotekerne. Bilag på NIVÅ BIBLIOTEK OG MEDBORGERCENTER FORORD RESUMÉ Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Fysiske rammer og tilgængelighed INDLEDNING Om Nivå Bibliotek Lige muligheder for alle Formål og målgruppe Vision og mission Organisering og forankring Samarbejdspartnere Nivå Nu Nivå Skole Andre samarbejdspartnere Medborgercenterets officielle åbning KONKLUSIONER Relationer og dialog er alfa - omega Borgeren i centrum både som bruger og deltager Inddragelse af personalet skaber ejerskab Formålet er indfriet INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER Fritid med indhold Lektiecafé Mobile fritidstilbud og mobile fritidsmedarbejdere Familie og Integration Fædreklubben Familieklubben Aktivt medborgerskab Anonym rådgivning Fysiske rammer og tilgængelighed Familieafdeling med læringsstimulerende... Identitet og skiltning Newsroom Andre delprojekter Ændringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse Unge som brobyggere Multietnisk kvindeforening PROCESSEN Opstart Kommunikation, PR og videndeling De frivillige Rekruttering og fastholdelse NYE INITIATIVER FRA 2013 Bogstart Kokkedal Cafébibliotek inddrages LITTERATURLISTE BILAG 02 INDHOLD

3 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Medborgercenter FORORD Den 6. oktober 2011 modtog vi besked fra Kulturstyrelsen (dengang Styrelsen for Bibliotek og Medier) om, at Fredensborg Bibliotekerne havde fået økonomisk støtte til et 2-årigt projekt med at udvikle og etablere et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Det var nærmest en drøm, der gik i opfyldelse - det at få mulighed for at virkeliggøre nogle af vores visioner for fremtidens bibliotek. I virkeligheden har vi tidligere haft mange opgaver på biblioteket, som lige så godt kunne indgå i medborgercenter regi. Forskellen er, at vores aktiviteter er blevet mere målrettede, bedre og langt mere synlige. Desuden kommer der løbende nye og flere aktiviteter til. Derfor blev dagen d. 6. oktober 2011 en ny start for Nivå Bibliotek og Medborgercenter, for borgerne og lokalområdet. Tak til Kulturstyrelsens Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering for tildeling af midler og godt samarbejde. Tak til bibliotekets personale, som er gået aktivt og meget positivt ind i en ny og anden rolle at drive bibliotek og medborgercenter på. Tak til vores mange samarbejdspartnere man kan ikke meget alene, men meget sammen. Vi er meget glade for at byrådet på baggrund i medborgercentrets resultater har vedtaget at tilføre midler til medborgercentrets fortsatte drift. Lise Kann Biblioteks- og Musikchef, Fredensborg Bibliotekerne Hanne Ahrenkiel, projektleder og afdelingsleder, Nivå Bibliotek og Medborgercenter FORORD 03

4 RESUME Fredensborg Bibliotekerne har i perioden modtaget projektmidler fra regeringens program Lige muligheder for alle til udvikling og etablering af et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Biblioteket ligger i forbindelse med bebyggelsen Nivåhøj, der er udpeget som ghettoområde af Socialministeriet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsindsats, Nivå Nu. Denne rapport beskriver og evaluerer projektets resultater og erfaringer. Projektets formål har været at udvide bibliotekets rolle som et uformelt tværsektorielt kultur-, videns- og vejledningscenter, som understøtter aktivt medborgerskab ved at sætte fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed. Projektet er forankret i Fredensborg Kommunes Kultur- og Turismeudvalg og udgør en del af Fredensborg Bibliotekernes arbejde med en ny biblioteksstruktur, som er vedtaget af Byrådet i juni 2010 og implementeret i perioden Et af ønskerne var, at Nivå Bibliotek indtog en mere aktiv rolle i en forebyggende indsats over for socialt udsatte familier samt i at styrke forståelsen mellem borgerne i Nivå på tværs af etnisk og socialt tilhørsforhold. Derfor har Nivå Bibliotek i forbindelse med den ny biblioteksstruktur arbejdet med profilen familie og integration som overlægger til bibliotekets kerneydelser. På baggrund af projektets resultater har Byrådet bevilliget midler til Medborgercenterets drift fra I projektforløbet er der i tæt samarbejde mellem bibliotekets personale, frivillige, foreninger samt andre kommunale aktører iværksat en række aktiviteter inden for fire indsatsområder: 1 Indsatsområdets hovedaktivitet har været at etablere og drive en frivilligdrevet lektiecafé to dage om ugen med minimum brugere på klassetrin. Lektiecaféen har været en stor succes og afstedkommet, at Nivå Bibliotek og Medborgercenter i dag tilbyder lektiecaféer for elever fra 2. klassetrin til og med ungdomsuddannelserne. Lektiecaféerne drives af lokale frivillige gennem foreningen Nivå lektiehjælp. 2 Fritid med indhold Familie og integration Indsatsområdets hovedaktiviteter er Familieklub og Fædreklub. Familieklubben er et pusterum i småbørnsfamiliernes travle hverdag. Familierne samles en gang om måneden til fællesspisning, samvær, hygge og kulturelle aktiviteter. Klubben har 50 medlemsfamilier, heraf fem familier med anden etnisk baggrund end dansk. 04 RESUME

5 Fædreklubben er et socialt forum, hvor lokale fædre fra Nivå og Kokkedal kan danne kontakt og relationer til hinanden på tværs af etnicitet og sociale forskelle. Dette forum har været med til at skabe en bedre dialog og forståelse for den forskellighed, der afspejler områdets borgere. Fædreklubben mødes hver onsdag aften om aktiviteter såsom filmvisning, debatmøder, udflugter, madlavning eller lign. Aktiviteter som i høj grad inddrager fædrenes børn og unge. Klubben har faste frivillige, og der deltager fædre hver gang med arabisk, tyrkisk, kurdisk og dansk baggrund. Fædreklubben har modtaget Fredensborg Kommunes integrationspris i Aktivt medborgerskab Der er i januar 2012 etableret et anonymt rådgivningstilbud, som varetages af to frivillige borgere, henholdsvis en pensioneret socialrådgiver og en socialrådgiverstuderende. De tilbyder gratis anonym hjælp indenfor det sociale område, for eksempel skilsmisse, boligproblemer eller til at forstå breve fra det offentlige Danmark. Den anonyme rådgivning er stadig ved at finde sit fodfæste og har iværksat en lokal markedsføringskampagne i efteråret. 4 Fysiske rammer og tilgængelighed Bibliotekets fysiske rammer er blevet tilpasset de nye opgaver og funktioner som bibliotek og medborgercenter. Der er bl.a. indrettet et område til lektiecafé og it-undervisning, en familiedel, som inviterer til leg og læring, samt et Newsroom med nyheder på flere sprog både i papirform og digitalt. Det er tydeligt, at Nivå Bibliotek og Medborgercenter er blevet et vigtigt omdrejningspunkt i lokalsamfundet både for borgere, professionelle, samarbejdspartnere og et hav af frivillige. Det er mødestedet, hvor man på mange måder kan få beriget sit liv, blive klogere på sig selv eller andre, eller få opfyldt kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige behov. Dette afspejles i en meget anderledes brug af biblioteket med vægt på helt andre borgergrupper end tidligere. Alle borgere er velkomne og har mulighed for at blive en del af medborgercenteret og dets aktiviteter. RESUME 05

6 INDLEDNING Nivå Bibliotek er en del af Fredensborg Bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Kommunen består af 4 næsten lige store bysamfund med i alt indbyggere. I Nivå området bor borgere, heraf indvandrere og efterkommere. Lokalområdet omfatter 80 forskellige nationaliteter. Fredensborg Bibliotekerne udgør Humlebæk, Fredensborg og Nivå Biblioteker samt Kokkedal Cafébibliotek, som er en filial af Nivå. Bibliotekerne har i perioden arbejdet med at implementere en ny biblioteksstruktur, som blev vedtaget af Byrådet den 21. juni Strukturen indebærer, at hvert bibliotek udover bibliotekernes fælles fundament af kerneydelser, har udviklet en unik profil med afsæt i de lokale borgeres behov. Profilerne er udviklet ud fra devisen, at kompetencer udvikles et sted til brug for alle steder, og vi kan konstatere, at bibliotekernes forskelligartede tilbud bidrager til borgernes mobilitet på tværs af kommunen, hvor borgerne tidligere orienterede sig lokalt i højere grad end i dag. Om Nivå Bibliotek Nivå Bibliotek ligger i Nivå Center, nær stationen. Centeret ligger i gåafstand til flere almennyttige boligbyggerier: Islandshøjparken, Kvartererne og Nivåhøj. Sidstnævnte er udpeget som ghetto-område af Socialministeriet. Der ligger en folkeskole og flere børneinstitutioner i umiddelbar nærhed af centeret. Den boligsociale helhedsindsats Nivå Nu ligger i bebyggelsen Nivåhøj. Området adskiller sig fra den nordlige del af kommunen ved at have flere børn/unge, enlige, langt større andel af beboere med anden etnisk oprindelse, flere uden for arbejdsmarkedet samt markant lavere gennemsnitsindkomst. I 2010 stod Nivå Bibliotek over for en udfordring med at fremtidssikre bibliotekets samlede tilbud til kommunens familier og mange etniske borgere, som benyttede Nivå Bibliotek. Det var nødvendigt, at omstille bibliotekerne til at imødekomme en befolkningssammensætning, som havde ændret sig over en årrække i retning af en større mangfoldighed både kulturelt og livsstilsmæssigt. Humlebæk Bibliotek har profilen it, medier og kulturhus Fredensborg Bibliotek har profilen det selvbetjente bibliotek Nivå Bibliotek har profilen familie og integration Kokkedal Bibliotek har profilen cafébibliotek Nivå Bibliotek var allerede dengang et aktivt og udadvendt sted, men vi havde en række udfordringer, som var svære at håndtere. Vi havde blandt andet en større gruppe unge etniske drenge, som elskede at komme på biblioteket. Men vi havde svært ved at håndtere dem, og det afstedkom jævnligt utryghed både for personale og andre borgere, som brugte biblioteket. Det kom blandt andet til udtryk ved, at emnet uro fyldte meget i bibliotekets hverdag og på møder og var en bekymring for mange. I forbindelse med den nye biblioteksstruktur fik biblioteket derfor opgaven at arbejde med familie og integration med afsæt i et mål om at skabe og facilitere oplevelser og formidling, som støtter op om familien i alle faser ved at fokusere på det gode liv og bygge bro mellem generationer, familier og kulturer. Desuden ønskede biblioteket at tænke i fællesskaber og relationer frem for individ. 06 INDLEDNING

7 Lige muligheder for alle I 2008 modtog Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier) en SATS-puljebevilling, hvoraf 18 mio. kr. var øremærket igangsættelsen af udviklingsprojekter, hvor folkebiblioteker beliggende i såkaldt udsatte boligområder kunne søge om tilskud til udvikling af medborgercentre. Bevillingen blev givet med henvisning til regeringsprogrammet Lige muligheder for alle og på baggrund af erfaringer fra Community Center Gellerup, hvor der blev arbejdet med visioner møntet på at forbedre vilkårene for socialt udsatte og marginaliserede borgere. Kulturstyrelsens definition af et MEDBORGERCENTER Et Medborgercenter oftest placeret med udgangspunkt i et bibliotek er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. I januar 2011 fik vi tilsagn om kr. i støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til at etablere et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Projektmidlerne har blandt andet finansieret ansættelsen af en projektmedarbejder, som har været tovholder for igangsættelsen af mange af medborgercenterets aktiviteter. Projektet (medborgercentre i Danmark) er et godt eksempel på en transformation for bibliotekernes kerneydelser. Det er et skift fra samling hen imod service fra fokus på materialer hen imod rådgivning, vejledning og undervisning. Mange borgere får i stadig højere grad brug for at kunne få rådgivning og hjælp til at uddanne sig som borgere i et komplekst og højteknologisk samfund. I fremtidens biblioteker vil fokus på læring og formidling være meget stærkt, og der er ingen tvivl om, at man her vil kunne bygge videre på erfaringer og arbejdsmetoder fra medborgercenteret. Trine Nielsen, Direktør for Kulturstyrelsen. FAKTA Fredensborg Kommunes fattigdomsundersøgelse fra 2011 viser at familier har en indkomst under kr., og at 1314 indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. 3,3 % af borgerne i Fredensborg Kommune kan betegnes som fattige. Undersøgelsen viser desuden, at der er mange fattige unge: 11 % i alderen og 11,8 % i alderen Tallene omfatter ikke studerende. Borgere med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret i de fleste aldersgrupper, og det samme gælder andelen af fattige i de boligsociale områder. 989 husstande kan betegnes som fattige familier. INDLEDNING 07

8 Formål og målgruppe Vision og mission Projektets overordnede formål er at øge bibliotekets medansvar ved at sætte aktivt fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed ved at etablere og udvikle et medborgercenter i tilknytning til Nivå Bibliotek. Det skal udvide bibliotekets rolle som et uformelt tværsektorielt kultur-, videns- og vejledningscenter. Formålet indfries ved at iværksætte nye indsatsområder og formidlingsformer. Det skal bidrage til en forebyggende indsats over for socialt udsatte familier og styrke forståelsen mellem borgerne i Nivå på tværs af etnisk og socialt tilhørsforhold. Målgruppen er overordnet familier på tværs af generationer og kulturer. Projektets primære målgruppe er udsatte familier i lokalområdet. Nivå Bibliotek og Medborgercenter skal være et lokalt demokratisk og uformelt samlingssted for kultur, viden, information og vejledning, som udvider bibliotekets rolle til at tage et større medansvar i forhold til at sætte aktivt fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed blandt medborgere. Nivå Bibliotek og Medborgercenter skal være en integreret og gensidigt uafhængig institution, som arbejder aktivt for at skabe og facilitere oplevelser, formidling og vejledning, som støtter op om familien i alle faser, fokuserer på det gode liv og bygger bro mellem generationer, familier og kulturer. Vi vil tænke i fællesskaber og relationer frem for individ og skabe RUM til familier, som bygger på menneskers RESSOURCER, giver mulighed for UFORMEL LÆRING og medvirker til at skabe MANGFOLDIGHED i kommunen. Nivå Bibliotek og Medborgercenter arbejder ud fra følgende værdier: Fritid med indhold Åbenhed og tilgængelighed Fællesskab og mangfoldighed Aktivt medborgerskab Samvær og sundhed. 08 INDLEDNING

9 Organisering og forankring Projektet har været organiseret med styregruppe, projektgruppe samt en række arbejdsgrupper og er forankret i kommunens Kultur- og Turismeudvalg som har fulgt projektet helt fra starten. Styregruppen har bestået af centerchefen for Center for Kultur, idræt og Sundhed, vores bibliotekschef, sekretariatschefen fra Nivå Nu samt projektlederen, som også er afdelingsleder på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Derudover har en lang række arbejdsgrupper stået for arbejdet med projektets forskellige aktiviteter. Hele personalet på Nivå Bibliotek og Medborgercenter har således været involveret i projektet. Ligeledes har Fredensborg Bibliotekernes økonomifuldmægtige, bogholder og udviklingskonsulent bistået projektet undervejs. Projektgruppen har foruden projektlederen bestået af vores projektmedarbejder, en medarbejderrepræsentant fra Nivå bibliotek og en repræsentant fra Nivå Nu. PR STRATEGI STYREGRUPPE PROJEKT GRUPPE DEN OFFICIELLE ÅBNING projektleder projektmedarbejder 1 medarbejder FÆDRE KLUB Afholdte møder FAMILIE KLUB Møder i styregruppe: 4. Møder i projektgruppe: 2. Møder mellem projektmedarbejder og projektleder: 125. Møder i diverse arbejdsgrupper: 150. Pressestrategimøder: 4. Møder mellem den boligsociale indsat og medborgercenter: 50. Budgetmøder: 6. Temamøde med personalet på Nivå Bibliotek og Medborgercenter: 8. Hertil kommende husmøder hver 14. dag, hvor projektet er fast punkt på dagsordenen. Møder med hele personalet på Fredensborg Bibliotekerne: 3. Foreningen Lektiecafeen afholder 1 møde om måneden. Fædreklubben mødes 1 gang om ugen. LEKTIE CAFE ANONYM RÅDGIV- NING (OM)IND- RETNING AF BIBLIOTEKET RÅDGIV- NING I ETNISK INDRETNING AF KIDSMART COMPUTER INDLEDNING 09

10 Samarbejdspartnere Nivå Nu Projektets primære samarbejdspartner er den boligsociale helhedsplan for Nivå, Nivå Nu, som er igangsat i 2009 og løber til og med frem til Nivå Nu var en oplagt primær samarbejdspartner, da vi har en række fælles interesser og fokusområder i forhold til de lokale borgere. Nivå Nu s overordnede mål er, at beboerne i højere grad føler ejerskab til boligområderne, at de er glade for at bo der, og at de kan se en værdi i at bo alment. Dette skal på sigt føre til, at boligområderne også udadtil får et bedre image og bliver mere konkurrencedygtige i forhold til den øvrige boligsektor i kommunen. Helhedsplanen er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe på tværs af KAB, VIBO og Fredensborg Kommune. Nivå Skole Nivå Skole er en vigtig samarbejdspartner i forhold til vores lektiecafé. Vi er i løbende dialog om kvalificering af lektiecafeens form og indhold, og skolen har desuden haft en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering af børn og unge. Nivå Skole har evalueret, at de tydeligt kan se, at lektiecaféen hjælper de børn der benytter tilbuddet, til at indgår i skolens undervisning på lige vilkår med de øvrige elever. Nivå Nu bidrager med planlægning og gennemførsel af aktiviteter samt markedsføring. Desuden har Nivå Nu flere gange bidraget med økonomisk støtte til aktiviteter/arrangementer såsom et foredrag om Syrien: Fryd og frygt i Damaskus og og besøg af skulespiller Janus Nabil Bakrawi i anledning af hans bog: Rod. En vigtig ressource i projektet er en opsøgende socialrådgiver, som har været projektansat med tilknytning til Nivå Nu og fra er ansat af kommunen. Fra årsskiftet får han base på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Den opsøgende socialrådgiver kører et suverænt parløb med vores projektmedarbejder. De har sammen fået fædreklubben op at stå, og socialrådgiveren har også etableret vores tilbud om anonym rådgivning. Derudover er han opsøgende i lokalområdet, hvilket indebærer en stor og omfattende viden om borgerne. Det var også den opsøgende socialrådgiver, der kendte den arabiske kvinde (se under åbning af medborgercenteret), som stod for det arabiske børneteater. Han havde mødt hende i hendes hjem, og så med det samme at hun havde en masse ubrugte ressourcer, og så blev kontakten til medborgercentret etableret. Andre samarbejdspartnere Hele medborgercenterprojektet har betydet at vi har fået mange flere samarbejdspartnere og meget større og tættere netværk. Biblioteket er blevet meget mere synligt blandt borgerne, kommunale samarbejdspartnere og lokale politikere. Bibliotekerne bliver medtænkt og opfordret til at deltage i forskellige kommunale samarbejdsfora, f.eks. i arbejdet med at lave nye politikker for forskellige områder. Der sidder en repræsentant fra bibliotekerne med både i arbejdet med Politik for Medborgerskab og Politik for Kultur og Idræt. I projektperioden har vi også fået nye samarbejdspartnere i de øvrige medborgercentre i Danmark. Da langt de fleste andre har startet deres medborgercentre før os, har vi nydt godt af deres erfaringer. Desuden har projektet betydet et godt samarbejde med Kulturstyrelsen. 10 INDLEDNING

11 Medborgercenterets officielle åbning Det, vi indvier i dag, er et billede på fremtidens biblioteker. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester i Fredensborg Kommune, den 6. oktober 2011 Den 6. oktober 2011 var medborgercenterets officielle åbning. Vi havde allerede i månederne forinden påbegyndt en række nye aktiviteter, for eksempel lektiecafé og Fædreklubben, men vi havde afventet den officielle åbning til de fysiske rammer var tilpasset den nye profil som bibliotek og medborgercenter. Vi havde besluttet, at åbningen skulle afspejle tankesættet bag medborgercenteret og havde lagt an til en festdag, hvor vi, udover at præsentere en vores nye aktiviteter og de nyindrettede lokaler, lagde vægt på et mangfoldigt program, som talte til unge, ældre, danskere og borgere med anden etnisk baggrund. Vi ønskede desuden, at åbningsdagen skulle afspejle vores ønsker om at skabe et sted, hvor både borgere, samarbejdspartnere og personale er brugere. Derfor stod både borgere og professionelle for underholdningen. Den opsøgende socialrådgiver havde fortalt os om en arabisk kvinde, som brændte for at lave arabisk børneteater, men som ikke havde haft mulighed for at sætte noget op før. Vi tog kontakt til hende, og hun og ca. 15 arabiske børn lavede kostumer og øvede i ugevis. Det var første programpunkt på dagen: Børneteater på arabisk iscenesat og skrevet af en arabisk borger. Næste punkt på dagsordenen var et kor af voksne kvinder og mænd der sang danske sange, altså frivillige borgere. Det bragte os videre til skuespiller og rapper Al Algami, som er opvokset i Kokkedal og, som for mange er en rollemodel. Sidste rapnummer var sammen med 2 lokale drenge, der gav den hele armen - den professionelle møder borgeren og brugeren.musikskolen var også repræsenteret på guitar og saxofon med 3 meget talentfulde unge unge præsenterer deres talent for andre borgerne. Unge fra en nærliggende musikcontainer, som producerer elektronisk musik afsluttede dagens underholdningsprogram - et integrationsprojekt præsenteres. For at præsentere de fremtidige tilbud i bibliotek og medborgercenter havde vi lavet boder, hvor vi præsenterede de nye tilbud og nogle af de mange frivillige, som var blevet knyttet til bibliotek og medborgercenter. Der deltog ca. 150 borgere og samarbejdspartnere i åbningen. INDLEDNING 11

12 KONKLUSIONER Medborgercenteret har via de mange nye aktiviteter fået mange nye og andre brugere. Ved at samle forskellige tilbud og fagligheder under samme tag kan borgeren faktisk få hjælp til rigtig mange forskellige henvendelser. De mange aktiviteter, som vi har iværksat i projektperioden beskrives og evalueres i afsnittet Indsatsområder og aktiviteter. Men overordnet tilskriver vi projektets succes følgende faktorer: 1. Vi har opdyrket gode relationer og dialog. 2. Vi har sat borgeren i centrum som bruger og deltager. 3. Vi har involveret personalet i centrale faser. Andre Medborgercentre Kulturstyrelsen Fredensborg Bibliotekerne Borgeren i centrum både som bruger og deltager Borgerne har været det centrale centrum lige fra før projektets start, hvor vi iværksatte en behovsanalyse blandt borgerne i lokalsamfundet i forhold til de nuværende aktiviteter. Nivå bibliotek og medborgercenter De forskellige aktiviteter skaber sammenhæng og synergi mellem ansatte og borgere, og mellem borgere og frivillige. Når vi taler om borgerne, er det både som bruger af de forskellige tilbud og aktiviteter, men det er også som deltager, f.eks. som frivillig i lektiecafeen, som pensioneret socialrådgiver i Anonym Rådgivning eller som far i Fædreklubben. Vi ser, at vores forskellige aktiviteter har en vigtig synergieffekt. F.eks. går Fædreklubbens medlemmer ind og løser udfordringer i lektiecafeen, de taler med børnene eller deres forældre, de løser konflikter i centerets forretninger og løser eventuelle stridigheder. Den boligsociale indsats Nivå Nu har masser af aktiviteter, og deltagere i disse aktiviteter trækker de med over i vores aktiviteter og visa versa. Vi henviser kvinder fra vores etniske mødregruppe til den anonyme rådgivning og så videre. Fredensborg Kommune/forvaltningen Nivå Skole 12 KONKLUSIONER

13 Nivå Nu Fædreklub Relationer & dialog er alfa og omega Vi har prioriteret at tage os god tid til at opdyrke gode relationer og dialog mellem ansatte, samarbejdspartnere, borgere og i det hele taget til verden omkring os i løbet af projektperioden. Menneskelige relationer betyder meget, og vores projektmedarbejder har formået at brænde igennem både i forhold til vores samarbejdspartnere og i forhold til det øvrige personale. Han har skabt den gode dialog til alle, som har gjort projektet til det det er. Hans store rolle i projektet har været en fantastisk ressource, men samtidig medfører det en sårbarhed i og med, at visse aktiviteter stadig er afhængige af ham og vil falde bort, hvis han en dag ikke er her mere. Lektiecafé Inddragelse af personalet skaber ejerskab Familieklub Anonym Rådgivning Da vi i 2010 begyndte at tale om at søge projektmidler til et medborgercenter var der stor skepsis blandt en del af bibliotekets personale, for hvad ville det betyde for bibliotekets kernebrugere og for en selv som personale. Ville man få nye og andre roller? Ville der komme grupper af borgere ind på biblioteket, som vi ikke havde set før, Hvad ville der ske med vores borgere, som stadigvæk ønskede det gode gamle stille folkebibliotek? Etnisk dialogcafé To-sprogs konsulent Styregruppen vedtog, at dette skulle være et fælles projekt, og at alle medarbejdere på Nivå Bibliotek skulle inddrages i udviklingen. Dette har gjort, at hele personalet har haft ejerskab og stolthedsfølelse over Medborgercenteret. Desuden har det medført, at nye personalekompetencer er kommet i spil. Vi har f.eks. ikke haft så mange penge til omindretning, så vi har måttet tænke i alternative løsninger. Og der har personalet spillet en vigtig rolle. KONKLUSIONER 13

14 Formålet er indfriet Vi er bestemt på vej med at styrke forståelsen mellem borgere i Nivå. I lektiecaféen kommer både etniske og danske børn. I fædreklubben kommer ganske få danske fædre, men andre etniciteter, der ikke før har kunne tale sammen er nu i samme hus. Personalet og nogle af fædreklubbens frivillige har et rigtig godt forhold til hinanden og er ofte i dialog med hinanden.i familieklubben kommer der stadig flere danske familier end etniske, men vi arbejder på, at få flere etniske familier til at møde op. Medborgercenteret skal løbende sikre kobling til øvrige partnere og projekter såvel kommunale som private/frivillige, således at den mest hensigtsmæssige løsning findes. Kobling af medborgercenter til den store palet af samarbejdspartnere fungerer fantastisk. Medborgercenteret er blevet til lokalområdets omdrejningspunkt, hvor der er masser af liv og mange forskelligartede aktiviteter på forskellige tidspunkter. Et mødested for familier på tværs af generationer og etniske forskellighed. Vores tre hovedaktiviteter - Fædreklubben, Familieklubben og lektiecafé medvirker til at få generationer og etniciteter til at mødes. Familieklubben er samlingspunkt for danske og etniske småbørnsfamilier. I Fædreklubben kommer de unge ind og er med, og i lektiecafeen møder de frivillige voksne børnene. Mange familier fra primærmålgruppen er faste brugere af vores lektiecafe. Vi har kontakt med børnenes forældre, når de kommer og henter deres børn eller via Fædreklubben, som kender de fleste familier. Omindretningen af biblioteket har gjort, at mange familier kommer her mere og bliver længere tid end tidligere. Besøget bliver mere en oplevelse end tidligere. Det gælder også de etniske familier, som kommer her med deres børn og laver snakkeklubber rundt i udlånet. Meget ofte ser vi også at familier der ikke kender hinanden i forvejen knytter kontakt på gulvet i familiebiblioteket. Borgerne tager ejerskab og skaber nye, brugerdrevne aktiviteter. Lokalområdets borgere tager aktivt del i bibliotekets hverdag og udvikling som frivillige på mange niveauer og i mange sammenhænge. Mere end 30 frivillige indgår som kulturambassadører, lektiehjælpere, kaffebryggere, fædre som passer på områdets børn og unge samt socialrådgivere, der står til rådighed i den anonyme rådgivning. 14 KONKLUSIONER

15 Flere etniske familier er mere selvhjulpne. Nivå skole vurderer, at lektiecaféen har en mærkbar effekt på børnenes præstation i skolen. I fædreklubregi har vi holdt flere forskellige it-kurser, kursus om skat, nem id m.m. Sund Dialog Café handler om at styrke kvindernes selvtillid og viden. Både i forhold til uddannelse, jobmuligheder, i forhold til deres individuelle ønsker og behov, børneopdragelse, kost, bevægelse og drømme om fremtiden. Desuden har vi et samarbejde med LOF, som tilbyder gratis danskundervisning på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Øget tryghed i lokalområdet Fædreklubbens deltagere tager stort socialt ansvar for de børn og unge der færdes i nærmiljøet og i centerområdet. Dette betyder at fædrene også om vinteren er meget mere synlige i gadebilledet, og at de af og til bruger bibliotekets køkkenfaciliteter, som vindue ud mod centerområdet, hvor de kan holde øje med udendørsaktiviteter uden selv at skulle stå i kulden, men kan gribe ind, hvis de opdager uhensigtsmæssig adfærd. Mindre skeptiske kernelånere Ved projektets start oplevede vi en vis skepsis særlig blandt nogle af vores kernelånere. Denne skepsis er der stadig, men man sige, at de negative røster er meget få. Vi oplever, at denne skepsis har bundet i uvidenhed og usikkerhed om, hvad et medborgercenter er og måske en frygt for, at det traditionelle bibliotek ville forsvinde. Succeskriterier i den oprindelige projektbeskrivelse At der i projektperioden arbejdes med at implementere nye aktiviteter indenfor ovenstående indsatsområder, og at mindst fire af de iværksatte aktiviteter overgår til drift ved projektets afslutning At der for medborgercenterets enkelte indsatsområder opsættes delmål og effektmål At medborgercenteret fokuserer på tværgående samarbejde/partnerskaber med relevante aktører At medborgercenteret opbygger et netværk af frivillige samt offentlige og private partnere, som bidrager til og med konkrete aktiviteter i Nivå Bibliotek og Medborgercenter At der etableres en lektiecafe med opstart primo august 2011 organiseret af et frivillighedskorps på mindst 8 personer At Medborgercentret bliver synligt og attraktivt i lokalområdet både for danske og etniske familier. KONKLUSIONER 15

16

17 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER bibliotek og meget mere INDSATSOMRÅDER & AKTIVITETER Projektet har taget afsæt i fire overordnede indsatsområder, som bidrager med forskellige vinkler på at skabe læring, demokrati, empowerment og sundhed. I dette afsnit beskriver vi de fire indsatsområder samt de aktiviteter, som vi har arbejdet med i relation til indsatsområderne. Fritid med indhold Vores hovedaktivitet i denne sammenhæng er arbejdet med lektiecaféen, men vi har i projektperioden også samarbejdet om en række andre aktiviteter. Familie og integration Indsatsområdets hovedaktiviteter er Fædreklubben og Familieklubben. Aktivt medborgerskab Vores tilbud om anonym rådgivning er iværksat i relation til indsatsområdet aktivt medborgerskab. Fysiske rammer og tilgængelighed Formålet med omindretningen var at omstille det fysiske rum til at understøtte kerneopgaver og brugeradfærd i fremtidens bibliotek og medborgercenter Andre delprojekter Sund Dialog og Børnekanon er 2 andre delprojekter tilknyttet Medborgercenterprojektet, hvor økonomien er hentet andre steder fra. INDSAMTSOMRÅDER & AKTIVITETER 17

18 FRITID MED INDHOLD Fritid med indhold handler om at understøtte en god og meningsfuld hverdag for lokalområdets børn og unge. I området bor mange børn og unge uden tilknytning til fritidstilbud og aktiviteter. I samarbejde med andre kommunale aktører samt Nivå Nu. Nu har vi arbejdet med at understøtte disse børn og unge ved at iværksætte en række aktiviteter. Vores hovedaktivitet i denne sammenhæng er arbejdet med lektiecaféen, men vi har i projektperioden også samarbejdet om en række andre aktiviteter. Lektiecaféen drives af frivillige lektiehjælpere fra lokalområdet. De fleste er pensionister og studerende, og vi har i alt 23 xx lektiehjælpere. Lektiehjælperne dannede i efteråret 2011 foreningen Nivå Lektiehjælp, og de står selv for skemalægning og løbende rekruttering af nye frivillige. Til at starte med var lektiecaféens målgruppe elever fra 3-6 klasse. På baggrund af det første års erfaringer er målgruppen og lektiecaféens omfang udvidet, da det viser sig, at der er efterspørgsel på lektiehjælp allerede fra 2. klasse og helt op til 9. klasse fra både forældre og skole. Lektiecafé Formål At tage et socialt medansvar i forhold til socialt udsatte borgere ved at etablere en lektiehjælp på biblioteket 1-2 gange om ugen. Målgruppe Lektiecafeens primære målgruppe er udsatte børn med særligt fokus på drengegrupper i 3-6 klasse. Den sekundære målgruppe er alle børn og unge i de nævnte klasser i området. Succeskriterier Lektiecafeen skal være oprettet ved skolestart august 2011 Lektiecafeen skal primært drives af frivillige lektiehjælpere. Der skal mindst være 8 faste frivillige gennem hele projektperioden Der tilbydes lektiehjælp 2 gange om ugen, og der er 25 faste brugere, hvor minimum halvdelen kan betragtes som den primære målgruppe, herunder drenge Lektiecaféen skal forankres i bibliotekets drift ved projektperiodens ophør klasse Lektiecaféen er for børn, der går i klasse og bor i Fredensborg kommune. Lektiecaféen er åben hver mandag og torsdag kl og drives af frivillige lektiehjælpere. Børnene kan få lektiehjælp i dansk, matematik, engelsk samt natur og teknik. Der er altid mulighed for at få en hyggelig snak med lektiehjælperne samt saftevand og kiks. Det er gratis at komme i lektiecaféen, og børnene kan selv komme efter skole. Lektiecaféen kræver ingen tilmelding. Børnene kommer bare, når de har lektier for. Lektiecaféen har haft ca. 25 faste brugere om ugen siden opstarten i august Både personale og de frivillige oplever, at lektiecaféen går godt, at der er styr på tingene. Der er en god stemning, og børnene virker meget glade for at komme i lektiecafeen. Flere af børnene knytter sig til en bestemte frivillige og vil helst undervises af disse. Det har været en opgave at adfærdsregulere en del støjende børn, og blandt de frivillige er der personer, der specifikt har taget denne opgave til sig klasse samt studerende ved ungdomsuddannelser Siden august 2012 har vi udvidet lektiecaféen med lektiehjælp til større børn og unge. Onsdag kl tilbyder vi lektiehjælp for klasse og samme aften kl for 8. og 9. klasserne og studerende ved ungdomsuddannelserne. Det har vist sig at være en god idé at knytte lektiecafeen for de unge til Fædreklubben, som mødes samme aften. Dette betyder, at fædrene 18 FRITID MED INDHOLD

19 ofte har deres egne unge med, og at fædrene reklamerer for tilbuddet i lokalsamfundet. Der kommer ca. 4-6 unge hver gang, og også her er det de frivillige, der underviser. Siden oktober har vi åbnet op for at klasses elever også kan deltage om aftenen, da de ikke bruger tilbuddet så meget om eftermiddagen. Dette kan skyldes flere ting: Unge har hovedet fyldt med meget andet på det tidspunkt i deres liv. De synes måske ikke, at det er det fedeste at sidde i et hjørne i et børnebibliotek, der oser af mindre børn og ikke mindst har reklamefolderen om tilbuddet haft et for barnligt udtryk. Det betød, at vi måtte gøre ekstra reklame for tilbuddet ved at projektmedarbejderen og unge frivillige fra lektiecafeen gik ud og besøgte udskolingsklasserne. Efter besøgene på den lokale skole i oktober måned, er der begyndt at komme flere elever i lektiecafeen både om eftermiddagen og om aftenen. Det er primært elever fra 7-9 klasse og elever i ungdomsuddannelserne, Desuden kommer der nu flere elever fra Kokkedal området og laver deres lektier om aftenen. Der kommer både drenge og piger, og de kommer som regel sammen med deres fædre. De frivillige kan pt. rumme 6-8 elever om eftermiddagen, og det tilsvarende antal om aftenen. Når vi skal måle succesen for denne indsats handler det ikke om, hvor mange der kommer, men hvad de får ud af indsatsen. Det måler vi på fremover, men det har ikke været muligt i lektiecaféens korte levetid. Der er ikke lavet en decideret besøgsstatisk for de store børn og unge, da tilbuddet lige er blevet etableret. Lektiecaféens effekt Vores projektmedarbejder har foretaget en kvalitativ undersøgelse af lektiecaféens effekt med fokus på børnenes faglige, sociale og personlige udvikling. Undersøgelsen er foretaget blandt børnene i lektiecaféen, de frivillige og personalet. Undersøgelsen viser, at lektiecafeen betyder rigtig meget for børnene, og at en stor del af børnene bliver ved med at komme. Mange børn knytter sig til bestemte frivillige, og de får et helt specielt forhold til hinanden. Ifølge interviews med de frivillige ønsker de at støtte op om den opgave, som forældrene skal løse. Desuden peger de på, at de er glade for, at børnene i deres fritid møder engagerede voksne, som kan motivere, fastholde og vejlede børnene. Det at være frivillig i lektiecafeen giver en følelse af at være med til at gøre en forskel, og fællesskabet blandt de frivillige har stor betydning. Personalet er også glade for lektiecaféen. På trods af, at aktiviteten ofte er støjende giver aktiviteterne mere liv og de ser de frivillige som en slags nye kolleger at forholde sig til. FRITID MED INDHOLD 19

20 Fakta om brugere af lektiecaféer: Børnene får lavet deres lektier i fritiden Børn kommer i højere grad i lektiecafeer på biblioteker end på skolerne De bliver bedre til dansk, engelsk og matematik Risikoen for, at børnene vil frafalde ungdomsuddannelserne eller lignende på et senere tidspunkt mindskes Der skabes relationer mellem generationerne mellem de voksne lektiehjælpere og de børn der bliver undervist Kilde: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og Integration, juni 2010 Citater fra de frivillige: Jeg synes jeg bliver udfordret til at finde nye måder hele tiden for at komme i kontakt med børn, for at få børnene til at lave noget, for at få børn til at blive glade for det de laver! Det er fedt! Jeg har talt med mange forældre, som er rigtig glade for at børnene kommer her og at de kan få hjælp både de danske, arabiske og tyrkiske børn. Mange forældre går på arbejde og har ikke tid til at hjælpe deres børn. De er rigtig glade for det Citater fra børn i lektiecafeen: De flittige skal komme på tur. Vi skal holde det hemmeligt. de frivillige bestemmer, hvem der kommer med. De kender os Dem der råber, skal have karantæne De skal have det røde kort Det er hyggeligt at være i lektiecafeen Jeg får afleveret mine lektier til tiden. Fordi nogle gange kan jeg ikke selv finde ud af det. For eksempel er matematik mit hadefag. Jeg får god hjælp til matematikken her! Citater fra ansatte i biblioteket: Vi er et frirum på en anden måde end en skole er. Det er et sted hvor de kan lide at være. Det er ikke et sted hvor de føler sig presset til at være Lektiecafe for de store børn kan godt foregå i forbindelse med Fædreklubben, i samarbejde med de frivillige og medlemmer af fædreklubben. Det er en god ide at prøve det af Citat fra lærer på nærliggende skole: Børnene er stolte over at komme i skole og have fået lavet deres lektier De frivillige kan miste motivationen for at deltage i lektiehjælpen, hvis der ikke møder flere elever op. 20 FRITID MED INDHOLD

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration

eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration Biblioteksstyrelsens og Statsbibliotekets integrationskampagne 2003-2005 Redigeret af Benedikte Kragh-Schwarz og Ann K. Poulsen

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BS . BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere