og forretningsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og forretningsservice"

Transkript

1 sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens kompetencebehov i Nordjylland

2

3 INDHOLD 1.1 Indledning Opsummering Handelssektoren i Nordjylland Arbejdskraft- og kompetencebehov Kompetencebehovet Kompetencemæssige udfordringer... 15

4 1.1 indledning I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for sektoren for handel og forretningsservice i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte Frem- Kom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over for. Handels- og forretningsservicesektoren er defineret som virksomheder inden for agenturhandel, engros- og detailhandel, samt diverse virksomheder beskæftiget med at levere specialiseret service, eksempelvis callcentre, vagt- og sikkerhedstjenester, fotokopiering mv. Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraftog kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan frit downloades på Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop. Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview med brancheeksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på de 16 brancher og de fire oplande. Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. ¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for Øvrig produktion, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke passer ind under de andre sektorer. 4 Handel og forretningsservice

5 1.2 Opsummering Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske handelssektor følgende: Handelssektoren er den 6. største private sektor i Region Nordjylland med ansatte i Sektoren beskæftiger personer med forskelligartede arbejdsopgaver såsom salg og service i fronten, dvs. kundekontakt, samt indkøb, administration mv. i baglandet. Fremskrivninger peger på, at antallet af medarbejdere i sektoren vil vokse med 2,4% frem til 2016, således at sektoren i 2016 vil beskæftige personer i Region Nordjylland og vedblive med at være den 6. største private sektor i regionen. På området for handel og forretningsservice er der gennem de seneste år sket tre hovedtendenser. Den første er, at der er sket en stigende e-handel, hvilket bevirker et stigende fokus på it og logistiske forhold i virksomhederne. Den anden er en udvikling mod større og større butikskæder og megacentre. Det medfører, at de mindre erhvervsdrivende presses. Den tredje tendens handler om internationalisering af området. Der er inden for de seneste par år i stigende grad kommet flere udenlandske spillere på markedet. Flere virksomheder peger i interview på, at det kan være svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til yderområderne i regionen, hvorfor en vækst kan skubbes til andre dele af landet, hvor denne arbejdskraft i lettere grad kan tiltrækkes. Virksomhederne peger på flere klassiske kompetencer inden for sektoren som serviceorientering og forretningsforståelse som centrale fremadrettede kompetencer. Derudover efterspørges også personlige kompetencer såsom fleksibilitet, kreativitet, teamwork og selvledelse. Endelig er der også stigende efterspørgsel på kompetencer inden for IKT. En interessant nuance i forhold til kompetencerne inden for sektoren fremgår af interview med virksomhederne. De fremhæver, at det formelle kompetenceniveau for kommende ledere i form af uddannelse ofte er mindre vigtigt, end kompetencer der er opnået via erfaring. Virksomhederne vurderer, at de kurser, der skal bruges til opkvalificering af medarbejdere, generelt findes inden for regionen. Flere af de større virksomheder i regionen beskriver desuden i forbindelse med interview, at de i stigende grad anvender intern uddannelse til opkvalificering og ensretning af kompetencer. 1.3 Handelssektoren i Nordjylland Handelssektoren er den 6. største private sektor i Region Nordjylland med ansatte i Sektoren beskæftiger personer med forskelligartede arbejdsopgaver såsom salg og service i fronten, dvs. kundekontakt, samt indkøb, administration mv. i baglandet. Sektoren inkluderer store detailhandelsbutikker såsom Salling, med omkring 500 ansatte, men hovedparten af virksomhederne i sektoren i Region Nordjylland består af mindre erhvervsdrivende med en medarbejderskare på under 50 personer. Fremskrivninger peger på, at antallet af medarbejdere i sektoren vil vokse med 2,4% frem til 2016, således at sektoren i 2016 vil beskæftige personer i Region Nordjylland og vedblive med at være den 6. største private sektor i regionen. På området for handel og forretningsservice er der gennem de seneste år sket tre hovedtendenser. Den første er, at der er sket en stigende e-handel, hvilket bevirker et stigende fokus på it og logistiske forhold i virksomhederne. Den anden er en udvikling mod større og større butikskæder og megacentre. Det medfører, at de mindre erhvervsdrivende presses. Kunderne tiltrækkes af lave priser i de store butikker, der ligger i megacentrene, og den logistiske fordel, der ligger i kun at skulle tage ét sted hen for at handle. Den tredje tendens handler om internationalisering af området. Der er inden for de seneste par år i stigende grad kommet flere udenlandske spillere på markedet. Det kan betyde, at priserne presses endnu mere. Derudover skal de medarbejdere, der skal agere i disse virksomheder, i høj grad besidde sproglige og interkulturelle kompetencer. Det er undersøgelsens eksperters vurdering, at alle tre tendenser inden for de næste fem år forstærkes. Handel og forretningsservice 5

6 1.4 Arbejdskraft- og kompetencebehov I forhold til det fremadrettede arbejdskraftbehov inden for sektoren viser figur 1, hvorledes undersøgelsens fremskrivninger forudser udviklingen heri. Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for handelssektoren i Nordjylland (antal ansatte) Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Oplevelsesindustriforskning 2010 Figur 1 og tabel 1 illustrerer det forhold, at der fremadrettet forventes at ske en stigning i antallet af medarbejdere inden for sektoren. Fremskrivningerne peger på ca. 500 flere stillinger i sektoren i 2016, end tilfældet er i dag, hvilket svarer til en stigning på over 2,4%. Ifølge undersøgelsens eksperter skyldes denne udvikling en vedblivende stigning i e-handelen, som kan medføre nye og flere jobtyper i baglandet, mens arbejdskraftbehovet i fronten er uændret. Derudover kan en stigning i antallet af medarbejdere inden for de næste fem år, ifølge eksperterne, dække over, at der kommer nye internationale spillere i sektoren, som vil efterspørge dansk arbejdskraft både i fronten og i baglandet. Virksomhederne inden for sektoren hæfter sig også ved, at en stor del af den fremtidige vækst kan blive drevet af baglandet, hvor internetsalg bliver mere og mere centralt. Det medfører, at der skal ansættes flere medarbejdere med forstand på disse forhold, jf.: Den overordnede tendens er, at der kommer flere og flere opgaver, hvor it er en del af det. Derfor skal vi fremadrettet have flere medarbejdere, der kan håndtere disse opgaver. HR konsulent, Virksomhed i Region Nordjylland 6 Handel og forretningsservice

7 Derudover handler det for nogle af de større detailvirksomheder også om at komme op på niveau med tiden før finanskrisen. Der er inden for sektoren optimisme i forhold til udviklingen i detailsalget inden for de nærmeste par år. Tanken er, at der skal ansættes flere medarbejdere i fronten, jf.: Jeg synes, vi kan mærke nu, at der er mere optimisme til det fremadrettede detailsalg. Vi forventer da også at ansætte flere medarbejdere i fronten, så vi kan komme op på det antal, vi var, før finanskrisen ramte os. Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer Sektor Antal ansatte 2011 Antal efterspurgte ansatte 2016 Ændring i procent +/- Fødevarer og støtteerhverv ,0% Møbel, beklædning og støtteerhverv ,8% Kultur, turisme og event ,1% Oplevelsesindustri ,5% IKT ,9% Energi og miljø og støtteerhverv ,6% Transport og støtteerhverv ,8% Byggeri og støtteerhverv ,2% Metalindustri ,6% Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico ,2% Finans, forsikring og videnservice ,0% Handel og forretningsservice i øvrigt ,4% Øvrig produktion ,4% Uddannelse ,8% Pleje og omsorg ,5% Offentlig administration og organisationer ,9% Kilde: Center for Regional- og Oplevelsesindustriforskning 2010/ Oxford Research 2010 Handel og forretningsservice 7

8 Virksomhedernes egne forventninger til væksten inden for antallet af ansatte de næste fem år vises i nedenstående figur 2. Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016? 35% 30% 29,7 29,7 25% 20% 15% 16,5 17,6 10% 6,6 5% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke, vi forventer at være det samme antal som i dag Slet ikke, vi forventer at være færre ansatte end i dag Kilde: Oxford Research 2011 Figur 2 viser, at virksomhederne, ligesom fremskrivningen illustrerer, overordnet er positive i forhold til væksten i antallet af medarbejdere frem til Ca. 45% af virksomhederne forventer i høj eller nogen grad at vækste i antallet af medarbejdere frem til 2016, mens ca. 30% forventer at være det samme antal medarbejdere i 2016 som i dag. Kun ca. 7% af virksomhederne i regionen vurderer, at de inden for de næste fem år bliver færre ansatte, end tilfældet er i dag. Igen peger eksperter og virksomhederne inden for sektoren på, at en af driverne bag en potentiel stigning kan være, at arbejdskraftbehovet for de personer, der arbejder i baglandet, fremadrettet stiger. Det handler primært om en stigende internationalisering af sektoren, der medfører stigende og mere komplekse administrationsopgaver. Det betyder også, at de personer, der arbejder i denne del af sektoren, i høj grad skal have kompetencer, der matcher den internationale tendens. Vækst vil primært ske inden for regionen og i Danmark Figur 3 viser, hvor en eventuel vækst primært vil finde sted geografisk i henhold til virksomhedernes vurdering. Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske? 80% 70% 67 60% 50% 40% 30% 20% 16,5 10% 0% 3,3 2,2 3,3 I Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa I Østeuropa Uden for Europa Kilde: Oxford Research Handel og forretningsservice

9 Som det fremgår af figur 3, vurderer virksomhederne inden for sektoren primært, at en eventuel vækst vil ske i Region Nordjylland (67%). Der er dog 17% af virksomhederne, der angiver, at væksten vil ske andre steder i Danmark, mens andre geografiske lokaliteter som Vesteuropa, Østeuropa og lande uden for Europa vurderes attraktive af ca. 3% af virksomhederne. Begrundelser for disse forhold fremgår af de kvalitative interview med virksomhederne. Her peger flere virksomheder på, at det er let at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til fronten som en betydelig faktor på, hvorfor væksten primært vil ligge her; jf.: Vi har ingen problemer haft med at rekruttere folk til at stå i butikken. Der kommer mange og gode ansøgninger, når vi har stillinger oppe. Det er også planen, at vi vil gøre det på den måde, når vi forhåbentligt snart skal op på det samme antal medarbejdere, som vi var før finanskrisen. Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland Samtidig er der dog en relativ stor andel af virksomhederne inden for sektoren, der vurderer, at deres vækst primært vil være andre steder i Danmark end Region Nordjylland. Flere virksomheder peger i interview på, at det kan være svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til yderområderne i regionen, hvorfor en vækst kan skubbes til andre dele af landet, hvor denne arbejdskraft i lettere grad kan opnås, jf.: Det er ret svært for os at tiltrække specialister til vores arbejdsopgaver. De skal kunne nogle specifikke it-kundskaber, og dem har vi simpelthen ikke kunnet få herop. Derfor har vi ansat en række af disse jobfunktioner i København og har derudover ansatte, der pendler fra København hver dag. HR konsulent, Virksomhed i Vendsyssel i Region Nordjylland Handel og forretningsservice 9

10 1.4.1 Kompetencebehovet De konkrete medarbejderkompetencer, som virksomhederne inden for sektoren efterspørger, fremgår af oversigten i figur 4. Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016? Fleksibilitet 63,7 26,4 Serviceorientering/serviceminded 74,7 14,3 Forretningsforståelse 51,6 29,7 Kreativitet og evnen til at være innovativ 39,6 40,7 Selvledelse 50,5 23,1 Teamwork 38,5 28,6 Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og forretningsmæssige netværk 25,3 39,6 Økonomiske kompetencer 17,6 42,9 IKT brugerniveau 20,9 38,5 Tværfaglighed og kendskab til flere brancher 18,7 39,6 Sprog og interkulturel forståelse 13,2 37,4 Viden om sundhed, miljø og klima 9,9 34,1 IKT ekspert/udviklerniveau 11 30,1 Juridiske kompetencer 1,1 20,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research Handel og forretningsservice

11 Figur 4 illustrerer det forhold, at virksomhederne peger på flere klassiske kompetencer inden for sektoren som serviceorientering og forretningsforståelse som centrale fremadrettede kompetencer. De dækker således over både faglige og personlige kompetencer. I forhold til de faglige kompetencer efterspørger flere virksomheder i interview IKT kompetencer, jf.: Det er helt tydeligt, at der er et stigende behov for it-kompetencer. Det hele bliver efterhånden styret af it-systemer, og dem skal medarbejderne være fortrolige med i højere grad, end de er i dag. Lagerchef, Virksomhed i Region Nordjylland IKT-kompetencer er i figur 4 ikke blandt de mest angivne. En forklaring på dette kan være, at de virksomheder, der primært efterspørger it-kompetencer, er de større virksomheder med et relativt stort bagland, der primært skal udbygges og forbedres til at matche kundernes behov. Virksomhederne, der er inkluderet i spørgeskemaundersøgelsen, er for hovedpartens vedkommende virksomheder med under 50 ansatte. Derudover viser virksomhedernes besvarelser også, at der er flere virksomheder, der generelt efterspørger mere personlige kompetencer såsom fleksibilitet, kreativitet, teamwork og selvledelse. Dette er en tendens, der er generel for den markant største andel af virksomhederne, der er inkluderet i FremKom 2 på tværs af sektorer. I forhold til ledelsesniveauet viser figur 5 virksomhedernes vurdering af hvilke kompetencer, der fremadrettet vil blive efterspurgt. Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016? Dybdegående faglig/branchespecifik viden 31,9 39,6 Evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer 30,8 38,5 Økonomiske og finansielle kompetencer 35,2 34,1 Entreprenuerskab (evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativ og projekter) Innovationsledelse (ledelse og styring af innovationsog udviklingprocesser) 24,2 16,5 39,6 34,1 Viden om IKT 14,3 36,3 Viden om sundhed, miljø og klima Supply chain management/styring af underleverandør/ leverandørnetværk 11 17,6 39,6 30,8 Mangfoldighedsledelse (ledelse af personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde) 9,9 24,2 Juridiske kompetencer 2,2 27,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 Handel og forretningsservice 11

12 Figur 5 peger på, at virksomhederne fremadrettet vil efterspørge ledere, der er gode til de klassiske ledelsesmæssige dyder såsom dybdegående faglig/branchespecifik viden samt økonomiske og finansielle kompetencer. Derudover er der en relativ stor andel af virksomhederne, der vurderer, at de fremadrettet vil efterspørge ledelseskompetencer, der handler om at være innovativ og skabe nye ideer for virksomheden. Virksomhederne skal profileres, og der skal skabes samarbejder via lederens evne til at indgå i netværk. Det er således kompetencer, der handler om kontinuert at se på den praksis, der er i virksomheden, og sørge for, at arbejdet bliver gjort på en måde, der optimerer virksomhedens produkter i forhold til konkurrenterne. En anden interessant nuance i forhold til kompetencerne inden for sektoren fremgik af interview med virksomhederne. Her fremhævede virksomhederne, at specielt i forhold til kommende ledere i virksomhederne er det formelle kompetenceniveau i form af uddannelse mindre vigtigt, end kompetencer der er opnået via erfaring, jf.: Når vi skal rekruttere til chefstillingerne, kan det være svært at finde personer, der både har kompetencer inden for salg, indkøb og marketing. Derfor handler det simpelthen bare om at finde en person, der har erfaring inden for områderne. Så på den måde vægter erfaring højere end uddannelse. De fleste ledere har en handelsskolebaggrund, som eventuelt er suppleret med enkelte fag inden for handel. Der er ikke tradition for, at lederne har lange videregående uddannelser. Personaledirektør, Virksomhed i Region Nordjylland Det vidner således om, at nogle virksomheder inden for sektoren i mindre grad ser på de formelle kompetencer hos kommende ledere, men i højere grad på hvilke erfaringer og deraf kompetencer, de har opnået inden for sektoren. Som citatet også kortlægger, har denne tendens sin historik i, at lederne inden for sektoren i mindre grad har længerevarende formelle uddannelser som adgangspas til lederstillinger, men derimod erfaring fra tidligere og heraf opnåede kompetencer. Kompetenceudvikling og efteruddannelse Virksomhederne inden for Region Nordjylland bruger meget forskelligartede efter-/videreuddannelsestilbud. Generelt bruger virksomhederne de lokale uddannelsestilbud til videreuddannelse af deres medarbejdere i fx salg og økonomi i samarbejde med de lokale AMU-skoler. Derudover anvender virksomhederne også andre former for uddannelsestilbud, hvis der skal mere specialiserede uddannelsestilbud til for at opkvalificere medarbejdere eller lederes kompetencer. Det kan fx være kurser i rekruttering, planlægning eller konflikthåndtering for ledere, eller specifikke kurser i fx Adobe for at opkvalificere centrale medarbejderes kvalifikationer, der ikke behøver at ligge inden for regionen, jf.: Vi har ofte brug for efteruddannelse i forhold til de tekniske itkompetencer. Her anvender vi Adobes egne kurser, som afholdes forskellige steder i verden. Vi bruger mest efteruddannelsestilbud, der ligger uden for regionen, men det handler altså om, at vi efterspørger nogle meget specifikke tilbud. Derfor er det intet problem, at de ikke findes i Region Nordjylland. HR-chef, Virksomhed i Region Nordjylland 12 Handel og forretningsservice

13 Handel og forretningsservice 13

14 Virksomhederne vurderer, at de kurser, der skal bruges til opkvalificering af medarbejdere, generelt findes inden for regionen, og de peger således ikke på konkrete efteruddannelsestilbud, der i højere grad kunne matche den efterspørgsel, virksomhederne har. Dette hænger også sammen med et andet forhold inden for efter-/videreuddannelse inden for sektoren, som handler om intern uddannelse i virksomhederne. Flere af de større virksomheder i regionen beskriver i forbindelse med interview, at de i stigende grad anvender intern uddannelse til opkvalificering og ensretning af kompetencer. For virksomhederne handler det om, at kunne bruge den interne uddannelse til at uddanne medarbejdere målrettet i forhold til de behov og den praksis, der findes i virksomhederne. Yderligere er den interne uddannelse også med til at styrke det interne netværk, hvilket også anses som en positiv facet af det at arbejde med videreuddannelse internt i virksomhederne og det er en tendens, der i stigende grad vinder frem, jf.: En stor del af vores kompetenceudvikling og efteruddannelse foregår via interne kurser. Det er en tendens, vi også kan se hos flere af vores konkurrenter. Intern uddannelse styrker det interne netværk, og derudover er fordelen, at man kan være meget specifik på, hvordan fx et regnskab ser ud hos os. Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland Denne tendens er primært knyttet til virksomheder, der har en vis størrelse, idet der skal en vis mængde af ansatte til, før det kan betale sig at udvikle et omfattende internt uddannelsesprogram. Tendensen om den interne uddannelse er dog også nævnt af flere andre mindre virksomheder, idet fokus på den specielle praksis, der er lokalt, og hvordan værktøjer anvendes specifikt i virksomhederne, vurderes brugbart. 14 Handel og forretningsservice

15 1.5 Kompetencemæssige udfordringer Undersøgelsen af virksomhedernes kompetencemæssige udfordringer inden for handelssektoren i Region Nordjylland fremhæver flere interessante perspektiver. For det første peger både de statistiske fremskrivninger og virksomhederne selv på, at antallet af medarbejdere i sektoren inden for de næste fem år vil stige. Det er gode nyheder for sektoren, men det betyder ikke, at de medarbejdere, der skal tilgå sektoren, skal kunne det samme som de nuværende medarbejdere. For undersøgelsen viser også, at der er en udvikling i gang i sektoren, hvor et stigende fokus på e-handel mv. kan medføre, at andelen af medarbejdere, der skal være i kontakt med kunderne i fronten, stagnerer eller falder, mens andelen af medarbejdere, der skal kunne varetage og udvikle virksomhedernes salg via fx nettet, kan stige. Derfor er de kompetencer, som virksomhederne fremadrettet efterspørger, en kombination mellem de mere klassiske medarbejderkompetencer inden for branchen som serviceorientering og forretningsforståelse i kombination med de mere baglands - orienterede kompetencer som it og økonomi. Derudover angiver virksomhederne inden for sektoren også, at de personlige kompetencer hos medarbejderne bliver mere og mere centrale. Det være sig evnen til at indgå i teamwork, fleksibilitet og selvledelse. Disse kompetencer bliver fremadrettet centrale, uanset om medarbejderne skal varetage jobfunktioner i fronten eller i baglandet. Måden, virksomhederne håndterer disse udfordringer på, er i stigende grad ved selv at klæde medarbejderne på via intern uddannelse. Det er med til at målrettet kompetenceudviklingen specifikt til virksomheden og til at styrke det interne netværk. Samtidig fokuserer virksomhederne inden for sektoren kun i mindre grad på de formelle kompetencer (via fx uddannelse), men lægger mere vægt på de kompetencer, der er tilegnet via erfaringen inden for sektoren. Det er også en tendens, der ser ud til at vedblive i et femårigt perspektiv. I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for handelssektoren i Region Nordjylland. Handelssektorens væsentligste kompetencemæssige udfordringer En sektor i fremgang, men også en sektor hvor medarbejderne fremadrettet skal have nogle andre kompetencer, end der findes nu. Stigende e-handel kan medføre, at forholdet mellem antallet af medarbejdere i fronten og i baglandet fremadrettet kan justeres så der kommer flere medarbejdere i baglandet. Kompetencemæssigt betyder denne udvikling, at de faglige kompetencer som it og økonomi i højere grad vil blive efterspurgt, mens der fortsat vil være efterspørgsel efter faglige kompetencer som service og forretningsforståelse. De personlige kompetencer bliver fremadrettet mere centrale. Kompetencer som fleksibilitet, samarbejde og selvledelse bliver fremadrettet mere vigtige. Handel og forretningsservice 15

16 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Mail: Web:

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere