Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige."

Transkript

1 Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Indholdsoversigt: Kapitel: side nr.: 1) Baggrunden for vejledningen 2 2) Generel orientering 2-3 3) Karantæneregler: 3-5 a) baggrund for karantænereglerne 3 b) definition af "karantæne". 3 c) betingelser for karantæne. 4 d) karantænens tidsmæssige udstrækning ) Udmålingsregler: 5-7 a) indtægtsgrundlag 5-6 b) definition af "dermed ligestillet samlever" 6-7 c) udgifter 7 5) Lempelse af rådighedsforpligtelsen 7-8 6) Forældelsesregel 8 Bilag 1: Beregningseksempler a) Indledende bemærkninger 9-10 b) Eksempel SD j.nr

2 c) Eksempel d) Eksempel ) Baggrunden for vejledningen. Ved Landstingets vedtagelse af Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige er der foretaget en række præciseringer og ændringer af den gældende forordning. Denne vejledning har til formål at give en orientering om de enkelte ændringer, baggrunden for- og konsekvenserne af disse ændringer. 2) Generel orientering. Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 indeholder 5 væsentlige ændringer i forhold til den gældende forordning. Pkt. 1: Der er foretaget en præcisering i forordningen af den hidtidige praksis vedr. udmåling af hjælp til ugifte samlevende. Forordningen fastslår således nu, i hvilket omfang en samlevendes indtægter kan medtages i beregningsgrundlaget for udmåling af hjælp. Det er ligeledes blevet præciseret, at øvrige husstandsmedlemmers indtægter ikke kan medtages i beregningsgrundlaget. Pkt. 2: Der er indført karantæneregler for de personer, som selvforskyldt er arbejdsløse, SD j.nr

3 og for personer, som ikke vil påtage sig anvist arbejde. Karantænereglerne har til formål at skabe bedre sanktionsmuligheder i forhold til de nævnte persongrupper. Reglerne har samtidig til formål at gøre op med de uensartede og ulovhjemlede karantæneregler, der hidtil har været anvendt i visse kommuner. Pkt. 3: Der er givet Landsstyret bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for hjælpens udmåling i forhold til bestemte persongrupper, hvor de almindelige udmålingsregler ikke umiddelbart er anvendelige. Pkt. 4: Hjælpmodtagende mødres forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel er afskaffet. Pkt. 5: Der er indført en forældelsesregel om krav på hjælp efter forordningen. 3) Karantæneregler: a) Baggrund for karantænereglerne: Baggrunden for indførelsen af karantænereglerne er, at give kommunerne bedre muligheder for at sanktionere arbejdsvægring og selvforskyldt arbejdsløshed. Der vil imidlertid fortsat også være mulighed for at gøre hjælpen tilbagebetalingspligtig, jf. forordningens 10, stk. 1, nr. 3. b) Definition af "karantæne": Karantæne indebærer, jf. ' 12, stk. 4 og ' 15, stk. 4, at den hjælpsøgende og dennes familie i karantæneperioden alene vil være berettiget til en underholdshjælp, der svarer til det halve af den underholdshjælp, der ellers ville være berettigelse til. Dette vil sige, at den 3

4 samlede underholdshjælp for hele den karantæneramtes familie, incl. evt. børnetillæg, skal nedsættes til det halve i karantæneperioden. Under karantæneperioden vil den hjælpsøgende og dennes familie fortsat være berettiget til hjælp til husleje og faste udgifter i samme udstrækning som hidtil. Karantænehjælpen skal, jf. forordningens 5, stk. 1, 3. punktum, altid udbetales som naturalhjælp. Bestemmelsen har til hensigt at sikre, at den underholdshjælp, der udbetales ikke misbruges. c) Betingelser for karantæne: En hjælpsøgende ifalder karantæne i følgende situationer: 1) hjælpsøgende eller dennes ægtefælle nægter at påtage sig anvist arbejde, herunder også arbejde i kommunalt beskæftigelsesprojekt eller løntilskudsarbejde, som de pågældende under hensyn til helbredsmæssige eller øvrige forhold kan påtage sig, jf. forordningens 10 a. 2) hjælpsøgende eller dennes ægtefælle er blevet selvforskyldt arbejdsløs eller blevet opsagt fra beskæftigelse i et kommunalt beskæftigelsesprojekt, jf. forordningens 10 b. Rådighedsforpligtelsen i 10 a svarer til den almindelige rådighedsforpligtelse efter forordningens 13, stk. 1. Helbredsmæssige forhold, behovet for barselshvile og andre rimelige forhold kan begrunde, at en person kan undlade at påtage sig anvist arbejde uden at dette medfører karantæne. Spørgsmålet om, hvornår der er tale om selvforskyldt arbejdsløshed, må afgøres på baggrund af den til enhver tid gældende arbejdsretlige teori og praksis herom. Dette vil 4

5 blandt andet sige, at der vil være tale om selvforskyldt arbejdsløshed, såfremt en person uden en rimelig begrundelse nægter at påtage sig anvist arbejde (egentlig arbejdsvægring), eller uden en rimelig grund selv opsiger sit arbejde. Herudover vil en afskedigelse, der er sagligt begrundet, også anses som selvforskyldt arbejdsløshed. d) Karantænens tidsmæssige udstrækning: Såvel ved selvforskyldt arbejdsløshed som ved arbejdsvægring vil karantænen som udgangspunkt alene vare 1 måned. Ved arbejdsvægring vil tidspunktet for arbejdsvægringen være begyndelsestidspunktet for karantænen. Ved selvforskyldt arbejdsløshed vil arbejdsløshedens indtræden være begyndelsestidspunktet for karantænen. Dette forudsætter imidlertid, at den hjælpsøgende iøvrigt ville være berettiget til hjælp på dette tidspunkt. Har den hjælpsøgende således løn tilgode, vil karantænen først indtræde på det tidspunkt, hvor trangssituationen opstår. Ved karantæne som følge af selvforskyldt arbejdsløshed vil karantæneperioden alene kunne forlænges, såfremt den pågældende eller dennes ægtefælle under karantænen nægter at påtage sig anvist arbejde. Ved karantæne som følge af arbejdsvægring skal karantæneperioden forlænges med en måned, hver gang den pågældende eller dennes ægtefælle nægter at påtage sig anvist arbejde. Såfremt den karantæneramte påtager sig arbejde i karantæneperioden, og der fortsat vil være behov for hjælp fra det offentlige indtil lønudbetaling, bør denne ydes som 5

6 tilbagebetalingspligtig hjælp, jf. forordningens 10, stk. 1, nr. 3 og 4. 4) Udmålingsregler: a) Indtægtsgrundlaget: Der er med den nye affattelse af 12, stk. 3 (vedr. trangsvurderet hjælp) og 15, stk. 3 (vedr. udvidet behovsvurderet hjælp) foretaget en præcisering af, hvilke indtægter der skal medtages i indtægtsgrundlaget ved udmålingen af hjælp. Det fremgår heraf, at hovedreglen er, at husstandens indtægter skal medtages, og at der ved husstandens indtægter i denne forbindelse forstås hjælpsøgendes- og dennes ægtefælles eller dermed ligestillet samlevers indtægter. Andre indtægter i husstanden kan således ikke medtages i beregningsgrundlaget. Bestemmelsen i sidste punktum i stk. 3 er en undtagelse til hovedreglen, og den siger, at der skal ses bort fra samleverens indtægter, såfremt den der søger hjælp kan godtgøre, at samleveren ikke bidrager til den pågældendes underhold. Det fremgår heraf, at det er den hjælpsøgende, der har bevisbyrden for, at en samlever ikke bidrager til den pågældendes underhold. Det må anses for godtgjort, at de samlevende ikke bidrager til hinandens forsørgelse, når det dokumenteres, at de har fuldt ud adskilt privatøkonomi. Denne undtagelsesregel finder alene anvendelse for samlivsforhold, hvor samlivet har en så fast karakter, at samleveren må anses for en med ægtefælle ligestillet samlever, jf. nedenfor. I andre tilfælde følger det af hovedreglen, at samleverens indtægter ikke indgår i indtægtsgrundlaget. b) Definition af "dermed ligestillet samlever": Ifølge forordningens 3, stk. 3 forstås der ved en med ægtefælle "dermed ligestillet 6

7 samlever" en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om hjælp lever sammen med hjælpansøgeren, og som har levet sammen med denne i mindst 1 år forud for dette tidspunkt. Ved vurderingen af, om samlivet har varet i mindst 1 år, skal der ses bort fra korterevarende samlivsophævelser, når samlivet iøvrigt har været sammenhængende i hele perioden. Midlertidigt fravær, der skyldes ferie, besøgs- eller forretningsrejse og lignende vil normalt ikke kunne anses som samlivsophævelse. Ved vurderingen af om der har været ægteskabslignende samliv, vil der være en formodning herfor, såfremt parterne har haft fælles folkeregisteradresse. Har der ikke været fælles folkeregistertilmelding, vil samliv alligevel kunne statueres, såfremt det på anden vis kan godtgøres, at parterne har haft samliv, herunder at parterne faktisk har boet sammen på den samme adresse. Udover de hernævnte omstændigheder, vil der kunne findes støtte for statueringen af samliv, såfremt parterne i relation til andre offentlige myndigheder har oplyst at have fælles bopæl. Samliv mellem to personer af samme køn vil også være omfattet af bestemmelsen, såfremt samlivet har ægteskabslignende karakter, hvilket vil sige, at der er tale om fast samliv af mindst 1 års varighed, hvor de samlevende har fælles husholdning. c) Udgifter: Ved udmålingen af hjælp vil der imidlertid også fortsat skulle tages hensyn til fordele ved fælles husførelse og fordele ved bofællesskab, jf. forordningens 12, stk. 2 og 15, stk. 2. Dette betyder, at der ved opgørelsen af den hjælpsøgendes og dennes families udgifter til underhold, husleje og faste udgifter skal fratrækkes en forholdsmæssig del svarende til 7

8 den del, som fordelen ved fælles husførelse og bofællesskab med andre i husstanden boende personer må antages at udgøre. Der henvises herom til beregningseksemplerne i bilag 1. 5) Lempelse af rådighedsforpligtelsen: Med den ændrede formulering af bestemmelsen i forordningens 13, nr. 1, er rådighedsforpligtelsen blevet lempet, idet hjælpsøgende nu vil være berettiget til at nægte at påtage sig anvist arbejde, såfremt den pågældende har behov for barselshvile, og ønsker at benytte sig af sin ret efter landstingsforordningen om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption til at holde barselsorlov. Såfremt betingelserne i forordningen om hjælp fra det offentlige iøvrigt er opfyldt, herunder navnlig trangsbestemmelsen, vil arbejdsløse barslende kvinder, der ikke er berettiget til dagpenge efter barselsforordningen herefter være berettiget til hjælp fra det offentlige i hele den barselsorlovsperiode, som der er berettigelse til efter barselsforordningen uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. 6) Forældelsesregel: Med den nye bestemmelse i 22 er der indført en regel om, at krav på hjælp efter forordningen ikke kan gøres gældende for en periode, der ligger mere end 1 år forud for fremsættelsen af begæringen om hjælp, herunder også ved anmodninger om genoptagelse af tidligere trufne afgørelser. Baggrunden for reglen er, at det af hensyn til kommunernes administration findes rimeligt, at der ikke er pligt til at behandle ansøgninger om hjælp for en periode, der ligger så langt 8

9 tilbage i tiden, at den trangssituation, som hjælpen i givet fald skulle have afhjulpet, må anses for afhjulpet på anden vis. Sidste led i bestemmelsen præciserer, at det ved anmodninger om genoptagelse af tidligere trufne afgørelser, vil være afgørende for forældelsesspørgsmålet, hvornår den oprindelige begæring om hjælp er fremsat. Forældelsesreglen er ikke til hinder for, at en borger kan gøre krav gældende efter forordningen for en periode, der ligger længere end 1 år tilbage, såfremt årsagen til den manglende fremsættelse tidligere skyldes forhold, der kan lastes den pågældende kommune. Kommunen vil således i disse tilfælde efter omstændighederne kunne tilpligtes at udbetale hjælp efter erstatningsretlige principper. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, den Nukákuluk Kreutzmann / Claus R. Kleemann 9

10 BILAG 1: EKSEMPLER PÅ UDMÅLING AF HJÆLP. a) Indledende bemærkninger: I de følgende eksempler på udmåling af hjælp, er der lagt følgende vejledende takster for underholdshjælp pr. måned til grund: 1) enlig med egen bolig kr ) enlig, logerende kr ) ægtepar/samlevende med egen bolig kr ) ægtepar/samlevende, logerende kr ) børnetillæg kr. 735 Taksterne er alene anvendt som eksemplificeringsgrundlag, idet bemærkes, at de vejledende takster, der anvendes i kommunerne, varierer meget fra kommune til kommune. Med hensyn til børnetillægget skal det særskilt bemærkes, at der udmåles hjælp svarende til 2 børnetillæg, såfremt der er tale om et fællesbarn, idet børnetillægget ydes som dækning for hver af forældrenes andel af forsørgelsespligten. Er der tale om et særbarn, ydes der alene hjælp svarende til 1 børnetillæg, idet barnet i så fald også vil være berettiget til underholdsbidrag fra den anden af forældrene. Bemærkninger iøvrigt til udmålingseksemplerne: 1) Vedr. den anvendte fremgangsmåde ved udmåling af hjælp: I udmålingseksemplerne er der fulgt den fremgangsmåde, at man først undersøger, hvilke 10

11 personer der bor i den hjælpsøgendes bolig, og hvilke månedlige indtægter hver af disse har. Herefter undersøges det, hvilke faste udgifter hjælpsøgende har. Når indtægterne og de faste udgifter er klarlagt, kan man gå videre til selve udmålingen af hjælp. Denne er i eksemplerne foretaget i 3 led, hvorved det først beregnes, hvilket indtægtsgrundlag, der skal lægges til grund. Næste led går ud på at beregne, hvor stor en del af de faste udgifter hjælpsøgende vil kunne få hjælp til. Sidste led er underopdelt i 2 led, hvorved det på grundlag af de vejledende takster for underholdshjælpen sammenholdt med indtægtsgrundlaget først beregnes, om der skal ydes hjælp til underhold, og i givet fald med hvor meget. Til sidst beregnes det, hvor meget der skal ydes hjælp med til de faste udgifter, hvorved bemærkes, at denne del nødvendigvis skal ses i sammenhæng med og i naturlig forlængelse af beregningen af underholdshjælpen, idet den udmålte hjælp skal ses som en helhed. 2) Vedr. udbetaling af hjælp til faste udgifter: Det skal generelt bemærkes, at hjælpen til betaling af de faste udgifter mest hensigtsmæssigt udbetales som hel eller delvis betaling af huslejen, elregningen mv. (afhængig af hvor stor del af udgiften hjælpsøgende ydes hjælp til, jf. eksemplerne) ved forfaldstidspunkt, således at hjælpsøgende ikke får indtryk af, at denne del af hjælpen også kan anvendes til underhold. b) EKS. 1: Husstandens medlemmer: månedlige indtægter: A) (hjælpsøgende) kr. 0 11

12 B) (hjælpsøgendes ægtefælle) kr C) (hjælpsøgendes barn på 14 år) kr. 300 D) (hjælpsøgendes barn på 21 år) kr. 800 E) (hjælpsøgendes bror) kr F) (hjælpsøgendes mor - pensionist) kr G) (logerende - ikke familierelateret) kr Faste udgifter: Husleje (fratr. boligsikring og boligbørnetilskud): kr el kr. 600 varme kr. 800 vand kr. 200 renovation kr. 200 Ialt: kr ) Indtægtsgrundlaget: Der kan alene medtages hjælpsøgendes og dennes ægtefælles/dermed ligestillet samlevers indtægter, jf. 12, stk. 3 og 15, stk. 3. Indtægten bliver herefter ialt på: (kr. 0 (A) + kr (B))= kr ) Faste udgifter: Idet der er 4 husstandsmedlemmer, som hjælpsøgende og dennes ægtefælle ikke har forsørgelsespligt over for (D,E,F og G), men som der er fordele ved bofællesskab og fælles husførelse med, jf. forordningens 12, stk. 2 og 15, stk. 2 skal disse 4 personer bidrage forholdsmæssigt med betalingen af de faste udgifter. Dette betyder at de hver især skal betale 1/6 af de faste udgifter, idet der ialt er 6 husstandsmedlemmer, som hver især over for det offentlige har pligt til at forsørge sig selv, sine børn og sin evt. ægtefælle. 12

13 Hjælpsøgende vil derfor alene kunne få hjælp fra det offentlige til betaling af sin egen og sin ægtefælles andel, svarende til 2/6 af de faste udgifter. Dette vil i det konkrete tilfælde være: (kr : 6) X 2 = kr Hjælpsøgende må således selv sørge for at indkræve de øvrige 4 (D,E,F, og G) deres forholdsmæssige del af udgifterne, hvilket i dette tilfælde vil sige kr. 800 fra hver. 3) Hjælpens udmåling: Det undersøges først, hvorvidt der vil være behov for udmåling af underholdshjælp, idet dette alene er tilfældet, såfremt hjælpsøgendes og denne ægtefælles indtægt overstiger taksten for underholdshjælp. Underholdshjælp efter vejledende takster, jf. side 10: taksten for par med egen bolig, pr. måned: kr børnetillæg X 2 (jf. indledende bemærkninger side 10) kr Ialt: kr Idet hjælpsøgendes og dennes ægtefælles indtægter udgør ialt kr og underholdshjælp efter taksterne udgør kr er der behov for hjælp til underhold. Familien har derfor som underholdshjælp krav på differencen: (kr kr )= kr Hjælp til faste udgifter udmåles i henhold til retningslinierne anført ovenfor. Såfremt den månedlige indtægt havde oversteget taksten for underholdshjælp, ville hjælpen til de faste udgifter skulle reduceres med det overstigende beløb, jf. eksempel 2. Dette var imidlertid ikke tilfældet her, hvorfor hjælpen forbliver kr

14 Hjælp ialt: underholdshjælp: kr hjælp til faste udgifter: kr Ialt: kr c) EKS. 2: Husstandens medlemmer: månedlige indtægter: A) (hjælpsøgende) kr. 800 B) (hjælpsøgendes samlever - samliv 2 år) kr C) (hjælpsøgendes barn på 14 år) kr. 200 D) (samleverens særbarn på 12 år) kr. 0 E) (hjælpsøgendes barn på 21 år) kr F) (hjælpsøgendes søster) kr G) (hjælpsøgendes far - pensionist) kr H) (logerende - ikke familierelateret) kr Faste udgifter: Husleje (fratr. boligsikring og boligbørnetilskud) kr el kr. 800 varme kr vand kr. 300 renovation kr. 200 Ialt: kr ) Indtægtsgrundlaget: Idet samlivet har bestået i over 1 år, skal såvel hjælpsøgendes indtægter som samleverens indtægter medtages i indtægtsgrundlaget, jf. forordningens ' 12, stk. 3 og ' 15, stk. 3. Der 14

15 er derimod ikke hjemmel til at medtage andre indtægter i indtægtsgrundlaget. Indtægten bliver herefter på: (kr. 800 (A) + kr (B))= kr ) Faste udgifter: Idet der er 4 husstandsmedlemmer, som hjælpsøgende eller dennes samlever ikke har forsørgelsespligt over for (E, F, G og H), men som der er fordele ved bofællesskab og fælles husførelse med, jf. forordningens ' 12, stk. 2 og ' 15, stk. 2, skal disse 4 personer bidrage forholdsmæssigt med betalingen af de faste udgifter. Dette betyder, at de hver især skal betale 1/6 af de faste udgifter, idet der ialt er 6 husstandsmedlemmer, som hver især over for det offentlige har pligt til at forsørge sig selv og sin evt. ægtefælle. Hjælpsøgende vil derfor alene kunne få hjælp fra det offentlige til betaling af sin egen og sin samlevers andel, svarende til 2/6 af de faste udgifter. Dette vil i det konkrete tilfælde være: (kr :6) X 2= kr Hjælpsøgende må således selv sørge for at indkræve de øvrige 4 (E,F,G og H) deres forholdsmæssige del af udgifterne, hvilket i dette tilfælde vil sige kr fra hver. 3) Hjælpens udmåling: Det undersøges først, hvorvidt der vil være behov for udmåling af underholdshjælp, idet dette alene er tilfældet, såfremt hjælpsøgendes og dennes samlevers indtægter ikke overstiger taksten for underholdshjælp. 15

16 Underholdshjælp efter vejledende takster, jf. side 10: taksten for par med egen bolig pr. måned: kr X børnetillæg: kr Ialt: kr Idet A+B's indtægter udgør ialt kr og underholdshjælp efter taksterne udgør kr er der ikke behov for hjælp til underhold. Det bemærkes, at der også er udmålt børnetillæg for samleverens særbarn, idet samleveren har forsørgelsespligt over for dette barn. Hjælp til faste udgifter udmåles i henhold til retningslinierne anført ovenfor. Idet den månedlige indtægt for A og B overstiger taksten for underholdshjælp (med kr kr = kr. 430), skal hjælpen til de faste udgifter reduceres med det overstigende beløb, således at familien alene får hjælp til den del, som de ikke selv har midler til at betale. Hjælp til faste udgifter: (2/6 af kr ) fratrukket kr. 430 (overstigende disp. beløb)= kr Hjælp ialt: underholdshjælp: kr. 0 hjælp til faste udgifter: kr Ialt: kr d) EKS. 3: Husstandens medlemmer: månedlige indtægter: A) (hjælpsøgende) kr

17 B) (hjælpsøgendes samlever - samliv 8 mdr.) kr C) (hjælpsøgendes barn på 15 år) kr D) (samleverens særbarn på 10 år) kr. 0 E) hjælpsøgendes søster kr F) logerende - ikke familierelateret kr Faste udgifter: Husleje (fratrukket boligsikring) kr el kr. 700 varme kr. 900 vand kr. 300 renovation kr. 200 Ialt: kr ) Indtægtsgrundlaget: Der kan alene medtages indtægten fra hjælpsøgende selv (A), idet samlivet ikke har bestået i mindst 1 år, jf. ' 12, stk. 3 og ' 15, stk. 3 i forordningen. Indtægtsgrundlaget bliver herefter ialt på: kr ) Faste udgifter: Idet der er 3 husstandsmedlemmer, som hjælpsøgende ikke har forsørgelsespligt over for (B, E og F) og som samtidig hver for sig over for det offentlige har pligt til at forsørge sig selv, sine børn og sin evt. ægtefælle, men som der er fordele ved bofællesskab og fælles husførelse med, jf. forordningens ' 12, stk. 2 og ' 15, stk. 2, skal disse 3 personer bidrage forholdsmæssigt med betalingen af de faste udgifter. Dette betyder, at de hver især skal betale 1/4 af de faste udgifter, idet der ialt er 4 husstandsmedlemmer, som hver især over for det offentlige har pligt til at forsørge sig selv, sine børn og sin evt. ægtefælle. 17

18 Hjælpsøgende vil derfor alene kunne få hjælp fra det offentlige til betaling af sin egen andel, svarende til 1/4 af de faste udgifter. Dette vil i det konkrete tilfælde være: (kr :4)= kr Hjælpsøgende må således selv sørge for at indkræve de øvrige 3 (B,E og F) deres forholdsmæssige del, hvilket i dette tilfælde vil sige kr fra hver. 3) Hjælpens udmåling: Det undersøges først, hvorvidt der vil være behov for udmåling af underholdshjælp, idet dette alene er tilfældet, såfremt hjælpsøgendes indtægter ikke overstiger taksten for underholdshjælp. Underholdshjælp efter vejledende takster, jf. side 10: taksten for enlig med egen bolig pr. måned: kr børnetillæg: kr. 735 Ialt: kr Idet hjælpsøgendes indtægt alene udgør kr. 500 og underholdshjælp efter de vejledende takster udgør kr , vil der være behov for hjælp til underhold, og den vil udgøre differencen (kr kr. 500)= kr Hjælp til faste udgifter udmåles i henhold til retningslinierne anført ovenfor. Idet hjælpsøgendes indtægter ikke var større end de vejledende takster for underholdshjælp, skal der ikke ske fradrag i hjælpen til de faste udgifter, og hjælpen vil derfor være på: kr Hjælp ialt: 18

19 underholdshjælp: kr hjælp til faste udgifter: kr Ialt: kr

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse 4. april 2006 FM 2006/25 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet KEN nr 10332 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2126-01628 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Søg om økonomisk fripladstilskud Du kan søge eller ændre dit nuværende økonomiske fripladstilskud på Minpladsanvisning med dit NemID. Dit barn skal være indmeldt

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig

Ankestyrelsens principafgørelse om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig KEN nr 9749 af 21/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4028-02827 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010 2 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009 4 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008 8 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007 12

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4010-43400 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - udmåling - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - udmåling - fradrag KEN nr 10858 af 12/10/2015 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2014-213-60295 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering af børn i CPR

Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering af børn i CPR Til samtlige kommuner IT og CPR Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 97 35 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2019-1299 Doknr. 85054 Dato 27-03-2019 Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes?

Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes? - 1 Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT vil ændre sin hidtidige praksis om tidspunktet for beskatning af for sent betalte hustru- og børnebidrag.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vejledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser.

Vejledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. Vejledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. Indhold: side nr.: 1. Indledning (baggrund og formål). 2 2. Forordningens opbygning og systematik. 2-3 3. Anvendelsesområde.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere