Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen"

Transkript

1 Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

2 2

3 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg ISBN: Fremstilling og ekspedition: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 671 Esbjerg V Telefon: Telefax: Website: Produktion: Grafisk Trykcenter AS, Esbjerg 3

4 FORORD Dokumentationen af dansk offshoreindustris historie og udvikling er et fast element i Fiskeriog Søfartsmuseets arbejde såvel som i et flerårigt forskningsprojekt Strukturer under forandring - Det maritime Vestjylland efter 196, der under ledelse af undertegnede udføres ved Center for Maritim og Regional Historie, som drives på fifty/fifty-basis af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet Esbjerg. Vort hidtidige arbejde har lidt under mangelen på statistiske oversigter over offshoreaktiviteternes afledte effekter i Danmark målt på virksomheder, arbejdspladser og omsætning. Nær-værende projekt har til formål at tilvejebringe et sådant materiale, som ikke blot vil komme museets fremtidige forskning på feltet til gode, men også kunne udnyttes i såvel erhvervsmæssige analyser som politisk planarbejde i relation til offshoresektoren. Projektets udgangspunkt er en indledende identifikation og registrering, som museet foretog i 1999 af knap 3 offshorerelaterede virksomheder, der var aktive i Ribe Amt i perioden fra omkring 198 til udgangen af På denne baggrund gennemførtes nærværende undersøgelse i to adskilte projektfaser i tidsrummet fra juli 2 til december 21, hvor undersøgelsens delresultater forelå i sammenskrevet stand. I forløbet er de oprindelige registre over off-shorerelaterede virksomheder i amtet blevet suppleret og justeret via leverandørlister fra Amerada Hess, Mærsk Olie og Gas AS samt Statoil - de tre eneste fuldt opererende operatørselskaber på dansk Nordsøsokkel i En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt 254 offshorerelaterede virksomheder gav en umiddelbar svarprocent på 76, hvilket må beteg-nes som særdeles tilfredsstillende, idet tilsvarende undersøgelser i udlandet er gennemført med svarprocenter på blot 3. Projektgruppen skal her benytte lejligheden til at takke offshorebranchen for den udviste store interesse for - og hjælp med - undersøgelsen, som udover det i nærværende publikation præsenterede via opfølgende kontakter til samtlige 254 virksomheder - og uddybende interviews og nærmere studier af enkelte af disse - har bibragt meget materiale og mange informationer, der senere vil finde anvendelse i museale og forskningsmæssige sammenhænge. Undersøgelsens to projektfaser er gennemført med økonomisk støtte fra De Frie Erhvervs Investeringsfond, Esbjerg Erhvervscenter, Esbjerg Kommune, Ribe Amt, Ribe Amts Museumsråd og Statens Museumsnævn, som hermed takkes for velvillig opbakning. På projektgruppens vegne Morten Hahn-Pedersen museumsdirektør 4

5 INDHOLD Resumé 7 Undersøgelsens hovedkonklusioner 1 Indledning Undersøgelsens formål og materialegrundlag 2 Baggrund Opbygningen af de danske Nordsøfelter 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi 3 Esbjerg - baseby for dansk offshore Udviklingen af Esbjerg som baseby 3.2 Basehavn - årene Olieboom - årene Konsolidering og vækst - årene Offshoresektorens effekt på befolkningsudvikling og ledighed 4 Offshoreaktiviteternes afledte effekt i Ribe Amt Investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 4.2 Operatørernes leverandører i Danmark og udlandet 1999/2 4.3 Karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt 1999/2 4.4 Offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt 1999/2 5 Offshoresektorens fremtid Reserveopgørelser og prognoser for dansk kulbrinteproduktion 5.2 Offshoresektorens fremtid i Ribe Amt 6 Afslutning Sammenfatning 7 Noter 71 8 Litteratur og kilder 79 9 Bilag Nøgletal: 9.1 Dansk olie- og gasproduktion Investeringer i efterforskning, feltudbygning og feltdrift Offshoretrafik på Esbjerg Lufthavn Offshoretrafik på Esbjerg Havn Offshorerelaterede virksomheder og beskæftigelse i Ribe Amt Spørgeskema 5

6 Databeregning af besvarelser på spørgeskema 9.7 Generel beskrivelse af offshorevirksomhederne 9.8 Er virksomheden grundlagt i Esbjerg? 9.9 Er virksomhden grundlagt med henblik på offshore? 9.1 Er virksomheden filial i en koncern? 9.11 Tilbyder virksomheden andet end offshoreprodukter? 9.l2 Har virksomheden offshoreleverancer til udlandet? 9.13 Virksomhedens antal ansatte i offshoredel? 9.14 Havde virksomheden vækst i offshorebeskæftigelsen ? 9.15 Har virksomheden flytteplaner? 9.16 Alfabetisk oversigt over virksomheder i undersøgelsen 1 Projektgruppen 16 6

7 RESUMÉ Undersøgelsens hovedkonklusioner På kun knap fire årtier har efterforskning og indvinding af olie og gas fra Nordsøen udviklet sig til en industri af stor økonomisk og samfundsmæssig betydning for Danmark. Udviklingen tog fart i 198'erne og accelererede i 199'erne. Ved årtusindskiftet fandtes på den danske del af Nordsøen et samlet produktionssystem omfattende i alt 16 felter, og med 17,7 mio tons olie samt godt 7 mia normalkubikmeter gas udgjorde produktionen det dobbelte af Danmarks forbrug af sådanne råstoffer. Den danske kulbrinteproduktion har gennem årene ikke blot tilført statskassen godt 45 mia kroner i skatter og afgifter, men i de senere år også haft stor positiv effekt på nationens betalings- og handelsbalancer. Sidst - men ikke mindst - har den ny industri skabt arbejdspladser og omsætning i dansk erhvervsliv. Med basebyen Esbjerg er Ribe Amt den danske region, hvor offshoresektoren er mest tydelig. Esbjergs udvikling som baseby falder i tre faser med hver deres karakteristika: C C C hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn hvor Esbjerg oplevede et olieboom, en egentlig offshoresektor etableredes i byen og en begyndende kompetencedannelse gik i gang hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes til en egentlig kompetenceklynge af virksomheder Det ligger uden for enhver tvivl, at A.P. Møller og ikke mindst Mærsk Olie og Gas AS har været drivkraften i opbygningen af dansk offshorekompetence. I Esbjerg skete de største ryk i interaktionen mellem sidstnævnte selskab og lokale virksomheder - først i forbindelse med det store olieboom i 198'erne, men stærkest da Mærsk Olie og Gas AS i 1991 flyttede selskabets ingeniørafdeling til byen som led i de store satsninger på udbygning med et nyt teknologisk koncept baseret på vandrette boringer, vandinjektion og satellitplatforme i 199'erne. 93% af Ribe Amts offshorerelaterede virksomheder ligger i Esbjerg, der ved årtusindskiftet talte godt 2 virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad kom fra Nordsøolien. Siden 1979 er antallet af beskæftigede i amtets offshorerelaterede virksomheder blevet mere end tidoblet fra minimum godt 2 til godt 2.8 fuldtidsbeskæftigede. Inklusive ansatte hos operatører og underleverandører bidrager offshoren ved årtusindskiftet med minimum godt 3.5 fuldtidsstillinger i Ribe Amt, og væksten i offshoresektoren kan med sikkerhed siges at have mere end kompenseret for de stillinger, der i løbet af 198'erne og 199'erne er gået tabt i området via fiskeriets strukturomlægninger. I 1999/2 udgjorde den offshoreafledte omsætning i Ribe Amt minimum 4,6 mia kroner på årsbasis - ca. det dobbelte af den totale omsætning i amtets turismesektor på samme tidspunkt. Alt tyder på, at man endnu har toppunktet på kulbrinteproduktionen fra den danske Nordsø til gode, og det er ikke urealistisk at forvente fortsat jævn vækst i offshorebranchen i de nærmest kommende år. Nordsøens kulbrinter er en udtømmelig ressource, men foreløbig synes det dog at vare i al fald endnu en generation, før den danske kulbrinteproduktion må ophøre. Set ud fra offshoresektorens betydning i Ribe Amt og Esbjerg Kommune vil det - mens tiderne på Nord-søen endnu er gode - dog være klogt at iværksætte initiativer omkring branchens fremtid på den anden side af den sidste Nordsøolie. 7

8 1 INDLEDNING 1.1 Undersøgelsens formål og materialegrundlag Siden Esbjerg i 1966 blev basehavn for olie- og gasefterforskningen i den danske del af Nordsøen, har offshoreindustrien sat sig markante spor i Ribe Amt. På Esbjerg Havn har en stadig trafik af forsyningsskibe til og fra felterne på Nordsøen samt lejlighedsvise oplæg af borerigge for reparation eller ombygning gjort offshoren særlig synlig. Det samme er tilfældet i Esbjerg Lufthavn, hvis heliport er base for daglige helikopterflyvninger med personel mellem Nordsø-felterne og Esbjerg. Offshoren har også haft effekt for regionens erhvervsliv gennem tilkomsten af en række filialer af store danske og udenlandske offshoreselskaber, ligesom der lokalt er opstået en lang række virksomheder, hvis omsætning i større eller mindre grad relaterer sig til offshoreaktiviteterne på Nordsøen. I Esbjerg er alle enige om, at offshoresektoren betyder meget for by og egn, men når det kommer til spørgsmålet om, hvad denne relativt nye industri så har bibragt byen af arbejdspladser og omsætning, bliver svarene hurtigt usikre og yderst varierede i deres bedømmelser. Hovedformålet med nærværende undersøgelse er at dokumentere offshoresektorens udvikling og betydning i Esbjerg Kommune og Ribe Amt fra den første spæde start i midten af 196'erne og frem til årtusindskiftet og i denne sammenhæng søge opbygget et så solidt talmateriale som muligt. Undersøgelsen falder i fire hoveddele, hvor følgende spørgsmål søges belyst: 1. Til en indledning klarlægges hovedlinjerne i opbygningen af den danske kulbrinteproduktion på Nordsøen og den samfundsøkonomiske værdi, som denne produktion har tilført nationen, søges kort afklaret. Hovedelementerne i denne udvikling vil være de fleste bekendt, og skal derfor her blot resumeres som baggrund for den øvrige fremstilling. 2. Dernæst rettes undersøgelsens fokus mod Esbjergs udvikling som baseby fra starten i 1966 og frem til årtusindskiftet. Udviklingen søges opdelt i hovedfaser med hver deres karakteristika. For hver fase belyses omfanget af offshoreafledte aktiviteter på Esbjerg Havn og i Esbjerg Lufthavn samt i Esbjerg-områdets erhvervsliv, og den beskæftigelsesmæssige effekt heraf søges klarlagt. Endvidere søges afklaret, hvornår hvilke dele af områdets erhvervs- og uddannelsesliv blev engageret i offshorerelateret virksomhed, og endelig undersøges det, hvornår og i hvilket omfang udefrakommende firmaer og selskaber nedsatte sig i Esbjerg-området for at få del i oliekronerne. Et gennemgående tema i fremstillingen er spørgsmålet om, hvornår det lokale erhvervslivs udvikling frem mod dets nuværende status som kompetenceklynge i relation til offshoreindustrien for alvor blev sat i gang - og hvad der katalyserede denne proces. Afslutningsvis undersøges, hvorvidt den lokale offshoresektors vækst gennem de sidste to årtier har sat sig spor i konjunkturbetonede faktorer som befolkningsudvikling og ledighedstal. 3. I undersøgelsens tredie hoveddel ses nærmere på offshorens afledte effekt i Ribe Amt ved årtusindskiftet. På baggrund af en oversigt over investeringer og operatører på den danske Nordsø 1999/2 belyses den geografiske fordeling af operatørernes leverandører i udlandet, Danmark og mere specifikt Ribe Amt, og der kastes endvidere lys over den faktiske 8

9 omsætningsfordeling. På denne basis gives en kort karakteristik af offshorevirksomhederne i Ribe Amt - og endelig vurderes offshoreaktiviteternes afledte betydning i Ribe Amt ved årtusindskiftet med henseende til omsætning og beskæftigelse. 4. I undersøgelsens fjerde og sidste hoveddel vurderes den danske offshoresektors fremtid set i forhold til Energistyrelsens reserveopgørelser og prognoser for fremtidig dansk kulbrinteproduktion. På baggrund af denne gennemgang samt opsamling af nærværende undersøgelses hoveddel 2 og 3 forsøges afslutningsvis en vurdering af mulighederne for offshoresektoren i Ribe Amt på såvel kort som langt sigt. Undersøgelsens mange spørgsmål kan kun til en vis grad besvares via den eksisterende litteratur og statistik på området. I Morten Hahn-Pedersens bog A.P. Møller og den danske olie (København 1997) trækkes hovedlinjerne i dansk offshores udvikling op gennem fortællingen om dette selskabs væsentlige indsats og betydning på det danske offshoremarked. Opbygningen af de danske Nordsøfel-ter følges tæt, og bogen beskriver også hovedlinjerne i den teknologiudvikling, som har fundet sted under jagten på olie- og gasforekomsterne i den danske undergrund. Tilsvarende beskri-ver Mogens Rüdigers DONG og energien (København 1998) dette statslige distributionsselskabs udvikling og entré på offshoremarkedet. Ingen af de nævnte bøger gør imidlertid særlig meget ud af spørgsmålet om, hvorledes de respektive selskabers aktiviteter og investeringer på Nordsøen kom til at påvirke den region af Danmark, der blev base for kulbrinteeventyret. I såvel Storbritannien som Norge er der med arbejder som f.eks. Alex Kemp s North Sea Oil and the Aberdeen Economy in Retrospect (konferencepaper fra Nordsøhistorikerkonferencen i Hull, august 1999, p.t. under udgivelse på Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag) og Odd Einar Olsen & Jan Einar Reiersen (red.): Svart gull på alles fat? - Oljevirksomhetens regionale fordeling (Oslo 1991) forlængst sat fokus på offshorebranchens afledte effekter på enkelte regioner, og de nævnte arbejder rummer megen god inspiration, når man skal give sig i kast med undersøgelser af tilsvarende karakter. For Danmarks vedkommende foreligger kun få publikationer, som specifikt belyser offshoreindustriens betydning i en enkelt region. De vigtigste er Villy Søgaard og Inge Sofie Sørensens Offshoreaktiviteter på Nordsøen og basebyen Esbjerg (Århus 1983) og Lindy Tanvigs Esbjerg - en olieby i Danmark (Esbjerg 1983), men som det fremgår af udgivelsesårene, ligger disse undersøgelser på et tidspunkt i forløbet, hvor offshoresektoren først for alvor var ved at komme i gang. Inge Sofie Sørensen har siden publiceret artiklen Energiproduktion fra Nordsøen (Geografisk Orientering 1992, Nr. 4, p. 42ff), og også Lindy Tanvig har senere skrevet om offshoren i artiklerne Olie, gas og havn (Morten Hahn- Pedersen (red.): Esbjerg Havn , Esbjerg 1993, p. 153ff ) samt Danish Offshore Labour Recruitment and the Offshore Impact on Esbjerg (Lars U. Scholl & John Edwards (ed.): The North Sea - Resources and Sea Way - Proceedings of the North Sea History Conference, Aberdeen 1993, Aberdeen 1996, p. 274ff.), men ingen af disse artikler bringer dog væsentligt nyt, idet de primært er baserede på forfatternes undersøgelsesresultater fra første halvdel af 198'erne. Ud over disse arbejder findes offshorens betydning i Esbjerg omtalt i mere oversigtsbetonede publikationer som Morten Hahn-Pedersen (red.): Esbjerg Havn (Esbjerg 1993), Verner Bruhn og Poul Holm: Havneby og storkommune (Esbjergs historie 3 - redigeret af I. Stoumann, P.S. Meyer og J. Dieckmann Rasmussen, Esbjerg 1998), Johs. Bredmose 9

10 Simonsen: Havn og skibe - Esbjerg (Esbjerg 21) samt Morten Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse - 5 generationer ved Vadehavet ( Esbjerg 21). Grundet manglen på nyere detailstudier på området, kan værker som de nævnte naturligvis kun beskrive de absolutte hovedlinjer i Esbjergs udvikling som offshoreby. I virkeligheden foreligger kun et sådant detailstudie, nemlig Morten Hahn-Pedersen: En aktør i Danmarks olieby - historien om Henning Kruse og EOS (Sjæk len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1999, Esbjerg 2, p. 91ff.), der beskriver, hvorledes Henning Kruse - en af Esbjergs væsentligste aktører på offshoremarkedet - i årene fra 198 og frem til 1999 har opbygget en serie virksomheder i relation til denne branche. En af årsagerne til den relativt beskedne litteratur på området kan være den udtalte mangel på statistik, som kan anslå nogle hovedlinjer for udviklingen. Mens man i udlandet på flere punkter tidligt er begyndt at føre detaljerede statistikker i relation til offshoreindustrien og dens afledte effekter, har man i Danmark statistisk alene interesseret sig for faktorer som investeringer, produktion, skatter, afgifter og royalties i forbindelse olie- og gasproduktionen. Disse statistikker offentliggøres årligt af Energistyrelsen i publikationen Danmarks olie- og gasproduktion, som tillige indeholder reserveopgørelser, produktionsprognoser og talrige andre nyttige informationer - men absolut intet om de mere afledte effekter af kulbrinteproduktionen i henseende til f.eks antallet af involverede virksomheder og heraf skabte arbejdspladser. Esbjerg Lufthavn og Esbjerg Havn har siden henholdsvis 1977 og 1982 ført statistikker over den offshorerelaterede trafik på disse to knudepunkter i forbindelsen mellem land og Nordsøfelterne, så på disse punkter var det i forbindelse med denne undersøgelse relativt let at danne sig et overblik over i al fald en del af offshorens afledte effekt i området. Hovedproblemet var at finde en metode til at få sat tal på områdets virksomheder, arbejdspladser og omsætning i relation til offshoren. I nærværende projekt tog man i udgangspunktet fat på Esbjerg Offshore Contacts - en art branchevejviser udgivet årligt siden ud fra en tanke om, at man ad denne vej kunne skabe et register over relevante virksomheder. Denne kilde blev desuden suppleret med vejvisere, telefonbøger samt diverse avismateriale fra Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv på området. Via dette materiale nåede man op på et samlet register omfattende 296 virksomheder, der i løbet af 198'erne og 199'erne havde reklameret med offshoreydelser. Det kunne i denne sammenhæng konstateres, at omkring 8 af disse virksomheder ikke længere eksisterede. Spørgsmålet var imidlertid, om en offshorerelateret annonce nu også var ensbetydende med, at virksomheden bag annoncen reelt var leverandør til branchen. For en række virksomheder kunne det ved sammenligning med f.eks. avisarkivet hurtigt konstateres, at det var tilfældet, men langt fra alle virksomheder fandtes i arkivet og i de tilfælde, hvor virksomheden heller ikke (længere) fandtes i virkelighedens verden, kunne man ikke længere blot ringe op og spørge. Hertil kom spørgsmålet om, hvorvidt man på denne vis nu også fik fat på alle de virksomheder, der havde en omsætning i forhold til offshore. Hvis undersøgelsen skulle være valid i vurderingen af den offshoreafledte virksomhedsdannelse, beskæftigelse og omsætning var ikke blot de åbenbare offshorevirksomheder relevante, men også det lille vaskeri, hotellet og hvad man ellers kunne komme i tanke om. Vi måtte derfor også spørge operatørerne, om de ville oplyse, hvem de rent faktisk brugte som leverandører af diverse produkter og ydelser. Det stod i sammenhængen hurtigt klart, at man via henvendelser til de tre fuldt opererende operatører på den danske del af Nordsøen i 1999/2 - Mærsk Olie og Gas AS, Amerada 1

11 Hess og Statoil - ville dække minimum 9% af markedet. Alle de nævnte operatører svarede beredvilligt på vor henvendelse og udleverede leverandørlister for 12 måneder i perioden 1999/2. Listerne indeholdt navne og adresser på de leverandørvirksomheder, som i løbet af perioden havde haft en årsomsætning på 5. kr. eller mere med den enkelte operatør. Mens listerne fra Amerada Hess og Mærsk Olie og Gas AS omfattede samtlige leverandører i såvel Danmark som udland, indeholdt Statoils liste alene oplysninger vedrørende selskabets danske leverandører. Samlet blev resultatet af henvendelserne en oversigt på internationalt plan over omkring 1. leverandørvirksomheder til hovedoperatørerne på den danske Nordsø. Af disse virksomheder kunne i alt 173 umiddelbart placeres i Ribe Amt. Ved frasortering af navnene fra leverandørlisterne rummede vort oprindelige register navne og adresser på yderligere 81 tilsyneladende offshorerelaterede virksomheder i Ribe Amt. Disse virksomheder blev også indlemmet i det videre arbejde ud fra en betragtning om, at de enten kunne være faldet under bagatelgrænsen på minimum 5. kroner i årsomsætning med hver enkelt operatør eller have leveret til andre operatører i ind- eller udland. I alt var der altså nu navne og adresser på 254 virksomheder i Ribe Amt, som enten var eller via annoncering etc. forsøgte at blive leverandører til offshorebranchen. I et enkelt tilfælde indeholdt leverandørlisten den pågældende operatørs faktuelle omsætning med hver enkelt leverandør, men det sagde i sig selv ikke noget om disse virksomheders samlede offshorerelaterede omsætning. Næste etape gik derfor ud på at få nærmere oplysninger om hver enkelt virksomhed. I de offentlige registre kan man kun se, hvor mange ansatte og hvor stor en omsætning en given virksomhed har i alt, men ikke hvor stor en del af beskæftigelsen eller omsætningen, som har med offshoreleverancer at gøre. Registrene tager desuden udgangspunkt i de juridiske virksomheder, og det fremgår derfor ikke altid, hvilken del af virksomheden der er lokaliseret i Ribe Amt. Der var kun en vej, og den bestod i direkte kontakt med hver enkelt virksomhed. Som kontaktmetode blev valgt spørgeskemaformen, og det i Bilag 9.6 viste spørgeskema blev efterfølgende udarbejdet. Spørgeskemaet fylder to A4-sider og indeholder forholdsvis få spørgsmål om selve virksomheden, dens omsætning og antal ansatte i perioden (1). Spørgeskemaet var bevidst lavet kort og enkelt, så man herved forhåbentlig kunne opnå en høj svarprocent. I vinteren 2/1 blev spørgeskemaerne udsendt til virksomhederne, og inden for den fastsatte tidsgrænse var ikke mindre end 76% af skemaerne kommet retur i besvaret tilstand. De virksomheder, som ikke havde svaret på de udsendte spørgeskemaer - eller som havde udfyldt dem mangelfuldt - blev alle kontaktet pr. telefon eller via personlig henvendelse. Der har således været kontakt til samtlige 254 virksomheder, og enkelte virksomheder er efterfølgende yderligere blevet kontaktet med henblik på uddybende interviews eller aflevering af materiale til senere opbygning af en række case studies af udvalgte enkeltvirksomheder. På baggrund heraf må nærværende undersøgelses spørgeskemadel karakteriseres som en totalundersøgelse snarere end en stikprøve. Undersøgelsens 254 virksomheder endte med at blive 215 offshorerelaterede virksomheder. Enkelte af virksomhederne fra det oprindelige register kunne frasorteres, fordi det viste sig, at de trods annonceinitiativerne ikke var blevet leverandører til offshorebranchen, selv om de gerne ville. I andre tilfælde dækkede forskellige firmanavne over samme virksomhed, og desuden var der enkelte udenlandske virksomheder, som viste sig kun at have proformaadresser i Ribe Amt. Joint venture-selskaber er heller ikke medtaget som 11

12 selvstændige virksomheder, kun de firmaer som indgår i aftalen. Undersøgelsens virksomhedsbegreb bygger på det, der i den nye lov om Det Centrale Virksomhedsregister kaldes produktionsenheder, og som tager udgangspunkt i virksomhedens faktiske lokalisering og ikke dens juridiske tilhørsforhold. Det skal understreges, at de i undersøgelsen opgivne tal for omfanget af offshorerelaterede virksomheder, beskæftigelse og hermed forbunden omsætning må opfattes som minimumstal. Der er primært tre årsager hertil. For det første afslørede undersøgelsens oprindelige register omkring 8 potentielle ikke længere eksisterende offshorevirksomheder, hvorom det ikke har været muligt at indhente nærmere oplysninger. For det andet er undersøgelsens materialegrundlag, som allerede nævnt, baseret på leverandørlister fra dansk offshores tre hovedoperatører, som ganske vist dækker minimum 9% af markedet, men ikke det hele. Trods inddragelsen af de 81 virksomheder fra undersøgelsens oprindelige register kan der være overset nogle, som er faldet under bagatelgrænsen eller som alene har leveret til andre operatører, til primærleverandører eller til udlandet. For det tredie opererer nærværende undersøgelses beregninger af den afledte effekt alene med omsætningen fra operatørled over primær- til underleverandørled, men inddrager ikke de offshorebeskæftigedes privatforbrug eller tilsva-rende afledte omsætningsmæssige effekter på andre sektorer af aktiviteterne på Nordsøen. Afslutningsvis skal bemærkes, at nærværende undersøgelse er baseret på konfidentielle oplysninger afgivet til projektgruppen af såvel operatører som de enkelte leverandørvirksomheder. Af denne årsag er det i samråd med de involverede parter valgt at holde de i forbindelse med undersøgelsen etablerede arkiver lukket for offentlig adgang i en periode på 25 år frem til 226. Materialet vedrørende enkeltvirksomheder vil imidlertid frem til 226 kunne anvendes af Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie i det omfang, der fore-ligger særlig aftale herom mellem institutionen og den enkelte virksomhed. 12

13 13

14 2 BAGGRUND 2.1 Opbygningen af de danske Nordsøfelter Grundlaget for udviklingen af en dansk offshoreindustri går tilbage til begyndelsen af 196'erne. Den 8. juli 1962 fik skibsreder A.P. Møller af den danske stat eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Til varetagelse af det praktiske arbejde i forbindelse hermed etableredes samme år Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et arbejdsfællesskab, der efter en række udskiftninger i partnerkredsen i dag består af A.P. Møller, Shell og Texaco. I 1962 stiftede A.P. Møller også Dansk Boreselskab A/S, som - udover at skulle varetage A.P. Møllers interesser i DUC - oprindelig var tiltænkt en rolle som bindeled mellem DUC og de danske myndigheder. Imidlertid overtog Dansk Boreselskab A/S gradvist operatøropgaver og udviklede sig under navnet Mærsk Olie og Gas AS AS til et egentligt olieselskab, som siden 1986 blandt andet har stået som eneoperatør for DUC s Nordsøaktiviteter. DUC s efterforskningsaktivitet startede på land, hvor man efter en række forundersøgelser indledte den første efterforskningsboring i efteråret Frem til 1985 gennemførte DUC i alt 19 landbaserede efterforskningsboringer, der alle endte med negativt resultat i form af tørre borehuller. DUC s søværts undersøgelser i den danske del af Nordsøen faldt derimod anderledes positivt ud. Allerede den første offshore efterforskningsboring resulterede i 1966 i fundet af det senere Kraka-felt. Inden udgangen af 1971 havde DUC gjort yderligere fund på den danske Nordsøsokkel - heriblandt de senere Dan-, Gorm-, Roar- og Tyra-felter. Perspektiverne for et dansk olieeventyr i Nordsøen var begyndt at tegne sig, og den 4. juli 1972 igang-satte DUC produktionen fra Dan-feltet - DUC s og Danmarks første producerende oliefelt. På grund af den lave permeabilitet eller gennemtrængelighed i de olieførende kridtlag levede Dan-feltets produktion imidlertid slet ikke op til forventningerne. Trods omfattende udbygninger i fik DUC først for alvor styr på dette problem efter, at Mærsk Olie og Gas AS i 198'ernes anden halvdel havde introduceret nye metoder i kampen for at fralokke de tætte kridtreservoirer deres indhold af kulbrinter. Vanskelighederne med Dan-feltets kridtreservoirer var dog ikke A.P. Møllers eneste udfordringer i disse år. Eneretsbevillingen til efterforskning og indvinding af kulbrinter fra Danmarks undergrund var allerede i begyndelsen af 197'erne blevet et stridsemne mellem A.P. Møller og den danske regering - og oliekriserne medførte en øget politisk fokusering på dansk forsyningssikkerhed og energiproduktion, som yderligere skærpede koncessionsstriden. I to tempi beskar regeringen i de såkaldte og 1981-aftaler med virkning fra 1986 A.P. Møllers koncessionsområde til blot 2% af det oprindelige areal. Aftalerne bevirkede også, at staten via anlæg af statslige rørledninger fik kontrol over de producerede kulbrinter, hvortil der endvidere blev indført statslig forkøbsret. Endelig introducerede aftalerne skærpede regler for kulbrinteefterforskningen i Danmarks undergrund, der som konsekvens af beskæringen af A.P. Møllers koncessionsområde fra 1984 også blev tilgængelig for andre aktører. Selv om andre olieselskaber og konsortier nu fandt vej til den danske Nordsøsokkel, var DUC fortsat den eneste producent af danske kulbrinter. De indvindingsteknologiske vanskeligheder på Dan-feltet krævede store ressourcer, hvilket bevirkede, at DUC først i 1981 fik startet sit andet oliefelt, Gorm, mens det første gasfelt, Tyra, som konsekvens af en gassalgsaftale mellem DUC og DONG fra 1979 blev sat i drift i Med Dan-, Gorm- og Tyra-felterne havde DUC fået opbygget hovedcentrene i det produktionssystem, som konsortiet i dag har på 14

15 Nordsøen. Gennem årene er de tre centre løbende blevet udbygget, ligesom de alle har fået tilkoblet mindre satellitfelter, der via rørledninger er forbundet med centerplatformenes behandlingsanlæg. Inklusive satellitter råder DUC i 21 over i alt 13 producerende olie- og gasfelter på den danske del af Nordsøen, ligesom DUC sidder på 5% af Lulita-feltet, som man sammen med en række andre selskaber satte i drift i I takt med produktionssystemets udbygning er produktionen øget markant. Fra 1973 (Dan-feltets første fulde driftår) til 2 er DUC s årsproduktion af olie steget fra 134. tons til knap 14 millioner tons, mens det årlige gassalg fra 1985 (Tyra-feltets første fulde driftår) til 2 er vokset fra godt 1 milliard til knap 6,5 milliarder nomalkubikmeter gas. Tabel 2.1a De danske Nordsø-felter, status 2 Feltnavn Operatør Fundet år I drift år Dan MOG Gorm MOG Skjold MOG Tyra MOG Rolf MOG Dagmar MOG Kraka MOG Regnar MOG Valdemar MOG 1977/ Roar MOG Svend MOG 1975/ Harald MOG 198/ Lulita MOG Siri Statoil Syd Arne Amerada Halfdan MOG Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 61ff. Anvendte forkortelser: MOG = Mærsk Olie og Gas AS, Amerada = Amerada Hess Aps, Statoil = Statoil Efterforskning og Produktion A/S. Frem til færdiggørelsen af den store Dan F-udbygning i 1987 skyldtes produktionsstigningen primært udbygningernes omfang, idet den forventede indvindingsgrad af forekomsterne endnu på dette tidspunkt lå på beskedne 7% af den tilstedeværende olie i felterne. Da produktionsstigningen primært skyldtes kostbare, kvantitative udbygninger, var produktionsprisen pr. enhed relativt høj. Under oliekrisernes høje internationale oliepriser var der dog en rimelig margin at operere på, men billedet ændrede sig drastisk, da verdensmarkedsprisen på olie i foråret 1986 foretog et voldsomt dyk. For at få en økonomisk rentabel produktion måtte DUC s indvinding effektiviseres. Vandrette, opsprækkede brønde, vandinjektion, satellitudbygning med lavprisplatforme og maksimal udnyttelse af eksisterende platforme blev kerneelementer i den trinvise udbygningsstrategi, som i 1986 blev udtænkt og siden effektivt fulgt op af DUC s operatør Mærsk Olie og Gas AS. Alene i tiåret fra 1986 til 1996 opnåede DUC via denne konceptændring en faktor 3 forøgelse af produktionen, nedsættelse af produktionsomkostningerne pr. enhed med en trediedel og en gennemsnitlig 15

16 øgning af den forventede indvindingsgrad af olie og kondensat fra 7% til 17% af de tilstedeværende reserver. Udviklingen er siden fortsat, og på en række af DUC s danske Nordsøfelter opererer man i dag med indvindingsgrader på 3% eller mere (1). Siden 1991 har produktionen af olie og gas fra dansk Nordsøsokkel oversteget Danmarks forbrug af sådanne råstoffer, og i år 2 nærmede selvforsyningsgraden sig 2% på basis af en samlet årsproduktion på godt 17,7 mio tons olie og godt 7,1 mia normalkubikmeter gas fra den danske del af Nordsøen. Tabel 2.1b Selskaberne bag de producerende felter på den danske Nordsø, status 2 DUC-felterne Lulita-feltet Siri-feltet Syd Arne-feltet A.P. Møller A.P. Møller Statoil Amerada Hess Shell Shell Enterprise Oil DONG Texaco Texaco DONG Denerco Statoil Phillips Danoil DONG Denerco Denerco LD Energi Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p.61ff. Hovedparten af denne udvikling skyldes DUC og operatøren Mærsk Olie og Gas AS, som frem til 1998 var alene om den danske kulbrinteproduktion. I 1998 spredtes ejerskabet til produktionen ud over DUC-selskaberne, idet man dette år med Mærsk Olie og Gas AS som operatør startede produktion fra Lulita-feltet, hvor også Statoil, DONG, Denerco og LD Energi havde interesser. Endelig i 1999 blev kredsen af producerende operatører på den danske Nordsø øget med yderligere to, idet konsortier med Amerada Hess og Statoil som de respektive operatører dette år igangsatte produktion fra henholdsvis Syd Arne-feltet og Sirifeltet (2). 16

17 2.2 Kulbrinteproduktionens samfundsøkonomiske værdi Den samlede værdi af den danske kulbrinteproduktion i år 2 skønnes af Energistyrelsen at udgøre cirka 32,9 mia kroner (3). I 2 blev produktionen fordelt mellem de deltagende selskaber efter de procentsatser, som er opgjort i tabel 2.2a. Fordelingen kan samtidig bruges som en tilnærmelsesvis indikation af de enkelte selskabers andel af den samlede produktionsværdi. For de involverede selskaber handler det naturligvis om at skaffe sig en fornuftig indtjening og forrentning af den investerede kapital. De tre partnere i DUC er de selskaber, som i længst tid har været engageret i efterforskning og indvinding af kulbrinter fra den danske del af Nordsøen. Samlet har DUC haft overskud på dette engagement siden 1988, og i 1996 kunne overskuddet efter skatter og afgifter opgøres til omkring 12 mia kroner set på baggrund af investeringer, som målt i årets priser løb op i cirka 95 mia kroner (4). Tabel 2.2a Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen år 2 Selskab Procentandel Shell 35,7 A.P. Møller 3,2 Texaco 11,6 Amerada Hess 6,9 DONG 6,3 Statoil 4,2 Enterprise Oil Denmark Ltd 2, Denerco Oil A/S 1,6 Phillips Petroleum Int. Corp. DK 1,3 Danoil Exploration A/S,2 LD Energi A/S,1 Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2, København 21, p. 15ff. Ser man på samtlige rettighedshaveres totale omkostninger til efterforskning, feltudbygning og drift i perioden fra 1963 og frem til 2, når man et beløb, der i 2-priser udgør godt 143 mia kroner. Alene i 1999 udgjorde investeringerne omkring 6,3 mia kroner, og Energistyrelsens skøn for år 2 lyder på et nogenlunde tilsvarende beløb. Der er altså tale om meget betydelige investeringer, der for en stor dels vedkommende lægges i Danmark og på denne vis kommer såvel dansk erhvervsliv som den danske stat til gode. For den danske samfundsøkonomi er olie- og gasaktiviteterne på Nordsøen af umådelig værdi. Siden 1995 har den danske handelsbalance for olie og gas været positiv, og i 2 satte overskuddet rekord med ikke mindre end 5,3 mia. kroner. Kulbrinteproduktionen har også en positiv effekt på den danske betalingsbalance over for udlandet, idet en del af produktionen eksporteres, mens den del, der forbruges i Danmark, fortrænger en ellers nødvendig energiimport. Afhængigt af beregningernes basering på scenarier med henholdsvis lave eller høje prisforløb skønnes effekten på betalingsbalancens løbende poster alene i 21 at ligge mellem henholdsvis mia kroner og 16-2 mia kroner. Hertil kommer statens direkte indtægter ved olie- og gasindvindingen. I perioden fra den 17

18 danske kulbrinteproduktions start i 1972 og frem til 2 er den danske statskasse således blevet tilført ikke mindre end 45,1 mia kroner fordelt på kulbrinteskat (,9 mia kr.), rørledningsafgift (6,6 mia kr.), produktionsafgift (14 mia kr.) og selskabsskat (23,6 mia kr.) (5). Mens man - som det fremgår af ovenstående - i dansk statistik har rimelig oversigt over kulbrinteproduktion, investeringer, skatter og afgifter samt effekt på handels- og betalingsbalancer, så kniber det betydelig mere, når talen falder på den afledte effekt af disse Nordsø-aktiviteter målt i forhold til antallet af offshorerelaterede virksomheder og arbejdspladser samt den omsætning, der genereres gennem denne virksomhed. Over for dette spørgsmål står man statistisk set på bar bund. Set i såvel et politisk som erhvervsmæssigt planperspektiv er en sådan mangel på statistisk indsigt lidet hensigtsmæssig - ikke mindst i en region som Ribe Amt, hvor offshoreaktiviteterne i løbet af de seneste årtier har sat sig særdeles synlige spor i regionens største by, Esbjerg. 18

19 19

20 3 ESBJERG - BASEBY FOR DANSK OFFSHORE 3.1 Udviklingen af Esbjerg som baseby Da DUC i 1966 stod over for at skulle indlede efterforskningsboringer på Nordsøen, fik man brug for en landbase for operationerne offshore. Valget af en sådan base beroede på flere faktorer: C C C C C Den potentielle bases fysiske nærhed til de søværts borelokaliteter Baseområdets tilknytning til en god havn med dybt vand og brede kajer samt mulighed for store udendørs lagerområder Baseområdets nærhed til minimum en heliport eller bedre en lufthavn tilknyttet et net af ruteflyforbindelser Baseområdets nærhed til værksteds- eller bedre til industrivirksomheder med mulighed for klare tekniske hasteopgaver af forskelligt omfang Baseområdets nærhed til et større servicecenter med bymiljø, boliger, kontorfaciliterter, kommunikationsmuligheder et cetera Grundet behovet for en rimelig fysisk nærhed til borefelterne, var det fra starten klart, at DUC s landbase skulle placeres ved den jyske vestkyst - og valget faldt til sidst på Esbjerg efter, at også Lemvig havde været overvejet i sammenhængen (1). Esbjergs efterfølgende udvikling som baseby for offshoreaktiviteterne på Nordsøen kan groft opdeles i tre perioder med hver deres karakteristika. De tre perioder er: Årene , hvor Esbjerg primært havde funktion som basehavn Årene , hvor Esbjerg oplevede et olieboom og en egentlig offshoresektor etableredes i byen Årene , hvor Esbjergs offshoresektor konsolideredes og videreudvikledes I det følgende skal udviklingen i hver enkelt af de nævnte perioder kort beskrives. 2

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012 FORORD I forbindelse med beslutningen om at stifte en samlet brancheorganisation for den

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2010 En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse NORDREGIO 2009 Nordic Council of Ministers Research Programme Report

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere