International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer. En redegørelse fra Det Etiske Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer. En redegørelse fra Det Etiske Råd"

Transkript

1 International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer En redegørelse fra Det Etiske Råd

2

3 International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer En redegørelse fra Det Etiske Råd

4 International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer En redegørelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd 2013 ISBN: Udgivet af Det Etiske Råd 2013 Grafisk tilrettelæggelse, omslag og illustration: Oktan, Peter Waldorph PDF: Rosendahls Schultz Grafisk Publikationen findes på Det Etiske Råds hjemmeside

5 Indhold Forord / 9 Resume / Fænomenet behandlingsturisme og dets overordnede omfang / Et fænomen med voksende global betydning / Turisme som vedrører behandlinger, der er lovlige i såvel patientens hjemland som i destinationslandet / Turisme som vedrører behandlinger, der er ulovlige i patientens hjemland men lovlige i destinationslandet / Turisme som vedrører behandlinger, der er forbudt i såvel patientens hjemland som i destinationslandet / Etiske temaer om globalisering og kommercialisering / Etiske problemer knyttet til kommercialisering / Kommercialisering og motivation / Kommercialisering kan ændre forståelsen af det kommercialiserede objekt / Kommercialisering og underlæggende værdier / Forskellige typer af incitamenter / Hvad er værdighed? / Værdighed i traktater og konventioner / Definitioner af værdighedsbegrebet / Værdighed som excellence og det gode liv / Værdighed og kristendom / Værdighed og Kant / Opsamling vedrørende værdighedsdiskussionen / Hvad er udnyttelse? / Hvad er paternalisme og autonomi? / Forskellige former for paternalisme / Hård paternalisme / Blød paternalisme / Betingelser for at udøve blød paternalisme / 37 3 Typer af behandlingsturisme tre eksempler: handel med ægceller, rugemoderskab og organer / Handel med menneskelige æg / Ægdonation og æg som handelsvare / Den globale situation / Eksempler på udbyderlande / 42 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 5

6 Et globalt marked / Situationen for danskere, der får betalt ægdonation i udlandet / Etisk diskussion af handel med æg / Statens opgaver og forpligtelser / Kompensation og handel / Internationalt surrogatmoderskab / Forskellige former for surrogatmoderskab / Sociale og psykologiske aspekter ved surrogatmoderskab / Den globale situation / Eksempel: Situationen i Indien / Situationen for danskere der hjembringer surrogat-børn / Etiske spørgsmål om kommercielt rugemoderskab / Udnyttelse / Værdighed / Barnets tarv og opfattelsen af børn / En ikke-ideel verden / Afvejning af værdier / Handel med organer / Organdonation og handel med nyrer / Situationen i Danmark / Den globale situation / Eksempler på lande med organhandel / 68 Indien / 68 Pakistan / 69 Bangladesh / 69 Kina / 69 Legalisering af organhandel - Iran / Situationen for danskere der kommer hjem til efterbehandling / Etiske spørgsmål om organhandel / Kan donoren give informeret samtykke til handelen? / Kommercialisering og værdighed / Forbud eller regulering / Hensynet til modtageren af organet / Behandlingsturisme strafferetlige overvejelser / Handlinger foretaget i Danmark / Handlinger foretaget i udlandet / Princippet om dobbelt strafbarhed / Efter hvilket lands lovgivning? / Hvornår er det muligt at idømme straf? / Særligt om medvirken / Opsamling, handlinger foretaget i udlandet / Anbefalinger / Salg af menneskelige kropsdele og kropsfunktioner / Handel med æg til fertilitetsbehandling / Kommercielt surrogatmoderskab / Handel med organer / Skal der indføres lovgivningsmæssige sanktioner for danskeres køb af de tre typer kropsdele og kropsfunktioner / 93 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 6

7 5.2.1 Handel med ægceller til fertilitetsbehandling / Køb af surrogatmoderskab / Køb af organer / Er der en etisk forpligtelse for det danske samfund og sundhedssystem til at hjælpe danskere, der har købt kropsdele i udlandet? / 95 Litteratur / 97 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 7

8 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 8

9 Forord Nærværende redegørelse er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Det Etiske Råd bestående af Thomas Ploug (formand), Jacob Birkler, Lillian Bondo, Jørgen Carlsen, Mickey Gjerris og Ester Larsen. Udtalelsen er behandlet og vedtaget af Det Etiske Råd på møder i september og oktober Rådet og arbejdsgruppen ønsker at takke en række personer for at have bidraget til debatten og stillet deres viden til rådighed for arbejdet undervejs. Det drejer sig om: Souschef Rikke Koefoed-Nielsen i Ankestyrelsens Familieretsafdeling Chefkonsulent Thomas vom Braucke, Justitsministeriets Strafferetskontor Senior Advisor, Legislative Affairs Salla Silvola, Statsrådet, Finland Lektor, ph.d., Janne Rothmar Herrmann, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Forskningsårsstuderende, Malene Tanderup Kristensen, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet Fuldmægtig Peter Dalberg, Udenrigsministeriets borgerservice Chefkonsulent Jette Samuel Jeppesen, Udenrigsministeriet Seniorrådgiver Grethe S. Foss, Bioteknologinemnda, Norge Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, Bjørn Ursin Knudsen Overlæge, phd. Claus Bistrup, Odense Universitetshospital Professor Jesper Ryberg, Roskilde Universitet Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet I Det Etiske Råds sekretariat har Anne Lykkeskov været projektleder for arbejdet og har sammen med Henrik Kjeldgaard Jørgensen og Ulla Hybel udarbejdet manuskriptet på baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen og i Rådet. November 2013 Jacob Birkler Formand for Det Etiske Råd Christa Lundgaard Kjøller Sekretariatschef DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 9

10 PRIORITERINGS PROCESSEN DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 10

11 Resume Behandlingsturisme er et felt, som vokser i takt med globaliseringen. I denne redegørelse ser det Etiske Råd på de etiske dilemmaer, der er forbundet med behandlingsturisme, som involverer køb og salg af menneskelige kropsdele. I Danmark og resten af Europa er lovgivningen indrettet efter, at vi finder det forkert at handle med kropsdele, men med den stigende behandlingsturisme kan danske borgere vælge at købe sådanne behandlinger i udlandet. Rådet har valgt at fokusere på tre forskellige typer af turisme, som involverer danskeres køb af kropsdele i andre lande. Det drejer sig om køb af: Ubefrugtede æg med henblik på fertilitetsbehandling Rugemoderskab/surrogatmoderskab, og Nyrer De tre cases er valgt, fordi de adskiller sig på nogle etisk betydningsfulde parametre, selvom de alle vedrører salg af kropsdele eller kropsfunktioner: Køb af ubefrugtede æg og leje af livmødre (surrogatmoderskab) indebærer sædvanligvis ikke, hvad man kunne kalde skade, herunder funktionstab, for den, der leverer dem. Anderledes forholder det sig med salg af nyrer. Disse foregår illegalt og under forhold, hvor donoren meget ofte er fysisk værre stillet efter salget. Sådanne forskelle rejser spørgsmålet om, hvad der gør kommercialisering af kropsdele etisk problematisk, og om alle former for salg af kropsdele er lige problematiske. Bør de nævnte forskelle føre til, at vi graduerer vores syn på kommercialisering af kropsdele? Kan de åbne for, at man i nogle tilfælde vil kunne afveje problemerne ved kommercialiseringen mod den lettelse, betalingen for ydelsen trods alt vil udgøre for mennesker, der lever under desperat fattigdom, og selv anser salget for at være deres bedste mulighed for at forbedre deres situation? Vil det overhovedet være muligt at opstille kriterier for, hvornår salg af kropsdele bør være tilladt, og hvornår det ikke bør? Disse spørgsmål tager Rådet op i denne rapport. Kapitel 1 beskriver temaet behandlingsturisme, som i de sidste årtier er vokset i takt med, at internetannoncering og billige rejsemuligheder har gjort det attraktivt at rejse efter behandlinger, der er billige eller forbudt i hjemlandet. OECD beskriver fænomenet som voksende men bemærker, at der er mangel på hard research evidence på området. Rapporten baserer sig derfor på den tilgængelige viden, givet at der er mangelfulde registreringer af aktiviteterne især den del af dem, som foregår illegalt eller i lande, hvor myndighederne savner ressourcer til at opsamle data eller håndhæve gældende lovgivning. DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 11

12 Kapitel 2 diskuterer fire etiske temaer, som knytter sig til kommercialisering af kroppen, nemlig motivation, udnyttelse, autonomi og værdighed. Disse begreber er tilbagevendende i debatten om medicinsk turisme og kommercialisering, og i kapitlet gennemgås forskellige forståelser af begreberne for at opstille en fælles ramme for diskussion af de etiske problemer forbundet med de tre cases. I kapitel 3 gennemgås de tre cases hver for sig: hvilken viden er tilgængelig om omfang og trafik, hvor foretages behandlingerne, hvad siger dansk og international lovgivning om handel med de tre typer kropsdele eller kropsfunktioner, og hvilke etiske problemer er forbundet med dem? Handel med æg er tilladt i en række lande, herunder USA og Indien. De fleste danske par, der køber æg i udlandet, får foretaget behandlingerne i andre europæiske lande som Spanien eller Tjekkiet, hvor egentlig handel med æg ikke er tilladt, men hvor der betales en kompensation af en størrelse, der får mange, især fattige, kvinder til at afhænde æg til fertilitetsklinikker. Surrogatmoderskab er tilladt i en lille håndfuld lande, herunder Indien, Rusland og 18 stater i USA. Der er dog store prisforskelle mellem USA og de øvrige lande, som gør, at Indien er blevet et knudepunkt for kommercielt rugemoderskab. Indiske rugemødrene rekrutteres blandt fattige, uuddannede kvinder, ofte fra landet, som ofte beskriver, at de er presset af fattigdom til at blive surrogatmødre, men at de ikke har andre alternativer til at komme økonomisk på fode og sikre deres børns uddannelse. Handel med organer er forbudt i stort set alle lande (med Iran som eneste undtagelse). Globaliseringen og udviklingen af internettet har dog gjort det muligt for patienter fra velstående lande at omgå manglen på tilgængelige organer i hjemlandet. De kan på nettet finde klinikker i andre lande, hvor de kan købe sig til operationer. Der er tale om lande, hvor forbuddet mod salg af organer ikke bliver håndhævet, og hvor der er mange fattige, som er villige til at sælge deres organer. Kapitel 4 ser på, i hvilket omfang danskere, der rejser til udlandet for at benytte sig af fertilitetsbehandling med købte æg, surrogatmoderskab og organhandel, kan straffes her i landet, når de vender hjem. Idømmelse af straf her i landet for handlinger foretaget i udlandet forudsætter, at handlingen udover at være strafbar her i Danmark også skal være strafbar i det pågældende land (dobbelt strafbarhed). Det er i reglen ikke tilfældet, hvor det gælder handel med æg og betalt surrogatmoderskab. En yderligere betingelse for straf er, at den danske straffebestemmelse skal have eksterritorial virkning, dvs. at den angiver, at også handlinger foretaget uden for Danmarks grænser kan straffes efter bestemmelsen. Dette er ikke opfyldt, hvor det gælder handel med organer. Kapitel 5 indeholder Rådets anbefalinger. Et enigt råd tilslutter sig det overordnede synspunkt, at den menneskelige krop og dens dele principielt set ikke bør kunne købes eller sælges. Medlemmerne lægger vægt på en række forskellige begrundelser for synspunktet: Det krænker menneskers værdighed at behandle dem som varer, handel med kropsdele undergraver det altruistiske princip, donation i sundhedsvæsenet hviler på, og handlen med især æg fører til en rangordning af mennesker. Endelig indebærer handlen med kropsdele et betydeligt element af udnyttelse af klodens fattigste mennesker. Donorerne er ikke i en situation, hvor de kan foretage et reelt DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 12

13 autonomt valg om at sælge deres kropsdele, hvorfor flertallet af Rådets medlemmer finder, at det på den baggrund er rigtigt at forhindre handlen med kropsdele. Et mindretal af medlemmerne finder ikke, salg af kropsdele adskiller sig fra andre handlinger, meget fattige mennesker kan presses til at foretage, såsom meget farligt eller nedslidende arbejde, og som vi ikke forhindrer. Derfor må vi acceptere rationelle menneskers ret til selv at vælge mellem de ofte dårlige muligheder, de har. Nogle af disse medlemmer finder, at den bedste hjælp, man i denne ulykkelige situation kan give disse mennesker, er at etablere certificeringsordninger, der sikrer, at salget i det mindste sker med størst mulig hensyntagen til donoren. Flertallet af medlemmer finder det imidlertid helt usandsynligt, at en certificeringsordning kan opfylde denne funktion og frygter tværtimod, at sådanne ordninger vil legalisere handlen og dermed fremme den. Et enigt Råd finder stadig, at donation af menneskelige æg bør foregå altruistisk. Flertallet finder, at den etisk set bedste løsning på den nuværende mangel på ægdonorer ville være at stimulere den altruistiske ægdonation. Nogle af medlemmerne foreslår også at åbne for donation af befrugtede æg, der er til overs fra fertilitetsbehandling. Et mindretal af medlemmerne mener, at indtil det er lykkes at skaffe tilstrækkeligt med donorer ad denne vej, bør der åbnes for køb af æg i regi af en certificeringsordning, som beskytter donorerne. Et enkelt medlem er imod enhver form for ægdonation. Alle medlemmerne finder, at betalt surrogatmoderskab er etisk problematisk, og et mindretal er imod enhver form for surrogatmoderskab. Flertallet mener dog ikke, at surrogatmoderskab bør forbydes i enhver situation, og syv medlemmer opfordrer lovgiverne til at se på muligheden for at lempe adgangen til altruistisk surrogatmoderskab i Danmark. Et mindretal finder derudover, at muligheden for en form for certificeret, kommercielt surrogatmoderskab bør fremmes. Alle medlemmerne af Det Etiske Råd betragter den handel med organer, der foregår internationalt og illegalt, med den største alvor, men anerkender samtidig, at manglen på organer til alvorligt syge eller livstruede mennesker er et meget stort, samfundsmæssigt problem, som der bør gøres mere for at løse. Et mindretal anbefaler, at dette omfatter at indføre formodet samtykke til donation i Danmark, men et flertal finder, at problemerne herved er så væsentlige, at ordningen ikke bør indføres. Endelig mener enkelte medlemmer også her, at indtil problemet med mangel på organer er løst, bør man også her åbne for et vist, certificeret salg af organer. Hvad angår indførelse af sanktioner mod danske borgere, som køber kropsdele eller -funktioner i udlandet, anbefaler Rådets medlemmer: Køb af æg i udlandet skal efter flertallets mening ikke straffes i Danmark, i stedet bør myndighederne arbejde på at forebygge, at borgerne vælger denne mulighed. Enkelte medlemmer ønsker dog sanktioner for denne forseelse, og et stort mindretal ønsker sanktioner mod danske mellemmænd, som formidler sådan handel. Køb af surrogatmoderskab skal efter flertallets mening heller ikke straffes, når køberne vender hjem; også her bør midlet være oplysning og forebyggelse. Et mindretal ønsker indførelse af sanktioner, som dog i videst muligt omfang bør udformes sådan, at de ikke rammer barnet. Endelig finder et mindretal, at mellemmænd i højere grad end i dag bør kunne straffes. DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 13

14 Køb af organer i udlandet er mere problematisk, men alligevel finder flertallet af medlemmerne også her, at myndighederne bør informere og forebygge frem for at straffe danskere, som kommer hjem med en købt nyre. Nogle af medlemmerne går dog ind for frihedsstraf til køberne i alle eller i særligt alvorlige tilfælde. Endelig finder nogle medlemmer, at danske mellemmænd bør kunne straffes. Endelig finder et enigt Råd, at det danske sundhedsvæsen helt grundlæggende bør sikre alle lige adgang til den nødvendige behandling, uanset patientens eventuelle egen medvirken til sin situation. Derfor bør alle danskere, uanset om de har købt æg, surrogatmoderskab eller organer i andre lande, være sikret relevant medicinsk efterbehandling på danske sygehuse. DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 14

15 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 15

16 DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 16

17 1. Fænomenet behandlingsturisme og dets overordnede omfang Behandlingsturisme er et felt, som vokser i takt med globaliseringen. Den kan være en udfordring for de nationale lovgivere i det omfang, deres borgere opsøger behandlinger, som er ulovlige i hjemlandet, for eksempel fordi de anses for at være etisk problematiske. Udfordringen består ikke mindst i, at det er vanskeligt for regeringer at kontrollere eller eventuelt straffe deres borgeres handlinger, hvis de foregår udenfor landets grænser. En OECD-rapport fra angiver, at fænomenet behandlingsturisme har fået voksende betydning i de sidste årtier i takt med, at internetannoncering og billige rejsemuligheder har gjort det attraktivt at rejse efter behandlinger, der er billige eller forbudt i hjemlandet. Organisationen bemærker dog også, at der er mangel på hard research evidence på området. Det stigende omfang er baggrunden for, at det Etiske Råd har valgt at se på de etiske dilemmaer, der er forbundet med behandlingsturisme, som involverer køb og salg af kropsdele. Det er ikke Rådets ærinde at forholde sig til kommercialisering i almindelighed. Det kan dog indledningsvis være værd at bemærke, at der har været en tendens til, at debatten om disse spørgsmål i nogen grad tager udgangspunkt i en accept af, at vi som samfund befinder os i en mangel-situation. I debatten refereres således til manglen på organer og æg. I denne redegørelse gøres primært en række overvejelser over, hvilke midler, der er etisk forsvarlige at tage i brug for at løse problemerne med stor efterspørgsel. Med til debatten hører imidlertid også en kritisk refleksion over, om og i hvilket omfang, sådanne problemer altid bør løses. I Danmark er lovgivningen indrettet efter, at vi finder det forkert at handle med kropsdele, men med den stigende behandlingsturisme kan danske borgere vælge at købe sådanne behandlinger i udlandet. Rådet har valgt at fokusere på tre forskellige typer af turisme, som involverer danskeres køb af kropsdele i andre lande. Det drejer sig om køb af: Ubefrugtede æg med henblik på fertilitetsbehandling Rugemoderskab/surrogatmoderskab, og Nyrer Rådet vil, ud fra en kortlægning af den tilgængelige viden om disse fænomener, fremlægge anbefalinger i forhold til myndighedernes håndtering af de rejste problematikker på området. Det gør Rådet ud fra en overbevisning om, at tendenserne til en globalisering af udbuddet af sundhedsydelser vil fortsætte - at vi kun har set starten af udviklingen i dag. 1 Lunt et al Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. OECD DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 17

18 Mens ventelisterne på donation af ægceller og nyrer og antallet af barnløse ikke viser tegn på at falde, bliver mulighederne for at finde frem til kommercielle udbydere af æg, surrogatmoderskab og nyrer i andre lande stadigt bedre. Rådet ønsker også at bidrage til en offentlig debat om de etiske dilemmaer, disse typer af behandlingsturisme rejser: Hvordan kan vi bedst imødekomme samfundets barnløse eller alvorligt syge mennesker og samtidig sikre, at fattige og sårbare mennesker i andre lande ikke udnyttes i processen, og at vigtige værdier ikke ofres? De tre cases: Salg af æg, surrogatmoderskab og nyrer er valgt, fordi de adskiller sig på nogle etisk betydningsfulde parametre, selvom de alle vedrører salg af kropsdele: Køb af ubefrugtede æg og leje af livmødre (surrogatmoderskab) indebærer sædvanligvis ikke, hvad man kunne kalde skade, herunder funktionstab, for den, der leverer dem æg findes i en mængde, der sandsynliggør, at man kan undvære nogle (dog er selve indgrebet for at fjerne dem ikke uden risiko og kan evt. medføre skader), og gennemførelse af surrogatmoderskab påfører sædvanligvis ikke kvinden skader ud over den fysiske belastning, som en graviditet kan udgøre (dog kan flerfoldsgraviditeter og kejsersnit en meget hyppigt anvendt forløsningsmetode med omkring 80 % i nogle undersøgelser øge kvindens risiko ved fremtidige graviditeter, og kan medføre senskader på hendes helbred). Anderledes forholder det sig med salg af organer. De fleste og mest veldokumenterede tilfælde vedrører handel med nyrer. Her er donoren meget ofte fysisk værre stillet efter salget, da operationerne i reglen foregår under mindre end optimale forhold, og der spares på efterbehandlingerne. Mange oplever blandt andet fysisk svækkelse og nedsat arbejdsevne, men også psykiske gener som depressioner efter operationen. Det rejser spørgsmålet om, hvad der gør kommercialisering af kropsdele etisk problematisk, og om alle former for salg af kropsdele er lige problematiske. Man må skelne mellem salg af hele kroppe, af kropsdele og af kropsfunktioner. Nogle har den opfattelse, at der allerede foregår salg af kropsdele eller kropsfunktioner, også i Danmark, såsom salg af hår, eller prostitution. Der ser ud til at være etisk relevante forskelle på forskellige kropsdele. Det rejser spørgsmålet om, hvordan man kan trække en grænse for, hvilke kropsdele eller kropsfunktioner, man bør kunne sælge. Bør de nævnte forskelle føre til, at vi graduerer vores syn på kommercialisering af kropsdele? Kan de åbne for, at man i nogle tilfælde vil kunne afveje problemerne ved kommercialiseringen mod den lettelse, betalingen for ydelsen trods alt vil udgøre for mennesker, der lever under desperat fattigdom, og selv anser salget for at være deres bedste mulighed for at forbedre deres situation? Vil det overhovedet være muligt at opstille kriterier for, hvornår salg af kropsdele bør være tilladt, og hvornår det ikke bør? Disse spørgsmål vil Rådet se på i denne rapport. Men først en beskrivelse af behandlingsturismen ud fra den viden, der er tilgængelig, givet at der er mangelfulde registreringer af aktiviteterne især den del af dem, som foregår illegalt eller i lande, hvor myndighederne savner ressourcer til at opsamle data eller håndhæve gældende lovgivning. 1.1 Et fænomen med voksende global betydning Behandlingsturisme som bredere fænomen kan ses som en del af disse års globalisering af markederne; udflytning af produktionen fra især vestlige lande til lande med lave DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 18

19 lønomkostninger har taget fart siden 1970 erne. Udviklingen er gået fra, at det i starten især var ufaglærte job, som blev outsourcet, til at også mere specialiserede funktioner, som for eksempel indenfor IT, i dag flytter til lavtlønslande. Mange har dog betragtet det medicinske område som et, der ikke i større omfang ville blive omfattet af udflytningen til billigere lande. Det ville blandt andet kræve, at patienterne skal være villige til at rejse, i mange tilfælde langt, for at få foretaget behandlinger i andre lande. Udover risikoen ved at transportere syge mennesker, involverer dette også usikkerheder vedrørende kvaliteten af behandlingen og manglende mulighed for at gøre ansvar gældende, hvis der opstår komplikationer. Alligevel har faktorer som udvikling af billig transport, hurtig informationsudveksling og den generelle globalisering i de senere år gjort medicinske ydelser til en vare, som handles på det internationale marked, hvor mange lande er ivrige efter at få del i den voksende industri. 2 Motivet til at opsøge behandlinger i andre lande kan være økonomisk, men det kan også være motiveret af, at behandlingerne er svært tilgængelige i patienternes hjemlande, fordi der er lange ventelister på at modtage dem; for nogle patienter fatalt lange. En medvirkende årsag til ventelisterne er, at de fleste vestlige landes lovgivning hviler på principper om, at donation skal være altruistisk; det anses for moralsk forkert at kommercialisere kroppen og dens dele. Dette princip kan genfindes i mange internationale dokumenter. Efter Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin (1997) 3 må den menneskelige krop og dennes bestanddele ikke som sådan give anledning til økonomisk gevinst (artikel 21). Af EU s Charter on Fundamental Rights (2000) fremgår af artikel 3, punkt 2, at I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres et forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan (litra c). Det fremgår af artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarter for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler (2004), at medlemsstaterne bestræber sig på at sikre frivillig og vederlagsfri donation af væv og celler. WHO vedtog en resolution i 2004, som opfordrede medlemslandene til at tage skridt til at forhindre transplantationsturisme og salg af væv og organer 4, og i 2008 blev Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ transplantation vedtaget. Følgende fremgår af princip 5: Celler, væv og organer bør kun doneres frivilligt og uden monetær betaling eller anden belønning med økonomisk værdi. At købe eller tilbyde at købe celler, væv eller organer til transplantation eller salg af disse fra levende personer eller fra slægtninge til afdøde personer bør forbydes. Det er altså ikke behandlingerne i sig selv, der anses for at være moralsk forkerte, når vi for eksempel taler om ægdonation, surrogatmoderskab (under særlige omstændigheder) og organtransplantation. Det, der anses for at være forkert, er at købe (eller leje) dele af menneskekroppen for at få adgang til behandlingerne. Den medicinske turisme har gjort det muligt for velhavende patienter at omgå sådanne etisk motiverede regler i deres hjemlande og få adgang til et marked for behandlinger, der involverer handel med kropsdele. Disse markeder findes i lande, der enten ikke har regler mod sådanne praksisser eller ikke har kapacitet til at håndhæve eventuelle forbud. 2 McMahon, D Medical Tourism and Cross-border Care. Background Paper. Nuffield Council on Bioethics Forward Look, 2. 3 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine. 4 WHO Resolution on human organ and tissue transplantation. Geneva. DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 19

20 Der er dermed flere faktorer, der er med til at fremme behandlingsturismen: Dels ønsket om billigere behandlinger, dels omgåelse af hjemlige ventelister og dels omgåelse af hjemlige forbud mod behandlinger, der involverer salg af kropsdele. Man kan ud fra dette skelne mellem tre typer af behandlingsturisme 5 : Turisme som vedrører behandlinger, der er lovlige i såvel patientens hjemland som i destinationslandet Motiverne for sådanne rejser er ofte økonomiske, hvilket ikke mindst er en faktor i lande uden offentlig sundhedsdækning, som fx USA. Især for de mange uden sygeforsikring kan det være attraktivt at kunne spare 50%-80% af omkostningerne ved en operation ved at få den foretaget i udlandet. Men også de amerikanske forsikringsselskaber er begyndt at interessere sig for at sende patienter til udlandet og give rabatter til patienter, som er villige til at få foretaget operationer i et billigere land. Typiske behandlinger i denne kategori kan være bypass- eller hofteoperationer. 6 For danskere kan der være tale om at opsøge behandlinger, som ikke er omfattet af den hjemlige sygeforsikring, eller som har en meget høj brugerbetaling, såsom tandlægebehandlinger og kosmetiske operationer Turisme som vedrører behandlinger, der er ulovlige i patientens hjemland men lovlige i destinationslandet To af de valgte cases i denne rapport, nemlig kunstig befrugtning med handlede æg og kommercielt surrogatmoderskab, falder indenfor denne kategori. Disse behandlinger anses som bekendt for moralsk forkerte i Danmark; så moralsk forkerte, at vi har forbudt udførelsen af dem ved lov. Men i andre lande finder man dem ikke etisk problematiske, faktisk gøres der i lande som Indien en del fra statslig side for at promovere dem som en del af behandlingsturismen, der ses som et økonomisk satsningsområde for landet. Moralsk set opstår derfor spørgsmålet, om danske lovgivere skal søge at håndhæve danske regler også overfor statsborgere, der befinder sig i lande, der har andre moralske normer? Tilsvarende kunne man spørge, om det danske politi skal bistå myndigheder i andre lande ved at pågribe deres borgere, hvis disse udfører handlinger i Danmark, som her anses for uproblematiske, men som er forbudt i hjemlandet? Bør man indføre sanktioner for danske statsborgere, der vender hjem efter at have købt ægceller eller surrogatmoderskab i udlandet, og hvilke sanktioner er i givet fald hensigtsmæssige? Hvordan undgår man, at sanktionerne rammer barnet fremfor forældrene? Turisme som vedrører behandlinger, der er forbudt i såvel patientens hjemland som i destinationslandet Nogle typer af handel med kropsdele er forbudt i stort set alle lande, fordi de alle steder anses for at være etisk uacceptable. Det gælder handel med organer, som er den sidste case i denne redegørelse. Internationale organisationer har taget emnet op. Således arbejdes der for tiden i regi af Europarådet på en Convention against Trafficking in Human Organs. 7 Iran er så vidt vides det eneste land, som tillader køb og salg af menneskelige organer. Her er tale om indgreb, som er ret omfattende, for organer regenereres ikke og operationen er ret indgribende. Hvis den ikke gennemføres forsvarligt, og der ikke gives tilstrækkelig efterbehandling, vil donoren få varige mén ved at gennemgå den. Også for modtageren er der risici ved behandlingen, og vedkommende vil have behov for livslang efterbehandling. 5 Cohen. G Medical Tourism: The View from Ten Thousand Feet. The Hastings Center Report vol. 40, no. 2: Pafford, B The third wave medical tourism in the 21 st century. Southern Medical Journal vol 102, no 8. 7 Se: -%20Draft%20Convention%20against%20Trafficking%20in%20Human%20Organs.pdf DET ETISKE RÅD INTERNATIONAL HANDEL MED MENNESKELIGE ÆG, RUGEMODERSKAB OG ORGANER 20

Det Etiske Råds stillingtagen til international handel med menneskelige æg, surrogatmoderskab

Det Etiske Råds stillingtagen til international handel med menneskelige æg, surrogatmoderskab Det Etiske Råds stillingtagen til international handel med menneskelige æg, surrogatmoderskab og organer 1 Det Etiske Råds stillingtagen til international handel med menneskelige æg, surrogatmoderskab

Læs mere

Hvad er ubetalt bloddonation egentlig?

Hvad er ubetalt bloddonation egentlig? Hvad er ubetalt bloddonation egentlig? Lande med ubetalt bloddonation I 62 lande er blodforsyningen baseret på 100 % eller næsten 100 % (mere end 99 %) frivillig og ubetalt bloddonation Hvor går grænsen?

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set?

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set? Donation fra levende donorer Hvad er problemet etisk set? 2 Disclaimer 3 Hvorfor anonym donation? Levende donation mellem venner og familie er allerede en praksis Enhver kan skabe en relation, hvis man

Læs mere

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg NOTAT 02. september 2013 J.nr.: 1303943 Dok. nr.: 1288419 HKJ.DKETIK har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp Sundhedsetik Indledning Der sker en hastig af udvikling af nye teknologier og muligheder for behandling inden for sundhedsområdet. Disse nye teknologier samt behandlings- og forebyggelsesmuligheder på

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att: sum@sum.dk med kopi til ani@sum.dk. Rentemestervej 8 2400 København NV Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Den 1. maj 2012 J.nr.:

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Udtalelse om kompensation for ægdonation Udtalelse om kompensation for ægdonation s udtalelse om kompensation for ægdonation... 3 Opsummering... 4 Om problemer knyttet til kommercialisering... 5 Kommercialisering og motivation... 5 Kommercialisering

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Organdonation livet og døden. Op mod

Organdonation livet og døden. Op mod Organdonation livet og døden Udtalelse om organdonation Et undervisnings- og demokratiprojekt tilrettelagt af Det Etiske Råd 17 unge var samlet i Middelfart d. 26. og 27. januar 2011 for at diskutere etiske

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 76 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 76 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 76 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Sagsnr.: 1605951 Dok. nr.: 311327 Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1) LBK nr 955 af 21/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404589 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Etisk udvalg Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Resume Fysioterapeuter er forpligtede til at efterleve autorisationslovens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper Published in: Nyrenyt Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer for surrogatmoderskab

En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer for surrogatmoderskab GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere