K O M M U N E P L A N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O M M U N E P L A N"

Transkript

1 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj 2013 kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering for udvidelse af Aalborg Lufthavn. Planen består af: - Redegørelse for tillæg Retningslinie Butikker ved trafikanlæg og lignende - Retningslinie 13.6 Aalborg Lufthavn - Bydelsbeskrivelse Lindholm - Kommuneplanramme 2.4.O2 Aalborg Lufthavn - Kommuneplanramme 2.4.H2 Hangarområdet - Kommuneplanramme 2.4.H3 Lervej Landingsbane - Aalborg Lufthavn. Andre planer Lokalplan Miljørapport - VVM og MV Bilag til Miljørapport - VVM og MV VVMtilladelse Sammen med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan , Aalborg Lufthavn med Redegørelse for bæredygtighed. Se mere om lokalplanen her. Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her. Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn. Ændringer af planen I forbindelse med offentlighedsfasen i perioden fra den 6. februar til den 3. april 2013, modtog kommunen 4 indsigelser/bemærkninger til de offentliggjorte planforslag. Indsigelserne er behandlet/vurderet i forbindelse med byrådets godkendelse af planen. Læs mere her. I forhold til forslag til kommuneplantillæg med Miljørapport - VVM og MV (januar 2013), er der, ud over redaktionelle justeringer og korrektioner, foretaget følgende ændringer: - Det er relevante steder tilføjet, at der mellem forligspartierne i Folketinget er indgået aftale om finansiering af banebetjening af Aalborg Lufthavn. - I rammeområde 2.4.O2, afsnittet om Byggemuligheder tilføjes, at hotel må opføres i max. 16 m s højde, idet tårne, kupler mv. må opføres i max. 20 m s højde. I overensstemmelse hermed, er ilustrationsskitsen til retningslinie 13.6 justeret. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsats som afsnit 24 i Miljørrapport - VVM og MV. Side 1 af

2 Kommuneplantillægget er baseret på analyser I forbindelse med kommuneplantillæg er der udarbejdet en Miljørapport - VVM og MV. Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet), miljøvurdering (efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer) samt en Natura 2000 konsekvensvurdering. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport og bilag tryk her. Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og en Miljøvurdering er. VVM-tilladelse Som følge af godkedendelsen af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering for en udvidelse af Aalborg Lufthavn, har Aalborg kommune samtidig meddelt en VVM-tilladelse til projektet. Se VVM-tilladelsen her. Klage Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail Klagen skal være modtaget senest den 3. juli Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis planerne og VVM-tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 5. december Side 2 af

3 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Vejledning tillæg Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde mellem politikere, borgere og en række organisationer og foreninger. Kommuneplanen består af en hovedstruktur og kommuneplanrammer. Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og bydele i Aalborg Kommune. Byrådets langsigtede politik fremgår af retningslinierne for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for økonomisk prioritering mellem forskellige kommunale opgaver. Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes. Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen. Både hovedstrukturen og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan, med andre ord, ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Hvornår laves der kommuneplantillæg? De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et forslag til kommuneplantillæg er mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad gennem offentlighedsproceduren. Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis der er tale om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større offentlighedsprocedure. Kommunen skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden. Fristen for at afgive ideer mv. er mindst 8 uger. Yderligere skal kommunen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg. Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger. Forslaget til kommuneplantillæg Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages tillægget endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de Side 3 af

4 ejendomme, der er omfattet af tillægget. Om miljøvurdering (MV) Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i form af en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven (LBK nr af om Miljøvurdering af planer og programmer). Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse. Klagen fremsendes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan & Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Om vurdering af virkning på miljøet (VVM) Forud for etablering af visse enkeltanlæg, som kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der vedtages et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, dvs. en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM). Dette fremgår af planlovens 11 g (LBK nr af om planlægning) med senere ændringer og VVM-bekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af om Vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet). Det endelige kommmuneplantillæg Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger: Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Klagevejledning Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Klagen fremsendes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan & Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagegebyret opkræves efterfølgende af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klagemuligheder, klageberettigede og gebyrer mv. findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen Side 4 af

5 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Redegørelse for tillæg for Aalborg Lufhavn med VVM, MV og habitatkonsekvensvurdering Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan Retningslinie 13.6 Aalborg Lufthavn Kommuneplantillægget vedrører ændringer af retningslinie 13.6 vedr. Aalborg Lufthavn. Ændringerne af retningslinien er foretaget som følge af kravet om VVM-pligt for udvidelsen af Aalborg Lufthavn. Ændringen vedrører en udvidelse af kapaciteten på Aalborg Lufthavn, herunder en forbedring af faciliteterne i lufthavnen. Det gælder såvel teminalbygning, standpladser, parkeringsfaciliteter, hangar(er) og flyværksted(er). Desuden er støjkonsekvenszonen omkring lufthavnen og flyvestationen ændret, som følge af, at der er lavet nye støjberegninger i forbindelse med VVM-redegørelsen (Miljørapport - VVM og MV). Af den eksisterende retningslinie 13.6, fremgår desuden, at af hensyn til flyvesikkerheden, bør alle ansøgninger om anlæg af kunstige søer inden for en zone på 10 km fra tærsklen af start- og landingsbanerne på flyvestation Aalborg fremsendes til høring hos Statens luftfartsvæsen. Dette forhold fastholdes, med redaktionelle rettelser, herunder at ansøgninger sendes til høring hos Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste, inden tilladelse gives. Retningslinie Butikker ved trafikanlæg og lignende Kommuneplantillægget skal desuden sikre, at der er overensstemmelse mellem de ønskede udvidelser og kommuneplanens bestemmelser vedrørende butikker. Af kommuneplanens retningslinie Butikker ved trafikanlæg og lignende, fremgår bl.a. at der i tilknytning til lufthavne, kan etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Butikkerne skal underordnes områdets primære servicefunktion, og den maksimale butiksstørrelse pr. butik må være 250 m 2. Side 5 af

6 Lufthavnen ønsker at indrette et Tax Free butiksområde som et samlet indkøbsareal på ca. 600 m 2 med fælles betalingskasse. Herfra bliver der salg af produkter, som typisk efterspørges i en lufthavn (vin, spiritus, cigaretter, parfume, bøger, blade etc.). Da der ikke sker en opdeling af salgsarealet i mindre butikker på max. 250 m 2, er det i strid med kommuneplanens retningslinie Der er derfor lavet en tilføjelse til retningslinien, som gælder specielt for butiksområdet i lufthavnsterminalen. Retningslinien udelukker ikke, at der i lufthavnen også kan etableres selvstændige butikker på max. 250 m 2. Bydelsbeskrivelse og kommuneplanrammer Den ønskede udvidelse af lufthavnsområdet berører kommuneplanens rammeområder 2.4.O2, 2.4.H2 og 2.4.H3. Udvidelsen er første etape i en større helhedsplan for erhvervsområdet ved lufthavnen. Helhedsplanen er indarbejdet i bydelsbeskrivelsen for Lindholm. De berørte rammeområder er udvidet som vist på nedenstående kort. Gældende og nye udvidede kommuneplanrammer for lufthavnsområdet Planforslagets baggrund Aalborg Lufthavn er Danmarks tredje største lufthavn og har med ruten Aalborg - København den største indenrigsrute. Samtidig tilbydes charter- og udenrigstrafik til en lang række udenlandske destinationer som fx London, Barcelona, Oslo, Istanbul og Gran Canaria. Lufthavnen er under konstant udvikling. Antallet af flyafgange og destinationer forventes at stige, og man regner med, at lufthavnen inden for relativ kort tidshorisont årligt vil betjene over 2 mio. passagerer, svarende til en stigning i flyoperationer på ca. 40%. Lufthavnen bestræber sig hele tiden på at være i front med hensyn til sikkerhed, kundebetjening og service. Med de forventede stigninger i flyoperationer er der derfor behov for udvidelsesmuligheder, som gør det muligt løbende at udbygge og forbedre faciliteterne i lufthavnen. Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn. Aalborg Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, MV-vurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering, at gøre det muligt for Aalborg Lufthavn, at udvide flyoperationerne fra ca i 2011 til ca i 2020 og passagerantallet fra ca. 1,4 mio. til ca. 2,1 mio pr. år i samme periode. Udvidelsen i flyoperationer betyder, at der er behov for tilpasning af dele af lufthavnens faciliteter. Der planlægges som følge heraf en udvidelse af terminalbygningen med ca. 200 m mod nord og ca. 90 Side 6 af

7 m mod syd, etablering af 4 nye standpladser for fly til i alt 12 standpladser, udvidelse af parkeringsfaciliteter med op til ca flere pladser (totalt ca ) samt etablering af flyhangar(er) og værksted(er). Alle delprojekter er placeret i forbindelse med den eksisterende lufthavn. De nye tiltag er der redegjort for i Miljøvurdering, VVM og MV for en udvidelse af Aalborg Lufthavn, tryk her for rapport, og bilag tryk her. Start- og landingsbanernes kapacitet er tilstrækkelige til at håndtere den forventede stigning i flyoperationer og der vil således ikke være behov for en udvidelse af disse, herunder rullebaner og lignende anlæg. På lang sigt er der planer om at skabe en såkaldt "lufthavnsby", hvor en række lufthavnsrelaterede funktioner kan indrettes. Kommuneplanen i dag Planstrategi Norddanmarks vækstdynamo - for Aalborg kommune, sætter fokus på Vækstaksen, som strækker sig fra Aalborg Lufthavn i nordvest til Aalborg Havn i sydøst. Planstrategien fremhæver, at det er vigtigt, i forhold til infrastruktur og arbejdspladser, at lufthavnens positive udvikling fortsætter og kan forstærkes. Af den eksisterende retningslinie 13.6 fremgår, at Aalborg Lufthavn skal sikres udbygningsmuligheder, herunder tilhørende faciliteter. Hele Aalborg Lufthavn ligger indenfor kystnærhedszonen. Langt hovedparten af lufthavnsarealet ligger indenfor område B (planlagt område), mens mindre arealer ligger indenfor område A og C, jf. kommuneplanens retningslinier , og Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet visualiseringer af udvidelsen af Aalborg Lufthavn. Disse fremgår af VVM-redegørelsen. Udvidelsen af lufthavnen sker alene indenfor område B, der er udlagt til lufthavnsformål. De nye aktiviteter, der omfatter udvidelse af terminalbygningen, standpladser, etablering af parkeringshuse, autoværksted og flyhangar vil ske i relativ nærhed til de eksisterende funktioner, der alle ligger centralt omkring terminalbygningen. Byrådets mål er at beskytte kystlandskabet mod unødvendig bebyggelse og samtidig forbedre offentlighedens adgang til kysten. Side 7 af

8 Den yderste kyststrækning til Limfjorden ud for Aalborg Lufthavn er udpeget som særligt værdifuldt landskab, jf. kommuneplanens retningslinie Udpegningen har baggrund i det sammenhængende kystlandskab, der udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Udvidelsen af Aalborg Lufthavn er begrænset til den umiddelbare nærhed til den eksisterende lufthavn, og drejet væk fra det omgivende mere åbne landskab ud mod Limfjorden og vil derfor stort set ikke være synlig, bare på kort afstand. Det særlige værdifulde landskab ligger i en afstand af ca meter fra lufthavnen, og vil derfor ikke direkte blive berørt af udvidelsen af lufthavnen. Der er i kommuneplanen udpeget en Grøn Blå struktur som indeholder vigtige landskaber og naturområder i Aalborg Kommune, jf. kommuneplanens retningslinie Grundlaget er et net af kiler, landskabsbånd og forbindelser, der kobler de overordnede landskabstræk, naturperler og karaktergivende naturområder i en sammenhængende struktur af rekreative og økologiske forbindelser. Lufthavnen berører ikke den Grøn-Blå struktur direkte, men lufthavnsområdet grænser flere steder op mod kilen. Udbygningen af Aalborg lufthavn påvirker dog ikke målet med den Grøn Blå struktur. Dele af det undersøgte område ved Aalborg Lufthavn er udpeget som økologisk forbindelse, jf. retningslinie , som skal tjene som spredningskorridorer for dyr og planter, og forbinde naturområder. Som følge af at et 3-område (overdrev) på ca. 11 ha ønskes benyttet som parkerings- og erhvervsareal, skal der etableres et erstatningsareal i tilknytning til anden natur. Fjernelsen af overdrevet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Dispensationen forventes imødekommet, da udvidelsen af lufthavnen vurderes at være af samfundsmæssig betydning. Side 8 af

9 I området hvor lufthavnen er, og udvides, er der ingen geologiske interesser, jf. kommuneplanens retningslinie Eventuelle arkæologiske forundersøgelser vil blive afklaret med Aalborg Historiske Museum inden anlægsarbejderne igangsættes. Aalborg Lufthavns støjkonsekvenszone grænser op til et større uforstyrret landskab jf. kommuneplanens retningslinien , men det vurderes at være uden betydning. I henhold til kommuneplanens retningslinie , må stærkt og markant lysudsendelse i form af dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lignende ikke etableres i det åbne land. Aalborg lufthavn, herunder terminalbygningen med indgang og forplads, start- og landingsbane og parkeringspladser grænser til det åbne land, men ikke til højt prioriterede landskaber eller natur- og kulturmiljøer. Lyskilderne vurderes ikke, at medføre nogle nævneværdige gener for boliger eller dyreliv. Der er i kommuneplanen udlagt støjkonsekvenszoner om lufthavnen for at sikre, at der ikke etableres ny anvendelse til boliger, rekreative arealer mv. indenfor støjbelastede områder. Overordnede bindinger Af den Regionale udviklingsplan (Region Nordjylland 2012), fremgår det, at det er vigtigt, at regionen har en veludviklet infrastruktur, for at skabe vækst og erhvervsudvikling. I den sammenhæng peges der på Aalborg Lufthavns betydning og potentiale for erhvervslivet i hele Nordjylland samt vigtigheden af, at flyruter medvirker til at sikre Nordjyders deltagelse i globaliseringen. Det er vigtigt for mobiliteten og den samlede rejsetid, at gode adgangsveje sikrer en let transport til og fra lufthavnen. Uden en lufthavn ville erhvervs- og konferenceturisme, vidensvirksomheder og Aalborg Universitet ikke kunne spille den rolle, de gør i dag. Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn. Ca meter vest for terminalbygningen ligger nærmeste Natura 2000-område nr. 15 for Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000-området dækker selve Limfjorden og en bræmme langs kysten. De marine områder består af centrale dele af Limfjorden og rummer store forekomster af flere af de marine naturtyper. Området er også på internationalt plan vigtigt for en række ynglende og rastende fuglearter herunder især flere andefugle. Med udvidelsen af Aalborg Lufthavn er det vurderet, at der samlet set ikke vil forekomme skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 15. Det er endvidere vurderet, at arter på habitatdirektivets bilag IV og deres økologiske funktionalitet ikke påvirkes med den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn. Banedanmark og Aalborg Lufthavn har undersøgt mulighederne for at betjene lufthavnen med bane. Den mest sandsynlige løsning er en stikbane, der fører fra Lindholm Station via en bro over Lindholm Å, under Thistedvej og videre til Lufthavnsvej, som banen løber parallelt med frem til det planlagte hotel, hvor stationen placeres. Etablering af banen vil medføre en væsentlig forbedring af den kollektive transport til og fra lufthavnen. I trafikaftalen indgået mellem forligspartierne i Folketinget, blev der i marts 2013 afsat midler til etablering af bane til Lufthavnen. Grundvandsressourcen er fastlagt i Landsplandirektivet og i Forslag til Statens vandplan, og er klassificeret i 3 kategorier. Området hvor Side 9 af

10 hele lufthavnsarealet ligger, er udpeget som øvrige områder dvs. uden drikkevandsinteresser. Miljøvurdering Udvidelsen af Aalborg lufthavn er omfattet af VVMbekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr af 15. december Udvidelsen omfatter en række delprojektet omfattet af bilag 2, pkt. 14 vedr. ændringer eller udvidelser af anlæg opført på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendte. Flyvepladser er anført på bekendtgørelsens bilag 1, punkt 7a, Nyanlæg af lufthavne med start- og landingsbaner på mindst 2,1 km, bilag 2, punkt 2c, Anlæg af flyvepladser samt punkt 11a, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og anlæg af parkeringspladser. Aalborg Lufthavn. Aalborg kommune har derfor gennemført en VVM-screening, og på denne baggrund besluttet, at udvidelsen af Aalborg Lufthavn er omfattet af reglerne om udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Administrationen af Natura 2000-områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. I forhold til dette projekt er det vurderet, at en påvirkning er mulig i forhold til det nærliggende Natura 2000-område, hvorfor der i VVM-redegørelsen er indarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering (Miljørapport - VVM og MV). Der er ligeledes krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" af 22. oktober Denne miljøvurdering er ligeledes indeholdt i Miljørapporten med VVM og MV for en udvidelse af Aalborg Lufthavn. I forbindelse med den endelige godkendelse af kommuenplantillægget er der udarbjedet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsat som afsnit 24 i "Udvidelse af Aalborg Lufthavn - Miljørapport - VVM og MV". Se rapporten her Side 10 af

11 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Butikker ved trafikanlæg og lignende Butikker ved trafikanlæg, forlystelser og lignende kan placeres udenfor de afgrænsede områder til butiksformål. Den maksimale butiksstørrelse for butikker ved trafikanlæg, forlystelser og lignende er fastsat til 250 m². Lufthavnens Tax Free område i lufthavnsterminalen er en undtagelse. Her er der mulighed for at etablere et samlet butiksområde på 600 m². Bebyggelsens udformning og placering skal tilpasses den omgivende arkitektur. Støj, parkering og adgangsforhold skal afklares. Bemærkninger til retningslinien I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner og lignende kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Butikken skal underordnes områdets primære servicefunktion. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om Side 11 af

12 beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens 5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens 5t, stk. 2) Side 12 af

13 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer 13.6 Aalborg Lufthavn Inden for området udlagt til Aalborg Lufthavn, jf. nedenstående illustration, kan der ske en udvidelse af kapaciteten og forbedring af faciliteterne til lufthavnen. Det gælder såvel terminalbygning, standpladser, parkeringsfaciliteter, hangar(er) og flyværksted(er). Udbygningen skal ske inden for rammerne af den tilhørende Miljørapport - VVM og MV. Det er en forudsætning for udbygningen: - at de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne, herunder støj fra flytrafikken, holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten - VVM og MV. Kunstige søer Af hensyn til flyvesikkerheden sendes alle ansøgninger om anlæg af kunstige søer, oprensning af søer, genopretning af vådområder m.v. inden for en zone på 10 km fra tærsklen af start- og landingsbanerne til høring hos Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste, inden tilladelse gives. Bemærkninger til retningslinien Side 13 af

14 Retningslinen for udvidelse af Aalborg Lufthavn er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering, for en udvidelse af Aalborg Lufthavn. Illustrationen viser udbygning af lufthavnen på kort sigt (rødlige bygninger)og på lang sigt (gullige bygninger). Funktionerne koncentreres omkring lufthavnsterminalen. Der etableres store områder til parkering (herunder P- huse). Ved Lufthavnsvej kan opføres hotel og der reserveres areal til jernbanestationen. Langs Lervej er der mulighed for erhvervsbebyggelse. Inden for sikkerhedsområdet - omkring flyenes manøvreareal - kan der på sigt indrettes et større erhvervsområde med lufthavnsrelaterede virksomheder og funktioner. Eksempelvis hangarer, værksteder, pakkepostfirmaer og lagerhaller. Udvidelsen indebærer, at Aalborg Lufthavn kan udvide flyoperationerne fra ca i 2011 til ca i 2020 og at passagerantallet forøges fra ca. 1,4 mio. til ca. 2,1 mio. pr. år i samme periode. Terminalbygningen udvides med ca. 200 m mod nord og ca. 90 m mod syd, der etableres 4 nye standpladser for fly til ialt 12 standpladser, parkeringskapaciteten udvides med op til ca flere pladser (totalt ca ), og der etableres flyhangar(er) og værksted(er) i forbindelse med den eksisterende lufthavn. Til anlæg af parkeringspladser og arealer til erhvervsformål, forventes fjernet et ca. 11 ha stort overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Fjernelsen forudsætter dispensation og etablering af et erstatningsareal mindst 1,5 gange større end det eksisterende 3-areal. Støjkonsekvensområde Med hensyn til planlægning i forhold til flystøj, henvises til kommuneplanens retningslinie 13.3 om støj. Kunstige søer Forsvarsministeriet har oplyst, at deres praksis for det pågældende område inden for en radius af 10 km vurderes ud fra følgende: 1. Område med en radius af 3 km fra tærsklerne af start- og landingsbanerne: I dette område vil startende og landende fly være i en meget lav højde, hvorfor der ikke kan accepteres etablering af søer. Dette er begrundet i, at risikoen for at skabe træk mellem Limfjorden og en nyanlagt sø vil være meget stor, og således vil risikoen for sammenstød mellem fugle og fly være forøget væsentligt. 2. Område med en radius fra 3 km og op til 6,5 km fra tærsklerne af start og landingsbanerne: I dette område vil der kunne etableres søer med et vandspejl på op til 300 m². Det skal dog Side 14 af

15 bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er en vis tiltrækningskraft for fugle, der anvender de eksisterende søer i området som yngle-, raste- og fourageringspladser. Træk mellem disse søer indbyrdes og Limfjorden udgør allerede en risiko for flyvesikkerheden. Tiltrækningen af trækkende fugle til et område/en sø øges, jo flere søer der er placeret i det pågældende nærområde. Yderligere anlæg af søer vil derfor blive konkret vurderet i forhold til blandt andet søens ønskede placering generelt, udflyvningszonerne samt placeringen i forhold til eksisterende søer i området. 3. Området med en radius fra 6,5 km og op til 10 km fra tærsklerne af start- og landingsbanerne: Efter en konkret vurdering af hver ansøgning vil der kunne accepteres etablering af søer med et vandspejl på op til m². Emnet er alene udarbejdet med henblik på området nord for Limfjorden, da det vurderes, at anlæg af søer og vandhuller syd for Limfjorden som udgangspunkt ikke i væsentlig grad forøger risikoen for sammenstød mellem fly og fugle i forhold til Flyvestation Aalborg Side 15 af

16 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Lindholm Side 16 af

17 Mål og perspektiver Lindholm er Nørresundbys "vestby" og fremtræder som en grøn og frodig bydel, hvor man oplever en tæt tilknytning til fjorden og Lindholm Å. Der lægges vægt på at sikre og udbygge bydelens rekreative kvaliteter og skabe god tilgængelighed fra byen. Lindholm har også en anden fremtrædende rolle - den trafikale - på grund af lufthavnen og Thistedvej, der er en af de mest benyttede indfaldsveje til Midtby-området. En eventuel vestlig 3. Limfjordsforbindelse vil yderligere styrke Lindholms trafikale tilgængelighed. Hertil kommer, at der i marts 2013 blev indgået en trafikaftale mellem forligspartierne i Folketinget, som betyder, at der etableres jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn. Det er hensigten, at Lindholm fremover skal have en central position for erhvervslokalisering. Efterspurgte kvaliteter som udsigt, natur, synlighed, tilgængelighed og byliv skal således indtænkes i planlægningen af de eksisterende erhvervsområder i Lindholm. Naturkvaliteterne og Aalborg Lufthavn spiller en central rolle for Lindholms udviklingsmuligheder. Byudvikling og byomdannelse Erhverv Erhvervsområdet ved Aalborg lufthavn giver mulighed for lufthavnsrelaterede virksomheder. Rammeområde 2.4.H2 Hangarområdet og Rammeområde 2.4.H3 Lervej ligger i umiddelbar tilknytning til lufthavnsterminalen. Begge rammer er udvidet, for at kunne rumme en ønsket udvidelse og forbedring af faciliteterne i tilknytning til lufthavnen, så der kan skabes et dynamisk lufthavnsmiljø. Udvidelsen er første etape i en større helhedsplan for erhvervsområdet ved lufthavnen. Helhedsplanen kan ses på nedenstående kort. En del af erhvervsarealet langs Anders Mørchs Vej er under omdannelse til boliger. Rummelighed i alt (skønnet) Boliger boliger + enkelte spredte byggemuligheder Erhverv ca. 20 ha Helhedsplan for lufthavnsområdet Boliger Området øst for Voerbjergvej har ændret status fra erhvervsområde Side 17 af

18 til boligformål, med mulighed for også at indrette visse former for lettere erhverv og service mv. Der kan hermed skabes et attraktivt bykvarter til erstatning af det noget nedslidte erhvervsområde. Naturkvaliteterne samt beliggenheden i fht. lufthavnsområdet og det overordnede vejnet skal danne basis for en yderligere udvikling af erhvervslivet i Lindholm. Udtjente erhvervsarealer i byområdet kan overgå til andre anvendelser, der naturligt kan indpasses i omgivelserne. Bydelens struktur Landskabet domineres af bakkedraget ved Lindholm Høje, der udgør den midterste af de tre bakketoppe på den nord-sydgående kridtbanke. Fra Lindholm Høje falder terrænet kraftigt i vestlig retning mod fjorden, hvor de flade strandenge tegner landskabets profil. Det betyder også, at der fra højene er en unik udsigt over fjorden, byområdet og de militære arealer mod nord. Områderne er omfattet af en udsigtsfredning. Mellem det bakkede og flade landskab kiler Thistedvej, jernbanen, Lindholmsvej og Lindholm Å sig ind som dominerende træk i bybilledet. Ikke mindst Thistedvej og banen har været strukturerende for bebyggelse og sammenhænge i bydelen. Lindholms byprofil set fra fjordparken mod syd. I forhold til fremtidig byudvikling vægtes en sikring og udbygning af de grønne sammenhænge langs fjorden, Lindholm Å og i form af en grøn ring om storbyen. Det gennemgående terrænfald fra Lindholm Høje mod fjorden skal respekteres og gerne understreges. De grønne strukturer skal bevares og forstærkes, hvor brud og krydsningspunkter på de eksisterende forløb gennem bydelen fordrer det. Thistedvej trækker et synligt, trafikalt spor gennem Lindholm. Bebyggelsens karakter Boligbebyggelsen Den oprindelige landsbybebyggelse, Gl. Lindholm, lå langs Lindholmsvej på strækningen mellem den nuværende Bakkevej og Anders Mørchs Vej. I dag findes der kun få levn fra landsbyen, idet sidste århundredes byvækst mod vest efterhånden opslugte de gamle landbrugsejendomme og den tilhørende jord. Det samme mønster ses langs Thistedvej, hvor der i takt med byens industrialisering skød en lav forstadsbebyggelse op med små huse og små forhaver. Den forstadsagtige karakter slipper imidlertid taget ved jernbaneoverskæringen, hvor bebyggelsen får en højere og tættere fremtoning i retning af Midtbyen. Endelig er der eksempler på den oprindelige landevejsbebyggelse i den sydlige ende af Lindholmsvej. Enkelte herskabelige villaer vidner om, at man allerede på et tidligt tidspunkt havde haft øje for områdets udsigtskvaliteter. Typisk parcelhus i Lindholm. Boligforeningsbebyggelsen på Kjeldsens Allé danner en helt særlig Side 18 af

19 helhed med bevaringsværdig karakter. De røde boligblokke opført i 1950'erne og -60'erne er meget karakteristiske for Lindholm. Bebyggelserne synes placeret i nøje overensstemmelse med terræn- og udsigtskvaliteter. Arkitekturen er stilren med en høj tagkonstruktion og en fast vinduesrytme. Materialerne er ensartede: Røde teglsten, røde vingetegl og hvide vinduer. Dog har nyere moderniseringstiltag i nogen omfang forstyrret udtrykket. De grønne opholdsarealer er rigelige og har samme åbne og ensartede fremtoning med græsplæne og enkelte træog buskbeplantninger. Der savnes imidlertid flere intime opholdsmuligheder, fx ved etablering af mere og tættere beplantning. Erhvervsbebyggelsen Erhvervsbebyggelse i det tætte byområde er ofte indpasset i baghuse eller som nyere tilbygninger til den gamle landsby- eller landevejsbebyggelse. Bebyggelsen i de egentlige erhvervsområder og i lufthavnsområdet er derimod kendetegnet ved store volumener med en kasseagtig arkitektur. I de nyere erhvervsområder har man også ønsket at "præsentere" sig. Det ses fx ved, at bebyggelsen er disponeret med grønne forarealer og administrationsbygning ved hovedadgangsvejen og med bagvedliggende produktions- og lagerhaller. Der lægges vægt på en fortsat æstetisk opstramning af det visuelle udtryk af bygninger, skilte, forarealer, parkeringsarealer mv. i erhvervsområderne. Villa "Skrænten" er et fornemt eksempel på den gamle landevejsbebyggelse. Boligblokke i rødsten er en karakteristisk del af bebyggelsen i Lindholm. Bevaringsværdige bygninger Den fredede Lindholm Kirke, Seminariet for Håndværk & Design, Gl. Lindholm Skoles ældste bygninger samt Raschgaarden og Pibemagerhuset er eksempler på bevaringsværdige bygninger i Lindholm. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden Aalborg Kommunes tilladelse, se Bilag I. De røde boligblokke skal fortsat være et særligt karakteristika for Lindholm. Erhvervsområderne skal opgraderes gennem krav til områdernes funktionalitet, indretning og visuelle udtryk. Bevaringsværdige bygninger og strukturer skal sikres. Erhvervsbebyggelse på Voerbjergvej. Bevaringsværdigt længehus i "Urtehaven". Landskabet / De grønne områder Lindholm Fjordpark skal sikres og udbygges som et stykke offentligt tilgængeligt fjordnatur. Der lægges også vægt på at skabe en flot, grøn indsejling til Nørresundby. Kolonihaveområderne Åblink og Voerbjerglund er naboer, men er fysisk adskilt af Lindholm Å. På sigt bør der skabes bedre fysisk sammenhæng mellem de to områder ved etablering af flere å- krydsninger. Der bør også sikres offentlige stiforbindelser gennem områderne, som en del af det overordnede rekreative stinet. Side 19 af

20 Lindholm Idrætsforenings gamle baneanlæg, der ligger på Åvej tæt ved fjorden, bruges stadig til idrætsformål, men berøres af arealreservationen til en 3. Limfjordsforbindelse i Lindholmlinien. Når arealreservationen ophæves, åbnes der op for nye planperspektiver i området. Lindholm Camping ligger i tæt tilknytning til et naturområde med helt særlige kvaliteter, bl.a. i form af et sø- og vandløbssystem opstået ved lergravning. Af samme årsag ønskes området sikret som naturområde, hvor til offentligheden har gode adgangsforhold. Fra området bør endvidere sikres gode stiforbindelser til Lindholm Fjordpark. Principperne i den grønne struktur. En del af området ved Lindholm Camping rummer naturkvaliteter af helt unik karakter. Lindholm Fjordpark. Lindholm Fjordpark skal bevares og udbygges. På sigt skal der skabes offentlig adgang til området ved Lindholm Camping pga. de helt særlige natur- eller landskabsmæssige kvaliteter her. Den fremtidige planlægning skal sikre bydelens grønne strukturer, bl.a. med gode, synlige stier samt beplantning der understreger de rekreative strukturer. Kolonihave i Åblink. Trafikken Lindholm berøres af arealreservationen til en eventuel vestlig 3. Limfjordsforbindelse. Lindholmlinien har i en årrække været sikret som en arealreservation i kommuneplanrammerne, med der af følgende bindinger på udviklingsmulighederne for de berørte områder. Med etableringen af nærbanestationen i Lindholm har banetrafikken fået en helt ny betydning for bydelen, dels som et nyt kollektivt trafiktilbud, dels som et nyt omdrejningspunkt for bymiljøet - i form af et centermiljø omkring stationen. Der skal sikres god tilgængelighed til stationsområdet for cyklister og gående. Den kommende banebetjening af Aalborg Lufthavn får stor betydning for flypassagerer. Mange af Lindholms vejforløb karakteriseres ved flotte, karaktergivende træer og beplantninger. Det er en stor kvalitet, der bør sikres fremover. Side 20 af

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere