Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen"

Transkript

1 Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

2 2

3 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg ISBN: Fremstilling og ekspedition: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 671 Esbjerg V Telefon: Telefax: Website: Produktion: Grafisk Trykcenter AS, Esbjerg 3

4 FORORD Dokumentationen af dansk offshoreindustris historie og udvikling er et fast element i Fiskeriog Søfartsmuseets arbejde såvel som i et flerårigt forskningsprojekt Strukturer under forandring - Det maritime Vestjylland efter 196, der under ledelse af undertegnede udføres ved Center for Maritim og Regional Historie, som drives på fifty/fifty-basis af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet Esbjerg. Vort hidtidige arbejde har lidt under mangelen på statistiske oversigter over offshoreaktiviteternes afledte effekter i Danmark målt på virksomheder, arbejdspladser og omsætning. Nær-værende projekt har til formål at tilvejebringe et sådant materiale, som ikke blot vil komme museets fremtidige forskning på feltet til gode, men også kunne udnyttes i såvel erhvervsmæssige analyser som politisk planarbejde i relation til offshoresektoren. Projektets udgangspunkt er en indledende identifikation og registrering, som museet foretog i 1999 af knap 3 offshorerelaterede virksomheder, der var aktive i Ribe Amt i perioden fra omkring 198 til udgangen af På denne baggrund gennemførtes nærværende undersøgelse i to adskilte projektfaser i tidsrummet fra juli 2 til december 21, hvor undersøgelsens delresultater forelå i sammenskrevet stand. I forløbet er de oprindelige registre over off-shorerelaterede virksomheder i amtet blevet suppleret og justeret via leverandørlister fra Amerada Hess, Mærsk Olie og Gas AS samt Statoil - de tre eneste fuldt opererende operatørselskaber på dansk Nordsøsokkel i En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt 254 offshorerelaterede virksomheder gav en umiddelbar svarprocent på 76, hvilket må beteg-nes som særdeles tilfredsstillende, idet tilsvarende undersøgelser i udlandet er gennemført med svarprocenter på blot 3. Projektgruppen skal her benytte lejligheden til at takke offshorebranchen for den udviste store interesse for - og hjælp med - undersøgelsen, som udover det i nærværende publikation præsenterede via opfølgende kontakter til samtlige 254 virksomheder - og uddybende interviews og nærmere studier af enkelte af disse - har bibragt meget materiale og mange informationer, der senere vil finde anvendelse i museale og forskningsmæssige sammenhænge. Undersøgelsens to projektfaser er gennemført med økonomisk støtte fra De Frie Erhvervs Investeringsfond, Esbjerg Erhvervscenter, Esbjerg Kommune, Ribe Amt, Ribe Amts Museumsråd og Statens Museumsnævn, som hermed takkes for velvillig opbakning. På projektgruppens vegne Morten Hahn-Pedersen museumsdirektør 4

5 INDHOLD Resumé 7 Undersøgelsens hovedkonklusioner 1 Indledning Undersøgelsens formål og materialegrundlag 2 Baggrund Opbygningen af de danske Nordsøfelter 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi 3 Esbjerg - baseby for dansk offshore Udviklingen af Esbjerg som baseby 3.2 Basehavn - årene Olieboom - årene Konsolidering og vækst - årene Offshoresektorens effekt på befolkningsudvikling og ledighed 4 Offshoreaktiviteternes afledte effekt i Ribe Amt Investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 4.2 Operatørernes leverandører i Danmark og udlandet 1999/2 4.3 Karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt 1999/2 4.4 Offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt 1999/2 5 Offshoresektorens fremtid Reserveopgørelser og prognoser for dansk kulbrinteproduktion 5.2 Offshoresektorens fremtid i Ribe Amt 6 Afslutning Sammenfatning 7 Noter 71 8 Litteratur og kilder 79 9 Bilag Nøgletal: 9.1 Dansk olie- og gasproduktion Investeringer i efterforskning, feltudbygning og feltdrift Offshoretrafik på Esbjerg Lufthavn Offshoretrafik på Esbjerg Havn Offshorerelaterede virksomheder og beskæftigelse i Ribe Amt Spørgeskema 5

6 Databeregning af besvarelser på spørgeskema 9.7 Generel beskrivelse af offshorevirksomhederne 9.8 Er virksomheden grundlagt i Esbjerg? 9.9 Er virksomhden grundlagt med henblik på offshore? 9.1 Er virksomheden filial i en koncern? 9.11 Tilbyder virksomheden andet end offshoreprodukter? 9.l2 Har virksomheden offshoreleverancer til udlandet? 9.13 Virksomhedens antal ansatte i offshoredel? 9.14 Havde virksomheden vækst i offshorebeskæftigelsen ? 9.15 Har virksomheden flytteplaner? 9.16 Alfabetisk oversigt over virksomheder i undersøgelsen 1 Projektgruppen 16 6

7 RESUMÉ Undersøgelsens hovedkonklusioner På kun knap fire årtier har efterforskning og indvinding af olie og gas fra Nordsøen udviklet sig til en industri af stor økonomisk og samfundsmæssig betydning for Danmark. Udviklingen tog fart i 198'erne og accelererede i 199'erne. Ved årtusindskiftet fandtes på den danske del af Nordsøen et samlet produktionssystem omfattende i alt 16 felter, og med 17,7 mio tons olie samt godt 7 mia normalkubikmeter gas udgjorde produktionen det dobbelte af Danmarks forbrug af sådanne råstoffer. Den danske kulbrinteproduktion har gennem årene ikke blot tilført statskassen godt 45 mia kroner i skatter og afgifter, men i de senere år også haft stor positiv effekt på nationens betalings- og handelsbalancer. Sidst - men ikke mindst - har den ny industri skabt arbejdspladser og omsætning i dansk erhvervsliv. Med basebyen Esbjerg er Ribe Amt den danske region, hvor offshoresektoren er mest tydelig. Esbjergs udvikling som baseby falder i tre faser med hver deres karakteristika: C C C hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn hvor Esbjerg oplevede et olieboom, en egentlig offshoresektor etableredes i byen og en begyndende kompetencedannelse gik i gang hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes til en egentlig kompetenceklynge af virksomheder Det ligger uden for enhver tvivl, at A.P. Møller og ikke mindst Mærsk Olie og Gas AS har været drivkraften i opbygningen af dansk offshorekompetence. I Esbjerg skete de største ryk i interaktionen mellem sidstnævnte selskab og lokale virksomheder - først i forbindelse med det store olieboom i 198'erne, men stærkest da Mærsk Olie og Gas AS i 1991 flyttede selskabets ingeniørafdeling til byen som led i de store satsninger på udbygning med et nyt teknologisk koncept baseret på vandrette boringer, vandinjektion og satellitplatforme i 199'erne. 93% af Ribe Amts offshorerelaterede virksomheder ligger i Esbjerg, der ved årtusindskiftet talte godt 2 virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad kom fra Nordsøolien. Siden 1979 er antallet af beskæftigede i amtets offshorerelaterede virksomheder blevet mere end tidoblet fra minimum godt 2 til godt 2.8 fuldtidsbeskæftigede. Inklusive ansatte hos operatører og underleverandører bidrager offshoren ved årtusindskiftet med minimum godt 3.5 fuldtidsstillinger i Ribe Amt, og væksten i offshoresektoren kan med sikkerhed siges at have mere end kompenseret for de stillinger, der i løbet af 198'erne og 199'erne er gået tabt i området via fiskeriets strukturomlægninger. I 1999/2 udgjorde den offshoreafledte omsætning i Ribe Amt minimum 4,6 mia kroner på årsbasis - ca. det dobbelte af den totale omsætning i amtets turismesektor på samme tidspunkt. Alt tyder på, at man endnu har toppunktet på kulbrinteproduktionen fra den danske Nordsø til gode, og det er ikke urealistisk at forvente fortsat jævn vækst i offshorebranchen i de nærmest kommende år. Nordsøens kulbrinter er en udtømmelig ressource, men foreløbig synes det dog at vare i al fald endnu en generation, før den danske kulbrinteproduktion må ophøre. Set ud fra offshoresektorens betydning i Ribe Amt og Esbjerg Kommune vil det - mens tiderne på Nord-søen endnu er gode - dog være klogt at iværksætte initiativer omkring branchens fremtid på den anden side af den sidste Nordsøolie. 7

8 1 INDLEDNING 1.1 Undersøgelsens formål og materialegrundlag Siden Esbjerg i 1966 blev basehavn for olie- og gasefterforskningen i den danske del af Nordsøen, har offshoreindustrien sat sig markante spor i Ribe Amt. På Esbjerg Havn har en stadig trafik af forsyningsskibe til og fra felterne på Nordsøen samt lejlighedsvise oplæg af borerigge for reparation eller ombygning gjort offshoren særlig synlig. Det samme er tilfældet i Esbjerg Lufthavn, hvis heliport er base for daglige helikopterflyvninger med personel mellem Nordsø-felterne og Esbjerg. Offshoren har også haft effekt for regionens erhvervsliv gennem tilkomsten af en række filialer af store danske og udenlandske offshoreselskaber, ligesom der lokalt er opstået en lang række virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad relaterer sig til offshoreaktiviteterne på Nordsøen. I Esbjerg er alle enige om, at offshoresektoren betyder meget for by og egn, men når det kommer til spørgsmålet om, hvad denne relativt nye industri så har bibragt byen af arbejdspladser og omsætning, bliver svarene hurtigt usikre og yderst varierede i deres bedømmelser. Hovedformålet med nærværende undersøgelse er at dokumentere offshoresektorens udvikling og betydning i Esbjerg Kommune og Ribe Amt fra den første spæde start i midten af 196'erne og frem til årtusindskiftet og i denne sammenhæng søge opbygget et så solidt talmateriale som muligt. Undersøgelsen falder i fire hoveddele, hvor følgende spørgsmål søges belyst: 1. Til en indledning klarlægges hovedlinjerne i opbygningen af den danske kulbrinteproduktion på Nordsøen og den samfundsøkonomiske værdi, som denne produktion har tilført nationen, søges kort afklaret. Hovedelementerne i denne udvikling vil være de fleste bekendt, og skal derfor her blot resumeres som baggrund for den øvrige fremstilling. 2. Dernæst rettes undersøgelsens fokus mod Esbjergs udvikling som baseby fra starten i 1966 og frem til årtusindskiftet. Udviklingen søges opdelt i hovedfaser med hver deres karakteristika. For hver fase belyses omfanget af offshoreafledte aktiviteter på Esbjerg Havn og i Esbjerg Lufthavn samt i Esbjerg-områdets erhvervsliv, og den beskæftigelsesmæssige effekt heraf søges klarlagt. Endvidere søges afklaret, hvornår hvilke dele af områdets erhvervs- og uddannelsesliv blev engageret i offshorerelateret virksomhed, og endelig undersøges det, hvornår og i hvilket omfang udefrakommende firmaer og selskaber nedsatte sig i Esbjerg-området for at få del i oliekronerne. Et gennemgående tema i fremstillingen er spørgsmålet om, hvornår det lokale erhvervslivs udvikling frem mod dets nuværende status som kompetenceklynge i relation til offshoreindustrien for alvor blev sat i gang - og hvad der katalyserede denne proces. Afslutningsvis undersøges, hvorvidt den lokale offshoresektors vækst gennem de sidste to årtier har sat sig spor i konjunkturbetonede faktorer som befolkningsudvikling og ledighedstal. 3. I undersøgelsens tredie hoveddel ses nærmere på offshorens afledte effekt i Ribe Amt ved årtusindskiftet. På baggrund af en oversigt over investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 belyses den geografiske fordeling af operatørernes leverandører i udlandet, Danmark og mere specifikt Ribe Amt, og der kastes endvidere lys over den faktiske 8

9 omsætningsfordeling. På denne basis gives en kort karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt - og endelig vurderes offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt ved årtusindskiftet med henseende til omsætning og beskæftigelse. 4. I undersøgelsens fjerde og sidste hoveddel vurderes den danske offshoresektors fremtid set i forhold til Energistyrelsens reserveopgørelser og prognoser for fremtidig dansk kulbrinteproduktion. På baggrund af denne gennemgang samt opsamling af nærværende undersøgelses hoveddel 2 og 3 forsøges afslutningsvis en vurdering af mulighederne for offshoresektoren i Ribe Amt på såvel kort som langt sigt. Undersøgelsens mange spørgsmål kan kun til en vis grad besvares via den eksisterende litteratur og statistik på området. I Morten Hahn-Pedersens bog A.P. Møller og den danske olie (København 1997) trækkes hovedlinjerne i dansk offshores udvikling op gennem fortællingen om dette selskabs væsentlige indsats og betydning på det danske offshoremarked. Opbygningen af de danske Nordsøfel-ter følges tæt, og bogen beskriver også hovedlinjerne i den teknologiudvikling, som har fundet sted under jagten på olie- og gasforekomsterne i den danske undergrund. Tilsvarende beskri-ver Mogens Rüdigers DONG og energien (København 1998) dette statslige distributionsselskabs udvikling og entré på offshoremarkedet. Ingen af de nævnte bøger gør imidlertid særlig meget ud af spørgsmålet om, hvorledes de respektive selskabers aktiviteter og investeringer på Nordsøen kom til at påvirke den region af Danmark, der blev base for kulbrinteeventyret. I såvel Storbritannien som Norge er der med arbejder som f.eks. Alex Kemp s North Sea Oil and the Aberdeen Economy in Retrospect (konferencepaper fra Nordsøhistorikerkonferencen i Hull, august 1999, p.t. under udgivelse på Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag) og Odd Einar Olsen & Jan Einar Reiersen (red.): Svart gull på alles fat? - Oljevirksomhetens regionale fordeling (Oslo 1991) forlængst sat fokus på offshorebranchens afledte effekter på enkelte regioner, og de nævnte arbejder rummer megen god inspiration, når man skal give sig i kast med undersøgelser af tilsvarende karakter. For Danmarks vedkommende foreligger kun få publikationer, som specifikt belyser offshoreindustriens betydning i en enkelt region. De vigtigste er Villy Søgaard og Inge Sofie Sørensens Offshoreaktiviteter på Nordsøen og basebyen Esbjerg (Århus 1983) og Lindy Tanvigs Esbjerg - en olieby i Danmark (Esbjerg 1983), men som det fremgår af udgivelsesårene, ligger disse undersøgelser på et tidspunkt i forløbet, hvor offshoresektoren først for alvor var ved at komme i gang. Inge Sofie Sørensen har siden publiceret artiklen Energiproduktion fra Nordsøen (Geografisk Orientering 1992, Nr. 4, p. 42ff), og også Lindy Tanvig har senere skrevet om offshoren i artiklerne Olie, gas og havn (Morten Hahn- Pedersen (red.): Esbjerg Havn , Esbjerg 1993, p. 153ff ) samt Danish Offshore Labour Recruitment and the Offshore Impact on Esbjerg (Lars U. Scholl & John Edwards (ed.): The North Sea - Resources and Sea Way - Proceedings of the North Sea History Conference, Aberdeen 1993, Aberdeen 1996, p. 274ff.), men ingen af disse artikler bringer dog væsentligt nyt, idet de primært er baserede på forfatternes undersøgelsesresultater fra første halvdel af 198'erne. Ud over disse arbejder findes offshorens betydning i Esbjerg omtalt i mere oversigtsbetonede publikationer som Morten Hahn-Pedersen (red.): Esbjerg Havn (Esbjerg 1993), Verner Bruhn og Poul Holm: Havneby og storkommune (Esbjergs historie 3 - redigeret af I. Stoumann, P.S. Meyer og J. Dieckmann Rasmussen, Esbjerg 1998), Johs. Bredmose 9

10 Simonsen: Havn og skibe - Esbjerg (Esbjerg 21) samt Morten Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse - 5 generationer ved Vadehavet ( Esbjerg 21). Grundet manglen på nyere detailstudier på området, kan værker som de nævnte naturligvis kun beskrive de absolutte hovedlinjer i Esbjergs udvikling som offshoreby. I virkeligheden foreligger kun et sådant detailstudie, nemlig Morten Hahn-Pedersen: En aktør i Danmarks olieby - historien om Henning Kruse og EOS (Sjæk len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1999, Esbjerg 2, p. 91ff.), der beskriver, hvorledes Henning Kruse - en af Esbjergs væsentligste aktører på offshoremarkedet - i årene fra 198 og frem til 1999 har opbygget en serie virksomheder i relation til denne branche. En af årsagerne til den relativt beskedne litteratur på området kan være den udtalte mangel på statistik, som kan anslå nogle hovedlinjer for udviklingen. Mens man i udlandet på flere punkter tidligt er begyndt at føre detaljerede statistikker i relation til offshoreindustrien og dens afledte effekter, har man i Danmark statistisk alene interesseret sig for faktorer som investeringer, produktion, skatter, afgifter og royalties i forbindelse olie- og gasproduktionen. Disse statistikker offentliggøres årligt af Energistyrelsen i publikationen Danmarks olie- og gasproduktion, som tillige indeholder reserveopgørelser, produktionsprognoser og talrige andre nyttige informationer - men absolut intet om de mere afledte effekter af kulbrinteproduktionen i henseende til f.eks antallet af involverede virksomheder og heraf skabte arbejdspladser. Esbjerg Lufthavn og Esbjerg Havn har siden henholdsvis 1977 og 1982 ført statistikker over den offshorerelaterede trafik på disse to knudepunkter i forbindelsen mellem land og Nordsøfelterne, så på disse punkter var det i forbindelse med denne undersøgelse relativt let at danne sig et overblik over i al fald en del af offshorens afledte effekt i området. Hovedproblemet var at finde en metode til at få sat tal på områdets virksomheder, arbejdspladser og omsætning i relation til offshoren. I nærværende projekt tog man i udgangspunktet fat på Esbjerg Offshore Contacts - en art branchevejviser udgivet årligt siden ud fra en tanke om, at man ad denne vej kunne skabe et register over relevante virksomheder. Denne kilde blev desuden suppleret med vejvisere, telefonbøger samt diverse avismateriale fra Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv på området. Via dette materiale nåede man op på et samlet register omfattende 296 virksomheder, der i løbet af 198'erne og 199'erne havde reklameret med offshoreydelser. Det kunne i denne sammenhæng konstateres, at omkring 8 af disse virksomheder ikke længere eksisterede. Spørgsmålet var imidlertid, om en offshorerelateret annonce nu også var ensbetydende med, at virksomheden bag annoncen reelt var leverandør til branchen. For en række virksomheder kunne det ved sammenligning med f.eks. avisarkivet hurtigt konstateres, at det var tilfældet, men langt fra alle virksomheder fandtes i arkivet og i de tilfælde, hvor virksomheden heller ikke (længere) fandtes i virkelighedens verden, kunne man ikke længere blot ringe op og spørge. Hertil kom spørgsmålet om, hvorvidt man på denne vis nu også fik fat på alle de virksomheder, der havde en omsætning i forhold til offshore. Hvis undersøgelsen skulle være valid i vurderingen af den offshoreafledte virksomhedsdannelse, beskæftigelse og omsætning var ikke blot de åbenbare offshorevirksomheder relevante, men også det lille vaskeri, hotellet og hvad man ellers kunne komme i tanke om. Vi måtte derfor også spørge operatørerne, om de ville oplyse, hvem de rent faktisk brugte som leverandører af diverse produkter og ydelser. Det stod i sammenhængen hurtigt klart, at man via henvendelser til de tre fuldt opererende operatører på den danske del af Nordsøen i 1999/2 - Mærsk Olie og Gas AS, Amerada 1

11 Hess og Statoil - ville dække minimum 9% af markedet. Alle de nævnte operatører svarede beredvilligt på vor henvendelse og udleverede leverandørlister for 12 måneder i perioden 1999/2. Listerne indeholdt navne og adresser på de leverandørvirksomheder, som i løbet af perioden havde haft en årsomsætning på 5. kr. eller mere med den enkelte operatør. Mens listerne fra Amerada Hess og Mærsk Olie og Gas AS omfattede samtlige leverandører i såvel Danmark som udland, indeholdt Statoils liste alene oplysninger vedrørende selskabets danske leverandører. Samlet blev resultatet af henvendelserne en oversigt på internationalt plan over omkring 1. leverandørvirksomheder til hovedoperatørerne på den danske Nordsø. Af disse virksomheder kunne i alt 173 umiddelbart placeres i Ribe Amt. Ved frasortering af navnene fra leverandørlisterne rummede vort oprindelige register navne og adresser på yderligere 81 tilsyneladende offshorerelaterede virksomheder i Ribe Amt. Disse virksomheder blev også indlemmet i det videre arbejde ud fra en betragtning om, at de enten kunne være faldet under bagatelgrænsen på minimum 5. kroner i årsomsætning med hver enkelt operatør eller have leveret til andre operatører i ind- eller udland. I alt var der altså nu navne og adresser på 254 virksomheder i Ribe Amt, som enten var eller via annoncering etc. forsøgte at blive leverandører til offshorebranchen. I et enkelt tilfælde indeholdt leverandørlisten den pågældende operatørs faktuelle omsætning med hver enkelt leverandør, men det sagde i sig selv ikke noget om disse virksomheders samlede offshorerelaterede omsætning. Næste etape gik derfor ud på at få nærmere oplysninger om hver enkelt virksomhed. I de offentlige registre kan man kun se, hvor mange ansatte og hvor stor en omsætning en given virksomhed har i alt, men ikke hvor stor en del af beskæftigelsen eller omsætningen, som har med offshoreleverancer at gøre. Registrene tager desuden udgangspunkt i de juridiske virksomheder, og det fremgår derfor ikke altid, hvilken del af virksomheden der er lokaliseret i Ribe Amt. Der var kun en vej, og den bestod i direkte kontakt med hver enkelt virksomhed. Som kontaktmetode blev valgt spørgeskemaformen, og det i Bilag 9.6 viste spørgeskema blev efterfølgende udarbejdet. Spørgeskemaet fylder to A4-sider og indeholder forholdsvis få spørgsmål om selve virksomheden, dens omsætning og antal ansatte i perioden (1). Spørgeskemaet var bevidst lavet kort og enkelt, så man herved forhåbentlig kunne opnå en høj svarprocent. I vinteren 2/1 blev spørgeskemaerne udsendt til virksomhederne, og inden for den fastsatte tidsgrænse var ikke mindre end 76% af skemaerne kommet retur i besvaret tilstand. De virksomheder, som ikke havde svaret på de udsendte spørgeskemaer - eller som havde udfyldt dem mangelfuldt - blev alle kontaktet pr. telefon eller via personlig henvendelse. Der har således været kontakt til samtlige 254 virksomheder, og enkelte virksomheder er efterfølgende yderligere blevet kontaktet med henblik på uddybende interviews eller aflevering af materiale til senere opbygning af en række case studies af udvalgte enkeltvirksomheder. På baggrund heraf må nærværende undersøgelses spørgeskemadel karakteriseres som en totalundersøgelse snarere end en stikprøve. Undersøgelsens 254 virksomheder endte med at blive 215 offshorerelaterede virksomheder. Enkelte af virksomhederne fra det oprindelige register kunne frasorteres, fordi det viste sig, at de trods annonceinitiativerne ikke var blevet leverandører til offshorebranchen, selv om de gerne ville. I andre tilfælde dækkede forskellige firmanavne over samme virksomhed, og desuden var der enkelte udenlandske virksomheder, som viste sig kun at have proformaadresser i Ribe Amt. Joint venture-selskaber er heller ikke medtaget som 11

12 selvstændige virksomheder, kun de firmaer som indgår i aftalen. Undersøgelsens virksomhedsbegreb bygger på det, der i den nye lov om Det Centrale Virksomhedsregister kaldes produktionsenheder, og som tager udgangspunkt i virksomhedens faktiske lokalisering og ikke dens juridiske tilhørsforhold. Det skal understreges, at de i undersøgelsen opgivne tal for omfanget af offshorerelaterede virksomheder, beskæftigelse og hermed forbunden omsætning må opfattes som minimumstal. Der er primært tre årsager hertil. For det første afslørede undersøgelsens oprindelige register omkring 8 potentielle ikke længere eksisterende offshorevirksomheder, hvorom det ikke har været muligt at indhente nærmere oplysninger. For det andet er undersøgelsens materialegrundlag, som allerede nævnt, baseret på leverandørlister fra dansk offshores tre hovedoperatører, som ganske vist dækker minimum 9% af markedet, men ikke det hele. Trods inddragelsen af de 81 virksomheder fra undersøgelsens oprindelige register kan der være overset nogle, som er faldet under bagatelgrænsen eller som alene har leveret til andre operatører, til primærleverandører eller til udlandet. For det tredie opererer nærværende undersøgelses beregninger af den afledte effekt alene med omsætningen fra operatørled over primær- til underleverandørled, men inddrager ikke de offshorebeskæftigedes privatforbrug eller tilsva-rende afledte omsætningsmæssige effekter på andre sektorer af aktiviteterne på Nordsøen. Afslutningsvis skal bemærkes, at nærværende undersøgelse er baseret på konfidentielle oplysninger afgivet til projektgruppen af såvel operatører som de enkelte leverandørvirksomheder. Af denne årsag er det i samråd med de involverede parter valgt at holde de i forbindelse med undersøgelsen etablerede arkiver lukket for offentlig adgang i en periode på 25 år frem til 226. Materialet vedrørende enkeltvirksomheder vil imidlertid frem til 226 kunne anvendes af Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie i det omfang, der fore-ligger særlig aftale herom mellem institutionen og den enkelte virksomhed. 12

13 13

14 2 BAGGRUND 2.1 Opbygningen af de danske Nordsøfelter Grundlaget for udviklingen af en dansk offshoreindustri går tilbage til begyndelsen af 196'erne. Den 8. juli 1962 fik skibsreder A.P. Møller af den danske stat eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Til varetagelse af det praktiske arbejde i forbindelse hermed etableredes samme år Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et arbejdsfællesskab, der efter en række udskiftninger i partnerkredsen i dag består af A.P. Møller, Shell og Texaco. I 1962 stiftede A.P. Møller også Dansk Boreselskab A/S, som - udover at skulle varetage A.P. Møllers interesser i DUC - oprindelig var tiltænkt en rolle som bindeled mellem DUC og de danske myndigheder. Imidlertid overtog Dansk Boreselskab A/S gradvist operatøropgaver og udviklede sig under navnet Mærsk Olie og Gas AS AS til et egentligt olieselskab, som siden 1986 blandt andet har stået som eneoperatør for DUC s Nordsøaktiviteter. DUC s efterforskningsaktivitet startede på land, hvor man efter en række forundersøgelser indledte den første efterforskningsboring i efteråret Frem til 1985 gennemførte DUC i alt 19 landbaserede efterforskningsboringer, der alle endte med negativt resultat i form af tørre borehuller. DUC s søværts undersøgelser i den danske del af Nordsøen faldt derimod anderledes positivt ud. Allerede den første offshore efterforskningsboring resulterede i 1966 i fundet af det senere Kraka-felt. Inden udgangen af 1971 havde DUC gjort yderligere fund på den danske Nordsøsokkel - heriblandt de senere Dan-, Gorm-, Roar- og Tyra-felter. Perspektiverne for et dansk olieeventyr i Nordsøen var begyndt at tegne sig, og den 4. juli 1972 igang-satte DUC produktionen fra Dan-feltet - DUC s og Danmarks første producerende oliefelt. På grund af den lave permeabilitet eller gennemtrængelighed i de olieførende kridtlag levede Dan-feltets produktion imidlertid slet ikke op til forventningerne. Trods omfattende udbygninger i fik DUC først for alvor styr på dette problem efter, at Mærsk Olie og Gas AS i 198'ernes anden halvdel havde introduceret nye metoder i kampen for at fralokke de tætte kridtreservoirer deres indhold af kulbrinter. Vanskelighederne med Dan-feltets kridtreservoirer var dog ikke A.P. Møllers eneste udfordringer i disse år. Eneretsbevillingen til efterforskning og indvinding af kulbrinter fra Danmarks undergrund var allerede i begyndelsen af 197'erne blevet et stridsemne mellem A.P. Møller og den danske regering - og oliekriserne medførte en øget politisk fokusering på dansk forsyningssikkerhed og energiproduktion, som yderligere skærpede koncessionsstriden. I to tempi beskar regeringen i de såkaldte og 1981-aftaler med virkning fra 1986 A.P. Møllers koncessionsområde til blot 2% af det oprindelige areal. Aftalerne bevirkede også, at staten via anlæg af statslige rørledninger fik kontrol over de producerede kulbrinter, hvortil der endvidere blev indført statslig forkøbsret. Endelig introducerede aftalerne skærpede regler for kulbrinteefterforskningen i Danmarks undergrund, der som konsekvens af beskæringen af A.P. Møllers koncessionsområde fra 1984 også blev tilgængelig for andre aktører. Selv om andre olieselskaber og konsortier nu fandt vej til den danske Nordsøsokkel, var DUC fortsat den eneste producent af danske kulbrinter. De indvindingsteknologiske vanskeligheder på Dan-feltet krævede store ressourcer, hvilket bevirkede, at DUC først i 1981 fik startet sit andet oliefelt, Gorm, mens det første gasfelt, Tyra, som konsekvens af en gassalgsaftale mellem DUC og DONG fra 1979 blev sat i drift i Med Dan-, Gorm- og Tyra-felterne havde DUC fået opbygget hovedcentrene i det produktionssystem, som konsortiet i dag har på 14

15 Nordsøen. Gennem årene er de tre centre løbende blevet udbygget, ligesom de alle har fået tilkoblet mindre satellitfelter, der via rørledninger er forbundet med centerplatformenes behandlingsanlæg. Inklusive satellitter råder DUC i 21 over i alt 13 producerende olie- og gasfelter på den danske del af Nordsøen, ligesom DUC sidder på 5% af Lulita-feltet, som man sammen med en række andre selskaber satte i drift i I takt med produktionssystemets udbygning er produktionen øget markant. Fra 1973 (Dan-feltets første fulde driftår) til 2 er DUC s årsproduktion af olie steget fra 134. tons til knap 14 millioner tons, mens det årlige gassalg fra 1985 (Tyra-feltets første fulde driftår) til 2 er vokset fra godt 1 milliard til knap 6,5 milliarder nomalkubikmeter gas. Tabel 2.1a De danske Nordsø-felter, status 2 Feltnavn Operatør Fundet år I drift år Dan MOG Gorm MOG Skjold MOG Tyra MOG Rolf MOG Dagmar MOG Kraka MOG Regnar MOG Valdemar MOG 1977/ Roar MOG Svend MOG 1975/ Harald MOG 198/ Lulita MOG Siri Statoil Syd Arne Amerada Halfdan MOG Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 61ff. Anvendte forkortelser: MOG = Mærsk Olie og Gas AS, Amerada = Amerada Hess Aps, Statoil = Statoil Efterforskning og Produktion A/S. Frem til færdiggørelsen af den store Dan F-udbygning i 1987 skyldtes produktionsstigningen primært udbygningernes omfang, idet den forventede indvindingsgrad af forekomsterne endnu på dette tidspunkt lå på beskedne 7% af den tilstedeværende olie i felterne. Da produktionsstigningen primært skyldtes kostbare, kvantitative udbygninger, var produktionsprisen pr. enhed relativt høj. Under oliekrisernes høje internationale oliepriser var der dog en rimelig margin at operere på, men billedet ændrede sig drastisk, da verdensmarkedsprisen på olie i foråret 1986 foretog et voldsomt dyk. For at få en økonomisk rentabel produktion måtte DUC s indvinding effektiviseres. Vandrette, opsprækkede brønde, vandinjektion, satellitudbygning med lavprisplatforme og maksimal udnyttelse af eksisterende platforme blev kerneelementer i den trinvise udbygningsstrategi, som i 1986 blev udtænkt og siden effektivt fulgt op af DUC s operatør Mærsk Olie og Gas AS. Alene i tiåret fra 1986 til 1996 opnåede DUC via denne konceptændring en faktor 3 forøgelse af produktionen, nedsættelse af produktionsomkostningerne pr. enhed med en trediedel og en gennemsnitlig 15

16 øgning af den forventede indvindingsgrad af olie og kondensat fra 7% til 17% af de tilstedeværende reserver. Udviklingen er siden fortsat, og på en række af DUC s danske Nordsøfelter opererer man i dag med indvindingsgrader på 3% eller mere (1). Siden 1991 har produktionen af olie og gas fra dansk Nordsøsokkel oversteget Danmarks forbrug af sådanne råstoffer, og i år 2 nærmede selvforsyningsgraden sig 2% på basis af en samlet årsproduktion på godt 17,7 mio tons olie og godt 7,1 mia normalkubikmeter gas fra den danske del af Nordsøen. Tabel 2.1b Selskaberne bag de producerende felter på den danske Nordsø, status 2 DUC-felterne Lulita-feltet Siri-feltet Syd Arne-feltet A.P. Møller A.P. Møller Statoil Amerada Hess Shell Shell Enterprise Oil DONG Texaco Texaco DONG Denerco Statoil Phillips Danoil DONG Denerco Denerco LD Energi Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p.61ff. Hovedparten af denne udvikling skyldes DUC og operatøren Mærsk Olie og Gas AS, som frem til 1998 var alene om den danske kulbrinteproduktion. I 1998 spredtes ejerskabet til produktionen ud over DUC-selskaberne, idet man dette år med Mærsk Olie og Gas AS som operatør startede produktion fra Lulita-feltet, hvor også Statoil, DONG, Denerco og LD Energi havde interesser. Endelig i 1999 blev kredsen af producerende operatører på den danske Nordsø øget med yderligere to, idet konsortier med Amerada Hess og Statoil som de respektive operatører dette år igangsatte produktion fra henholdsvis Syd Arne-feltet og Sirifeltet (2). 16

17 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi Den samlede værdi af den danske kulbrinteproduktion i år 2 skønnes af Energistyrelsen at udgøre cirka 32,9 mia kroner (3). I 2 blev produktionen fordelt mellem de deltagende selskaber efter de procentsatser, som er opgjort i tabel 2.2a. Fordelingen kan samtidig bruges som en tilnærmelsesvis indikation af de enkelte selskabers andel af den samlede produktionsværdi. For de involverede selskaber handler det naturligvis om at skaffe sig en fornuftig indtjening og forrentning af den investerede kapital. De tre partnere i DUC er de selskaber, som i længst tid har været engageret i efterforskning og indvinding af kulbrinter fra den danske del af Nordsøen. Samlet har DUC haft overskud på dette engagement siden 1988, og i 1996 kunne overskuddet efter skatter og afgifter opgøres til omkring 12 mia kroner set på baggrund af investeringer, som målt i årets priser løb op i cirka 95 mia kroner (4). Tabel 2.2a Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen år 2 Selskab Procentandel Shell 35,7 A.P. Møller 3,2 Texaco 11,6 Amerada Hess 6,9 DONG 6,3 Statoil 4,2 Enterprise Oil Denmark Ltd 2, Denerco Oil A/S 1,6 Phillips Petroleum Int. Corp. DK 1,3 Danoil Exploration A/S,2 LD Energi A/S,1 Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 15ff. Ser man på samtlige rettighedshaveres totale omkostninger til efterforskning, feltudbygning og drift i perioden fra 1963 og frem til 2, når man et beløb, der i 2-priser udgør godt 143 mia kroner. Alene i 1999 udgjorde investeringerne omkring 6,3 mia kroner, og Energistyrelsens skøn for år 2 lyder på et nogenlunde tilsvarende beløb. Der er altså tale om meget betydelige investeringer, der for en stor dels vedkommende lægges i Danmark og på denne vis kommer såvel dansk erhvervsliv som den danske stat til gode. For den danske samfundsøkonomi er olie- og gasaktiviteterne på Nordsøen af umådelig værdi. Siden 1995 har den danske handelsbalance for olie og gas været positiv, og i 2 satte overskuddet rekord med ikke mindre end 5,3 mia. kroner. Kulbrinteproduktionen har også en positiv effekt på den danske betalingsbalance over for udlandet, idet en del af produktionen eksporteres, mens den del, der forbruges i Danmark, fortrænger en ellers nødvendig energiimport. Afhængigt af beregningernes basering på scenarier med henholdsvis lave eller høje prisforløb skønnes effekten på betalingsbalancens løbende poster alene i 21 at ligge mellem henholdsvis mia kroner og 16-2 mia kroner. Hertil kommer statens direkte indtægter ved olie- og gasindvindingen. I perioden fra den 17

18 danske kulbrinteproduktions start i 1972 og frem til 2 er den danske statskasse således blevet tilført ikke mindre end 45,1 mia kroner fordelt på kulbrinteskat (,9 mia kr.), rørledningsafgift (6,6 mia kr.), produktionsafgift (14 mia kr.) og selskabsskat (23,6 mia kr.) (5). Mens man - som det fremgår af ovenstående - i dansk statistik har rimelig oversigt over kulbrinteproduktion, investeringer, skatter og afgifter samt effekt på handels- og betalingsbalancer, så kniber det betydelig mere, når talen falder på den afledte effekt af disse Nordsø-aktiviteter målt i forhold til antallet af offshorerelaterede virksomheder og arbejdspladser samt den omsætning, der genereres gennem denne virksomhed. Over for dette spørgsmål står man statistisk set på bar bund. Set i såvel et politisk som erhvervsmæssigt planperspektiv er en sådan mangel på statistisk indsigt lidet hensigtsmæssig - ikke mindst i en region som Ribe Amt, hvor offshoreaktiviteterne i løbet af de seneste årtier har sat sig særdeles synlige spor i regionens største by, Esbjerg. 18

19 19

20 3 ESBJERG - BASEBY FOR DANSK OFFSHORE 3.1 Udviklingen af Esbjerg som baseby Da DUC i 1966 stod over for at skulle indlede efterforskningsboringer på Nordsøen, fik man brug for en landbase for operationerne offshore. Valget af en sådan base beroede på flere faktorer: C C C C C Den potentielle bases fysiske nærhed til de søværts borelokaliteter Baseområdets tilknytning til en god havn med dybt vand og brede kajer samt mulighed for store udendørs lagerområder Baseområdets nærhed til minimum en heliport eller bedre en lufthavn tilknyttet et net af ruteflyforbindelser Baseområdets nærhed til værksteds- eller bedre til industrivirksomheder med mulighed for klare tekniske hasteopgaver af forskelligt omfang Baseområdets nærhed til et større servicecenter med bymiljø, boliger, kontorfaciliterter, kommunikationsmuligheder et cetera Grundet behovet for en rimelig fysisk nærhed til borefelterne, var det fra starten klart, at DUC s landbase skulle placeres ved den jyske vestkyst - og valget faldt til sidst på Esbjerg efter, at også Lemvig havde været overvejet i sammenhængen (1). Esbjergs efterfølgende udvikling som baseby for offshoreaktiviteterne på Nordsøen kan groft opdeles i tre perioder med hver deres karakteristika. De tre perioder er: Årene , hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn Årene , hvor Esbjerg oplevede et olieboom og en egentlig offshoresektor etableredes i byen Årene , hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes I det følgende skal udviklingen i hver enkelt af de nævnte perioder kort beskrives. 2

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Beboelsesmodul til DUC s Harald-felt klar til levering fra Esbjerg Oilfield Services A/S, der er en af regionens største offshorerelaterede

Beboelsesmodul til DUC s Harald-felt klar til levering fra Esbjerg Oilfield Services A/S, der er en af regionens største offshorerelaterede Beboelsesmodul til DUC s Harald-felt klar til levering fra Esbjerg Oilfield Services A/S, der er en af regionens største offshorerelaterede virksomheder (Foto: Medvind). 78 Offshoresektoren ved årtusindskiftet

Læs mere

De jævnlige besøg i Esbjerg Havn af borerigge til reparation eller ombygning er et af de synlige beviser på den betydning, som Nordsøens

De jævnlige besøg i Esbjerg Havn af borerigge til reparation eller ombygning er et af de synlige beviser på den betydning, som Nordsøens De jævnlige besøg i Esbjerg Havn af borerigge til reparation eller ombygning er et af de synlige beviser på den betydning, som Nordsøens offshoreaktiviteter har for byen. Blot en enkelt rigs besøg kan

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Den danske offshoresektor Udvikling, udfordringer og værdi

Den danske offshoresektor Udvikling, udfordringer og værdi CVR: 27171877 Niels Bohrs Vej 6 VestJysk Bank: 7606 1064127 DK-6700 Esbjerg, Denmark Morten Hahn-Pedersen & Morten Karnøe Søndergaard Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg/Center for Maritime og Regionale

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Indlæg ved Steffen B. Olsen, Energistyrelsen 1 Disposition Indledning Udbygning og produktion Efterforskning Afrunding 2 olie, mio. m 3 30 20 Produktionsprognoser

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Seminar: Automation & Overvågningssystemer. Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset

Seminar: Automation & Overvågningssystemer. Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset 1 Seminar: Automation & Overvågningssystemer Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset Offshore Center Danmark Dagens Program Automation & Overvågningssystemer Offshore Seminar på Musikhuset i Esbjerg Torsdag,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

DUC s Gorm-felt, 1997. Foto: A.P. Møller-Mærsk.

DUC s Gorm-felt, 1997. Foto: A.P. Møller-Mærsk. DUC s Gorm-felt, 1997. Foto: A.P. Møller-Mærsk. 8 Energi fra Nordsøen Overblik i et jubilæumsår og en forandringstid Af Morten Hahn-Pedersen Den 8. juli 2012 markerede 50-året for A.P. Møllers koncession

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Den økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 2. marts 2010 Notat om udviklingen

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Svar: Tak hr. formand, og tak for at få muligheden for at uddybe regeringens planer i forbindelse med efterforskning og indvinding af skifergas.

Svar: Tak hr. formand, og tak for at få muligheden for at uddybe regeringens planer i forbindelse med efterforskning og indvinding af skifergas. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 24. september 2015 om regeringens planer i forbindelse

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

1966 First traces of hydrocarbons In 1966 DUC used Global Marine s drilling ship GLOMAR IV accompanied by two supply ships for the first exploratory drilling in the Danish North Sea. The drilling found

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere