Omdømme i digital handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omdømme i digital handel"

Transkript

1 Omdømme i digital handel Claus Ørskov og Jakob Færgeman Københavns Universitet Øvelse i Internetøkonomi ved Jens Leth Hougaard og Mich Palle Tvede Afleveringsdato: 1. november 2002

2 1 OMDØMME I DIGITAL HANDEL Indholdsfortegnelse Introduktion...2 Omdømme og tillid...4 Hvorfor omdømme...4 Tillid...5 Hvordan skabes tillid...6 Hvordan skaber tillid betalingsvillighed...8 Omdømme som aktiv...9 Mailath/Samuelson model...9 Forudsætninger og antagelser...9 Model...11 Resultater...12 Konklusioner...13 Amazon.com og den virkelige verden...13 Kamp om omdømme...13 Symbolværdi...14 Kompetitiv fordel...15 Relationelle kontakter og omdømme...16 Kundepleje...18 Virkelighed og teori...19 Afrunding...21 LITTERATUR...22

3 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 2 Introduktion Omdømme er et centralt element i enhver form for handel. Der skabes tillid mellem de handlende. Den udvekslede vare besidder en række karakteristika, som sælgeren karakteriserer i form af en række kvalitetsparametre. Køberen er for at handlen kan gennemføres i et vist omfang tvunget til at stole på, at varen opnår den angivne kvalitet. Tillid er her en absolut abstrakt størrelse, da den enkelte typisk har sin egen definition af kvalitet. Et andet mere alvorligt aspekt af tillid er muligheden for uhæderlig optræden at man angiver en kvalitet, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. I tidligere tiders naturalieøkonomi blev varerne vejet og beset før håndslag gjorde handlen til realitet. Udvekslingen af varer skete med en vurdering af at de handlede objekters eller ydelsers værdi er vurderet ens af de implicerede parter. Nutidens pengeøkonomi giver en kardinalistisk vurdering af kvalitet; en markedspris. Kvalitetsvurdering har fået et universielt og konverterbart ansigt. I dag er vareudvekslingen adskilt i tid og rum de handlende skal ikke længere mødes fysisk, ligesom at de ikke nødvendigvis bliver nødt til at udføre handlen på samme tid. Adskillelsen af begivenhederne giver tillid en hel ny dimension. Deltagerne i en handel udsætter sig for risiko for, at deres forventninger ikke bliver indfriet. Risikoen er et centralt begreb i vores moderne samfund: Modernity is a risk culture. I do not mean by this that social life is inherently more risky than it used to be; for most people that is not the case. Rather, the concept of risk becomes fundamental to the way both lay actors and technical specialists organise the social world. Modernity reduces the overall riskiness of certain areas and modes of life, yet at the same time introduces new risk parameters largely or completely unknown to previous eras., Anthony Giddens fra [Ritzer s. 563]. Sagt med andre ord; risiko er en håndterbar størrelse. Vi kan måle og veje den og hermed afdække vores risiko. Tillid vil her være det medierende organ, og når risikoen kan værdisættes, må tillid ligeledes være værdifuld. Vi vil i vores opgave bringe teori om virksomheders handel med omdømme ind en kontekst med internettet som handelsplads. Det er vores ønske at belyse hvilke nye om

4 3 OMDØMME I DIGITAL HANDEL nogen udfordringer handel via internettet giver for virksomhedernes omdømme, og den tillid, som er nødvendig for at en handel gennemføres. Without trust, development of e-commerce cannot reach its potential, [Cheskin, p. 2] Vi vil i opgaven forholde os til begrebet omdømme som indikator for mulig økonomisk succes for en virksomhed. Vi vil her se på hvilke forhold der gør sig specielt gældende for virksomheder der laver handel på internettet. Gennem en model for omdømme i en traditionel økonomi, vil vi perspektivere omdømmeproblematikken på internethandel. I opgaven anvendes omdømme og tillid omkring den relation, der er mellem virksomhed og forbruger, når der handles en vare. Der tales om varens kvalitet som en samlet vurdering af levering og funktionsduelighed af den berørte vare altså hvordan vurderer kunden den transaktion, der vil blive eller er blevet gennemført mellem de to parter. Vi forholder os ikke konkret til andre aspekter såsom teknisk sikkerhed og behandling af personlige informationer. Der er mange aspekter involveret, når det drejer sig om opbyggelse og håndtering af et godt omdømme for e-virksomheder. Vi vil derfor indledningsvis undersøge nærmere, hvilken rolle virksomhedens omdømme har for opbyggelse af forbrugernes tillid til internethandel. I denne forbindelse ser vi på, hvilke implikationer disse to størrelser omdømme og tillid har for opbyggelse af nye, succesfulde e-virksomheder. Dette er vigtigt for at forstå den udfordring e- virksomheder står overfor, når de skal formulere en hensigtsmæssig udviklingsstrategi. Vi gennemgår her en model, der viser, hvilken rolle omdømme har i forhold til opbyggelse af tillid og inddrager endvidere enkelte parametre til belysning af, hvordan betalingsvillighed skabes hos forbrugerne. Efterfølgende gennemgår vi os med en model, der diskuterer værdien af omdømme i forhold til en ny virksomhed, der entrerer markedet. Modellen giver nogle redskaber til at vurdere den værdi, som et givent omdømme repræsentere for forskellige virksomhedstyper. Et omdømme betragtes i modellen som et traditionelt aktiv. Endelig ser vi på, hvilken rolle omdømmestrategi har spillet i de første e- virksomheders succeser. Vi sammenligner en succeshistorie fra den virkelige verden, Amazon.com, med hovedkonkurrenten Barnesandnoble.com. Det centrale fokus i denne sammenligning er, hvorvidt opbyggelse af omdømme har været en bevidst strategi for de to virksomheder, og hvilken rolle det opnåede omdømme fik for deres succes. Vi vurderer i

5 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 4 denne forbindelse, om et etableret omdømme i den fysiske verden lader sig overføre til den virtuelle verden. Slutteligt sammenfatter vi model og virkelig. Vi gennemgår de ligheder og forskelle, som den teoretiske gennemgang af begrebet omdømme har i forhold til eksemplet Amazon.com vs. Barnesandnoble.com. Omdømme og tillid Hvorfor omdømme Der har i flere tidsskrifter været diskussion af, om nogle af de præmisser hvormed man anskuer et marked med fuld konkurrence, er ændret som følge af den øgede internethandel [Economist I][Economist II][Rindova, p. 3][MandagMorgen, p ]. Den klassiske antagelse om, at store firmaer kan udnytte stigende skalaafkast til at dominere et marked, bliver med internet som kontekst udfordret. Antagelsen bygger på, at nye firmaer, der gerne vil ind på markedet med internettet som redskab, møder relativt lave entry-omkostninger. Der skal ikke opbygges kapitalintensive fabriksanlæg eller store lagre. Etablerede firmaer vil således udsættes for ny konkurrence fra nye virksomheder, der konstant entrerer markedet grundet det uhindrede entry og exit. Derved, bliver det argumenteret, kan små virksomheder uden længerevarende forberedelser konkurrere på lige fod med store. Et udtryk for dette optimistiske syn på mulighederne for nystartede virksomheder er følgende citat. Det stammer fra Amazon.coms, på det tidspunkt i 1997, nye konkurrent, Barnesandnoble.com. Citatet giver et godt billede af den optimisme, nye e-virksomheder havde af, hvad der vedrørte e-handel på den tid. Anything Amazon.com can do on the internet, so, too, can Barnes & Noble. There was a mystique about how difficult it was to get started on the web...but it s quickly fading. [Steven Riggio chief operating officer of B. & N.] Hiring hot designers from Silicon Valley, Barnes & Noble now offers a web shopfront that just as inviting and helpful as Amazon s... [Rindova, p.3] Imidlertid skulle det siden vise sig, at det ikke var så ligetil for Barnes & Noble. Selv om vi vil komme mere konkret ind på de to virksomheder senere, kan vi allerede nu løfte sløret for, at et væsentligt element, som Barnes & Noble udelod at udvikle tilstrækkeligt, var opbyggelse af et stærkt omdømme på e-handelssiden. Den simple opstilling af forudsætningen for e-

6 5 OMDØMME I DIGITAL HANDEL handel, som Barnes & Noble initialt arbejdede udfra, var utilstrækkelig. Der skal mere til en bare at åbne et butiksvindue på internettet. For at nye - små som store- firmaer på kort sigt skal være i stand til at konkurrere med store etablerede firmaer, der har brugt kostbar tid og ressourcer på at få opgygget et godt omdømme, kræves det, at de på meget kort sigt kan manifestere sig som sikre og troværdige overfor forbrugerne. Det vil sig, at de på kort tid skal skabe et godt omdømme overfor forbrugerne. Wall Street Journal udtrykte det som; Brand building is a key strategy, [Rindova, p.28]. Tillid I vores indledning nævner vi, at en virksomheds omdømme en katalysator for køberenes tillid til et firmas evne til at levere vare med de lovede kvalitets karakteristika. Det nærliggende spørgsmål bliver så; hvorledes skaber man så denne tillid hos køberne? Svaret på dette spørgsmål lettes ikke af, at tilliden skal skabes i en lidet håndgribelig verden, nemlig den virtuelle verden. For at kunne give et tilfredsstillende svar på dette vil vi først undersøge, hvad tillid til e-handel kræver og indebærer. Det er ikke selve transaktionssikkerheden ved handel på internettet, der er og bliver den centrale barriere for at forbrugerne ønsker at handle på internettet [Jarvenpaa, p.3]. Det er blot en teknologisk udfordring, som der allerede i dag findes løsninger på. Eftersom forbrugerne gør sig erfaringer med økonomiske transaktioner på internettet, vil modviljen mod betalinger over internettet med al sandsynlighed forsvinde. Derimod er problemet, at man i den virtuelle verden ikke altid kan gennemskue, hvem man handler med. Dermed ved man heller ikke, hvem man kan have tillid til: How do you know whom to trust? In a virtual world, the issue of trust gets magnified, [Economist III] Hvis vi følger denne tanke, så er det klart, at den enkelte e-virksomhed skal gøre sig selv mere håndgribelig over den enkelte handlende. Det vil sige, at virksomheden i sin markedsføringsstrategi skal gøre sig synlig og identificerbar for den enkelte forbruger. Derved er det ikke mere end ukendt størrelse, overfor hvem den enkelte forbruger skal udvise tillid til. Selve betydningen af ordet tillid dækker over, at der ved tillid mellem to parter er mangel på fuldstændig information mellem parterne. Hvis man har tillid til en part, så stoler man på, at denne lever op til det han eller hun lover, uden dog at man kan være sikker på, at det vil ske. Tillid letter på denne måde kompleksiteten i vores levevis, idet vi undgår at skulle tage stilling

7 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 6 til mange uoverskuelige problemstillinger. [Nikander, p.2] Vi har tillid til, at buschaufføren kører ordentligt; vi har tillid til, at andre billister kører i henhold til loven etc. Til forskel fra den psykologiske betydning af tillid, der vel aldrig kan defineres fuldstændig, så opfattes den tillid, vi her behandler, binært. Enten har køberen tillid til udbyderen af varen eller også har han det ikke. Forståelsen af, at usikkerhedsmomentet i forbindelse med tillid til e-handel spiller en stor rolle, er vigtig. Forbrugerne er det led i handlen, der står svagest, når det vedrører sikkerhed. Hvorledes kan man forvente, at en forbruger ex ante skal være i stand til at lave en korrekt identifikation af en vares kvalitet, når denne kvalitet først kan erfares ex post? In the creation of digital information, conditions should be met to ensure the reliability and authenticity of the information. [Nikander, p. 3] Er tillid i e-handel forskellig fra handel i andre sammenhænge? Går du til en brugtvognsforhandler og køber en bil, er det forbundet med erkendt risiko for at du kører hjem i et sminket lig. Men typisk vil du som forbruger have mulighed for til i en vis udstrækning at teste varen og erfare dens kvalitet. Internettet giver i sin to-dimensionelle, lugt- og følelsesløse brugerflade ikke helt de samme muligheder. Endvidere er forbrugernes tillid til internethandel ikke blevet forbedret af, at de første par år var internettet præget af store usikkerhedsmomenter, hvad angik internethandel. Den danske Internet-guru Jacob Nielsen udtrykte internettets tilstand på den tid som et sted, hvor customers are traded like sheep [Nikander, p. 4]. Det blev derfor et centralt element i e- virksomheders politik at opbygge et omdømme for markedspladsen på internettet. Hvordan skabes tillid Hermed kommer vi tilbage til det spørgsmål, som vi stillede før. Hvordan skaber e- virksomheden umiddelbart den tryghed hos den enkelte køber til lige at handle hos dem og ikke hos en tilsvarende udbyder? En central markedsføringspolitik for e-virksomheder har været at påvirke den enkelte forbrugers opfattelse af virksomhedens størelse, idet den er en indikator for virksomhedens troværdighed. Dets større virksomhed, dets mere omkostningsfuldt er det at sætte troværdigheden over styr. Et eksempel på markedsføring er følgende:

8 7 OMDØMME I DIGITAL HANDEL Amazon.com, Inc., Earth's Biggest Bookstore, (...) offers a catalog of 2.5 million titles, [AMZNokt1997] Hvis en virksomhed på denne facon har held til at overbevise forbrugerne om, at den er blandt de største på markedet, illustrerer det for forbrugerene, at mange kunder er handlende her og alt andet lige må være tilfredse med den udbudte service. Endvidere er det et tegn på, at virksomheden besider de nødvendige resourcer til at yde god service 1. Det andet centrale element i skabelsen af forbrugertillid til e-virksomheder er, som nævnt, hvordan forbrugerene vurderer den enkelte virksomheds omdømme. Det er størrelsen af denne, der bestemmer i hvilken grad, forbrugererne vurderer udbyderens troværdighed og evne til at levere den ønskede vare [Jarvenpaa, p. 8]. Et godt omdømme er et tegn på, at virksomheden lægger stor vægt på kundetilfredshed og afviger fra opportunistiske handlinger, der kan skade forbrugerne. Omkostningerne ved at fravige denne kurs kan være omfattende, især hvis markedet er relativt lille. I e-handlens barndomsår kan man tale om, at skabelsen af et godt omdømme har været essentielt ud fra denne antagelse. Vi vil senere i opgaven i vores modelafsnit belyse dette område, omdømme som aktiv, mere teoretisk. Det er ligeledes antaget, at omdømme og forbrugernes opfattelse af en e-virksomheds størrelse påvirker hinanden positivt. Virksomheder med en relativ stor markedsandel har ofte været på markedet i relativt lang tid i forhold til mindre virksomheder, og har derfor haft tid og ressourcer til at opbygge et bedre omdømme. Tilsvarende er det også plausibelt, at virksomheder med godt omdømme tiltrækker flere kunder end konkurrende virksomheder, der ellers udbyder præcis samme ydelse og pris. Samlet set har vi nu to størrelser, der viser, hvorledes tillid til e-virksomheder vækkes hos forbrugerne: omdømme og forbrugernes opfattelse af en e-virksomheds størrelse. I vores opgave er det præcisering og beskrivelse af begrebet omdømme, der er det centrale fokus. Imidlertid skal der flere parametre til, hvis virksomheden også skal sikre salg af varer udover blot opretholdelse af godt omdømme. Trods godt omdømme og dermed tillid til en e-virksomhed er det ingen garanti for at virksomheden også får solgt sine varer. Det er derfor nødvendigt at inkludere flere parametre, hvis vi skal have et overbliksbillede over, hvorledes et godt omdømme i sidste ende medfører at forbrugerne også køber varerne. 1 I realiteten har Amazon.com kun et meget begrænset bøger på lager- kun ca. 500 bøger. Når virksomheden modtager en ordre på bøger, der ikke er på varelager, bestilles disse på nærliggende boglagre.

9 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 8 Hvordan skaber tillid betalingsvillighed Den første parameter, som vi vil indøre, er forbrugerens opfattelse af risikoen ved handlen. Riskoen henviser til kundens oplevelse af sandsynligheden for gevinst og tab ved at engagere sig i en handel med den sælgende, man udviser tillid overfor. Der er naturligvis i høj grad en negativ korrelation mellem størrelsen af tillid og i hvor høj grad man vurderer risiko ved handel. Den næste variabel vi vil indføre, er forbrugerens attitude. Det dækker over kundens holdning til at handle hos de respektive e-virksomheder. Tillid har naturligvis en positiv indflydelse på kundens holdning, og desuden har den af kunden opfattede risiko omvendt proportional indflydelse på kundens holdning til handel. Vi kan således illustrere en simpel model for, der viser, hvilken rolle omdømme spiller for skabelsen af handel på internettet. Figur 1: Model for omdømme og tillid Opfattet størrelse Holdning til udbyder Tillid til udbyder Betalingsvillighed Opfattet omdømme Opfattet risiko Kilde: [Jarvenpaa, p. 5] Tankegangen bag figur 1 er, at det i ethvert marked med konkurrence er essentielt for en virksomhed at markedsføre sig således, at der skabes et godt omdømme overfor forbrugerne. Uden opnåelse og håndtering af godt omdømme, bliver det svært for virksomheden at opretholde betalingsvilligheden hos kunderne på langt sigt. For e-virksomheder har der gennem de seneste år været betydelig konkurrence i at købe sig til et godt omdømme 2. Flere virksomheder, både eksisterende og nye, har simpelthen opkøbt etablerede selskaber, der har haft god kundetilfredshed med henblik på at drive sit firma med det opkøbte firmas omdømme som udgangspunkt. Det er typisk relevant for 2 Eksempelvis internetvirksomheden American Onlines køb af Time Warner eller Bertelsmanns forsøg på opkøb af Napster.

10 9 OMDØMME I DIGITAL HANDEL virksomheder, der kun udbyder deres varer over internettet, da de ikke har nogen fysisk forretning, hvis omdømme de kan lukrere på. Samlet kan man sige at den mangelende tilstedeværelse af fysiske rammer skaber et internet, der er et stort virtuelt rum af varehylder løsrevet af tid og rum. For at kunne trænge gennem et komplekst marked, kræver det af e-virksomheden, at den udviser en betydelig grad af synlighed, der resulterer i et godt omdømme. Imodsætning til en fysisk butik eksisterer der endnu ikke nogen foretrukne beliggenheder på internettet, der kan sammenlignes med bycentre eller storcentre 3 [Rindova, p. 5]. Derfor er opbyggelse af omdømme helt centralt i en e-virksomheds udviklingsstrategi. Omdømme er i den forstand på e-markedet en af de få ressourcer en virksomhed kan beside, der er en bæredygtig kompetitiv fordel [Rindova, p. 4]. Omdømme er således et meget vigtigt aktiv. Handel på internettet er ofte blevet beskrevet som en attention economy [Googlesøgning]. Der er et udbredt ønske om at blive set så ofte som muligt og i så mange sammenhænge som muligt. Omdømme som aktiv For at kunne vurdere et omdømme som et aktiv, skal vi have værdisat den tillid omdømmet giver den pågældende virksomhed eller udbyder af en vare. Omvendt kan man spørge; hvad er en ukendt virksomhed uden omdømme villig til at betale en etableret virksomhed for at overtage dennes omdømme? Artiklen "Who Wants a Good Reputation?" af Mailath og Samuelson behandler denne problemstilling. I det efterfølgende baserer vi os på denne artikel. Mailath/Samuelson model Forudsætninger og antagelser Mailath og Samuelson arbejder i artiklen med to typer virksomheder: Kompetente og inkompetente virksomheder. Kompetente virksomheder kendetegnes ved at være i stand til at producere både høj og lav kvalitet efter eget valg, mens inkompetente virksomheder kun kan producere lav kvalitet. 3 Microsoft s.net Passport er et forsøg på at samle en bred vifte af e-virksomheder og servicefirmaer, således at en bruger kan logge ind og få adgange til alle tilmeldte virksomheder på én gang. Dette kan sammenlignes med at gå i et storcenter med et utal af forretninger og serviceudbud blot på internettet. Ligeledes findes en række portaler på internettet, som typisk afgrænses af emnemæssigt tilhørsforhold.

11 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 10 Forbrugerens forventning til at virksomheden producerer høj eller lav kvalitet angiver virksomhedens omdømme. Virksomhedernes omdømme antages at blive justeret gradvist alt efter, om virksomheden producere højere eller lavere kvalitet end forventet. Der er altså på kort sigt incitament til at producere lav kvalitet, men på langt sigt vil det være mest profitabelt at producere høj kvalitet, hvis man troværdigt kan binde sig til dette niveau. I en ligevægt på markedet vil kompetente virksomheder producere høj kvalitet for at differentiere sig i forhold til de inkompetente virksomheder. Både kompetente og inkompetente virksomheder har incitament til at give indtryk af at være en kompetent virksomhed, som vil producere høj kvalitet. Der er derfor forbundet omkostninger ved at skulle give et troværdig signal om, at man er en kompetent virksomhed. Omdømme anskues i modellen på linie med traditionelle aktiver, som kan op- og nedbrydes gradvist, og som kan kontrolleres. Der kan udøves ejendomsret over et omdømme, og det kan videresælges. En køber af et omdømme maksimerer afkastet af sin investering tilbagediskonteret med diskonteringsfaktoren δ. Forbrugerne er ikke i stand til at observere, at firmaer forlader markedet eller bliver erstattet af et andet. Forbrugerne foretager gentagne køb af "erfaringsgoder" fra virksomheden, og erfaringen opfattes binært: god (g eller 1) eller dårlig (b eller 0). I hver periode udviser virksomheden en adfærd, som afgør med hvilken sandsynlighed, der forekommer et godt udfald. Der er således to mulige adfærdsniveauer, høj (H) eller lav (L) kvalitet. Som nævnt ovenfor arbejder vi med to typer virksomheder; inkompetente (I) og kompetente (C). Høj kvalitet giver et godt resultat for forbrugeren med sandsynligheden 1-ρ>1/2, og et dårligt resultat har sandsynligheden ρ. Det antages omkostningsfrit at producere med lav kvalitet, mens produktion af høj kvalitet har omkostningen c, hvor 0<c<1-ρ. Nye virksomheder overtager løbende gamle virksomheders omdømme, og sandsynligheden for at en kompetent virksomhed erstatter en eksisterende virksomhed er θ ( 0,1). Sandsynligheden for at en virksomhed erstattes i en given periode er λ. Antallet af forbrugere er konstant og forbrugerne er identiske. Forbrugerne betaler den pris for varen, som svarer til det afkast, som den forventede kvalitet ville resultere i. Herved er virksomhedens omsætning stigende jo højere forventning forbrugeren har til kvaliteten. Forbrugerne realiserer identisk nytte ex ante, da forventningen til om en virksomhed er kompetent ф t, og prisen p t, er ens for alle forbrugere. τ(ф) angiver virksomhedens strategi (0,1) givet forbrugernes forventning til om virksomheden er kompetent.

12 11 OMDØMME I DIGITAL HANDEL Model Fra definition 1 i artiklen har vi en Markov-perfekt 4 ligevægt, hvor virksomhederne maksimerer profitten og forbrugernes forventninger er korrekte. Ligevægten findes for ( τ, p,ϕ ): a. τ b. p c. ϕ d. ϕ ( φ ) maksimerer for alleφ. ( φ ) = (( 1 ρ) τ ( φ ) + ρ( 1 τ ( φ ))) φ + ρ( 1 φ ). ( ) ( ) (( 1 ρ) τ ( φ ) + ρ( 1 τ ( φ ))) φ φ g = 1 λ ((( 1 ρ) τ ( φ ) + ρ( 1 τ ( φ ))) φ + ( 1 ρ)( 1 φ )) ( ) ( ) ( ρτ ( φ ) + ( 1 ρ) ( 1 τ ( φ ))) φ φ b = 1 λ (( ρτ ( φ ) + ( 1 ρ) ( 1 τ ( φ ))) φ + ( 1 ρ)( 1 φ )) + λθ. + λθ. Prisen dannes ud fra sandsynligheden for at en kompetent virksomhed producere høj kvalitet eller at en inkompetent virksomhed producerer lav kvalitet - begge med et godt resultat for forbrugeren. Sandsynligheden for at en given virksomhed er kompetent beregnes som; andelen af de kompetente virksomheder på markedet med en strategi H, hvor der er sandsynlighed for et godt resultat samt andelen af kompetente virksomheder der entrerer markedet. Virksomhedens strategi bestemmer i ligevægten entydigt opdateringsreglen (c og d), som forbrugerne anvender for at deres forventninger er korrekte. Ligeledes er også priserne fastlagt i ligevægten. Endogen bestemt tilgang af nye virksomheder introduceres via θ. Et omdømme kan afsættes på auktioner med lukkede bud, hvor vinderen betaler næsthøjeste pris 5 (sealed-bid second-price auction). Værdien af et omdømme karakteriseres ved det efterfølgende ф, og udgør nettoværdien af omdømmet for den, som byder næsthøjest i auktionen. Værdien af omdømmet for den kompetente virksomhed angives V K (ф) mens den angives som V I (ф) for den inkompetente. Har en inkompetent virksomhed med alternativomkostninger på 0 givet det næsthøjeste bud, er en kompetent virksomhed med alternativomkostning på d K villig til at købe omdømmet hvis V ( φ ) d + V ( φ ) K. K I 4 En Markov proces er en proces, hvor forventningen til fremtidige værdier kun afhænger af den aktuelle værdi - ikke hvordan denne er fremkommet. En kort definition: E t [X t+h I t ] = E t [X t+h X t ]. 5 Denne auktionstype sikrer, at deltagerne umiddelbart ikke har incitament til underspille deres egen betalingsvillighed. ebay benytter ligeledes en second-price auktionmodel via proxy-bud, men hvor buddet er offentligt.

13 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 12 Resultater Modellen viser, jf. proposition 1 i artiklen, at der - given en vis tilgang af nye kompetente virksomheder - findes et omkostningsniveau, der sikrer en Markov perfekt ligevægt. Her vælger kompetente virksomheder altid at producere høj kvalitet. Modsat kan det vises at kompetente virksomheder vil skifte til at producere lav kvalitet efter et givent tidsrum, hvis der ikke er tilstrækkeligt med kompetente virksomheder på markedet, og der ikke er ny tilgang af virksomheder. Sagt med andre ord, så bestemmes virksomhedernes incitament til at producere høj kvalitet af, hvor stor sandsynlighed forbrugerne har for at opleve den forventede kvalitet. Modsat vises det dog også, at hvis der kun er kompetente virksomheder på markedet, vil alle virksomhederne producere lav kvalitet. I ligevægten skal omkostningerne være lavere end forskellen i afkastet mellem at producere hhv. høj og lav kvalitet for at sikre at kompetente virksomheder producerer høj kvalitet. Er der mange kompetente virksomheder (ф 1) udlignes forskellen i afkastet. Ligeledes, introduceres der kun inkompetente virksomheder på markedet vil ligevægten bryde sammen når ф 0. Der vil således igen på langt sig udelukkende produceres lav kvalitet. Et dårligt omdømme vil typisk være attraktivt for en inkompetent virksomhed, mens en kompetent virksomhed vil anse det som værende for dyrt at opbygge et godt omdømme fra grunden. Modsat anses et godt omdømme som attraktivt for begge typer virksomheder, men en inkompetent virksomhed vil typisk være villig til at betale en højere pris end den kompetente virksomhed. Kompetente virksomheder vil som hovedregel købe omdømmer af middel værdi, hvor det på sigt er muligt at hæve omdømmets værdi gennem produktion af høj kvalitet. Gode omdømmer anses fra den kompetente virksomheds synsvinkel for risikable investeringer. Tilfældigheder kan resultere i at forbrugerne oplever ens høje kvalitet som dårlig, og omdømmet kan blive ødelagt. Endogen tilgang af virksomheder til markedet giver visse problemer med at identificere en entydig ligevægt. Forbrugernes opdateringsregel for forventningerne bestemmes delvist af samme forventning. Givet at de kompetente virksomheders omkostninger ikke er for høje, kan der dog fortsat identificeres en ligevægt, hvor der fortsat produceres høj kvalitet. Artiklen præsenterer tillige forskellige tilgange til håndtering af omdømme. Forskellige typer af offentliggørelser kan hjælpe virksomheden til troværdigt at afsløre sin strategi. Både kompetente virksomheder såvel som inkompetente virksomheder har interesse i at give indtryk af, at de vil producere høj kvalitet, uanset deres reelle hensigter.

14 13 OMDØMME I DIGITAL HANDEL Kvalitetsudmeldingen skal derfor være verificerbar ved fx at bære en klar omkostning: Remodelling facilities is one possibility, but publicly burning the money would serve as well, [Mailath/Samuelson, p. 443]. Konklusioner Det er ikke nødvendigvis en fordel at købe et godt omdømme. Der knytter sig en vis risiko til markedet, som sikrer, at kompetente virksomheder under de rigtige forudsætninger vælger at producere høj kvalitet. Kompetente virksomheder har komparativ fordel ved anskaffelse af gennemsnitligt omdømme, da de har muligheden for at forbedre dette ved at producere høj kvalitet. Inkompetente virksomheder opfører sig som opportunister og forsøger at udbytte gode omdømmer. Lave omkostninger er i sig selv ikke nødvendigvis nok til at sikre produktion af høj kvalitet, da gevinsten for den kompetente virksomhed skal sikres over tid. Der knytter sig usikkerhed til forbrugernes oplevede kvalitet, ligesom at diskonteringsfaktoren ikke som i modellen nødvendigvis er eksogent fastlagt. På et marked vil der findes der en kritisk masse af kompetente virksomheder, som sikrer, at der er incitament til at producere høj kvalitet. Forbrugernes forventning til at opleve god kvalitet er her tilstrækkelig. I det følgende afsnit undersøger vi nærmere, hvilke strategier Amazon.com og Barnesandnoble.com benyttede i deres kamp om markedet. Modellen vil senere blive perspektiveret i forhold til den konkrete problemstilling. Amazon.com og den virkelige verden Kamp om omdømme Når en nystartet e-virksomhed skal i gang med at udvikle en fornuftig strategi i opbyggelsen af omdømme, spiller der nye faktorer ind i forhold til et traditionelt marked. Forskellen beror blandt andet på, at omkostningerne for distribution af information på internettet er meget lavere end i et traditionelt varemarked samt at udvekslingen af information mellem de relevante parter foregår i et langt højere tempo. Hvis vi sammenholder dette med, at omkostningerne ved entry er lave, kan opbyggelse af omdømme kan foregå forholdsvis hurtigt [Rindova, p.5-6].

15 OMDØMME I DIGITAL HANDEL 14 Som et godt eksempel på, hvordan man hurtigt kan få opbygget et godt omdømme og virke tiltrækkende på potentiele kunder, er Amazon.com s initiale udviklingsstrategi. Economist udtrykte det på følgende måde: Companies around the world are studying it [Amazon.com] as perhaps the best model for tomorrow s successes in electronic commerce, [Economist IV]. Amazon.com var fra starten af helt bevidst om det centrale i at udvikle en solid udviklingsstrategi. En succesfuld udviklingsstrategi for en e-virksomhed kan deles flere områder. Vi vil belyse fire områder, hvor Amazon.com især fokuserede sine ressourcer, der alle fokuserer på at skabe et godt og solidt omdømme for virksomheden. Symbolværdi Den første omhandler, at virksomheden skal skabe en symbolværdi, som kunderne kan forbinde med virksomheden. Her er navnet initialt helt essentielt, idet det er det eneste billede en uvidende forbruger får af af virksomheden. Grundlæggeren af Amazon.com, Jeffrey Bezos var helt bevidst om dette. Deres pressemeddelelse viser det helt tydeligt: Amazon.com s name pays homage to the Amazon river. Just as the Amazon river is Earth s biggest river... Amazon.com is Earth s Biggest Bookstore, offering 14 times the number of titles carried by the largest physical book superstore., [Rindova, p.13]. Udtrykket Earth s biggest bookstore var ikke tilfældigt valgt af Amazon.com. Den konkurrent, som vi omtalte indledningsvis, der i størrelse og service var på niveau med Amazon.com, var den kendte fysisk repræsenterede boghandlerkæde Barnes & Noble. Den havde i 1970 erne netop markedsført sig som the world s biggest bookstore. Barnes & Noble lancerede dets internetboghandel Barnesandnoble.com i , og gik fra starten af ind i den hårde konkurrence med Amazon.com om forbrugernes gunst. Et af dets første træk var at anlægge sag mod Amazon.com for at mislede forbrugerne i deres markedsføring, idet de argumenterede, at Amazon.com ikke er en egentlig boghandel, men nærmere en (book broker), der udnyttede mulighederne på internettet til at generere salg af bøger til 6 Amazon.com var startet i 1995

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring. Kundeservice på nettet Kontaktcenter 2013 Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.dk/blogs Agenda Hvorfor er online service vigtigt?

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER 2012 World Class Sales Force World Class Sales Force igennem SalgsPOWER Hvorfor et Salgs Coahcing program? Der kan være mange bevæggrunde til at iværksætte et salgsprogram, men oftest lægges nedenstående

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

If I'd asked customers what they wanted, they would have said "a faster horse". Henry Ford

If I'd asked customers what they wanted, they would have said a faster horse. Henry Ford If I'd asked customers what they wanted, they would have said "a faster horse". Henry Ford Teknologi has?ghed Teknologi- penetra?on Forståelse af Forretnings- og domæne Fra produkt?l service Ny organisering

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere