Studieordning for kandidatuddannelsen i design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i design"

Transkript

1 Side 1/16 Studieordning for kandidatuddannelsen i design Indhold Indledning Kandidatuddannelsens mål og indhold Designuddannelsens overordnede formål Kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen i design Kvalifikationer og mål for læringsudbytte Adgangskrav og indskrivningsforhold Adgangskrav Indskrivning Materialegebyr Uddannelsens opbygning og struktur Undervisningstilmelding Fagelementer Uddannelsens opbygning Undervisnings- og arbejdsformer Internationalisering Regler for prøver og eksamen Censur Bedømmelser Prøveformer Eksamensoversigt Eksamenssprog Eksamenstilmelding Eksamensforsøg Reeksamen/sygeeksamen Pensum Øvrige regler og forhold Overflytning af studieretning Ophavsret Dispensation Merit Sygdom Orlov Praktik Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger... 13

2 Side 2/ Ordensregler Videnskabelig redelighed Behandling af overtrædelser Sanktioner Procedure Klager Klager over bedømmelser Klager over Designskolen Koldings afgørelser i retlige spørgsmål Ikrafttrædelse og overgangsordning Bilag:... 16

3 Side 3/16 Indledning Studieordningen for kandidatuddannelsen i design er fastsat med hjemmel i Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, nr. 254 af 13. marts 2015 Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelsesog Forskningsministeriets område, nr af 12. december 2014 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, nr af 16. december 2013 Kandidatuddannelsen i design hører under studienævnet for designuddannelsen på Designskolen Kolding. Denne studieordning træder i kraft 1. juli 2015 og har virkning for studerende indskrevet på Designskolen Kolding. 1. Kandidatuddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål Uddannelsesbekendtgørelsens 3 anfører at kandidatuddannelsens tre overordnede formål er, at: 1. udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet, og at 2. den studerende opnår en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets eller fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt og kunstnerisk arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt og kunstnerisk udviklingsarbejde, og at 3. kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph. d.-uddannelse. 1.2 Kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen i design Kandidatuddannelsen i design giver ret til betegnelsen cand.des. (candidatus/candidata designii) med efterfølgende angivelse af studieretningens fagbetegnelse samt den engelsksprogede betegnelse: Master of Arts (MA) in Design efterfulgt af studieretningens fagbetegnelse på engelsk. Kandidatuddannelsen i design har til formål at kvalificere den studerende til at opnå faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner med henblik på beskæftigelse inden for designområdet.

4 Side 4/16 Kandidatuddannelsen udvikler på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag den studerendes evner for æstetik, innovativ formgivning og problemløsning i en vekslen mellem konkrete, materialenære tilgange og abstrakte, teoretiske tilgange, så den studerende kvalificeres til at løse både konkrete, teoretiske og abstrakte designopgaver. 1.3 Kvalifikationer og mål for læringsudbytte En kandidatuddannelse giver følgende kvalifikationer, jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse (Bilag 1): En færdiguddannet kandidat har inden for fagområdet en VIDEN og FORSTÅELSE, der gør det muligt, at have viden som baserer sig på internationalt anerkendt designfaglig praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder forstå og reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere designmæssige udfordringer og videnskabelige problemstillinger En færdiguddannet kandidat har FÆRDIGHEDER, der gør det muligt, at mestre fagområdets designfaglige metoder, redskaber og udtryksformer og kunne anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet vurdere og vælge blandt fagområdets designfaglige metoder og redskaber og videnskabelige teorier, samt på et designmæssigt eller videnskabeligt grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller varetage designfaglig formidlingsvirksomhed og diskutere professionelle og relevante videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister En færdiguddannet kandidat har KOMPETENCER, der gør det muligt, at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Både de generelle og specifikke læringsmål fremgår af de respektive fagbeskrivelser.

5 Side 5/16 2. Adgangskrav og indskrivningsforhold 2.1 Adgangskrav Optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter, at ansøgeren har en adgangsgivende bacheloreksamen og består skolens optagelsesprøve, jf. adgangsbekendtgørelsen for kandidatuddannelsen. Optagelsesprøven har til formål at anskueliggøre ansøgerens talent og udviklingspotentiale som designer. Ansøgers motivation indgår også i bedømmelsen. Designskolen Kolding kan lade ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, deltage i optagelsesprøven, hvis ansøger har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og hvis det skønnes, at ansøger kan gennemføre uddannelsen inden for den normerede studietid. Ansøgere som har gennemført bacheloruddannelsen i design på Designskolen Kolding har ret til en studieplads på kandidatuddannelsen i design indtil to år efter de har gennemført bacheloruddannelsen. Dog skal kandidatuddannelsen påbegyndes til et efterårssemester. Designskolen Kolding fastsætter de specifikke kriterier for udvælgelse og optagelse i særskilte optagelsesregler. 2.2 Indskrivning Der er fastsat en maksimal indskrivningstid på 3 år for kandidatuddannelsen, dvs. uddannelsen skal være afsluttet senest 3 år efter, den er påbegyndt. Eventuelle orlovsperioder er ikke inkluderet i denne ramme. Designskolen Kolding kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel. 2.3 Materialegebyr Den studerende skal betale kr ,00 til fælles materialer på kandidatuddannelsen. Beløbet opkræves omkring studiestart på 1. semester.

6 Side 6/16 3. Uddannelsens opbygning og struktur Uddannelsen er et toårigt, afrundet fuldtidsstudium, svarende til 120 ECTS eller to årsværk. Et studieår består af to semestre, et efterårs- og et forårssemester. ECTS (European Credit Transfer System) er det europæiske meritoverførselssystem. ECTS-point er en talmæssig værdi, der tildeles et fagelement for at angive den studerendes påkrævede arbejdsindsats. Det kan fx være forberedelse, konfrontationstimer, skriftlige opgaver mv. Et studieår opdeles i alt i 60 ECTS-point, hvilket svarer til arbejdsbelastningen for en fuldtidsstuderende i et studieår eller i to semestre. Det vil sige, at 1 ECTS-point svarer til en arbejdsbelastning på 27,5 time. 3.1 Undervisningstilmelding Alle studerende tilmeldes undervisning svarende til 30 ECTS pr semester/60 ECTS pr studieår på det relevante studietrin. Undervisningstilmeldingen sker, uanset at en studerende mangler at bestå uddannelseselementer fra foregående semestre. Undervisningstilmelding er samtidig tilmelding til eksamen. 3.2 Fagelementer Uddannelsens faglige indhold deler sig i henholdsvis fagspecifikke og tværgående fagelementer. Fagspecifikke fagelementer fokuserer på indføring i områder, som konstituerer den pågældende studieretning som fag, mens tværgående fagelementer retter sig mod alle designfagets retninger. Fagelementerne kan inddeles i tre overordnede områder redskabskurser og materialeforståelse metodiske og teoretiske fagelementer projektorienterede fagelementer Eksamensbeviset indeholder oplysninger om hhv. internationale og virksomhedsorienterende fagelementer. Den faglige og teoretiske progression understøttes af tilrettelæggelsen af fagelementernes sammenhæng, rækkefølge og niveau. Fordelingen mellem tværgående og fagspecifikke fagelementer gennem de to studieår sikrer ligeledes progression i uddannelsen. 3.3 Uddannelsens opbygning På kandidatuddannelsen er der fem fagområder med hver sin studieretning: Kommunikationsdesign Mode Tekstil Industrielt Design Accessory Design (udbydes første gang i 2017)

7 Side 7/ Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tager mange former og kan omfatte bl.a.: holdundervisning virksomhedssamarbejde praktikophold projektarbejde med individuel vejledning gruppearbejde med vejledning studietur/ekskursion selvstudie eksamensprojekter præsentation med kritik Der afholdes endvidere seminarer og individuelle forsøgs- og udviklingsstudier. 3.5 Internationalisering På kandidatuddannelsen foregår det meste af undervisningen på engelsk. Der lægges betydelig vægt på, at den studerende kan formidle sin designfaglige viden og kompetencer i en international kontekst. Det tilstræbes at flere kursusforløb tilrettelægges i udlandet. På den studerendes eksamensbevis fremgår andelen af ECTS-point, der opnås gennem internationale forløb. Der anvendes engelsksproget litteratur i visse fagelementer. Tekster på norsk og svensk kan ligeledes forekomme.

8 Side 8/16 4. Regler for prøver og eksamen 4.1 Censur Prøver kan bedømmes ved enten ekstern eller intern censur. Ved ekstern censur bedømmes prøven af eksaminator(er) og af en ekstern censor. Angivelsen ingen censur betyder, at det alene er underviseren, der bedømmer prøven. 1/3 af uddannelsen, dvs. mindst 40 ECTS-point, bedømmes ved ekstern censur med censorer beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser. 4.2 Bedømmelser Den studerende bedømmes altid individuelt. Når en prøve bedømmes, kan der enten gives karakter efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Såfremt bedømmelsen bestået eller karakteren 02 eller derover opnås, er prøven bestået. Beståede prøver kan ikke tages om. Bedømmelsen bestået eller ikke bestået kan maximalt anvendes ved prøver, der i alt dækker op til 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Undtaget herfra er meritoverførte prøver, der udelukkende bedømmes bestået. Alle prøver bedømmes absolut og ikke-relativt. Målet for uddannelsen og læringsudbyttet for det enkelte fagelement udgør grundlaget for den faglige bedømmelse. Særlige vilkår I forbindelse med prøver og bedømmelser tilbydes særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når studienævnet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke sker en sænkning af det faglige niveau. Ansøgning sker til studienævnet. Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage før det pågældende studienævnsmøde. Eksamensbeviset indeholder ikke oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelse. 4.3 Prøveformer De forskellige prøveformer fremgår af eksamensoversigten samt af de enkelte fagbeskrivelser Mundtlige prøver Mundtlige prøver er offentlige. Designskolen Kolding kan imidlertid lukke døren for prøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder hvis hensynet til den studerende taler herfor. Voteringen er lukket. Der må ikke foretages lyd- eller billedoptagelse.

9 Side 9/16 Undervisningsdeltagelse Prøver, hvor eksamensformen er undervisningsdeltagelse, betinges af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Udgangspunktet er et fremmøde på 75%. Underviseren fastsætter og definerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder om evt. opgaver skal udarbejdes i fagelementet. Med tilfredsstillende menes, at den studerendes indsats i undervisningen bedømmes bestået. Der er ingen censur i fagelementerne med denne prøveform. Gruppearbejder Ved gruppearbejder bedømmes den studerendes arbejde individuelt, både mundtligt og skriftligt. Den studerendes ansvarsområde i gruppearbejdet skal desuden klart angives. Den skriftlige del af kandidatprojektet kan udarbejdes i en gruppe bestående af maksimum 3 studerende. Det skal være muligt at bedømme de enkelte gruppemedlemmers bidrag individuelt, og hver enkelt studerendes bidrag til opgavebesvarelsen skal tydeligt angives i indholdsfortegnelsen. Synopsis, indledning og konklusion kan skrives i fællesskab. Omfanget er for en gruppe Omfang Omfang ved gruppe på 2 stud. Omfang ved gruppe på 3 stud. 5 normalsider 9 normalsider 13 normalsider 6 normalsider 10 normalsider 14 normalsider 7 normalsider 12 normalsider 17 normalsider 8 normalsider 14 normalsider 20 normalsider 9 normalsider 15 normalsider 21 normalsider 10 normalsider 17 normalsider 24 normalsider 11 normalsider 19 normalsider 27 normalsider 12 normalsider 20 normalsider 28 normalsider 13 normalsider 22 normalsider 31 normalsider 14 normalsider 24 normalsider 34 normalsider 15 normalsider 26 normalsider 37 normalsider Skriftlige prøver Skriftlige opgaver til ekstern censur skal afleveres til uddannelsessekretariatet i tre eksemplarer, opgaver med ingen eller intern censur i to eksemplarer, med mindre andet fremgår af fagbeskrivelsen. Den skriftlige opgave skal forsynes med en standardforside, som kan hentes på intranettet. Tekniske problemer i forbindelse med aflevering af en opgave kan ikke ændre en afleveringsfrist. Omfanget af de skriftlige opgaver fremgår af fagbeskrivelserne. Det er tilladt at skrive ti procent mere eller mindre end det fastsatte antal. 1 normalside svarer til 2200 typeenheder inkl. mellemrum. Noter er en del af opgavens omfang, men forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, illustrationer, billedtekster og medfølgende bilagsmateriale tæller ikke som en del af opgavens omfang. Hvor mange anslag/normalsider opgavebesvarelsen andrager, skal oplyses på opgavens forside. Hvis opgavebesvarelsen overskrider det normerede antal anslag, kan bedømmerne afvise at bedømme opgaven, hvilket resulterer i et brugt prøveforsøg for den studerende. Det vægtes, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave, herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.).

10 Side 10/16 Kandidatprojektet Kandidatprojektet består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del Den skriftlige skal forsynes med et resumé på både dansk og engelsk svarende til én normalside. Resuméet tæller ikke som en del af opgavens omfang. Stave- og formuleringsevne indgår med begrænset vægt, med mindre der er tale om ganske omfattende afvigelser fra en normal sprogbrug, jf. eksamensbekendtgørelsens 36, stk. 2. Bestås den skriftlige del ikke forsøges reeksamen gennemført inden dimission. Alternativt gennemføres reeksamen i uge 35. Den praktiske del Bestås den praktiske del ikke til den fastsatte eksamensdato eller udebliver den studerende fra eksamen, skal den studerende udarbejde en ændret opgaveformulering, der ligger inden for samme emneområde. Den ændrede opgaveformulering skal være faglederen i hænde senest 14 dage efter dato for offentliggørelse af eksamensresultatet. Eksamensdatoen fastsættes derefter med en frist på tre måneder. 4.4 Eksamensoversigt De enkelte studieretningers eksamensoversigt fremgår af bilag Eksamenssprog Prøver aflægges som hovedregel på dansk, men de studerende opfordres til i mundtlige prøver med internationale censorer at lade sig eksaminere på engelsk. Studerende, herunder udvekslingsstuderende og studerende med et andet modersmål end dansk, kan lade sig eksaminere på norsk, svensk eller engelsk. 4.6 Eksamenstilmelding Som studerende er man automatisk tilmeldt alle prøver og bedømmelser, som knytter sig til det semester, man går på, samt til eventuelle prøver man ikke har bestået på forrige semestre. Man kan ikke framelde sig til eksaminer. Udebliver man fra eksamen, bruger man et eksamensforsøg. Udebliver man eller består man ikke en eksamen, er man automatisk tilmeldt re-eksamen i samme eksamenstermin. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende fx sygdom eller en voldsom uforudset hændelse indtrådt umiddelbart før eller under eksamen, vil der være mulighed for dispensation, således at den studerende ikke bruger et eksamensforsøg. Den studerende skal underrette uddannelsessekretærerne herom senest på eksamensdagen. I tilfælde af sygdom skal den studerende indsende en lægeerklæring. Den studerende betaler udgiften til lægeerklæringen. 4.7 Eksamensforsøg En studerende kan højest tre gange lade sig bedømme til den samme prøve, herefter udskrives den studerende fra uddannelsen. Udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg.

11 Side 11/16 Hvis det er begrundet i helt usædvanlige forhold, kan studienævnet dispensere, fx hvis den studerende alene mangler at bestå én enkelt prøve for at have gennemført hele uddannelsen. 4.8 Reeksamen/sygeeksamen Syge- og reeksamen finder normalt sted i forlængelse af den ordinære eksamenstermin. For sommereksaminer i uge 35 og for vintereksaminer i uge 8 eller Pensum Den studerende må ikke opgive det samme pensum til beståelse af flere fagelementer. Kandidateksamenen er ikke omfattet af denne regel. Såfremt der indgår selvvalgte opgivelser ved en prøve, skal den studerende inden for en af underviseren fastsat frist have underviserens godkendelse af opgivelserne. 5. Øvrige regler og forhold 5.1 Overflytning af studieretning Der kan ikke skiftes studieretning på kandidatuddannelsen 5.2 Ophavsret Ifølge designuddannelsernes bekendtgørelse 54 har Designskolen Kolding: med respekt for den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de resultater eller produkter, der fremkommer i forbindelse med en opgaveløsning, jf. dog stk. 2. Stk. 2 Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for institutionen, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det forudgående mellem uddannelsesinstitutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang uddannelsesinstitutionen, den studerende og tredjeparten, under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres. (Eksamensbekendtgørelsen, kapitel 13, 54, stk. 1 og stk. 2) 5.3 Dispensation En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Designskolen Kolding, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 15, stk. 5.

12 Side 12/16 Dispensationsansøgninger fra regler af faglig og principiel karakter sendes til sekretariatet senest syv dage før det studienævnsmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Øvrige dispensationsansøgninger behandles i sekretariatet. En dispensation skal være skriftlig og begrundet. Den skal desuden angive, hvilken regel der søges om dispensation fra, og hvad der ønskes opnået med dispensationen (fx nedsat omfang af skriftlige opgaver, et ekstra prøveforsøg). Dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgning, skal vedlægges. 5.4 Merit Har en studerende tidligere gennemført en uddannelse, dele af en uddannelse eller et enkelt fag, som kan erstatte dele af uddannelsen på Designskolen Kolding, er den studerende forpligtet til at ansøge om meritoverførsel i skolens studienævn. Det påhviler den studerende at gøre opmærksom herpå. Kandidatuddannelsens afsluttende eksamensprojekt kan ikke meritoverføres. Ansøgning om merit Ansøgningsskemaer til ansøgning om merit kan hentes på intranettet. Den udfyldte ansøgning skal underskrives af faglederen med dennes anbefaling af, om der bør tildeles merit. Udførlig dokumentation for det/de beståede fags indhold og niveau skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen afleveres til sekretariatet senest syv dage før det studienævnsmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. 5.5 Sygdom Sygdom ud over en uge meddeles uddannelsessekretærerne pr. e- mail, hurtigst muligt. Ved længerevarende sygdom kan Designskolen kræve en lægeerklæring. Lægeerklæring sendes til uddannelsessekretærerne. Den studerende er selv ansvarlig for at fremskaffe en lægeerklæring, og afholder selv udgifter forbundet hermed. Såfremt den studerende har mere end 12 måneders sygefravær (fordelt eller sammenhængende) indkaldes den studerende til en omsorgssamtale. Ved sygefravær længere end 24 sammenhængende måneder inkl. ferieperioder bringes indskrivningen til ophør, For at fortsætte uddannelsen skal den studerende søge om genindskrivning. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5.6 Orlov Der kan kun bevilges orlov på uddannelsen, hvis den er begrundet i barsel, adoption, værnepligt eller FN-tjeneste. Studerende på orlov er stadig indskrevet på Designskolen Kolding og må derfor ikke optages på en anden uddannelse i orlovsperioden.

13 Side 13/16 Efter endt orlov har man som studerende ikke krav på at kunne vende tilbage til samme studieordning, som var gældende inden orlovsperioden. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov. 5.7 Praktik Praktikophold i en virksomhed eller organisation er en obligatorisk del af kandidatuddannelsen. Nærmere regler og forhold vedr. praktikophold fremgår af fagbeskrivelsen. 6. Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger 6.1 Ordensregler Den studerende skal under sine studier på Designskolen Kolding optræde hensynsfuldt og ordentligt, således at hverken andre eller det omgivende samfund voldes gene eller skade. Den studerende må heller ikke volde skade på andres, det omgivende samfunds eller Designskolen Koldings effekter. Den studerende skal overholde de anvisninger og påbud, der fremgår af såvel interne regler som på skilte og opslag. Den studerende skal i øvrigt efterkomme de regler, der fastsættes af Designskolen Kolding. 6.2 Videnskabelig redelighed Den studerende skal under studiet og eksaminerne efterleve principperne for videnskabelig redelighed og reglerne om eksaminer og bedømmelser. Videnskabelig uredelighed finder sted, når der ved plagiering, fortielse, snyd, forfalskning eller på anden måde vildledes om den pågældende studerendes egen indsats eller resultater. Manglende kildeangivelse i skriftlige arbejder er fx at betragte som fortielser. Designskolen Kolding opfordrer desuden de studerende til at orientere sig på hjemmesiden: Behandling af overtrædelser Sager om overtrædelse af ordensregler eller eksamensregler samt principperne for videnskabelig redelighed behandles af uddannelseslederen. Uddannelseslederen kan indberette sagen for rektor. I tilfælde af formodning om eksamenssnyd foretager uddannelseslederen en foreløbig undersøgelse af sagen og indberetter forholdet til rektor, hvis formodningen om snyd bestyrkes. Andre grove tilfælde af videnskabelig uredelighed indberettes ligeledes til rektor.

14 Side 14/ Sanktioner Skolen har følgende sanktionsmuligheder i sager om overtrædelser: tildeling af advarsel bortvisning fra eksamen bortvisning fra Designskolen Kolding for en tidsbegrænset eller en tidsubegrænset periode Uddannelsesleder og rektor kan afslutte en sag med tildeling af en mundtlig eller skriftlig advarsel. Uddannelsesleder og rektor kan i grove tilfælde indgive politianmeldelse. Indgives der politianmeldelse i en sag, skal rektor orienteres herom. Rektor kan bortvise den studerende. I sager, hvor uddannelseslederen finder, at den studerende skal bortvises, indstilles dette til rektor. Bortvisning fra eksamen Bortvisning fra eksamen kan finde sted, hvis den studerende har snydt eller hjulpet en anden studerende med at snyde, eller hvis den studerende på anden måde har overtrådt eksamens- og bedømmelsesreglerne. Bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende bruger et eksamensforsøg og ikke bedømmes i den pågældende fagelement eller får en allerede tildelt karakter i fagelementet annulleret. Bortvisning fra Designskolen Kolding Bortvisning fra Designskolen Kolding kan finde sted, hvor den studerende enten på grov eller gentagen vis overtræder skolens regler, og hvor rektor vurderer, at en bortvisning fra Designskolen Kolding er en nødvendig sanktion for at sikre skolens uforstyrrede funktion eller for at sikre tilliden til eksaminerne. 6.5 Procedure Uddannelseslederen har ansvaret for, at bestemmelserne i forvaltningsloven efterkommes, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse. Uddannelseslederen kan indkalde den studerende til et møde til belysning af sagen. Den studerende har lov til at tage en bisidder med. En underordnet leders afgørelse kan indbringes for rektor. Rektors afgørelse kan, i sager om retslige forhold, indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen sendes til Designskolen Kolding, som afgiver en skriftlig udtalelse, der sendes til klageren. Klageren kan kommentere udtalelsen inden for syv dage. Skolen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

15 Side 15/16 7. Klager 7.1 Klager over bedømmelser Klager over prøver behandles efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Klager skal begrundes skriftligt og være Designskolen Kolding i hænde senest to uger efter bedømmelsen har fundet sted. Hvis der foreligger særlige forhold, kan Designskolen Kolding dispensere fra denne tidsfrist. En klage kan resultere i en lavere bedømmelse end den først givne. 7.2 Klager over Designskolen Koldings afgørelser i retlige spørgsmål Designskolen Koldings afgørelser kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indsendes til Designskolen Kolding, der afgiver en udtalelse. Klageren skal herpå have mulighed for at afgive sine kommentarer til udtalelsen. Fristen herfor er syv dage. Designskolen Kolding sender klagen til Styrelsen vedlagt institutionens udtalelse samt klagers evt. kommentarer hertil. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 8. Ikrafttrædelse og overgangsordning Studieordningen er godkendt af Designskolen Koldings studienævn den 21. april Studieordningen er godkendt af uddannelsesleder Lone Dalsgaard André den 6, maj 2015 Studieordningen gælder for alle nuværende studerende på Designskolen Kolding. Overgangsordning i forhold til ændring af placering af udveksling: For studieåret 2015/2016 vil der jævnfør tidligere studieordning være mulighed for udveksling, som kun kan placeres på 1. år af kandidaten. Studerende der er indskrevet på Kandidatuddannelsen fra 1. september 2016 vil ikke have mulighed for udveksling på kandidaten. Undtaget herfra er dog studerende indskrevet som bachelorer på Designskolen Kolding før 1. september 2014, og som er optaget på kandidaten på baggrund af retskrav. Regler om maksimal indskrivningstid Studerende, der er påbegyndt deres uddannelse 1. september 2014 eller senere er omfattet af dennes studieordningsregler om maksimal indskrivningstid. Studerende der er indskrevet før 1. september 2014 kan gøre deres uddannelse færdig under de hidtidige regler om indskrivning. Studerende, der ikke har færdiggjort deres bacheloruddannelse ultimo juni 2017, overgår til reglerne om indskrivning under denne studieordning.

16 Side 16/16 Retskrav på optagelse Retten til at blive optaget på kandidatuddannelse efter endt bachelor ved Designskolen Kolding (afsnit 2.1) gælder for studerende optaget fra studieåret 2015/2016. For dimitterende bachelorer fra studieåret 2014/2015 gælder reglen tilsvarende. Bilag: Bilag #1: Kvalifikationsramme Bilag #2: Eksamensoversigter

17 Bilag #1 Kvalifikationsramme for videregående uddannelser Side 1/7 Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse

18 Side 2/7 Bilag #1

19 Side 3/7 Beskrivelser af de ordinære videregående grader i Danmark (typebeskrivelser) Bilag #1

20 Side 4/7 Bilag #1

21 Side 5/7 BiBilag #1

22 Side 6/7 Beskrivelse af de videregående grader under videreuddannelsessystemet for voksne i Danmark (typebeskrivelser) Bilag #1

23 Side 7/7 Bilag #1

24 Bilag #2 Eksamensoversigt for Kandidatuddannelsen i Design Fag Valgfag Fagkategori Sem ECTS Eksamen Censur Karakter Avanceret ekspertise (KD) Designprojekt 1 10 mundtlig intern 7-trin Designprojekt/teamwork (ID) Designprojekt 1 10 mundtlig intern 7-trin Avancerede teknikker (MO) Teknik og redskaber 1 10 mundtlig intern 7-trin Avancerede teknikker (TE) Teknik og redskaber 1 10 mundtlig intern 7-trin Kollektion/produktserie med virksomhed X Designprojekt 1 20 mundtlig intern 7-trin Leg og design X Designprojekt 1 20 mundtlig intern 7-trin Social innovation X Designprojekt 1 20 mundtlig intern 7-trin Designmetode * Designteori- og metode 2 5 underv.-delt. intern be/ib Praktik ** 2 15 skriftlig intern 7-trin Praktik X 2 20/25/30 skriftlig intern 7-trin Individuelt designprojekt X Designprojekt 2 5/10/15 mundtlig intern 7-trin Virksomhedssamarbejde X Designprojekt 2 10/15 mundtlig intern 7-trin Avanceret viden (KD) Designprojekt 3 10 mundtlig ekstern 7-trin Designprojekt (ID) Designprojekt 3 10 mundtlig ekstern 7-trin Designprojekt (MO) Designprojekt 3 10 mundtlig ekstern 7-trin Designprojekt (TE) Designprojekt 3 10 mundtlig ekstern 7-trin Designmetodologi Designteori- og metode 3 5 underv.-delt. intern be/ib Videnskabsteori Designteori- og metode 3 5 underv.-delt. intern be/ib Kandidatspeciale, skriftlig del X 4 6 skriftlig ekstern 7-trin Kandidatspeciale, praktisk del X 4 24 mundtlig ekstern 7-trin Kandidatspeciale, skriftlig del (akademisk) X 4 18 skriftlig ekstern 7-trin Kandidatspeciale, praktisk del (akademisk) X 4 12 mundtlig ekstern 7-trin Designstrategi Designteori- og metode 4 10 underv.-delt. intern be/ib * Obligatorisk for studerende som ikke har en BA fra Designskolen Kolding. ** Den studerende skal være i praktik svarende til minimum 15 ECTS og maksimum 30 ECTS. Der suppleres med individuelt designprojekt eller virksomhedssamarbejde, så der på 2. semester samlet opnås 30 ECTS.

Studieordning. Kandidatuddannelsen i design. Indledning Kandidatuddannelsens mål og indhold... 3

Studieordning. Kandidatuddannelsen i design. Indledning Kandidatuddannelsens mål og indhold... 3 Studieordning Kandidatuddannelsen i design Indhold Indledning... 3 1. Kandidatuddannelsens mål og indhold... 3 1.1 Designuddannelsens overordnede formål... 3 1.2 Kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Bacheloruddannelsen i design. Indledning Bacheloruddannelsens mål og indhold... 3

Studieordning. Bacheloruddannelsen i design. Indledning Bacheloruddannelsens mål og indhold... 3 Studieordning Bacheloruddannelsen i design Indhold Indledning... 3 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold... 3 1.1 Designuddannelsens overordnede formål... 3 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design

Studieordning for bacheloruddannelsen i design Side 1/18 Studieordning for bacheloruddannelsen i design Indhold Indledning... 3 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold... 3 1.1 Designuddannelsens overordnede formål... 3 1.2 Kompetencebeskrivelse for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Indledning Bacheloruddannelsens mål og indhold Designuddannelsens overordnede formål... 3

Indledning Bacheloruddannelsens mål og indhold Designuddannelsens overordnede formål... 3 Side 1/15 Indhold Indledning... 3 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold... 3 1.1 Designuddannelsens overordnede formål... 3 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i design... 3 1.3 Kvalifikationer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende fra

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 661 af 15/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2011 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

BEKENDT- GØRELSE. Stk. 3 Kulturministeriet godkender designskolens udbud af uddannelsesretninger.

BEKENDT- GØRELSE. Stk. 3 Kulturministeriet godkender designskolens udbud af uddannelsesretninger. BEKENDTGØRELSE OM DESIGNUDDANNELSER VED DANMARKS DESIGNSKOLE OG DESIGNSKOLEN KOLDING BEKENDTGØRELSE NR. 617 AF 27. JUNI 2003 : BEKENDT- GØRELSE I medfør af 10 og 15, stk. 2 i lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere