NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab"

Transkript

1 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere Fædreklubben og Familieklubben Anonym rådgivning Fysiske rammer og tilgængelighed Indretning og identitet Andre delprojekter Sund Dialog Café, Børnebogskanon og KidSmart Computer

2 INDHOLD Denne rapport er udgivet januar 2013 Ansvarshavende redaktion Projektleder Hanne Ahrenkiel Stine Holmstrøm Have Layout Charlotte van Hauen Fotos Thomas Arnbo og Allan Nørregård, Frederiksborg Amtsavis og Heidi Ølgaard, Fredensborg Bibliotekerne. Bilag på NIVÅ BIBLIOTEK OG MEDBORGERCENTER FORORD RESUMÉ Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Fysiske rammer og tilgængelighed INDLEDNING Om Nivå Bibliotek Lige muligheder for alle Formål og målgruppe Vision og mission Organisering og forankring Samarbejdspartnere Nivå Nu Nivå Skole Andre samarbejdspartnere Medborgercenterets officielle åbning KONKLUSIONER Relationer og dialog er alfa - omega Borgeren i centrum både som bruger og deltager Inddragelse af personalet skaber ejerskab Formålet er indfriet INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER Fritid med indhold Lektiecafé Mobile fritidstilbud og mobile fritidsmedarbejdere Familie og Integration Fædreklubben Familieklubben Aktivt medborgerskab Anonym rådgivning Fysiske rammer og tilgængelighed Familieafdeling med læringsstimulerende... Identitet og skiltning Newsroom Andre delprojekter Ændringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse Unge som brobyggere Multietnisk kvindeforening PROCESSEN Opstart Kommunikation, PR og videndeling De frivillige Rekruttering og fastholdelse NYE INITIATIVER FRA 2013 Bogstart Kokkedal Cafébibliotek inddrages LITTERATURLISTE BILAG 02 INDHOLD

3 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Medborgercenter FORORD Den 6. oktober 2011 modtog vi besked fra Kulturstyrelsen (dengang Styrelsen for Bibliotek og Medier) om, at Fredensborg Bibliotekerne havde fået økonomisk støtte til et 2-årigt projekt med at udvikle og etablere et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Det var nærmest en drøm, der gik i opfyldelse - det at få mulighed for at virkeliggøre nogle af vores visioner for fremtidens bibliotek. I virkeligheden har vi tidligere haft mange opgaver på biblioteket, som lige så godt kunne indgå i medborgercenter regi. Forskellen er, at vores aktiviteter er blevet mere målrettede, bedre og langt mere synlige. Desuden kommer der løbende nye og flere aktiviteter til. Derfor blev dagen d. 6. oktober 2011 en ny start for Nivå Bibliotek og Medborgercenter, for borgerne og lokalområdet. Tak til Kulturstyrelsens Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering for tildeling af midler og godt samarbejde. Tak til bibliotekets personale, som er gået aktivt og meget positivt ind i en ny og anden rolle at drive bibliotek og medborgercenter på. Tak til vores mange samarbejdspartnere man kan ikke meget alene, men meget sammen. Vi er meget glade for at byrådet på baggrund i medborgercentrets resultater har vedtaget at tilføre midler til medborgercentrets fortsatte drift. Lise Kann Biblioteks- og Musikchef, Fredensborg Bibliotekerne Hanne Ahrenkiel, projektleder og afdelingsleder, Nivå Bibliotek og Medborgercenter FORORD 03

4 RESUME Fredensborg Bibliotekerne har i perioden modtaget projektmidler fra regeringens program Lige muligheder for alle til udvikling og etablering af et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Biblioteket ligger i forbindelse med bebyggelsen Nivåhøj, der er udpeget som ghettoområde af Socialministeriet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsindsats, Nivå Nu. Denne rapport beskriver og evaluerer projektets resultater og erfaringer. Projektets formål har været at udvide bibliotekets rolle som et uformelt tværsektorielt kultur-, videns- og vejledningscenter, som understøtter aktivt medborgerskab ved at sætte fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed. Projektet er forankret i Fredensborg Kommunes Kultur- og Turismeudvalg og udgør en del af Fredensborg Bibliotekernes arbejde med en ny biblioteksstruktur, som er vedtaget af Byrådet i juni 2010 og implementeret i perioden Et af ønskerne var, at Nivå Bibliotek indtog en mere aktiv rolle i en forebyggende indsats over for socialt udsatte familier samt i at styrke forståelsen mellem borgerne i Nivå på tværs af etnisk og socialt tilhørsforhold. Derfor har Nivå Bibliotek i forbindelse med den ny biblioteksstruktur arbejdet med profilen familie og integration som overlægger til bibliotekets kerneydelser. På baggrund af projektets resultater har Byrådet bevilliget midler til Medborgercenterets drift fra I projektforløbet er der i tæt samarbejde mellem bibliotekets personale, frivillige, foreninger samt andre kommunale aktører iværksat en række aktiviteter inden for fire indsatsområder: 1 Indsatsområdets hovedaktivitet har været at etablere og drive en frivilligdrevet lektiecafé to dage om ugen med minimum brugere på klassetrin. Lektiecaféen har været en stor succes og afstedkommet, at Nivå Bibliotek og Medborgercenter i dag tilbyder lektiecaféer for elever fra 2. klassetrin til og med ungdomsuddannelserne. Lektiecaféerne drives af lokale frivillige gennem foreningen Nivå lektiehjælp. 2 Fritid med indhold Familie og integration Indsatsområdets hovedaktiviteter er Familieklub og Fædreklub. Familieklubben er et pusterum i småbørnsfamiliernes travle hverdag. Familierne samles en gang om måneden til fællesspisning, samvær, hygge og kulturelle aktiviteter. Klubben har 50 medlemsfamilier, heraf fem familier med anden etnisk baggrund end dansk. 04 RESUME

5 Fædreklubben er et socialt forum, hvor lokale fædre fra Nivå og Kokkedal kan danne kontakt og relationer til hinanden på tværs af etnicitet og sociale forskelle. Dette forum har været med til at skabe en bedre dialog og forståelse for den forskellighed, der afspejler områdets borgere. Fædreklubben mødes hver onsdag aften om aktiviteter såsom filmvisning, debatmøder, udflugter, madlavning eller lign. Aktiviteter som i høj grad inddrager fædrenes børn og unge. Klubben har faste frivillige, og der deltager fædre hver gang med arabisk, tyrkisk, kurdisk og dansk baggrund. Fædreklubben har modtaget Fredensborg Kommunes integrationspris i Aktivt medborgerskab Der er i januar 2012 etableret et anonymt rådgivningstilbud, som varetages af to frivillige borgere, henholdsvis en pensioneret socialrådgiver og en socialrådgiverstuderende. De tilbyder gratis anonym hjælp indenfor det sociale område, for eksempel skilsmisse, boligproblemer eller til at forstå breve fra det offentlige Danmark. Den anonyme rådgivning er stadig ved at finde sit fodfæste og har iværksat en lokal markedsføringskampagne i efteråret. 4 Fysiske rammer og tilgængelighed Bibliotekets fysiske rammer er blevet tilpasset de nye opgaver og funktioner som bibliotek og medborgercenter. Der er bl.a. indrettet et område til lektiecafé og it-undervisning, en familiedel, som inviterer til leg og læring, samt et Newsroom med nyheder på flere sprog både i papirform og digitalt. Det er tydeligt, at Nivå Bibliotek og Medborgercenter er blevet et vigtigt omdrejningspunkt i lokalsamfundet både for borgere, professionelle, samarbejdspartnere og et hav af frivillige. Det er mødestedet, hvor man på mange måder kan få beriget sit liv, blive klogere på sig selv eller andre, eller få opfyldt kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige behov. Dette afspejles i en meget anderledes brug af biblioteket med vægt på helt andre borgergrupper end tidligere. Alle borgere er velkomne og har mulighed for at blive en del af medborgercenteret og dets aktiviteter. RESUME 05

6 INDLEDNING Nivå Bibliotek er en del af Fredensborg Bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Kommunen består af 4 næsten lige store bysamfund med i alt indbyggere. I Nivå området bor borgere, heraf indvandrere og efterkommere. Lokalområdet omfatter 80 forskellige nationaliteter. Fredensborg Bibliotekerne udgør Humlebæk, Fredensborg og Nivå Biblioteker samt Kokkedal Cafébibliotek, som er en filial af Nivå. Bibliotekerne har i perioden arbejdet med at implementere en ny biblioteksstruktur, som blev vedtaget af Byrådet den 21. juni Strukturen indebærer, at hvert bibliotek udover bibliotekernes fælles fundament af kerneydelser, har udviklet en unik profil med afsæt i de lokale borgeres behov. Profilerne er udviklet ud fra devisen, at kompetencer udvikles et sted til brug for alle steder, og vi kan konstatere, at bibliotekernes forskelligartede tilbud bidrager til borgernes mobilitet på tværs af kommunen, hvor borgerne tidligere orienterede sig lokalt i højere grad end i dag. Om Nivå Bibliotek Nivå Bibliotek ligger i Nivå Center, nær stationen. Centeret ligger i gåafstand til flere almennyttige boligbyggerier: Islandshøjparken, Kvartererne og Nivåhøj. Sidstnævnte er udpeget som ghetto-område af Socialministeriet. Der ligger en folkeskole og flere børneinstitutioner i umiddelbar nærhed af centeret. Den boligsociale helhedsindsats Nivå Nu ligger i bebyggelsen Nivåhøj. Området adskiller sig fra den nordlige del af kommunen ved at have flere børn/unge, enlige, langt større andel af beboere med anden etnisk oprindelse, flere uden for arbejdsmarkedet samt markant lavere gennemsnitsindkomst. I 2010 stod Nivå Bibliotek over for en udfordring med at fremtidssikre bibliotekets samlede tilbud til kommunens familier og mange etniske borgere, som benyttede Nivå Bibliotek. Det var nødvendigt, at omstille bibliotekerne til at imødekomme en befolkningssammensætning, som havde ændret sig over en årrække i retning af en større mangfoldighed både kulturelt og livsstilsmæssigt. Humlebæk Bibliotek har profilen it, medier og kulturhus Fredensborg Bibliotek har profilen det selvbetjente bibliotek Nivå Bibliotek har profilen familie og integration Kokkedal Bibliotek har profilen cafébibliotek Nivå Bibliotek var allerede dengang et aktivt og udadvendt sted, men vi havde en række udfordringer, som var svære at håndtere. Vi havde blandt andet en større gruppe unge etniske drenge, som elskede at komme på biblioteket. Men vi havde svært ved at håndtere dem, og det afstedkom jævnligt utryghed både for personale og andre borgere, som brugte biblioteket. Det kom blandt andet til udtryk ved, at emnet uro fyldte meget i bibliotekets hverdag og på møder og var en bekymring for mange. I forbindelse med den nye biblioteksstruktur fik biblioteket derfor opgaven at arbejde med familie og integration med afsæt i et mål om at skabe og facilitere oplevelser og formidling, som støtter op om familien i alle faser ved at fokusere på det gode liv og bygge bro mellem generationer, familier og kulturer. Desuden ønskede biblioteket at tænke i fællesskaber og relationer frem for individ. 06 INDLEDNING

7 Lige muligheder for alle I 2008 modtog Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier) en SATS-puljebevilling, hvoraf 18 mio. kr. var øremærket igangsættelsen af udviklingsprojekter, hvor folkebiblioteker beliggende i såkaldt udsatte boligområder kunne søge om tilskud til udvikling af medborgercentre. Bevillingen blev givet med henvisning til regeringsprogrammet Lige muligheder for alle og på baggrund af erfaringer fra Community Center Gellerup, hvor der blev arbejdet med visioner møntet på at forbedre vilkårene for socialt udsatte og marginaliserede borgere. Kulturstyrelsens definition af et MEDBORGERCENTER Et Medborgercenter oftest placeret med udgangspunkt i et bibliotek er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. I januar 2011 fik vi tilsagn om kr. i støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til at etablere et medborgercenter på Nivå Bibliotek. Projektmidlerne har blandt andet finansieret ansættelsen af en projektmedarbejder, som har været tovholder for igangsættelsen af mange af medborgercenterets aktiviteter. Projektet (medborgercentre i Danmark) er et godt eksempel på en transformation for bibliotekernes kerneydelser. Det er et skift fra samling hen imod service fra fokus på materialer hen imod rådgivning, vejledning og undervisning. Mange borgere får i stadig højere grad brug for at kunne få rådgivning og hjælp til at uddanne sig som borgere i et komplekst og højteknologisk samfund. I fremtidens biblioteker vil fokus på læring og formidling være meget stærkt, og der er ingen tvivl om, at man her vil kunne bygge videre på erfaringer og arbejdsmetoder fra medborgercenteret. Trine Nielsen, Direktør for Kulturstyrelsen. FAKTA Fredensborg Kommunes fattigdomsundersøgelse fra 2011 viser at familier har en indkomst under kr., og at 1314 indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. 3,3 % af borgerne i Fredensborg Kommune kan betegnes som fattige. Undersøgelsen viser desuden, at der er mange fattige unge: 11 % i alderen og 11,8 % i alderen Tallene omfatter ikke studerende. Borgere med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret i de fleste aldersgrupper, og det samme gælder andelen af fattige i de boligsociale områder. 989 husstande kan betegnes som fattige familier. INDLEDNING 07

8 Formål og målgruppe Vision og mission Projektets overordnede formål er at øge bibliotekets medansvar ved at sætte aktivt fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed ved at etablere og udvikle et medborgercenter i tilknytning til Nivå Bibliotek. Det skal udvide bibliotekets rolle som et uformelt tværsektorielt kultur-, videns- og vejledningscenter. Formålet indfries ved at iværksætte nye indsatsområder og formidlingsformer. Det skal bidrage til en forebyggende indsats over for socialt udsatte familier og styrke forståelsen mellem borgerne i Nivå på tværs af etnisk og socialt tilhørsforhold. Målgruppen er overordnet familier på tværs af generationer og kulturer. Projektets primære målgruppe er udsatte familier i lokalområdet. Nivå Bibliotek og Medborgercenter skal være et lokalt demokratisk og uformelt samlingssted for kultur, viden, information og vejledning, som udvider bibliotekets rolle til at tage et større medansvar i forhold til at sætte aktivt fokus på læring, demokrati, empowerment og sundhed blandt medborgere. Nivå Bibliotek og Medborgercenter skal være en integreret og gensidigt uafhængig institution, som arbejder aktivt for at skabe og facilitere oplevelser, formidling og vejledning, som støtter op om familien i alle faser, fokuserer på det gode liv og bygger bro mellem generationer, familier og kulturer. Vi vil tænke i fællesskaber og relationer frem for individ og skabe RUM til familier, som bygger på menneskers RESSOURCER, giver mulighed for UFORMEL LÆRING og medvirker til at skabe MANGFOLDIGHED i kommunen. Nivå Bibliotek og Medborgercenter arbejder ud fra følgende værdier: Fritid med indhold Åbenhed og tilgængelighed Fællesskab og mangfoldighed Aktivt medborgerskab Samvær og sundhed. 08 INDLEDNING

9 Organisering og forankring Projektet har været organiseret med styregruppe, projektgruppe samt en række arbejdsgrupper og er forankret i kommunens Kultur- og Turismeudvalg som har fulgt projektet helt fra starten. Styregruppen har bestået af centerchefen for Center for Kultur, idræt og Sundhed, vores bibliotekschef, sekretariatschefen fra Nivå Nu samt projektlederen, som også er afdelingsleder på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Derudover har en lang række arbejdsgrupper stået for arbejdet med projektets forskellige aktiviteter. Hele personalet på Nivå Bibliotek og Medborgercenter har således været involveret i projektet. Ligeledes har Fredensborg Bibliotekernes økonomifuldmægtige, bogholder og udviklingskonsulent bistået projektet undervejs. Projektgruppen har foruden projektlederen bestået af vores projektmedarbejder, en medarbejderrepræsentant fra Nivå bibliotek og en repræsentant fra Nivå Nu. PR STRATEGI STYREGRUPPE PROJEKT GRUPPE DEN OFFICIELLE ÅBNING projektleder projektmedarbejder 1 medarbejder FÆDRE KLUB Afholdte møder FAMILIE KLUB Møder i styregruppe: 4. Møder i projektgruppe: 2. Møder mellem projektmedarbejder og projektleder: 125. Møder i diverse arbejdsgrupper: 150. Pressestrategimøder: 4. Møder mellem den boligsociale indsat og medborgercenter: 50. Budgetmøder: 6. Temamøde med personalet på Nivå Bibliotek og Medborgercenter: 8. Hertil kommende husmøder hver 14. dag, hvor projektet er fast punkt på dagsordenen. Møder med hele personalet på Fredensborg Bibliotekerne: 3. Foreningen Lektiecafeen afholder 1 møde om måneden. Fædreklubben mødes 1 gang om ugen. LEKTIE CAFE ANONYM RÅDGIV- NING (OM)IND- RETNING AF BIBLIOTEKET RÅDGIV- NING I ETNISK INDRETNING AF KIDSMART COMPUTER INDLEDNING 09

10 Samarbejdspartnere Nivå Nu Projektets primære samarbejdspartner er den boligsociale helhedsplan for Nivå, Nivå Nu, som er igangsat i 2009 og løber til og med frem til Nivå Nu var en oplagt primær samarbejdspartner, da vi har en række fælles interesser og fokusområder i forhold til de lokale borgere. Nivå Nu s overordnede mål er, at beboerne i højere grad føler ejerskab til boligområderne, at de er glade for at bo der, og at de kan se en værdi i at bo alment. Dette skal på sigt føre til, at boligområderne også udadtil får et bedre image og bliver mere konkurrencedygtige i forhold til den øvrige boligsektor i kommunen. Helhedsplanen er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe på tværs af KAB, VIBO og Fredensborg Kommune. Nivå Skole Nivå Skole er en vigtig samarbejdspartner i forhold til vores lektiecafé. Vi er i løbende dialog om kvalificering af lektiecafeens form og indhold, og skolen har desuden haft en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering af børn og unge. Nivå Skole har evalueret, at de tydeligt kan se, at lektiecaféen hjælper de børn der benytter tilbuddet, til at indgår i skolens undervisning på lige vilkår med de øvrige elever. Nivå Nu bidrager med planlægning og gennemførsel af aktiviteter samt markedsføring. Desuden har Nivå Nu flere gange bidraget med økonomisk støtte til aktiviteter/arrangementer såsom et foredrag om Syrien: Fryd og frygt i Damaskus og og besøg af skulespiller Janus Nabil Bakrawi i anledning af hans bog: Rod. En vigtig ressource i projektet er en opsøgende socialrådgiver, som har været projektansat med tilknytning til Nivå Nu og fra er ansat af kommunen. Fra årsskiftet får han base på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Den opsøgende socialrådgiver kører et suverænt parløb med vores projektmedarbejder. De har sammen fået fædreklubben op at stå, og socialrådgiveren har også etableret vores tilbud om anonym rådgivning. Derudover er han opsøgende i lokalområdet, hvilket indebærer en stor og omfattende viden om borgerne. Det var også den opsøgende socialrådgiver, der kendte den arabiske kvinde (se under åbning af medborgercenteret), som stod for det arabiske børneteater. Han havde mødt hende i hendes hjem, og så med det samme at hun havde en masse ubrugte ressourcer, og så blev kontakten til medborgercentret etableret. Andre samarbejdspartnere Hele medborgercenterprojektet har betydet at vi har fået mange flere samarbejdspartnere og meget større og tættere netværk. Biblioteket er blevet meget mere synligt blandt borgerne, kommunale samarbejdspartnere og lokale politikere. Bibliotekerne bliver medtænkt og opfordret til at deltage i forskellige kommunale samarbejdsfora, f.eks. i arbejdet med at lave nye politikker for forskellige områder. Der sidder en repræsentant fra bibliotekerne med både i arbejdet med Politik for Medborgerskab og Politik for Kultur og Idræt. I projektperioden har vi også fået nye samarbejdspartnere i de øvrige medborgercentre i Danmark. Da langt de fleste andre har startet deres medborgercentre før os, har vi nydt godt af deres erfaringer. Desuden har projektet betydet et godt samarbejde med Kulturstyrelsen. 10 INDLEDNING

11 Medborgercenterets officielle åbning Det, vi indvier i dag, er et billede på fremtidens biblioteker. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester i Fredensborg Kommune, den 6. oktober 2011 Den 6. oktober 2011 var medborgercenterets officielle åbning. Vi havde allerede i månederne forinden påbegyndt en række nye aktiviteter, for eksempel lektiecafé og Fædreklubben, men vi havde afventet den officielle åbning til de fysiske rammer var tilpasset den nye profil som bibliotek og medborgercenter. Vi havde besluttet, at åbningen skulle afspejle tankesættet bag medborgercenteret og havde lagt an til en festdag, hvor vi, udover at præsentere en vores nye aktiviteter og de nyindrettede lokaler, lagde vægt på et mangfoldigt program, som talte til unge, ældre, danskere og borgere med anden etnisk baggrund. Vi ønskede desuden, at åbningsdagen skulle afspejle vores ønsker om at skabe et sted, hvor både borgere, samarbejdspartnere og personale er brugere. Derfor stod både borgere og professionelle for underholdningen. Den opsøgende socialrådgiver havde fortalt os om en arabisk kvinde, som brændte for at lave arabisk børneteater, men som ikke havde haft mulighed for at sætte noget op før. Vi tog kontakt til hende, og hun og ca. 15 arabiske børn lavede kostumer og øvede i ugevis. Det var første programpunkt på dagen: Børneteater på arabisk iscenesat og skrevet af en arabisk borger. Næste punkt på dagsordenen var et kor af voksne kvinder og mænd der sang danske sange, altså frivillige borgere. Det bragte os videre til skuespiller og rapper Al Algami, som er opvokset i Kokkedal og, som for mange er en rollemodel. Sidste rapnummer var sammen med 2 lokale drenge, der gav den hele armen - den professionelle møder borgeren og brugeren.musikskolen var også repræsenteret på guitar og saxofon med 3 meget talentfulde unge unge præsenterer deres talent for andre borgerne. Unge fra en nærliggende musikcontainer, som producerer elektronisk musik afsluttede dagens underholdningsprogram - et integrationsprojekt præsenteres. For at præsentere de fremtidige tilbud i bibliotek og medborgercenter havde vi lavet boder, hvor vi præsenterede de nye tilbud og nogle af de mange frivillige, som var blevet knyttet til bibliotek og medborgercenter. Der deltog ca. 150 borgere og samarbejdspartnere i åbningen. INDLEDNING 11

12 KONKLUSIONER Medborgercenteret har via de mange nye aktiviteter fået mange nye og andre brugere. Ved at samle forskellige tilbud og fagligheder under samme tag kan borgeren faktisk få hjælp til rigtig mange forskellige henvendelser. De mange aktiviteter, som vi har iværksat i projektperioden beskrives og evalueres i afsnittet Indsatsområder og aktiviteter. Men overordnet tilskriver vi projektets succes følgende faktorer: 1. Vi har opdyrket gode relationer og dialog. 2. Vi har sat borgeren i centrum som bruger og deltager. 3. Vi har involveret personalet i centrale faser. Andre Medborgercentre Kulturstyrelsen Fredensborg Bibliotekerne Borgeren i centrum både som bruger og deltager Borgerne har været det centrale centrum lige fra før projektets start, hvor vi iværksatte en behovsanalyse blandt borgerne i lokalsamfundet i forhold til de nuværende aktiviteter. Nivå bibliotek og medborgercenter De forskellige aktiviteter skaber sammenhæng og synergi mellem ansatte og borgere, og mellem borgere og frivillige. Når vi taler om borgerne, er det både som bruger af de forskellige tilbud og aktiviteter, men det er også som deltager, f.eks. som frivillig i lektiecafeen, som pensioneret socialrådgiver i Anonym Rådgivning eller som far i Fædreklubben. Vi ser, at vores forskellige aktiviteter har en vigtig synergieffekt. F.eks. går Fædreklubbens medlemmer ind og løser udfordringer i lektiecafeen, de taler med børnene eller deres forældre, de løser konflikter i centerets forretninger og løser eventuelle stridigheder. Den boligsociale indsats Nivå Nu har masser af aktiviteter, og deltagere i disse aktiviteter trækker de med over i vores aktiviteter og visa versa. Vi henviser kvinder fra vores etniske mødregruppe til den anonyme rådgivning og så videre. Fredensborg Kommune/forvaltningen Nivå Skole 12 KONKLUSIONER

13 Nivå Nu Fædreklub Relationer & dialog er alfa og omega Vi har prioriteret at tage os god tid til at opdyrke gode relationer og dialog mellem ansatte, samarbejdspartnere, borgere og i det hele taget til verden omkring os i løbet af projektperioden. Menneskelige relationer betyder meget, og vores projektmedarbejder har formået at brænde igennem både i forhold til vores samarbejdspartnere og i forhold til det øvrige personale. Han har skabt den gode dialog til alle, som har gjort projektet til det det er. Hans store rolle i projektet har været en fantastisk ressource, men samtidig medfører det en sårbarhed i og med, at visse aktiviteter stadig er afhængige af ham og vil falde bort, hvis han en dag ikke er her mere. Lektiecafé Inddragelse af personalet skaber ejerskab Familieklub Anonym Rådgivning Da vi i 2010 begyndte at tale om at søge projektmidler til et medborgercenter var der stor skepsis blandt en del af bibliotekets personale, for hvad ville det betyde for bibliotekets kernebrugere og for en selv som personale. Ville man få nye og andre roller? Ville der komme grupper af borgere ind på biblioteket, som vi ikke havde set før, Hvad ville der ske med vores borgere, som stadigvæk ønskede det gode gamle stille folkebibliotek? Etnisk dialogcafé To-sprogs konsulent Styregruppen vedtog, at dette skulle være et fælles projekt, og at alle medarbejdere på Nivå Bibliotek skulle inddrages i udviklingen. Dette har gjort, at hele personalet har haft ejerskab og stolthedsfølelse over Medborgercenteret. Desuden har det medført, at nye personalekompetencer er kommet i spil. Vi har f.eks. ikke haft så mange penge til omindretning, så vi har måttet tænke i alternative løsninger. Og der har personalet spillet en vigtig rolle. KONKLUSIONER 13

14 Formålet er indfriet Vi er bestemt på vej med at styrke forståelsen mellem borgere i Nivå. I lektiecaféen kommer både etniske og danske børn. I fædreklubben kommer ganske få danske fædre, men andre etniciteter, der ikke før har kunne tale sammen er nu i samme hus. Personalet og nogle af fædreklubbens frivillige har et rigtig godt forhold til hinanden og er ofte i dialog med hinanden.i familieklubben kommer der stadig flere danske familier end etniske, men vi arbejder på, at få flere etniske familier til at møde op. Medborgercenteret skal løbende sikre kobling til øvrige partnere og projekter såvel kommunale som private/frivillige, således at den mest hensigtsmæssige løsning findes. Kobling af medborgercenter til den store palet af samarbejdspartnere fungerer fantastisk. Medborgercenteret er blevet til lokalområdets omdrejningspunkt, hvor der er masser af liv og mange forskelligartede aktiviteter på forskellige tidspunkter. Et mødested for familier på tværs af generationer og etniske forskellighed. Vores tre hovedaktiviteter - Fædreklubben, Familieklubben og lektiecafé medvirker til at få generationer og etniciteter til at mødes. Familieklubben er samlingspunkt for danske og etniske småbørnsfamilier. I Fædreklubben kommer de unge ind og er med, og i lektiecafeen møder de frivillige voksne børnene. Mange familier fra primærmålgruppen er faste brugere af vores lektiecafe. Vi har kontakt med børnenes forældre, når de kommer og henter deres børn eller via Fædreklubben, som kender de fleste familier. Omindretningen af biblioteket har gjort, at mange familier kommer her mere og bliver længere tid end tidligere. Besøget bliver mere en oplevelse end tidligere. Det gælder også de etniske familier, som kommer her med deres børn og laver snakkeklubber rundt i udlånet. Meget ofte ser vi også at familier der ikke kender hinanden i forvejen knytter kontakt på gulvet i familiebiblioteket. Borgerne tager ejerskab og skaber nye, brugerdrevne aktiviteter. Lokalområdets borgere tager aktivt del i bibliotekets hverdag og udvikling som frivillige på mange niveauer og i mange sammenhænge. Mere end 30 frivillige indgår som kulturambassadører, lektiehjælpere, kaffebryggere, fædre som passer på områdets børn og unge samt socialrådgivere, der står til rådighed i den anonyme rådgivning. 14 KONKLUSIONER

15 Flere etniske familier er mere selvhjulpne. Nivå skole vurderer, at lektiecaféen har en mærkbar effekt på børnenes præstation i skolen. I fædreklubregi har vi holdt flere forskellige it-kurser, kursus om skat, nem id m.m. Sund Dialog Café handler om at styrke kvindernes selvtillid og viden. Både i forhold til uddannelse, jobmuligheder, i forhold til deres individuelle ønsker og behov, børneopdragelse, kost, bevægelse og drømme om fremtiden. Desuden har vi et samarbejde med LOF, som tilbyder gratis danskundervisning på Nivå Bibliotek og Medborgercenter. Øget tryghed i lokalområdet Fædreklubbens deltagere tager stort socialt ansvar for de børn og unge der færdes i nærmiljøet og i centerområdet. Dette betyder at fædrene også om vinteren er meget mere synlige i gadebilledet, og at de af og til bruger bibliotekets køkkenfaciliteter, som vindue ud mod centerområdet, hvor de kan holde øje med udendørsaktiviteter uden selv at skulle stå i kulden, men kan gribe ind, hvis de opdager uhensigtsmæssig adfærd. Mindre skeptiske kernelånere Ved projektets start oplevede vi en vis skepsis særlig blandt nogle af vores kernelånere. Denne skepsis er der stadig, men man sige, at de negative røster er meget få. Vi oplever, at denne skepsis har bundet i uvidenhed og usikkerhed om, hvad et medborgercenter er og måske en frygt for, at det traditionelle bibliotek ville forsvinde. Succeskriterier i den oprindelige projektbeskrivelse At der i projektperioden arbejdes med at implementere nye aktiviteter indenfor ovenstående indsatsområder, og at mindst fire af de iværksatte aktiviteter overgår til drift ved projektets afslutning At der for medborgercenterets enkelte indsatsområder opsættes delmål og effektmål At medborgercenteret fokuserer på tværgående samarbejde/partnerskaber med relevante aktører At medborgercenteret opbygger et netværk af frivillige samt offentlige og private partnere, som bidrager til og med konkrete aktiviteter i Nivå Bibliotek og Medborgercenter At der etableres en lektiecafe med opstart primo august 2011 organiseret af et frivillighedskorps på mindst 8 personer At Medborgercentret bliver synligt og attraktivt i lokalområdet både for danske og etniske familier. KONKLUSIONER 15

16

17 NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER bibliotek og meget mere INDSATSOMRÅDER & AKTIVITETER Projektet har taget afsæt i fire overordnede indsatsområder, som bidrager med forskellige vinkler på at skabe læring, demokrati, empowerment og sundhed. I dette afsnit beskriver vi de fire indsatsområder samt de aktiviteter, som vi har arbejdet med i relation til indsatsområderne. Fritid med indhold Vores hovedaktivitet i denne sammenhæng er arbejdet med lektiecaféen, men vi har i projektperioden også samarbejdet om en række andre aktiviteter. Familie og integration Indsatsområdets hovedaktiviteter er Fædreklubben og Familieklubben. Aktivt medborgerskab Vores tilbud om anonym rådgivning er iværksat i relation til indsatsområdet aktivt medborgerskab. Fysiske rammer og tilgængelighed Formålet med omindretningen var at omstille det fysiske rum til at understøtte kerneopgaver og brugeradfærd i fremtidens bibliotek og medborgercenter Andre delprojekter Sund Dialog og Børnekanon er 2 andre delprojekter tilknyttet Medborgercenterprojektet, hvor økonomien er hentet andre steder fra. INDSAMTSOMRÅDER & AKTIVITETER 17

18 FRITID MED INDHOLD Fritid med indhold handler om at understøtte en god og meningsfuld hverdag for lokalområdets børn og unge. I området bor mange børn og unge uden tilknytning til fritidstilbud og aktiviteter. I samarbejde med andre kommunale aktører samt Nivå Nu. Nu har vi arbejdet med at understøtte disse børn og unge ved at iværksætte en række aktiviteter. Vores hovedaktivitet i denne sammenhæng er arbejdet med lektiecaféen, men vi har i projektperioden også samarbejdet om en række andre aktiviteter. Lektiecaféen drives af frivillige lektiehjælpere fra lokalområdet. De fleste er pensionister og studerende, og vi har i alt 23 xx lektiehjælpere. Lektiehjælperne dannede i efteråret 2011 foreningen Nivå Lektiehjælp, og de står selv for skemalægning og løbende rekruttering af nye frivillige. Til at starte med var lektiecaféens målgruppe elever fra 3-6 klasse. På baggrund af det første års erfaringer er målgruppen og lektiecaféens omfang udvidet, da det viser sig, at der er efterspørgsel på lektiehjælp allerede fra 2. klasse og helt op til 9. klasse fra både forældre og skole. Lektiecafé Formål At tage et socialt medansvar i forhold til socialt udsatte borgere ved at etablere en lektiehjælp på biblioteket 1-2 gange om ugen. Målgruppe Lektiecafeens primære målgruppe er udsatte børn med særligt fokus på drengegrupper i 3-6 klasse. Den sekundære målgruppe er alle børn og unge i de nævnte klasser i området. Succeskriterier Lektiecafeen skal være oprettet ved skolestart august 2011 Lektiecafeen skal primært drives af frivillige lektiehjælpere. Der skal mindst være 8 faste frivillige gennem hele projektperioden Der tilbydes lektiehjælp 2 gange om ugen, og der er 25 faste brugere, hvor minimum halvdelen kan betragtes som den primære målgruppe, herunder drenge Lektiecaféen skal forankres i bibliotekets drift ved projektperiodens ophør klasse Lektiecaféen er for børn, der går i klasse og bor i Fredensborg kommune. Lektiecaféen er åben hver mandag og torsdag kl og drives af frivillige lektiehjælpere. Børnene kan få lektiehjælp i dansk, matematik, engelsk samt natur og teknik. Der er altid mulighed for at få en hyggelig snak med lektiehjælperne samt saftevand og kiks. Det er gratis at komme i lektiecaféen, og børnene kan selv komme efter skole. Lektiecaféen kræver ingen tilmelding. Børnene kommer bare, når de har lektier for. Lektiecaféen har haft ca. 25 faste brugere om ugen siden opstarten i august Både personale og de frivillige oplever, at lektiecaféen går godt, at der er styr på tingene. Der er en god stemning, og børnene virker meget glade for at komme i lektiecafeen. Flere af børnene knytter sig til en bestemte frivillige og vil helst undervises af disse. Det har været en opgave at adfærdsregulere en del støjende børn, og blandt de frivillige er der personer, der specifikt har taget denne opgave til sig klasse samt studerende ved ungdomsuddannelser Siden august 2012 har vi udvidet lektiecaféen med lektiehjælp til større børn og unge. Onsdag kl tilbyder vi lektiehjælp for klasse og samme aften kl for 8. og 9. klasserne og studerende ved ungdomsuddannelserne. Det har vist sig at være en god idé at knytte lektiecafeen for de unge til Fædreklubben, som mødes samme aften. Dette betyder, at fædrene 18 FRITID MED INDHOLD

19 ofte har deres egne unge med, og at fædrene reklamerer for tilbuddet i lokalsamfundet. Der kommer ca. 4-6 unge hver gang, og også her er det de frivillige, der underviser. Siden oktober har vi åbnet op for at klasses elever også kan deltage om aftenen, da de ikke bruger tilbuddet så meget om eftermiddagen. Dette kan skyldes flere ting: Unge har hovedet fyldt med meget andet på det tidspunkt i deres liv. De synes måske ikke, at det er det fedeste at sidde i et hjørne i et børnebibliotek, der oser af mindre børn og ikke mindst har reklamefolderen om tilbuddet haft et for barnligt udtryk. Det betød, at vi måtte gøre ekstra reklame for tilbuddet ved at projektmedarbejderen og unge frivillige fra lektiecafeen gik ud og besøgte udskolingsklasserne. Efter besøgene på den lokale skole i oktober måned, er der begyndt at komme flere elever i lektiecafeen både om eftermiddagen og om aftenen. Det er primært elever fra 7-9 klasse og elever i ungdomsuddannelserne, Desuden kommer der nu flere elever fra Kokkedal området og laver deres lektier om aftenen. Der kommer både drenge og piger, og de kommer som regel sammen med deres fædre. De frivillige kan pt. rumme 6-8 elever om eftermiddagen, og det tilsvarende antal om aftenen. Når vi skal måle succesen for denne indsats handler det ikke om, hvor mange der kommer, men hvad de får ud af indsatsen. Det måler vi på fremover, men det har ikke været muligt i lektiecaféens korte levetid. Der er ikke lavet en decideret besøgsstatisk for de store børn og unge, da tilbuddet lige er blevet etableret. Lektiecaféens effekt Vores projektmedarbejder har foretaget en kvalitativ undersøgelse af lektiecaféens effekt med fokus på børnenes faglige, sociale og personlige udvikling. Undersøgelsen er foretaget blandt børnene i lektiecaféen, de frivillige og personalet. Undersøgelsen viser, at lektiecafeen betyder rigtig meget for børnene, og at en stor del af børnene bliver ved med at komme. Mange børn knytter sig til bestemte frivillige, og de får et helt specielt forhold til hinanden. Ifølge interviews med de frivillige ønsker de at støtte op om den opgave, som forældrene skal løse. Desuden peger de på, at de er glade for, at børnene i deres fritid møder engagerede voksne, som kan motivere, fastholde og vejlede børnene. Det at være frivillig i lektiecafeen giver en følelse af at være med til at gøre en forskel, og fællesskabet blandt de frivillige har stor betydning. Personalet er også glade for lektiecaféen. På trods af, at aktiviteten ofte er støjende giver aktiviteterne mere liv og de ser de frivillige som en slags nye kolleger at forholde sig til. FRITID MED INDHOLD 19

20 Fakta om brugere af lektiecaféer: Børnene får lavet deres lektier i fritiden Børn kommer i højere grad i lektiecafeer på biblioteker end på skolerne De bliver bedre til dansk, engelsk og matematik Risikoen for, at børnene vil frafalde ungdomsuddannelserne eller lignende på et senere tidspunkt mindskes Der skabes relationer mellem generationerne mellem de voksne lektiehjælpere og de børn der bliver undervist Kilde: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og Integration, juni 2010 Citater fra de frivillige: Jeg synes jeg bliver udfordret til at finde nye måder hele tiden for at komme i kontakt med børn, for at få børnene til at lave noget, for at få børn til at blive glade for det de laver! Det er fedt! Jeg har talt med mange forældre, som er rigtig glade for at børnene kommer her og at de kan få hjælp både de danske, arabiske og tyrkiske børn. Mange forældre går på arbejde og har ikke tid til at hjælpe deres børn. De er rigtig glade for det Citater fra børn i lektiecafeen: De flittige skal komme på tur. Vi skal holde det hemmeligt. de frivillige bestemmer, hvem der kommer med. De kender os Dem der råber, skal have karantæne De skal have det røde kort Det er hyggeligt at være i lektiecafeen Jeg får afleveret mine lektier til tiden. Fordi nogle gange kan jeg ikke selv finde ud af det. For eksempel er matematik mit hadefag. Jeg får god hjælp til matematikken her! Citater fra ansatte i biblioteket: Vi er et frirum på en anden måde end en skole er. Det er et sted hvor de kan lide at være. Det er ikke et sted hvor de føler sig presset til at være Lektiecafe for de store børn kan godt foregå i forbindelse med Fædreklubben, i samarbejde med de frivillige og medlemmer af fædreklubben. Det er en god ide at prøve det af Citat fra lærer på nærliggende skole: Børnene er stolte over at komme i skole og have fået lavet deres lektier De frivillige kan miste motivationen for at deltage i lektiehjælpen, hvis der ikke møder flere elever op. 20 FRITID MED INDHOLD

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Styregruppen. Styregruppemøde Referat. Tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv.

Styregruppen. Styregruppemøde Referat. Tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Styregruppemøde Referat Tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Styregruppen består af: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept

Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept Den 9. oktober 2012 Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept Emne: Udarbejdet af: Udarbejdet til: Hovedpunkter fra konferencen den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Jan Nørgaard

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere