NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale. Indholds f ortegnel-se S 1 Overenskomstens område.. S 2 Arbejdst.iden S 3 Handels- og kontormedhjæ1pere S 4 HK-branchearbejdere S 5 AssisLenter S 6 Overassistenter S 7 Kontorfuldmægtige....: S I Afdelingsledere. S 9 Pensionsbidrag og indbetaling S 10 Lønanciennitet S 1l- Deltidsansættelse S 12 Overarbejde og afspadsering. S 13 Individuelle tillæg S 13 A EVU-tilIæg S 14 Tel-emedhjæ1pere. S 15 TolketilIæ9. S 16 Vagttillæg S 17 Rådgivningstillæg. S 18 Ulempeydelser. S 19 Rådighedstillæg S 20 Tiltæg ti1 særlig stilling. heraf Side: 3 3 L E tr I I o o I2 13 l_ L4 L4 ASA/ØPS L6. 40 /31,5 / 201,4 side 1 af 28

2 S 21 Kvalifikationstillæ9. S 22 Funktionstillæg S 23 Ansatte på ensomt. beliggende statj.oner. S 24 Merudgifter ved tjenesterejser, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodlgøreise S 25 Funktion í hø)ere stílling S 26 Boliger S 27 Tiltrædelsesfrirejser S 28 Påtal-eret. S 29 Ferie og feriegodtgørelse. S 30 Sygdom. s 31- s 32 s 33 s 34 s 35 s 36 Graviditet, barsel og adoption. Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv S 37 Efterindtægt. S 38 Uoverensstemmelser og vilkårlige S 39 Opsigelse. S 40 Timefønnet handels- og kontorpersonale S 41 Fremskrivning af Iønnen. S 42 Overgangsbestemmelser. S 43 Overenskomstens gyldighedsperiode herunder dagpenge, afskedigelser. Afsnit H. S.I.K.) 1L 15 L6 nattillæg I6 L7.. r L9 20 2L 2t ASA/øPs / 3i,5 /201,4 side 2 af 28

3 Afsnit H. S.I.K.) s1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter handels- og kontorpersonale lands selvstyre, TeIe Greenl-and A/S, A/S Boligselskabet. nerne, som ikke omfattes af anden overenskomst. ansat i GrønfNI og kommu- Stk. 2. Tjenestemænd e1l-er pensionerede tjenestemænd fra stat, sel-vstyre, kommuner eiler koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. s2 Arbej dstiden Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til lig 173 I/3 timer månedligt gennemsnit- Stk. 2. Der foretages 1ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende arbejders normale timeløn plus eventuel-l-e till-æg for pågældende time. Forsømmelser af indtil % i'-ime regnes som t/z time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til- arbejdssted er arbejdstid. Den såiedes beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mel-iem kl. 22.0O og ki medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 3 af 28

4 s3 Handels- og kontormedhjælpere Afsnit H. S.I.K.) Handels- og kontormedhjæipere er handel-s- og kontorpersonal-e, der har haft 2 ärs forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfa- 9et, men ikke har gennemgået lærlinge-, EFG eller STI-uddannelse. Stk. 2. Handels- og kontormedhjælpere under 18 är afl-ønnes med føigende be1øb pr. måned: trin 1 z anciennitet I. ar 2.og flg. år 01_ L2.052, 68 L2.I02, , , , ,87 0L.04.L7 L2.739, ,50 Stk. 3. Handels- og kontormedhjælpere over 18 gende be1øb pr. måned: trin anciennitet 0I.04.L I I. AT är â,r àr IO.-I2. àr 73.-I4. à,r år L7 -og f tg.år 1_5.028,53 l_5.081,44 15.L28, l_99, 01 1,5.263,66 1,5.322,45 L5.392, , , 53 L5.263, , , , , '14, , 53 àr afl-ønnes med føi ,5-475,94 l_5.528, , 86 1,5.646,42 L5.7rL,07 1,5.7 69, ,40 1,5.91,0, L5, ,48 t_5.81_5, , , , , ,57 Stk. 4. Handels- og kontormedhjælpere, som er fyldt 30 är, kan ikke placeres lavere end 3. løntrin (4--6.år). Stk. 5. Forudgående beskæftigelse ved handels- og kontorfaget medtages ved beregning af ancienniteten, idet der fradrages 2 är. Uddannel-se på handelsdagskole kan medregnes i beregningen af ancienniteten, dog højsl med indtil 2 är. ASA/ØPS L6. 40 / 31,s /20]-4 side 4 af 28

5 Afsnit H. s4 HK-branchearbej dere Personer, der har gennemført og fået udstedt uddannelsesbevis 1. del af STI-uddannefsen inden for handefs- og kontorområdet branchearbejdere), aflønnes med følgende be1øb pr. måned: for (sr- Skala trin 15 1,6 L1 18 L9 trin anciennitet I I. -2. år är år år 5 9.og flg.år L.04.L7 r7.224,91 1,'7.358,44 L't.542, 86 r7.732, , 33 L7.406,96 r7.540,43 r'7.'724,85 r7.9l4,42 r8.040,32 r1.672, ,84 1,7.990,26 L8.L79,83 1_8.305,73 L7.9L2,OO ,47 I8.229,89 r8.479, ,36 s5 Assistenter. Assistenter er handels- og kontorpersonale, der har afsluttet lærlingeuddannelse, EFG-uddannelse el-ier STI-uddannelse samt TNI uddannelse i handels- og kontorfaget (brancheområdet handel og kontor). Endvidere kan de i S 4 nævnle HK-branchearbejdere og de i S 3 nævnte handels- og kontormedhjætpere oprykkes til assistenter, når vedkommende har en anciennitet på 6 är, heraf et år på ansættelsesstedet, hvis de tjenstlige forhold taler herfor. Stk.2. I ganske ekstraordinære tilfælde kan det dog efter forhandlinger me11em overenskomstparterne aftal-es, ât HK-branchearbejdere og handels- og kontormedhjæipere affønnes som assistenter. ASA/ØPS / 31,5 / 2ot4 side 5 af 28

6 Af snit. H. (llandel og kontor S.I. K. ) Stk. 3. AssistenLer aflønnes med følgende beløb pr. måned: SkaIa trin 20 2L trin anciennitet L.-2. àr år ar är 9.og flg. år l_8.035, t8 L8.271, I7,43 r8.623,01 r8.834, 42 r8.2l7,l ,'75 r8.599, , ]-6,4L L8.482, , , ,4r 19-28L,82 r8.722,2r 1,8.904,7 9 L9.L04, L0, O4 1,9.52L, 45 s6 Overassistenter. En assistent, der selvstændigt leder en afdeling med flere ansatte eiler udfører særligt kvalificeret eller betroet arbejde, kan oprykkes til overassistent. Stk. 2. Overassistenter aflønnes med følgende beløb pr. måned Skala trin trin anciennitet O]-.O4.a7 t_ z år år Ar år 9.og flg. år L9.287,43 L9.5L7,57 L9.766, ,, ,81_ L9.469,42 t9.699, , , , g , , L3, , T,2r L9.974, , , , ,94 ASA/ØPS 1,6. 40 /31,s / 201,4 side 6 af 28

7 Afsnit H. s7 Kontorfuldmægtíge. OverassisLenter kan i ganske særlige tilfæl-de eiler som udfører særligt kvalificeret arbejde, oprykkes til kontorfuldmægtige. Stk. 2. Kontorfuldmægtige afrlønnes med følgende beløb pr. måned SkaIa trin , trin anciennitet L z 3 4 I. -2. är d.l ar 7.og f l-9. år 2L.7 07, 5' , , r,59 2L.889, L5,44 23.r'76,0' , ,54,91 780,85 44r,48 1,38, ,60 23.O2O, t-, ,62 Stk. 3. Akademiuddannede indenfor IT og NI-2 kan ansættes som fuldmægtige og af1ønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin I 43 trin anciennitet L. 3. q år -4. år -o. é.l og flg. år , , r, , t3 22.5t5,44 23.L76, , l-0, L , r,48 24.L38, , , , ,62 25.L1-5,L6 s8 AfdeI íngsledere. Fuldmægt.ige kan i ganske særlige tilfæide oprykkes tii afdelingsledere. Stk. 2. Afdelingsl-edere Ska1a trin anciennitet trin 44 I L.-2. år år og flg.år aflønnes med følgende beløb pr grL, , , , , , , , L,96 måned: , ,'7L 28.03L,59 ASA/ØPS 1,6. 40 / 3L5 / 201,4 side 7 af 28

8 srk. 3 Afsnit H. Der kan ikke ydes af delingsl-edere spadsering samt ulempeydelser i henhold til SS overt idsbetaling/af - 1,2 og 18. I stedet tiìdeles et rådighedstillæg, der udgør 2.900,00 kr. pr. måned. s9 Pensíonsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver LO,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansatt.es pensionering. Af det indbetalte bel-øb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. l- nævnte pensionsbidrag íkke den ansatte nogen ret tíl pension el-ler understøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættel-sen. s10 Lønancíennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den pågæidende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannel-sen. Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid t.il hele måneder, idet 15 dages anciennitet el-l-er derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedsl-ønnede, der fra en offentlig institution el-1er selvstyrejet virksomhed i GrønLand overgår direkte til en anden offentlig institution eiler selvstyreejet virksomhed i Grøn1and og fortsætter i hidtidig charge, bevarer lønancienníteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under sær1ige omstændigheder finde sted. ASA/ØPS / 3rs /201,4 side I af 28

9 Af snit. H. S.I. K. ) Stk. 6. Der henvises røvrigt til- de særlige indplaceringsregler, der er anført under de enkelte kategorier, jf. SS 3, 5, ai, 134 og 40. Handels - af1ønnes s11 Deltídsansættelse. og kontorpersonale, der ansættes som deltidsbeskæft.ígede, med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Deltidsansatte månedslønnet handel-s- og kontorpersonale med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennit.et. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. Stk. 3. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn t.i1 índividuell-e ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. s12 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over normal kontortids ophør, ydes som overtidsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør f øl-gende: For I 2. og 3. overtrme 50 z For 4. og efterfølgende overtimer samt for overarbejde ASA/ØPS A6. 40 / 3L5 /20]-4 side 9 af 28

10 på søn- og helligdage. Afsnit H. S.I.K.) r00 z Overtidsbetalíngen optjenes pr. påbegyndt halve time. Timel-ønnen beregnes som 1/2080 af den for handel-s- og kontorpersonale i henhold til SS 3-7 fastsatt.e årsløn. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mell-em den ansatte og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbet.aling af frihed svarende til det optjente ant.al- overarbejdstimer plus tillæg i tid med de i stk. 1 nævnte satser. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en ansat tilsiges til- at udføre overarbejde, skal det.te varsles senesl 5 t.imer j-nden normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Stk. 4. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimel-øn ud over faktíske overarbej dstimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overt.imeløn ud over faktísk udførte timer. Stk. 6. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstíd, ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. s13 Individuelle ti11æ9. ASA/ ØPS L6. 40 / 3]-5 / 201,4 side 10 af 28

11 For ansatte som oppebar tillæg pr personlig til}æg indtil fratræden. Afsnit H. 1 april 20L4 ydes fortsat som S13A EvU- ti11æ9. Personer med uddannelsesbevis for gennemført erhvervsfagl-ig videreuddannefse, jf. Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet, ansæltes efter denne overenskomst, såfremt ansættelse ikke sker i en tjenestemandsstíiling el-ier i en tjenestemandslignende stilling. Stk. 2. Ved ansættel-se i en assistent-, overassistent- el-l-er fuldmægtigstilling medregnes det 2-är:'ge skoleophold samt praktikperioden på 2 àr med i alt 2t àr ved indplaceringen på lønskalaerne for henholdsvis assistenter, overassistenter og fuldmægtige. Endvidere medregnes eventuef anciennitetsgivende beskæftigelse som assistent, overassistent el-}er fuldmægtig inden påbegyndelsen af den erhvervsfaglige videreuddannelse ved indplaceringen på fønskalaen for assistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som overassistent ved indplaceringen på lønskafaen for overassistenter, og eventuel anciennitetsgivende beskæftigelse som fuldmægtíg på lønskal-aen f or ful-dmægt.ige. Stk. 3. Ved ansættelse i en assistentstilling Iæg på 1,.2O0, 00 kr. pr. måned. ydes et ureguleret til- Stk. 4. Ved ansættelse tillæg på 1.200, 00 kr. i en overassistentstilling pr. måned. ydes et ureguleret Stk. 5. Ved ansættelse tillæg på ,00 kr. i en fuldmægtígstilling ydes et ureguleret pr. måned. AsA/ ØPs L6. 40 / 3Ls / 2or4 síde 11 af 28

12 Stk. 6. Ved ansæt.telse i en akademiureguleret tillæg på 1.200,00 kr. pr (IT og Nr-2) stilling måned. Afsnit H. (Hande1 og kontor ydes et Stk. 1 - Ved ansættelse i en afdelingslederstilling tillæg på I.200,00 kr. pr. måned. ydes et uregul-eret Stk. 8. Personer der tager videreuddannelse jf. stk. I under EVUpraktik, samt personer som har gennemgået TNI-18 og som tager videreuddanelse aflønnes månedligt under EVU-praktik, i henhold til SIK overenskomst for elever og lærlinge jf.. S 2, satsgruppe!, trin 3. Stk. 9. Tillæg efter stk. 3-5 kan endvidere, nëtr Grønlands Landsstyres godkendel-se foreligger, ydes til ansatte, som har uddannelscsmæssige kvalifikationer, som kan ligestilles med Grønl-ands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om erhvervsfaglig videreuddannelse for handels- og kontorområdet. s14 TeLemedhjælpere. Telemedhjælpere aflønnes efter S 4, stk. 2 i overenskomsten for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere, såiedes at de for ikkefaglærte arbejdere fastsatte bestemmel-ser om ydelse af kvalífikationstillæg finder anvendelse, herunder at der efter afsl-utning af telemedhjælperkursus på 3 måneder på tel-eskolen ydes et ti1iæg pà 2,90 kr. pr. time. Ti1 telemedhjælpere kan der ydes tolketillæg på 2,90 kr. pr. time. Stk. 2. Efter at en telemedhjælper har gennemgået et 10 måneders kursus eller EFG-basisår, 1. år af STI-uddannelsen på en handel-sskole, aflønnes den pågæidende efter HK-overenskomsten som assístent i henhold til denne overenskomsts S 5. Stk. 3. Telemedhjælpere har krav på optræningstíilæg på kr. 2,90 pr time, såfremt den ansatte sættes til at optræne en ny kollega. St.k. 4. Telemedhjæ1pere, der aflønnes som assistenter, kan også oppebære tolketi1læ9. ASA/ØPS /3]-s /2014 side 12 af 28

13 Afsnit H. s15 TolketiLlæ9. Hand.els- og kontorpersonafe, der ikke har nogen egentlig forudgående tolkeuddannelse, men i væsentligt omfang udfører skriftligt ell-er mundtligt. tol-kevirksomhed kan, udover sådanne kvalifikationstillæg, som de pågæl-dende i henhold til- S 21 måtte oppebære for kvalifikationer i handels- og kontorfaget, opnå et tillæg på 500,00 kr. månedligt. sl5 Vagttillæ9. Ansatte, der deltager i fast socialvagtplan, ydes kr. 38,00 pr. vagttime. Der ydes ikke særskilt honorering for telefonopkald. Ved udkald honoreres den faktiske arbejdstid med overtidsbetaling idet der ydes betaling for mindst 1" time pr. udkald. s17 Rådgivningstí11æ9. TiI Ansatte, der har taget kursus som familierådgivere eller som rådgivninsassistenter og som beskæftiger sig med rådgivning i kommuner- Dê, ydes et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på 500 kr. s18 Ulempeydelser. Godtgøre1se for nattjeneste i t.iden mellem kl og 06.00, for tjeneste på tørdage eft.er kl , samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste i GrønLand gældende regler, jfr. særskilt aftafeoversigt. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling/afspadsering i henhold til S 12. ASA/ ØPS L6. 40 / 3t5 / 201,4 side 13 af 28

14 Af snit lt. S.T.K.) s19 Rådíghedsrí11æg. Tit HK-branchearbejdere, assistenter, overassistenter og fuldmægtige, der udfører overarbejde, der ikke el-ler kun vanskeligt kan kontrolleres/ kan der i stedet for overarbejdsbetaling og ulempeydelser ydes rådighedstillæg, hvis størrel-se fastsættes efter forhandling me11em overenskomstparterne. Stk. 2. Til sekretærer for landsstyremedlemmer, landsstyreformandens sekretær dog undtaget, kan der ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, idet der t.il sådanne ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der udgør 5.800,00 kr. pr. måned. Stk. 3. TiI ansatte i cent raladmini st rat ionens ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der måned. sekretariater, kan der idet der til sådanne udgør 4.500, 00 kr. pr. TiL1æg til s 20 særlíg stí11ing. Ved ansættelse i stillingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i SS 5-7 nævnte fønninger m.m., træffes der mel-iem overenskomstparterne særlig aftal-e om tillæg til fønnen og eventuelle andre vilkår. s 21 Kval i f ikaeions ti I 1æg. TiI ansatte i henhold til denne overenskomst kan der ydes et eller flere kvalifikationstillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ ØPS L6. 40 / 31,5 / 201,4 side 14 af 28

15 Af snit tt. S.I.K.) Stk. 2. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de í denne overenskomst anførte lønninger m.v. Stk. 3. Den enkelte kommune, selvstyreenhed, herunder underliggende institutioner, samt selvstyrets aktieselskaber t.ilde1es et fast ant.al ti11æg tíi fordeling. Økonomi- og Personalestyrelsen overenskomstafdeling foretager udmel-ding om antallet af tillæg tíl de enkel-te enheder. Stk. 4. Tillæggene fordeles indenfor den enkelte kommune og virksomheder efter forhandling mellem den stedlige arbejdsgiver og tillidsrepræsentant eller S. I. K. Stk. 5. Ansatte i henhol-d til SS 3 og 39 er ikke omfattet af bestemmel-sen. St.k. 6. Tillægget bortfalder ved stillingsskif t Stk. 7. Ledigblevne kvalifikationstillæg genanvendes efter forhandling, jf. stk. 4. ikke Stk. 8. Hvis enighed om fordelingen af kvalifikationstillæggene kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparternes22 Funktionstillæ9. Til- ansatte efter gældende overenskomst i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som varetager funktionen som Superbrugere ved den Elektroniske patient,journal jf. gældende funktionsbeskrivelse, ydes der et månedligt ureguleret og ikke pensionsgivende tillæg på kr. ASA/ØPS / 3]-5 / 2ot4 side 15 af 28

16 s23 Ansatte på ensomt beliggende statíoner. Afsnit H. Handel-s- og kontorpersonale i fkerasassuaq og Danmarkshavn, hvor der í henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgende bestemmel-ser i regulativ for specialmedarbejdere på ensomt bel-iggende stationer i Grønland: a) stati-onstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirej se d) kost og logi e) 1æge- og tandlægehjælp f) særiige pligter (hefbredsundersøge1ser, kurser) Stk. 2. Ansatte i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, der i henhold til overenskomst af 8. juni 1991 pr. 31. marts 1995 oppebar afsavnstillæg pà 100,00 kr. pr. måned, bevarer dette tij-læg som en personlig ordning, så1ænge ansættelsen vedvarer. s24 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgøre1se. Der ydes godlgøre1se til ansalte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold tíi de for tjenestemænd i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste í Grønland gæidende regler jf. særskilt aftaleoversigt. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 /201.4 side 16 af 28

17 s 2s Funktion Í højere sti11ing. Afsnit H. S.I.K.) En handels- og kontormedhjæiper, HK-branchearbejder, assistent, overassistent, fuldmægt.ig eller afdelingsleder, der efter anmodning gør midtertidig tjeneste L hø1ere stilling, dog mindst Overassistentst.il- 1ing, er berettíget til betaling efter de nedenfor anførle regler under forudsætníng af, at funktionæren overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i hølere stil-- ling indtræder, når funktionæren har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. srk. 3. Betaf ing ydes herefter med et beløb, der udgør forskel-len mel-l-em den for funktionærens egen stilling gældende Iøn incl-. eventuelt kvalifikationstillæg og den løn, funktionæren ville opnå ved oprykning i den lnøjere stilling. s 26 BoLiger. I still-ingsopslag angives føigende vedr. bolig: a) b) c) At der anvises bolig efter de til- enhver tid på stedet gældende regler, eiier at der ikke anvises bolig, eller at der til stillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side l-7 af 28

18 Afsnit H. S.I.K.) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. L, a), betal-es husleje efter de til enhver tid gæj-dende regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættel-se til følge, víi der ikke blive stíilet yderlígere bol-ig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grøn1ands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regl-er/aftafe jf. særskilt aftaleoversigt. s27 Ti Ltrædelses f rire j ser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mell-em bopælen i Danmark eller i GrønIand og t.jenestestedet tii handels- og kontorpersonale, der ansættes på månedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvíses bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. S 26, stk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefæile - el-ler dermed ligestillede - og børn under l-8 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages saml-et. Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventue1 ikke-udnytt.et frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anvíste rejs emidde] anvendes. ASA/ØPS L6.40 / 3L5 / 201,4 side l-8 af 28

19 Afsnit H. Stk. 5. I tilfæ1de, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til bíiligste, offentlige transportmiddel mell-em bopælen og provinsl-ufthavnen. I andre tilfætde godtgøres udgifter til billigste, offentlíge Lransportmiddel mel-fem bopæ1 og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i føbenhavn må afhofdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrire jse i Grønland godlgøres alene doof fentlige transportmiddel mellem kumenterede udgifter med billigste bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd. i Selvstyres og kommunernes tjenest.e i Grønland, der til- enhver tid gælder og i henhold til særskilt indholdsoversigt. s 28 PåtaIeret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt handels- og kontorpersonale er berettiget til at oppebære andre tillæg end de i S 21 nævnte, og henvendelse herom gennem til1ídsrepræsenlanten ikke medfører en tilfredsstillende 1øsning, kan sagen behandles efter reglerne i HovedaftaIen. s 29 Ferie og feriegodtgøreise. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. l-0 af L2. november 200I. I henhold til landstíngsloven's S 2, er aftalt nedenfor anførte sær1ige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til l-andstingslovens S 15, stk. 2 væiger ferie med feriegodtgøreise på L2L/4 eo i stedet for feríe med IØrt, fradrages Iøn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodtgørelsen beregnes af ärslønnen. ASA/ØPS L6. 40 /3Ls / 2oa4 side 19 af 28

20 Afsnit H. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med L2% 7 af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. s 30 Sygdom. Bl-iver en ansat på grund af sygdom ude af st.and til at udføre sít arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmel-se som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforhol-dets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt ell-er grov uagt.somhed ell-er ved stitlingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågæl-dende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel1em arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om l-øn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold l2o-sygedagsreglens anvendel-se. Stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med følgende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæ1- dende inden for et tidsrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: Ansætte l- sesanc iennitet Opsigelsesvarsel- : af.z 8. år.: år og flg 1 måned 3 måned 4 måned Opsigelsens gyldighed er betinget ãf, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de l2o sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigel-sen er sket. ASA/ ØPS L6. 40 / 3Ls / 201,4 side 20 af 28

21 Af snit tl. S.I. K. ) Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforhol-det er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsætning af, at den pågæidende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågæidendes arbejdskraft på den lokale arbejdspl-ads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til arbej dsgiveren. stk. 5, betales af s 3L Gravíditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til- fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gæid.ende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutl-ov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk.!, er der dog kun ret til Løn í den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 'l af 22. oktober l-990. Nærværende oversigt angiver til fravær med 1øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s 32 Tjenestefrihed ved barns førsèe sygedag. Der gives den ansatte adgang tíi hel eller delvis tjenestefrihed uden Iøntab ti1 pasning af sygt, mindreårigt barn, førsle dag, barnet er sygt. ASA/ØPS L6. 40 / 3]-5 / 2oa4 side 21 af 28

22 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: Afsnít H. a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, forholdene på tjenestestedet tillader det, og barnet er hj emmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysníng om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. S k 5 For timelønnede yde på grundlag af den ansattes ste tillæg, den pågæidende s Iønnen under tjenest.efríhed uden løntab normaltimetal og normaltimeløn, incl. fadag. s 33 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatle adgang til tjenestefrihed uden J-øni-ab i op tii 12 dage til 0-16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. S k z Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tiltíge gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. L, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter 1ægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tílfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenestefriheden forlænges med op ti1 5 dage. ASA/ØPS L6. 40 /3ts / 201,4 slde 22 af 28

23 Afsnit H. s34 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd í Grønland til enhver tid gæj-dende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: foræj-dre, ægtefæller og dermed Iigestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes fami]ie. s 35 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønl-ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) s 36 Offentlige hverv. Der gives ansatle efter denne overenskomst adgang tii tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1- betragtes ikke som forsømmelse i henseende til- den tid, hvor der skal- være arbejdet. før overtidsbeta- Iíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgíveren i så god tid som mu- 1igt. ASA/ØPS L6. 40 / 31,5 / 20L4 side 23 af 28

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april 2016-31. marts 2019 1 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling S.I.K.) NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II t 4 10v, 2014 OVERENSKOMST meflem GrønLands Land.sstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønnede faglærte

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere