NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale. Indholds f ortegnel-se S 1 Overenskomstens område.. S 2 Arbejdst.iden S 3 Handels- og kontormedhjæ1pere S 4 HK-branchearbejdere S 5 AssisLenter S 6 Overassistenter S 7 Kontorfuldmægtige....: S I Afdelingsledere. S 9 Pensionsbidrag og indbetaling S 10 Lønanciennitet S 1l- Deltidsansættelse S 12 Overarbejde og afspadsering. S 13 Individuelle tillæg S 13 A EVU-tilIæg S 14 Tel-emedhjæ1pere. S 15 TolketilIæ9. S 16 Vagttillæg S 17 Rådgivningstillæg. S 18 Ulempeydelser. S 19 Rådighedstillæg S 20 Tiltæg ti1 særlig stilling. heraf Side: 3 3 L E tr I I o o I2 13 l_ L4 L4 ASA/ØPS L6. 40 /31,5 / 201,4 side 1 af 28

2 S 21 Kvalifikationstillæ9. S 22 Funktionstillæg S 23 Ansatte på ensomt. beliggende statj.oner. S 24 Merudgifter ved tjenesterejser, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodlgøreise S 25 Funktion í hø)ere stílling S 26 Boliger S 27 Tiltrædelsesfrirejser S 28 Påtal-eret. S 29 Ferie og feriegodtgørelse. S 30 Sygdom. s 31- s 32 s 33 s 34 s 35 s 36 Graviditet, barsel og adoption. Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv S 37 Efterindtægt. S 38 Uoverensstemmelser og vilkårlige S 39 Opsigelse. S 40 Timefønnet handels- og kontorpersonale S 41 Fremskrivning af Iønnen. S 42 Overgangsbestemmelser. S 43 Overenskomstens gyldighedsperiode herunder dagpenge, afskedigelser. Afsnit H. S.I.K.) 1L 15 L6 nattillæg I6 L7.. r L9 20 2L 2t ASA/øPs / 3i,5 /201,4 side 2 af 28

3 Afsnit H. S.I.K.) s1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter handels- og kontorpersonale lands selvstyre, TeIe Greenl-and A/S, A/S Boligselskabet. nerne, som ikke omfattes af anden overenskomst. ansat i GrønfNI og kommu- Stk. 2. Tjenestemænd e1l-er pensionerede tjenestemænd fra stat, sel-vstyre, kommuner eiler koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. s2 Arbej dstiden Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til lig 173 I/3 timer månedligt gennemsnit- Stk. 2. Der foretages 1ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende arbejders normale timeløn plus eventuel-l-e till-æg for pågældende time. Forsømmelser af indtil % i'-ime regnes som t/z time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til- arbejdssted er arbejdstid. Den såiedes beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mel-iem kl. 22.0O og ki medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 3 af 28

4 s3 Handels- og kontormedhjælpere Afsnit H. S.I.K.) Handels- og kontormedhjæipere er handel-s- og kontorpersonal-e, der har haft 2 ärs forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfa- 9et, men ikke har gennemgået lærlinge-, EFG eller STI-uddannelse. Stk. 2. Handels- og kontormedhjælpere under 18 är afl-ønnes med føigende be1øb pr. måned: trin 1 z anciennitet I. ar 2.og flg. år 01_ L2.052, 68 L2.I02, , , , ,87 0L.04.L7 L2.739, ,50 Stk. 3. Handels- og kontormedhjælpere over 18 gende be1øb pr. måned: trin anciennitet 0I.04.L I I. AT är â,r àr IO.-I2. àr 73.-I4. à,r år L7 -og f tg.år 1_5.028,53 l_5.081,44 15.L28, l_99, 01 1,5.263,66 1,5.322,45 L5.392, , , 53 L5.263, , , , , '14, , 53 àr afl-ønnes med føi ,5-475,94 l_5.528, , 86 1,5.646,42 L5.7rL,07 1,5.7 69, ,40 1,5.91,0, L5, ,48 t_5.81_5, , , , , ,57 Stk. 4. Handels- og kontormedhjælpere, som er fyldt 30 är, kan ikke placeres lavere end 3. løntrin (4--6.år). Stk. 5. Forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfaget medtages ved beregning af ancienniteten, idet der fradrages 2 är. Uddannel-se på handelsdagskole kan medregnes i beregningen af ancienniteten, dog højsl med indtil 2 är. ASA/ØPS L6. 40 / 31,s /20]-4 side 4 af 28

5 Afsnit H. s4 HK-branchearbej dere Personer, der har gennemført og fået udstedt uddannelsesbevis 1. del af STI-uddannefsen inden for handefs- og kontorområdet branchearbejdere), aflønnes med følgende be1øb pr. måned: for (sr- Skala trin 15 1,6 L1 18 L9 trin anciennitet I I. -2. år är år år 5 9.og flg.år L.04.L7 r7.224,91 1,'7.358,44 L't.542, 86 r7.732, , 33 L7.406,96 r7.540,43 r'7.'724,85 r7.9l4,42 r8.040,32 r1.672, ,84 1,7.990,26 L8.L79,83 1_8.305,73 L7.9L2,OO ,47 I8.229,89 r8.479, ,36 s5 Assistenter. Assistenter er handels- og kontorpersonale, der har afsluttet lærlingeuddannelse, EFG-uddannelse el-ier STI-uddannelse samt TNI uddannelse i handels- og kontorfaget (brancheområdet handel og kontor). Endvidere kan de i S 4 nævnle HK-branchearbejdere og de i S 3 nævnte handels- og kontormedhjætpere oprykkes til assistenter, når vedkommende har en anciennitet på 6 är, heraf et år på ansættelsesstedet, hvis de tjenstlige forhold taler herfor. Stk.2. I ganske ekstraordinære tilfælde kan det dog efter forhandlinger me11em overenskomstparterne aftal-es, ât HK-branchearbejdere og handels- og kontormedhjæipere affønnes som assistenter. ASA/ØPS / 31,5 / 2ot4 side 5 af 28

6 Af snit. H. (llandel og kontor S.I. K. ) Stk. 3. AssistenLer aflønnes med følgende beløb pr. måned: SkaIa trin 20 2L trin anciennitet L.-2. àr år ar är 9.og flg. år l_8.035, t8 L8.271, I7,43 r8.623,01 r8.834, 42 r8.2l7,l ,'75 r8.599, , ]-6,4L L8.482, , , ,4r 19-28L,82 r8.722,2r 1,8.904,7 9 L9.L04, L0, O4 1,9.52L, 45 s6 Overassistenter. En assistent, der selvstændigt leder en afdeling med flere ansatte eiler udfører særligt kvalificeret eller betroet arbejde, kan oprykkes til overassistent. Stk. 2. Overassistenter aflønnes med følgende beløb pr. måned Skala trin trin anciennitet O]-.O4.a7 t_ z år år Ar år 9.og flg. år L9.287,43 L9.5L7,57 L9.766, ,, ,81_ L9.469,42 t9.699, , , , g , , L3, , T,2r L9.974, , , , ,94 ASA/ØPS 1,6. 40 /31,s / 201,4 side 6 af 28

7 Afsnit H. s7 Kontorfuldmægtíge. OverassisLenter kan i ganske særlige tilfæl-de eiler som udfører særligt kvalificeret arbejde, oprykkes til kontorfuldmægtige. Stk. 2. Kontorfuldmægtige afrlønnes med følgende beløb pr. måned SkaIa trin , trin anciennitet L z 3 4 I. -2. är d.l ar 7.og f l-9. år 2L.7 07, 5' , , r,59 2L.889, L5,44 23.r'76,0' , ,54,91 780,85 44r,48 1,38, ,60 23.O2O, t-, ,62 Stk. 3. Akademiuddannede indenfor IT og NI-2 kan ansættes som fuldmægtige og af1ønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin I 43 trin anciennitet L. 3. q år -4. år -o. é.l og flg. år , , r, , t3 22.5t5,44 23.L76, , l-0, L , r,48 24.L38, , , , ,62 25.L1-5,L6 s8 AfdeI íngsledere. Fuldmægt.ige kan i ganske særlige tilfæide oprykkes tii afdelingsledere. Stk. 2. Afdelingsl-edere Ska1a trin anciennitet trin 44 I L.-2. år år og flg.år aflønnes med følgende beløb pr grL, , , , , , , , L,96 måned: , ,'7L 28.03L,59 ASA/ØPS 1,6. 40 / 3L5 / 201,4 side 7 af 28

8 srk. 3 Afsnit H. Der kan ikke ydes af delingsl-edere spadsering samt ulempeydelser i henhold til SS overt idsbetaling/af - 1,2 og 18. I stedet tiìdeles et rådighedstillæg, der udgør 2.900,00 kr. pr. måned. s9 Pensíonsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver LO,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansatt.es pensionering. Af det indbetalte bel-øb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. l- nævnte pensionsbidrag íkke den ansatte nogen ret tíl pension el-ler understøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættel-sen. s10 Lønancíennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den pågæidende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannel-sen. Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid t.il hele måneder, idet 15 dages anciennitet el-l-er derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedsl-ønnede, der fra en offentlig institution el-1er selvstyrejet virksomhed i GrønLand overgår direkte til en anden offentlig institution eiler selvstyreejet virksomhed i Grøn1and og fortsætter i hidtidig charge, bevarer lønancienníteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under sær1ige omstændigheder finde sted. ASA/ØPS / 3rs /201,4 side I af 28

9 Af snit. H. S.I. K. ) Stk. 6. Der henvises røvrigt til- de særlige indplaceringsregler, der er anført under de enkelte kategorier, jf. SS 3, 5, ai, 134 og 40. Handels - af1ønnes s11 Deltídsansættelse. og kontorpersonale, der ansættes som deltidsbeskæft.ígede, med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Deltidsansatte månedslønnet handel-s- og kontorpersonale med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennit.et. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. Stk. 3. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn t.i1 índividuell-e ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. s12 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over normal kontortids ophør, ydes som overtidsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør f øl-gende: For I 2. og 3. overtrme 50 z For 4. og efterfølgende overtimer samt for overarbejde ASA/ØPS A6. 40 / 3L5 /20]-4 side 9 af 28

10 på søn- og helligdage. Afsnit H. S.I.K.) r00 z Overtidsbetalíngen optjenes pr. påbegyndt halve time. Timel-ønnen beregnes som 1/2080 af den for handel-s- og kontorpersonale i henhold til SS 3-7 fastsatt.e årsløn. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mell-em den ansatte og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbet.aling af frihed svarende til det optjente ant.al- overarbejdstimer plus tillæg i tid med de i stk. 1 nævnte satser. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en ansat tilsiges til- at udføre overarbejde, skal det.te varsles senesl 5 t.imer j-nden normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Stk. 4. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimel-øn ud over faktíske overarbej dstimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overt.imeløn ud over faktísk udførte timer. Stk. 6. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstíd, ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. s13 Individuelle ti11æ9. ASA/ ØPS L6. 40 / 3]-5 / 201,4 side 10 af 28

11 For ansatte som oppebar tillæg pr personlig til}æg indtil fratræden. Afsnit H. 1 april 20L4 ydes fortsat som S13A EvU- ti11æ9. Personer med uddannelsesbevis for gennemført erhvervsfagl-ig videreuddannefse, jf. Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet, ansæltes efter denne overenskomst, såfremt ansættelse ikke sker i en tjenestemandsstíiling el-ier i en tjenestemandslignende stilling. Stk. 2. Ved ansættel-se i en assistent-, overassistent- el-l-er fuldmægtigstilling medregnes det 2-är:'ge skoleophold samt praktikperioden på 2 àr med i alt 2t àr ved indplaceringen på lønskalaerne for henholdsvis assistenter, overassistenter og fuldmægtige. Endvidere medregnes eventuef anciennitetsgivende beskæftigelse som assistent, overassistent el-}er fuldmægtig inden påbegyndelsen af den erhvervsfaglige videreuddannelse ved indplaceringen på fønskalaen for assistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som overassistent ved indplaceringen på lønskafaen for overassistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som fuldmægtíg på lønskal-aen f or ful-dmægt.ige. Stk. 3. Ved ansættelse i en assistentstilling Iæg på 1,.2O0, 00 kr. pr. måned. ydes et ureguleret til- Stk. 4. Ved ansættelse tillæg på 1.200, 00 kr. i en overassistentstilling pr. måned. ydes et ureguleret Stk. 5. Ved ansættelse tillæg på ,00 kr. i en fuldmægtígstilling ydes et ureguleret pr. måned. AsA/ ØPs L6. 40 / 3Ls / 2or4 síde 11 af 28

12 Stk. 6. Ved ansæt.telse i en akademiureguleret tillæg på 1.200,00 kr. pr (IT og Nr-2) stilling måned. Afsnit H. (Hande1 og kontor ydes et Stk. 1 - Ved ansættelse i en afdelingslederstilling tillæg på I.200,00 kr. pr. måned. ydes et uregul-eret Stk. 8. Personer der tager videreuddannelse jf. stk. I under EVUpraktik, samt personer som har gennemgået TNI-18 og som tager videreuddanelse aflønnes månedligt under EVU-praktik, i henhold til SIK overenskomst for elever og lærlinge jf.. S 2, satsgruppe!, trin 3. Stk. 9. Tillæg efter stk. 3-5 kan endvidere, nëtr Grønlands Landsstyres godkendel-se foreligger, ydes til ansatte, som har uddannelscsmæssige kvalifikationer, som kan ligestilles med Grønl-ands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet. s14 TeLemedhjælpere. Telemedhjælpere aflønnes efter S 4, stk. 2 i overenskomsten for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere, såiedes at de for ikkefaglærte arbejdere fastsatte bestemmel-ser om ydelse af kvalífikationstillæg finder anvendelse, herunder at der efter afsl-utning af telemedhjælperkursus på 3 måneder på tel-eskolen ydes et ti1iæg pà 2,90 kr. pr. time. Ti1 telemedhjælpere kan der ydes tolketillæg på 2,90 kr. pr. time. Stk. 2. Efter at en telemedhjælper har gennemgået et 10 måneders kursus eller EFG-basisår, 1. år af STI-uddannelsen på en handel-sskole, aflønnes den pågæidende efter HK-overenskomsten som assístent i henhold til denne overenskomsts S 5. Stk. 3. Telemedhjælpere har krav på optræningstíilæg på kr. 2,90 pr time, såfremt den ansatte sættes til at optræne en ny kollega. St.k. 4. Telemedhjæ1pere, der aflønnes som assistenter, kan også oppebære tolketi1læ9. ASA/ØPS /3]-s /2014 side 12 af 28

13 Afsnit H. s15 TolketiLlæ9. Hand.els- og kontorpersonafe, der ikke har nogen egentlig forudgående tolkeuddannelse, men i væsentligt omfang udfører skriftligt ell-er mundtligt. tol-kevirksomhed kan, udover sådanne kvalifikationstillæg, som de pågæl-dende i henhold til- S 21 måtte oppebære for kvalifikationer i handels- og kontorfaget, opnå et tillæg på 500,00 kr. månedligt. sl5 Vagttillæ9. Ansatte, der deltager i fast socialvagtplan, ydes kr. 38,00 pr. vagttime. Der ydes ikke særskilt honorering for telefonopkald. Ved udkald honoreres den faktiske arbejdstid med overtidsbetaling idet der ydes betaling for mindst 1" time pr. udkald. s17 Rådgivningstí11æ9. TiI Ansatte, der har taget kursus som familierådgivere eller som rådgivninsassistenter og som beskæftiger sig med rådgivning i kommuner- Dê, ydes et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på 500 kr. s18 Ulempeydelser. Godtgøre1se for nattjeneste i t.iden mellem kl og 06.00, for tjeneste på tørdage eft.er kl , samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste i GrønLand gældende regler, jfr. særskilt aftafeoversigt. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling/afspadsering i henhold til S 12. ASA/ ØPS L6. 40 / 3t5 / 201,4 side 13 af 28

14 Af snit lt. S.T.K.) s19 Rådíghedsrí11æg. Tit HK-branchearbejdere, assistenter, overassistenter og fuldmægtige, der udfører overarbejde, der ikke el-ler kun vanskeligt kan kontrolleres/ kan der i stedet for overarbejdsbetaling og ulempeydelser ydes rådighedstillæg, hvis størrel-se fastsættes efter forhandling me11em overenskomstparterne. Stk. 2. Til sekretærer for landsstyremedlemmer, landsstyreformandens sekretær dog undtaget, kan der ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, idet der t.il sådanne ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der udgør 5.800,00 kr. pr. måned. Stk. 3. TiI ansatte i cent raladmini st rat ionens ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der måned. sekretariater, kan der idet der til sådanne udgør 4.500, 00 kr. pr. TiL1æg til s 20 særlíg stí11ing. Ved ansættelse i stillingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i SS 5-7 nævnte fønninger m.m., træffes der mel-iem overenskomstparterne særlig aftal-e om tillæg til fønnen og eventuelle andre vilkår. s 21 Kval i f ikaeions ti I 1æg. TiI ansatte i henhold til denne overenskomst kan der ydes et eller flere kvalifikationstillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ ØPS L6. 40 / 31,5 / 201,4 side 14 af 28

15 Af snit tt. S.I.K.) Stk. 2. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de í denne overenskomst anførte lønninger m.v. Stk. 3. Den enkelte kommune, selvstyreenhed, herunder underliggende institutioner, samt selvstyrets aktieselskaber t.ilde1es et fast ant.al ti11æg tíi fordeling. Økonomi- og Personalestyrelsen overenskomstafdeling foretager udmel-ding om antallet af tillæg tíl de enkel-te enheder. Stk. 4. Tillæggene fordeles indenfor den enkelte kommune og virksomheder efter forhandling mellem den stedlige arbejdsgiver og tillidsrepræsentant eller S. I. K. Stk. 5. Ansatte i henhol-d til SS 3 og 39 er ikke omfattet af bestemmel-sen. St.k. 6. Tillægget bortfalder ved stillingsskif t Stk. 7. Ledigblevne kvalifikationstillæg genanvendes efter forhandling, jf. stk. 4. ikke Stk. 8. Hvis enighed om fordelingen af kvalifikationstillæggene kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparternes22 Funktionstillæ9. Til- ansatte efter gældende overenskomst i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som varetager funktionen som Superbrugere ved den Elektroniske patient,journal jf. gældende funktionsbeskrivelse, ydes der et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på kr. ASA/ØPS / 3]-5 / 2ot4 side 15 af 28

16 s23 Ansatte på ensomt beliggende statíoner. Afsnit H. Handel-s- og kontorpersonale i fkerasassuaq og Danmarkshavn, hvor der í henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgende bestemmel-ser i regulativ for specialmedarbejdere på ensomt bel-iggende stationer i Grønland: a) stati-onstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirej se d) kost og logi e) 1æge- og tandlægehjælp f) særiige pligter (hefbredsundersøge1ser, kurser) Stk. 2. Ansatte i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, der i henhold til overenskomst af 8. juni 1991 pr. 31. marts 1995 oppebar afsavnstillæg pà 100,00 kr. pr. måned, bevarer dette tij-læg som en personlig ordning, så1ænge ansættelsen vedvarer. s24 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgøre1se. Der ydes godlgøre1se til ansalte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold tíi de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste í Grønland gæidende regler jf. særskilt aftaleoversigt. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 /201.4 side 16 af 28

17 s 2s Funktion Í højere sti11ing. Afsnit H. S.I.K.) En handels- og kontormedhjæiper, HK-branchearbejder, assistent, overassistent, fuldmægt.ig eller afdelingsleder, der efter anmodning gør midtertidig tjeneste L hø1ere stilling, dog mindst Overassistentst.il- 1ing, er berettíget til betaling efter de nedenfor anførle regler under forudsætníng af, at funktionæren overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i hølere stil-- ling indtræder, når funktionæren har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. srk. 3. Betaf ing ydes herefter med et beløb, der udgør forskel-len mel-l-em den for funktionærens egen stilling gældende Iøn incl-. eventuelt kvalifikationstillæg og den løn, funktionæren ville opnå ved oprykning i den lnøjere stilling. s 26 BoLiger. I still-ingsopslag angives føigende vedr. bolig: a) b) c) At der anvises bolig efter de til- enhver tid på stedet gældende regler, eiier at der ikke anvises bolig, eller at der til stillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side l-7 af 28

18 Afsnit H. S.I.K.) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. L, a), betal-es husleje efter de til enhver tid gæj-dende regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættel-se til følge, víi der ikke blive stíilet yderlígere bol-ig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grøn1ands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regl-er/aftafe jf. særskilt aftaleoversigt. s27 Ti Ltrædelses f rire j ser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mell-em bopælen i Danmark eller i GrønIand og t.jenestestedet tii handels- og kontorpersonale, der ansættes på månedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvíses bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. S 26, stk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefæile - el-ler dermed ligestillede - og børn under l-8 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages saml-et. Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventue1 ikke-udnytt.et frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anvíste rejs emidde] anvendes. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 / 201,4 side l-8 af 28

19 Afsnit H. Stk. 5. I tilfæ1de, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til bíiligste, offentlige transportmiddel mell-em bopælen og provinsl-ufthavnen. I andre tilfætde godtgøres udgifter til billigste, offentlíge Lransportmiddel mel-fem bopæ1 og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i føbenhavn må afhofdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrire jse i Grønland godlgøres alene doof fentlige transportmiddel mellem kumenterede udgifter med billigste bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd. i Selvstyres og kommunernes tjenest.e i Grønland, der til- enhver tid gælder og i henhold til særskilt indholdsoversigt. s 28 PåtaIeret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt handels- og kontorpersonale er berettiget til at oppebære andre tillæg end de i S 21 nævnte, og henvendelse herom gennem til1ídsrepræsenlanten ikke medfører en tilfredsstillende 1øsning, kan sagen behandles efter reglerne i HovedaftaIen. s 29 Ferie og feriegodtgøreise. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. l-0 af L2. november 200I. I henhold til landstíngsloven's S 2, er aftalt nedenfor anførte sær1ige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til l-andstingslovens S 15, stk. 2 væiger ferie med feriegodtgøreise på L2L/4 eo i stedet for feríe med IØrt, fradrages Iøn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodtgørelsen beregnes af ärslønnen. ASA/ØPS L6. 40 /3Ls / 2oa4 side 19 af 28

20 Afsnit H. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med L2% 7 af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. s 30 Sygdom. Bl-iver en ansat på grund af sygdom ude af st.and til at udføre sít arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmel-se som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforhol-dets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt ell-er grov uagt.somhed ell-er ved stitlingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågæl-dende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel1em arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om l-øn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold l2o-sygedagsreglens anvendel-se. Stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med følgende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæ1- dende inden for et tidsrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: Ansætte l- sesanc iennitet Opsigelsesvarsel- : af.z 8. år.: år og flg 1 måned 3 måned 4 måned Opsigelsens gyldighed er betinget ãf, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de l2o sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigel-sen er sket. ASA/ ØPS L6. 40 / 3Ls / 201,4 side 20 af 28

21 Af snit tl. S.I. K. ) Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforhol-det er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsætning af, at den pågæidende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågæidendes arbejdskraft på den lokale arbejdspl-ads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til arbej dsgiveren. stk. 5, betales af s 3L Gravíditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til- fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gæid.ende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutl-ov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk.!, er der dog kun ret til Løn í den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 'l af 22. oktober l-990. Nærværende oversigt angiver til fravær med 1øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s 32 Tjenestefrihed ved barns førsèe sygedag. Der gives den ansatte adgang tíi hel eller delvis tjenestefrihed uden Iøntab ti1 pasning af sygt, mindreårigt barn, førsle dag, barnet er sygt. ASA/ØPS L6. 40 / 3]-5 / 2oa4 side 21 af 28

22 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: Afsnít H. a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, forholdene på tjenestestedet tillader det, og barnet er hj emmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysníng om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. S k 5 For timelønnede yde på grundlag af den ansattes ste tillæg, den pågæidende s Iønnen under tjenest.efríhed uden løntab normaltimetal og normaltimeløn, incl. fadag. s 33 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatle adgang til tjenestefrihed uden J-øni-ab i op tii 12 dage til 0-16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. S k z Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tiltíge gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. L, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter 1ægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tílfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenestefriheden forlænges med op ti1 5 dage. ASA/ØPS L6. 40 /3ts / 201,4 slde 22 af 28

23 Afsnit H. s34 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd í Grønland til enhver tid gæj-dende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: foræj-dre, ægtefæller og dermed Iigestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes fami]ie. s 35 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønl-ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) s 36 Offentlige hverv. Der gives ansatle efter denne overenskomst adgang tii tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1- betragtes ikke som forsømmelse i henseende til- den tid, hvor der skal- være arbejdet. før overtidsbeta- Iíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgíveren i så god tid som mu- 1igt. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 23 af 28

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst.

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst. 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, 1.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2014-2017

Overenskomst 2014-2017 Overenskomst 2014-2017 mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere