Analyse af Fremtidens Detailhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Fremtidens Detailhandel"

Transkript

1 Endelig rapport Analyse af Fremtidens Detailhandel

2 Titel: Analyse af Fremtidens Detailhandel Udarbejdet af: samt af: Kontaktperson: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup Center for Economic and Business Research (CEBR) CBS Benita Kidmose Rytz Udarbejdet for: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsensvej Valby 19. december

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Analyse af samhandlens betydning for priser og varesortiment i dagligvarehandlen Komparativ analyse af rammevilkår Tendenser i fremtidens detailhandel E-handel Digitalisering Internationalisering Introduktion Metode Definitioner Læsevejledning Analyse af samhandlens betydning for priser og varesortiment i dagligvarehandlen Markedsstrukturer i leverandørleddet Antal virksomheder Herfindahl-Hirschmann-Indekset (HHI) Overskudsgrad Bruttoværditilvækst pr. medarbejder Importen som andel af den samlede omsætning Opsummering Forhandlingsforløb mellem leverandører og detailhandel Konkurrencen i dagligvarebranchen Forløbet i årsforhandlingerne De bilaterale forhandlingers indhold Pris Entrance fee Husleje/listing fee Bruttoavance Markedsføringstilskud Nye produkter Private labels Alternativer for leverandørerne Unfair Trading Practises Konklusioner og anbefalinger

4 5. Komparativ analyse af rammevilkår Planloven Sammenligning Erhvervslejeloven Sammenligning Tidsbegrænsede aftaler Uopsigelighed af lejer Fastsættelse af markedsleje Købeloven Sammenligning Reklamationsret Returret Arbejdsmiljøloven Sammenligning Omkostningerne forbundet med krav Stram fortolkning af reglerne Ensartethed i skøn Opsummering Tendenser i fremtidens detailhandel E-handel Den generelle udvikling i e-handel i detailbranchen nationalt og internationalt Udviklingen i de tre brancher Eksisterende tendenser for e-handel i detailbranchen Forventninger til fremtidens e-handel nationalt og internationalt Fra pure players- og multichannel-strategi til cross channel-strategi Brancheglidning og nye forretningsmodeller E-handlens konsekvenser for konkurrence, produktivitet og forbrugerne Lavere adgangsbarrierer Reduktion af omkostninger til fysisk infrastruktur Barrierer for øget e-handel samt anbefalinger Relativt høje distributionspriser E-handel kan medføre fald i antallet af fysiske butikker Tilstrækkelig uddannelse af erhvervslivet Forskellige regler for fysisk handel og e-handel

5 6.2. Digitaliseringens betydning for detailhandlen Teknologianvendelse i detailhandlen Banebrydende teknologi og dets betydning for detailhandlen Det mobile internet Internet of Things Cloud computing Big Data Markedsføring Drift og logistik Cross channel-strategi og big data Barrierer for fuld udnyttelse af digital teknologi og anbefalinger Internationaliseringens betydning for detailhandlen Den generelle udvikling i internationaliseringen i detailbranchen Udviklingen i de tre delbrancher E-handel som driver for internationalisering Forventninger til den fremtidige internationalisering Nedbrydning af geografiske grænser med e-handel Øget fokus på tilpasning til nationale markeder i varierende grad afhængigt af branche Internationaliseringens konsekvenser for konkurrence, produktivitet samt forbrugerne Flere butikker og større marked Øget brug af internationale leverandører Barrierer for internationalisering samt anbefalinger Rammer for udenlandske virksomheders indtog på det danske marked og udenlandske netbutikkers vilkår Udenlandske detailvirksomhedernes tilpasningsevne til det danske marked 131 5

6 1. Resumé Regeringens konkurrencepolitiske udspil 1 samt undersøgelser fra EU-Kommissionen 2 og OECD 3 viser, at konkurrencen i Danmark er utilstrækkelig især inden for de overvejende hjemmemarkedsorienterede dele af økonomien 4. Den manglende konkurrence betyder, at de danske priser ligger væsentligt over OECD-gennemsnittet, også når der korrigeres for forskelle i skatter, afgifter og velstand. Den manglende konkurrence giver endvidere en lavere produktivitetsudvikling og et lavere innovationsniveau, hvilket også har negative konsekvenser for jobskabelsen. På baggrund af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012 udbød Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sommeren 2013 en analyse, som har til formål at danne grundlag for at få fastlagt de rammer, der sikrer, at detailhandlens aktører agerer således, at konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges. Selve udbuddet bestod af tre delopgaver: 1. En analyse af, hvordan leverandørerne til dagligvarehandlen påvirker de priser og det vareudvalg, forbrugerne møder i butikkerne herunder samhandlen mellem leverandører og detailhandlen i dagligvaremarkedet. 2. En komparativ analyse af de vilkår, der gælder ved drift af detailvirksomhed i Danmark, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. 3. En analyse af de tendenser, der forventes at præge detailhandlen i fremtiden. Den første delopgave omhandler udelukkende markedet for dagligvarer, mens de to øvrige delopgaver også inkluderer markederne for tøj og sko samt forbrugerelektronik Analyse af samhandlens betydning for priser og varesortiment i dagligvarehandlen I den første delopgave vedrørende leverandørernes betydning for priser og varesortiment i dagligvarehandlen, blev analysen først afgrænset ved at udvælge følgende produktkategorier: Brød og bageriartikler Drikkevarer Fersk kød og kødpålæg Frugt og grønt Mejeriprodukter Rengøringsartikler og personlig pleje 1 Regeringen (2012): Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil, s. 2 2 European Commission (2013): Council Recommendation on Denmark s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Denmark s convergence programme for , 3 OECD (2013), Economic Policy Reforms 2013: Going for Growth, OECD Publishing, 4 Konkurrence til gavn for Danmark. Konkurrencepolitisk Udspil. Regeringen Oktober

7 Dernæst blev markedsstrukturen i leverandørleddet belyst. Antallet af leverandører er i perioden relativt stabil for alle produktkategorier dog med undtagelse af drikkevarer, hvor antallet er øget væsentligt. Der er dermed ikke tegn på, at leverandører har måttet lukke som konsekvens af et øget pres fra dagligvarekæderne. Tilsvarende er udviklingen i markedskoncentrationen (målt ved det såkaldte HHI-indeks) også relativ stabil over den samme periode. At koncentrationen ikke er steget er også et tegn på, at leverandørerne ikke har måttet lukke, selvom de muligvis har mødt øgede krav fra dagligvarekæderne, som en række interview gennemført i forbindelse med undersøgelsen indikerer. Bruttoværditilvæksten pr. medarbejder er svagt stigende over tid for de fleste produktkategorier, hvilket er forventeligt som følge af den generelle produktivitetsvækst i økonomien. For nogle af områderne (mejeriprodukter og frugt og grønt) er der tale om en noget stærkere stigning i produktiviteten. Denne udvikling kan skyldes dagligvarekædernes øgede krav, men det kan ikke læses direkte ud af tallene. Endelig viser importpenetrationen inden for supermarkedsområdet en nogenlunde konstant tendens over tid. Det peger på, at leverandører til supermarkeder og discountbutikker ikke i den betragtede periode har været udsat for væsentligt ændrede konkurrenceforhold på grund af import gennem udenlandske leverandører. Endvidere belystes EU-Kommissionens arbejde med UTP Unfair Trading Practises. Den skarpe konkurrence på detailhandelsmarkedet og det til tider ulige styrkeforhold mellem de store supermarkedskæder og leverandørerne er fænomener, som findes i flere lande i Europa. EU-Kommissionen udsendte i januar 2013 en såkaldt grønbog (høringsdokument) om illoyal handelspraksis i virksomhed-til-virksomhed-forsyningskæden for fødevarer og nonfood-varer i Europa. Faktorer såsom større koncentration og vertikal integration i hele EU, større internationale indkøbsalliancer i detailsektoren, øget brug af private labels, samt en stærk forhandlingsposition hos nogle aktører i forsyningskæden kan i visse tilfælde føre til illoyal handelspraksis. Især Storbritannien har indført omfattende tiltag på området, ved at udarbejde et sæt opdaterede retningslinjer for det kommercielle forhold mellem detailkæder og deres leverandører den såkaldte Groceries Supply Code of Practice (GSCOP), samt oprette en ombudsmandsinstans på området. Irland og Italien har også indført initiativer. Alle initiativerne fokuserer først og fremmest på virksomhed-til-virksomhed-forhold i forsyningskæden og har dermed størst effekt på aktørerne i denne kæde, men forbrugerne skal også have gavn af initiativet. Det er dog ikke nødvendigvis givet, at forbrugerne vil møde lavere priser, hvis principperne om god praksis implementeres bredt. For det første er der en risiko for, at hvis forhandlinger og kontraktvilkår bliver mindre hårde, kan det i sidste ende føre til højere priser. For det andet kræver implementering af systemet i den enkelte virksomhed ressourcer til træning, information, monitorering, rapportering osv. Det er altså forbundet med omkostninger, som i sidste ende også kan ende hos forbrugerne. Derudover er UTP meget vagt formuleret, hvilket kan give unødig usikkerhed ved forhandlinger i og med at det kan være uklart, hvad principperne tilsiger. Interview med danske kæder og leverandører 7

8 viser endvidere, at ingen af aktørerne ønsker en decideret regulering af samhandlen i forsyningskæden. Analysen 5 af forhandlingsforløbet mellem dagligvarekæderne og leverandørerne viser, at kæderne opleves som havende en solid forhandlingsstyrke i forhold til leverandørerne. Dette skyldes især, at kæderne med private label-leverandører har fået flere alternativer at vælge imellem, en øget konsolidering, samt en øget professionalisme i forhandlingerne fra kædernes side. Denne tendens er blevet mere udtalt i de seneste år. Også mærkevareleverandører oplever denne forskydning. Konsekvensen er blandt andet, at leverandørerne har fået øget fokus på at hæve produktiviteten for at kompensere for prispresset og dermed en faldende indtjening. Dette vil alt andet lige medføre lavere priser for forbrugerne. Der er dog forskel på leverandørernes forhandlingsstyrke. En opsummering på, hvilke aspekter der giver leverandørerne en styrket forhandlingsposition, er som følger: Tabel 1.1: Elementer, der har indflydelse på forhandlingsstyrken Element Størrelse Alternative afsætningsmuligheder Mærkevare Innovative produkter Sortimentsbredde Indflydelse på forhandlingsstyrken Giver en relativ høj forhandlingsstyrke, fordi den store leverandør har mulighed for at modsvare den øgede professionalisme Giver en relativ høj forhandlingsstyrke, fordi leverandøren har mulighed for at flytte salget til andre kanaler i en periode Giver en mellemhøj forhandlingsstyrke. Der er indenfor hver varekategori typisk en stærk mærkevare, som forbrugerne nødigt vil undvære. Leverandører af denne vare har en relativt høj forhandlingsstyrke, men der er velkendte eksempler på at også disse leverandører kan undværes i sortimentet for en periode. De mærkevarer, der kommer på anden- og tredjepladsen i forbrugernes bevidsthed, fortrænges dog i stigende grad af private labels. Giver en mellemhøj forhandlingsstyrke. Kæderne ønsker i stigende grad at differentiere sig og tilbyde noget, andre ikke har. Har ikke særlig indflydelse på forhandlingsstyrken. Kæderne har snarere fokus på unikke produkter (se ovenfor) og begrænset sortiment. Leverandører oplever af og til, at kæderne beder dem tage et produkt ud, hvis de vil have et nyt ind. 5 Denne del af analysen bygger på 12 kvalitative interview med dagligvareleverandører samt 5 interview med detailhandlere inden for dagligvarer. Alle de interviewede virksomheder er holdt anonyme både i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og i denne rapport. Se endvidere metodeafsnittet for yderligere uddybning omkring interviewene. 8

9 Leverandørernes muligheder for at øge forhandlingsstyrken er især afhængige af deres størrelse og alternative afsætningskanaler. I forhold til sidstnævnte er især to muligheder; en leverandørbaseret portal samt øget eksport. I forhold til den leverandørbaserede portal er de fleste leverandører er forbeholdne over for dette. For det første kræver det, at portalen er et reelt alternativ til supermarkederne, hvilket betyder, at vareudvalget skal være bredt repræsenteret. For det andet er der logistikudfordringer forbundet med især transport af letfordærvelige varer. I den forbindelse vil de fleste leverandører vil se e-handelsvirksomheden tjene penge, før de er overbeviste om, at det er en farbar vej. For det tredje er leverandørerne bange for, hvordan kæderne ville reagere på et sådant tiltag om de eksempelvis vil udelukke leverandørerne fra deres sortiment. Øget eksport er en mulighed, der alt andet lige styrker leverandørernes forhandlingsposition, idet de derigennem har mulighed for at trække sig fra forhandlingerne og afsætte deres produkter på andre markeder. Desuden kan det give leverandørerne bedre mulighed for stordriftsfordele, som kan øge produktiviteten og potentielt give forbrugerne lavere priser. Eller det kan gøre, at leverandørerne får råd til at skabe innovative produkter til forbrugerne. Forhandlingernes fokus på pris, rabatter og markedsføringstilskud kan potentielt virke begrænsende for udviklingen af nye produkter og dermed for innovationen i leverandørleddet. Det kan være svært for leverandørerne at få nye produkter introduceret, eftersom den øgede konkurrence kæderne imellem gør, at risikovilligheden for at introducere nye produkter er lille. Det kan påvirke det udvalg, forbrugerne møder i butikkerne. For at styrke leverandørernes vækst og innovation samt adgang til andre afsætningskanaler anbefales det derfor at styrke eksportindsatsen for leverandørerne til detailhandlen. Anbefaling En styrkelse af den eksisterende eksportrådgivning kan give leverandørerne en bredere markedsadgang, og dermed mulighed for at opnå stordriftsfordele Komparativ analyse af rammevilkår Den komparative analyse af de vilkår, der gælder ved drift af detailvirksomhed i Danmark, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland, tager udgangspunkt i fire love: Arbejdsmiljøloven, Erhvervslejeloven, Købeloven (samt returret for e-handel under Forbrugeraftaleloven), og Planloven. De områder i disse love, som vurderes at have særlig indflydelse på mulighederne for at drive detailhandel i Danmark, er blevet kortlagt. Dernæst er de tilsvarende områder identificeret i de øvrige fem landes lovgivning, via desk research samt via relevante myndigheder i de enkelte lande 6. Rammerne for at drive detailhandel i Danmark er med udgangspunkt i de fire love tilfredsstillende for de fleste af de interviewede virksomheder. Udfordringerne relaterer 6 Der er i analysen gennemført interview med 15 virksomheder inden for dagligvarer, tøj og sko samt forbrugerelektronik. Alle de interviewede virksomheder er holdt anonyme både i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og i denne rapport. Se endvidere metodeafsnittet for yderligere uddybning omkring interviewene. 9

10 sig især til reklamationsretten i Købeloven, som baseres på Direktiv 1999/44/EF, og til klagenævnspraksis. Den danske Planlov mere restriktiv end planlovene i de øvrige lande i den komparative analyse, især i forhold til butiksstørrelse. I de øvrige lande er det overladt til kommuner/regioner at afgøre butiksstørrelserne eventuelt under overholdelse af en instruks/vejledning fra et departement eller en styrelse. I forhold til størrelsen begrænser Planloven især muligheden for at opnå stordriftsfordele eksempelvis i form af færre administrative medarbejdere, nemmere lagerstyring, et mindre samlet areal til administration, indgangspartier og betalingsanlæg. Mange interview viser, at Planloven ikke påvirker virksomhederne synderligt. Enkelte interview med store detailhandelsvirksomheder viser dog, at de manglende stordriftsfordele hæmmer deres produktivitet. En model, hvor det udlægges til kommunerne at afgøre butiksstørrelserne, kunne overvejes i Danmark også. Anbefaling: At lempe planlovens bestemmelser om især størrelse af nye butikker ved eksempelvis at udlægge afgørelsen til kommunerne, idet kommunerne samtidig forpligter sig til at tage konkurrencemæssige hensyn i forbindelse med administrationen af planloven. I forhold til Erhvervslejeloven er danske lejere bedre beskyttet end de øvrige lande i den komparative analyse på grund af lejekontrakten, som udelukkende kan tidsbegrænses, hvis tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold på aftaletidspunktet. I Sverige, Norge og Tyskland er det muligt at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler på lige fod med tidsubegrænsede lejeaftaler. I Storbritannien kan en tidsbegrænset lejeaftale aftales i lejekontrakten, forudsat, at lejeren accepterer dette (hvilket praksis antyder, at de ofte gør). Nederlandene forlænges en lejeaftale automatisk op til 10 år, og herefter har lejeren mulighed for at få prøvet ved domstolene, hvorvidt de har mulighed for at blive i et lejemål. I forhold til opsigelse findes der i svensk, britisk og nederlandsk lov tilfælde, hvor udlejer kan opsige lejer, som ligner de danske. Det er blandt andet i forhold til tilsidesættelse af god skik samt brug af lejemål til eget formål. I svensk og tysk ret giver det mulighed for opsigelse, hvis lejer ikke betaler huslejen til tiden, eller hvis lejemålet overleveres til andre. I norsk ret skal opsigelsen være skriftlig og begrundet, og lejer har mulighed for at anfægte dette. I de tre sidstnævnte lande er det dermed lettere at opsige lejer end i Danmark. Endelig bygger fastsættelse af markedsleje i Danmark, Norge og Nederlandene på en sammenligning af lignende lejemål i nærområdet. mens lejen i Tyskland og i Storbritannien aftales i kontrakten. I Sverige bestemmes markedslejen i lejeaftalen, og det kan aftales, at lejen fastsættes under hensyntagen til lejers driftsomkostninger. Især i forhold til tidsbegrænsning af lejeaftalen og til dels i forhold til opsigelsen er den danske Erhvervslejelov strammere end i de øvrige lande i den komparative analyse. Det kan derfor overvejes at undersøge nærmere, om der er elementer i den danske Erhvervslejelov, der kan lempes. 10

11 Anbefaling: At undersøge fordele og ulemper ved at lempe bestemmelserne i erhvervslejeloven, så det bliver lettere at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler og eventuelt opsige fremtidige lejere. Købelovene i de seks lande er meget enslydende, for så vidt angår reklamation, mangler og returret, da disse aspekter udspringer af ovenstående direktiv. Visse tøj- og skobutikker samt butikker med elektronik har dog oplevet udfordringer. Klagenævnspraksis tilsiger, at et ombytningsprodukt skal være identisk med det solgte produkt. Dette giver forbrugerne en god sikkerhed, men kan påvirke virksomhedens indtjening negativt, hvis det ikke er muligt at ombytte til et identisk produkt, og virksomhederne må give kunden pengene retur. Dog er det ikke i alle sager i Forbrugerklagenævnet, hvor der er givet medhold til krav om et identisk produkt. Medhold eller ej beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvor både design og funktionalitet indgår som væsentlige parametre for, om det er rimeligt at kræve et identisk produkt. Desuden opleves det af nogle virksomheder som dyrt at tage en sag igennem Forbrugerklagenævnet. Dette kan dog ikke henføres til utilstrækkelig lovgivning. Virksomheden skal endvidere kun betale gebyret, hvis den taber. I forhold til returretten giver Købeloven ikke køber ret til at returnere varer i nogen af de lande, der indgår i undersøgelsen. Praksis i langt de fleste detailbutikker i de undersøgte lande giver dog kunderne returret af varierende længe. Til gengæld har forbrugerne ret til minimum 7 dages returret for varer købt på nettet, jf. fjernsalgsdirektivet. I Danmark er reglerne om fortrydelse i forbindelse med e-handel som nævnt reguleret i Forbrugeraftaleloven og giver forbrugerne 14 dages fortrydelsesret. Dette er også tilfældet i Norge, Sverige og Tyskland, mens Holland og Storbritannien holder sig til de syv dage, der er fastsat i Direktivet. I juni 2014 harmoniseres denne frist dog med det nye Forbrugerrettighedsdirektiv (2011/83/EU). Direktivet skal være implementeret i national lovgivning d. 13. juni 2014, og lovforslaget blev vedtaget i Folketinget d. 10. december Returretten for varer købt på nettet kan bevirke, at e-handelsbutikker kan risikere at skulle tage langt flere varer tilbage end fysiske butikker. Arbejdsmiljøloven baserer sig på et europæisk rammedirektiv om arbejdsmiljø (direktiv 89/391/EØF), der sætter minimumsstandarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i hele Europa. Desuden sætter Direktiv 90/269/EEC minimumsstandarder for manuel håndtering, og Direktiv 89/656/EEC sætter minimumsstandarder for sikkerhedsudstyr. Dermed er det op til de enkelte lande at fylde disse rammer ud. Den internationale sammenligning viser en nogenlunde ens regulering, der bygger på skønsmæssige bestemmelser og konkret administration på baggrund af vejledninger. Der er udgifter forbundet med at leve op til disse krav. Disse udgifter kan godt være høje, men interviewene viser, at virksomhederne ikke oplever dem som urimelige. Dog udtaler en enkelt virksomhed, at der ikke bør strammes mere i forhold til løft. Interviewene belyser endvidere enkelte eksempler på udfordringer med disse skøn, hvilket især relaterer sig til en (for) stram tolkning af loven og potentielt til ensartetheden i 7 11

12 de skøn, arbejdsmiljøkontrollanterne foretager. Lignende usikkerhed om ensartetheden i skøn eksisterer i de øvrige lande. Tyskland har dog udviklet en række nøgleindikatorer, som potentielt medvirker til at skabe bedre gennemsigtighed til gavn for konkurrencen Tendenser i fremtidens detailhandel I den sidste delanalyse af de tendenser, der forventes at præge detailhandlen i fremtiden, analyseres tre tendenser, som vurderes at have en markant effekt på produktivitet, konkurrence og forbrugerforhold. De tre tendenser blev dels identificeret på baggrund af indledende eksplorative interview samt endvidere baseret på en indledende litteraturgennemgang af nyere dansk og international litteratur. Dette har medført, at andre forhold såsom CSR/bæredygtighed ikke er inkluderet, da det ikke umiddelbart er en dimension, der er nært knyttet til konkurrence eller produktivitet. Dog, hvis forbrugerne på sigt begynder at fravælge ikke-bæredygtige butikker, kan det få en afledt effekt på konkurrencen, men det er ikke en effekt, der ligger lige for. Analysen baserer sig hovedsagelig på et litteraturstudie suppleret med ekspertinterview 8. Litteraturen og ekspertinterviewet bruges til at analysere den aktuelle og fremtidige situation i forhold til de tre udvalgte tendenser i detailbranchen (og de tre delbrancher). På baggrund af dette vurderes konsekvenserne af de tre tendenser for produktivitet, konkurrence og forbrugerne samt barriererne for øget e-handel. Endelig fremsættes anbefalinger med afsæt i de identificerede barrierer E-handel E-handel kan bidrage til at sænke adgangsbarriererne. E-handel giver et øget vareudbud, men kan også medføre butiksdød, især i udkantsområder. Det er især et problem for de mindre mobile forbrugere, såsom ældre. De lavere adgangsbarrierer, og dermed plads til flere (udenlandske) spillere, kan endvidere medføre lavere priser for forbrugerne, men de relativt høje fragtomkostninger i Danmark medfører, at de prismæssige fordele ved e- handel mindskes. Desuden kan e-handel reducere omkostningerne til fysisk infrastruktur. Det kræver dog, at virksomhederne strategisk formår at udnytte de fordele, som e- handel kan give, og også har kapital til at investere i den digitale infrastruktur og udvikling af forretningskoncept. En væsentlig barriere for øget e-handel er de relative høje danske distributionspriser. Eksempelvis er de danske listepriser på forsendelse af pakker på 1-2 kg højere end i udlandet, selv når der korrigeres for forskelle i moms. Fragtprisen i Danmark for denne type pakker var i 2011 mellem 10 og 36 pct. højere end gennemsnittet af priserne i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Tyskland 9. De relative høje danske post- og fragtpriser gør, at de prismæssige fordele for forbrugerne ved e-handel mindskes, og de kan dermed være en barriere for, at virksomhederne engagerer sig i e-handel. For at være konkurrencedygtig i forhold til den fysiske butik skal virksomheden sænke prisen og dermed miste indtjening. 8 Ekspertinterview er foretaget med professor Niels Bjørn Andersen fra CBS, kommunikationschef Henrik Theil fra FDIH samt Michael Thim fra IUM - et mediahåndterings- og mediaplanlægningsbureau, hvor Michael Thim er specialiseret i detailbranchen. 9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013): Fragt til forbrugerne 12

13 De høje priser kan betyde, at danskerne fravælger de danske netbutikker. En undersøgelse af FDIH/PostNorden viser, at den primære årsag til, at danskerne handler i udenlandske netbutikker, er prisen 10. De lavere distributionsomkostninger udgør ikke den lave pris alene, men kan i høj grad være medvirkende hertil. Der findes dog alternativer til husstandsomdeling. Pick-up points, hvor distributøren udbringer pakker til en butik eller pakkeshop et sted, som er belejligt for forbrugeren, fungerer som et billigere og til tider mere fleksibelt alternativ til afhentning på posthuset 11. Desuden reducerer det virksomhedernes omkostninger til distribution. For at imødekomme forbrugernes ønsker om lavere priser kan man derfor udbrede brugen af pick-up points. Anbefaling For at imødekomme de høje distributionsomkostninger anbefaler vi: - at brugen af pick-up points øges. Her er det væsentligt, at eksempelvis eksisterende butikker, benzinstationer ol. anvendes til dette formål, for ikke at skabe øgede omkostninger En væsentlig udfordring ved e-handel er, at det især i udkantsområder kan føre til butiksdød. Dermed vil der blive længere til den nærmeste butik for forbrugerne. Flere spillere på markedet, som et resultat af e-handel, vil gavne konkurrencen. Det kan derfor argumenteres, at markedskræfterne skal have lov at råde, og at de butikker, der ikke kan klare sig i konkurrencen, skal have lov at bukke under. I et forbrugerperspektiv er dette imidlertid ikke helt så simpelt. Tal fra ICP viser, at det især forventes at være butikker i yderområder, der må lukke 12, hvilket vil gøre tilgængeligheden af varer mindre for de forbrugere, hvor e-handlen ikke udgør et alternativ ofte ældre forbrugere. Fysiske butikker kan derfor i stigende grad bruges som et slags udstillingsvindue, som samarbejder med en onlinebutik. Et begrænset antal varer på hylderne vil kunne tilfredsstille behovet hos de kunder, der ikke er e-handelsparate, mens onlinebutikken vil kunne levere de varer, som kunderne bestiller, til butikkerne, og dermed være med til at nedbringe fragtomkostningerne for forbrugerne. Anbefaling For også at tilgodese de forbrugere, der endnu ikke er e-handelsparate, samt for at oprette pickup points for de e-handlende forbrugere, kan butikkerne i stigende grad tænke i mulighederne for både at have en fysisk butik med et begrænset udvalg samt en onlinebutik. Forbrugerne i Danmark ligger helt i top, når det drejer sig om eksempelvis individers brug af internettet 13. Det er dog værd at bemærke, at en vigtig barriere for forbrugerne, når det gælder tøj og sko-branchen, er, at forbrugerne gerne vil se, røre og prøve produkterne før køb 14. Det understøttes af, at en af de funktioner, forbrugerne helst ser på hjemmesider, er en interaktiv funktion, der giver mulighed for at holde et produkt op (f.eks. tøj) og se, hvordan det klæder den enkelte 15. For at overkomme denne barriere 10 FDIH (2012): Dansk e-handelsanalyse 11 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013): Fragt til forbrugerne 12 ICP (2012): E-handlens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, s World Economic Forum (2013): The Global Information Technology Report Dilling-Hansen, Mogens, og Susanne Jensen (2012): Detailhandlen i Danmark - Hovedlinjer i udviklingen indenfor special- og e-handelsforretninger, Aarhus Universitet 15 Forbrugerundersøgelse af Leo Burnett Group i USA og UK. Præsenteret af Retail Institute Scandinavia (2012) 13

14 for e-handel anbefaler vi derfor, at virksomhederne i stigende grad tænker i, hvordan de kan skabe et virtuelt prøverum på deres hjemmeside. Brancheforeningerne kan eventuelt deltage i udarbejdelsen af standarder for sådanne prøverum, så udviklingsomkostningerne for den enkelte butik deles mellem flere og derved mindskes. Anbefaling: For at afhjælpe den barriere for e-handel, der handler om at forbrugerne ønsker at prøve tøjet, før de køber, anbefaler vi at virksomhederne i stigende grad overvejer brugen af virtuelle prøverum. Standarder for dette kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med de relevante brancheforeninger. Virksomhederne er dog ikke nødvendigvis lige så parate som forbrugerne i forhold til fuldt ud at udnytte mulighederne for at tilbyde nye serviceydelser understøttet af digitale teknologier. Dette er især tilfældet for dagligvarebranchen, hvor relativt få virksomheder tilbyder e-handel, og få har en cross channel-strategi. Endvidere er discountbutikker på nettet fraværende. Anbefaling: For at opkvalificere virksomhederne, så de er parate til at gribe de muligheder, e-handel medfører, anbefaler vi, at der fokuseres på revision af eksisterende uddannelser og udvikling af nye efteruddannelsesforløb som kobler teknologi, processer og forretningsudvikling i relation til crosschannel strategier. En anden tilgang til at fremme digital serviceinnovation er at få dokumenteret best practice cases for e-handel i de forskellige delbrancher. Eksemplerne skal tydeligt illustrere business casen, samt opstartsomkostningerne. Det er desuden vigtigt, at de danske butikker og kæder kan spejle sig selv i eksemplerne størrelsesmæssigt, omsætningsmæssigt med videre, hvis de skal udgøre inspirationsmateriale. Inspirationsmateriale af denne art kunne formidles via brancheorganisationerne, gennem efteruddannelsesinitiativer, netværksforløb med videre for at nå videst muligt ud. Ligeledes kan netværksforløb gennem de relevante brancheforeninger og/eller netværk såsom Serviceplatformen (et innovationsnetværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation) give de detailhandlende mulighed for at få inspiration udefra. Sideløbende, eller i samspil med de relevante brancheorganisationer, vil det være en mulighed at man igennem offentligt-private partnerskaber understøtter, at detailbranchen får udviklet nye serviceløsninger og ydelser igennem forsyningskæden og i forhold til kunderne baseret på for eksempel cloud løsninger. Anbefaling: For at opkvalificere erhvervslivet anbefaler vi en dokumentation af best practise samt et innovationsforløb, der er forankret i de relevante brancheforeninger. Sideløbende, og i samspil med brancheforeningerne, kan offentlige myndigheder indgå i partnerskaber med private virksomheder, med henblik på at udvikle den nødvendige IT-infrastruktur. 14

15 Digitalisering Digitalisering i detailbranchen kan bidrage til forbedret produktivitet, konkurrence og forbrugerforhold. Men der er visse barrierer for fuld udnyttelse af de teknologiske muligheder. En optimal udnyttelse af teknologierne kræver dog den fornødne indsigt i potentialerne ved teknologierne. Det forudsætter både de fornødne interne ressourcer og indsigt i de forretningsmæssige potentialer forbundet med IKT-investeringer, men også et godt samarbejde om udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det gælder i høj grad nye teknologiplatforme som cloud computing og mobile teknologier 16. Fuld udnyttelse af IT forudsætter en strategisk vurdering af, hvorvidt investeringerne kan bidrage til optimering af forretningsprocesser og/eller fremme salget af varer. Adgangen til leverandøruafhængig rådgivning kan derfor spille en stor rolle for de detailhandlende, som ikke selv har de nødvendige medarbejderressourcer. Den fulde gevinst opnås kun, hvis anvendelsen af ny teknologi kan øge indtjeningen ved enten øget salg, fordi kunderelationen styrkes, og/eller ved at omkostningerne nedbringes ved bedre udnyttelse af ressourcer som lagre, fragt, medarbejdere, kapitalbinding, mindre spild etc. For at dette overblik kan etableres, kræves der en detaljeret indsigt i sammenhængen mellem forretning og de teknologiske muligheder. Anbefaling For at opkvalificere virksomhederne især de mindre anbefales det, at der på brancheniveau igangsættes netværksforløb og udarbejdes best practice-cases om serviceinnovationsmuligheder og optimeringsmuligheder baseret på digitale teknologier. Det vil være helt afgørende, at sådanne cases indeholder solide cost-benefit-analyser, og at de tager afsæt i dansk detailhandel og strukturerne inden for denne. Sådanne cases vil også med fordel kunne anvendes i undervisningen på erhvervsskoler, på erhvervsakademier samt på AMU/VEU-centre. Detailhandlen er midt i en transformationsproces. Virksomhederne er i gang med at udvikle, afprøve og implementere nye forretningsmodeller for at opnå de fulde innovationseffekter af de digitale teknologier 17. De digitale platforme bevæger sig fra at være enkeltstående applikationer til at omfatte sammenhængende løsninger for hele forsyningskæden. For at få det optimale udbytte af sådanne totalløsninger, fordrer det et tættere samarbejde og fælles investeringer, hvor udgifter fordeles mellem leverandører og detailleddet. Et velfungerende samspil vil bidrage til at optimere værdikæden og give et godt grundlag for deling af information til gavn for optimering af produktion og salg herunder hurtig reaktion i forhold til ændringer i markedet. Ligeledes kan det give anledning til innovationssamarbejde omkring nye produkter, når viden deles på denne måde. Omvendt kan der i detailleddet være bekymringer for, at det skaber afhængighed til leverandørerne, som kan modvirke konkurrencen, med mindre resultaterne af det tætte samspil stilles frit tilgængeligt for andre, hvilket næppe er sandsynligt. Fælles platforme og standarder kan medvirke til at overvinde denne barriere og være med til at understøtte udviklingen af nye forretningsmodeller i forsyningskæden. I Sin- 16 Teknologisk Institut (2012): Green IT, Cybersecurity, and Cloud Computing. A study on e-skills requirements for practitioners and entrepreneurs. Study for DG Enterprise 17 Dansk Erhverv (2013): Detailhandlen skaber værdi gennem internationalisering 15

16 gapore har man for at fremme effektiviteten i detailhandlen stillet forslag om at styrke det logistiske samarbejde mellem leverandørerne og detailhandlen ved hjælp af ny teknologi 18. Det foreslås, at der på nationalt plan udvikles fælles IT-produkter, ITplatforme og værktøj til optimering af processer og deling af information mellem leverandørerne og detailhandlerne. Anbefaling Med inspiration fra blandt andet Singapore 19,20 bør det undersøges, hvorvidt offentlig-private samarbejder for eksempel inden for rammerne af det kommende Inno+-initiativ kan danne grundlag for at udvikle nye fælles platforme (fælles adgang til lagerinformation via app- eller portalteknologi) for samarbejder, som kan understøttes af avanceret brug af big data. Fælles standarder bør anvendes, da det bidrager til at mindske leverandør-/kundeafhængigheden. Prisen på RFID-tags er faldet markant og kan forventes at falde yderligere i de kommende år. På tilsvarende måde er prisen på opsamling og analyse af big data faldet markant det senere år. Det giver virksomhederne mulighed for at optimere processer, samtidig med at det øger forbrugernes muligheder for at spore varen og dens tilkomst. Der er imidlertid barrierer, hvad angår en fortsat udbredelse af brugen af big data, som relaterer sig til usikkerhed om forbrugerbeskyttelse dvs., beskyttelse af forbrugerdata og datasikkerhed samt miljømæssige risici i forbindelse med affaldshåndtering af kasserede RFID-tags som anvendes i de fysiske butikker 21. Anbefaling Gennem regulering, udviklingstiltag og informationskampagner bør det sikres, at forbrugerdata opsamlet i forbindelse med big data-analyser ikke kan misbruges i markedsføringsøjemed eller på anden vis. Anbefaling Igennem regulering bør det tilsikres, at fysiske butikker ikke pålægges meromkostninger i forbindelse med håndtering af brugte tags, som ikke gælder for internetbaserede butikker. Brancheorganisationerne må både på dansk og internationalt niveau tilsikre, at der arbejdes på implementering af åbne standarder omkring RFID-teknologien Internationalisering Internationaliseringen åbner op for flere udenlandske butikker i Danmark og for flere internationale indkøbsmuligheder for detailbutikkerne til gavn for konkurrencen og forbrugerne. Dog er der en del store detailkæder, der ikke er til stede på det danske marked. Desuden er der flere danskere, der handler på udenlandske netbutikker, end omvendt. En del af forklaringen kan udspringe af en manglende parathed fra virksomhedernes side til at tilpasse sig det danske marked, og en del af forklaringen kan stamme fra de rammevilkår, som danske og udenlandske virksomheder opererer under. Sluttelig, selvom danskerne i høj grad er e-handelsparate, så oplever forbrugerne stadig barrierer for at handle i udlandet. 18http://www.ida.gov.sg/Collaboration-and-Initiatives/Collaboration-Opportunities/Store/e-Commerce-Operations-Management-eCOM-Call-for-Collaboration- 19 Facts sheet retail productivity Plan Singapore 20http://www.ida.gov.sg/Collaboration-and-Initiatives/Collaboration-Opportunities/Store/e-Commerce-Operations-Management-eCOM-Call-for-Collaboration

17 For at kunne øge konkurrencen på det danske marked og dermed åbne op for, at forbrugerne får flere, bedre og billigere varer, skal rammevilkårene være på plads, for at udenlandske virksomheder kan etablere sig i Danmark. På dagligvareområdet har flere internationale kæder såsom Aldi, Rema 1000 og Lidl åbnet butikker i Danmark. Dog er kun to ud af de ti største internationale detailhandelskæder (Aldi og Lidl) til stede i Danmark, og deres tilstedeværelse er begrænset til discountsegmentet. Tilsammen har Aldi og Lidl cirka seks procent af omsætningen på det danske dagligvaremarked. I discountsegmentet stammer flere af butikskoncepterne fra udlandet. Butikskæderne Aldi, Lidl, Kiwi Minipris og Rema 1000 har en samlet markedsandel på knap 14 pct. af det samlede dagligvaremarked. Heraf står Rema 1000 for knap 7 pct 22. Flere studier 23 peger på, at planloven i sin nuværende form hindrer, at udenlandske butikker for alvor kan etablere sig i Danmark. Omvendt er det langtfra sikkert, at de udenlandske kæder er interesserede i at etablere sig i Danmark, da det er et relativt lille marked, med en samlet omsætning i 2011 på ca. 105 mia. kr. Til sammenligning havde den internationale detailvirksomhed Carrefour i samme år en omsætning på godt 600 mia. kr., og den internationale kæde Walmart havde en omsætning på godt mia. kr. 24. Desuden er de danske forbrugerne ekstremt prisbevidste og vælger i stigende grad discount 25. Endelig kan den stigende e-handel især i delbrancherne elektronik og tøj og sko gøre, at færre udenlandske butikker er interesserede i at etablere sig fysisk i Danmark. Vi anbefaler derfor, at det undersøges nærmere, hvorvidt udenlandske virksomheder ser en reel mulighed for at etablere sig i Danmark, eller hvad der i givet fald kunne gøre Danmark et mere attraktivt land. Anbefaling: For at øge konkurrencen på især det danske dagligvaremarked bør det undersøges, hvorvidt det danske marked er interessant for de udenlandske kæder, samt hvad, der kunne gøre markedet mere interessant. Det er centralt for detailvirksomheder, der etablerer sig i udlandet, at tilpasse sig de karakteristika, som forskellige markeder besidder. Det er især centralt for dagligvarebranchen at tilpasse sig de enkelte markeder, eftersom forbrugernes spisevaner er vidt forskellige selv inden for et givet marked. I tøj og skobranchen samt elektronikbranchen opstår mange tendenser globalt, og en pristilpasning kan være tilstrækkeligt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at sprog, forskelle i foretrukken betalingsform etc. ofte også er centrale 26. Man kunne derfor, i brancheforeningsregi, eller i offentligt regi, udarbejde en vejledning for udenlandske virksomheder, der ønsker at drive virksomhed i Danmark. Vejledningen kunne koncentrere sig om de faktorer, som Ebeltoft Group definerer som afgørende for en succesfuld etablering i udlandet 27 : 22 Produktivitetskommissionen (2013): Konkurrence, internationalisering og regulering. Analyserapport 2 23 McKinsey, Copenhagen Economics, Produktivitetskommissionen 24 Produktivitetskommissionen (2013): Konkurrence, internationalisering og regulering. Analyserapport 2 25 Eks: Retail Institute Scandinavia (2013): Kæder i dansk detailhandel 26 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011): Tværnational e-handel i EU 27 Ebeltoft Group (2012): Retail Internationalization Global Trends, Failure and Success Drivers and Future Outlook 17

18 Virksomhedens forståelse af markedet, og hvad den kan bibringe markedet/forbrugerne, som ikke eksisterer i forvejen. Gældende love og regler Virksomhedens forståelse af de lokale kunders behov. Hvordan virksomheden kan udnytte de lokale kompetencer og talenter bedst muligt. Hvordan virksomheden får udarbejdet en veldefineret strategi for butiksplaceringer, markedsføring, systemer, infrastruktur etc., så den lander både hurtigt, men endnu vigtigere rigtigt på et nyt marked. Anbefaling: For at øge konkurrencen på markedet anbefaler vi, at der udarbejdes en vejledning for udenlandske virksomheder til at drive virksomhed i DK hvad enten det er e-handel eller er fysiske butikker. En vejledning kunne være en større del af en hjemmeside, der gør det muligt at få overblik over relevant lovgivning, når man driver detailhandel i Danmark. 18

19 2. Introduktion Regeringens konkurrencepolitiske udspil 28 samt undersøgelser fra EU-Kommissionen 29 og OECD 30 viser, at konkurrencen i Danmark er utilstrækkelig især inden for de overvejende hjemmemarkedsorienterede dele af økonomien 31. Den manglende konkurrence medfører, at de danske priser ligger væsentligt over OECD-gennemsnittet, også når der korrigeres for forskelle i skatter, afgifter og velstand. Den manglende konkurrence resulterer endvidere i en dårligere produktivitetsudvikling og lavere innovation, hvilket også har negative konsekvenser for jobskabelsen. Produktivitetskommissionen peger på, at produktivitetsvæksten i detailhandlen i Danmark var næsten 3,5 procentpoint lavere end den svenske vækst i perioden Endvidere fremhæves det, at hvis udviklingen i detailhandlen i Danmark havde fulgt den gennemsnitlige udvikling i Tyskland, Holland og Sverige, havde produktiviteten i den danske detailhandel i dag været godt 25 pct. over det faktiske niveau. Især dagligvarebranchen har oplevet et stort produktivitetsfald på -1,4 pct. pr. år fra i modsætning til de øvrige detailbrancher, der har oplevet produktivitetsvækst i perioden 32. Tilsvarende angiver McKinsey & Co. i en rapport fra 2010, at produktiviteten i den danske detailhandel ligger 30 pct. under niveauet for de bedst præsterende i Europa 33. Desuden konkluderer en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2012, at priserne på dagligvarer i Danmark er ca. 4-6 pct. højere end gennemsnittet i EU7 (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Tyskland) 34. Det kan indikere, at der er potentiale for at forbedre konkurrencen og produktiviteten i den danske dagligvarehandel og i de erhverv, som producerer dagligvarer 35. På baggrund af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012 udbød Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sommeren 2013 en analyse, som har til formål at danne grundlag for at få fastlagt de rammer, der sikrer, at detailhandlens aktører agerer således, at konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges. Selve udbuddet bestod af tre delopgaver: 1. En analyse af, hvordan leverandørerne til dagligvarehandlen påvirker de priser og vareudvalg, forbrugerne møder i butikkerne herunder samhandlen mellem leverandører og detailhandlen i dagligvaremarkedet. 2. En komparativ analyse af de vilkår, der gælder ved drift af detailvirksomhed i Danmark, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. 28 Regeringen (2012): Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil, s European Commission (2013): Council Recommendation on Denmark s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Denmark s convergence programme for , 30 OECD (2013), Economic Policy Reforms 2013: Going for Growth, OECD Publishing, 31 Konkurrence til gavn for Danmark. Konkurrencepolitisk Udspil. Regeringen Oktober Produktivitetskommissionen (2013): Konkurrence, internationalisering og regulering. Analyserapport 2 33 McKinsey & Co. (2010): Creating Economic Growth in Denmark Through Competition 34 Der er i de 4-6 pct. korrigeret for moms og afgifter og taget skønsmæssig højde for den høje danske velstand, samt at flere varer sælges på kampagne i Danmark. 35 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012): Tilbudskultur i dagligvarehandlen 19

20 3. En analyse af de tendenser, der forventes at præge detailhandlen i fremtiden. Denne rapport, som er udarbejdet af Teknologisk Instituts Center for Analyse og Erhvervsfremme, indeholder en afrapportering af de tre delanalyser med en opsummering af rapportens hovedpunkter samt konklusioner og anbefalinger til hvilke konkrete tiltag, der kan medvirke til at øge konkurrencen og produktiviteten i detailhandlen til gavn for virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder samt for forbrugerne. 20

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www).

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www). Kapitel 3 - Internethandel i Danmark Når man hører om e-handel i nyhedsmedierne sker det ofte under overskrifter som Eksplosiv vækst i handel på nettet 15 eller Milliardvækst på vej i europæisk e-handel.

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere