Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4"

Transkript

1

2 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to% emphasize%the%discursive%formation%and%problematization%of%women s% supposedly%increasing%migration%for%sex%work%in%the%global%north.%% % % Resume( Denne%projektrapport%undersøger%hvordan%fænomenet% menneskehandel%til% seksuel%udnyttelse %bliver%repræsenteret%som%politisk% problem %i%danmark.% Undersøgelsen%positionerer%sig%indenfor%et%poststrukturalistisk%paradigme%og% har%derfor%til%hensigt%at%belyse%den%diskursive%fremstilling%af% problemet %om% kvinders%formodede%stigende%migration%til%sexarbejde%i%det%globale%nord.%%

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Metodologi Valg af teori Teori What s the problem represented to be? Menneskehandel og prostitution i Danmark Effekter og muligheder for forandring Konklusion Litteraturliste...40

4 1.Indledning 1.1.Problemfelt Menneskehandelsomfænomenerforalvortrådtfrempådendanskepolitiske dagsordensidenstartenafdetnyeårtusinde,somet problem,derkræver politiskhandling.denneudviklingskalsesilysetafenidentifikationafet stigendeantalkvindeligemigrantarbejdereisexindustrienbådeindenfor Danmarksgrænser,menogsåpåeuropæiskogglobaltplan(Andrijasevic, 2010:27;Askola,2007:17).Enstigningderifølgeflereforskererepræsentereren feminiseringafmigrationogfattigdom,oghervedenkonstruktionafkvindelige migranterietutalafkompleksemagtrelationer(ehrenreich&hochchild,2002; Sassen,2000:503).Deneksisterendeforskningomkvindeligemigranterpeger påtypiskepushppullfaktorer,derbidragertilkvindersmigrationfradetglobale SydtildetglobaleNord,herunderøkonomiskogsocialulighed,militære konflikter,arrangeredeægteskaber,favorableimmigrationspolitikker, udbredelsenafkommunikationspoginformationsteknologi,samtlokaleog nationalesociokulturelleforventningertilkvindersomansvarshavendefor familiersoverlevelse(agustin,2012;parrenas,2007:37f;sassen,2000:503f). Hvorvidtdissekomplekseforholdogmigrationsrationalerindfangesogfinder fodfæsteidenpolitiskeproblematiseringafkvindersmigrationercentraltfor detteprojekt.menneskehandeltilseksueludnyttelseisexindustrien, sexlaveri eller sextrafficking eralleudtryk,dersiden1990 erneharvundetindpasi alverdensmedier,ogsærligtifnpregiogidenglobalekvindebevægelseer forholdetmellemmenneskehandelogprostitutionblevetproblematiseret.dette medførtei2000englobaldefinitionafstrategiertilhåndteringogbekæmpelse afmenneskehandelformuleretifn skonventiontilforebyggelse,undertrykkelse ogbekæmpelseafmenneskehandel,særligtmedkvinderogbørn.danmarkhar sidenheni2002kriminaliseretmenneskehandelistraffelovens 262a,oghar efterfølgendeunderforskelligeregeringerigangsattrehandlingsplanertil bekæmpelseafmenneskehandel.udviklingenafdisseharmedførten institutionelorganiseringafarbejdetmedmenneskehandelundercenterfor Menneskehandel(CMM),derhørerunderSocialstyrelsen.Derervidereetableret etbredtsamarbejdemellemcmm,rigspolitietogngo er,derarbejdermedden socialeindsatsiforholdtilprostitutionogtvangsarbejde(cowi,2014).senest 1

5 proklamerededendaværendesprpsfregeringideresregeringsgrundlagi2011, atindsatsentilbekæmpelseafmenneskehandelskullestyrkesogat regeringen' vil'sætte'kraftigt'ind'over'for'handel'med'kvinder'inden'for'bl.a.'sexindustrien 1. Endviderevilleregeringenigangsætteenundersøgelseafmulighederneforet forbudmodkøbesex.hvordan handelmedkvinder kanmanifesteresigpåden politiskedagsorden,oghvordanbehovforbeskyttelseafkvindersseksualitetog bevægelsesfrihedharindlejretsigiproblematiseringenafmenneskehandel, søgesidetteprojektundersøgtgennemenhistoriskanalysemedudgangspunkti MichelFoucaultsgenealogiskemetode.Deterafgørendemedenerkendelseaf,at problematiseringenafmenneskehandeltilprostitutionidanmarkinvolverer bådeglobaleognationalepolitiskeaktører,samtatmenneskehandelsom politiskfelteromstridt.menhvilkerepræsentationerafmenneskehandel politiseresoghvilkedeppolitiseres?hvilkekonsekvenserharproblematiseringen afforholdetmellemmenneskehandelogprostitutionformigrantkvinders mobilitetogmenneskerettigheder?oghvilkedilemmaer,kontroverserog forandringsmulighederkanidentificeresidendiskursivefremstillingaf menneskehandel idanmark?jegvilgennemetpoststrukturalistiskogkritisk feministiskperspektivsøgeatbesvaredissespørgsmålvedatundersøgehvilke historiskebetingelserdendominerendemenneskehandelsdiskurshvilerpå, samthvilkebagvedliggenderationalerogantagelser,derformer problemforståelsenaffænomenetmenneskehandeltilprostitutionidanmark. 1.2Problemformulering Hvordaner menneskehandeltilprostitution sometpolitisk problem i Danmarkhistoriskblevetrepræsenteret,oghvilkekonsekvenserog mulighedsbetingelserindeholderdenneproblematisering? 1 Et'Danmark,'der'står'sammen,Regeringsgrundlag,oktober2011,s.50: pdf 2

6 1.3Arbejdsspørgsmål 1.HvordanermenneskehandelsompolicyPfeltiethistoriskperspektivblevet forhandletidanmark,oghvilkedominerendeantagelseroglogikkerom menneskehandel og prostitution kanidentificeresidenneudviklingsproces? 2.HvilkeeffekterogdiskursivemulighedsbetingelserforgenPproblematisering kanidentificeresiproblemrepræsentationenaf menneskehandel idanmark? 3

7 2.Metode 2.1Begrebsafklaringogafgrænsning Denneprojektrapportundersøgerhvordanforskelligeantagelserom menneskehandelogprostitutionformerproblematiseringenafmenneskehandel tilprostitutionidanmark.jegundersøgerderfordenpolitiskediskurs,der knyttersigtilrepræsentationenafmenneskehandeltilprostitutionsomet problem,derkræverpolitiskhandling.enpolitisk'diskursforståsiprojektetien bredforstand,inspireretafpolitologencarolleebacchistilgangtilpolicyp analyser,hvilkenekspliciteresnedenfor.enundersøgelseafpolitiskediskurser erindenforetpoststrukturalistiskparadigmekonstitueretafdemulige problematiseringeromdensocialeverden,dermanifesterersigisprogog praksisovertid.denbegrænsersigikketilstatenelleroffentligpolitik,som undersøgelsesfeltogejhellerudelukkendetilpolitiskeaktører,sompolitikere, ministre,dommereetc.,meninddragerdenfuldepalletteafaktører,herunder professionelleogeksperter,derformermådenviietgiventsamfundstyreog administreresocialerelationerpå(bacchi,2009:25f). Begrebernemenneskehandelogprostitution,ogderesindbyrdesforbundenhed, kræverligeledesafklaring.beggeerkomplekseogindeholdersærligemoralske implikationer,idetdeknyttersigtilnormativespørgsmålomretfærdighed, ulighed,kriminalitet,seksualitet,moralogarbejdsmarked(alpes,2010:117).jeg antagerderfor,atstrategiertilbekæmpelseafmenneskehandelkantagemange forskelligeformerogmedførevidtforskelligeudfaldafhængigtaf hvis problemer,derskaberogproducererselvsammetilgang.menneskehandeler sompolitiskfeltomstridt,menblevforalvorselvstændigtbegrebsliggjortifn s PalermoPprotokoli2000.Definitionenindeholdertrenøgleelementer,derskal væretilstede,foratderkanværetaleommenneskehandel.fordetførsteskal derindgåbestemtehandlinger,fxrekruttering,transportellermodtagelseafen person.dernæstskalmetodernetilgennemførelseafhandlingenindeholderen udøvelseafmagt,fxtvang,vold,truslerellermisbrugafenpersonssårbarhed. Endeligtskalformåletmedhandlingenværeudnyttelseafpersonen,eksempelvis tiltvangsarbejde,herunderprostitutionogorgantransplantation(unp1).deter såledesetfænomen,deradskillersigfrabegrebetommenneskesmugling,men somknyttersigtilspørgsmålommigration.imenneskehandelsdiskursenbliver 4

8 detuskyldigeoffer udsatforenudnyttelseviatvang,hvorimod menneskesmuglingsdiskursenudtrykkeretforhold,hvorstatenerofferfor den illegaleimmigrant (Liempt,2011:181).Derforkandetværeanvendeligtat betragtefænomenetsometkontinuummellemlovligeogordenligemigrationsp ogarbejdsforholdtilgrovudnyttelse,tvangsarbejdeogmenneskehandel.ifølge megeneksisterendemigrationsforskningbevægermigrantersigovertidfremog tilbageindenfordettekontinuum,hvilketbetyderatderessituationkanvære mereellermindretvungen(plambechet.al,2013).fnestimerervidere,atop mod2,5mia.menneskerer ofre formenneskehandelpåglobaltplan,ogderkan identificeresenglobalkonsensusom,atmenneskehandelmedkvinderogbørn eretstigendeglobaltproblem,derrelaterersigtiltransnationalorganiseret kriminalitet(unp2;sanghera;alpes;askola;liempt;andrijasevic;kempadoo). Deterdogvigtigtatnoterevanskelighedenistatistiskmålingaffænomenersom menneskehandelogprostitution.megenafdeneksisterendedataomomfanget afmenneskehandelpåglobaltognationaltplanerbaseretpåkildersompolitiets indberetninger,erfaringerfrasocialarbejdereogngopmedarbejdereeller mediernesreportager,hvilkehverkenerstatistiskrepræsentativeellerempirisk velfunderede(sanghera,2005:16;alpes,2010:122).internationale kvindeorganisationerbidragerogsåtilproduktionenafvidenom menneskehandel.tiltrodsforatdefinitionenafmenneskehandelikke begrænsersigtilseksueludnyttelse,menogsåeranvendeligiforholdtil udnyttelseogtvangsarbejdeilandbrugssektoren,rengøringsbranchenogiaup pairordninger,forbliverdetprimærefokushosmangebeslutningstagere sexindustrien medopfattelsenafprostitutionsom sexslaveri ogikkesomet arbejde(liempt,2011:180f).trodsenighedombekæmpelseafmenneskehandel kanderidentificeresforskelligetilgangeisærligtdeninternationale kvindebevægelse,dersynesatspredesigomkringdefinitionenafprostitution. DenstærkelobbyorganisationCoalitionAgainstTraffickinginWomen(CATW) betragtermenneskehandelsomudtrykforenstigendeglobaliseringafseksuel udnyttelseafkvinder.deterenabolitionistisk,radikalfeministiskgruppe,der harrødderi1990 ernesusaogsomhævder,atkvinderikkefrivilligtkan indtrædeiprostitutionogderforbetragteralleprostitueredesomhandlede. Hervedpositionereskvinderiprostitution,somudeafstandtilattræffe 5

9 beslutningeromdereslivogsomværendetvungetafovervældendeeksterne kræftertilunderkastelse(liempt,2011:181).pådenandensideeren menneskerettighedstilgangtilmenneskehandelogprostitutionadvokeretaf organisationglobalallianceagainsttraffickinginwomen(gaatw)og InternationalHumanRightsLawGroup.Disseudviderdefinitionenaf menneskehandeltilogsåatomhandleinternationalarbejdsmigration,ogherved rettefokusmodarbejdstagerrettighederoganerkendelseafprostitutionsom sexarbejde(kinney,2011:192f).atjegharvalgtatfokuserepåmenneskehandel tilseksueludnyttelseimplicererogsåetfokuspådenkønnedenaturi problematiseringenafmenneskehandeltilprostitution.enundersøgelseafdette fænomenkanderforikkenegligerer,atmenneskehandelfundamentalteren manifestationafkompleksekønnedeuligheder(askola,2007:21).hensigten meddetteprojekterderforatforetageenkritiskanalyseaf menneskehandelsdiskursenogdesammenhængedereksistererirelationtil prostitution,forhervedatudfordreprædefineredeaktiviteterogaktører,der normativtkonstitueresgennemdenpolitiskeogretligereguleringaf menneskehandel. 2.2Metodologi MitmetodologiskeafsætfinderjegiCarolLeeBacchis What s'the'problem' represented'to'be? Ptilgang(WPR).Denneharetsocialkonstruktivistiskog diskursteoretiskudgangspunktogkananvendestilatundersøgehvordanpolicyp problemerdiskursivtkonstrueresoghervedfikserersocialeproblemerog magtforholdpåbestemtemåder.deteraltsåentilgangtilanalyseafdep politiseringsprocesser,deranlæggeretlangtbredereperspektivpå undersøgelsesfeltetendkonventionellepolicyanalyser.dettebetyderen inkorporeringafstaten,menogsåetsyn,derrækkerudoverstatenforat identificereandreformerforindflydelsepåmådenforskellige problemer styres. WPRidentificererhvordansocialerelationerstyresoghvilkeeftervirkninger dennestyringharforforskelligegrupperafmennesker,herunder medborgere ogdemderpositioneresudenfor medborgerskabet (Bacchi,2009:25f).WPR positionerersigindenforsocialkonstruktivismenogtagerenspecieldrejning vedathævde,atregeringer,blandtmangemuligeogkonkurrerende 6

10 konstruktionerafet problem,harenprivilegeretrolle,fordideresforståelserog antagelserholderstik.detteskyldes,atdisseformuleresilove,udredningerog teknologieroghervedgiver problemerne etselvstændigtliv(bacchi,2009:33). Endvidereertilgangenpoststrukturalistisk,idetdenfokusererpådenpolitiske dimensionvedproblemskabelseoghervedanlæggeretfokuspådensociale virkelighedstekstmæssigtustabileogomstridtenatur(ibid.:34).wprptilgangen harendeligteneksplicitnormativagenda,idetdenantager,atnogle repræsentationergiverfordeltilmedlemmerafnoglegrupperpåbekostningaf andre(ibid.:16).projektetsmetodologierformetaffoucaultsarkæologiog genealogiogdragerhervedikkekunantagelser,logikkerogtankerispil,men ogsåprocesserogpraksisser(ibid.:48;lindgren,2007:343f). Iforholdtilmigegenpositionogproblematiseringafmenneskehandeltil prostitutionkanjegikkeundgåatværepåvirketafdemangefortællingerom kvinder,derleverunderhorribleforholdogmereellermindreernødsagedetil atrisikerederesegensikkerhedforatarbejde,dergennemdesidste10århar domineretmediebilledet.jegharværetnysgerrigogforundretoverden eksplicitteafbildningafkvinder,somhandlingslammede,ogharderfortidligere gennemførtprojekteromtraffickingnetværk,aupairpordningerogprostitution. JegharogsåarbejdetfrivilligtiNgo enhopenow,derudfraen menneskerettighedstilgangarbejdermednigerianske,identificeredeogmuligt handlede menneskerikøbenhavnsområdet.derforerjegbevidstom,atdeter etmegetpolitiseretområdemedforskelligartedeholdningerogfortællinger. 2.3Valgafteori TeoretisktagerprojektetsitprimæreudgangspunktiCarolLeeBacchisteoriog metodeomanalyseafproblemrepræsentationer,hvilkenbyggerviderepå MichelFoucaultsbegrebomgovernmentality,hvormedhansammenfattersine begreberommagt,videnogstyring.detharjegvalgtforatfågrebomde diskursivebetingelserogikkepdiskursiveprocesser,derformermåden problemet ommenneskehandeltilprostitutionrepræsenteres.endvidere inddragerjegkennethplummerskonceptualiseringafintimt'medborgerskabog forskelligefeministiskeoptikkerpåkvinders'seksualitet'og'prostitution.disse skalbidragetilforståelsenogfortolkningenafmenneskehandeltilprostitution 7

11 sometsociopolitiskfænomen,derkonstrueresgennemindlejredeforestillinger omkvinderogdereskroppe. 2.4Valgafempiri Analysenbaserersigpåudvalgtkvalitativempiriommenneskehandelog prostitution.datagrundlageterudvalgtpåbaggrundafengennemlæsningaf eksisterendeinternationalogdanskforskningsbaseretlitteraturom menneskehandel,transnationalmigrationtilsexindustrienogprostitution.for atidentificerehvordanmenneskehandelpolitiseresiendanskkonteksttagerjeg udgangspunktistraffepogudlændingelovensbestemmelsersamtinationale handlingsplanertilbekæmpelseafmenneskehandel,samtsamrådsspørgsmålog høringssvarfracentralaktørerindenfordetpolitiskefelt.foratforetageden historiskeanalyseafmenneskehandelsdiskursenstilblivelsesbetingelser inddragerjegviderehistoriskmaterialehentetfrakvinfoshistoriskedatabaser, samtforskningsbaseredeartiklerfratidsskriftetdenjyskehistorikerom reguleringogkontrolafprostitutionidanmarksidenslutningenafforrige århundrede.derudoverinddragerjegforskelligeinternationaleognationale retligeogadministrativedokumenterhentetfrahovedsageligt retsinformation.dk;ft.dk(folketingetshjemmeside)ogunodc.org(united NationsOfficeonDrugsandCrimeshjemmeside).Projektetafgrænsersig såledestidsmæssigtfraslutningenaf1800ptalletogfremtilidag.jegharvalgtat fokusereanalysenpådetekstmæssigeogsymbolskefremstillingerifn s konventionerogdendanskeregeringshandlingsplaneroglovgivningtil bekæmpelseafmenneskehandel.hervedfravælgerjegatinddrageeu s direktiver,hvilkedanmarkdogharimplementeretogsomliggeriforlængelseaf deformuleringerderfremgårifnpregi.dettevalgertruffetpåbaggrundafen vurderingafintertekstualitetenidenindsamlededata,hvilkenviser,atflere aktørerindenforfeltethenvisertilfn skonceptualiseringafmenneskehandel. Endeligtbegrænserdetempiriskematerialesigtilatudtrykkeerfaringerfra kvindeligemigranterfrathailandognigeria,hvorvederfaringerfra migrantkvinderfraøsteuropa,brasilienellerandrelandeikkerepræsenteres. Dettevalgertruffetpåbaggrundafenvurderingafeksisterendekvantitativdata fracmm,derviseratdethovedsageligterkvinderfraikkepeuplandesom 8

12 ThailandogNigeria,der handlestilprostitution idanmark 2.Dissekvinderkan derforantagesogsåatværesærligtudsatteidetdennegruppeafkvinder sjældentharenlovligarbejdstilladelsesammenlignetmedmigrantkvinderfrafx Rumænien.VidereinddragesudtalelserfraRedenInternational,dererencentral aktøridensocialeindsatsogmodtagerafflestmidlerregeringenssatspulje 3. Vedanvendelseafdenkvalitativemetodeogdetudvalgteempiriskemateriale harjegsåledesikketilhensigtatfremsættegenerelleteorierom menneskehandeltilprostitutionidanmark,menderimodatbeskrive,forståog reflektereovermådermenneskehandelproblematiseres. 2 Jf. Hvorkommerofrenefra?,statistikfraCentermodMenneskehandelshjemmeside: kommerpofrenepfra 3 Jf.aktstykkenr.79,MinisterietforBørn,Ligestilling,IntegrationogSocialeForhold,d.13.jan. 2015:http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/aktstykke/aktstk79/20141_aktstk_afgjort79.pdf 9

13 3.Teori Detteafsniteksplicitererprojektetsteoretiskebegreberogperspektiver.Først introducerescarolleebacchisfortolkningafmichelfoucaultvedatfokuserepå diskurser'såvelsomhendestilgangtilpolicycanalyser.dernæstintroducererjeg begrebetomintimt'medborgerskab,herunderperspektiverpåseksualitetog intimitetensforandringirelationtilmedborgerskabet.endeligtidentificererjeg forskelligefeministiskeperspektiverpåprostitutionforatbelysebegrebets omstridtenaturogforatskabeenbasisforanalysenafrepræsentationenaf menneskehandeltilprostitutionidanmark. 3.1What stheproblemrepresentedtobe? BacchitagerihendestilgangtilpolicyPanalyserudgangspunktiFoucaultsbegreb omgovernmentality,hvilkethentydertil: The'ensemble'formed'by'the'institutions,'procedures,'analyses'and'reflections,'the' calculations'and'tactics'that'allow'the'exercise'of'this'very'specific'albeit'complex' form'of'power,'which'has'as'its'target,'population..'this'type'of'power'which'may' be'termed'government,'resulting,'on'the'one'hand,'in'the'formation'of'a'whole' series'of'specific'governmental'apparatuses,'and,'on'the'other,'in'the'development' of'a'whole'complex'of'savoirs '(Foucault,1991:102f) Governmentalitymarkererhervedrelationenmellemtænkningogstyring,ogen nymådeatudøvemagtogattænkeomstyringimodernesamfund(foucault, 1991:103).Foucaultsbegrebombiomagtharbådedisciplinerendeog regulerendedimensioner,hvilkesigtersigpåhhv.denindividuellekropogen befolkningslivsprocesser.dendisciplinerendemagtknytterindividertilsærlige identitetervedhjælpafnormer,somindividerneogderesadfærdstyresudfra, ogsomdestyrersigselvudfra.denregulerendemagtforsøgerderimodatstyre befolkningenslivsprocesserigennemen biopolitik,hvorbefolkningenslivgøres tilgenstandforeksplicitteberegninger,målsætningerogregulerendenormer. Centraltfordennemagtforståelseerdengensidigeafhængighedmellemmagtog viden,hvilkethentydertildenmodernevidenssøgeneftersandhedogetablering afvidensformerombefolkninger,seksualitet,etnicitet,etc.(lindgren, 10

14 2007:335).CarolLeeBacchitagerudgangspunktidennemagtforståelseog foreslår6spørgsmåltilgennemførelseafenwprpolicyanalyse: 1.What s'the'problem'represented'to'be? FørsteskridtienWPRPanalyseeratdefinerehvordanetbestemtpolicyPproblem repræsenteresienspecifikpolitikforherefterbaglænsataflæsede implicererede problemer,derrettesforslagomatforandre(bacchi,2009:4). Analysens praktisketekster ogindgangetilanalysenkanherefterbeståaf høringssvar,offentligeudtalelser,parlamentariskedebatter,redegørelser, retskendelser,stykkeraflovgivning,etc.(ibid.:54).ianalysensførsteledikapitel 4.1tagerjegudgangspunktinationalreguleringafmenneskehandel eksemplificeretvedhandlingsplanertilbekæmpelseafmenneskehandel,samt bestemmelseriudlændigepogstraffeloven. 2.What'presuppositions'underlie'this'representation'of'the' problem? Næsteskridteratforholdesigtilhvilkeunderliggendeantagelserog formodningerometgivetpolicypproblem,derdannerbasisforden identificerederepræsentationaf problemet.dettegøresvedatindsamleandre dokumenter,derhartilknytningtilpolitikkenogdeteknikker,deranvendestil atimplementereden.dissedokumenterogudtalelserkangivefingerpegom politikkensstyringsrationaler(ibid.:55f).forudenstykkeraflovgivningog nationalehandlingsplanerinddragerjegsupplerende råmateriale iformaf internationalereguleringsinstrumenter,høringssvarfrapolitikereog fagpersoner,samthistorisklitteraturomreguleringafprostitutionog menneskehandelidanmark.bacchibyggerviderepåfoucauldianskarkæologi vedatforeslåenidentificeringafhvilkekonceptuellelogikkerogpolitiske rationaler,derliggertilgrundforspecifikkepolitikker.hunstiller spørgsmålstegnvedhvadderantages,hvaddertagesforgivetoghvadderikke stillesspørgsmålstegnvediforskelligeproblemrepræsentationer.derhenføres altsåtildenbaggrundviden,deroftetagesforgivetoghvilerpåepistemologiske ogontologiskeantagelser(ibid.:5).envigtigpointeerher,atformåleterat afdækkerodfæstedeogoftenaturgivneantagelserom problemer,ogikkeat forsøgeatfremmaneantagelseripolitikeresholdninger.diskursererderfori 11

15 WPRogsåmereendsprog.Diskurserermeningssystemerogindeholder antagelser,værdier,præmisserogtilhørendesymboler,somformerde konceptuellelogikker,derdannergrundforsærligevidensproduktioneromden socialeverden(bacchi,2009:35).bacchitagerherudgangspunktifoucaults konceptualiseringafdiskurser,somhavendeenproduktivkarakterogsomikke blotfungerendeimagtsammenhænge,ogejhellersometredskabformagt,da diskursenisigselverenmagt.måletbliversåledesforanalysenatidentificere hvordanmeningskabesigennemdissemagtfuldefiktioneromhvadderkan tænkes,sigesoggøres.idenneproceserdetvigtigatværeopmærksompå dikotomier,nøglebegreberogkategorierogderesfunktioneridensociale konstruktionafet problem (Ibid.:58). 3.How'has'this'representation'of'the' problem 'come'about? Analysenstredjespørgsmålangårproblemrepræsentationers tilblivelsesbetingelserogindeholdertodimensioner.delsenrefleksionover specifikke,ikkepdiskursiveudviklingerogbeslutninger,derbidragertil skabelsenafudvalgteproblemrepræsentationer,ogdelsenanerkendelseaf eksistensenafkonkurrerenderepræsentationerovertidogrumoghervedaf erkendelsenom,attingenekunnehaveværetpåenandenmåde.bacchitrækker herpåfoucaultsgenealogiforatopsporeproblemrepræsentationers rødder og rysteenhverantagelseomen naturlig udvikling.idetteledafanalysen identificeresspecifikkepunkteritiden,hvornøglebeslutningerblivertruffetog hervedbringerspørgsmålienbestemtretningforatdemonstrere repræsentationenstilfældigeogforanderligekarakter(ibid.:10).jegvælgerher atinddragehistorisklitteraturommenneskehandelogprostitutionforat identificerebetydningsfuldekernepunkterihistorien,somde,ispørgsmål2 identificeredeantagelserommenneskehandeltilprostitutionidanmark,hviler på.genealogienharendestabiliserendeeffektogharfokuspåprocesser,ogdet centralebliverhvordanstyringfinderstedgennemmagtensoperationer, praksisser,strategierogteknologier(ibid.:38).genealogienmuliggørikkekun identifikationafkonkurrerenderepræsentationer,menassistererogsåi identifikationafstilhederideproblemrepræsentationer,deropnårinstitutionel opbakning(ibid:14).detkansåledessiges,atbådefoucaultogwprharet 12

16 dobbeltfokus.iminbesvarelseafarbejdsspørgsmål1undersøgerjegderfor:1) hvilkeantagelserogrationaler,derdannerbaggrundforhvordanvitænkerom menneskehandeltilprostitution idanmark,og2.hvordanrepræsentationenaf prostitution,ogkoblingenafmenneskehandelhertil,historiskharudvikletsig gennemenvurderingafdetilblivelseshændelser,derharformetbetingelserne forhvordanvibetragtermenneskehandelogprostitutionidag. 4.What'is'left'unproblematic'in'this'problem'representation? Dennedelafanalysenliggeroptilrefleksionoverhvadderefterlades uproblematiseret,hvaddertiesomkringogendeligtomderkantænkes anderledesom problemet (Ibid.:66).Idennedelafanalysentrækkesderogså pådiskursanalysensidentifikationafindlejredeantagelserom problemet forat åbneopforalternativerepræsentationeraf problemet (Ibid.:44). 5.What'effects'are'produced'by'this'representation'of'the' problem?' Dettespørgsmålinviterertilkritiskevaluering.IfølgebådeBacchiogFoucault indeholderenevalueringenvurderingafeffekter,derinvolvereridentifikation afimplikationeriproblemrepræsentationerforkompleksemagtrelationer (Ibid.:40).SomnævntovenforbasererWPRsigpåantagelsenom,atnogle problemrepræsentationerskabervanskelighederformedlemmerafnogle grupperimodsætningtilandregrupper.dissevanskelighedertrædersjældent tydeligtfremogderforbetragterenwprptilgangeffektersomsubtileog diskrete.igentagerbacchiherafstandfratraditionellepolicypanalyservedikke atmåle outcomes,menderimodatundersøgetreoverlappendeeffekter: diskursiveeffekter,subjektiveringseffekteroglevedeeffekter(bacchi,2009:69). Diskursiveeffekterhentydertildesammenhænge,derkanidentificeresmellem deantagelserogforståelser,deridentificeresgennemanalysensspørgsmål2,3 og4,dediskurser,dergiverudtryktildisse,ogdestilhederdiskurserne indeholder.herreflekteresderoverhvordanproblemrepræsentationerkangøre detvanskeligtattænkeanderledesom problemet :hvilkegrænser,derpålægges hvadderkansigesellertænkesindenforengivenproblemrepræsentation (Bacchi,2009:16).Subjektiveringseffekterrelaterersigtilhvilke subjektpositioner,derermulige,indenforengivenproblemrepræsentation,og 13

17 hentydertilmåderhvorpåmenneskerpåtagersigbestemteforståelsersom deresegne.iforlængelseheraferdetvigtigtatpåpege,atdestyringsrationaler, deridentificeresianalysen,ikkebetragtessombestemmendeforformerfor subjektivitet,mensomfremkaldende.endeligthenlederdelevedeeffekterfokus påproblemrepræsentationernesmateriellevirkninger(bacchi,2009:70).det overordnedemålbliversåledesatbliveistandtilatsigehvilkeaspekterafen problemrepræsentation,derharskadeligeeffekterforhvilkegrupper,ogomder kanidentificeresetforandringspotentiale.besvarelsenafarbejdsspørgsmål2 indeholderenevalueringafeffekterogbegrænsersigtilvurderingafdiskursive effekterogsubjektiveringseffekter. 6.How/where'is'this'representation'of'the' problem 'produced'and'defended? DettespørgsmålbyggerviderepåWPR sspørgsmål3,derretterfokuspå praksisserogprocesser.refleksionenbyggerherpåenvurderingafhvilke midler,dermuliggøratbestemteproblemrepræsentationernårudtilderes målgruppeoghervedopnårlegitimitet.diskurserkanpådetteniveauvære ressourcertilgenpproblematiseringerogsåledesudgøreenmodstandsform (Ibid.:19).Jegvilsammenmedvurderingenafeffekterreflektereoverde betingelser,dervedligeholderdiskurserommenneskehandelogprostitutionfor atvurdereomderkanidentificeresressourcertilgenpproblematisering. 3.2Seksualitetogmedborgerskab FoucaultfremsætteriværketSeksualitetensHistorie(1976)sin repressionshypoteseomdet17.århundredesindespærringafseksualitetenog spørgervidereomviidet20.århundredekansigesathavefrigjortosden tiltagendeseksuellerepression(foucault,2011:15ff).ifølgefoucaultblev seksualitetenidet19.århundrede konfiskeret'af'kernefamilien 'og absorberet' af'den'reproduktive'funktions'alvor (Ibid.:21).Detvictorianskeborgerskabs puritanismeforsøgtepådennetidatindlemmeseksualitetenide (heteroseksuelle)forældressoveværelseogfordømmersåledesalle seksualiteter,derfalderudenfordennekategori.foucaultkunneafvigendeog utilstedeligeseksualiteterherefterkunfindeplads, der'hvor'man'kan'inddæmme' dem'om'ikke'i'produktionens'så'i'profittens'kredsløb (Ibid.:17).Puritanismen 14

18 fratoghervedseksualitetenrettigheder,pålagdetavshedogkrævedeikkep eksistens.foucaulthævder,atdenmoderneseksuellerepressionbeskyttesaf historiskogpolitiskgaranti.detteskyldes,atundertrykkelseneriværksat alleredeidet17.århundrede,samtatdennekolliderermeddenkapitalistiske udviklingoghervedbliverrepressionenligmeddenborgerligeverdensorden (Foucault,2011:18).EndeligttilskriverFoucaultretssystemetenvæsentligrolle ihvadhankalder perversionernes'indpodning,hvormedhanhentydertilatlove ogdomstolesidendet18.århundredeharindpodetensærlig natur,der foreskriverrelationenmellemkønnene(ibid.:47).ifølgefoucaultkan italesættelsenafkønogseksualitetderforbetragtessometudtrykformagtog forentekniktilatbortjageuønskedeseksualitetsformerogppraksisser,som eksempelvisprostitution,dadenneikkeharreproduktionsommål.ifølgeandre erseksualitetenogdetintimeimoderneogglobaliseredesamfundikkenærså determineretafdiskurseromkønogseksualitetogspørgsmålommenneskers intimeogkropsligelivkanistigendegradsigesatværegenstandforoffentlig debat(giddens,1992:36f;plummer,2011:239).ifølgekenplummerhar forskelligesocialegrupperpåtværsafkøn,klasse,etnicitet,tidogrumgennem desenestehundredeårmobiliseretkravpåsocialerettigheder,oghervedbragt intimespørgsmålomkroppeogseksualitetindidenpolitiskediskurs.dettehar medførtetopgørmeddentraditionellemedborgerskabsforståelse,idet forskelligegrupper,fxgennemdenglobalemenneskerettighedsdiskurs,kangøre kravpårettigheder.plummerfokuserersærligtpåseksuelleogintime rettighedermedhansbegrebomdetintimemedborgerskabogpåhvordandisse eromstridtestørrelserienglobalogglocalverden(plummer,2003:132f).det intimemedborgerskaberifølgeplummer a'sensitising'concept'which'sets'about' analysing'a'plurality'of'public'discourses'and'stories'about'how'to'live'the'personal' life'in'a'late'modern'world'where'we'are'confronted'by'an'escalating'series'of' choices'and'difficulties'around'intimacies '(Plummer,2011:238).Detkansåledes hævdes,atplummerbyggerviderepådenfeministiskekritikafdentraditionelle medborgerskabsforståelse,derblevformuleretafsociologent.h.marshallsom enstatus,dertildelercivile,politiskeogsocialerettighedersamtpligterindenfor etterritorieltafgrænsetfællesskab(lister,2003:14;delanty,1997:286). Medborgerskabsbegrebeterblevetkritiseretogudfordretafneoliberalismens 15

19 underordningafmedborgerskabsrettigheder,herundersærligtsociale rettigheder,tilfordelformarkedsøkonomiskerationaleromeksempelvisfrihed defineretsomfraværaftvang(lister,2003:17f).endvidereharfeministiskkritik afforholdetmellemrettighederogmedborgerskabunderstregetforskelligesyn påsocialerettighederogrettetengenerelkritikmodmedborgerskabetforatdep politiserekvindersomsorgsarbejde.forliberalefeministererrettigheder afgørendeforatgemmeførereformer;hosradikalefeministerharsociale rettighedermuliggjortenbådenationaloginternationalrettighedsdiskursi bekæmpelsenafpatriarkalskmagtogiefterspørgslenefteruindskrænket medborgerskab;ogpoststrukturalistiskeogmarxistiskinspireredefeminister harbetonetvigtighedenihistoriskogpolitiskkontekst(ibid.:18ff).dissegørop medidéenom,atmedborgerskaberenuforanderligoguniverselstørrelse,og belyserhervedogsåkløftenmellemformellerettighederog faktiskeksisterende medborgerskab.plummerbyggerviderepådetraditionelle medborgerskabsforståelservedatundersøgerettigheder,pligter,anerkendelse ogrespektangåendedemestintimesfæreaflivet.fxmedhvemoghvordanman kanbo,hvordanmanbehandlersinkrop,ellerhvordanmanerforbundettilsit køn.plummergørhervedetforsøgpåatvise,atsådanneorganiseringerafdet socialeliverforbundettilmedlemskabafforskellige,kompleksegrupper,hvilket skaberderesegne,uundgåeligespændingerogkløfter(plummer,2001:238). Begrebetomdetintimemedborgerskaberanvendeligtforatbevægeanalysen udoverdentraditionellemedborgerskabsforståelsesomindeholdendeen heteronormativogmaskulinprivilegeretstatus,ogtilatbetragtekvinders seksualitet,somsocialekonstruktioner,dertagerformioffentligediskurser.det erindenfordissediskurser,atder,ifølgeplummer,kanfremkomme intimate' troubles omkringmenneskersindividuelleintimeliv,eksempelvisom migrantkvindersarbejdeisexindustrien,idetdennepraksisoftebrydermed normativeforestillinger,derdifferentiererpåtværsafglobale,nationaleog lokalegrænser(plummer,2003:13f). 3.3.Feminisme,prostitutionogmenneskehandel IfølgeHeliAskolaerdetafgørendeikkeatignoreredetfaktum,at menneskehandelerenmanifestationafkompleksekønnedeuligheder.hun 16

20 indvender,atetfeministiskperspektivpålovbestemmelsererafgørendeforat forklarelovesforskelligartederoller,dadissepotentieltbådekanfrigøreog facilitere,ogdogsamtidigmodstrideogbegrænse,konstruktionenafmere hensigtsmæssigestrategieriht.kvindersillegalemigrationtilprostitution (Askola,2007:23).Denfeministisketeoridannelseafspejlerisitforsøgpåat definereprostitutionfænomenetsomstridtenatur.prostitutionkanderforikke forklaressometendimensioneltfænomen,idetdesociale,økonomiskeog politiskestrukturer,dertilskynderprostitution,ikkekanadskillesfrade diskursiverammer,derproduceresafforskelligefortællingeromprostitution (Jensen,2014:12).Overordnetkandergøresnogleantagelseromprostitution, somenudvekslingsrelation,hvormindsttohandlendeparterhhv.sælgerog køberseksuelleydelser(lautrup,2005:25).derfølgeroftesærlige konnotationertilprostitutionsrelationen,herundertil prostituerede som værendeeksempelvis sexslave, luder, sexarbejder og denprostituerede kvinde,samttil kunden som sexkunde ellerden sexgalemand medbiologisk bestemtelyster(askola,2007:22f;jensen&svendsen,2012:28ff).men prostitutionsrelationenerikkekønsneutral,såderforkanderidenfeministiske debatidentificeresmodstridendeprostitutionsopfattelser,hvilkehovedsageligt koncentrerersigomhvorvidtprostitutionererudtrykfortvangellerforet bevidstrationelt,økonomiskvalg(brody,2006:198f).detfeministiske engagementmedprostitutionkanillustreresudfradesåkaldtefeministiske faser.denførstefaseaffeminismeninteresseredesigforkvinderseksklusion fradenoffentligsfæreogforkampenomatopnåligerettighedermellemmænd ogkvinderopgennemdet19.århundrede.tidensseksuelledobbeltmoralblev kritiseretaffeministiskekampagnerforattagemændsseksuellepromiskuitet forgivetogforsamtidigatdømmekvindermoralskogretligt,derengageredesig ilignende overskridende adfærd.defeministiskebevægelserbetragtedeher denprostituerede somensyndebuk,derblevbådeseksueltudnyttetafmænd ogchikaneretafoffentligemyndighedersompolitiet.særligtgikkritikkeni Englandpåmyndighedernesomfattendereguleringssystem,implementeretved The'English'Contagious'Disease'Act,dersegregeredekvinderiprostitution,som ensærligklasse,ogunderlagdedemobligatoriskesundhedseftersynietforsøg påathindreudbredelseafveneriskesygdommetilmænd,derinvolveredesig 17

21 meddem(askola,2007:23).ifeminismensandenbølgeimidtenafdet20. århundredeformededersigenradikalfeministiskkritikafsamfundsordenen sompatriarkalsk,hvilkenidentificeredekvindersseksualitet,somværendeen centralgrundtilkvindersunderordning.detblevfradennefløjhævdet,at kønshierarkierietmandsdomineretsamfunderseksualiseretogerotiseretpå måder,derfårdominansafkvindertilatvirkeseksueltbegærligt.trodsat prostitutionherbetragtessomskadeligtforkvinderiprostitution,betragtesden ogsåsomskadeligforallekvinderisamfundet,dadetblevvedholdt,at prostitutionvarparadigmatiskforkvindersgenerellevilkår.idenneoptiker prostitutionsåledesenudnyttendeinstitution,hvorkvindersseksualitet vareliggørestilmændsseksuelleforbrug.kvinderindtræderheriprostitution somfølgeaffattigdom,diskriminationogfåøkonomiskealternativer,hvilkethar problematiseretkvinderssamtykketilprostitutiontrodstilstedeværelsenaf tilsyneladendevalg(ibid.:24).forskellenfraførstefeministiskefaseer,at prostitutionherbetragtessometkomplekststruktureltproblem,opretholdtat uligesocialeogøkonomiskemuligheder,snarereendsomenindividuelseksuel afvigelsefrarollensom dengodhustru.denamerikanskefeministkatherine Mackinnonereksponentfordenneholdningogretterkritikkenmoddet maskuline retsvæsen,hvilketihendesoptikkuninkluderer mandligerfaring. MacKinnonbetragterprostitutionsomseksueludnyttelseafkvinder,der opretholdesgennemlove,derhvilerpåmændsseksuelleinteresser,hvilketsom konsekvensefterladerdenmaskulineseksualitetuproblematiseret.denne holdningkandogværeproblematisk,idetdenhartendenstilatoversede mangefacetteredebetingelser,derunderstøtterkvindersmotivationtilat indtrædeiprostitution,såsomøkonomiskogsocialulighed,misbrugog diskrimination(askola,2007:25).feminismenstredjefasebringermod slutningenafdet20.århundredeenkritikafdenradikaleopfattelseaf prostitutionsomudtrykforkønsdiskriminationvedatmodsættesig udnyttelses Pargumentetsessentialisme.Opstandenafbevægelserfor sexarbejderesrettighederogpostmodernistisketeoridannelser,som eksemplificeretvedjudithbutlerogkamalakempadoo,kritisererforståelsenaf prostitutionsomudnyttelseforatreducereallekvinderiprostitutiontilpassive ofreforetpatriarkalsksamfundogforatbenægtekvindershandlemuligheder 18

22 forattræffeinformeredevalgomatindgåiprostitution(jeffreys,2004; Kempadoo,2005:xiPxiv).Kvinderderfrivilligtinvolverersigiprostitutionkani denneoptikbetragtessomsubversivestrategerijagtenpåkvindelig emancipationogselvbestemmelse.ligeledesbetragtesprostitutionikke nødvendigvissomudnyttende,mensomethårdtogoftevelbetaltarbejde sammenlignetmedandettypisk kvindearbejde,dertraditioneltdevalueres (Askola,2007:25).TiltrodsforatsexarbejdePperspektivetsigtermodat positionererprostitutionsometfritvalgogetarbejde,derkræverrettigheder, samtatfavneforskelligestemmerfrakvindeligesexarbejdereogbringedemi spil,mådetkunneantagesatværeproblematiskatsamlesexarbejdereom forenedeinteresserpnetoppågrundafprostitutionenskompleksekarakterog denofterelativtkortevarighedaf prostitutionskarrierer (Ibid.:27). Detkanaltsåvurderes,atdefeministiskesocialeogteoretiskebevægelser historisksetdanneretprostitutionskontinuum,hvorindenforprostitution figurerersomenudnyttelsesrelationideneneekstremogsometarbejdeiden anden.disseperspektiverpåprostitutionvilidetfølgendekapiteldanne baggrundforidentifikationenafhvordanmenneskehandelogprostitution historiskogaktueltrepræsenteressometpolitisk problem iendanskkontekst. 19

23 4.MenneskehandelogprostitutioniDanmark Detteafsnithartilhensigtatbesvarearbejdsspørgsmål1gennemidentifikation afhvordanmenneskehandeltilprostitutionkonstitueressometpolitisk problem idanmark.dettegøresvedgennemgangafinternationalognational retligreguleringafmenneskehandelogprostitution,samtvedhistoriskanalyse afdenprocesogdebetingelser,derharformetdeidentificeredeantagelserom menneskehandeltilprostitution. 4.1Reguleringafmenneskehandel:hvaderproblemet? Islutningenaf1990 ernebliverkvindersmigrationeller handelmedkvinder i stigendegradproblematiseretiinternationaleognationalemedier,samtfra politisksideifn,førtanafusa,ogieu(andrijasevic,2010:57;askola,2007:4f; Kapur,2005a:28).Danmarkindførerherefteri2002etforbudmod menneskehandel,somratificeringaffn spalermopprotokologeu s rammeafgørelseombekæmpelseafmenneskehandel,hvisprimæremålerat forebyggeogbekæmpemenneskehandel somenkriminel,grænseoverskridende aktivitet 4.Menneskehandelfremstillessåledessometpolitiskproblem,der kræverretligogpolitimæssighandling.detfremgårafstraffelovens 262a,at menneskehandelstraffesmedfængselioptil10år,ogatdennefindersted,når enpersonrekrutterer,transporterer,overfører,huserellermodtageren personervedanvendelseaftvang,truslerellerudnyttelseafenvildfarelse.disse handlingerskalfindested med'henblik'på'udnyttelse'af'den'pågældende'ved' prostitution,'optagelse'af'pornografiske'fotografier'eller'film,'forestilling'med' pornografisk'optræden,'tvangsarbejde,'slaveri'eller'slaverilignende'forhold,' strafbare'handlinger'eller'fjernelse'af'organer 5.Dendanskeindsatsover menneskehandelharfrastartenværetcentreretom handelmedkvinder, hvilketvisersigidenførstehandlingsplanfra2002,dereksplicitfokusererpå ofre'for'kvindehandel 6.Handlingsplanensuppleresi2005medettillægom 4 UnitedNationsConventionAgainstTransnationalOrganizedCrimeog2002/629/RIA:Rådets rammeafgørelseaf19.juli2002ombekæmpelseafmenneskehandel 5 Jf.bekendtgørelseafstraffeloven,26.kap., 262a,stk.1: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164192kap24 6 Jf. Regeringenshandlingsplantilbekæmpelseafkvindehandel,2002P2006,s.4: menneskehandel/handlingsplaner/handlingsplaner 20

24 handelmedbørn,ogi2007vedtagesdenandenhandlingsplantilbekæmpelseaf handelmedmennesker,hvilkenudviderrammerneforindsatsenmedindførelse afseparatekapitlerom kvindehandel, handelmedbørn og handeltil tvangsarbejde.endvidereudvidesdensåkaldterefleksionsperiode,hvoren handletpersonkanfåudvidetsinudrejsefristfra30til100dage,såfremt personenvælgerattageimodtilbudomenforberedthjemsendelse. Refleksionsperiodenhartilhensigtatgivedenperson,deridentificeressom handlet,midlertidigtopholdidanmark,imensvedkommenderestituerersig, overvejereventueltsamarbejdemedmyndigheder,samtforbereder reintegrationihjemlandet.efterændringafudlændingeloveni2013 7,fremgår detvidereafbestemmelserne,atpersoner,deridentificeressom ofrefor menneskehandel,harrettil,atdertageshensyntilomdeomstændigheder,der kanbegrundeenudvisning,erenfølgeaf,atpersonenharværetinvolvereti menneskehandel,ogomdettetalerimodenudvisning.endvidereer refleksionsperiodensenesti2013blevetudvidetfra100dagetil120dageog forudsætterstadigsamarbejdeomenforberedthjemsendelse.detfremgår videreafsamtligehandlingsplaner,atbåde kvindehandel og menneskehandel er internationalekriminalitetspproblemer.sideløbendemedarbejdernetil handlingsplanerneerderetableretentværministerielarbejdsgruppetil koordineringafregeringensindsats,ogetnationaltvidenscenter,nuværende CentermodMenneskehandel(CMM).Selvekoordineringenafdendanske indsatsmodmenneskehandelerinstitutioneltfordeltmellemfleremyndigheder oginstitutioner,herundersocialp,integrationsp,ligestillingsp,sundhedspog Justitsministerierne,Rigspolitiet,CMM,Ngo erogsærorganisationenunderfn, DenInternationaleArbejdsorganisation(IOM).Endvidereerderigangsaten strategi,førtanafjustitsministerietogrigspolitiet,medhenblikpåatstyrke indsatsenmod prostitutionens'bagmænd 8.Detekspliciteresyderligerei handlingsplanen(2007p2010),ataktiviteteroginitiativerfortsatvilmålrettes bekæmpelseafhandelmedkvindertilprostitution,idetkvinder,derhandlestil 7 Jf.ForslagtilLovomændringafUdlændingeloven,1LSF129A,fremsatafjustitsminister MortenBødskovd.30.januar2013,vedtagetvedlovnr.432d.1.maj2013: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Jf. Handlingsplantilbekæmpelseafhandelmedmennesker2007P2010,s.6: menneskehandel/handlingsplaner/handlingsplaner 21

25 prostitution, udgør'den'største'gruppe'af'handlede'personer.resultatetafdenne udviklinger,atkvindehandelogrufferisiden2001harværetgenstandfor systematiskoglandsdækkendepolitimæssigmonitoreringafrigspolitiets NationaleEfterforskningscenter.Denneantagelsevisersigogsåidenseneste handlingsplan(2010p2014),hvordenprimæremålgruppeer alle'ofre'for' menneskehandel'..'uanset'hvilken'form'for'udnyttelse'ofrene'er'handlet'til,'men hvorindsatsenfortsatvilhave et'særligt'fokus'på'kvinder'handlet'til'prostitution,' idet'de'udgør'den'største'registrerede'gruppe'af'ofre'i'danmark 9. Handlingsplanernesvisuellefremstillingillustrereryderligeredettesærlige fokuspå kvinder ellersnarerepå piger.handlingsplanenfra2002p2006viser fotografierikøligenuancerafenformodentligung,blondkvinde,hvisansigtikke ses.yderligerefremstillesfemininehændermednærmestjomfrueligesmykker, ogviderebillederafhvideroser,brostenoghvidenetstrømper.planenfra2007p 2010fremstillesvisueltmereisilhuetter,derskalforestillekvinder/piger,hvis ansigtertruesmedvåben entenenknivog/elleretskydevåben,samtenkelte fotografier,hvorsammetruendehandlingfindersted.yderligereviserplanens grafiksorteoghvidestreger,derillustrererenformforstregkode,hvilket,jeg vurderer,ledertankerhenpådétatkøbeenvare.idissetoplanererderen tydeligsymbolskfremstillingafkvindersomuskyldige,forsvarsløse,varerpå gaden.hvorimoddensenestehandlingsplan(2010p2014)ihøjeregrad fremstillerfotografierafbådemændogkvinder,medforskelligeetniske baggrunde,idet,derskallignemagtesløseogsårbaresituationer.dogcentrerer billedernedetokøniforskelligerum:mændeneudenfor,siddendepåjorden ellerpåentrappe,ogkvinderneindenforbagnedrulledegardiner.herved illustreresbådekvinderogmænd,somsårbare,ogpositioneressomihhv.den offentligeogprivatesfære. Jegvurderermedudgangspunktiovenstående,at menneskehandel sompolitisk problem,hvilerpåbestemteantagelseromfænomenetsomværendeen grænseoverskridende,organiseretkriminalitet,derinvolverersærligtkvinder, derhandlestilseksueludnyttelseiprostitution.yderligereerrationaletbag 9 Jf. Handlingsplantilbekæmpelseafmenneskehandel2010P2014,s.3: pdf 22

26 handlingsplanerneogibestemmelserneiudlændingeloven,at ofrefor menneskehandel harværetudsatforensårbarhandlingsomfølgeaftvang,og derforskal hjælpes påfodeigen,sådekanreintegreresidereshjemlande.disse antagelserkanyderligereforståsvedatnærlæsedestyringsrationalerog logikker,dererindlejredeifn skonceptualiseringafmenneskehandel. Somnævntiafgrænsningenerdefinitionenafmenneskehandelovervejende tilvejebragtgennemfn sinstitutioner,jf.2.1.detcentraledokumenttil definitionoghåndteringaf menneskehandel findesidagifn spalermo Protokoltilforebyggelse,undertrykkelseogretsforfølgningafhandelmed mennesker,særligtkvinderogbørn,fra2000.denneeretblandttotillægtil Konventionenombekæmpelseaftransnationalorganiseretkriminalitet 10. Hensigtenmedformuleringenafprotokollenerdelsatforebyggeogbekæmpe handelmedmennesker,delsatbeskytteogassistere ofre formenneskehandel ogdelsatpromoveretværnationaltsamarbejdeomdissemål.foratderkan væretaleommenneskehandelskalderindgåbestemte'handlinger,herunder rekruttering,transportellermodtagelseafenperson.dernæstbestemte'metoder tiludføringafhandlingerne,fxtvang,vold,truslerellermisbrugafenpersons sårbarhed.endeligtskal'formålet'med'handlingen'være'udnyttelse'af'personentil fxtvangsarbejde,herunder the'prostitution'of'others'or'other'forms'of'sexual' exploitation,'forced'labour'or'services,'slavery'or'practices'similar'to'slavery. Elementersombedrag,manipulation,tvang,misbrugafmagtsåvelsom gældsslaveriogtvangsarbejdeersåledescentralefordenretligedefinitionaf menneskehandel.deterdenteoretiskuærligenaturirekrutteringsprocessen ogideudnyttendearbejdsbetingelser,snarereendselvearbejdsformen,der principieltkarakterisererenmigrationsrejsesom menneskehandel. Problematiseringenaffænomenetmenneskehandelcentrerersigsåledessærligt omdenudnyttendedimension.detteekspliciteresifølgendetillægtil protokollensdefinition,hvordetfremgårat, the'consent'of'a'victim'of'trafficking' in'persons'to'the'intended'exploitation'..'shall'be'irrelevant'where'any'of'the'means' set'forth'..'have'been'used.tekstenillustrererenantagelseom ofret som 10 Jf.UnitedNationsConventionAgainstTransnationalOrganizedCrimeandtheProtocols thereto,unitednationsofficeondrugsandcrime: e.pdf 23

27 værendepassivogudenmulighederforhandling,ognegligereryderligere, eksempelviskvinders,samtykketillegaleellerillegaleseksuelleudvekslinger. Protokollenudspringerfraenkonvention,derbekæmpertransnational organiseretkriminalitet,hvilketunderstregeratudgangspunktetmåvære retshåndhævelseogikkebeskyttelseafmigrantersmenneskerettigheder. Endvidereskelnerbeggetillægtilkonventionenklartmellemmenneskehandel ogmenneskesmugling.førstnævnteindeholderentvangsbaseretrelation mellemenkriminel menneskehandler ogetuskyldigthandlet offer,hvorimod sidstnævnteindeholderenillegaludvekslingsrelationmellemen smugler ogen illegalmigrant medstatensom offer.viderekrydsreferererdedanske handlingsplanertilmenneskehandelsom moderneslaveri eller hvortids slavehandel,hvilkeerudtryk,derogsåkanidentificeresifnporganersrapporter ogidenakademiskelitteratur(unodcp2;bales,2007).jegvurdererderfor,at problematiseringenaf menneskehandel ifnpregiindeholderdiskursive repræsentationer,somkonstituerertopolariseredepositionermellemen organiseret,kriminelmenneskehandlerogetuskyldigt,ikkephandlende,offer, hvishandlingerkanbetvivlesuansetsamtykke.viderekandetsiges,atden dansketilgangtilmenneskehandel,ogherveddenproblematiseringsvinkelder anvendes,erinformeretafderationaler,derfindesifn skonceptuellelogikkeri PalermoPprotokollen. 4.2Fra hvidtslaveri til moderneslaveri fra fortabtkvinde til sexarbejder Idetteafsnitforsøgerjegatarbejdemigbaglænsihistorienforatundersøge baggrundenforhvordan menneskehandel og prostitution repræsenteresivor tidsmodernemenneskehandelsparadigme.spørgsmålomkvinders bevægelsesfrihedogseksualiteterikkenyefænomeneridenpolitiskeeller offentligedebat,ogejhellererdebatteromhandelmedmennesker,ikkemindst kvinderogbørn.ibegyndelsenafforrigeårhundredevarderetstortoffentlig ramaskrigmoddensåkaldte hvideslavehandel ieuropaogusa.dettehenførte tilbortførelseogtvangafhvidekvindertilprostitution.mangehistorikereer senerehennåetfremtildenkonklusion,atdervartaleomfåtilfældeaf hvid slavehandel.derimodkunnederidentificeresenstigendemigrationfraøstpog 24

28 SydeuropatilUSAogLatinamerika(Baumbach,2008:7).Enstorandelafdisse migrerendekvindervarprostituerede,ogfortsattesandsynligvismedderes arbejde.trodsatdissekvinderikkenødnogle rettigheder,somvivillekalde demidag,erderhellerikkebeviserpåatdelevedesomsexslaver.ifølgejo Doezemakanfortællingenom hvidslavehandel betragtessomenkulturel myte,dervisersigienkollektivopfattelse,dersimplificerervirkelighedenog udtrykkerendybsamfundsmæssigfrygtogangstforindvandring,racer, industrialisering,urbaniseringogkvindersstigendeselvstændighed(doezema, 2002:22).Dennemytemedførte,atdetinternationalesamfundognationale regeringerbegyndteatvedtagekonventioneroglove,derskulleforbyde handlen.deinternationaledebattervarsærligtbekymredeforspørgsmåletom samtykke,hvornoglemente,atalleprostitueredevarofre,oghvorandre argumenteredeforendistinktionmellem villigprostitution og offerliggørende hvidslavehandel.derkanpådennetidinternationaltskitserestre repræsentationeraf problemet omkvindersstigendemigration.førstden moraliserendeogpuritanskeoptik,derønskedeatskånesamfundetformoralsk fordærv.dennerepræsenteresidenamerikanskestatsadvokatedwinm.sims forordtildenamerikanskelovtilbekæmpelseaf handlen i1910: The' characteristic'wish'distinguishes'the'white'slave'traffic'from'immorality'in'general' is'that'the'women'who'are'victims'of'the'traffic'are'forced'unwillingly'to'lead'an' immoral'life.'the'term' white'slave 'includes'only'those'women'and'girls'who'are' actually'slaves '(Ibid.).Dettevidnerometnogetuklartsyn,idetSims sympatiserermeddeuskyldigeofreforden hvideslavehandel,ogsamtidig fordømmerdekvinderogpiger,hvisubeskedneopførselharledtdemimoralsk fordærv.pådenandensidekanderogsåidentificeresetregulationistisk perspektiv,derbetragtedeprostitutionsometnødvendigtonde,derbedstkunne kontrolleresafstaten.denneoptikrepræsentereshosdemfranskelægeparentp Duchatelet,derhævderatprostituerede are'as'inevitable'as'in'a'great' conurbation'as'sewers,'cesspits'and'refuse'dumps.'the'conduct'of'the'authorities' should'be'the'same'with'regard'to'each (Ibid.:23).Regulationisterforeslog registreringafkvinderforatmindskeudbredelsenafveneriskesygdomme,og foratbeskytte denoffentligemoral.detvardeuskyldigekvinder,derskulle beskyttesfraamoral,oghvisdefaldti,såskullesamfundetbeskyttesfraden 25

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Sexslaveri: En kylling frisk fra landet

Sexslaveri: En kylling frisk fra landet 1 af 6 12-06-2009 13:46 Publiseret den Weekendavisen (http://www.weekendavisen.dk) Hjem > View Infomedia article Sexslaveri: En kylling frisk fra landet Thomas Aue Sobol 29. maj 2009»Jeg tilgiver dem.«efter

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

10.0 Litteraturliste...69 10.1 Bøger...69 10.2 Internetsider...69 11.0 Bilag 1...71 12.0 Bilag 2...72 13.0 Bilag 3...73

10.0 Litteraturliste...69 10.1 Bøger...69 10.2 Internetsider...69 11.0 Bilag 1...71 12.0 Bilag 2...72 13.0 Bilag 3...73 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.0 Indledning...3 2.0 Problemfelt...3 2.1 Problemformulering...6 2.2 Hypotese...6 2.3 Arbejdsspørgsmål...7 3.0 Metode...7 3.1 Afgrænsning...7 3.2 Analysestrategi...9

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

"#$%%&!'$((&#!)! *&+,&-&#! ./012,-&!3'24&5!

#$%%&!'$((&#!)! *&+,&-&#! ./012,-&!3'24&5! !!!!!!!!!!!! "#$%%&!'$((&#!)!!"#$%&''()*&'+,)-&..($)!/01%1()-2$(3,(3) 41516738$(#)91:#813&:10);1$,0") 4%#$#)-5&:%+38) -1

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

fakta Læs mere om undersøgelsen HER.

fakta Læs mere om undersøgelsen HER. mormors bordel indhold om mormors bordel 5 om suzanne bjerrehuus 7 om karen thisted 9 episode 1 (se programmet) 11 episode 2 13 episode 3 15 episode 4 17 episode 5 19 episode 6 21 episode 7 23 download

Læs mere

Verdens fattige lande: I gør ikke nok...

Verdens fattige lande: I gør ikke nok... Havdrup Skole 7.A - oktober 2010 Flygtningelejr i Liberia, foto IBIS/Pernille Arendsdorf Bengtsen Verdens fattige lande: I gør ikke nok... Klimaforandringer, finanskrise, globale konflikter- verdens fattige

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

DEFINITION & IDENTIFIKATION

DEFINITION & IDENTIFIKATION DEFINITION & IDENTIFIKATION NOVEMBER 2010 2 DEFINITION & IDENTIFIKATION SERVICESTYRELSEN 2010 3 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Arrangeret af Soroptimist International Danmark i samarbejde med Inner Wheel Danmark

Læs mere

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Den eksisterende lovgivning og politik på områderne prostitution og menneskehandel de sidste mange år har slået fejl

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Abstract. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5

Abstract. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 Abstract The starting point of this paper is the world-wide phenomenon trafficking, which has been expanding during the last decade. This paper contains an account of several aspects of trafficking. The

Læs mere

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10 P A T I E NT E MPOWE RME NT Kanpat i ent i nddr agel s es t eknol ogi bef or dr eempower ment? Kr es t i nekaar uphans en Mar i akat r i nesj øs t r øm Gr i t hmai T ønnes en Undervej l edni ngafj es perhol

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet Sensationalistisk misinformation af Steen Schapiro debattør, medstifter af Seksualpolitisk Forum Indlæg til Debatpanel: Oplysning eller misinformation i medierne Er debatten om prostitution fyldt med myter?

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

forskellige opgaver er placeret, samt hvorledes de forskellige aktører varetager de forskellige tiltag. Her har vi igen benyttet os af de forskellige

forskellige opgaver er placeret, samt hvorledes de forskellige aktører varetager de forskellige tiltag. Her har vi igen benyttet os af de forskellige Resumé Vores opgave omhandler menneskehandel i Danmark, og særligt de tre handlingsplaner som er udarbejdet fra 2001-2011, under Venstre- og Konservative regeringen. Vores primære fokus ligger særligt

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

KØB EN KROP - STJÆL EN SJÆL

KØB EN KROP - STJÆL EN SJÆL KØB EN KROP - STJÆL EN SJÆL Af Stine Bork Kristensen Foto: Kasper Ravnhøj Darwin tog fejl; mennesket stammer ikke fra aberne, men fra ulvene vi er rovdyr, siger koreografen Kasper Ravnhøj. På en omfattende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr. 2008-001-27 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

Kære bønnekriger. Når vi i denne måned vil bede om Guds indgriben i en af de mest rædselsfulde kriminelle forbrydelser

Kære bønnekriger. Når vi i denne måned vil bede om Guds indgriben i en af de mest rædselsfulde kriminelle forbrydelser Kære bønnekriger Når vi i denne måned vil bede om Guds indgriben i en af de mest rædselsfulde kriminelle forbrydelser mod menneskeheden, vil jeg gerne opmuntre dig til at bede med ydmyg dristighed, i visheden

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

overstepperne.dk tagligestilling.dk

overstepperne.dk tagligestilling.dk 1 overstepperne.dk tagligestilling.dk Trafficking Forord Prostitution - og i særdeleshed den menneskehandel der foregår i forbindelse med prostitution - er blevet et omfattende og aktuelt problem. Ikke

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Fanget bag åbne døre

Fanget bag åbne døre Fanget bag åbne døre om kvinder handlet til prostitution i Danmark 1 Melanie tvunget til prostitution Melanie hedder ikke Melanie, men det er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

Prostitution i gråzonen. Konklusion

Prostitution i gråzonen. Konklusion Konklusion I så godt som samtlige ordføreres taler under behandlingen af lovforslaget L 43, repræsenteres prostitution som et socialt problem og som en nedværdigende beskæftigelse. Dette ud fra en betragtning

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Høringssvar fra Dansk Kvindesamfund vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Dansk Kvindesamfund fremsender

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-216 Udkast til betænkning Maria Carlshamre (PE402.921v01-00) om prostitution og

Læs mere

Statusrapport for 2007/2008

Statusrapport for 2007/2008 Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 Statusrapport for 2007/2008 Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Juni 2008 Indhold Indledning...2 Etablering

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Fællesskab og ejerskab

Fællesskab og ejerskab Fællesskabogejerskab Gennemførselsvejledningpåerhvervsskolerne AfChristinaCelesteNielsen. Vejledningharpotentialetilatbliveenhandlesammenhæng, hvormenneskerifællesskabbearbejderproblemerogde betingelser,somknyttersigtilproblemerne

Læs mere

Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel 61 Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel AF MARLENE SPANGER Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Spørgsmålet

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Kapitel 1: Indledning og problemfelt...3. Kapitel 2: Metode...8

Kapitel 1: Indledning og problemfelt...3. Kapitel 2: Metode...8 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning og problemfelt...3 1.1 Indledning...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Afgrænsning og specificering af problemformuleringen...6 1.4 Arbejdsspørgsmål...7 Kapitel 2: Metode...8

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Mellem migrant og sexarbejder

Mellem migrant og sexarbejder Abstract Mellem migrant og sexarbejder Nigerianske kvinder i prostitution i Danmark Maibrit Gamborg Holm cand.scient.soc. maibritholm@yahoo.dk The article focuses on Nigerian migrant sex workers in Denmark

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Motivation... 6 Opgavens opbygning... 7 Metode... 8 Analyseramme...

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Motivation... 6 Opgavens opbygning... 7 Metode... 8 Analyseramme... 1 Abstract In this assignment we seek to unfold the representations of gender and race when talking about trafficking in Denmark. We work with two periods of time where the fear of trade with women has

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Nye stemmer i sexdebatten

Nye stemmer i sexdebatten Mystik i Mexico: Hundredvis af ufaglærte kvinder er dræbt eller forsvundet i byen Juárez. Bordelliv: Dagbog fra en statsautoriseret bordelmanager i Australien. Ret og moral: Prostitutionsdebatten gennem

Læs mere

Trafficking af børn til Danmark. December 2003 Revideret april 2004

Trafficking af børn til Danmark. December 2003 Revideret april 2004 Trafficking af børn til Danmark December 2003 Revideret april 2004 1 Trafficking af børn til Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning. 3 1. Indledning 6 2. Trafficking som globalt fænomen. 6 Trafficking

Læs mere

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog?

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? Copenhagen Business School Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? En komparativ undersøgelse af konstruerede økonomiske virkeligheder Af: Uddannelse: Tanja Brodzki Holm Cand.ling.merc.

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

03 Menneskehandel stiger voldsomt i EU. 04 Den værste krænkelse af et menneske«

03 Menneskehandel stiger voldsomt i EU. 04 Den værste krænkelse af et menneske« Historien om Ruta Menneskehandlen stiger voldsomt i EU. Bag tallet gemmer sig den ene tragiske historie efter den anden. Om mennesker, der udnyttes så groft, at de får alvorlige psykiske for livet. Berlingske

Læs mere

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN

KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONSEFTERSPØRGSLEN Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Introduktion og lærervejledning

Introduktion og lærervejledning Introduktion og lærervejledning Et undervisningsmateriale om børns rettigheder og trafficking af børn især rettet mod især engelsk i grundskolens 9.-10. klasser Om Stairway og vores arbejde for børns rettigheder

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- - - - - - - - SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue-

Læs mere

The Global Voice of Women Oktober 2008

The Global Voice of Women Oktober 2008 The Global Voice of Women Oktober 2008 Trafficking handel med kvinder Høring torsdag den 25. september 2008 Landstingssalen, Christiansborg Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Globaliseringens blinde vinkler

Globaliseringens blinde vinkler Globaliseringens blinde vinkler DEN NY VERDEN 2007:2 Usynlighed 1 Sine Plambech Usynlige og synlige Thailandske kvinder i den europæiske sexindustri Udenlandske kvinder i prostitutionsrelateret migration

Læs mere

Cecilie Gulddal Møller, KF12 Hold A, 4002011142, gr. nr: 98

Cecilie Gulddal Møller, KF12 Hold A, 4002011142, gr. nr: 98 1 Nigerianske kvinder og den forberedte hjemsendelse - og hvorfor der er mange som ikke finder tilbuddet attraktivt Bachelorprojekt maj 2015 Skrevet af Cecilie Gulddal Møller Vejleder: af Berta Vishnivetz

Læs mere