KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave

2 Gruppe: 000 Dato: Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede: ooo Indholdsfortegnelse oo1 Rettelsesblad 1oo Indledning 1o1 Vedtægter 1o2 Regulativ 1o3 Bestyrelse 1o4 Forretningsorden for bestyrelsen 1o5 Rejseafregninger bestyrelse og udvalg. 1o6 Personale 1o7 Organisationsplan for KDA 11o Medlemsorganisationer - generelt 111 Dansk Ballonunion 112 Dansk Faldskærms Union 113 Dansk Hanggliding og Paraglider Union 114 Dansk Kunstflyvnings Union 115 Dansk Motorflyver Union 116 Dansk Svæveflyver Union 117 Dansk UL-Flyver Union 118 KZ & Veteranfly Klubben 119 Modelflyvning Danmark 2oo Udvalg og kommissorier - generelt 2o1 Forretningsudvalg 2o2 IT-udvalg 2o3 Juridisk udvalg 2o4 Kommunikationsudvalg 2o5 Luftrumsudvalg 2o6 Lægeudvalg 2o7 Miljø- og flyvepladsudvalg 2o8 Rulemakingudvalg (Kaffeklubben) 2o9 Sportsudvalg 21o Teknikudvalg 211 Uddannelsesudvalg 212 Ungdomsudvalg 22o Redaktionsudvalg, flyvehåndbogen 25o KDA s repræsentanter i Eksterne udvalg 251 FAI Commissions 26o Internationalt samarbejde Udgave

3 Gruppe: 000 Dato: Side: 3 (2) 261 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 262 Europe Air Sports 263 Nordic Coordination Meetings 28o Samarbejdspartnere aftaler 281 Trafikstyrelsen 282 NAVIAIR 283 Friluftsrådet 284 Danmarks Naturfredningsforening 285 Danmarks Tekniske Museum Flyvemuseumsfraktionen 299 Adresseliste 3oo Sportslicenser - generelt 3o1 Udstedelse og fornyelse 3o2 Administrative rutiner / Information til FAI 32o Danmarksrekorder generelt 321 Generelle regler for godkendelse af rekorder 322 Registrering af danmarksrekorder 33o Kalibrering af GPS-loggere 346 REKORDER: Dansk Svæveflyver Union 349 Modelflyvning Danmark 4oo Uddannelsesvirksomhed, 411 Sprogtest Håndbog 6oo Bibliotek 63o Mødelokaler 7oo Sagsbehandling og arbejdsmetoder 7o1 Sagsbehandling, opstart af nye sager miljø- og flyvepladsudvalg 71o KDA ungdoms forslag til drejebøger til arrangementer 8oo 8o1 Kommunikation Brug af KDA s navn og logo 81o Hjemmeside indhold og ajourføring 9oo Medlemsregistrering 9o1 Administrative procedurer 9o2 Medlemslister 999 KDA s gebyrer m.v. Udgave

4 Gruppe: 001 Dato: Side: 1 (1) RETTELSESBLAD Rettelser og tilføjelser: DATO Gruppe Beskrivelse af seneste ændring o1-o4-2o12 Første udgave o1-o9-2o12 ooo Opdatering af indholdsfortegnelse o1-o9-2o12 oo1 Registrering af ændringer o1-o9-2o12 1o3 KDA-bestyrelse - opdatering o1-o9-2o12 1o6 Korrektion af navn Jens Trabolt o1-o9-2o DMU Ændring i bestyrelse o1-o9-2o DULFU - Ændring i bestyrelse o1-o9-2o12 2o4 Kommunikationsudvalg opdateret opdatering af kommissorium o1-o9-2o12 2o5 Luftrumsudvalg opdatering af kommissorium o1-o9-2o12 2o7 Miljø- og flyvepladsudvalg - opdatering o1-o9-2o12 2o8 Rulemaking group (Kaffeklubben) Opdatering o1-o9-2o12 21o Teknikudvalg opdatering af kommissorium o1-o9-2o Opdatering af uddannelses-underudvalg o1-o9-2o12 25o Eksterne udvalg - opdatering o1-o9-2o NY Nordic Coordination Meetings o1-o9-2o NY Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen o1-o9-2o Adresseliste - opdatering o1-o9-2o12 33o NY - Kalibrering af loggere o1-o9-2o12 7o1 NY - Miljø- og flyvepladsudvalg, sagsbehandling o1-o9-2o12 71o NY Drejebøger for arrangementer (KDA-ungdom forslag) 29-o5-2o15 33o Dan-glide ApS tilføjet. o1-o6-2o15 Gennemgået for generel revision o15 1o7 Organisationsplan for KDA indsat Udgave

5 Gruppe: 100 Dato: Side: 1 (1) INDLEDNING Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA en række forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter, kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist omfang altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere åben vil KDA syne for organisationerne og deres medlemmer og det er netop et af KDA s bestyrelses formål med en sådan beskrivelse at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. DHB udgives kun i elektronisk form. Ønskes en papirversion, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i givet fald at holde sin printede udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe oo1 findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA s nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser. Det er KDA s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og interesse for KDA s forskelligartede virksomhed. På bestyrelsens vegne Hjalmar Nielsen August 2o15 Side 100

6 Gruppe: 101 Dato: Side: 1 (7) VEDTÆGTER Vedtægter for KONGELIG DANSK AEROKLUB (Danmarks Luftsports-Forbund) Stiftet 2o. januar 19o9 Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 6. juli 2o13, i kraft fra samme dato 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "", forkortet KDA. Tillægsnavn er Danmarks Luftsports-Forbund Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde. 2 Formål KDA s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser, i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt. KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique Internationale (FAI). 3 Tilsluttede organisationer 3.1 Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet. En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDA's vedtægter. 3.2 Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA. Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde. 3.4 Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA s formål, jvf. 2. Side 101

7 Gruppe: 101 Dato: Side: 2 (7) VEDTÆGTER 4 Medlemmer Medlemmerne af KDA består af: 4.1 Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 4.2 Organisationsmedlemmer. Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt Som organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin klub har stemmeret i sin organisation. 4.3 Direkte medlemmer. Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner. 4.4 Firmamedlemmer. Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse. 5 Ophør af medlemskab 5.1 Direkte medlemmer Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet til KDA med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. 5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab. Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ som nævnt i vedtægternes Medlemsorganisationer Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e- mail med 6 måneders varsel til ophør en 3o. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue. 5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet. 6 Kontingent 6.1 Æresmedlemmer er kontingentfrie. 6.2 Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes af repræsentantskabet. Side 2

8 Gruppe: 101 Dato: Side: 3 (7) VEDTÆGTER 7 Ret til deltagelse i arrangementer med mere. Alle medlemmer har adgang til KDA s fælles møder og arrangementer og har ret til at benytte KDA's bibliotek. Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe. 8 Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed. 8.1 Adgang til repræsentantskabsmødet: Alle KDA's medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret. Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt. 8.2 Repræsentantskabets dirigent: Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse. 8.3 Stemmeret og afstemninger: På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er). Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. Regler for tildeling af stemmer: a. Organisationer. Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndte 1oo medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde. Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer tilsvarende. b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer. Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 1oo medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme d. Firmamedlemmer har ikke stemmeret Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 18 om ændring af vedtægter og eksklusion samt 19 om opløsning. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det. 8.4 Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed. Side 3

9 Gruppe: 101 Dato: Side: 4 (7) VEDTÆGTER 8.5 Protokol. Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft. 9 Ordinære repræsentantskabsmøder Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i anden halvdel af året, inden udgangen af september måned. Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen. Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat. 4. Behandling af forslag fra medlemmerne 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. 6. Valg. 6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen) 6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år ad gangen) 6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen) 6.4 Valg af 2 revisorer, jf Eventuelt Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens punkt 4 skal være KDA s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. s årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra KDA s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. 1o Ekstraordinære repræsentantskabsmøder Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Side 4

10 Gruppe: 101 Dato: Side: 5 (7) VEDTÆGTER Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse. Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen. 11 Protektor KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål. 12 Bestyrelse Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne politik samt forvalter KDA's formue og midler Bestyrelsens sammensætning: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en medlemsorganisation, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være medlem af en medlemsorganisation jfr. 4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade bestyrelsen senest ved opsigelsesperiodens udløb. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år. Finder valget af formanden sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges som afløser, vælges første gang for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en næstformand samt fordeler funktionsområder Afholdelse af bestyrelsesmøder: Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden. Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første bestyrelsesmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde Tegning og beslutningsdygtighed: KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Side 5

11 Gruppe: 101 Dato: Side: 6 (7) VEDTÆGTER Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende Uforudsete forhold: Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet. 13 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende udvalgs sagsområde. Udvalgene har intet politisk ansvar. 14 Sekretariatet Sekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet. Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan. Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre. Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen. 15 Regnskab KDA's regnskabsår er kalenderåret. Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15. marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen årsrapporten. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har godkendt og underskrevet årsrapporten, udsendes den til medlemsorganisationerne. 16 Revision Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af hvilke den ene skal være medlem af KDA, medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 17 Formue KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål. Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer. Side 6

12 Gruppe: 101 Dato: Side: 7 (7) VEDTÆGTER Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal godkendes af bestyrelsen. 18 Vedtægtsændringer og eksklusion Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel. På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer. 19 Opløsning Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget. Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer dog ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer - i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent. Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for opløsning. Roskilde, den 17. september 2o11 sign. Helge Hald sign. Bent Holgersen formand dirigent Side 7

13 Gruppe: 102 Dato: Side: 1 (4) REGULATIV REGULATIV for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne. 1 Dette regulativ har hjemmel i 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 1. januar 2o12 forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA. Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsorganisationerne. KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation 2 medlemsorganisationerne på områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt. KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og hvert af deres medlemmer den fælles service, som KDA efter repræsentantskabets eller bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for medlemmer af KDA-organisationer. Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen og/eller organisationens medlemmer. 3 Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDAs vedtægter. Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlemsorganisationenes formål. Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA ikke i forhold til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab. Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet medlemsorganisationerne, er organisationsmedlemmer i KDA, jf. 4 stk. 2 i KDAs vedtægter. 4 Organisationsmedlemmernes rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet. Side 8

14 Gruppe: 102 Dato: Side: 2 (4) REGULATIV 5 FLYV står til rådighed for meddelelser og artikler i det omfang, det er muligt inden for bladets rammer, alt efter aftale med bladets redaktion i hvert enkelt tilfælde Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA: Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem i KDA er, om medlemmet direkte eller indirekte igennem sin klub har stemmeret i respektive medlemsorganisations anliggender. Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn, adresse og fødselsår. 2. Udmeldelse af medlemmer: Medlemmer kan udmeldes med en måneders varsel, når de ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i stykke 1. I særlige tilfælde kan aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf. 1o. 3.Kontingent: Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA: 1. Kontingent til KDA Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab. Terminer og måder for indbetaling af disse beløb aftales mellem KDA og den enkelte medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. 1o. Udebliver betaling efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen forfalder umiddelbart til betaling. 7 KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt: 1. at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri. 2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes sammensætning i respektive organisationer 3. at holde hinanden og FLYV orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt. KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i 2, 1. at udpege delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde at udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor er opfyldt Side 2

15 Gruppe: 102 Dato: Side: 3 (4) REGULATIV 2. at holde den enkelte medlemsorganisation opdateret om forhold i FAI og EAS der berører medlemsorganisationen 3. efter nærmere aftale med medlemsorganisationerne at arrangere tværfaglige kurser. Den enkelte medlemsorganisation påtager sig 1. at drage omsorg for, at ethvert medlem, jf. 6, stk. 1, af medlemsorganisationen er tilmeldt KDA. 2. at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet 3. at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe herom. 4. at indstille personer fra sin medlemskreds som KDA s delegerede og evt. observatører til FAI s sub- commisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde. 5. på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper i EAS 8 Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ, søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes med en aftale om problemets Iøsning. Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA's repræsentantskabsmøde. Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs bestyrelse denne beslutning. Denne be- slutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab. 9 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2o12 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA og medlemsorganisationerne. Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til 1o mellem KDA og de medlems- organisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse. For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til 1o mellem KDA og pågældende organisation. 1o Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler om: Side 3

16 Gruppe: 102 Dato: Side: 4 (4) REGULATIV Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation. 11 Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 17. september 2o11 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter. Roskilde, den 17. september 2o11 sign. Helge Hald Formand sign. Bent Holgersen Dirigent Side 4

17 Gruppe: 103 Dato: Side: 1 (1) BESTYRELSE Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til KDAs hjemmeside. Side 103

18 Gruppe: 104 Side: 1 (1) FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN Forretningsorden for KDA s bestyrelse 1. Bestyrelsen formulerer KDA s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er tilstede. 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende for- mands stemme afgørende. 6. Bestyrelsen varetager KDA s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet. 7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg. 8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden. 9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet. 1o. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der tilstræbes seks ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Vedtaget på bestyrelsesmødet den 18.o2.2o1o revideret 22.o5.2oo3 / jv revideret 11.o5.2oo6 / am revideret 3o.o5.2oo7 / am revideret 18.o2.2o1o / am Side 104

19 Gruppe: 105 Side: 1 (2) REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE KDA s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse Generelt Mødetyper: Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige myndigheder. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af et medlem af KDA s bestyrelse/generalsekretær. Hvem: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA s faste udvalg. Herudover øvrige medlemmer af KDA, der er godkendt af bestyrelsen/generalsekretæren til at deltage i bestemte møder. Godtgørelse: Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem/generalsekretær. Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende laveste takst. Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb. Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift til brobillet(ter) for en normal personbil. Generelt: Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer blandt andet, at man ved kørsel i egen bil - så vidt det er muligt - skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere.. Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning for at refusion kan finde sted, med mindre andet er aftalt. Afregningsskema: Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA s (ovennævnte) regler sker ved at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller km- afstand t/r - sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. Brug gerne formularen der findes på adressen under SEKRETARIAT. Side 105

20 Gruppe: 105 Side: 2 (2) REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE Særlige regler for KDA s bestyrelse Medlemmer af KDA s bestyrelse er økonomisk ansvarlige for deres respektive budgetter i henhold til kommissoriet for deres ansvarsområde. Hvis KDA s tilstedeværelse ved et arrangement af et bestyrelsesmedlem vurderes som hensigtsmæssig, kan det pågældende bestyrelsesmedlem selv træffe beslutning om deltagelse heri i koordination med generalsekretæren. KDA, den 13. februar 2oo4 Ajourført, 16.o1.2o12/am Side 106

21 Gruppe: 107 Dato: Side: 2 (2) PERSONALE Fast ansættelse: Tonny Henriksen generalsekretær / direktør, ansat april 2o15 Generalsekretæren er bemyndiget til at ansætte deltidsmedhjælp i spidsbelastningsperioder. Fælles bestemmelser: Der foreligger en ansættelsesaftale for alt ansat personale. Heraf fremgår det i hvilket omfang den enkelte medarbejder er ansat, herunder også adgang til fri telefon og IT-forbindelse. Kørselsomkostninger afregnes efter højeste takst for kørsel i egen bil, fastsat af ligningsrådet. Benyttes der lejet fly til transport, afregnes der med et beløb svarende til kørselsgodtgørelse + evt. broafgifter etc. Opholdsudgifter etc. refunderes efter regning. Side 107

22 Gruppe: 107 Dato: Side: 2 (2) Organisationsplan for KDA: Side 108

23 Gruppe: 107 Dato: Tidsplan for planlægning af repræsentantskabsmøde: Side: 2 (2) Dato Hvad OK Annoncering af repræsentantskabsmøde. (Tjek andres møder, etc.) Emner til pokaler. Orientering om årsberetning til indlægshavere. Dirigent udpeges og kontaktes. Regnskab afsluttes / budget udarbejdes. Regnskab underskrives og gøres klar til udsendelse. Indlæg til årsberetning sammenstilles og årsberetning laves i endelig udformning. Tjek af vedtægter / ændringer Materialet sendes til korrektur hos bestyrelsen (kort). Hvad Hvem Generelt FAI EASA EAS Teknikudvalg Luftrumsudvalg Miljø- og flyvepladsudvalg Uddannelsesudvalg Kommunikationsudvalg Sportsudvalg Redaktionsudvalg Flyvehåndbogen Rulemakinggruppen Lægesagkyndige Trafikstyrelsens gebyrudvalg Specialudvalget for transport Kontaktrådet for Trafikstyrelsen Rådet for Større Flyvesikkerhed Juridisk gruppe Repræsentant Teknisk Museum Luftsportens Dag Regnskab godkendes af bestyrelsen. Indstilling af pokalmodtagere. Inddragelse og klargøring af pokaler. Indkaldelse til formøde for direkte medlemmer. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde til medlemsunioner, bestyrelse, æresmedlemmer, revisor, dirigent samt orientering vedrørende tilmelding. Frist for indkomne forslag. Tilmeldinger modtages. Forplejning tilrettelægges dg Udsendelse af underskrevet regnskab og beretning til alle indbudte. - 0 dg Bestyrelsesmøde. Formøde direkte medlemmer. Repræsentantskabsmøde. Side 109

24 Gruppe: 111 Side: 1 (5) DANSK BALLONUNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : Kronhjortevej 4, 827o Højbjerg Telefon : Webadresse : E-mai l: formand<at>ballonunion.dk Tiltrædelsesaftale: o2-12-2o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 2o. september Hjemsted: Den til enhver tid valgte formands postadresse. 4. DBu er tilsluttet (KDA) og de derigennem tilhørende organisationer. 2. FORMÅL 1. DBu er interesse- og samarbejdsorganisation for aktive ballonpiloter, ballonklubber samt for perso- ner med interesse for ballonflyvning. 2. DBu virker for fremme af ballonsporten i Danmark, og at denne sport kan varetages under sikre og hensigtsmæssige former. 3. DBu er kontaktorgan mellem medlemmerne, KDA og myndighederne. 3. MEDLEMSKAB 1. Som aktive medlemmer (A-medlemmer) kan optages ballonpiloter med balloncertifikat. Et A- medlem,der mister certifikatet eller deponerer dette, kan fortsætte som A-medlem eller som I- medlem. Som interesse medlemmer (I-medlemmer) kan optages enhver anden person med interesse for ballonsporten. Side 110

25 Gruppe: 111 Side: 2 (5) DANSK BALLONUNION Som klubmedlemmer (K-medlemmer) kan optages aktive ballonklubber, der disponerer over én eller flere luftdygtige balloner tilmeldt DBu s værkstedsautorisation. 2. Ansøgning om optagelse som medlem sker ved indsendelse af indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Blanketten skal indeholde en gyldig adresse. Ballonklubber skal samtidig indsende klubbens vedtægter. Navne-, og adresseændringer skal straks meddeles DBu s sekretariat. Bestyrelsen bekræfter medlemsoptagelsen. 3. Udmeldelse af DBu skal ske ved brev eller som elektronisk post til bestyrelsen til en kontingentperiodes udløb med 1 måneds varsel. 4. Der pålægges A- og I- og K-medlemmer et unionskontingent, der betales helårs-, halvårs- eller kvartalsvis forud efter kassererens anvisning. Endvidere pålægges A-medlemmer samt I- medlemmer,der er elever, kontingent til KDA. Andre I-medlemmer kan tilvælge KDAmedlemsskab. 5. Kontingenter og gebyrer fastsættes på den ordinære generalforsamling. 6. Medlemmer med kontingentrestance har ingen stemmeret på DBu s generalforsamlinger. 4. GENERALFORSAMLINGEN 1. Generalforsamlingen er DBu s øverste myndighed. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned. 3. Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. A-medlemmer har både tale og stemmeret, mens K- og I-medlemmer alene har taleret. 4. Et A- eller I-medlem kan afgive stemme for et andet A-medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem må dog benytte mere end to fuldmagter. 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af formand for bestyrelsen i ulige år. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Valg af CIA repræsentant og suppleant. 1o. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer: a) Kontingent for A-medlemmer b) Kontingent for I-medlemmer c) Kontingent for K- medlemmer d) Gebyrer 11. Eventuelt. (Beslutninger kan ikke tages herunder) 6. Referat af generalforsamlingen udarbejdes af en på generalforsamlingen valgt referent. Referatet underskrives af referenten og dirigenten. Referatet offentliggøres for medlemmerne på Unionens hjemmeside Side 2

26 Gruppe: 111 Side: 3 (5) DANSK BALLONUNION 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller hvis mindst 1/3 af A- medlemmerne skriftligt eller med elektronisk post anmoder bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter anmodning herom er modtaget. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mellem 4 og 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. 8. Enhver generalforsamling indkaldes som elektronisk post til den af medlemmet opgivne adresse med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af tid og sted. Indkaldelsen offentliggøres også på Unionens hjemmeside. 9. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes pr. følgende til orientering for medlemmerne: 1. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode. 2. DBu's regnskab for det forløbne regnskabsår. 3. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet. 4. Forslag som medlemmer ønsker behandlet. 1o. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og opløsning af DBu afgøres ved simpel stemmeflertal. 11. Til ændringer af vedtægterne samt til DBu s opløsning fordres 2/3 af de stemmeafgivendes antal. Disse 2/3 skal dog mindst udgøre 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær general- forsamling med dette ene punkt på dagsordenen. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændring eller DBu s opløsning vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 12. Dirigenten eller mindst 3 A-medlemmer kan forlange skriftlig afstemning. 5. BESTYRELSEN 1. Bestyrelsen er unionens daglige ledelse. 2. Valgbare til bestyrelsen er alene A- og I-medlemmer. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder formanden, der vælges særskilt i ulige årstal. 2 be- styrelsesmedlemmer vælges i henholdsvis ulige og lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde. Side 3

27 Gruppe: 111 Side: 4 (5) DANSK BALLONUNION Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny for- mand, der fungerer indtil næste generalforsamling. 5. På generalforsamlingen vælges endvidere for ét år ad gangen: 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisorsuppleant De i 5 stk. 2 nævnte krav til valgbarhed stilles ikke til revisor og revisorsuppleant. 6. Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmødet forudsætter, at mindst 3 stemmer kan afgives. 7. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme (og i hans fravær næstformandens stemme) afgørende. 8. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder pr. år. 9. Faste dagsordenpunkter på bestyrelsens møder er: 1. Referat fra sidste møde og godkendelse af dette. 2. Gennemgang af sager til orientering. 3. Behandling af indkomne og igangværende sager. 4. Udvalgene. 5. Sikkerhed. 6. Fastsættelse af næste møde. 7. Eventuelt. 1o. På bestyrelsens møder kan såvel A- som I-medlemmer deltage som observatører. I forbindelse med behandling af personfølsomme sager kan bestyrelsen dog afholde lukkede møder. 11. Har et medlem ved sin handling eller adfærd skadet DBu og/eller ballonsporten i almindelighed, kan bestyrelsen fratage det pågældende medlems sportslicens eller ekskludere medlemmet. En beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes på førstkommende ordinære ge- neralforsamling, jfr. 4 stk Bestyrelsen udfærdiger referat af møderne. Disse offentliggøres for medlemmerne på Unionens hjemmeside. 13. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Til hvert udvalg vælger bestyrelsen en formand. I alle udvalg skal der sidde mindst et A- medlem. Følgende udvalg er stående udvalg: Side 4

28 Gruppe: 111 Side: 5 (5) DANSK BALLONUNION Sportsudvalget Uddannelsesudvalget Teknisk udvalg Sportsudvalget har til opgave at varetage arbejdet med unionens sportslige aktiviteter, specielt be- handlingen af rekorder og mesterskaber. Udvalget koordinerer i øvrigt bl.a. stævner og sommer- lejre. Uddannelsesudvalget har til opgave at varetage unionens uddannelsespolitik og at evaluere og ajourføre uddannelsesgrundlaget på alle områder i samarbejde med relevante instanser. Teknisk udvalg har til opgave at varetage unionens materielpolitik og at opsamle, behandle og vi- dereformidle viden om tekniske og sikkerhedsmæssige forhold i samarbejde med relevante instanser. Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen orienteret om det arbejde, der foregår i udvalgene. Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsens behandling af udvalgenes sager. Udvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret, hvis de samtidig er medlem af bestyrelsen. 6. REGNSKAB 1. DBu s regnskab er kalenderåret. 2. Regnskabet føres af kassereren. 3. DBu s pengebeholdning indestår på bankkonti. 7. TEGNINGSRET OG HÆFTELSE 1. DBu forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen. 2. Bestyrelsen kan meddele kassereren sædvanlig kontofuldmagt. 3. Et medlem hæfter alene med sit kontingent. Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2o1o. HS Side 5

29 Gruppe: 112 Side: 1 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : Idrættens hus Brøndby Stadion 2o, 26o5 Brøndby Telefon : Webadresse : dfu<at>dfu.dk Tiltrædelsesaftale: o5-12-2o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: Navn og formål stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU s hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund. DFU s organer og medlemmer er underlagt Danmarks Idræts-Forbunds love. Ingen klub/center under DFU må i sit navn indeholde ordet Danmark eller dansk. 2 DFU s formål er at fremme faldskærmssporten i Danmark blandt andet ved at - koordinere og understøtte arbejdet i DFU s klubber Side 6

30 Gruppe: 112 Side: 2 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION - udvælge og træne Danmarks faldskærmslandshold til konkurrence - opfordre til sammenhold mellem alle personer med interesse for faldskærmsspring. - arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden for faldskærmssport. - repræsentere dansk faldskærmssport officielt udadtil blandt andet overfor myn- dighederne, specielt Statens Luftfartsvæsen. stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 mod stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 Medlemmer 3 Som medlem af DFU kan optages faldskærmsklubber, der har mindst 25 aktive medlemmer og råder over egen miljøgodkendt springplads. Repræsentantskabet kan beslutte at optage faldskærmscentre som medlemmer på konkret forhandlede vilkår. En klub eller et faldskærmscenter, der ønsker at indtræde i DFU, skal til DFU s bestyrelse indsende en begæring vedlagt klubbens/centrets vedtægter, formandens/lederens navn og adresse samt fortegnelse over navn, adresse og fødselsdato over klubbens/centerets medlemmer. Klubbernes/centrenes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der strider DFU s eller Danmarks Idræts-Forbunds love og bestemmelser. Ændringer i klubbernes/centrenes vedtægter skal inden 14 dage indsendes til DFU s bestyrelse. Skift af formand i klubber/centre skal inden 14 dage meddeles til DFU. DFU s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. Klubberne/centrenes og deres medlemmer har pligt til at efterkomme de bestem- melser, der træffes af DFU s og Danmarks Idræts-Forbunds organer i henhold til disse organisationers love. Unionens organer DFU s organer er følgende : 4 stk. 1 Side 2

31 Gruppe: 112 Side: 3 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION 1. Repræsentantskab 2. Bestyrelse 3. Ordensudvalg 4. Lovfortolkningsudvalg 5. Tekniske udvalg Repræsentantskab stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 5 Repræsentantskabet er DFU s højeste myndighed. Hver klub/center har én repræsentant. Hver klub/center har én stemme for hver påbegyndt 5o medlemmer i forhold til klub- bens/centrets medlemstal pr. 31. december forud for repræsentantskabsmødet. En repræsentant kan give et andet medlem fra sin klub/center skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Hvis en klub/center er i restance overfor DFU, mister den retten til at stemme på repræsentantskabsmødet. Afholdelse af repræsentantskabs- og formandsmøder 6 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal. I oktober eller november måned afholdes formands- og budgetmøde mellem DFU s bestyrelse og formændene for klubber/centre og de tekniske udvalg. På mødet fore- lægges bestyrelsens udkast til budget for det kommende år. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det begæres af - DFU s formand - et flertal af DFU s bestyrelse - mindst 1o repræsentanter Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 6 og højst 8 ugers varsel. Side 3

32 Gruppe: 112 Side: 4 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 5 Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. 7 stk. 1 Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. stk. 2 Dirigenten afgør endeligt alle behandlings- og afstemningsspørgsmål. Dagsorden for repræsentantskabsmøde 8 stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning fra formand. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse. 6. Valg af formand. 7. Valg af næstformand. 8. Valg af økonomiansvarlig. 9. Valg af teknisk sekretær. 1o. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. 12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant. 13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 14. Eventuelt. Stk. 2 Forslag skal for at kunne vedtages være DFU i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Stk. 3 Repræsentanter og medlemmer af DFU s bestyrelse og udvalg har taleret under hele repræsentantskabsmødet. Under eventuelt har desuden inviterede gæster taleret. Dirigenten kan i konkrete situationer, hvor det skønnes relevant, tildele andre taleret.. Stk. 4 Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne have modtaget: 1. Dagsorden. Side 4

33 Gruppe: 112 Side: 5 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION 2. Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers/centres stemme- antal. 3. Revideret regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. DFU s forvaltning 9 stk. 1 DFU s bestyrelse består af 6 personer. 1. Formand. 2. Næstformand. 3. Teknisk sekretær. 4. Økonomiansvarlig. 5. Bestyrelsesmedlem. 6. Bestyrelsesmedlem. stk. 2 stk. 3 Stk. 4 stk. 5 stk. 6 Til bestyrelsen kan vælges personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU. Formand, næstformand, teknisk sekretær og økonomiansvarlig vælges hver for sig for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og økonomiansvarlig. De to andre bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person, og de to personer, der opnår flest stemmer, er valgt. Bestyrelsen fordeler selv disses bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en anden i stedet. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næsteformanden som formand. For de øvrige bestyrelsesposter beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles. 1o Side 5

34 Gruppe: 112 Side: 6 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 Bestyrelsen leder DFU under ansvar overfor repræsentantskabet og træffer afgørelse i alle spørgsmål, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i vedtægterne. Bestyrelsen kan uddelegere spørgsmål til afgørelse i de tekniske udvalg eller beslutte at henskyde et spørgsmål til afgørelse i repræsentantskabet. Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes til- møde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller bestyrelsesmødet er lovligt indkaldt, og mindst 4 medlemmer er til stede. Hvis der umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, hvor der ikke har været mødt minds 4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er de bestyrelsesmedlemmer, der møder på det andet møde, beslutningsdygtige uanset antal fremmødte. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Hvis formanden fratræder under en valgperiode, fungerer næstformanden som formand i resten af valgperioden. Hvis et andet bestyrelsesmedlem fratræder under en valgperiode, beslutter bestyrelsen, hvorledes de resterende medlemmer skal fordele pladserne mellem sig resten af valgperioden. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Daglige forretninger og regnskabsforhold 11 stk. 1 stk. 2 DFU tegnes af formanden og næstformand sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem. Daglig administration varetages af DFU s kontor. stk. 3 Økonomiske enkeltdispositioner over 5oo.ooo kr. skal godkendes af repræsentantskabet. Side 6

35 Gruppe: 112 Side: 7 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 4 stk. 5 stk. 6 DFU s regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen træffer beslutning om anbringelse af DFU s midler. De valgte revisorer skal løbende gennemgå regnskabet og fremkomme med bemærkninger og indstillinger til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet. Bestemmelser vedrørende forseelser 12 stk. 1 DFU s bestyrelse kan pålægge en organisation eller enkeltperson under DFU sanktioner for: 1. overtrædelse af love eller andre bestemmelser eller anvisninger givet af ansvarshavende ledere ved springvirksomhed, 2. usportslig adfærd, 3. grov uagtsomhed eller hensynsløshed under springvirksomhed, ved omgang med materiel eller ved ophold på springplads, der har medført fare for skade på andres eller eget liv, helbred eller materiel. stk. 2 stk. 3 Sanktionerne kan være: 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel 2. idømmelse af bøde ikke over 1.5oo kr. 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, herunder økonomisk tab for DFU 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter 5. for så vidt angår enkeltpersoner: udelukkelse fra DFU 6. for så vidt angår klubber/centre: indkaldelse til repræsentantskabsmøde med henblik på beslutning om udelukkelse 7. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder Bestyrelsens kompetence gælder alle forseelser begået i Danmark samt forseelser begået i udlandet i forbindelse med repræsentation af DFU ved konkurrencer eller andre arrangementer. 13 Side 7

36 Gruppe: 112 Side: 8 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 Inden afgørelse træffes, skal bestyrelsen give den, som sagen drejer sig om, lejlighed til at udtale sig. Til brug ved behandlingen af en sag efter 12 har de implicerede organisationer eller personer pligt til at meddele DFU s bestyrelse alle de oplysninger, herunder økonomiske, som bestyrelsen skønner nødvendige for sagens oplysning. Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort udfra de øvrige oplysninger i sagen. Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt til den organisation eller person, som sagen drejer sig om. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde vejledning om reglerne for indbringelse for ordensudvalget, jf stk. 1 Følgende af bestyrelsens afgørelser kan indbringes for ordensudvalget: 1. Bøde eller erstatning over 1.ooo kr. 2. Udelukkelse af enkeltpersoner længere end 3 måneder. 3. Inddragelse af certifikater eller rettigheder længere end 3 måneder. stk. 2 stk. 3 stk. 4 I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det. Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4 uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen, jf. 13 stk. 4. Indbringelse for ordensudvalget har ikke opsættende virkning på afgørelsen, med mindre ordensudvalget beslutter det. Ordensudvalget stk Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist. Side 8

37 Gruppe: 112 Side: 9 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet. Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU. Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU s bestyrelse eller et af DFU s andre udvalg. Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget. 16 stk. 1 Ordensudvalgets opgaver er: 1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det. 2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU. 3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU s love og andre bestemmelser. stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om: 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel, 2. idømmelse af bøde ikke over 1.5oo kr. 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter, 5. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU, 6. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder. 17 stk. 1 stk. 2 Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i 13. Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. Side 9

38 Gruppe: 112 Side: 10 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 3 stk. 4 Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen, der skal være begrundet. Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts Forbunds appeludvalg. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette. De tekniske udvalg 18 stk. 1 Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal tekniske udvalg. Konkurrencer stk. 1 stk. 2 stk Der afholdes Danmarksmesterskab én gang årligt. Danmarksmesterskaberne afholdes i overensstemmelse med Danmarks Idræts- Forbunds bestemmelser om Danmarksmesterskaber og Federation Aeronautique Internationales bestemmelser om verdensmesterskaber. Bestyrelsen beslutter, i hvilke discipliner der skal afholdes Danmarksmesterskaber. 2o stk. 1 Der afholdes årligt mindst én yderligere konkurrence i de samme discipliner som Danmarksmesterskaberne. Kontingent 21 stk. 1 stk. 2 Klubberne/centre betaler kontingent for hvert klub-/centermedlem. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Side 10

39 Gruppe: 112 Side: 11 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION stk. 3 Kontingent betales kvartalsvis bagud og skal være indbetalt senest den 2o. i månederne januar, april, juli og oktober. Lovændringer stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 1 stk. 2 stk Ændring af DFU s vedtægter kan kun besluttes af repræsentantskabet. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for vedtægtsændringen. Hvis ændringen ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor ændringen kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for den. 23 Udelukkelse af en klub/center kan kun besluttes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde. Udelukkelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelsen. Hvis udelukkelse ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor udelukkelse kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelse. 24 Opløsning af DFU kan kun besluttes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde særligt indkaldt med dette formål. Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning. Hvis opløsning ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, Side 11

40 Gruppe: 112 Side: 12 (12) DANSK FALDSKÆRMS UNION hvor opløsning kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning. stk. 4 Hvis DFU opløses, tilfalder DFU s midler Danmarks Idræts-Forbund. Ovenstående vedtægter er vedtaget på DFU s repræsentantskabsmøde den 14. marts 2oo9. Side 12

41 Gruppe: 113 Side: 1 (5) DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : KDA-Huset, Lufthavnsvej 28, 4ooo Roskilde Telefon : o9 Webadresse : dhpu<at>dhpu.dk Tiltrædelsesaftale: o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: Vedtægter for Dansk Hanggliding og Paragliding Union 1 Navn og hjemsted Unionens navn er Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU), og den er hjemmehørende på sekretariatets adresse. 2 Formål Unionens formål er at fremme hanggliding og paragliding i Danmark ved blandt andet gennem uddannelse og kontrol med flyvning og materiel at virke for flyvesikkerheden. Herunder at afholde mesterskaber, udgive oplysende publikationer og varetage de tilsluttede klubbers interesser. 3 Organisatorisk opbygning A. Medlemmer Medlemmer af unionen er personer, som er tilsluttet en klub under DHPU. Alle medlemmer er underkastet unionens love og bestemmelser. B. Klubber Enhver dansk hangglider- og paragliderklub kan optages i unionen. I klubbens navn må ordene Dansk eller Danmark ikke indgå. Side 13

42 Gruppe: 113 Side: 2 (5) DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION For at opnå stemmeret ved DHPUs årlige repræsentantskabsmøde skal klubben dog have mindst 1o medlemmer. I klubbens vedtægt skal indgå følgende tekst: "Forud for det årlige repræsentantskabsmøde, eller et eventuelt ekstraordinært repræsentant- skabsmøde i DHPU, indkalder klubben til et møde, hvor den fra DHPU modtagne indkaldelse og eventuelle forslag til afstemning fremlægges medlemmerne til gennemgang og behandling. Såfremt der på mødet findes et flertal for, at der fra klubben sendes repræsentant/er til det forestående DHPU repræsentantskabsmøde, vælges repræsentant/er, der får rejseudgifterne i forbindelse med DHPU-mødet dækket af klubben." C. Repræsentantskab DHPUs højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilsluttede klubber. Klubberne må stille med en repræsentant for hver påbegyndt 2o medlemmer refererende til den sidst gennemførte medlemsoptælling til Danmarks Idræts-Forbund, dog højst 3 repræsentanter. Hver repræsentant, der normalt har een stemme, må via fuldmagt fra andre repræsentanter højst råde over 3 stemmer. D. Bestyrelse Unionens daglige ledelse vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen skal samlet bestå af minimum 2 paraglidere og minimum 2 hangglidere, hvis det er muligt af finde kandidater. Formanden vælges af repræsentantskabet for ét år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift med 2 på lige årstal og 2 på ulige årstal. År hvor det ikke er muligt at vælge denne sammensætning, kan nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kun vælges for 1 år. Desuden vælger repræsentantskabet 2 suppleanter for ét år ad gangen. For såvel formand som bestyrelsesmedlemmer gælder det, at genvalg kan finde sted. Formanden udpeges på repræsentantskabsmødet, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Hvis formanden får forfald inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen af sin midte en formand, der virker frem til næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, deltager. I tilfælde af formandens forfald, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som konstitueret formand, der indtræder i hans sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Referat fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmesiden og gerne helt eller delvis ved hjælp af andre af DHPU s medier. E. DHPU's amatør- og ordensudvalg Side 2

43 Gruppe: 113 Side: 3 (5) DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION Amatør- og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to medlemmer samt 2 suppleanter. Regler for amatør- og ordensudvalget fastlægges af DHPUs repræsentantskab. F. Eliteudvalg for hanggliding og paragliding. Repræsentantskabet nedsætter hvis det er muligt eliteudvalg og vælger landstræneren, talenttræneren samt 2 medlemmer, til hvert eliteudvalg. Eliteudvalgene aflægger 1 gang årligt beretning til bestyrelsen og repræsentantskab. Eliteudvalgene skal lægge budget minimum 1 gang årligt. G. Budgetmøde Økonomiudvalg eller Bestyrelsen afholder et budgetmøde en gang årligt midt i november, hvor udvalg og klubber har mulighed for at sende repræsentanter til planlægning af budget med bestyrelsen og økonomiudvalg. Dato for budgetmøde skal meddeles på repræsentantskabs- mødet. Alle udvalg og støttemodtagere skal sende deres budget og beskrivelse for efterfølgende år til sekretariatet, inden 4 uger før budgetmødet. Afstemninger på budgetmødet om forslag, budget eller dele af budget afgøres med simpelt flertal. Klubber får stemmer efter regler for repræsentantskabsmødet og formænd for udvalg og bestyrelsen får 1 stemme pr. person. Det vedtagne budget offentliggøres hurtigst muligt i DHPU medier og mail til klubber efter budgettet er færdigbehandlet. Budget skal endeligt fremlægges på repræsentantskabsmødet, hvor repræsentantskabsmødet skal godkende budget ved simpelt flertal, før valg af ny bestyrelse. 4 Repræsentantskabsmødet Der skal afholdes repræsentantskabsmøde een gang om året, den sidste lørdag i februar eller den første lørdag i marts. Datoen meddeles på unionens hjemmeside senest 1. december året før afholdelse, andre nyhedsmedier og mail bør også benyttes. Indkaldelse til mødet skal ske til klubberne på mail med mindst 3 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen, skal klubberne have alle forslag, der skal behandles ved repræsentantskabsmødet. Forslag og indbydelse skal offentliggøres på hjemmeside. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal, uanset hvor mange repræsentanter, der er mødt. Beslutninger om ændringer i unionens love og vedtægter kræver dog 2/3 stemmeflertal. Såfremt blot een repræsentant ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt. Forslag til repræsentantskabet kan ikke indeholde økonomiske støtteordninger eller specialtilskud til enkeltpersoner eller klubber. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige med originale underskrifter. De skal være unionens sekretariat i hænde senest på den første arbejdsdag i januar. Repræsentantskabsmødet skal på ulige årstal afholdes på Sjælland og på lige årstal i Jylland eller på Fyn. Side 3

44 Gruppe: 113 Side: 4 (5) DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Et hvert medlem af DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet. Dagsorden på det ordinære repræsentantskabsmøde: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens årsberetning. 3. Godkendelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag samt program og budget. 5. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor. 7. Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPUs amatør- og ordensudvalg. 8. Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter. 9. Eventuelt. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det kræves af et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentanterne. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel, og dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 5 Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret dvs. fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal underskrives af kasserer og den eksterne revisor. Den eksterne revisor skal modtage det afsluttede regnskab senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Den eksterne revisor skal revidere regnskabet, bekræfte tilstedeværelsen af unionens aktiver og udarbejde beretning til det ordinære repræsentantskabsmøde. Den interne revisor kan bistå kasserer og den eksterne revisor i forbindelse med revisionen. Den interne revisor skal endvidere fungere som kritisk revisor overfor DHPUs repræsentant- skab. Det ureviderede regnskab fremsendes til klubberne senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestemmelser om DHPU s reservefond Hvis DHPU s årsregnskab udviser et overskud, skal 5o procent af dette overskud henlægges i en reservefond. Fondets midler må gerne anbringes i let omsættelige og sikre papirer. Anvendelse af fondets midler må kun ske til vigtige formål, der har grundlæggende betydning for DHPU s eksistens eller virke, og kun efter en repræsentantskabsbeslutning. Fondets midler må ikke benyttes, hvis den ordinære drift kan inddække disse formål. Hvis årsregnskabet ved det ordinære repræsentantskabsmøde udviser et underskud, skal det normalt vedtages at overføre dette underskud til næste år, men det kan inddækkes med op til 25 procent af fondets værdi i årsregnskabet. Denne beslutning kræver et flertal i repræsentantskabet. Ændringer i disse regler skal ske ved et flertal i repræsentantskabet. Side 4

45 Gruppe: 113 Side: 5 (5) DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION 6 Tegning Unionen tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle eller varige fuldmagter. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, må kun finde sted efter en repræsentantskabsbeslutning. Køb, salg eller pantsætning af løsøre må kun finde sted indenfor rammerne af det af repræsentantskabet vedtagne budget. 7 Bestemmelser vedrørende forseelser Forseelse begået af enkeltmedlemmer eller klubber, der ved sin handling overtræder DHPUs bestemmelser, tilsidesætter elementære sikkerhedskrav eller på anden måde modarbejder DHPUs interesser, kan af bestyrelsen straffes med bøde, fratagelse af diplom/bevis i en given periode eller udelukkelse fra DHPU. En kortfattet rapport om sådanne sager skal offentliggøres i på unionens hjemmeside. En idømt straf kan ankes til DHPUs amatør- og ordensudvalg. 8 Opløsning af unionen Bestemmelse om unionens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbernes stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede. På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med unionens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af unionens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. 9 Danmarksmesterskaber Kun danske statsborgere kan nomineres ved DHPU s Danmarksmesterskaber. Seneste revision: 6. marts 2o1o. Side 5

46 Gruppe: 114 Side: 1 (5) DANSK KUNSTFLYVER UNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : Gundsølillevej 2o, 4ooo Roskilde Telefon : 2133o579 Webadresse : morten.hartvig.hansen<at>gmail.com Tiltrædelsesaftale: o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: Vedtægter for Dansk Kunstflyver union (DKFU) 1 NAVN & OPRINDELSE Unionens navn er DANSK KUNSTFLYVER UNION (DKFU) og er stiftet d. 7. november 197o. 2 FORMÅL DKFU er en landsorganisation, hvis formål er at fremme interessen for kunstflyvning i Danmark med flyvesikkerhed som stadigt delmål. DKFU skal udadtil repræsentere dansk kunstflyvning samt stå for landskonkurrenceaktiviteterne, herunder udvælgelse af ledere og dommere samt udfærdigelse af flyveprogrammer. Unionen skal virke som mellemled mellem medlemmerne og jævnligt udgive informationer. 3 TILKNYTNINGSFORHOLD DKFU er tilknyttet (KDA) og er derigennem medlem af Federation Aeronautique Internationale (FAI). Rettigheder og forpligtelser overfor KDA fremgår af overenskomst indgået mellem KDA og DKFU. 4 MEDLEMMER Side 6

47 Gruppe: 114 Side: 2 (5) DANSK KUNSTFLYVER UNION Medlemmer af DKFU består af: Æresmedlemmer Aktive medlemmer Støttemedlemmer Klubmedlemmer Æresmedlemmer udpeges i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle DKFU s aktiviteter. Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker en fast tilknytning til DKFU uden umiddelbart at kunne deltage i DKFU s arrangementer medmindre bestyrelsen bestemmer andet. Klubmedlemmer, som er selvstændige kunstflyveklubbers medlemmer, deltager på lige fod med aktive medlemmer. 5 MEDLEMSKAB Medlemskab af DKFU kan ophøre ved Skriftlig udmeldelse til DKFU s formand med 1 måneds varsel til 28/2. Mundtlig meddelelse overfor 2 af bestyrelsens medlemmer med samme varsel. Kontingentrestance på mere end 3 måneder, trods påkrav. Ved ophør af medlemskab eller eksklusion fra en tilsluttet medlemsklub. Ved ophør af medlemskab bortfalder det pågældende medlems medejerskab til unionens for- mue og til forudbetalt kontingent. 6 KONTINGENT 1.Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 2. Aktive og støttemedlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på Landsmødet. 3. Klubberne betaler et fælleskontingent for sine medlemmer i henhold til den indgåede aftale mellem DKFU og klubben. 4. Kontingentet betales halvårsvis forud hvert år 1. februar og 1. august 7. RET TIL DELTAGELSE I ARRANGEMENTER 1.Æresmedlemmer og aktive medlemmer har adgang til at deltage i alle arrangementer tilrettelagt af DKFU samt til at benytte til rådighed værende materiel, under hensyntagen til de givne regler herfor. 2. Støttemedlemmer har kun adgang til at deltage i arrangementer tilrettelagt og/eller sponsoreret af DKFU i det omfang bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde bestemmer. 3. Støttemedlemmer har krav på at få tilsendt alle informationsmeddelelser, som udgives af DKFU. 4.Klubmedlemmer deltager i DKFU-arrangementer i henhold til den indgåede aftale mellem DKFU og klubben. Side 2

48 Gruppe: 114 Side: 3 (5) DANSK KUNSTFLYVER UNION 8. LANDSMØDET 1.Landsmødet er DKFU s øverste myndighed. Landsmødet ledes af en af bestyrelsen indstillet dirigent, som ikke nødvendigvis behøver at være medlem af DKFU. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling med mindre han måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til Landsmødets afgørelse. 2. Til Landsmødet har samtlige unionens medlemmer adgang. 3.Stemmeret: Æresmedlemmer, aktive medlemmer og klubber har stemmeret ved Landsmødet. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Medlemmer i kontingent restance har ikke stemmeret Æresmedlemmer har en stemme Aktive medlemmer har en stemme Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved Landmødet og er ikke valgbare Klubber har 1 stemme pr. påbegyndt 1o medlemmer. 4.På Landsmødet afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed (jf. dog pkt. 8.5 om ændring af love, eksklusion samt 16 vedrørende unionens opløsning) 5. Ændringer i DKFU s love kræver at mindst en tredjedel af DKFU s medlemmer er til stede. Beslutninger skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det tilstrækkelige antal stemmer ikke være til stede, men forslaget dog bliver vedtaget med nævnte majoritet skal bestyrelsen indkalde til et EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE. På dette Ekstraordinære Landsmøde kan lovændringer vedtages med mindst to tredje- dele af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. 6. Der føres protokol over Landsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den på mødet fungerende formand, og har derefter fuld beviskraft. Protokollen skal opbevares hos formand eller næstformand. 9 ORDINÆRT LANDSMØDE 1. Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i Danmark i november måned. 2. Indkaldelse til Ordinært Landsmøde skal ske til alle medlemmer skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen. 3. Følgende dagsorden behandles: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af regnskab til decharge og budget til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant 7. Valg af revisor og 1 suppleant 8. Eventuelt Side 3

49 Gruppe: 114 Side: 4 (5) DANSK KUNSTFLYVER UNION 4. Forslag fra medlemmer, der tilsigter at tilvejebringe en Landsmødebeslutning under pkt. 4 skal fremgå af indkaldelsen til det ordinære Landsmøde. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. 1o. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE Ekstraordinært Landsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af Unionens medlemmer begærer dette ved skriftlig henvendelse med angivelse af spørgsmål, som ønskes behandlet. Indkaldelse til et af DKFU s medlemmer lovligt begæret Ekstraordinært Landsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse udsendes skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel og skal indeholde tid og sted for afholdelsen af det ekstraordinære Landsmøde som bestemt af bestyrelsen samt dagsorden med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet. 11 DKFU s BESTYRELSE Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som for en 2-års periode vælges af Landsmødet. Formanden vælges af Landsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges således, at kun 2 medlemmer er på valg hvert år. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden, eller alle bestyrelsesmedlemmer uden formand er tilstede. Bestyrelsesmøder afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder herom dog mindst én gang om året. Unionen forpligtiges ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden. Til den daglige drift kan bestyrelsen meddele kassereren begrænset prokura. 12 REGNSKAB DKFU s regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8. Inden 1. oktober skal det afsluttede regnskab tilstilles revisoren, der senest d. 15/1o afleverer det forsynet med revisionspåtegninger til bestyrelsen. Det reviderede og af bestyrelsen påtegnede regnskab skal være fremlagt for medlemmernes senest den 22/1o. Regnskabet skal tilsendes medlemmer som ytrer ønske herom. 13 REVISION Til at revidere kasser, bogføring og regnskab vælges 1 revisor på det ordinære landsmøde. Revisoren skal være medlem af Unionen. 14 FORMUE Dansk Kunstflyver Unions formue skal altid og udelukkende tjene DKFU s formål. Kontante Side 4

50 Gruppe: 114 Side: 5 (5) DANSK KUNSTFLYVER UNION midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal anbringes i et solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse) eller i børsnoterede obligationer. Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen kræver bestyrelsens godkendelse. Alle pengeeffekter (bankbøger, værdipapirer m.v.) som DKFU ejer skal så vidt muligt være noteret på Dansk Kunstflyver Unions navn. 15 UFORUDSETE FORHOLD Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse love er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn under ansvar for Landsmødet. 16 OPLØSNING Beslutning om Dansk Kunstflyver Unions opløsning kan kun træffes på et Landsmøde, der er indkaldt med forslag herom på dagsordenen. Landsmødet kan kun træffe beslutning om opløsning, hvis mindst halvdelen af DKFU s stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutning om opløsning kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning. Er Landsmødet ikke beslutningsdygtigt i spørgsmålet om opløsning af Unionen, indkalder bestyrelsen til Landsmøde med kun det ene punkt på dagsordenen. På dette Landsmøde kan beslutning om opløsning træffes med tre fjerdedele af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Beslutning om anvendelse af DKFU s formue skal træffes af det Landsmøde, som beslutter opløsningen. Ved beslutningen om anvendelse af DKFU s formue træffes afgørelsen ved almindelig stemmeflerhed. Denne paragraf kan kun ændres efter de samme regler som gælder for opløsning. Således vedtaget på Landsmødet d. 19/ Side 5

51 Gruppe: 115 Dato: Side: 1 (7) Dansk Motorflyver Union STAMOPLYSNINGER: Adresse : Limfjordsgade 121, Gjøl, 944o Aabybro Telefon : o Webadresse : mail<at>flyvdmu.dk Tiltrædelsesaftale: o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Navn Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). 2 Hjemsted Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid siddende formands adresse. 3 Formål Unionen er upolitisk og har til formål: Side 6

52 Gruppe: 115 Dato: Side: 2 (7) Dansk Motorflyver Union 1. At fremme motorflyvningen i Danmark, 2. At arbejde for overførelse af opgaver, kontrol og tilsynsopgaver fra myndighederne, 3. Gennem forhandlinger med respektive myndigheder at arbejde for regler og bestemmelser, der tjener til fremme af motorflyvningen i Danmark, 4. Til stadighed at virke for flyvesikkerheden gennem forbedrede uddannelsesmetoder og kontrol med flyvning og materiel, 4 Organisatorisk opbygning Som medlem af Dansk Motorflyver Union kan optages enhver dansk motorflyveklub eller motorflyveafdeling. Alle bestyrelsesmedlemmer i motorflyveklubben eller motorflyveafdelingen skal være medlem af DMU, medmindre de ikke er i besiddelse af gyldigt certifikat Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret kan optages enkeltpersoner og andre med tilknytning til motorflyvning. Der opkræves for denne gruppe af medlemmer et administrationsbidrag, fastsat af DMU s bestyrelse De til DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at tilmelde samtlige medlemmer der er i besiddelse af PPL-certifikat og/eller CPL certifikat samt elever, der har påbegyndt praktisk flyvning til PPL certifikat. Det tillades de til DMU tilsluttede klubber at have andre medlemmer, som ikke har PPL- og/eller CPL certifikat eller ikke er aktive inden for flyvning. Tilmelding af disse medlemmer til DMU er frivillig. Såfremt en DMU tilsluttet klub optager et medlem, der også er medlem i en anden DMU tilsluttet klub, og derigennem betaler kontingent til DMU, kan den pågældende optages uden at betale yderligere kontingent til DMU De til DMU tilsluttede klubber er forpligtiget til på opfordring af DMU at indsende medlemslister hvert år pr.1/12. De til DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at overholde bestemmelserne i Unionshåndbogen. Side 2

53 Gruppe: 115 Dato: Side: 3 (7) Dansk Motorflyver Union 5 Ordinært repræsentantskabsmøde Dansk Motorflyver Union, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet, afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 3o. april. Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde med 4 ugers skriftligt varsel til medlemsklubbernes senest opgivne adresser med angivelse af tid og sted for mødet. Forslag, som medlemsklubberne ønsker behandlet på unionens repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til unionen senest 2 uger før mødets afholdelse. Det påhviler Dansk Motorflyver Unions bestyrelse, senest samtidig med indkaldelsen, at udsende følgende til orientering for medlemsklubberne før repræsentantskabsmødet: 1. unionens beretning om den forløbne periode 2. forslag, som unionens bestyrelse ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet Senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender Dansk Motorflyver Union forslag til repræsentantskabsmødet, til samtlige medlemsklubber til orientering. Unionens regnskab for det forløbne regnskabsår skal være ude hos medlemsklubberne senest 1 uge før mødets afholdelse. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og vedtægtsændringer Dansk Motorflyver Unions bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dansk Motorflyver Union er pligtig at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst 1/3 af samtlige medlemsklubber ønsker det. Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indsendes skriftligt af medlemsklubbeme til unionen med motiveret dagsorden indeholdende ønskede forhandlingsemner. Senest 2 uger efter begæringens modtagelse skal Dansk Motorflyver Unions bestyrelse foranledige mødet indkaldt med mindst 2 ugers skriftligt varsel til samtlige tilsluttede medlemsklubber, til afholdelse senest 8 uger efter begæringens modtagelse, med oplysning om tid, sted og dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 7 Formandsmøde Side 3

54 Gruppe: 115 Dato: Side: 4 (7) Dansk Motorflyver Union Der holdes møde med DMU klubbernes formænd i efteråret, senest den 3o. november. På mødet behandles handlingsplan og budget, herunder indstilling af kontingent det følgende år. 8 Repræsentantskabsmødets dagsorden På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles: 1. Registrering af de stemmeberettigede. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens og repræsentantskabets kommentar til beretningen samt godkendelse af denne. 4. Bestyrelsens og repræsentantskabets kommentar til regnskabet samt godkendelse af dette. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Handlingsplan og budget for indeværende år efter indstilling fra formandsmødet det foregående efterår. 7. Valg af: a. medlemmer til Dansk Motorflyver Unions bestyrelse b. 2 suppleanter for bestyrelsen c. 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Revisorer behøver ikke at være medlemmer af Dansk Motorflyver Union. 8. Eventuelt. 9 Afstemninger Enhver medlemsklub, som ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at udpege og lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet med 1 repræsentant for hver påbegyndt 3o tilsluttede, opgjort pr. seneste 1. januar. De i 4 nævnte medlemmer har ret til at møde på repræsentantskabsmødet. Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun de af medlemsklubberne sendte repræsentanter. Den sendte repræsentant skal møde med skriftlig fuldmagt underskrevet af medlemsklubbens tegningsberettigede jvf. 13. Den sendte repræsentant kan repræsentere flere stemmer fra egen flyveklub. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på andre flyveklubbers vegne. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Dette gælder dog ikke i spørgsmålet om ophævelse af unionen. Afgørelse om ændringer af Dansk Motorflyver Unions vedtægter skal træffes med mindst 2/3 Side 4

55 Gruppe: 115 Dato: Side: 5 (7) Dansk Motorflyver Union flertal blandt de fremmødte repræsentanter. 16 kan dog alene ændres efter de i denne paragrafs fastsatte regler. Valg af de under dagsordenen 8 indvalgte medlemmer til unionsbestyrelsen, der skal bestå af 7 medlemmer, sker ved simpelt stemmeflertal. Alle andre afgørelser træffes ligeledes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. 1o Protokol Der skal føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen skal underskrives af dirigenten og den hidtidige formand og har herefter fuld beviskraft. Protokollen skal udsendes til medlemsklubberne senest 8 uger efter repræsentantskabsmødets afholdelse. Bestyrelse 11 Dansk Motorflyver Unions bestyrelse består jvf. ovenfor af 7 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er repræsentanter for medlemsklubber, der ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår på lige årstal, og 4 medlemmer afgår på ulige årstal. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted, når en af et unionsmedlem indstillet person ikke er til stede, men positivt har tilkendegivet, at han er villig til valg. Unionens bestyrelse konstituerer sig selv på dagen for repræsentantskabsmødet. Under konstitutionen skal personvalg ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot én anmoder herom. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, eventuel sekretær, kasserer og 3 medlemmer. Dansk Motorflyver Unions bestyrelse varetager som nævnt Dansk Motorflyver Unions daglige opgaver, og bestyrelsen arbejder efter en af bestyrelsen forud opstillet forretningsorden. 12 Side 5

56 Gruppe: 115 Dato: Side: 6 (7) Dansk Motorflyver Union Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder tilstræbes afholdt mindst en gang hvert kvartal, men i øvrigt så ofte det af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmødet foretages med mindst 8 dages varsel og nødvendige bilag med angivelse af dagsorden for mødet skal medfølge. På bestyrelsesmødet skal de af bestyrelsen vedtagne emner i henhold til den af bestyrelsen opstillede forretningsorden behandles. 13 Optagelse af Klubber Optagelse af medlemmer af Dansk Motorflyver Union sker ved skriftlig begæring til Dansk Motorflyver Unions bestyrelse. Begæringen skal være ledsaget af de for den pågældende flyveklubs forudgældende love, samt en fortegnelse over tilsluttede personer og den eller de tegningsberettigede. Ændringer i medlemsklubbernes tegningsberettigede meddeles DMU's sekretariat senest 1 måned inden det årlige repræsentantskabsmøde. Unionens bestyrelse træffer på førstkommende bestyrelsesmøde efter begæringens modtagelse afgørelse om optagelse af flyveklub- ben. Ved afslag på optagelse har den ansøgende flyveklub mulighed for at få prøvet afslaget på først komne ordinære repræsentantskabsmøde i DMU Flyveklubbens udmeldelse af Dansk Motorflyver Union skal ske skriftligt til unionens bestyrelse til den 3o. juni eller 31. december med 6 måneders varsel. Såfremt alle medlemmer i flyveklubben udmeldes af DMU, betragtes klubbens medlemskab som ophørt i DMU, medmindre andet er aftalt. De i Dansk Motorflyver Union indmeldte medlemsklubber er underkastet de love og bestemmelser, der følger af unionens medlemskab. 14 Regnskab og regnskabsår Unionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 15 Side 6

57 Gruppe: 115 Dato: Side: 7 (7) Dansk Motorflyver Union Eksklusion Såfremt en DMU tilsluttet klub misligholder bestemmelserne i vedtægterne for DMU eller Unionshåndbogen, er DMU s bestyrelse påtaleberettiget og kan beslutte eksklusion af den tilsluttede klub. En sådan eksklusion kan af den tilsluttede klub indbringes for repræsentantskabet ved det årlige møde men har ikke opsættende virkning. I tilfælde af eksklusion ydes der ikke kontingentrefusion. 16 Ophævelse af unionen Ophævelse af Dansk Motorflyver Union kan kun ske ved beslutning på et i den anledning særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 1/2 af alle stemmeberettigede skal være til stede. Beslutningen kan kun tages med mindst 3/4 af de angivne stemmer. Er der ikke det nødvendige antal stemmer til stede til at træffe beslutning om ophævelse, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer kan træffe beslutning om ophævelse uanset antallet af fremmødte stemmer. Når beslutningen om Dansk Motorflyver Unions ophævelse er truffet, træffes der efter samme retningslinier afgørelse om anvendelse af unionens formue som skal tilfalde foreninger af almennyttig karakter hvor flyvning indgår i formålet. Disse vedtægter er vedtaget på unionens stiftende møde, som afholdtes i forbindelse med KDA's motorflyverepræsentantskabsmøde i Odense den 28. november Seneste ændringer på unionens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Odense den 26. juni 2o Martin Gräs Lind, dirigent Knud Nielsen, formand Side 7

58 Gruppe: 116 Side: 1 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : Fasterholtvej 1o, Arnborg, 74oo Herning Telefon : Webadresse : dsvu<at>dsvu.net Tiltrædelsesaftale: 22-1o-2o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning ved til stadighed at arbejde for at gøre svæveflyvning lettere tilgængelig for alle. Unionen vil søge sit formål gennemført ved blandt andet: Side 8

59 Gruppe: 116 Side: 2 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION 1. At organiserer og gennemføre konkurrencer og mesterskaber i Danmark samt at deltage i væsentlige konkurrencer i udlandet. 2. At virke som en professionel udviklings- og støtteorganisation for elite-, talent- og breddeudviklingen med fokus på samarbejde med klubberne. 3. Gennem forhandlinger med respektive myndigheder at arbejde for regler og bestemmelser, der tjener til fremme af svæveflyvningen i Danmark. 4. Til stadighed at virke for flyvesikkerheden gennem forbedrede uddannelsesmetoder og kontrol med flyvning og materiel. 5. At drive Svæveflyvecenter Arnborg. 4 RELATIONER TIL ANDRE ORGANISATIONER Dansk Svæveflyver Union er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), samt andre relevante organisationer. Gennem deres medlemsskab af Dansk Svæveflyver Union er de enkelte klubbers medlemmer samtidig medlem af KDA med de rettigheder, der deraf følger. 5 ORGANISATORISK OPBYGNING 1. Som medlem af Dansk Svæveflyver Union kan, efter hovedbestyrelsens samtykke, optages enhver dansk svæveflyveklub. Endvidere kan personer, organisationer, selskaber og andre juridiske enheder efter Hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde optages som medlemmer i henhold til særlig overenskomst med de pågældende. Hvis sådanne medlemmer i deres overenskomst tillægges stemmeret kan stemmeretten først udøves efter accept på et repræsentantskabsmøde og da først fra og med efterfølgende repræsentantskabsmøde. Udenlandske svæveflyveklubber samt organisationer og klubber, der udøver aktiviteter i tilknytning til eller beslægtet med svæveflyvning kan associeres Dansk Svæveflyver Union efter særlig overenskomst. 2. Repræsentantskabet er Dansk Svæveflyver Union's øverste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet udpeger hver af de tilsluttede klubber, med mere end 1o medlemmer, en repræsentant for hver påbegyndt 2o medlemmer opgjort pr. foregående 1. januar. Associerede organisationer og klubber har ikke stemmeret. Side 2

60 Gruppe: 116 Side: 3 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION 3. Hovedbestyrelsen er Dansk Svæveflyver Union's daglige ledelse. Hovedbestyrelsen har 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. 6 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Svæveflyver Union afholder repræsentantskabsmøde hvert år inden 16. marts. Der indkaldes til det ordinære repræsentantskabsmøde senest 4 uger før det afholdes. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse. Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet udsendes af hovedbestyrelsen og skal indeholde tid og sted for mødet. Indkaldelsen og efterfølgende korrespondance kan udsendes pr. brev eller elektronisk. Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indsendt til hovedbestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender hovedbestyrelsen følgende til orientering for de tilsluttede klubber: 1. Hovedbestyrelsens beretning for den forløbne periode. 2. Dansk Svæveflyver Union's regnskab for det forløbne regnskabsår. 3. Forslag, som hovedbestyrelsen ønsker behandlet. 4. Forslag, som klubberne ønsker behandlet. 7 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indsendes skriftligt af klubberne til hovedbestyrelsen. Begæringen skal indeholde de ønskede forhandlingsemner. Side 3

61 Gruppe: 116 Side: 4 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION Senest 2 uger efter, at hovedbestyrelsen har modtaget skriftlig begæring fra klubberne om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal det udsende skriftlig indkaldelse til alle de tilsluttede klubber. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse. Indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal udsendes med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde tid, sted og dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DIRIGENT Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, som ikke behøver at være repræsentant for en klub. 9 REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DAGSORDEN På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles: 1. Registrering af stemmeberettigede. 2. Valg af dirigent. 3. Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne. 4. Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette. 5. Amatør- og ordensudvalgets beretning for det forløbne år. 6. Behandling af forslag fra hovedbestyrelsen. 7. Behandling af forslag fra klubberne. 8. Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 9. Valg af a) Formand for hovedbestyrelsen. b) Medlemmer til hovedbestyrelsen. Side 4

62 Gruppe: 116 Side: 5 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION c) Suppleanter til hovedbestyrelsen. d) 2 eller 3 medlemmer og 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget, jfr. Amatør- og ordensreglement og 12. e) Revisor og revisorsuppleant jfr. 16. f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt. 1o. Eventuelt. 1o AFSTEMNINGER Ethvert medlem af de tilsluttede klubber har ret til at møde på repræsentantskabsmødet. Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun de af klubberne sendte repræsentanter og medlemmer af hovedbestyrelsen. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke samtidig repræsentere en klub. Et medlem af en klub kan repræsentere flere stemmer for sin klub, såfremt han møder med en fuldmagt, underskrevet af klubbens formand og et bestyrelsesmedlem. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om ophævelse af Unionen. Afgørelse om ændringer af Dansk Svæveflyver Union's vedtægter skal træffes med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte repræsentanter. Alle andre afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt der i en afstemning opnås stemmelighed, anses forslaget for bortfaldet. Hvis blot en af de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. 11 PROTOKOL Der skal føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen skal underskrives af dirigenten og den hidtidige formand. 12 REGLEMENTER Side 5

63 Gruppe: 116 Side: 6 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION Repræsentantskabet kan til supplering af disse vedtægter vedtage specielle reglementer, f.eks. amatør- og ordensbestemmelser osv. 13 HOVEDBESTYRELSEN Hovedbestyrelsen består, jfr. 5 punkt 3, af 5 medlemmer. Valgbare til hovedbestyrelsen er repræsentanter for klubber, der ikke er i kontingentrestance. Formanden vælges for 1 år ad gangen. De øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår hvert år. Suppleanter til hovedbestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted med vedkommendes klubs indforståelse. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter til hovedbestyrelsen indtræder kun, hvis et af dets medlemmer får varigt forfald. 14 TEGNING Dansk Svæveflyver Union tegnes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan tildele udvalg eller enkeltpersoner specielle eller varige fuldmagter. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves der dog i hvert enkelt tilfælde underskrift af den samlede hovedbestyrelse. 15 SÆRLIGE UDVALG Hovedbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Beslutninger truffet af sådanne udvalg, bortset fra Amatør- og ordensudvalget, er under hovedbestyrelsens ansvar. Side 6

64 Gruppe: 116 Side: 7 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION 16 REGNSKAB Hovedbestyrelsen er ansvarlig for regnskabets førelse, og at intern kontrol med indtægter, udgifter og beholdninger gennemføres. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, dels den af repræsentantskabet valgte, samt den af DIF udpegede. 17 MEDLEMMER 1. Optagelse af en klub i Dansk Svæveflyver Union skal ske ved indsendelse af ansøgning til DSvU. 2. Udmeldelse af en klub som medlem af Dansk Svæveflyver Union skal ske ved anbefalet brev til hovedbestyrelsen til en 3o. juni eller december med 6 måneders varsel. 3. Klubberne kan dog optage medlemmer på prøve og påbegynde skoling med disse, idet et prøvemedlemsskab maximalt kan strække sig over 3 på hinanden følgende måneder og højst giver ret til at flyve 1o starter. Medlemmer, der optages efter denne regel, indmeldes straks i Dansk Svæveflyver Union, hvor navn, fødselsdato og adresse opbevares, indtil endeligt medlemskab meddeles eller pågældendes registrering fjernes efter maximalt 3 måneders forløb. Der opkræves ikke kontingent til Unionen for prøvemedlemmer. Ved indmeldelse som fuldgyldigt medlem af klubben og dermed af Dansk Svæveflyver Union, opkræves der kontingent til unionen fra første dag, hvor flyvningen blev påbegyndt. 4. Der pålægges de tilsluttede klubber og/eller disses medlemmer et årligt kontingent i henhold til vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Ingen tilsluttet klub kan dog betale et kontingent for færre end 1o medlemmer. Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører, at klubben mister retten til at stemme på repræsentantskabsmødet. 5. Klubber, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union, og deres medlemmer er underkastet Dansk Svæveflyver Union's vedtægter og bestemmelser. Side 7

65 Gruppe: 116 Side: 8 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION Konstateres for sen tilmelding af enkeltmedlemmer, skal der ske efterbetaling af det for lidt betalte kontingent med et tillæg på 5o%. 6. Blandede klubber - dvs. flyveklubber med såvel svæve- som motor og/eller modelflyvning - kan indgå særlig aftale om tilslutning til Dansk Svæveflyver Union. 7. Hvis en klub kommer under betalingsstandsning, under forhandling om tvangsakkord eller erklæres konkurs, kan klubben og dens medlemmer ikke i klubbens regi fortsætte aktivite- ter under DSvU, medmindre Hovedbestyrelsens samtykke foreligger skriftligt. Tilladelsen kan være begrænset til at omfatte enkeltforhold. 18 OPHÆVELSE AF DANSK SVÆVEFLYVER UNION Ophævelse af Dansk Svæveflyver Union kan kun ske ved beslutning på et i den anledning indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af alle stemmeberettigede repræsen- tanter skal være tilstede. Beslutningen kan kun ske med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er der ikke det nødvendige antal stemmer tilstede til at træffe beslutning om ophævelse, ind- kaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer kan træffe beslutning om ophævelse, uanset antallet af fremmødte stemmer. Når beslutningen om Dansk Svæveflyver Union's ophævelse er truffet, træffes der efter sam- me retningslinjer afgørelse om anvendelse af Unionens formue. Afgørelse om anvendelse af Unionens formue meddeles Danmarks Idræts-Forbund's bestyrelse, der skal påse, at formuen anvendes i overensstemmelse med de formål, der nævnes i formålsparagraffen. Disse vedtægter er genoptryk af den lov, som blev rettet og vedtaget på det ekstraordinære repræsentant- skabsmøde i Ebeltoft den 3. marts 1973 med ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøderne: o Side 8

66 Gruppe: 116 Side: 9 (9) DANSK SVÆVEFLYVER UNION oo oo9 o6-3-2o1o o3-3-2o12 Side 9

67 Gruppe: 117 Dato: Side: 1 (8) DANSK UL-FLYVER UNION STAMOPLYSNINGER: Adresse : Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651o Gram Telefon : 74822o21 Webadresse : dulfu<at>dbmail.dk Tiltrædelsesaftale: o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Johnny Larsen (uddannelseschef uden for bestyrelsen) Vedtægter: Vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 5 marts Vedtægterne er sidst ændret på repræsentantskabsmødet 2o. marts 2o11. 1 Navn og hjemsted Unionens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU). Den er til enhver tid hjemmehørende på sekretariatets adresse. 2 Formål Unionen er upolitisk og har til formål: At fremme UL-flyvningen i Danmark At varetage de opgaver, der er uddelegeret til den af myndighederne Side 10

68 Gruppe: 117 Dato: Side: 2 (8) DANSK UL-FLYVER UNION At medvirke ved hændelses- og havariundersøgelser i henhold til nærmere retningslinjer, aftalt med Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbaner (HCLJ). At medvirke til højnelse af flyvesikkerheden At afholde arrangementer At virke som kontaktled til udlandet samt til øvrige grene af flyvning i Danmark. At medvirke til regulering af UL-flyvning i Danmark i forhandling med offentlige myndigheder, samt at varetage UL-piloternes interesser overfor disse. At varetage de opgaver, som repræsentantskabet i øvrigt beslutter og afsætter ressourcer til. 3 Repræsentantskabet Stk. 1 Unionens højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilslutte- de klubber. Hver klub kan vælge en repræsentant for hver påbegyndt 1o betalende medlemmer, opgjort i hen- hold reglerne herom i stk. 4. Stk. 2 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til mødet udsen- des med mindst 3 ugers varsel til klubbernes sidst opgivne adresser ledsaget af de forslag, der øn- skes behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest d. 1. februar. Forslag skal foreligge i skriftlig form, og det skal klart fremgå, hvilken klub, der fremsætter dem, ligesom de skal underskrives af en person, som af klubben er bemyndiget hertil. Stk. 3 Følgende dagsorden skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde: 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget 5. Behandling af indsendte forslag, samt fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår. 6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 7. Valg af 2 revisorer 8. Eventuelt Stk. 4 Side 2

69 Gruppe: 117 Dato: Side: 3 (8) DANSK UL-FLYVER UNION En klub kan stemme ved dens fremmødte repræsentanter, jf. stk. 1, og med fuldmagt. Der er alene adgang til at stemme med fuldmagt fra egen klub, og hver fremmødt repræsentant kan kun stem- me med én fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot én repræsentant forlanger det. Stemme- og taleret på repræsentantskabsmødet har udelukkende repræsentanter fra klubber, der har indbetalt kontingent til unionen. Det antal klubmedlemmer, hvis kontingent til unionen er regi- streret indbetalt til unionens sekretariat 5 uger før dagen for repræsentantskabsmødets afholdelse, er afgørende for, hvor mange stemme- og taleberettigede repræsentanter den enkelte klub har. Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke. Alle fremmødte har taleret under dagsordenens punkt 8, eventuelt. Afstemninger foregår ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der ved vedtægtsændringer og eksklusion af klubber 2/3 majoritet, foruden at mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede. Er der ved en sådan afstemning 2/3 majoritet for lovændringen eller eksklusionen, men halvdelen af de stemmeberettigede er ikke til stede, indkaldes der, jf. stk. 2, til ekstraordinært repræsentant- skabsmøde, hvor lovændringen eller eksklusionen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Stk. 5 Der udarbejdes et referat af repræsentantskabsmødet, og den valgte dirigent bekræfter med sin underskrift rigtigheden af referatets indhold. Stk. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbernes repræsentanter ønsker det. Indkaldelse skal ske senest 6 uger efter modtagelse af lovligt ønske herom og fremsendes vedlagt dagsorden til klubbernes senest opgivne adresse med mindst 3 ugers varsel. For det ekstraordinære repræsentantskabsmøde opgøres antallet af stemmeberettigede repræsen- tanter i forhold til det antal medlemmer, de enkelte klubber senest 4 uger før mødets afholdelse har indberettet til unionen, og som er optaget der som medlemmer. Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke. 4 Bestyrelsen Stk. 1 Side 3

70 Gruppe: 117 Dato: Side: 4 (8) DANSK UL-FLYVER UNION Unionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer af DULFU, der ikke har merkantile eller kommercielle interesser i ultralet flyvning. Såfremt det opstillede medlem ikke er til stede ved repræsentantskabsmødets afholdelse, kræves en skriftlig tilkendegivelse fra medlemmet, om at vedkommende er villig til at modtage valg. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en kasserer og fastsætter i øvrigt inden for rammerne af vedtægterne sin fordeling af opgaverne. Medlemmer af bestyrelsen afgår på skift, således at 4 medlemmer afgår på lige årstal og 3 med- lemmer afgår på ulige årstal. Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år af gangen. Til revision af unionens regnskab vælges 2 revisorer for 1 år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter og revisorer kan genvælges. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, deltager i mødet. 5 Udvalg Stk. 1 På bestyrelsens vegne og med ansvar over for denne består der fast i unionen et materieludvalg, et uddannelsesudvalg og et sikkerhedsudvalg. Som formænd for disse faste udvalg udpeger bestyrelsen henholdsvis en materielchef, en uddannelseschef og en sikkerhedschef, der hver inden for deres ansvarsområde repræsenterer unionen over for medlemmer, myndigheder og andre. Efter drøftelse med de respektive udvalgsformænd udpeger bestyrelsen de faste udvalgs øvrige medlemmer. Der skal i hver af de 3 udvalg mindst være repræsentanter for de klasser af luftfartøjer, der findes i unionens regi. Side 4

71 Gruppe: 117 Dato: Side: 5 (8) DANSK UL-FLYVER UNION Udvalgenes opgaver defineres af bestyrelsen med respekt af de forskrifter, der er fastsat af Trafikstyrelsen for henholdsvis materielchefens, uddannelseschefens og sikkerhedschefens områder. Uanset om de er medlemmer af bestyrelsen, har formændene for de faste udvalg adgang til at del- tage i bestyrelsesmøderne, hvor de dog kun har stemmeret, hvis de er medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af konkret foreliggende opgaver. 6. Klubberne Stk. 1 Enhver dansk UL-flyveklub kan opnå og opretholde medlemskab af unionen så længe den lever op til følgende krav: Enhver tilsluttet klubs love eller vedtægter skal til enhver tid være godkendt af unionens bestyrelse. Ingen tilsluttede klubbers love eller vedtægter må stride mod unionens vedtægter. Ingen tilsluttede klubber må føre ordet "dansk" eller Danmark" i sit navn. Enhver tilsluttet klub skal forpligte sig til at optage enhver person, der ønsker at eje og/eller flyve ultralette flyvemaskiner, og som i øvrigt opfylder betingelser for medlemskab i klubbens vedtægter, og som ikke tidligere er ekskluderet med hjemmel i unionens eller klubbens love eller vedtæg- ter. Enhver tilsluttet klub skal i sine vedtægter eller love have en paragraf, der hjemler klubben ret til at ekskludere et medlem, dersom det ikke efterlever klubbens, DULFUs eller Trafikstyrelsens love, bestemmelser og anvisninger. Mindst ét af de stiftende medlemmer af en klub skal gennem en anden tilsluttet klub have været registreret aktivt medlem af DULFU i mindst 12 måneder forud for klubbens opnåelse af medlemskab. Klubben skal til enhver tid have mindst 5 medlemmer, der gennem klubben er registreret som aktive medlem af DULFU. I tilfælde af, at medlemstallet falder til under 5 medlemmer, bortfalder klubbens medlemskab af unionen, og de tilbageværende medlemmer må søge deres rettigheder opretholdt gennem medlemskab af en anden UL-flyveklub. Klubben og dens medlemmer skal overholde unionens vedtægter. Stk., 2 UL-piloter kan indgå i en stedlig flyveklub, der dækker andre flyveaktiviteter end UL-flyvning, her benævnt fællesklub. Side 5

72 Gruppe: 117 Dato: Side: 6 (8) DANSK UL-FLYVER UNION Etableres der i fællesklubben en særlig afdeling for UL-flyvningen med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af DULFU, og UL-afdelingen betragtes som stedets UL-klub i forhold til DULFU. Indgår UL-flyvningen i fællesklubben, uden at der er tale om egen afdeling med egne vedtægter, skal DULFU godkende, at fællesklubbens vedtægter fuldt og helt lever op til DULFUs krav med hensyn til UL-området. Herunder skal der i fællesklubben specielt for ULområdet være en formand, en materielansvarlig og en uddannelsesansvarlig, som alle 3 skal være medlemmer af DULFU, og som varetager klubbens ansvar over for DULFU. De vælges af og blandt klubbens UL- medlemmer. Stk. 3 Medlemmer af UL-klubber kan efter anmodning blive passive medlemmer af DULFU, såfremt de hverken har ret til at føre et ultralet fly eller er ejere af et sådan. Passive medlemmer af DULFU har ikke pligt til medlemskab af KDA. 7 Økonomi Til unionens drift betaler UL-flyveklubberne det kontingent for aktivt og passivt medlemskab, repræsentantskabet vedtager, ligesom unionen kan opkræve gebyrer, fastsat af bestyrelsen. Kontingent betales 1 gang årligt, senest den 1. december, med virkning for det følgende kalender- år. Ved indmeldelse efter den 1. april nedsættes kontingentet for det pågældende år til 75 %, efter den 1. juli til 5o % og efter den 1. oktober til 25 %. Bestyrelsen kan - under ansvar for repræsentantskabet - afholde de udgifter til administration m.v., der er nødvendige for en forsvarlig ledelse af unionen. 8 Regnskab Unionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af kassereren og forelægges revisorerne, som reviderer regnskabet, bekræfter tilstedeværelsen af unionens aktiver og forsyner regnskabet med revisionspåtegning og underskrifter. Det reviderede regnskab og budget fremsendes til klubberne sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 9 Tegning Side 6

73 Gruppe: 117 Dato: Side: 7 (8) DANSK UL-FLYVER UNION Unionen tegnes af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom - som kun må fi de sted efter en repræsentantskabsbeslutning - tegnes unionen af formanden samt 2 bestyrelses- medlemmer. Ved øvrige økonomiske dispositioner, der kun må finde sted indenfor rammerne af det budget, der blev fremlagt på sidste repræsentantskabsmøde, tegnes unionen af formanden og et bestyrelses- medlem. 1o Eksklusion Stk. 1. Unionen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der efter en rykker ikke betaler penge, som unionen har til gode hos medlemmet. Afviser unionens bestyrelse medlemmets ønske om genindmeldelse, kan denne beslutning efter anmodning optages til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed beslutter, om medlemmet skal have adgang til genindmeldelse. Stk. 2 Unionen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der groft eller gentagne gange har tilsidesat gældende regler og forskrifter for medlemskabet eller UL-flyvning. Efter anmodning kan eksklusionen optages til behandling på førstkommende repræsentantskabs- møde, hvor repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed træffer beslutning om opretholdelse eller annullering af eksklusionen. Er unionens beslutning begrundet i tilsidesættelse af gældende regler for UL-flyvning, kan med- lemmet klage til Trafikstyrelsen over beslutningen. 11 Uforudsete forhold Indtræffer der forhold, der ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn med ansvar overfor repræsentantskabet. 12 Opløsning af unionen Side 7

74 Gruppe: 117 Dato: Side: 8 (8) DANSK UL-FLYVER UNION Beslutning om unionens opløsning, kan kun tages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der er særligt indkaldt hertil. Til gyldig beslutning om opløsningen kræves, at mindst 2/3 af klubbernes stemmeberettigede er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Er det nødvendige antal stemmeberettigede ikke til stede, men opnås der ved afstemning et flertal for opløsning på ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der til et nyt repræsentantskabsmøde hvor beslutning kan træffes med ¾ flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede klubrepræsentanter, der er til stede. Træffes der beslutning om opløsning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med unionens midler, herunder fast ejendom og løsøre. Simpel stemmeflerhed er tilstrækkelig for denne beslutning. Midlerne skal anvendes til beslægtede formål. Side 8

75 Gruppe: 118 Side: 1 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN STAMOPLYSNINGER: Adresse : Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg Telefon : 5o997oo7 Webadresse : besbensen<at>gmail.com Tiltrædelsesaftale: o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V. Kramme og K. G. Zeuthen byggede flyvemaskiner og andre veteranfly. b) at øge interessen for stadig at holde flyene i god og flyvedygtig stand. c) at fremme hjemmebygning af fly i Danmark, dels af allerede godkendte typer og dels af replicatyper og fly af experimentalklassen. 3 - Befordring af formål Klubbens formål skal fremmes ved: a) at der mindst een gang årligt afholdes et KZ-Rally. Side 9

76 Gruppe: 118 Side: 2 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN b) at der udgives et blad, som redigeres efter bestyrelsens beslutning. c) at klubben er behjælpelig med formidling af kontakten til myndighederne og taler medlemmernes sag overfor disse. d) at klubben er behjælpelig med fremskaffelse af tegninger, planer og beskrivelser til egnede hjemmebyggertyper. e) at klubben er behjælpelig med valg, fremskaffelse og brug af materialer og evt. fremstilling af dele i forbindelse med flybygning, restaurering og vedligehold. f) at klubben efter evne skaffer medlemmerne fordele under vedligeholdelsen af deres fly. g) at der gives medlemmer i et lokalområde mulighed for at danne en lokalafdeling af KZ & Veteranfly Klubben. Lokalafdelingens vedtægter skal godkendes af KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse. Efter bestyrelsens beslutning kan der, efter forelæggelse af lokalafdelingens regnskab til god- kendelse, ydes et beløb per medlem i lokalafdelingen til afdelingens drift. 4 - Forhold til andre organisationer Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer (inden- som udenlandske) inden for flyvning. 5 - Medlemmerne Som medlemmer af klubben kan der være: a) ordinære medlemmer, b) passive medlemmer og c) æresmedlemmer. a) Som ordinære medlemmer kan optages enhver uberygtet person, der er 1. aktivt flyvende og/eller hjemmebygger 2. ikke aktivt flyvende og interesserede i øvrigt 3. ejer/medejer af et KZ fly eller andet fly b) Som passive medlemmer kan optages: 1. firmaer, institutioner eller organisationer efter bestyrelsens beslutning. 2. ikke aktivt flyvende personer (fx. tidligere piloter, personer uden certifikat og/eller interesse- rede i øvrigt) c) Som æresmedlemmer kan af generalforsamlingen udnævnes danske og udenlandske per- soner efter enstemmig indstilling af bestyrelsen. 6 - Stemmeret Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Intet medlem har mere en een stemme, og stemmeret opnås først efter at forfaldent kontin- Side 2

77 Gruppe: 118 Side: 3 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN gent er betalt. Passive medlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. 7 - Ophør af medlemskab Medlemskab ophører: a) ved skriftlig udmeldelse af klubben med mindst tre måneders varsel forud for udløbet af den periode, for hvilken der er betalt kontingent. b) ved kontingentrestance i mere end 2 måneder trods skriftligt påkrav til sidst kendte adresse. c) ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handling, der kan skade klubbens anseelse og interesser. Bestemmelse om eksklusion kan træffes af bestyrelsen og kraver enstemmighed. Kan dette ikke opnås i bestyrelsen, forelægges sagen for generalforsamlingen til afgørelse. Ved ophør af medlemskab ophører enhver ejendomsret til klubbens mulige formue. 8 - Kontingentet Klubkontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling og er gældende umid- delbart derefter. Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelse i klubben og derefter ved udløbet af hver 12 måneders periode, for hvilken der er betalt kontingent. a) Ordinære medlemmer betaler ud over klubkontingentet også kontingent til KDA. b) Passive medlemmer betaler klubkontingent. c) Æresmedlemmer er kontingentfrie. d) Alle medlemmer over 65 år har mulighed for reduceret kontingent 9 - Bestyrelsen Klubben ledes af en bestyrelse på 7 mand / kvinde, som varetager klubbens interesser og for- valter dens midler. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. De 4 og de 3 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Gen- valg kan findes sted. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være amatørbyggekyndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv i det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmø- de med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. andre poster. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelig- hed er formandens stemme afgørende. Skriftlig behandling af sager kan forekomme. 1o - Supplering i bestyrelsen Side 3

78 Gruppe: 118 Side: 4 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv med et nyt medlem, som træder i det af- gåede medlems sted. Suppleringen skal godkendes på næstfølgende generalforsamling Udvalgsmedlemmer Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til behandling af arbejdsopgaver, der specificeres af bestyrelsen. Bestyrelsen skal så vidt mulig være repræsenteret i ud- valgene. Udvalgene refererer direkte til klubbens bestyrelse og har ingen besluttende myndig- hed. Udvalgsmedlemmer deltager i bestyrelsens møde, når bestyrelsen finder dette formåls- tjenligt, men uden at have stemmeret ved møderne. Bestyrelsesmedlemmer, der er udvalgs- medlemmer, har stemmeret ved møderne. Udvalg opløses efter bestyrelsens beslutning Regnskab Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts det følgende år. Regnskabet skal efter re- vision af to af klubbens medlemmer forelægges generalforsamlingen til godkendelse Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj eller juni måned, om muligt i forbindelse med det årlige KZ Rally. Der indkaldes skriftligt, evt. ved meddelelse i klubbens blad, med mindst 8 dages varsel, med angivelse af sted, tid og dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller når begæring skriftligt fremsættes derom af mindst 1/3 af klubbens medlemmer, med angivelse af begrundelse, til klubbens bestyrelse. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt klubbens medlemmer. Afgørelse på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten eller mindst ti medlemmer af klubben forlanger det Dagsorden På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Fastsættelse af kontingent. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6) Valg af revisorer. Side 4

79 Gruppe: 118 Side: 5 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN 7) Behandling af indkomne forslag. 8) Eventuelt. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter. Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings-beslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj og skal fremgå af den i indkaldelsen angivne dagsorden. 15 Vedtægtsændringer Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at der på generalforsamlingen er mindst 1/6 af klubbens medlemmer til stede, og at 4/5 af de fremmødte stemmer for ændringen. Er den nødvendige majoritet til en vedtægtsændring til stede på en generalforsamling, men uden at 1/6 af klubbens medlemmer er til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med vedtægtsændringen for øje, og her kan ændringen foretages med simpel stemmeflerhed Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være mødt og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen. Hvis ikke halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, kan bestyrelsen inden 3 måneder heref- ter indkalde til en ny generalforsamling, der træffer afgørelse med hensyn til klubbens opløsning ved simpel stemmeflerhed. Ved klubbens opløsning tilfalder den evt. formue Dansk Veteranflysamling Vedrørende alene funktionen som EAA Chapter I henhold til paragraf (4) indleder KZ & Veteranfly Klubben samarbejde med Experimental Air- craft Association (EAA) i USA fra 1. marts 1979, således at klubben fungerer som EAA- Chapter nr A. I henhold til artikel 3 i EAA's love, er EAA's formål følgende: 1) at fremme og opmuntre privatflyvning som hobby og rekreation 2) at samarbejde med og assistere myndighederne i udviklingen af luftfartsmæssige aktiviteter. 3) at fremme og opmuntre til flyvesikkerhed ved konstruktion, bygning og flyvning med alle Side 5

80 Gruppe: 118 Side: 6 (6) KZ & VETERANFLY KLUBBEN typer af luftfartøjer. 4) at fremme og opmuntre den almindelige mands anstrengelser ("grass roots efforts") i relation til flyvemæssig forskning og udvikling. B. I henhold til EAA's love gælder følgende for EAA chapters (afdelinger): 1) ti medlemmer af EAA kan danne et lokalt chapter. Hvert chapter skal have et nummer og et navn. Der skal vælges en præsident, vicepræsident, samt sekretær og kasserer, som alle skal være medlemmer af EAA. 2) EAA-Chapteret skal ikke fungere kommercielt. 3) EAA i USA har intet ansvar for det enkelte chapters aktiviteter. 4) intet chapter eller det enkelte medlem kan udtale sig på EAA's vegne i nogen sag uden godkendelse dertil. C. Af praktiske grunde virker KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse under klubbens funktion som EAA-Chapter nr. 655 i nødvendig udstrækning (jvf. pkt. B.1) som bestyrelse i chapteret. D. KZ & Veteranfly Klubbens funktion som EAA Chapter 655 indskrænker ikke klubbens hidtidige funktion. Klubben beholder sit navn uændret, og med undertitel: EAA Chapter 655. E. Medlemskab af EAA i USA medfører ikke automatisk medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655) uden særlig begæring derom. (Disse vedtægter vedtaget på generalforsamling 9. juni 1979 i Stauning, og med ændring af (7b) 22. november 198o ved ekstraordinær generalforsamling i Horsens samt tilføjelse af (3g) 16. juni 1984 ved generalforsamling i Stauning. Herudover ændret (5, 6 og 8) ved ekstraordinær generalforsamling i Stauning 17. september 2o11). Side 6

81 Gruppe: 119 Side: 1 (6) MODELFLYVNING DANMARK STAMOPLYSNINGER: Adresse : Kirkeskovvej 1, 466o Store Heddinge Telefon : Webadresse : info<at>modelflyvning.dk Tiltrædelsesaftale: o6-12-2o11 Bestyrelse: Vedrørende orientering om den aktuelle bestyrelsessammensætning henvises til organisationens hjemmeside. Vedtægter: 1 Navn, formål og fundering Foreningens navn er "Modelflyvning Danmark" heri forkortet MDK. MDK's formål er på landsplan at fremme modelflyvesporten og skaffe foreningens medlemmer de bedst mulige vilkår til at dyrke deres interesse. MDK er tilsluttet (KDA) og Féderation Aeronautique Internationale (FAI) MDK's virke er upolitisk på alle områder der ligger uden for formålsparagraffen. MDK kan ikke tilsluttes en politisk organisation eller støtte politiske organer. Det er MDK's værdigrundlag: - at alle typer af modelflyvning er ligeværdige - at eliten såvel som bredden skal fremmes 2 Medlemskab Som medlem af MDK kan optages enhver modelflyveinteresseret person efter given ansøgning. Side 7

82 Gruppe: 119 Side: 2 (6) MODELFLYVNING DANMARK Ved afslag på anmodning om medlemskab begrundes dette skriftligt overfor ansøgeren samt fø- jes som punkt til dagsordenen for førstkommende bestyrelsesmøde. MDK optager medlemmer i følgende kategorier: - Aktivt medlemskab - Passivt medlemskab. Et passivt medlem har ikke stemmeret. Et passivt medlem kan alene deltage i foreningens sociale aktiviteter, modtage medlemsbladet samt benytte foreningens WEB. Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab slettes stormodel- og jetcertifikater. Øvrige erhvervede certifikater stilles i bero. 3 Karantæne Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde MDK's love og bestemmelser, herunder de sportslige bestemmelser, sikkerhedsregler samt bestemmelser, som myndighederne har pålagt MDK at påse overholdelsen af, kan bestyrelsen beslutte skriftligt at meddele det på- gældende medlem karantæne fra MDK's aktiviteter i en periode på højest ét år. Karantæneperioden er ikke kontingentfri. Der oppebæres fortsat ansvarsforsikring og modtages medlemsblad. 4 Udmeldelse Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet eller en befuldmægtiget. 5 Udmeldelse ved restance Ved kontingentrestance ud over 2 mdr. efter første rykker slettes medlemmet. Alle certifikater og godkendelser slettes. 6 Eksklusion Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning skriftligt meddele et medlem begrundet eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af repræsentantskabsmødet. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion. Som ekskluderet kan medlemmet ikke gøre brug af certifikater og godkendelser tildelt af MDK. Medlemmet kan heller ikke varetage tillidshverv for MDK. Side 2

83 Gruppe: 119 Side: 3 (6) MODELFLYVNING DANMARK 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen, og skal som udgangspunkt dække de skønnede omkostninger MDK har ved indmeldelse og udmeldelse. 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentant- skabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. 9 Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet er MDK's højeste myndighed i alle anliggender. Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært. Enhver klub eller interessegruppe har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den re- præsenterer. Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt. Hver fremmødt repræsentant kan højst råde over 2 fuldmagter. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmer. Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har MDK's formand, eller i hans fravær MDK's næstformand, den afgørende stemme. Såfremt blot én stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt. Over repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat som offentliggøres på MDK's hjemmeside senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 1o Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske mindst 6 uger før mødet ved opslag på MDK's hjemmeside. Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest på en nærmere specificeret dato mindst 4 uger før mødet. Side 3

84 Gruppe: 119 Side: 4 (6) MODELFLYVNING DANMARK Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på den adgangsbeskyttede del af MDK's hjemmeside senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Foreningen udsender senest 4 uger før mødet meddelelse til de registrerede klubber og interessegruppers kontaktperson angående deres registrerede stemmeantal. Det ordinære repræsentantskabsmøde skal behandle en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af mødeleder og mødesekretær 2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden 3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 5. Behandling af anmeldte forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 9. Budget og kontingent for det kommende år 1o. Eventuelt 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af de aktive MDK medlemmer indgiver begrundet skriftligt krav herom. Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på MDK's hjemmeside. Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 12 Bestyrelsen Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de nødvendige ressourcer til den daglige drift. Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's medlemmer via hjemmesiden. Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidel- se af bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmed- lemmer er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. Side 4

85 Gruppe: 119 Side: 5 (6) MODELFLYVNING DANMARK Formanden vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger af sin midte - en næstformand, - et medlem som formand for Eliteudvalget, - et medlem til formand for Hobbyudvalget samt - et medlem som kommunikationschef med ansvar for medlemsbladet. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside. Tegningsregler. I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse. 13 Regnskab Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet underskrives af MDK's regnskabsansvarlige samt af to af repræsentantskabsmødet valgte revisorer inden det fremlægges til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde. Likvide midler med undtagelse af nødvendig kassebeholdning skal være anbragt i solidt pengeinstitut. Bankbog sparekassekonti samt depoter skal lyde på foreningens navn. MDK skal søge at forrente sin formue fornuftigt og etisk forsvarligt. MDK må ikke på nogen måde drive bankvirksomhed med foreningens midler. 14 Opløsning af MDK Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde. Godkendelse af beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde som alene er indkaldt med det formål. Side 5

86 Gruppe: 119 Side: 6 (6) MODELFLYVNING DANMARK Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal. Repræsentantskabet tager i samme forbindelse stilling til anvendelse at foreningens midler. Ud over dette, kan denne paragraf kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Version 2o.o3.2o11 Side 6

87 Gruppe: 201 Side: 1 (1) FORRETNINGSUDVALG Forretningsudvalg: Formanden, næstformanden plus en valgt af bestyrelsen blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kommissorium: Se organisationsplan (1o7) Side 201

88 Gruppe: 204 Dato: Side: 2 (2) KOMMUNIKATIONSUDVALG Udvalgsmedlemmer: Se den aktuelle organisationsplan. Kommissorium: Opgave: Udvalgets primære opgave er at sikre tilfredsstillende kommunikationsformer mellem KDA og medlemsorganisationerne og deres medlemmer. Udvalget kan fungere som sparringspartner med FLYV s redaktør i det omfang der skønnes at være behov for det. Udvalget skal føre tilsyn med, at FLYV redigeres efter de retningslinjer bestyrelserne i KDA Service ApS og KDA måtte fastlægge. Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder forståelse for luftsportens behov. Udvalget skal i ønsket omfang bistå de tilsluttede medlemsorganisationer i relation til pressen. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området. Udvalget skal sikre at KDA s hjemmeside til enhver tid er præsentabel som KDA s vindue til den elektroniske verden. Udvalget kan træffe afgørelse om brug af andre sociale medier til at gøre opmærksom på KDA s eksistens. Ansvar/kompetence: Udvalget udarbejder handlingsplaner vedrørende PR og information. Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget. Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA s årsberetning inden den 1. august. Organisation: Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA s bestyrelse Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA s bestyrelse indstille personer til medlem af udvalget. Udvalgets sammensætning dokumenteres i Driftshåndbogen på Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres i Driftshåndbogen på KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand Side 202

89 Gruppe: 205 Dato: Side: 2 (2) Udvalgsmedlemmer: Se den aktuelle organisationsplan LUFTRUMSUDVALG Kommissorium: Opgave: Udvalgets primære opgave er - at varetage KDA's og de tilsluttede organisationer's interesser vedrørende luftrum - bortset fra miljø relaterede spørgsmål, - at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til, flyvesikkerhed og forhold omkring luftrum. - at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige plads i luftrummet, samt - at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder materielle krav til brugerne. Udvalget varetager KDA's interesser i Europe Air Sports. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indefor området. Ansvar/kompetence: Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige udvalgsmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning. Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse. Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget. Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning inden den 1. august. Organisation: Udvalgets formand udpeges af KDA's bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA s bestyrelse. Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA's bestyrelse efter indstilling fra unionerne. Funktionsperioden er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA s driftshåndbog Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA s driftshåndbog KDA's sekretariat yder sekretærbistand. Side 203

90 Gruppe: 207 Dato: Side: 2 (2) MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Kommissorium: Mission: At varetage KDA s og medlemsorganisationers interesse på miljøområdet, herunder Aktivt arbejde for, luftsport og fritidsflyvnings muligheder for at udøve deres aktivitet forbedres. At synliggøre luftsport og fritidsflyvning overfor omverdenen, herunder, naboer, interesse- organisationer og myndigheder. Støtte organisationerne i deres eget arbejde, for at opnå større accept i forhold til naboer, interesseorganisationer og myndigheder. Bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsport og fritidsflyvnings behov. Bidrage med erfaringer og ideer til arrangementer til støtte for miljøarbejde, både indenfor og udenfor luftsport og fritidsflyvning. Være sparringspartner for medlemsorganisationer, i forbindelse med miljøarbejde. Udvalget skal bistå medlemmer, i sager af miljømæssig karakter. Vision: Udvalgets vision er at arbejde for at fjerne den negative særbehandling luftsport og fritidsflyvning ofte bliver udsat for. Udvalgets vision er at luftsportens og fritidsflyvningens udfoldelsesmuligheder skal forbedres, og dermed sidestilles med andre former for fritidsaktiviteter i naturen. Udvalgets vision er igennem egne arrangementer eller i samarbejde med andre at synlig- gøre luftsport og fritidsflyvning. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området. Organisation: Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA s bestyrelse Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA s bestyrelse indstille personer til medlem af udvalget. Udvalgets sammensætning dokumenteres på under Driftshåndbog. Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på under Driftshåndbog. KDA s sekretariat yder sekretærbistand. Side 204

91 Gruppe: 208 Side: 1 (1) RULEMAKING - ARBEJDSGRUPPE Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Kommissorium: Side 208

92 Gruppe: 209 Side: 1 (2) SPORTSUDVALG Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Kommissorium: Mission: Konsolidere KDA s position som Danmarks luftsportsorganisation. At varetage KDA s medlemsorganisationers interesser på sports- og konkurrenceområdet, herunder støtte medlemsorganisationerne i deres arbejde for at fremme luftsport medvirke til at tiltrække internationale luftsportsbegivenheder til Danmark i nødvendigt omfang og efter anmodning at yde støtte til medlemsorganisationer under internationale og nationale konkurrencer være sparringspartner for medlemsorganisationer i forbindelse med dopingsager der opstår i FAI regi. Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsportens behov. Udvalget skal være opmærksomt på lovgivningsmæssige forhold m.m., der kan øve indflydelse på medlemsorganisationernes muligheder for udøvelse af luftsports- og konkurrenceaktiviteter. Vision: Udvalget vil aktivt prøve at skærpe interessen for det sportslige element i medlemsorganisationer, der ikke har nogen særlig tradition herfor. Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, organisere luftsportskonkurrencer, herunder nationale såvel som internationale mesterskaber under FAI. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området, herunder ud- dannelse af dommere, stewarder m.v. Organisation: Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA. Side 209

93 Gruppe: 209 Side: 2 (2) SPORTSUDVALG Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget. Udvalget kan uddelegere opgaver der relaterer sig til luftsport og konkurrencer til medlemsorganisationerne efter nærmere aftale, herunder godkendelse af rekorder i h.t. FAI s bestemmelser. Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning. KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand. Ansvar/kompetence: Udvalget refererer via sin formand til KDA s bestyrelse Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger om luftsport/konkurrenceforhold, idet dog generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandler sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning. Udvalget skal træffe afgørelse i sager der måtte opstå omkring medlemsorganisationernes administration af uddelegerede opgaver, herunder evt. godkendelser af rekorder m.v. Udvalgets afgørelser kan indbringes for FAI til endelig afgørelse. Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDAs bestyrelse til godkendelse. Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området. Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. juli vedrørende næste års budget. Udvalget udarbejder inden den 15. august oplæg til KDA s årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde. Forretningsorden: Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året. Udvalgets sammensætning dokumenteres på Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på Side 210

94 Gruppe: 210 Dato: Side: 1 (2) TEKNIKUDVALG Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Kommissorium: Mission: Udvalgets mission er at varetage KDA's og de tilsluttede organisationer's interesser vedrørende teknik og teknologier - bortset fra miljø relaterede spørgsmål, at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til, tekniske egenskaber til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr. at bibringe offentlige myndigheder forståelse for tekniske aspekter af instrumentering og teknik, herunder især de begrænsninger som følger af mindre luftfartøjers vægt og energibegrænsninger, samt at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt om installation og vedligehold af materiel. Vision: Udvalget vil aktivt opsøge og vurdere nye teknologiske landvindinger og præsentere dem for de medlemsorganisationer der skønnes at have interesse heri. Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, i muligt omfang foretage afprøvning af ny teknologi og rapportere tilbage herom. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området. Organisation: Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA. Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget. Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning. KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand. Side 211

95 Gruppe: 210 Dato: Side: 2 (2) TEKNIKUDVALG Ansvar/kompetence: Udvalget refererer via sin formand til KDA s bestyrelse Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger om bestemmelser vedrørende tekniske installationer, dog kan generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandle sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning. Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDAs bestyrelse til godkendelse. Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området. Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. august vedrørende næste års budget. Udvalget udarbejder inden den 1. august oplæg til KDA s årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde. Forretningsorden: Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året. Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA s driftshåndbog Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA s driftshåndbog Side 212

96 Gruppe: 211 Dato: Side: 1 (2) UDDANNELSESUDVALG Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Netundervisningsarbejdsgruppe: Tonny Henriksen, KDA (tovholder) Michael Kristensen, DSvU Sverre Eplov, DSvU Approved Training Organisation (ATO) arbejdsgruppe Tonny Henriksen, KDA (tovholder) Ole Gellert Andersen Henning Romme, DMU Jørn Vinther, DBu Michael Kristensen, DSvU Kommissorium: Opgave: Udvalgets primære opgave er at gennemføre KDA s uddannelsesvirksomhed. Udvalget varetager KDA s interesser i forhold til myndigheder og organisationer. Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området. Ansvar/kompetence: Udvalget holder kontakt til myndigheder og organisationer og repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige bestyrelsesmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækken- de betydning. Side 213

97 Gruppe: 211 Dato: Side: 2 (2) UDDANNELSESUDVALG Forhandlingsoplæg, der indebære væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse. Udvalget udarbejder fornødne handlingsplaner på området. Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalget udarbejder forslag til årlige uddannelsesplaner og budget inden den 1. september. Udvalget er budgetansvarlig for eget område og udarbejder oplæg til KDA s årsberetning inden den 1. februar. Organisation: Udvalgets formand udpeges af KDA s bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA s bestyrelse. Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA s bestyrelse efter indstilling fra unionerne. Funktionstiden er 2 år således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Udvalgets sammensætning dokumenteres på Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på Redaktionsudvalget for flyvehåndbogen er et underudvalg af uddannelsesudvalget og refererer via koordinatoren til udvalgets formand. KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand. Side 214

98 Gruppe: 220 Side: 1 (1) REDAKTIONSUDVALG - FLYVEHÅNDBOGEN Udvalgsmedlemmer: Se aktuel organisationsplan Side 215

99 Gruppe: 250 Dato: Side: 1 (1) EKSTERNE UDVALG, KDA-REPRÆSENTANTER Organisation Navn Medlemsorganisatio Funktion Europe Air Sports Hjalmar Nielsen n KDA Delegate Per Wistisen KDA Observer Knud Nielsen DMU Observer Poul Hørup DSvU Observer Jørn Vinther DBu Observer Transportministeriet /Trafikstyrelsen Gebyrudvalg Tonny Henriksen KDA Kontaktrådet Tonny Henriksen KDA EU-specialudvalg for Tonny Henriksen KDA Transport Danmarks Tekniske Aksel C. Nielsen DFU Bestyrelsesmedlem Museum Rådet for større Flyvesikkerhed Bent Holgersen DSvU Repræsentantskab Søren Pedersen KDA Suppleant - bestyrelsen (Carsten Jørgensen) FAI Se gruppe 251 Tonny Henriksen KDA Næstformand Side 250

100 Gruppe: 251 Side: 1 (1) FAI - COMMISSIONS Delegate Alternate FAI Vice-President Air Sports Commissions Aerobatics Commission Aeromodelling Commision Astronautic Records Commission Hjalmar Nielsen CIVA Poul. E.B. Nielsen Lennart Wahl CIAM Regnar Petersen Luis Petersen ICARE N/A N/A Ballooning Commision CIA Christoffer Mundt Kim Larsen General Aviation Commission GAC Vagn Jensen Allan Hansen Gliding Commission IGC Mogens Hansen Øjvind K. Frank Hanggliding Commission CIVL Scott Torkelsen Niels Jørgen Askirk Microlight Commission CIMA Hans Havsager John K. Carlsen Parachuting Commission Rotorcraft Commission Tekniske Kommissioner: AeromodellingTechnical Sub-Committee F4 Scala Models Airspace and Navigation Systems Commission Amateur-Built Aircraft Commission Aviation and Space Education Commission Environmental Commission Medico-Physiological Commission IPC Niels Chr. Levin Hansen Bjarne Andersen CIG N/A N/A Henrik R. Sommer N/A CANS Hjalmar Nielsen N/A CIACA Ikke oplyst Ikke oplyst CIEA N/A N/A CIE Hjalmar Nielsen N/A CIMP Hans Chr. Hoeck N/A Side 251

101 Gruppe: 260 Side: 1 (1) INTERNATIONALT SAMARBEJDE KDA er i flere sammenhænge med i internationalt samarbejde. Som Danmarks Luftsports Forbund er KDA naturligt medlem af Fédération Aéronautique International (FAI), stiftet den 14. oktober 19o5, en verdensomspændende international luftsportsorganisation med hovedsæde i Lausanne. KDA og de tilknyttede medlemsorganisationer er særdeles respekterede for det arbejde der udføres i FAI og dens forskellige commissions, og har stor indflydelse på de beslutninger der tages. Europe Air Sports (EAS) er en relativt ny organisation, stiftet i 1988, fra 1994 med organisatorisk tilknytning til FAI. EAS primære opgave er at prøve på at sikre forbedringer for den rekreative flyvning i forhold til myndighedernes mange tiltag, og ikke mindst sikre at forholdene ikke for ringes. Nordic Coordination Meeting er et forum for kun de nordiske landes nationale aeroklubber. Der afholdes møder 1 á 2 gange om året for at afstemme vore synspunkter, så vi så vidt muligt kan fremstå som en enhed i de internationale fora. De nordiske lande går ofte under fællesbetegnelsen den nordiske mafia. Udover de nævnte organisationer, findes der en lang række specialorganisationer for f.eks. svæveflyvere (EGU), motorflyvere (EPFU), faldskærmsspringere (EPU) m.fl., hvori KDA som sådan ikke er repræsenteret. Side 252

102 Gruppe: 262 Side: 1 (8) EUROPE AIR SPORTS STAMOPLYSNINGER: Juridisk hjemsted : Haag, Holland Kontakt information : René Meier, Europe Air Sports Programme Manager Haldenstrasse 18 CH-254o Grenchen info<at>europe-air-sports.org Bestyrelse: Se organisationens hjemmeside. De første år efter stiftelsen i 1988 levede EAS i manges bevidsthed nærmest en hensygnende tilværelse, men da European Aviation Safety Agency (EASA) blev etableret af EU- parlamentet, og der fra 2oo2 og siden da er blevet fremsat en lang række forslag til ens regler for luftfart i Europa, viste EAS sin styrke. Beslutningstagerne måtte erkende, at med ca. 7oo.ooo europæiske luftrumsbrugere bag sig, var EAS en organisation de ikke kunne tillade sig at negligere. KDA har sammen med andre medlemmer af EAS gennem tiden stillet personer til rådig- hed for arbejdsgrupper i EASA, og sammenholdet i EAS har betydet, at det er lykkedes at påvirke bestemmelserne i en retning der har betydet mindre bureaukrati for luftrumsbrugerne end oprindeligt forventet, om end det stadig er mere kompliceret end nødvendigt at være fritidspilot. EAS arbejder hele tiden målbevidst på at få gennemført mindre restriktive bestemmelser, og har fra tid til anden haft succes med hele tiden at lægge pres på myndighederne. Side 253

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. Dansk Faldskærms Union Vedtægter Side 1 af 9 Navn og formål 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU's hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere