kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SG (2001) D/ Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret samme dag, anmeldte de danske myndigheder initiativet vedrørende "Centerkontrakter for turisme" til Kommissionen efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3. De danske myndigheder fremsendte yderligere oplysninger i brev af 22. december 2000, der blev registreret samme dag. Ved brev af 9. februar 2001 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som de danske myndigheder fremsendte i brev af 21. februar DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN Formålet med initiativet Centerkontrakter for turisme" er at styrke udviklingen af turismen i Danmark. Turismesektoren er præget af en tæt interaktion mellem private virksomheder i en række brancher og den offentlige sektor, der er vanskelig at afgrænse, og hvor virksomhederne er involveret i turisme på forskellig vis. Formålet er at fremme den innovative udvikling af nye serviceydelser, metoder, samarbejdsformer osv. på turismeområdet. Hensigten med centerkontrakter er ligeledes at sikre, at der skabes ny viden i turismens vidensmiljøer (forskningsinstitutioner mv.), samt at denne viden udnyttes til kompetenceopbygning i turismens mange små og mellemstore virksomheder. En centerkontrakt for turisme er en bindende samarbejdsaftale mellem i) turismevirksomheder, turisterhvervets organisationer og eventuelt virksomheder inden for andre erhvervssektorer, ii) vidensmiljøer med et væsentligt offentligt engagement med turismefremme og -udvikling som forretningsområde samt iii) andre offentlige institutioner og myndigheder, der kan levere den nødvendige viden og Udenrigsminister Mogens LYKKETOFT Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien Telefon: central (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadresse: COMEUR Bruxelles.

2 kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Initiativet vil blive administreret i overensstemmelse med EF's rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling 1. Støttemodtagere og støtteform Interesserede parter, der falder ind under bestemte NACE-klassificeringer 2, kan foreslå centerkontrakter og søge om tilskud hos et særligt udvalg nedsat af Erhvervsministeriet. Udvalget behandler ansøgninger. Kun projekter, hvis resultater kan deles med virksomheder uden for kontrakten, og som derfor vil komme hele turistindustrien i Danmark til gode, er støtteberettigede. Projekter, der tager særlige samfundsmæssige hensyn vil typisk blive valgt. Der gives eksempler som udvikling af miljømæssig bæredygtig turisme, handicapvenlig turisme og udvikling af nye kulturturismetilbud. Der ydes kun tilskud til offentlige aktører. De deltagende private virksomheder skal selv dække de omkostninger, der er direkte knyttet til projektet, og deres eneste fordel er derfor en umiddelbar adgang til den viden, der skabes takket være tilskuddene. Resultaterne af centerkontrakten for turisme - herunder de finansielle overskud - tilhører parterne, således som defineret i samarbejdsaftalen. Det anslås, at en typisk centerkontrakt maksimalt vil modtage ca. 3 mio. DKK (ca EUR) i en periode på højst tre år. En typisk centerkontrakt vil omfatte 1-2 vidensmiljøer og virksomheder, hvilket betyder, at den direkte støtte i form af værdien af den viden, der tilgår de enkelte deltagende virksomheder, gennemsnitlig vil udgøre DKK (ca EUR). Da det er en betingelse, at den viden, der skabes, gøres tilgængelig for virksomheder mv. uden for kontrakten, vil det antal støttemodtagere, der direkte eller indirekte drager fordel af en centerkontrakt for turisme, blive i størrelsesordenen Støtteberettigede omkostninger De støtteberettigede omkostninger er omkostninger til personale, konsulenthonorar, konferenceudgifter, udgifter til møder og rejser, udgifter til trykning og offentliggørelse af dokumentationsmateriale og overheads til kontorer og administration. Kun de omkostninger, der vedrører projektet således som anført i tilsagnet om medfinansiering, er støtteberettigede, og kun de offentlige aktørers omkostninger. Omkostninger, der er afholdt og/eller betalt før starttidspunktet i tilsagnsskrivelsen, er ikke omfattet. 1 EFT C 45 af , s (hoteller), 55.2 (campingpladser), 55.3 (restaurationsvirksomhed), 60.2 (anden landtransport), 62.1 (ruteflyvning), 62.2 (charterflyvning, taxaflyvning), 63.2 (anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport), 63.3 (rejse- og turistbureauer), 70.3 (virksomhed i forbindelse med fast ejendom), 71.1 (biludlejning), 74.8 (anden forretningsservice i øvrigt), hovedgruppe 91 (organisationer og foreninger), 92.3 (anden forlystelsesvirksomhed), 92.5 (biblioteker, arkiver, museer, anden kulturel virksomhed). 2

3 Der gives ikke tilskud til anlægsinvesteringer, herunder køb af fast ejendom, markedsføring eller moms. Forskningsstadier og støtteintensiteter Bevillingsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det individuelle projekt kan karakteriseres som grundforskning, industriel forskning eller udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet. Støtteintensiteten vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed og kan andrage 100% for grundforskning, 50% for industriel forskning og 25% for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet (henholdsvis punkt 5.2, 5.3 og 5.5 i F&U-rammebestemmelserne). Ifølge de danske myndigheder kan et projekt klassificeres som grundforskning, hvis formålet ikke er kommercielt men snarere vedrører beskyttelse af den kulturelle og miljømæssige arv mod indflydelse fra turismen. Et industrielt forskningsprojekt kunne vedrøre udviklingen af de kriterier, som turismetilbud skal opfylde for at kunne betegnes som miljøvenlige. Endelig kunne et udviklingsprojekt på prækonkurrencestadiet indebære udvikling af et nyt pilotsystem til hotelreservation, hvis det ikke kan omdannes eller anvendes til kommerciel udnyttelse. Hvis støtten ydes til en centerkontrakt, hvori der kun deltager små og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med Fællesskabets definition, kan støtten forhøjes med ti procentpoint (punkt i rammebestemmelserne). Når projekterne udføres i et område, der er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kan støtten forhøjes med fem procentpoint (punkt i rammebestemmelserne). Endvidere kan støtten forhøjes med ti procentpoint, hvis det kan godtgøres, at projektet a) enten vedrører et reelt grænseoverskridende samarbejde, hvori mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater deltager, især som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling, b) projektet vedrører et reelt samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling, og c) projektet følges op af en bred offentliggørelse af resultaterne, udstedelse af patentlicenser eller ethvert andet tilstrækkeligt middel på samme betingelser som dem, der er fastsat for formidling af resultaterne af Fællesskabets aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (punkt i rammebestemmelserne). Den danske regering har forpligtet sig til at overholde reglerne for kumulering af støtte, også hvis en sådan kumulering involverer støtte med forskelligt sigte (EFT C 3 af 5. januar 1985) eller støtte med samme sigte i henhold til ordninger, som er vedtaget af samme enhed eller forskellige enheder (centrale, regionale og/eller lokale). I sidstnævnte tilfælde må den kumulerede støtte ikke overskride det højeste loft for de forskellige indførte ordninger. Tilskyndelsesvirkningen De danske myndigheder understreger, at initiativet er rettet mod små og mellemstore virksomheder, og at der derfor er tale om en tilskyndelsesvirkning. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en eller flere store virksomheder kan deltage i en centerkontrakt. For at sikre tilskyndelsesvirkningen i de tilfælde har de danske myndigheder forpligtet sig til at foretage en grundig undersøgelse af, om den omhandlede aktivitet kunne 3

4 have være gennemført uden offentlig støtte. De vil udarbejde årsrapporter, hvori det påvises, at tilskyndelsesvirkningen er opnået. Varighed Initiativet trådte i kraft allerede den 1. januar 2000 men har hidtil været administreret i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om de minimis-støtteordninger 3 og pr. 1. februar 2001 Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte 4. Anmeldelsen dækker perioden indtil den 31. december Budget Den offentlige støtte kan højst udgøre 50% af de samlede projektomkostninger. Der er afsat følgende beløb for : 2000: 20 mio. DKK (ca. 2,7 mio. EUR) 2001: 10 mio. DKK (ca. 1,3 mio. EUR) 2002: 10 mio. DKK (ca. 1,3 mio. EUR). Midlerne afsættes årligt på finansloven. 3. VURDERING 3.1 Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen har vurderet de anmeldte foranstaltninger på basis af EFtraktatens artikel 87, stk. 1. Det hedder i artikel 87, stk. 1, at "støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, [er] uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Tilskud til finansiering af F&U-projekter, der gennemføres under centerkontrakter for turisme, udgør statsmidler. Disse statsmidler kommer væsentligst virksomheder i turismesektoren til gode, selv om virksomheder i andre sektorer også kan deltage. Det er korrekt, at tilskuddene udbetales til de offentlige aktører, og at de private virksomheders omkostninger ikke er støtteberettigede. Initiativet indebærer imidlertid en fordel for de private virksomheder, da de får adgang til forskningsresultater, som de ikke fuldt ud har betalt for. Denne fordel gælder for både deltagende og ikke-deltagende private virksomheder. 3 EFT C 68 af , s EFT L 10 af , s

5 Det må antages, at en forbedring af turismetilbuddene i en medlemsstat har en tiltrækningsvirkning for konkurrerende tilbud både i tilstødende og i fjernere beliggende områder og lande. Der er derfor tale om en potentiel konkurrenceforvridning i medlemsstaternes turistindustri, og EF-traktatens artikel 87, stk. 1, finder anvendelse. 3.2 Støttens forenelighed med EF-traktatens artikel 87, stk. 3 For det første finder Kommissionen, at der kan udføres forskning og udvikling på turismeområdet. Turisme som studiefag omfatter alle aspekter af turisme, fra undersøgelser af turisters motiver og adfærd til driften af turistindustrien, turismens følger for naturlige og bebyggede områder samt de økonomiske følger af turismen. Turismefaget omfatter også planlægning og udformning af politikker for turisme og styring af de miljømæssige følger af turisme 5. Følgende er eksempler på de seneste publikationer på turismeområdet: Leisure, Tourism and Environment: Sustainability and Environmental Policies, 1999; Tourism, Heritage and Local Pride: cases from European walled towns, 1998; The sustainability of Ecotourism, 1997; Sustainable tourism: Towards a Methodology for Implementing the Concept, 1997; og Sustainable Tourism in Island and Small States: Volume II Case Studies, Eksempler på artikler offentliggjort i International Journal of Tourism Research Volume 3, Issue 2, er: Attitudes in the Danish tourism industry to the roles of business and government in the sustainable tourism ; Small Business small minded? Training attitudes and the needs of the tourism and hospitality sector ; Understanding urban tourism: London in the early 1990s ; University of Westminster Third Annual Tourism Forum: Optimising Tourism Impacts Implications for Planning and Management of Destinations ; og A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism. EU medfinansierer også forskning og udvikling på turismeområdet gennem strukturfondene og andre fællesskabsprogrammer 8. Kommissionen mener, at den støtte, som de danske myndigheder foreslår, kan fritages efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), med henvisning til EFrammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling af følgende grunde: 5 Netsted for University of the West of England. 6 Se netsted nævnt i fodnote 5 for bibliografi. 7 (indeholder oplysninger om forfattere). 8 5

6 De danske myndigheder har forpligtet sig til i hvert enkelt tilfælde og før ydelse af tilskud at vurdere, hvilket forskningsstadium projektet hører til, dvs. grundforskning, industriel forskning eller udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet, således som defineret i bilag I til F&Urammebestemmelserne. De støtteberettigede F&U-udgifter, således som anført af de danske myndigheder, er i overensstemmelse med bilag II i F&Urammebestemmelserne. De danske myndigheder har forpligtet sig til at overholde de maksimalt tilladte støtteintensiteter for hvert forskningsstadium, således som anført i punkt 5.2, 5.3 og 5.5 i rammebestemmelserne. Disse støtteintensiteter vil udelukkende blive udregnet på basis af de støtteberettigede omkostninger for de offentlige deltagere. Da fordelen for private deltagere i et forskningsprojekt udelukkende består i adgang til resultater, for hvilke de ikke har betalt alle omkostninger, vil den faktiske støtteintensitet for private deltagere være mærkbart lavere end de maksimalt tilladte støtteintensiteter ifølge F&U-rammebestemmelserne. Stigningerne i ovennævnte støtteintensiteter med ti procentpoint i forbindelse med projekter, hvori der kun deltager SMV, og med fem procentpoint, i forbindelse med projekter, der gennemføres i et område efter artikel 87, stk. 3, litra c), er forenelige med henholdsvis punkt og i rammebestemmelserne. Stigningen på ti procentpoint for projekter efter punkt i rammebestemmelserne er ligeledes acceptabel. Det skal bemærkes, at de forskellige mulige stigninger efter punkt ikke må kumuleres. Reglerne om kumulering af statsstøtte overholdes. De danske myndigheder har forpligtet sig til i årsrapporter om initiativets forløb at påvise, at al den ydede støtte var nødvendig som tilskyndelse og ikke udgjorde driftsstøtte. 4. KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet at betragte støtten som forenelig med EFtraktaten. 6

7 Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at hele brevet meddeles til tredjemand og offentliggøres på det autentiske sprog på Internet Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Registreringskontoret for statsstøtte Rue Joseph II/Jozef II Straat, 70 B-1049 Bruxelles/Brussel Fax nr Angiv venligst sagens navn og nummer på al korrespondance. Med venlig hilsen, På Kommissionens vegne Mario Monti Medlem af Kommissionen 7

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere