DDA Datamateriale Nordhavnsværftsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Nordhavnsværftsundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Nordhavnsværftsundersøgelsen ", som oprindeligt blev indsamlet af Lars Iversen, Hans Klausen og Anne Grunnet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0280). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0280: Nordhavnsværftsundersøgelsen Primærundersøgere: Lars Iversen og Hans Klausen DDA-0280, 1. udgave (ved Lone Borgersen, James McCorkindale, Birgitte Grønlund Jensen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (100 respondenter, 631 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (400 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Lars Iversen, Hans Klausen og Anne Grunnet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juni 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Lone Borgersen, James McCorkindale, Birgitte Grønlund Jensen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som "DDA-0280: Nordhavnsværftsundersøgelsen ".

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra de bagest optrykte spørgeskemaer - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaerne er optrykt i deres oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger

4 om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne

6 er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Nordhavnsværftsundersøgelsen Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsmiljøproblemer på et reparationsværft; reparationsværft, arbejdsmiljøproblemer på; arbejderes bevidsthed og adfærd i relation til arbejdsmiljø; bevidsthed i relation til arbejdsmiljøproblemer;

7 adfærd i relation til arbejdsmiljøproblemer; beskæftigelsesmæssige konsekvenser af virksomhedslukning; helbredsmæssige konsekvenser af virksomhedslukning; virksomhedslukning, konsekvenser af; konsekvenser af virksomhedslukning; sundhedsproblemer på et reparationsværft; sikkerhedsorganisationers betydning for arbejdsmiljø; faglige klubbers betydning for arbejdsmiljø; økonomiske konsekvenser af virksomhedslukning; udstødning fra arbejdsmarkedet; arbejdsmarkedet, udstødning fra. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0280: Nordhavnsværftsundersøgelsen (Del 1: Arbejdsmiljøundersøgelsen 1976 og Del 2: Lukningsundersøgelsen ) Primærundersøgere: Lars Iversen og Hans Klausen. DDA-0280, 1. udgave (ved Lone Borgersen, James McCorkindale, Birgitte Grønlund Jensen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (100 respondenter, 631 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (400 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0280. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0280. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Iversen, Lars; Klausen, Hans; KU: Institut for Social Medicin; Juliane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Afleveringstidspunkt: Yderligere oplysninger: Spørgeskemaer og kodenøgle modtaget 29/ Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Iversen, Lars; Klausen, Hans; KU: Institut for Social Medicin; Juiane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Dataindsamler: Iversen, Lars; Klausen, Hans; Grunnet, Anne; Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. Juliane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: (A) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (B) Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd; (C) Helsefonden; (D) Københavns Universitet. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorledes arbejderne på et reparationsværft - individuelt og kollektivt - forholdt sig til forskellige sundheds- og arbejdsmiljøsproblemer. Undersøgelsen viser, hvorledes aktiviteter for

8 bedre arbejdsmiljø var integreret i de øvrige faglige aktiviteter, og at miljøforbedringer til stadighed skulle tvinges igennem over for arbejdsgiverne. Et halvt år efter dataindsamlingens afslutning blev værftet lukket. Det blev i denne situation besluttet at gennemføre 2 efterundersøgelser, der skulle belyse, hvad lukningen kostede arbejderne med hensyn til beskæftigelse, økonomi og helbred, og desuden hvad konsekvenserne af udstødningen fra arbejdsmarkedet var. Nordhavnsværftsundersøgelserne omfatter to hoveddele: Del 1. Arbejdsmiljøundersøgelsen Del 2. Lukningsundersøgelsen fra 1977 til Den første del er en undersøgelse af arbejdsmiljøet på reparationsskibsværftet Nordhavnsværftet, mens den anden del (der består af tre efterundersøgelser) er en undersøgelse af, hvad der skete med Nordhavnsværftsarbejderne efter lukningen af Nordhavnsværftet (beskæftigelsesmæssigt, socialt, familiemæssigt, økonomisk og helbredsmæssigt). (Efterundersøgelse I blev gennemført i 1977, efterundersøgelse II i 1978 og efterundersøgelse III i 1979) Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 101 enheder i oprindelig stikprøve; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 100. Yderligere oplysninger: I Efterundersøgelse II og III var der yderligere et frafald på henholdsvis 12 og 7 (antal respondenter i Efterundersøgelse II var 88, i Efterundersøgelse III 93). Datasættets størrelse: 100 respondenter; 631 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 646 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Undersøgelsens første del indeholdt 330 spørgsmål, undersøgelsens anden del 316 (fordelt på efterundersøgelse I, II og III med henholdsvis 32, 188 og 96 spørgsmål). Data var oprindeligt kodet på hulkort; overflødige kortnummer- og og respondentidentifikationsvariable er renset ud. Til gengæld er der indføjet tre nye variable til beskrivelse af hvorvidt en given respondent har deltaget i de delundersøgelser, hvor der var frafald. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Samtlige arbejdere (undtaget 1) på NV, april Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, København. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Del 1: April - maj 1976.

9 Del 2: April 1977 Maj - juni 1978 November 1979 (I) (II) (III). Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview; telefonisk interview; postal undersøgelse (selvadministreret). Desuden lægelige helbredsundersøgelser og sygefraværsstatistikker. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaerne indeholder en del åbne spørgsmål. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: For Efterundersøgelse II's og III's vedkommende: Telefoninterview af udeblevne. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. (D.v.s. forskerne selv). Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: dataindsamleren identificeret. (Dette gælder dog ikke for Del 2). Vægtning: Vægtningsprocedurer: Ingen. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMD-P kan også anvendes. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: dansk og engelsk. Skemaer: dansk. Kodebog: dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Iversen, Lars. KU: Afdeling for Social Medicin. Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Validitetsproblemer ved brug af interview- og enquetemetoder inden for arbejdsmiljøforskningen. Ugeskrift for Læger, Vol. 139, nr. 41, pp ; 1977; (2) Iversen, Lars; Klausen, Hans og Grunnet, Anne: Arbejdsforhold og sundhedsproblemer på et reparationsværft. Ugeskrift for Læger, Vol. 140, pp ; 1978; (3) Klausen, Hans; Iversen, Lars og Grunnet, Anne: Arbejderes bevidsthed og adfærd i relation til arbejdsmiljøproblemer. Ugeskrift for Læger, Vol. 140, nr. 19, pp ; 1978; (4) Grunnet, Anne; Klausen, Hans og Iversen, Lars: Arbejdernes information om

10 arbejdsmiljøproblemer på et reparationsværft. Ugeskrift for Læger, Vol. 140, nr. 19, pp ; 1978; (5) Iversen, Lars: Udviklingen i arbejdernes bevidsthed om arbejdsmiljø på et reparationsværft i Rapport 13: Sygdomsbegrebet. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; (6) Iversen, Lars: Kvantitative metoder og arbejdsmiljøforskningen. I Broch, T. et. al. (red.): Kvantitative metoder i dansk samfundsforskning. København, Nyt fra Samfundsvidenskaberne; (7) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Anmeldelse af arbejdsskade - et forsømt område. Socialrådgiveren, (8) Klausen, Hans og Iversen, Lars: Anmeldelser af arbejdsskader fra en arbejdsplads. Et problem om underrapportering. Ugeskrift for Læger, Vol. 141, pp ; 1979; (9) Iversen, Lars: Konsekvenserne for arbejdernes beskæftigelse og helbred ved en virksomhedslukning. Forskningen & Samfundet; Maj (10) Klausen, Hans og Iversen, Lars: Beskæftigelsesmæssige og helbredsmæssige konsekvenser af en virksomhedslukning. Social Medicinsk Tidsskrift, 57, folder 3, pp ; (11) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Lukningen af Nordhavnsværftet. Beskæftigelsesmæssige, økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser. FADL's Forlag 1981, 222 pp. (12) Iversen, Lars og Klausen, Hans: The Closing of Nordhavn Shipyard Conference on Unemployment and Wealth 10 April, Welsh National School of Medicine, Cardiff. 20 pp. (13) Iversen, Lars; Klausen, Hans og Grunnet, Anne: Stenøværftet. Arbejdere, arbejdsmiljø og faglig kamp. København, Hans Reitzel; 34 pp (14) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Erfaringer med tilbagemelding samt formidling af resultater fra Nordhavnsværftsundersøgelsen. 7 pp (15) Grunnet, Anne; Iversen, Lars og Klausen, Hans: Arbejdsmiljøundersøgelsen på Nordhavns-værftet - rapport direkte til arbejderne om undersøgelsen. 37 pp. 1977; (16) Klausen, Hans og Lars Iversen: Nordhavnsværftet 4 måneder efter.... Rapport direkte til arbejderne. 14 pp. 1978; (17) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Lukningen af Nordhavnsværftet - en sammenfatning til seminar ved Institut for Social Medicin den om virksomhedslukninger. 14 pp. 1981; (18) Iversen, Lars: Alcohol Consumption among Dismissed Shipyard Workers (International Symposium on Research on Work-Related Diseases, 4-8 June, 1984, Hanasaari Cultural Centre, Espoo, Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland). 12 pp. 1984; Yderligere oplysninger: Endelig er der lavet et TV-program om follow-up undersøgelserne: Vedrørende din opsigelse; 25 min., i farver, 2. januar (19) Iversen, Lars og Klausen, Hans: Alcohol Consumption Among Laid Off Workers Before and After Closure of a Danish Shipyard. - A 2-Year Follow-Up Study. 14 pp. 1984; (20) Iversen, Lars: Virksomhedslukninger, arbejdsløshed og helbred. København, Institut for Social Medicin/FADL's Forlag, Publikation 23, 92 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; civilstand; etnisk gruppe. (Etnisk gruppe: dansker eller fremmedarbejder (med eller uden sprogvanskeligheder). Husstandens karakteristika: Beskæftigelse: respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Respondentens hovedbeskæftigelse (d.v.s.: lønmodtager, arbejdsløs, pensionist o.l.), Ægtefælles hovedbeskæftigelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Ægtefælles bruttoindkomst,

11 offentlige ydelser. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Andre baggrundsvariable: Ofte vil en undersøgelses baggrundsvariable referere til den enkelte respondents individuelle baggrund: antal børn, boligtype, civilstand, medlemskab af foreninger, beskæftigelse og lignende; dette gælder ikke for denne undersøgelse, idet de egentlige baggrundsvariable (uafhængige variable) her knytter sig dels til arbejdsmiljøet på Nordhavnsværftet, dels til Nordhavnsværftets lukning. Men der er altså (som angivet i de foregående afsnit om baggrundsvariable) i undersøgelsen spørgsmål omhandlende personlige forhold/'baggrunde'. INDLEDNING Datamaterialet til "Nordhavnsværftsundersøgelsen " består af to hoveddele, for det første "Arbejdsmiljøundersøgelsen 1976", og for det andet "Lukningsundersøgelsen ". Datamaterialet er så at sige en totaltælling: samtlige arbejdere på Nordhavnsværftet deltog i arbejdsmiljøundersøgelsen i 1976, og ligeledes - bortset fra enkelte frafaldne - i de tre efterundersøgelser, som blev foretaget efter Nordhavnsværftets lukning i DDA modtog materialet i OSIRIS-format fra Lars Iversen, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet i Bearbejdningen af datamaterialet i DDA har væsentligst bestået i udarbejdelse af maskinlæsbar dokumentation (kodebog og studiebeskrivelse); men der er også foretaget mindre ændringer i datamaterialet, hovedsageligt i form af en dannelse af tre filtervariabler (V5-V7), som beskriver den enkelte respondents deltagelse/frafald i de delundersøgelser, hvor der forekommer frafald. Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 3 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable).det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn.

12 Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. c) "Deltog ikke" er kodet 11 (101..., afhængigt af variablens bredde), Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af besvarelser fra kun den ene runde. Spørgeskemaer Kodebogen baserer sig på flg. skemaer: Del 1. Arbejdsmiljøundersøgelsen 1976: Skema 0.1: Interviewskema til arbejdsmiljøundersøgelse på Nordhavnsværftet. April Skema 0.2: Spørgeskema til helbredsundersøgelse. Skema 0.3: Journalskema til helbredsundersøgelse. Skema 0.4: Fraværsstatistikskema. Del 2. Lukningsundersøgelsen Skema 1.1: Efterundersøgelse 1, Skema 2.1: Efterundersøgelse 2, Maj Skema 2.2: Interviewskema til Efterundersøgelse 2. helbredsdel. Skema 3.1: Efterundersøgelse 3, November Skema 4.1: Spørgeskema til egen læge. Kodebogens spørgsmåltekster er næsten overalt indledt med en reference til spørgeskemaerne. Spørgsmålteksterne indledes med "Spm. nr.", hvor "nr." refererer til spørgsmålets nummer i de enkelte skemaer. Som følge af at undersøgelsen består af flere delundersøgelser kan forskellige spørgsmål godt have samme spm. nr., men vil i så fald være hentet fra forskellige skemaer. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA Studienummer. Variablen har værdien 280 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 DDA Sekvensnummer.

13 Fortløbende respondentsekvensnummer. V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 7, bredde 3 Identifikationsnummer. FILTERVARIABLE De følgende fire variabler (V4-V7) beskriver den enkelte respondents deltagelse i de forskellige afsnit af Nordhavnsværftsundersøgelsen. Undersøgelsen består af tre hoveddele: 1. Arbejdsmiljøundersøgelsen 1976, 2. Lukningsundersøgelsen og 3. Spørgeskema til egen læge Alle respondenter deltager i del 1, mens et varierende antal deltager i del 2 og del 3. Del 2 består af Efterundersøgelse 1, undersøgelse 3 (V535-V599); del 3 (V600-V631) er ikke underinddelt V4-V6 beskriver deltagelse i Lukningsundersøgelsens 3 underafsnit, mens V7 beskriver deltagelse i Lægeskemaet. V0004 DELTAGET I EFTERUNDERS.1 start 10 Deltagelse i "2. Lukningsundersøgelsen ": Efterundersøgelse 1. V326-V Ja Nej V0005 DELTAGET I EFTERUNDERS.2 start 11 Deltagelse i "2. Lukningsundersøgelsen ": Efterundersøgelse 2. V355-V534.

14 Ja Nej V0006 DELTAGET I EFTERUNDERS.3 start 12 Deltagelse i "2. Lukningsundersøgelsen ": Efterundersøgelse 3. V535-V Ja Nej V0007 DELTAGET I LÆGESKEMA start 13 Deltagelse i "3. Spørgeskema til egen læge ": V600-V Ja Nej ARBEJDSMILJØUNDERSØGELSEN De følgende spørgsmål stammer fra Skema 0.1: Interviewskema til arbejdsmiljøundersøgelsen på Nordhavnsværftet april V0008 INTERVIEWTIDSPUNKT start 14 Interviewtidspunkt.

15 April April April maj Maj V0009 INTERVIEWER start 15 Interviewer Lars Iversen Anne Grunnet V0010 NATIONALITET start 16 Nationalitet Dansk Fremmedarbejder Fremmedarbejder med sprogvanskeligheder V0011 ALDER start 17 Spm. 1: Fødselsdato. Variablen er dannet ud fra respondentens fødselsdato år år år år år V0012 NUVÆRENDE ARBEJDE

16 start 18 Spm. 2: Hvad er dit job? Arbejdsmand Maskinarbejder Skibsbygger Svejser/brænder Tømrer Service (magasin, vagt, chauffør) V0013 FORMAND start 19 Hvad er dit job? Ikke formand Formand V0014 ANTAL ARBEJDSSTEDER start 20 Spm. 3: Hvor mange arbejdssteder på værftet har du arbejdet på inden for den sidste uge? Ca. antal steder Sted Steder Eller flere steder Andet (sygemeldt, ferie) V0015 FAGUDDANNELSE start 21 Spm. 4: Er du faglært, specialarbejder eller ufaglært? Faglært Faglært, men i andet fag nu

17 Ufaglært Lærling V0016 ANCIENNITET PÅ NV start 22 Spm. 5: Hvor mange år har du samlet været beskæftiget på Nordhavnsværftet? Ca. antal år Mindre end 1 år Fra 1 til 5 år Mere end 5 og til og med 10 år Mere end 10 og til 20 år Mere end 20 år V0017 SKIBSVÆRFTSANCIENNITET start 23, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed? Anciennitet i skibsværftsbranchen. (Erhvervsancienniteten regnes fra 15 års alder) Mindre end 5 års erhvervanciennitet Mindre end 1/4 af erhvervanciennitet Fra 1/4 til 3/4 af erhvervsanciennitet Mere end 3/4 af erhvervsanciennitet Uoplyst svarprocent: 98 V0018 ANSÆTTELSE PÅ B&W start 24 Spm. 6: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed? Ansat nogensinde på B&W.

18 Ja Nej V0019 SEJLET start 25 Spm. 6: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed? Nogensinde sejlet Ja Nej V0020 TILLIDSPOSTER, FØR start 26 Spm. 7: Har du nu eller har du tidligere haft faglige tillidsposter i klub, fagforening eller som sikkerhedsrepræsentant? Haft faglige tillidsposter før Ja Nej V0021 TILLIDSPOSTER, NU start 27 Spm. 7: Har du nu eller har du tidligere haft faglige tillidsposter i klub, fagforening eller som sikkerhedsrepræsentant? Har faglig tillidspost nu Nej Sikkerhedsrepræsentant Tillidsmand Klubbestyrelsesmedlem

19 V0022 SAMARBEJDSFORM start 28 Spm. 8: Arbejder du som regel alene, i fast sjak eller i forskellige sjak? Som regel alene Som regel 2 mand Som regel fast sjak Som regel forskellige sjak Varierende V0023 ARBEJDSTEMPO, BESTEMMER start 29 Spm. 9: Bestemmer du selv dit arbejdstempo? Ja, som regel Ja, undertiden Nej, som regel ikke V0024 ARBEJDSTEMPO, OPLEVER start 30 Spm. 10: Hvordan oplever du dit arbejdstempo? For hurtigt Tilpas For langsomt V0025 KENDSKAB TIL KOLLEGER start 31 Spm. 11: Hvor mange af dine kolleger her på værftet kender du ved navn? Mere end Fra 30 til 75

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere