NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale. Indholds f ortegnel-se S 1 Overenskomstens område.. S 2 Arbejdst.iden S 3 Handels- og kontormedhjæ1pere S 4 HK-branchearbejdere S 5 AssisLenter S 6 Overassistenter S 7 Kontorfuldmægtige....: S I Afdelingsledere. S 9 Pensionsbidrag og indbetaling S 10 Lønanciennitet S 1l- Deltidsansættelse S 12 Overarbejde og afspadsering. S 13 Individuelle tillæg S 13 A EVU-tilIæg S 14 Tel-emedhjæ1pere. S 15 TolketilIæ9. S 16 Vagttillæg S 17 Rådgivningstillæg. S 18 Ulempeydelser. S 19 Rådighedstillæg S 20 Tiltæg ti1 særlig stilling. heraf Side: 3 3 L E tr I I o o I2 13 l_ L4 L4 ASA/ØPS L6. 40 /31,5 / 201,4 side 1 af 28

2 S 21 Kvalifikationstillæ9. S 22 Funktionstillæg S 23 Ansatte på ensomt. beliggende statj.oner. S 24 Merudgifter ved tjenesterejser, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodlgøreise S 25 Funktion í hø)ere stílling S 26 Boliger S 27 Tiltrædelsesfrirejser S 28 Påtal-eret. S 29 Ferie og feriegodtgørelse. S 30 Sygdom. s 31- s 32 s 33 s 34 s 35 s 36 Graviditet, barsel og adoption. Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv S 37 Efterindtægt. S 38 Uoverensstemmelser og vilkårlige S 39 Opsigelse. S 40 Timefønnet handels- og kontorpersonale S 41 Fremskrivning af Iønnen. S 42 Overgangsbestemmelser. S 43 Overenskomstens gyldighedsperiode herunder dagpenge, afskedigelser. Afsnit H. S.I.K.) 1L 15 L6 nattillæg I6 L7.. r L9 20 2L 2t ASA/øPs / 3i,5 /201,4 side 2 af 28

3 Afsnit H. S.I.K.) s1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter handels- og kontorpersonale lands selvstyre, TeIe Greenl-and A/S, A/S Boligselskabet. nerne, som ikke omfattes af anden overenskomst. ansat i GrønfNI og kommu- Stk. 2. Tjenestemænd e1l-er pensionerede tjenestemænd fra stat, sel-vstyre, kommuner eiler koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. s2 Arbej dstiden Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til lig 173 I/3 timer månedligt gennemsnit- Stk. 2. Der foretages 1ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende arbejders normale timeløn plus eventuel-l-e till-æg for pågældende time. Forsømmelser af indtil % i'-ime regnes som t/z time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til- arbejdssted er arbejdstid. Den såiedes beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mel-iem kl. 22.0O og ki medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 3 af 28

4 s3 Handels- og kontormedhjælpere Afsnit H. S.I.K.) Handels- og kontormedhjæipere er handel-s- og kontorpersonal-e, der har haft 2 ärs forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfa- 9et, men ikke har gennemgået lærlinge-, EFG eller STI-uddannelse. Stk. 2. Handels- og kontormedhjælpere under 18 är afl-ønnes med føigende be1øb pr. måned: trin 1 z anciennitet I. ar 2.og flg. år 01_ L2.052, 68 L2.I02, , , , ,87 0L.04.L7 L2.739, ,50 Stk. 3. Handels- og kontormedhjælpere over 18 gende be1øb pr. måned: trin anciennitet 0I.04.L I I. AT är â,r àr IO.-I2. àr 73.-I4. à,r år L7 -og f tg.år 1_5.028,53 l_5.081,44 15.L28, l_99, 01 1,5.263,66 1,5.322,45 L5.392, , , 53 L5.263, , , , , '14, , 53 àr afl-ønnes med føi ,5-475,94 l_5.528, , 86 1,5.646,42 L5.7rL,07 1,5.7 69, ,40 1,5.91,0, L5, ,48 t_5.81_5, , , , , ,57 Stk. 4. Handels- og kontormedhjælpere, som er fyldt 30 är, kan ikke placeres lavere end 3. løntrin (4--6.år). Stk. 5. Forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfaget medtages ved beregning af ancienniteten, idet der fradrages 2 är. Uddannel-se på handelsdagskole kan medregnes i beregningen af ancienniteten, dog højsl med indtil 2 är. ASA/ØPS L6. 40 / 31,s /20]-4 side 4 af 28

5 Afsnit H. s4 HK-branchearbej dere Personer, der har gennemført og fået udstedt uddannelsesbevis 1. del af STI-uddannefsen inden for handefs- og kontorområdet branchearbejdere), aflønnes med følgende be1øb pr. måned: for (sr- Skala trin 15 1,6 L1 18 L9 trin anciennitet I I. -2. år är år år 5 9.og flg.år L.04.L7 r7.224,91 1,'7.358,44 L't.542, 86 r7.732, , 33 L7.406,96 r7.540,43 r'7.'724,85 r7.9l4,42 r8.040,32 r1.672, ,84 1,7.990,26 L8.L79,83 1_8.305,73 L7.9L2,OO ,47 I8.229,89 r8.479, ,36 s5 Assistenter. Assistenter er handels- og kontorpersonale, der har afsluttet lærlingeuddannelse, EFG-uddannelse el-ier STI-uddannelse samt TNI uddannelse i handels- og kontorfaget (brancheområdet handel og kontor). Endvidere kan de i S 4 nævnle HK-branchearbejdere og de i S 3 nævnte handels- og kontormedhjætpere oprykkes til assistenter, når vedkommende har en anciennitet på 6 är, heraf et år på ansættelsesstedet, hvis de tjenstlige forhold taler herfor. Stk.2. I ganske ekstraordinære tilfælde kan det dog efter forhandlinger me11em overenskomstparterne aftal-es, ât HK-branchearbejdere og handels- og kontormedhjæipere affønnes som assistenter. ASA/ØPS / 31,5 / 2ot4 side 5 af 28

6 Af snit. H. (llandel og kontor S.I. K. ) Stk. 3. AssistenLer aflønnes med følgende beløb pr. måned: SkaIa trin 20 2L trin anciennitet L.-2. àr år ar är 9.og flg. år l_8.035, t8 L8.271, I7,43 r8.623,01 r8.834, 42 r8.2l7,l ,'75 r8.599, , ]-6,4L L8.482, , , ,4r 19-28L,82 r8.722,2r 1,8.904,7 9 L9.L04, L0, O4 1,9.52L, 45 s6 Overassistenter. En assistent, der selvstændigt leder en afdeling med flere ansatte eiler udfører særligt kvalificeret eller betroet arbejde, kan oprykkes til overassistent. Stk. 2. Overassistenter aflønnes med følgende beløb pr. måned Skala trin trin anciennitet O]-.O4.a7 t_ z år år Ar år 9.og flg. år L9.287,43 L9.5L7,57 L9.766, ,, ,81_ L9.469,42 t9.699, , , , g , , L3, , T,2r L9.974, , , , ,94 ASA/ØPS 1,6. 40 /31,s / 201,4 side 6 af 28

7 Afsnit H. s7 Kontorfuldmægtíge. OverassisLenter kan i ganske særlige tilfæl-de eiler som udfører særligt kvalificeret arbejde, oprykkes til kontorfuldmægtige. Stk. 2. Kontorfuldmægtige afrlønnes med følgende beløb pr. måned SkaIa trin , trin anciennitet L z 3 4 I. -2. är d.l ar 7.og f l-9. år 2L.7 07, 5' , , r,59 2L.889, L5,44 23.r'76,0' , ,54,91 780,85 44r,48 1,38, ,60 23.O2O, t-, ,62 Stk. 3. Akademiuddannede indenfor IT og NI-2 kan ansættes som fuldmægtige og af1ønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin I 43 trin anciennitet L. 3. q år -4. år -o. é.l og flg. år , , r, , t3 22.5t5,44 23.L76, , l-0, L , r,48 24.L38, , , , ,62 25.L1-5,L6 s8 AfdeI íngsledere. Fuldmægt.ige kan i ganske særlige tilfæide oprykkes tii afdelingsledere. Stk. 2. Afdelingsl-edere Ska1a trin anciennitet trin 44 I L.-2. år år og flg.år aflønnes med følgende beløb pr grL, , , , , , , , L,96 måned: , ,'7L 28.03L,59 ASA/ØPS 1,6. 40 / 3L5 / 201,4 side 7 af 28

8 srk. 3 Afsnit H. Der kan ikke ydes af delingsl-edere spadsering samt ulempeydelser i henhold til SS overt idsbetaling/af - 1,2 og 18. I stedet tiìdeles et rådighedstillæg, der udgør 2.900,00 kr. pr. måned. s9 Pensíonsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver LO,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansatt.es pensionering. Af det indbetalte bel-øb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. l- nævnte pensionsbidrag íkke den ansatte nogen ret tíl pension el-ler understøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættel-sen. s10 Lønancíennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den pågæidende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannel-sen. Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid t.il hele måneder, idet 15 dages anciennitet el-l-er derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedsl-ønnede, der fra en offentlig institution el-1er selvstyrejet virksomhed i GrønLand overgår direkte til en anden offentlig institution eiler selvstyreejet virksomhed i Grøn1and og fortsætter i hidtidig charge, bevarer lønancienníteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under sær1ige omstændigheder finde sted. ASA/ØPS / 3rs /201,4 side I af 28

9 Af snit. H. S.I. K. ) Stk. 6. Der henvises røvrigt til- de særlige indplaceringsregler, der er anført under de enkelte kategorier, jf. SS 3, 5, ai, 134 og 40. Handels - af1ønnes s11 Deltídsansættelse. og kontorpersonale, der ansættes som deltidsbeskæft.ígede, med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Deltidsansatte månedslønnet handel-s- og kontorpersonale med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennit.et. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. Stk. 3. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn t.i1 índividuell-e ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. s12 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over normal kontortids ophør, ydes som overtidsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør f øl-gende: For I 2. og 3. overtrme 50 z For 4. og efterfølgende overtimer samt for overarbejde ASA/ØPS A6. 40 / 3L5 /20]-4 side 9 af 28

10 på søn- og helligdage. Afsnit H. S.I.K.) r00 z Overtidsbetalíngen optjenes pr. påbegyndt halve time. Timel-ønnen beregnes som 1/2080 af den for handel-s- og kontorpersonale i henhold til SS 3-7 fastsatt.e årsløn. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mell-em den ansatte og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbet.aling af frihed svarende til det optjente ant.al- overarbejdstimer plus tillæg i tid med de i stk. 1 nævnte satser. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en ansat tilsiges til- at udføre overarbejde, skal det.te varsles senesl 5 t.imer j-nden normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Stk. 4. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimel-øn ud over faktíske overarbej dstimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overt.imeløn ud over faktísk udførte timer. Stk. 6. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstíd, ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. s13 Individuelle ti11æ9. ASA/ ØPS L6. 40 / 3]-5 / 201,4 side 10 af 28

11 For ansatte som oppebar tillæg pr personlig til}æg indtil fratræden. Afsnit H. 1 april 20L4 ydes fortsat som S13A EvU- ti11æ9. Personer med uddannelsesbevis for gennemført erhvervsfagl-ig videreuddannefse, jf. Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet, ansæltes efter denne overenskomst, såfremt ansættelse ikke sker i en tjenestemandsstíiling el-ier i en tjenestemandslignende stilling. Stk. 2. Ved ansættel-se i en assistent-, overassistent- el-l-er fuldmægtigstilling medregnes det 2-är:'ge skoleophold samt praktikperioden på 2 àr med i alt 2t àr ved indplaceringen på lønskalaerne for henholdsvis assistenter, overassistenter og fuldmægtige. Endvidere medregnes eventuef anciennitetsgivende beskæftigelse som assistent, overassistent el-}er fuldmægtig inden påbegyndelsen af den erhvervsfaglige videreuddannelse ved indplaceringen på fønskalaen for assistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som overassistent ved indplaceringen på lønskafaen for overassistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som fuldmægtíg på lønskal-aen f or ful-dmægt.ige. Stk. 3. Ved ansættelse i en assistentstilling Iæg på 1,.2O0, 00 kr. pr. måned. ydes et ureguleret til- Stk. 4. Ved ansættelse tillæg på 1.200, 00 kr. i en overassistentstilling pr. måned. ydes et ureguleret Stk. 5. Ved ansættelse tillæg på ,00 kr. i en fuldmægtígstilling ydes et ureguleret pr. måned. AsA/ ØPs L6. 40 / 3Ls / 2or4 síde 11 af 28

12 Stk. 6. Ved ansæt.telse i en akademiureguleret tillæg på 1.200,00 kr. pr (IT og Nr-2) stilling måned. Afsnit H. (Hande1 og kontor ydes et Stk. 1 - Ved ansættelse i en afdelingslederstilling tillæg på I.200,00 kr. pr. måned. ydes et uregul-eret Stk. 8. Personer der tager videreuddannelse jf. stk. I under EVUpraktik, samt personer som har gennemgået TNI-18 og som tager videreuddanelse aflønnes månedligt under EVU-praktik, i henhold til SIK overenskomst for elever og lærlinge jf.. S 2, satsgruppe!, trin 3. Stk. 9. Tillæg efter stk. 3-5 kan endvidere, nëtr Grønlands Landsstyres godkendel-se foreligger, ydes til ansatte, som har uddannelscsmæssige kvalifikationer, som kan ligestilles med Grønl-ands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet. s14 TeLemedhjælpere. Telemedhjælpere aflønnes efter S 4, stk. 2 i overenskomsten for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere, såiedes at de for ikkefaglærte arbejdere fastsatte bestemmel-ser om ydelse af kvalífikationstillæg finder anvendelse, herunder at der efter afsl-utning af telemedhjælperkursus på 3 måneder på tel-eskolen ydes et ti1iæg pà 2,90 kr. pr. time. Ti1 telemedhjælpere kan der ydes tolketillæg på 2,90 kr. pr. time. Stk. 2. Efter at en telemedhjælper har gennemgået et 10 måneders kursus eller EFG-basisår, 1. år af STI-uddannelsen på en handel-sskole, aflønnes den pågæidende efter HK-overenskomsten som assístent i henhold til denne overenskomsts S 5. Stk. 3. Telemedhjælpere har krav på optræningstíilæg på kr. 2,90 pr time, såfremt den ansatte sættes til at optræne en ny kollega. St.k. 4. Telemedhjæ1pere, der aflønnes som assistenter, kan også oppebære tolketi1læ9. ASA/ØPS /3]-s /2014 side 12 af 28

13 Afsnit H. s15 TolketiLlæ9. Hand.els- og kontorpersonafe, der ikke har nogen egentlig forudgående tolkeuddannelse, men i væsentligt omfang udfører skriftligt ell-er mundtligt. tol-kevirksomhed kan, udover sådanne kvalifikationstillæg, som de pågæl-dende i henhold til- S 21 måtte oppebære for kvalifikationer i handels- og kontorfaget, opnå et tillæg på 500,00 kr. månedligt. sl5 Vagttillæ9. Ansatte, der deltager i fast socialvagtplan, ydes kr. 38,00 pr. vagttime. Der ydes ikke særskilt honorering for telefonopkald. Ved udkald honoreres den faktiske arbejdstid med overtidsbetaling idet der ydes betaling for mindst 1" time pr. udkald. s17 Rådgivningstí11æ9. TiI Ansatte, der har taget kursus som familierådgivere eller som rådgivninsassistenter og som beskæftiger sig med rådgivning i kommuner- Dê, ydes et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på 500 kr. s18 Ulempeydelser. Godtgøre1se for nattjeneste i t.iden mellem kl og 06.00, for tjeneste på tørdage eft.er kl , samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste i GrønLand gældende regler, jfr. særskilt aftafeoversigt. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling/afspadsering i henhold til S 12. ASA/ ØPS L6. 40 / 3t5 / 201,4 side 13 af 28

14 Af snit lt. S.T.K.) s19 Rådíghedsrí11æg. Tit HK-branchearbejdere, assistenter, overassistenter og fuldmægtige, der udfører overarbejde, der ikke el-ler kun vanskeligt kan kontrolleres/ kan der i stedet for overarbejdsbetaling og ulempeydelser ydes rådighedstillæg, hvis størrel-se fastsættes efter forhandling me11em overenskomstparterne. Stk. 2. Til sekretærer for landsstyremedlemmer, landsstyreformandens sekretær dog undtaget, kan der ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, idet der t.il sådanne ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der udgør 5.800,00 kr. pr. måned. Stk. 3. TiI ansatte i cent raladmini st rat ionens ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der måned. sekretariater, kan der idet der til sådanne udgør 4.500, 00 kr. pr. TiL1æg til s 20 særlíg stí11ing. Ved ansættelse i stillingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i SS 5-7 nævnte fønninger m.m., træffes der mel-iem overenskomstparterne særlig aftal-e om tillæg til fønnen og eventuelle andre vilkår. s 21 Kval i f ikaeions ti I 1æg. TiI ansatte i henhold til denne overenskomst kan der ydes et eller flere kvalifikationstillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ ØPS L6. 40 / 31,5 / 201,4 side 14 af 28

15 Af snit tt. S.I.K.) Stk. 2. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de í denne overenskomst anførte lønninger m.v. Stk. 3. Den enkelte kommune, selvstyreenhed, herunder underliggende institutioner, samt selvstyrets aktieselskaber t.ilde1es et fast ant.al ti11æg tíi fordeling. Økonomi- og Personalestyrelsen overenskomstafdeling foretager udmel-ding om antallet af tillæg tíl de enkel-te enheder. Stk. 4. Tillæggene fordeles indenfor den enkelte kommune og virksomheder efter forhandling mellem den stedlige arbejdsgiver og tillidsrepræsentant eller S. I. K. Stk. 5. Ansatte i henhol-d til SS 3 og 39 er ikke omfattet af bestemmel-sen. St.k. 6. Tillægget bortfalder ved stillingsskif t Stk. 7. Ledigblevne kvalifikationstillæg genanvendes efter forhandling, jf. stk. 4. ikke Stk. 8. Hvis enighed om fordelingen af kvalifikationstillæggene kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparternes22 Funktionstillæ9. Til- ansatte efter gældende overenskomst i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som varetager funktionen som Superbrugere ved den Elektroniske patient,journal jf. gældende funktionsbeskrivelse, ydes der et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på kr. ASA/ØPS / 3]-5 / 2ot4 side 15 af 28

16 s23 Ansatte på ensomt beliggende statíoner. Afsnit H. Handel-s- og kontorpersonale i fkerasassuaq og Danmarkshavn, hvor der í henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgende bestemmel-ser i regulativ for specialmedarbejdere på ensomt bel-iggende stationer i Grønland: a) stati-onstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirej se d) kost og logi e) 1æge- og tandlægehjælp f) særiige pligter (hefbredsundersøge1ser, kurser) Stk. 2. Ansatte i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, der i henhold til overenskomst af 8. juni 1991 pr. 31. marts 1995 oppebar afsavnstillæg pà 100,00 kr. pr. måned, bevarer dette tij-læg som en personlig ordning, så1ænge ansættelsen vedvarer. s24 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgøre1se. Der ydes godlgøre1se til ansalte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold tíi de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste í Grønland gæidende regler jf. særskilt aftaleoversigt. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 /201.4 side 16 af 28

17 s 2s Funktion Í højere sti11ing. Afsnit H. S.I.K.) En handels- og kontormedhjæiper, HK-branchearbejder, assistent, overassistent, fuldmægt.ig eller afdelingsleder, der efter anmodning gør midtertidig tjeneste L hø1ere stilling, dog mindst Overassistentst.il- 1ing, er berettíget til betaling efter de nedenfor anførle regler under forudsætníng af, at funktionæren overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i hølere stil-- ling indtræder, når funktionæren har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. srk. 3. Betaf ing ydes herefter med et beløb, der udgør forskel-len mel-l-em den for funktionærens egen stilling gældende Iøn incl-. eventuelt kvalifikationstillæg og den løn, funktionæren ville opnå ved oprykning i den lnøjere stilling. s 26 BoLiger. I still-ingsopslag angives føigende vedr. bolig: a) b) c) At der anvises bolig efter de til- enhver tid på stedet gældende regler, eiier at der ikke anvises bolig, eller at der til stillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side l-7 af 28

18 Afsnit H. S.I.K.) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. L, a), betal-es husleje efter de til enhver tid gæj-dende regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættel-se til følge, víi der ikke blive stíilet yderlígere bol-ig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grøn1ands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regl-er/aftafe jf. særskilt aftaleoversigt. s27 Ti Ltrædelses f rire j ser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mell-em bopælen i Danmark eller i GrønIand og t.jenestestedet tii handels- og kontorpersonale, der ansættes på månedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvíses bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. S 26, stk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefæile - el-ler dermed ligestillede - og børn under l-8 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages saml-et. Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventue1 ikke-udnytt.et frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anvíste rejs emidde] anvendes. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 / 201,4 side l-8 af 28

19 Afsnit H. Stk. 5. I tilfæ1de, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til bíiligste, offentlige transportmiddel mell-em bopælen og provinsl-ufthavnen. I andre tilfætde godtgøres udgifter til billigste, offentlíge Lransportmiddel mel-fem bopæ1 og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i føbenhavn må afhofdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrire jse i Grønland godlgøres alene doof fentlige transportmiddel mellem kumenterede udgifter med billigste bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd. i Selvstyres og kommunernes tjenest.e i Grønland, der til- enhver tid gælder og i henhold til særskilt indholdsoversigt. s 28 PåtaIeret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt handels- og kontorpersonale er berettiget til at oppebære andre tillæg end de i S 21 nævnte, og henvendelse herom gennem til1ídsrepræsenlanten ikke medfører en tilfredsstillende 1øsning, kan sagen behandles efter reglerne i HovedaftaIen. s 29 Ferie og feriegodtgøreise. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. l-0 af L2. november 200I. I henhold til landstíngsloven's S 2, er aftalt nedenfor anførte sær1ige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til l-andstingslovens S 15, stk. 2 væiger ferie med feriegodtgøreise på L2L/4 eo i stedet for feríe med IØrt, fradrages Iøn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodtgørelsen beregnes af ärslønnen. ASA/ØPS L6. 40 /3Ls / 2oa4 side 19 af 28

20 Afsnit H. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med L2% 7 af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. s 30 Sygdom. Bl-iver en ansat på grund af sygdom ude af st.and til at udføre sít arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmel-se som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforhol-dets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt ell-er grov uagt.somhed ell-er ved stitlingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågæl-dende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel1em arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om l-øn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold l2o-sygedagsreglens anvendel-se. Stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med følgende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæ1- dende inden for et tidsrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: Ansætte l- sesanc iennitet Opsigelsesvarsel- : af.z 8. år.: år og flg 1 måned 3 måned 4 måned Opsigelsens gyldighed er betinget ãf, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de l2o sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigel-sen er sket. ASA/ ØPS L6. 40 / 3Ls / 201,4 side 20 af 28

21 Af snit tl. S.I. K. ) Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforhol-det er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsætning af, at den pågæidende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågæidendes arbejdskraft på den lokale arbejdspl-ads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til arbej dsgiveren. stk. 5, betales af s 3L Gravíditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til- fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gæid.ende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutl-ov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk.!, er der dog kun ret til Løn í den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 'l af 22. oktober l-990. Nærværende oversigt angiver til fravær med 1øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s 32 Tjenestefrihed ved barns førsèe sygedag. Der gives den ansatte adgang tíi hel eller delvis tjenestefrihed uden Iøntab ti1 pasning af sygt, mindreårigt barn, førsle dag, barnet er sygt. ASA/ØPS L6. 40 / 3]-5 / 2oa4 side 21 af 28

22 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: Afsnít H. a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, forholdene på tjenestestedet tillader det, og barnet er hj emmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysníng om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. S k 5 For timelønnede yde på grundlag af den ansattes ste tillæg, den pågæidende s Iønnen under tjenest.efríhed uden løntab normaltimetal og normaltimeløn, incl. fadag. s 33 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatle adgang til tjenestefrihed uden J-øni-ab i op tii 12 dage til 0-16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. S k z Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tiltíge gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. L, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter 1ægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tílfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenestefriheden forlænges med op ti1 5 dage. ASA/ØPS L6. 40 /3ts / 201,4 slde 22 af 28

23 Afsnit H. s34 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd í Grønland til enhver tid gæj-dende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: foræj-dre, ægtefæller og dermed Iigestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes fami]ie. s 35 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønl-ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) s 36 Offentlige hverv. Der gives ansatle efter denne overenskomst adgang tii tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1- betragtes ikke som forsømmelse i henseende til- den tid, hvor der skal- være arbejdet. før overtidsbeta- Iíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgíveren i så god tid som mu- 1igt. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 23 af 28

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere