Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen"

Transkript

1 Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

2 2

3 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg ISBN: Fremstilling og ekspedition: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 671 Esbjerg V Telefon: Telefax: Website: Produktion: Grafisk Trykcenter AS, Esbjerg 3

4 FORORD Dokumentationen af dansk offshoreindustris historie og udvikling er et fast element i Fiskeriog Søfartsmuseets arbejde såvel som i et flerårigt forskningsprojekt Strukturer under forandring - Det maritime Vestjylland efter 196, der under ledelse af undertegnede udføres ved Center for Maritim og Regional Historie, som drives på fifty/fifty-basis af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet Esbjerg. Vort hidtidige arbejde har lidt under mangelen på statistiske oversigter over offshoreaktiviteternes afledte effekter i Danmark målt på virksomheder, arbejdspladser og omsætning. Nær-værende projekt har til formål at tilvejebringe et sådant materiale, som ikke blot vil komme museets fremtidige forskning på feltet til gode, men også kunne udnyttes i såvel erhvervsmæssige analyser som politisk planarbejde i relation til offshoresektoren. Projektets udgangspunkt er en indledende identifikation og registrering, som museet foretog i 1999 af knap 3 offshorerelaterede virksomheder, der var aktive i Ribe Amt i perioden fra omkring 198 til udgangen af På denne baggrund gennemførtes nærværende undersøgelse i to adskilte projektfaser i tidsrummet fra juli 2 til december 21, hvor undersøgelsens delresultater forelå i sammenskrevet stand. I forløbet er de oprindelige registre over off-shorerelaterede virksomheder i amtet blevet suppleret og justeret via leverandørlister fra Amerada Hess, Mærsk Olie og Gas AS samt Statoil - de tre eneste fuldt opererende operatørselskaber på dansk Nordsøsokkel i En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt 254 offshorerelaterede virksomheder gav en umiddelbar svarprocent på 76, hvilket må beteg-nes som særdeles tilfredsstillende, idet tilsvarende undersøgelser i udlandet er gennemført med svarprocenter på blot 3. Projektgruppen skal her benytte lejligheden til at takke offshorebranchen for den udviste store interesse for - og hjælp med - undersøgelsen, som udover det i nærværende publikation præsenterede via opfølgende kontakter til samtlige 254 virksomheder - og uddybende interviews og nærmere studier af enkelte af disse - har bibragt meget materiale og mange informationer, der senere vil finde anvendelse i museale og forskningsmæssige sammenhænge. Undersøgelsens to projektfaser er gennemført med økonomisk støtte fra De Frie Erhvervs Investeringsfond, Esbjerg Erhvervscenter, Esbjerg Kommune, Ribe Amt, Ribe Amts Museumsråd og Statens Museumsnævn, som hermed takkes for velvillig opbakning. På projektgruppens vegne Morten Hahn-Pedersen museumsdirektør 4

5 INDHOLD Resumé 7 Undersøgelsens hovedkonklusioner 1 Indledning Undersøgelsens formål og materialegrundlag 2 Baggrund Opbygningen af de danske Nordsøfelter 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi 3 Esbjerg - baseby for dansk offshore Udviklingen af Esbjerg som baseby 3.2 Basehavn - årene Olieboom - årene Konsolidering og vækst - årene Offshoresektorens effekt på befolkningsudvikling og ledighed 4 Offshoreaktiviteternes afledte effekt i Ribe Amt Investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 4.2 Operatørernes leverandører i Danmark og udlandet 1999/2 4.3 Karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt 1999/2 4.4 Offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt 1999/2 5 Offshoresektorens fremtid Reserveopgørelser og prognoser for dansk kulbrinteproduktion 5.2 Offshoresektorens fremtid i Ribe Amt 6 Afslutning Sammenfatning 7 Noter 71 8 Litteratur og kilder 79 9 Bilag Nøgletal: 9.1 Dansk olie- og gasproduktion Investeringer i efterforskning, feltudbygning og feltdrift Offshoretrafik på Esbjerg Lufthavn Offshoretrafik på Esbjerg Havn Offshorerelaterede virksomheder og beskæftigelse i Ribe Amt Spørgeskema 5

6 Databeregning af besvarelser på spørgeskema 9.7 Generel beskrivelse af offshorevirksomhederne 9.8 Er virksomheden grundlagt i Esbjerg? 9.9 Er virksomhden grundlagt med henblik på offshore? 9.1 Er virksomheden filial i en koncern? 9.11 Tilbyder virksomheden andet end offshoreprodukter? 9.l2 Har virksomheden offshoreleverancer til udlandet? 9.13 Virksomhedens antal ansatte i offshoredel? 9.14 Havde virksomheden vækst i offshorebeskæftigelsen ? 9.15 Har virksomheden flytteplaner? 9.16 Alfabetisk oversigt over virksomheder i undersøgelsen 1 Projektgruppen 16 6

7 RESUMÉ Undersøgelsens hovedkonklusioner På kun knap fire årtier har efterforskning og indvinding af olie og gas fra Nordsøen udviklet sig til en industri af stor økonomisk og samfundsmæssig betydning for Danmark. Udviklingen tog fart i 198'erne og accelererede i 199'erne. Ved årtusindskiftet fandtes på den danske del af Nordsøen et samlet produktionssystem omfattende i alt 16 felter, og med 17,7 mio tons olie samt godt 7 mia normalkubikmeter gas udgjorde produktionen det dobbelte af Danmarks forbrug af sådanne råstoffer. Den danske kulbrinteproduktion har gennem årene ikke blot tilført statskassen godt 45 mia kroner i skatter og afgifter, men i de senere år også haft stor positiv effekt på nationens betalings- og handelsbalancer. Sidst - men ikke mindst - har den ny industri skabt arbejdspladser og omsætning i dansk erhvervsliv. Med basebyen Esbjerg er Ribe Amt den danske region, hvor offshoresektoren er mest tydelig. Esbjergs udvikling som baseby falder i tre faser med hver deres karakteristika: C C C hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn hvor Esbjerg oplevede et olieboom, en egentlig offshoresektor etableredes i byen og en begyndende kompetencedannelse gik i gang hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes til en egentlig kompetenceklynge af virksomheder Det ligger uden for enhver tvivl, at A.P. Møller og ikke mindst Mærsk Olie og Gas AS har været drivkraften i opbygningen af dansk offshorekompetence. I Esbjerg skete de største ryk i interaktionen mellem sidstnævnte selskab og lokale virksomheder - først i forbindelse med det store olieboom i 198'erne, men stærkest da Mærsk Olie og Gas AS i 1991 flyttede selskabets ingeniørafdeling til byen som led i de store satsninger på udbygning med et nyt teknologisk koncept baseret på vandrette boringer, vandinjektion og satellitplatforme i 199'erne. 93% af Ribe Amts offshorerelaterede virksomheder ligger i Esbjerg, der ved årtusindskiftet talte godt 2 virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad kom fra Nordsøolien. Siden 1979 er antallet af beskæftigede i amtets offshorerelaterede virksomheder blevet mere end tidoblet fra minimum godt 2 til godt 2.8 fuldtidsbeskæftigede. Inklusive ansatte hos operatører og underleverandører bidrager offshoren ved årtusindskiftet med minimum godt 3.5 fuldtidsstillinger i Ribe Amt, og væksten i offshoresektoren kan med sikkerhed siges at have mere end kompenseret for de stillinger, der i løbet af 198'erne og 199'erne er gået tabt i området via fiskeriets strukturomlægninger. I 1999/2 udgjorde den offshoreafledte omsætning i Ribe Amt minimum 4,6 mia kroner på årsbasis - ca. det dobbelte af den totale omsætning i amtets turismesektor på samme tidspunkt. Alt tyder på, at man endnu har toppunktet på kulbrinteproduktionen fra den danske Nordsø til gode, og det er ikke urealistisk at forvente fortsat jævn vækst i offshorebranchen i de nærmest kommende år. Nordsøens kulbrinter er en udtømmelig ressource, men foreløbig synes det dog at vare i al fald endnu en generation, før den danske kulbrinteproduktion må ophøre. Set ud fra offshoresektorens betydning i Ribe Amt og Esbjerg Kommune vil det - mens tiderne på Nord-søen endnu er gode - dog være klogt at iværksætte initiativer omkring branchens fremtid på den anden side af den sidste Nordsøolie. 7

8 1 INDLEDNING 1.1 Undersøgelsens formål og materialegrundlag Siden Esbjerg i 1966 blev basehavn for olie- og gasefterforskningen i den danske del af Nordsøen, har offshoreindustrien sat sig markante spor i Ribe Amt. På Esbjerg Havn har en stadig trafik af forsyningsskibe til og fra felterne på Nordsøen samt lejlighedsvise oplæg af borerigge for reparation eller ombygning gjort offshoren særlig synlig. Det samme er tilfældet i Esbjerg Lufthavn, hvis heliport er base for daglige helikopterflyvninger med personel mellem Nordsø-felterne og Esbjerg. Offshoren har også haft effekt for regionens erhvervsliv gennem tilkomsten af en række filialer af store danske og udenlandske offshoreselskaber, ligesom der lokalt er opstået en lang række virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad relaterer sig til offshoreaktiviteterne på Nordsøen. I Esbjerg er alle enige om, at offshoresektoren betyder meget for by og egn, men når det kommer til spørgsmålet om, hvad denne relativt nye industri så har bibragt byen af arbejdspladser og omsætning, bliver svarene hurtigt usikre og yderst varierede i deres bedømmelser. Hovedformålet med nærværende undersøgelse er at dokumentere offshoresektorens udvikling og betydning i Esbjerg Kommune og Ribe Amt fra den første spæde start i midten af 196'erne og frem til årtusindskiftet og i denne sammenhæng søge opbygget et så solidt talmateriale som muligt. Undersøgelsen falder i fire hoveddele, hvor følgende spørgsmål søges belyst: 1. Til en indledning klarlægges hovedlinjerne i opbygningen af den danske kulbrinteproduktion på Nordsøen og den samfundsøkonomiske værdi, som denne produktion har tilført nationen, søges kort afklaret. Hovedelementerne i denne udvikling vil være de fleste bekendt, og skal derfor her blot resumeres som baggrund for den øvrige fremstilling. 2. Dernæst rettes undersøgelsens fokus mod Esbjergs udvikling som baseby fra starten i 1966 og frem til årtusindskiftet. Udviklingen søges opdelt i hovedfaser med hver deres karakteristika. For hver fase belyses omfanget af offshoreafledte aktiviteter på Esbjerg Havn og i Esbjerg Lufthavn samt i Esbjerg-områdets erhvervsliv, og den beskæftigelsesmæssige effekt heraf søges klarlagt. Endvidere søges afklaret, hvornår hvilke dele af områdets erhvervs- og uddannelsesliv blev engageret i offshorerelateret virksomhed, og endelig undersøges det, hvornår og i hvilket omfang udefrakommende firmaer og selskaber nedsatte sig i Esbjerg-området for at få del i oliekronerne. Et gennemgående tema i fremstillingen er spørgsmålet om, hvornår det lokale erhvervslivs udvikling frem mod dets nuværende status som kompetenceklynge i relation til offshoreindustrien for alvor blev sat i gang - og hvad der katalyserede denne proces. Afslutningsvis undersøges, hvorvidt den lokale offshoresektors vækst gennem de sidste to årtier har sat sig spor i konjunkturbetonede faktorer som befolkningsudvikling og ledighedstal. 3. I undersøgelsens tredie hoveddel ses nærmere på offshorens afledte effekt i Ribe Amt ved årtusindskiftet. På baggrund af en oversigt over investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 belyses den geografiske fordeling af operatørernes leverandører i udlandet, Danmark og mere specifikt Ribe Amt, og der kastes endvidere lys over den faktiske 8

9 omsætningsfordeling. På denne basis gives en kort karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt - og endelig vurderes offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt ved årtusindskiftet med henseende til omsætning og beskæftigelse. 4. I undersøgelsens fjerde og sidste hoveddel vurderes den danske offshoresektors fremtid set i forhold til Energistyrelsens reserveopgørelser og prognoser for fremtidig dansk kulbrinteproduktion. På baggrund af denne gennemgang samt opsamling af nærværende undersøgelses hoveddel 2 og 3 forsøges afslutningsvis en vurdering af mulighederne for offshoresektoren i Ribe Amt på såvel kort som langt sigt. Undersøgelsens mange spørgsmål kan kun til en vis grad besvares via den eksisterende litteratur og statistik på området. I Morten Hahn-Pedersens bog A.P. Møller og den danske olie (København 1997) trækkes hovedlinjerne i dansk offshores udvikling op gennem fortællingen om dette selskabs væsentlige indsats og betydning på det danske offshoremarked. Opbygningen af de danske Nordsøfel-ter følges tæt, og bogen beskriver også hovedlinjerne i den teknologiudvikling, som har fundet sted under jagten på olie- og gasforekomsterne i den danske undergrund. Tilsvarende beskri-ver Mogens Rüdigers DONG og energien (København 1998) dette statslige distributionsselskabs udvikling og entré på offshoremarkedet. Ingen af de nævnte bøger gør imidlertid særlig meget ud af spørgsmålet om, hvorledes de respektive selskabers aktiviteter og investeringer på Nordsøen kom til at påvirke den region af Danmark, der blev base for kulbrinteeventyret. I såvel Storbritannien som Norge er der med arbejder som f.eks. Alex Kemp s North Sea Oil and the Aberdeen Economy in Retrospect (konferencepaper fra Nordsøhistorikerkonferencen i Hull, august 1999, p.t. under udgivelse på Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag) og Odd Einar Olsen & Jan Einar Reiersen (red.): Svart gull på alles fat? - Oljevirksomhetens regionale fordeling (Oslo 1991) forlængst sat fokus på offshorebranchens afledte effekter på enkelte regioner, og de nævnte arbejder rummer megen god inspiration, når man skal give sig i kast med undersøgelser af tilsvarende karakter. For Danmarks vedkommende foreligger kun få publikationer, som specifikt belyser offshoreindustriens betydning i en enkelt region. De vigtigste er Villy Søgaard og Inge Sofie Sørensens Offshoreaktiviteter på Nordsøen og basebyen Esbjerg (Århus 1983) og Lindy Tanvigs Esbjerg - en olieby i Danmark (Esbjerg 1983), men som det fremgår af udgivelsesårene, ligger disse undersøgelser på et tidspunkt i forløbet, hvor offshoresektoren først for alvor var ved at komme i gang. Inge Sofie Sørensen har siden publiceret artiklen Energiproduktion fra Nordsøen (Geografisk Orientering 1992, Nr. 4, p. 42ff), og også Lindy Tanvig har senere skrevet om offshoren i artiklerne Olie, gas og havn (Morten Hahn- Pedersen (red.): Esbjerg Havn , Esbjerg 1993, p. 153ff ) samt Danish Offshore Labour Recruitment and the Offshore Impact on Esbjerg (Lars U. Scholl & John Edwards (ed.): The North Sea - Resources and Sea Way - Proceedings of the North Sea History Conference, Aberdeen 1993, Aberdeen 1996, p. 274ff.), men ingen af disse artikler bringer dog væsentligt nyt, idet de primært er baserede på forfatternes undersøgelsesresultater fra første halvdel af 198'erne. Ud over disse arbejder findes offshorens betydning i Esbjerg omtalt i mere oversigtsbetonede publikationer som Morten Hahn-Pedersen (red.): Esbjerg Havn (Esbjerg 1993), Verner Bruhn og Poul Holm: Havneby og storkommune (Esbjergs historie 3 - redigeret af I. Stoumann, P.S. Meyer og J. Dieckmann Rasmussen, Esbjerg 1998), Johs. Bredmose 9

10 Simonsen: Havn og skibe - Esbjerg (Esbjerg 21) samt Morten Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse - 5 generationer ved Vadehavet ( Esbjerg 21). Grundet manglen på nyere detailstudier på området, kan værker som de nævnte naturligvis kun beskrive de absolutte hovedlinjer i Esbjergs udvikling som offshoreby. I virkeligheden foreligger kun et sådant detailstudie, nemlig Morten Hahn-Pedersen: En aktør i Danmarks olieby - historien om Henning Kruse og EOS (Sjæk len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1999, Esbjerg 2, p. 91ff.), der beskriver, hvorledes Henning Kruse - en af Esbjergs væsentligste aktører på offshoremarkedet - i årene fra 198 og frem til 1999 har opbygget en serie virksomheder i relation til denne branche. En af årsagerne til den relativt beskedne litteratur på området kan være den udtalte mangel på statistik, som kan anslå nogle hovedlinjer for udviklingen. Mens man i udlandet på flere punkter tidligt er begyndt at føre detaljerede statistikker i relation til offshoreindustrien og dens afledte effekter, har man i Danmark statistisk alene interesseret sig for faktorer som investeringer, produktion, skatter, afgifter og royalties i forbindelse olie- og gasproduktionen. Disse statistikker offentliggøres årligt af Energistyrelsen i publikationen Danmarks olie- og gasproduktion, som tillige indeholder reserveopgørelser, produktionsprognoser og talrige andre nyttige informationer - men absolut intet om de mere afledte effekter af kulbrinteproduktionen i henseende til f.eks antallet af involverede virksomheder og heraf skabte arbejdspladser. Esbjerg Lufthavn og Esbjerg Havn har siden henholdsvis 1977 og 1982 ført statistikker over den offshorerelaterede trafik på disse to knudepunkter i forbindelsen mellem land og Nordsøfelterne, så på disse punkter var det i forbindelse med denne undersøgelse relativt let at danne sig et overblik over i al fald en del af offshorens afledte effekt i området. Hovedproblemet var at finde en metode til at få sat tal på områdets virksomheder, arbejdspladser og omsætning i relation til offshoren. I nærværende projekt tog man i udgangspunktet fat på Esbjerg Offshore Contacts - en art branchevejviser udgivet årligt siden ud fra en tanke om, at man ad denne vej kunne skabe et register over relevante virksomheder. Denne kilde blev desuden suppleret med vejvisere, telefonbøger samt diverse avismateriale fra Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv på området. Via dette materiale nåede man op på et samlet register omfattende 296 virksomheder, der i løbet af 198'erne og 199'erne havde reklameret med offshoreydelser. Det kunne i denne sammenhæng konstateres, at omkring 8 af disse virksomheder ikke længere eksisterede. Spørgsmålet var imidlertid, om en offshorerelateret annonce nu også var ensbetydende med, at virksomheden bag annoncen reelt var leverandør til branchen. For en række virksomheder kunne det ved sammenligning med f.eks. avisarkivet hurtigt konstateres, at det var tilfældet, men langt fra alle virksomheder fandtes i arkivet og i de tilfælde, hvor virksomheden heller ikke (længere) fandtes i virkelighedens verden, kunne man ikke længere blot ringe op og spørge. Hertil kom spørgsmålet om, hvorvidt man på denne vis nu også fik fat på alle de virksomheder, der havde en omsætning i forhold til offshore. Hvis undersøgelsen skulle være valid i vurderingen af den offshoreafledte virksomhedsdannelse, beskæftigelse og omsætning var ikke blot de åbenbare offshorevirksomheder relevante, men også det lille vaskeri, hotellet og hvad man ellers kunne komme i tanke om. Vi måtte derfor også spørge operatørerne, om de ville oplyse, hvem de rent faktisk brugte som leverandører af diverse produkter og ydelser. Det stod i sammenhængen hurtigt klart, at man via henvendelser til de tre fuldt opererende operatører på den danske del af Nordsøen i 1999/2 - Mærsk Olie og Gas AS, Amerada 1

11 Hess og Statoil - ville dække minimum 9% af markedet. Alle de nævnte operatører svarede beredvilligt på vor henvendelse og udleverede leverandørlister for 12 måneder i perioden 1999/2. Listerne indeholdt navne og adresser på de leverandørvirksomheder, som i løbet af perioden havde haft en årsomsætning på 5. kr. eller mere med den enkelte operatør. Mens listerne fra Amerada Hess og Mærsk Olie og Gas AS omfattede samtlige leverandører i såvel Danmark som udland, indeholdt Statoils liste alene oplysninger vedrørende selskabets danske leverandører. Samlet blev resultatet af henvendelserne en oversigt på internationalt plan over omkring 1. leverandørvirksomheder til hovedoperatørerne på den danske Nordsø. Af disse virksomheder kunne i alt 173 umiddelbart placeres i Ribe Amt. Ved frasortering af navnene fra leverandørlisterne rummede vort oprindelige register navne og adresser på yderligere 81 tilsyneladende offshorerelaterede virksomheder i Ribe Amt. Disse virksomheder blev også indlemmet i det videre arbejde ud fra en betragtning om, at de enten kunne være faldet under bagatelgrænsen på minimum 5. kroner i årsomsætning med hver enkelt operatør eller have leveret til andre operatører i ind- eller udland. I alt var der altså nu navne og adresser på 254 virksomheder i Ribe Amt, som enten var eller via annoncering etc. forsøgte at blive leverandører til offshorebranchen. I et enkelt tilfælde indeholdt leverandørlisten den pågældende operatørs faktuelle omsætning med hver enkelt leverandør, men det sagde i sig selv ikke noget om disse virksomheders samlede offshorerelaterede omsætning. Næste etape gik derfor ud på at få nærmere oplysninger om hver enkelt virksomhed. I de offentlige registre kan man kun se, hvor mange ansatte og hvor stor en omsætning en given virksomhed har i alt, men ikke hvor stor en del af beskæftigelsen eller omsætningen, som har med offshoreleverancer at gøre. Registrene tager desuden udgangspunkt i de juridiske virksomheder, og det fremgår derfor ikke altid, hvilken del af virksomheden der er lokaliseret i Ribe Amt. Der var kun en vej, og den bestod i direkte kontakt med hver enkelt virksomhed. Som kontaktmetode blev valgt spørgeskemaformen, og det i Bilag 9.6 viste spørgeskema blev efterfølgende udarbejdet. Spørgeskemaet fylder to A4-sider og indeholder forholdsvis få spørgsmål om selve virksomheden, dens omsætning og antal ansatte i perioden (1). Spørgeskemaet var bevidst lavet kort og enkelt, så man herved forhåbentlig kunne opnå en høj svarprocent. I vinteren 2/1 blev spørgeskemaerne udsendt til virksomhederne, og inden for den fastsatte tidsgrænse var ikke mindre end 76% af skemaerne kommet retur i besvaret tilstand. De virksomheder, som ikke havde svaret på de udsendte spørgeskemaer - eller som havde udfyldt dem mangelfuldt - blev alle kontaktet pr. telefon eller via personlig henvendelse. Der har således været kontakt til samtlige 254 virksomheder, og enkelte virksomheder er efterfølgende yderligere blevet kontaktet med henblik på uddybende interviews eller aflevering af materiale til senere opbygning af en række case studies af udvalgte enkeltvirksomheder. På baggrund heraf må nærværende undersøgelses spørgeskemadel karakteriseres som en totalundersøgelse snarere end en stikprøve. Undersøgelsens 254 virksomheder endte med at blive 215 offshorerelaterede virksomheder. Enkelte af virksomhederne fra det oprindelige register kunne frasorteres, fordi det viste sig, at de trods annonceinitiativerne ikke var blevet leverandører til offshorebranchen, selv om de gerne ville. I andre tilfælde dækkede forskellige firmanavne over samme virksomhed, og desuden var der enkelte udenlandske virksomheder, som viste sig kun at have proformaadresser i Ribe Amt. Joint venture-selskaber er heller ikke medtaget som 11

12 selvstændige virksomheder, kun de firmaer som indgår i aftalen. Undersøgelsens virksomhedsbegreb bygger på det, der i den nye lov om Det Centrale Virksomhedsregister kaldes produktionsenheder, og som tager udgangspunkt i virksomhedens faktiske lokalisering og ikke dens juridiske tilhørsforhold. Det skal understreges, at de i undersøgelsen opgivne tal for omfanget af offshorerelaterede virksomheder, beskæftigelse og hermed forbunden omsætning må opfattes som minimumstal. Der er primært tre årsager hertil. For det første afslørede undersøgelsens oprindelige register omkring 8 potentielle ikke længere eksisterende offshorevirksomheder, hvorom det ikke har været muligt at indhente nærmere oplysninger. For det andet er undersøgelsens materialegrundlag, som allerede nævnt, baseret på leverandørlister fra dansk offshores tre hovedoperatører, som ganske vist dækker minimum 9% af markedet, men ikke det hele. Trods inddragelsen af de 81 virksomheder fra undersøgelsens oprindelige register kan der være overset nogle, som er faldet under bagatelgrænsen eller som alene har leveret til andre operatører, til primærleverandører eller til udlandet. For det tredie opererer nærværende undersøgelses beregninger af den afledte effekt alene med omsætningen fra operatørled over primær- til underleverandørled, men inddrager ikke de offshorebeskæftigedes privatforbrug eller tilsva-rende afledte omsætningsmæssige effekter på andre sektorer af aktiviteterne på Nordsøen. Afslutningsvis skal bemærkes, at nærværende undersøgelse er baseret på konfidentielle oplysninger afgivet til projektgruppen af såvel operatører som de enkelte leverandørvirksomheder. Af denne årsag er det i samråd med de involverede parter valgt at holde de i forbindelse med undersøgelsen etablerede arkiver lukket for offentlig adgang i en periode på 25 år frem til 226. Materialet vedrørende enkeltvirksomheder vil imidlertid frem til 226 kunne anvendes af Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie i det omfang, der fore-ligger særlig aftale herom mellem institutionen og den enkelte virksomhed. 12

13 13

14 2 BAGGRUND 2.1 Opbygningen af de danske Nordsøfelter Grundlaget for udviklingen af en dansk offshoreindustri går tilbage til begyndelsen af 196'erne. Den 8. juli 1962 fik skibsreder A.P. Møller af den danske stat eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Til varetagelse af det praktiske arbejde i forbindelse hermed etableredes samme år Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et arbejdsfællesskab, der efter en række udskiftninger i partnerkredsen i dag består af A.P. Møller, Shell og Texaco. I 1962 stiftede A.P. Møller også Dansk Boreselskab A/S, som - udover at skulle varetage A.P. Møllers interesser i DUC - oprindelig var tiltænkt en rolle som bindeled mellem DUC og de danske myndigheder. Imidlertid overtog Dansk Boreselskab A/S gradvist operatøropgaver og udviklede sig under navnet Mærsk Olie og Gas AS AS til et egentligt olieselskab, som siden 1986 blandt andet har stået som eneoperatør for DUC s Nordsøaktiviteter. DUC s efterforskningsaktivitet startede på land, hvor man efter en række forundersøgelser indledte den første efterforskningsboring i efteråret Frem til 1985 gennemførte DUC i alt 19 landbaserede efterforskningsboringer, der alle endte med negativt resultat i form af tørre borehuller. DUC s søværts undersøgelser i den danske del af Nordsøen faldt derimod anderledes positivt ud. Allerede den første offshore efterforskningsboring resulterede i 1966 i fundet af det senere Kraka-felt. Inden udgangen af 1971 havde DUC gjort yderligere fund på den danske Nordsøsokkel - heriblandt de senere Dan-, Gorm-, Roar- og Tyra-felter. Perspektiverne for et dansk olieeventyr i Nordsøen var begyndt at tegne sig, og den 4. juli 1972 igang-satte DUC produktionen fra Dan-feltet - DUC s og Danmarks første producerende oliefelt. På grund af den lave permeabilitet eller gennemtrængelighed i de olieførende kridtlag levede Dan-feltets produktion imidlertid slet ikke op til forventningerne. Trods omfattende udbygninger i fik DUC først for alvor styr på dette problem efter, at Mærsk Olie og Gas AS i 198'ernes anden halvdel havde introduceret nye metoder i kampen for at fralokke de tætte kridtreservoirer deres indhold af kulbrinter. Vanskelighederne med Dan-feltets kridtreservoirer var dog ikke A.P. Møllers eneste udfordringer i disse år. Eneretsbevillingen til efterforskning og indvinding af kulbrinter fra Danmarks undergrund var allerede i begyndelsen af 197'erne blevet et stridsemne mellem A.P. Møller og den danske regering - og oliekriserne medførte en øget politisk fokusering på dansk forsyningssikkerhed og energiproduktion, som yderligere skærpede koncessionsstriden. I to tempi beskar regeringen i de såkaldte og 1981-aftaler med virkning fra 1986 A.P. Møllers koncessionsområde til blot 2% af det oprindelige areal. Aftalerne bevirkede også, at staten via anlæg af statslige rørledninger fik kontrol over de producerede kulbrinter, hvortil der endvidere blev indført statslig forkøbsret. Endelig introducerede aftalerne skærpede regler for kulbrinteefterforskningen i Danmarks undergrund, der som konsekvens af beskæringen af A.P. Møllers koncessionsområde fra 1984 også blev tilgængelig for andre aktører. Selv om andre olieselskaber og konsortier nu fandt vej til den danske Nordsøsokkel, var DUC fortsat den eneste producent af danske kulbrinter. De indvindingsteknologiske vanskeligheder på Dan-feltet krævede store ressourcer, hvilket bevirkede, at DUC først i 1981 fik startet sit andet oliefelt, Gorm, mens det første gasfelt, Tyra, som konsekvens af en gassalgsaftale mellem DUC og DONG fra 1979 blev sat i drift i Med Dan-, Gorm- og Tyra-felterne havde DUC fået opbygget hovedcentrene i det produktionssystem, som konsortiet i dag har på 14

15 Nordsøen. Gennem årene er de tre centre løbende blevet udbygget, ligesom de alle har fået tilkoblet mindre satellitfelter, der via rørledninger er forbundet med centerplatformenes behandlingsanlæg. Inklusive satellitter råder DUC i 21 over i alt 13 producerende olie- og gasfelter på den danske del af Nordsøen, ligesom DUC sidder på 5% af Lulita-feltet, som man sammen med en række andre selskaber satte i drift i I takt med produktionssystemets udbygning er produktionen øget markant. Fra 1973 (Dan-feltets første fulde driftår) til 2 er DUC s årsproduktion af olie steget fra 134. tons til knap 14 millioner tons, mens det årlige gassalg fra 1985 (Tyra-feltets første fulde driftår) til 2 er vokset fra godt 1 milliard til knap 6,5 milliarder nomalkubikmeter gas. Tabel 2.1a De danske Nordsø-felter, status 2 Feltnavn Operatør Fundet år I drift år Dan MOG Gorm MOG Skjold MOG Tyra MOG Rolf MOG Dagmar MOG Kraka MOG Regnar MOG Valdemar MOG 1977/ Roar MOG Svend MOG 1975/ Harald MOG 198/ Lulita MOG Siri Statoil Syd Arne Amerada Halfdan MOG Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 61ff. Anvendte forkortelser: MOG = Mærsk Olie og Gas AS, Amerada = Amerada Hess Aps, Statoil = Statoil Efterforskning og Produktion A/S. Frem til færdiggørelsen af den store Dan F-udbygning i 1987 skyldtes produktionsstigningen primært udbygningernes omfang, idet den forventede indvindingsgrad af forekomsterne endnu på dette tidspunkt lå på beskedne 7% af den tilstedeværende olie i felterne. Da produktionsstigningen primært skyldtes kostbare, kvantitative udbygninger, var produktionsprisen pr. enhed relativt høj. Under oliekrisernes høje internationale oliepriser var der dog en rimelig margin at operere på, men billedet ændrede sig drastisk, da verdensmarkedsprisen på olie i foråret 1986 foretog et voldsomt dyk. For at få en økonomisk rentabel produktion måtte DUC s indvinding effektiviseres. Vandrette, opsprækkede brønde, vandinjektion, satellitudbygning med lavprisplatforme og maksimal udnyttelse af eksisterende platforme blev kerneelementer i den trinvise udbygningsstrategi, som i 1986 blev udtænkt og siden effektivt fulgt op af DUC s operatør Mærsk Olie og Gas AS. Alene i tiåret fra 1986 til 1996 opnåede DUC via denne konceptændring en faktor 3 forøgelse af produktionen, nedsættelse af produktionsomkostningerne pr. enhed med en trediedel og en gennemsnitlig 15

16 øgning af den forventede indvindingsgrad af olie og kondensat fra 7% til 17% af de tilstedeværende reserver. Udviklingen er siden fortsat, og på en række af DUC s danske Nordsøfelter opererer man i dag med indvindingsgrader på 3% eller mere (1). Siden 1991 har produktionen af olie og gas fra dansk Nordsøsokkel oversteget Danmarks forbrug af sådanne råstoffer, og i år 2 nærmede selvforsyningsgraden sig 2% på basis af en samlet årsproduktion på godt 17,7 mio tons olie og godt 7,1 mia normalkubikmeter gas fra den danske del af Nordsøen. Tabel 2.1b Selskaberne bag de producerende felter på den danske Nordsø, status 2 DUC-felterne Lulita-feltet Siri-feltet Syd Arne-feltet A.P. Møller A.P. Møller Statoil Amerada Hess Shell Shell Enterprise Oil DONG Texaco Texaco DONG Denerco Statoil Phillips Danoil DONG Denerco Denerco LD Energi Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p.61ff. Hovedparten af denne udvikling skyldes DUC og operatøren Mærsk Olie og Gas AS, som frem til 1998 var alene om den danske kulbrinteproduktion. I 1998 spredtes ejerskabet til produktionen ud over DUC-selskaberne, idet man dette år med Mærsk Olie og Gas AS som operatør startede produktion fra Lulita-feltet, hvor også Statoil, DONG, Denerco og LD Energi havde interesser. Endelig i 1999 blev kredsen af producerende operatører på den danske Nordsø øget med yderligere to, idet konsortier med Amerada Hess og Statoil som de respektive operatører dette år igangsatte produktion fra henholdsvis Syd Arne-feltet og Sirifeltet (2). 16

17 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi Den samlede værdi af den danske kulbrinteproduktion i år 2 skønnes af Energistyrelsen at udgøre cirka 32,9 mia kroner (3). I 2 blev produktionen fordelt mellem de deltagende selskaber efter de procentsatser, som er opgjort i tabel 2.2a. Fordelingen kan samtidig bruges som en tilnærmelsesvis indikation af de enkelte selskabers andel af den samlede produktionsværdi. For de involverede selskaber handler det naturligvis om at skaffe sig en fornuftig indtjening og forrentning af den investerede kapital. De tre partnere i DUC er de selskaber, som i længst tid har været engageret i efterforskning og indvinding af kulbrinter fra den danske del af Nordsøen. Samlet har DUC haft overskud på dette engagement siden 1988, og i 1996 kunne overskuddet efter skatter og afgifter opgøres til omkring 12 mia kroner set på baggrund af investeringer, som målt i årets priser løb op i cirka 95 mia kroner (4). Tabel 2.2a Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen år 2 Selskab Procentandel Shell 35,7 A.P. Møller 3,2 Texaco 11,6 Amerada Hess 6,9 DONG 6,3 Statoil 4,2 Enterprise Oil Denmark Ltd 2, Denerco Oil A/S 1,6 Phillips Petroleum Int. Corp. DK 1,3 Danoil Exploration A/S,2 LD Energi A/S,1 Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 15ff. Ser man på samtlige rettighedshaveres totale omkostninger til efterforskning, feltudbygning og drift i perioden fra 1963 og frem til 2, når man et beløb, der i 2-priser udgør godt 143 mia kroner. Alene i 1999 udgjorde investeringerne omkring 6,3 mia kroner, og Energistyrelsens skøn for år 2 lyder på et nogenlunde tilsvarende beløb. Der er altså tale om meget betydelige investeringer, der for en stor dels vedkommende lægges i Danmark og på denne vis kommer såvel dansk erhvervsliv som den danske stat til gode. For den danske samfundsøkonomi er olie- og gasaktiviteterne på Nordsøen af umådelig værdi. Siden 1995 har den danske handelsbalance for olie og gas været positiv, og i 2 satte overskuddet rekord med ikke mindre end 5,3 mia. kroner. Kulbrinteproduktionen har også en positiv effekt på den danske betalingsbalance over for udlandet, idet en del af produktionen eksporteres, mens den del, der forbruges i Danmark, fortrænger en ellers nødvendig energiimport. Afhængigt af beregningernes basering på scenarier med henholdsvis lave eller høje prisforløb skønnes effekten på betalingsbalancens løbende poster alene i 21 at ligge mellem henholdsvis mia kroner og 16-2 mia kroner. Hertil kommer statens direkte indtægter ved olie- og gasindvindingen. I perioden fra den 17

18 danske kulbrinteproduktions start i 1972 og frem til 2 er den danske statskasse således blevet tilført ikke mindre end 45,1 mia kroner fordelt på kulbrinteskat (,9 mia kr.), rørledningsafgift (6,6 mia kr.), produktionsafgift (14 mia kr.) og selskabsskat (23,6 mia kr.) (5). Mens man - som det fremgår af ovenstående - i dansk statistik har rimelig oversigt over kulbrinteproduktion, investeringer, skatter og afgifter samt effekt på handels- og betalingsbalancer, så kniber det betydelig mere, når talen falder på den afledte effekt af disse Nordsø-aktiviteter målt i forhold til antallet af offshorerelaterede virksomheder og arbejdspladser samt den omsætning, der genereres gennem denne virksomhed. Over for dette spørgsmål står man statistisk set på bar bund. Set i såvel et politisk som erhvervsmæssigt planperspektiv er en sådan mangel på statistisk indsigt lidet hensigtsmæssig - ikke mindst i en region som Ribe Amt, hvor offshoreaktiviteterne i løbet af de seneste årtier har sat sig særdeles synlige spor i regionens største by, Esbjerg. 18

19 19

20 3 ESBJERG - BASEBY FOR DANSK OFFSHORE 3.1 Udviklingen af Esbjerg som baseby Da DUC i 1966 stod over for at skulle indlede efterforskningsboringer på Nordsøen, fik man brug for en landbase for operationerne offshore. Valget af en sådan base beroede på flere faktorer: C C C C C Den potentielle bases fysiske nærhed til de søværts borelokaliteter Baseområdets tilknytning til en god havn med dybt vand og brede kajer samt mulighed for store udendørs lagerområder Baseområdets nærhed til minimum en heliport eller bedre en lufthavn tilknyttet et net af ruteflyforbindelser Baseområdets nærhed til værksteds- eller bedre til industrivirksomheder med mulighed for klare tekniske hasteopgaver af forskelligt omfang Baseområdets nærhed til et større servicecenter med bymiljø, boliger, kontorfaciliterter, kommunikationsmuligheder et cetera Grundet behovet for en rimelig fysisk nærhed til borefelterne, var det fra starten klart, at DUC s landbase skulle placeres ved den jyske vestkyst - og valget faldt til sidst på Esbjerg efter, at også Lemvig havde været overvejet i sammenhængen (1). Esbjergs efterfølgende udvikling som baseby for offshoreaktiviteterne på Nordsøen kan groft opdeles i tre perioder med hver deres karakteristika. De tre perioder er: Årene , hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn Årene , hvor Esbjerg oplevede et olieboom og en egentlig offshoresektor etableredes i byen Årene , hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes I det følgende skal udviklingen i hver enkelt af de nævnte perioder kort beskrives. 2

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Danmarks olie og gasproduktion 1994

Danmarks olie og gasproduktion 1994 e energistyrelsen Danmarks olie og gasproduktion 1994 Energistyrelsen er oprettet ved lov i 1976 og varetager Miljø- og Energiministeriets faglige og forvaltningsroressige opgaver på energiområdet Energistyrelsen

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Skatteministeriet Miljø- og Energiministeriet Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk. Udgivet: Juni 2006 2.

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk. Udgivet: Juni 2006 2. Danmarks olie- og gasproduktion 2005 Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Transport- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig med områderne indvinding, forsyning og

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere