Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009"

Transkript

1 Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger Januar

2 Udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie. Copyright til billeder og kort er angivet i rapportens bilagsmateriale. Materialet kan dog frit benyttes. Rapporten samt yderligere bilag og fotos er tilgængelige på Rapporten er skrevet af Kristian Thomsen og Jeppe Klok Due. Redaktion: Søren Bitsch Christensen. Der er ydet økonomisk støtte til udarbejdelsen af Århus Kommune, Kulturarvsstyrelsen og Dansk Center for Byhistorie. Forside: Hovedbygningen set fra nordøst, hetzerbuer i varehusene (fotos Kristian Thomsen), Godsbanegården set fra kontorbygningen mod vest i 1961 og pakhusmeteren ved de nyoverdækkede spor i 1972 (Lokalhistorisk ) Dansk Center for Byhistorie er forskningscenter for dansk og international byhistorie og drives af Den Gamle By og Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Dansk Center for Byhistorie Viborgvej Århus C 2

3 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 5 FORMÅL... 9 BAGGRUND... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 HISTORISK PERIODEKARAKTERISTIK ÅRHUS JYLLANDS TRANSPORTKNUDEPUNKT KARAKTERISTIK AF TRANSPORTUDVIKLINGEN KARAKTERISTIK AF MØLLEENGENS HISTORIE BYPLANLÆGNINGEN OG GODSBANEGÅRDENS LOKALISERING BAGGRUNDEN FOR BELIGGENHEDEN PLANERNE FOR MØLLEENGEN REALISERES MELLEMKRIGSTIDENS MARKANTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER GODSBANEGÅRDENS ANVENDELSE OG BETYDNING I TRANSPORTSYSTEMET GODSBANEGÅRDEN PÅ SKINNENETTET I DANMARK GODSBANEGÅRDEN BETYDNING I HANDELSSYSTEMET GODS PÅ GODSBANEGÅRDEN Ilgods Stykgods Vognladningsgods og containertransport Udviklingen af DSB s godstransport i det tyvende århundrede Godsudviklingen på Århus Godsbanegård ARBEJDET PÅ GODSBANEGÅRDEN Gods i varehusene Stykgodsekspeditionen Kombiterminal og læsseveje GODSBANEGÅRDENS BYGNINGSHISTORIE ARKITEKTEN HEINRICH WENCKS HOVEDBYGNING VAREHUSENE KONTORBYGNINGEN OG DET INTERNE HIERARKI ANDRE BYGNINGER PÅ BANETERRÆNET BYGNINGERNES TILSTAND SOM FØLGE AF OMBYGNINGER OG NYBYGNINGER VAREHUSENES UDVIKLING 1923, 1972 OG KVARTERERNE OMKRING GODSBANEGÅRDEN MØLLEENGEN FABRIKS- OG INDUSTRIKVARTERET BOLIGKVARTERET DE KULTURELLE OG REKREATIVE OMRÅDER SÅDAN BEVARES OG FORMIDLES DEN KULTURHISTORISKE FORTÆLLEVÆRDI 55 GENERELLE VURDERINGER AF KULTURARVSELEMENTER OG BEVARINGSVÆRDI ANBEFALINGER TIL DEN FREMTIDIGE UDNYTTELSE AF BANETERRÆNET VÆRN OM KONTORBYGNINGENS ATTRAKTIONSVÆRDI GENFIND VAREHUSENES ORIGINALITET

4 FRUGTAUKTIONEN OG TØMRERVÆRKSTEDET TOLDVAREHUSET PRESENNINGSHUSET OPLEVELSEN AF GODSBANEGÅRDEN OG OMRÅDET EFTER OMDANNELSEN KILDER LITTERATUR BILAG 1: TIDSLINJE BILAG 2: LISTE OVER BILLEDER BILAG 3: OVERSIGT OVER RELEVANTE BYGGESAGER I ÅRHUS KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT BILAG 4: KONTORBYGNINGENS FACADE, BILAG 5: KONTORBYGNINGEN, PLANTEGNING AF 1. SAL, BILAG 6: KONTORBYGNINGEN, PLANTEGNING AF STUEETAGEN, BILAG 7: KONTORBYGNINGEN, PLANTEGNING AF KÆLDEREN, BILAG 8: VAREHUSENES FACADER, BILAG 9: HOVEDBYGNINGEN MED KONTORBYGNING OG VAREHUSE, PLANTEGNING FRA BILAG 10: BELIGGENHEDSPLAN, BILAG 11: TOLDVAREHUSETS FACADER, BILAG 12: PRESENNINGSHUSET, BILAG 13: AARHUS FRUGTAUKTIONS PAKHUS, BILAG 14: BANETERRÆNET

5 Abstract Formål Denne rapport er udarbejdet til Århus Kommune og har som formål at udrede Godsbanegårdens historie og historiske kontekst for på den baggrund at opstille anbefalinger til en fremtidig anvendelse af stedet, der respekterer og drager fordel af de historiske værdier. Der er set på Godsbanegården som fysisk anlæg, som rum i byen og som produktionssted. Anbefalingerne har ikke karakter af fredningsbestemmelser eller lignende. Godsbanegårdens omdannelse Århus Godsbanegårds monumentale bygning i Skovgaardsgade går nye tider i møde. Efter mere end 80 år som terminal for godstogstrafikken er anlægget nu rømmet, og et kulturelt produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur vil i fremtiden indtage de bygninger, der blev opført i Fra 1920erne var Godsbanegården den tredjevigtigste godsbanegård i Danmark, og den skulle dengang være med til at løfte den tids øgede behov for godstransport på skinner en transport, der 77 år senere var næsten udkonkurreret af lastbiltrafikken. I år 2000 blev DSB s godsdel solgt fra til det tyske togselskab Railion, der frem til 2006 lejede sig ind på området, og i købte Århus Kommune bygningerne, hvorefter funktionen som godsterminal var endegyldigt forbi. Godsbanegårdens anlægshistorie Godsbanegårdens anlæggelse faldt sammen med to markante udviklingslinjer i Århus. Banegården indgik dels i de byplaner, der ud fra principper om zoneinddeling af byens funktioner blev afgørende for udformningen af store dele af det moderne Århus. Dels faldt anlæggelsen tidsmæssigt sammen med andre centrale industrielle og transportbaserede anlæg, der forandrede byrummet i Århus. Det var navnlig industrialiseringen, der gjorde Århus til en storby. Samtidig hermed fulgte anlæggelsen af jernbanen og en udvidelse af havnen, der også gjorde Århus til et importcenter. Det var faktorer, der skabte et behov for godstransport, og derfor blev Århus til et trafikknudepunkt. De første tanker om en Godsbanegård meldte sig som reaktion på de trange pladsforhold for den eksisterende godsekspedition, der siden jernbanens anlæggelse i 1862 havde ligget sammen med personbanegården for enden af Ryesgade. En adskillelse af person- og godstogstrafikken syntes derfor nødvendig. Hack Kampmann og Charles Ambts berømte byplan over Frederiksbjerg blev vedtaget i Planen foreskrev, at en fremtidig Godsbanegård burde anlægges i Mølleengen, da det langstrakte engområde lå afsides og dermed i tilpas afstand fra byen, så røg og larm fra et fremtidigt fabrikskvarter langs skinnearealerne ikke kunne være til gene for byens borgere. Et sådant projekt var imidlertid bekosteligt, og en langvarig debat fandt siden sted adskillige gange i både Byrådet og i Rigsdagen, der tøvede med at give statslige bevillinger. Først i 1916 og 1919 blev lovgivningen for projektet vedtaget sammen med den endelige byplanlægning udarbejdet af den kommunale ingeniør A.F. Frederiksen. 5

6 Derefter fulgte et omfattende opfyldnings- og piloteringsarbejde i den bløde engjord, hvorefter Godsbanegården blevet opført efter tegninger af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck. Det samlede anlæg blev indviet i Det fysiske miljø I dag fremstår Århus Godsbanegård og det store baneterræn som det største samlede bevarede anlæg af sin slags i Danmark, idet andre af denne type godsanlæg for længst er forsvundet. Tegningerne til Godsbanegården var den sidste opgave for Statsbanernes overarkitekt gennem 27 år, Heinrich Wenck. Resultatet blev en bygning med et arkitektonisk udtryk, der ironisk nok stammede fra før jernbanernes tid. Hovedbygningens kontorbygning mod Skovgaardsgade rummer bl.a. det løgformede spir og de fire tagryttere på taget samt de nyklassicistiske frontispicer og halvpiller i facaden, der fremstår symmetrisk. Også i det indre er hovedbygningen præget af en todeling, idet der oprindeligt var to ekspeditionslokaler til kundebetjening et for indgående gods og et for udgående gods, og i forlængelse deraf består hovedbygningen også af to tilknyttede varehuse. De er koblet vinkelret på kontorbygningen, så deres placering oprindeligt skabte et gårdrum, hvor skinnerne endte blindt pegende mod kontorbygningen efter det såkaldte rebroussementsprincip. Dette åbne område blev senere i 1972 og 1984 lukket via en tilbygning, der har sammenbygget de to varehuse og skjult mange af varehusenes originale arkitektoniske detaljer. I varehusenes indre er især den stadig synlige tagkonstruktion interessant. Taget bæres af solide buer i bukket træ, der er bygget efter det såkaldte Hetzersystem, som blev opfundet i I varehusene var de oprindelige porte og vinduer i facaderne interessante elementer i Wencks arkitektur, men desværre betød 1970ernes og 1980ernes ombygninger, at disse elementer helt forsvandt og kun har efterladt sig få spor i murværket. Baneterrænet rummer også andre bygninger, der dog ikke fremstår lige så monumentale som hovedbygningen. Interessant er dog toldvarehuset, der arkitektonisk korresponderer med hovedbygningens varehuse. Gavle og porte er identiske, hvilket ikke er nogen tilfældighed, idet Wenck så for sig, hvordan det nordlige varehus til udgående gods over tid kunne sammenbygges med toldvarehuset, hvis det skulle blive nødvendigt. Det blev det imidlertid aldrig, og i mellemrummet imellem opførtes i stedet i rødmalet træ et tømrerværksted samt en barak til Århus Frugtauktion. Denne husrække er vest for toldvarehuset rundet af med det opsigtsvækkende presenningshus. I presenningshusets facade ses en række åbne mellemrum, der oprindeligt gav luft til godsvognspresenninger, der blev sendt til Århus fra hele det centrale Jylland for at hænge til tørre inde i huset. Godsbanegårdens anvendelse Århus Godsbanegård stod for ekspeditionen af to godstyper. Den ene type var stykgods, der bestod af mindre forsendelser, som ikke kunne fylde en hel godsvogn, mens den anden type var såkaldt vognladningsgods, der som minimum fyldte en hel godsvogn eller flere vogne. Vogne med vognladningsgods blev pakket og lodset af kunden selv og blev transporteret videre af Statsbanerne. Oftest kørtes vognladningsgodset fra havnen, fra private firmaspor eller fra Godsbanegårdens læssespor og videre ud på skinnenettet, og godset 6

7 var altså ikke inde omkring selve Godsbanegårdens bygninger, men blev videresendt til andre destinationer via rangerterrænet. De betydeligste varetransporter gennem Århus var her importvarer og energiprodukter samt olieprodukter til landbrug og margarineproduktion. Fra 1970erne blev større dele af vognladningsgodset transporteret i containere, og det førte til indvielsen af en særlig containerterminal med kraner på Godsbanegårdens baneterræn. Den anden godstype stykgodset var ofte forsendelser til mindre handelsvirksomheder såsom brugsforeninger og engroshandlere, men også til private kunne der transporteres stykgods. Læsningen af godsvogne, der fandt sted i det nordlige varehus for udgående gods, foregik i begyndelsen ved håndkraft og med sækkevogne. Senere blev der indført paller og gaffeltrucks til at flytte godset. I denne arbejdsgang blev godset først stillet under skilte med stationsnavne, der viste, hvor godset skulle hen, og siden blev det læsset i vognene. I det sydlige varehus blev ankommende stykgods ekspederet og placeret under skilte efter samme princip. Derefter kunne kunden enten selv afhente det eller få det bragt til døren med Statsbanernes egne lastbiler. Kulturarvsanbefalinger Århus Kommuneatlas angiver bevaringsværdien for Godsbanegårdens bygninger til middelniveau og et højt niveau. Kulturhistorisk set understøttes denne værdi af, at bygningerne hver især har tydelige spor, der vidner om det arbejde, der er foregået i dem. Med den rette plan for omdannelsen vil sådanne spor kunne indgå og leve videre i fremtidens brug af stedet. Kulturhistorisk og arkitektonisk er der en tæt sammenhæng mellem bygningerne, da de alle har fungeret som hvert deres fragment i den større arbejdsgang på Godsbanegården. Anbefalingen er derfor, at de originale bygninger fra 1920erne, der var bygget til at skulle indgå i denne helhed, bevares for eftertiden. Senere tiders tilbygninger, der har skadet harmonien i bygningernes arkitektur, kan fjernes. Særligt har sammenbygningen af hovedbygningens varehuse i 1984 været uheldig, og fjernes denne midterhal, vil man kunne genskabe gården i midten, hvor sporene lå, ligesom portene i de oprindelige facader også vil kunne genskabes. Dernæst er anbefalingen at værne om bygningernes originalitet, og herunder tænkes særlig på hovedbygningen, der rummer væsentlige arkitektoniske detaljer såvel i det ydre som i det indre, hvor især de imponerende vestibuler står velbevarede. På selve baneterrænet anbefales det, at man, den dag planer for områdets bebyggelse skal udtænkes, sikrer, at fornemmelsen af terrænets størrelse og form fastholdes. Der løber en sigtelinje fra hovedbygningen gennem det langstrakte terræn langs skinnerne i terrænets sydlige del mod Statsbanernes gamle vandtårn på bakken lige vest for Ringgadebroen. Ved at friholde dette bælte for bebyggelse kan man fastholde udsynet. For at reflektere stedets historie kan fremtidig bebyggelse således placeres mod nordvest på de gamle læssespor, hvor man evt. kan lade gader og veje have samme forløb som disse, så historiske linjer bevares. Derved vil alle gader og veje komme til at pege direkte mod hovedbygningen, der pga. sin originalitet vil rumme en høj attraktionsværdi for området. Hovedbygningen som attraktion vil kunne styrkes ved at tænke de dele, der har en fortælleværdi, ind i omdannelsen. En del af interiøret kan genanvendes og vidne 7

8 om bygningens oprindelige formål (f.eks. skilte fra varehusene genophængt i loftet, den gamle ekspeditionsskranke i DSB s sort-røde farver og gamle maskiner på stedet (f.eks. en vægt i varehusene). Alt i alt må Godsbanegården i fremtiden kunne vidne om den betydning, som jernbanen gennem det 20. århundrede har haft for Århus. Godsbanegården var et af flere store jernbaneanlæg, der i lange perioder var med til at gøre jernbanen til byens største arbejdsplads. Med de rette planer vil bevidstheden om denne historie leve videre. 8

9 Formål Kort udtrykt er formålet med denne rapport ud fra en faglig historisk baggrund at fremlægge en analyse af Godsbanegårdens anlægshistorie, fysiske miljø og anvendelse med henblik på at komme med anbefalinger af områdets bevaringsværdige dele ud fra en kulturarvsbetragtning. I faglige termer er problemformuleringen oprindeligt beskrevet således: Der ønskes gennemført en undersøgelse, der på grundlag af den voksende forskning i industrisamfundets kulturarv vil analysere Godsbanegården som en del af industrisamfundets teknisk-økonomiske paradigme og bebyggede landskab. Undersøgelsens primære udgangspunkt er at analysere det bebyggede område/bygningsmassen ud fra en antagelse om, at disse har været betinget af samspillet mellem industrialisering som produktionsform, den tekniske udvikling, teknisk professionelle grupper og professionelle forvaltningsenheder (herunder byplanlægning) samt byens landskabelige flow og skala. Baggrund Dansk Center for Byhistorie har efter henvendelse til Den Gamle By udarbejdet rapporten til Århus Kommune og med støtte fra Kulturarvsstyrelsens hastesum. Baggrunden er, at Århus Byråd efter Århus Kommunes overtagelse af en del af Godsbanearealet, herunder ikke mindst selve Godsbanegården med tilliggende bygninger, i 2007 har besluttet at etablere et produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur på Godsbanen. Med kulturforliget Kulturen på skinner frem mod 2017 fra januar blev der afsat midler til detailplanlægning vedr. etablering og opstart af produktionscenteret. Samtidig blev der tilvejebragt finansieringsgrundlag til moderniseringen samt til årlig drift af produktionscenteret. Kulturproduktionscenteret ventes klar til brug i Etableringen af produktionscenteret indgår i sammenhæng med udviklingen af hele Godsbanearealet. Det nedlagte godsbaneterræn i Århus skal omdannes til et moderne bykvarter med centrum i den gamle Godsbane, der bliver forvandlet til et knudepunkt for byens kultur- og fritidsliv. Arealet skal efter planen indgå i en ny bymæssig sammenhæng fra området ved Musikhuset over Ceres-grunden til Den Gamle By og Botanisk Have. Kommunen har indledt et samarbejde med Realdania om realisering af planerne. Århus Kommune og Realdania har ønsket, at Dansk Center for Byhistorie på en faglig baggrund skulle opstille anbefalinger af, hvilke af anlæggets miljøer og bygninger, der må anses at rumme væsentlige bevaringsværdier. 9

10 Historisk periodekarakteristik Århus Jyllands transportknudepunkt Fra midten af 1800 tallet har Århus været en dynamisk by i voldsom vækst. Befolkningstallet blev fordoblet hvert år indtil 1970, hvor befolkningstallet faldt en smule, fordi flere flyttede i parcelhuskvarterer uden for Århus by. Allerede fra 1990 fortsatte befolkningsvæksten dog atter Befolkningsudviklingen i Århus by Befolkningsvæksten i Århus Kilde: Dansk Center for Byhistorie ( Den store befolkningsvækst betød også, at byens geografiske udstrækning blev større og at de forstæder, der var opstået omkring de tidligere landsbyer i Århus opland blev inddraget i byen. I 1945 var byen blevet så stor, at det sammenhængende bebyggede område var støre end den datidige Århus Kommune. 1 Baggrunden for byens vækst var de moderniseringsprocesser, som omformede hele det danske samfund i perioden samt nogle transportmæssige forhold, der særligt begunstigede Århus. For det første gennemløb Århus en betydelig industrialisering, der tiltrak arbejdskraft fra oplandet. For det andet udviklede havnen sig til én af de vigtigste i Jylland, fordi byen lå ud til den dybe isfri Århus Bugt hvor de store moderne, dybtgående stålskibe kunne lægge til kaj, modsat de øvrige østjyske byer, der havde lavvandede fjordhavne. Endelig kom den jyske hovedjernbane efter lange diskussioner om banedragningen til at gå igennem Århus, hvor hovedstationen blev anlagt og hvor også Statsbanernes store centralværksted for togmateriel blev anlagt. 2 Århus blev således det naturlige transportknudepunkt i Jylland, hvilket også kom til at betyde, at byen kom til at fungere som importcenter for hele landsdelen. Heri spillede og spiller den dag i dag havnen den vigtigste rolle. Fra havnen blev der importeret 1 Ib Gejl (red.) (red.): Århus Byens historie bd. 3, Viborg 1998, s. 9f. 2 Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, Viborg 1998, s. 157ff, Generaldirektoratet for jernbanerne: De Danske Statsbaner , København 1947, s , Henrik Harnow m.fl. Industrisamfundets havne , Kulturarvsstyrelsen, s

11 hjælpestoffer til landbruget så som kunstgødning og foderkager, som blev kørt ud til de jyske bønder lokalt med hestevogn og senere lastbil samt små dampere i Århus Bugten og til hele landsdelen med jernbanen. Desuden var Århus Havn helt central for smøreksporten til England samt for store engrosvirksomheder indenfor kul, stål og træ. Med tiden blev en voksende del af varetransporten fra havnen overtaget af lastbiler. Senest er Århus blevet varetransitcenter for hele Østersøen efter anlæggelsen af den nye containerterminal på østhavnen. 3 Vareomsætning på Århus Havn Kton År Omsætning på Århus Havn er stadigt voksende, her ses ind- og udgående gods på havnen målt i Kton (1000 ton). Kilde: Vagn Dybdahl: Trafik i Århus, 1976, s. 95, Henrik Harnow, René S. Christensen, Gitte Haastrup: Industrisamfundets havne ,, s. 223, Århus Havn Årsrapport 2007, Århus 2007, s. 19. Karakteristik af transportudviklingen Godsmængderne var stadigt stigende i hele 1900 tallet, hvilket i hovedsagen skyldes to forhold, for det første gjorde udviklingen i transportsektoren markedet større, idet det blev billigere og hurtigere at transportere varer rundt i hele landet. For det andet steg indkomstniveauet og forbruget, hvorfor der blev fragtet flere varer rundt til forbrugere og fremstillingsvirksomheder. Transportsektoren har været under konstant omformning og effektivisering fra 1850 til i dag. Jernbanerne var den første fase i udbygningen af den moderne transportsektor. Efter år 1900 var jernbanesystemet omkring Århus fuldt udbygget med en lun placering midt på den jyske længdebane samt lokalbaner til Djursland, Odder og Hammel/Thorsø. Hovedbanegården blev ved indvielsen af jernbanen i 1862 placeret, hvor den ligger i dag, men udvidet og ombygget flere gange, og der blev opført en godsbanegård i umiddelbar nærhed af havnen, der hvor Rutebilstationen ligger i dag. Banerne blev brugt til transport af gods og passagerer og mange større virksomheder havde eget jernbanespor, der førte ind til fabrikken helt op til 1980erne. Op gennem første halvdel af 1900-tallet kom den anden store udbygning af transportsektoren med bilen. Udviklingen gik dog langsomt på grund af bilernes pris. Nedenfor er gengivet antallet af biler, der var indregistreret i Århus fra indtil 1930erne, 3 Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, Viborg 1998, s

12 hvor bilisme var ved at blive en normal foreteelse. Omkring år 1950 var der stadig ca. 100 spand heste i brug hos byens vognmænd, de blev faset ud i 1960erne. I starten transporterede vognmændene varer til og fra jernbanen til byens opland, men allerede i 1920erne begyndte faste lastvognsruter at konkurrere med godsbanetrafikken. 4 År Person- Biler Last- og varevogne Antallet af biler og lastbiler indregistreret i Århus Kilde: Vagn Dybdahl: Trafik i Århus, 1976, s. 83. Tredje fase i transportsektorens udvikling er anlæggelsen af motorvejsnettet Det store H der blev vedtaget i 1965, atter blev Århus udvikling tilgodeset ved at forslag om at anlægge motorvejen i Midtjylland blev afvist til fordel for en østjysk placering. Med anlæggelsen af motorvejsnettet, der først var færdigt i 1980erne, blev lastvognstrafikken styrket på bekostning af jernbanetransporten, fordi lastbilerne var mere fleksible og hurtigere. Denne udvikling fremgår tydeligt af nedenstående graf, der viser den indenlandske transportarbejde i Danmark målt i ton-kilometer, der er et udtryk for, hvor meget gods der bliver flyttet, her er jernbanens andel af det samlede transportarbejde halveret mens biltrafikken næsten er fordoblet. 5 4 Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen: Trafik i Århus - før og nu, Århus 1979, s Erik Toft, Hanne Rasmussen, Hans-Carl Nielsen: Hundrede års trafik trafikministeriet , Trafikministeriet 2000, s , Tom Rallis: Transport- og kommunikationsteknikkens historie, Lyngby 1988, s

13 Transportarbejdet i Danmark Mia. Ton-kilometer Fly Bane Bil Transportarbejdet i Danmark målt i milliarder ton-kilometer. Kilde: De af Folketinget statsautoriserede revisorer, Kristian Albertsen m.fl.: Beretning om DSB s godsbefordring, København 1984, s. 13. Endelig er Danske Fragtmænd ved at etablere Danmarks største logistikpark ved motorvejskrydset ved Edwin Rahrs Vej, hvilket sammen med havnen fastholder Århus som trafikalt knudepunkt, men med beskedent fokus på jernbanetrafikken, på trods af jernbanetilgang begge steder. 6 De øgede godsmængder har ført til flere effektiviseringer og standardiseringer. Standardiserede containere og paller blev første gang brugt under 2. Verdenskrig. I Danmark vandt containeren først indpas i starten af 1970erne, hvor der ligeledes fandt en standardisering af den såkaldte EURO palle sted. Standardiseringen af paller og containere lettede arbejdet med at læsse og aflæsse godsvogne og lastbiler betydeligt, hvorved man sparede arbejdskraft, og transporten blev billigere og hurtigere. 7 Århus betydelige vækst i befolkning og trafik samt transportsektorens udvikling stillede store krav til udformningen af byens infrastruktur, hvilket på smukkeste vis blev løst ved en solid kommunal planlægning. Karakteristik af Mølleengens historie Den bynære del af Århus Ådal, der strækker sig som en grøn vifte vest for Godsbanen, har historisk set altid været et vigtigt område inden for transport og industri. I vikingetiden fungerede åen som transportkorridor mellem Århus Bugt og en kongsgård ved Viby, der havde en havn og et skibsværft omtrent hvor broerne De Tre Søstre ligger i dag. 8 6 Århus Kommune, Lokalplan US Army Transportation Museum: KNR: 1&tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[tt_news]=12248&tx_ttnews[backPid]=844&cHash=7537e0eee5, Pallet Enterprise: 8 Vikingernes Aros Havn og flådebase: 13

14 Fra middelalderen blev datidens mest avancerede industrielle anlæg - møllen - anlagt omtrent, hvor Mølleparken ligger i dag. Derfor blev åen opdæmmet for at anlægge en mølledam vest for møllen. Mølleriet fortsatte ind i det 20. århundrede, men i 1873 gik møllen over til dampkraft og opdæmningen blev opgivet, hvorefter området lå hen som sumpet eng. 9 Mølledammenes udstrækning i 1801 på et moderne bykort. Kilde Bygherrerapport ved Moesgaard Museum, FHM4459 Museumsgade, Århus By, Århus Købstad, Hasle herred, Århus Amt, Sted nr Siden opstod Århus første egentlige industrikvarter nordvest for åen med anlæggelsen af bryggeriet Ceres i I 1908 blev Frichs Fabrikker, der senere blev landets vigtigste lokomotivfabrik, flyttet fra midtbyen til en grund uden for byen, bygningerne betegnes i dag som Søren Frichs Parken. 10 Århus mølles mølledam oversvømmede om efteråret hele Mølleengen. Vejen over broen er Vester Allé. I baggrunden ses Bryggeriet Ceres ca Kilde Lokalhistorisk. 9 Lica Weiss Næraa: Berta Weiss historie Århus mølle fra 1846, Århus 1992, s. 51ff, 227ff, Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 2, Viborg 1997, s. 201, Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, Viborg 1998, s. 192ff. 14

15 Efter mølledammen var nedlagt donerede møllerfamilien en grund til Århus Museum det tidligere Huset hvor der blev drevet museum indtil Endvidere søgte møllerfamilien om tilladelse til at bygge boliger på resten af arealet, hvilket kommunen i første omgang afslog, da man vurderede, at sundhedsrisikoen ved at bo på det sumpede terræn var for stor. Men i 1899 fik møllerenke Weiss tilladelse til at bebygge området. Endelig blev Århus nye godsbanegård anlagt på resten af mølleengen i 1923, hvor den fungerede som en industriel transportportal ind til Århus og stadig markerer afslutningen af ådalens grønne kile. 11 Mølleengen set fra Ceres ca. 1892, yderst til højre ses Århus Kunstmuseum. Kilde Lokalhistorisk. 11 Lica Weiss Næraa: Berta Weiss historie Århus mølle fra 1846, Århus 1992, s. 239, Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, Viborg 1998, s. 41f, Morten Oddershede: Mølleengen et indflytterkvarter i Århus 1925, Århus Stifts Årbøger, bd. 89, 2006, s

16 Byplanlægningen og Godsbanegårdens lokalisering Baggrunden for beliggenheden Anlæggelsen af Godsbanegården føjer sig i byplanmæssig sammenhæng ind i to markante udviklinger. For det første var banegården en del af den tidligste byplanlægning, der fra 1890erne omdannede centrale dele af det nye Århus efter moderne principper om æstetik, bevidst skabelse af bylandskaber og ikke mindst zonering, dvs. adskillelse af befolkningsgrupper, byområdet med forskellige funktioner og erhverv og bolig. For det andet faldt selve opførelsen tidsmæssigt sammen med andre markante byggerier og anlæg i mellemkrigstiden, der formede centrale dele af Århus efter et teknologisk- industrielt paradigme med hovedvægt på trafik og tung industri. Da Godsbanegården i 1923 blev indviet, var det gået flere årtiers debat om projektet. Debatten var startet så langt tilbage som i 1890erne, hvor de første forslag til at flytte gods- og rangerområdet væk fra sin hidtidige placering ved personbanegården den nuværende Århus H sås skitseret i tidens byplaner for en udvidelse af byens areal ud på det nyerhvervede Marselisborg gods jorder, der i 1895 administrativt overgik fra Viby Sognekommune til Århus Købstadskommune. Planerne var udarbejdet først af byens stadsingeniør Oscar Jørgensen i 1896 og siden nytænkt af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann og stadsingeniør i København Charles Ambt i Men det var dog først med afdelingsingeniør A.F. Frederiksens byplan fra 1919, at der endelig blev sat skub i planerne. I alle tre planer blev Mølleengen set som velegnet til formålet, da man her langs Århus Å, som løb gennem engen, kunne føre banen ind i et jævnt niveau i det ellers så bakkede århusianske terræn, 13 hvilket den privatejede Hammelbane også havde benyttet sig af ved anlæggelsen og opførelsen af deres station i Carl Blochs Gade i Taget i betragtning, at Mølleengen på et tidligt tidspunkt altså var valgt som stedet, kan det undre, at der skulle gå hele 27 år, inden Godsbanegården endelig var en realitet. Det bundede både i lokal uenighed og i manglende statslige bevillinger til det særdeles bekostelige projekt, der endte med at koste det samme som 7-10 procent af et årligt statsbudget i årene før Første Verdenskrig. 15 Gennem årene fremlagdes derfor ikke overraskende adskillige alternative ideer bl.a. fremsat af folketingsmedlem Louis Hammerich, der var en af Århus storkøbmænd. De drejede sig dog ikke så meget om lokaliseringen i Mølleengen, men i stedet om, hvad der konkret skulle ligge i Mølleengen. Skulle man f.eks. hellere placere personbanegården dér og så lade godsarealet blive liggende, hvor det lå, på det område, der i dag () rummer rutebilstationen? Forslaget, der i første omgang fik støtte fra trafikminister Jens Hassing-Jørgensen, 16 synes umiddelbart at have givet god mening, idet Godsbanegården da ville have bevaret sin nærhed til havnen. Imidlertid blev der peget på, at området nær havnen ville være for 12 Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, 1998, s F. Herholdt: Den paatænkte Omordning af Banegaardsforholdene i Aarhus s. 225 i Vilhelm Marstrand: Etatsraad Hammerichs Forslag til Ordning af Banegaardsforholdene i Aarhus, Niels Jensen: Østjyske jernbaner, København 1978, s Steen Ousager: På sporet Krige og fornyelse, Odense 1997, s Viggo Lovdal: Århus har haft tre banegårde, Århus Stifts Årbøger 2006, s

17 lille til de mange sporarealer, der tænktes anlagt, 17 og samtidigt forklarede Ambt, der siden blev generaldirektør for Statsbanerne, og Kampmann fordelene i deres placering af Godsbanegården i Mølleengen med, at dette fugtige og ubebyggede engområde lå så fjernt og afsides fra byen, at den larm og røg, som måtte komme fra et planlagt fabrikskvarter ved siden af den nye godsbanegård, ikke ville blive til gene for byens borgere. 18 I deres plan fremgik det endvidere, at nærheden til havnen kunne fastholdes ved anlæggelsen af en ny bane direkte fra Godsbanegården til havnen i en cirkel syd om Frederiksbjerg. Ambt og Kampmanns byplan fra Godsbanegården er markeret med rødt øverst til venstre, mens det tænkte fabrikskvarter er markeret med grønt. Kilde: Den Gamle Bys samling. Planerne for Mølleengen realiseres Byggeriet af Godsbanegården kunne først sættes i gang i Såvel byrådet som Rigsdagen havde ellers diskuteret igangsættelsen første gang helt tilbage i 1897, 19 og i 1909 var der på nogle arealer, som staten i årene 1900, 1906 og 1909 havde erhvervet til Godsbaneformålet blevet anlagt en række rangerspor. Det skete samtidigt med afholdelsen af Landsudstillingen, der gennem sommerhalvåret 1909 blev besøgt af mennesker, hvilket krævede midlertidige ændringer på personbanegården, og de 17 F. Herholdt: Den paatænkte Omordning af Banegaardsforholdene i Aarhus, Vilhelm Marstrand: Etatsraad Hammerichs Forslag til Ordning af Banegaardsforholdene i Aarhus, 1916, s Ch. Ambt og Hack Kampmann: Forslag til Byggeplan for en Del af Marselisborg Grund, Ingeniøren 1898, s Silkeborg Dagblad 20/ , Poul Thestrup: På sporet Dampen binder Danmark sammen, Odense 1997, s

18 kunne kun skaffes ved at udflytte betjeningen af vognladningsgods og de tilhørende 30 ansatte. 20 Siden vedtog Rigsdagen i 1916 Lov om Anlæg af en Person- og Godsbanegård i Aarhus, der i 1919 fulgtes op med endnu en lov, som blev grundlaget for, at afdelingsingeniør A.F. Frederiksen kunne lægge de endelige rammer for byggeriet som en del af sin byplan for en udbygning af det område på Frederiksbjerg, som Ambt og Kampmann havde skitseret i Godsbanegårdsbyggeriet påbegyndtes straks derefter, men forinden var der i 1918 blevet igangsat et omfattende piloteringsarbejde, hvor m 3 jord var blevet fyldt ud i engen ved håndkraft og uden nogen inddragelse af den tids gravemaskiner, hvilket var en helt bevidst måde at afhjælpe tidens arbejdsløshed på. Samtidigt var en del af åen blevet flyttet længere mod nord væk fra området, 22 og dernæst var 3000 granstammer blevet hamret ned i 20 meters dybde som fundamenter for anlæggets bygninger. 23 Byggeriet stod siden på fra 1920 til Det ydre af Heinrich Wencks imponerendes hovedbygning med kontor- og varehuse stod færdigt i 1922, mens den sidste klargøring af byggeriet varede yderligere to år. Fotos fra indvielsestidspunktet viser, hvordan anlægget på den tid lå ensomt omgivet af kolonihaver mod øst og af det langstrakte engområde mod vest. I byplansammenhænge blev Godsbanegårdens færdiggørelse dog hurtigt anledningen til, at det nærliggende håndværker- og arbejderkvarter mellem Marstrandsgade og Carl Blochs Gade blev projekteret og bebygget i løbet af 1920erne og 1930erne. 24 T.v. Den nyindviede Godsbanegård i 1924 med kolonihaver i forgrunden. T.h. Ringgadebroen i 1938 med Statsbanernes vandtårn i forgrunden. Godsbanegården ligger længere inde mod højre. Kilde: Lokalhistorisk. Mellemkrigstidens markante byudviklingsprojekter Anlæggelsen af Godsbanegården skal ikke ses som et isoleret jernbaneanliggende, men som en vigtig del af mellemkrigstidens udvidelse og omdannelse af det gamle købstadsareal, så der skabtes et moderne bylegeme med hensigtsmæssige transportkorridorer og industrielle zoner. 20 Landsudstillingen 1909 Udstillingens officielle Dagblad DSBs Anlæg i Mølleengen, 8/ A.F. Frederiksen: Byplan for en Del af Aarhus og sydlige Opland, Danmarks kommunale Efterretninger s Th. Engquist: Aarhus nye Ranger- og Godsbanegaard, Ingeniøren 1925 s Kaj Henrik Kullberg: Århus og jernbanen, Århus 1980, s Jf. BBR-meddelelser med opførelsestidspunkter på 18

19 I et større perspektiv fik byggeriet af Godsbanegården i Mølleengen stor betydning for senere byplaninitiativer. Det er den 311 meter lange og i dag tæt befærdede Ringgadebro i den langstrakte Mølleengs vestlige ende et godt eksempel på. Byggeriet af Ringgaden påbegyndtes i 1908 efter linjeføringer skitseret i Ambt og Kampmanns byplan og i A.F. Frederiksens byplan, der begge byggede videre på et såkaldt boulevardsystem foreslået tilbage i Den meget brede banegrav, der med godsbanegårdsanlægget i 1923 kom til at rumme over 40 jernbanespor 25 med en samlet længde på 80 km, 26 kunne imidlertid nu blive en hindring for, at vejens nordlige og sydlige dele kunne forbindes, for en traditionel vejbro kunne ikke bygges med et så stort spæn. Løsningen blev en jernbetonbro, der ved indvielsen var Danmarks længste over land. Byggeriet startede i 1936 med nedgravningen af broens betonpiller, der kom til at stikke mellem to og ti meter ned i den bløde undergrund. Dernæst opsattes de karakteristiske buer mellem pillerne, og broen kunne siden indvies i 1938 som Ringgadens sidste og med en pris på 1,3 mio. kr. dyreste etape. 27 Også øst for Godsbanegården omkring åens forløb gennem byen kom nye projekter til. Mølleengen havde oprindeligt bredt sig langt ind mod byen til det nutidige Mølleparken, og derfra var åen løbet videre bag byens huse ned til havnen. Gennem 1920erne og 1930erne skete imidlertid en øget fortætning af bebyggelsen, så der langs åen, som indtil da havde været præget af sine grønne idylliske breder, nu kom et bymæssigt præg. Sammen med nye markante bygninger anlagdes der veje på hver side af åen til erstatning for tidligere tiders faldefærdige huse og baggårde, og dermed blev Åboulevarden, som den nu blev kaldt, den direkte vej mellem havnen og de vestlige indfaldsveje fra Silkeborg og Viborg. Havnen oplevede netop i disse år en stor vækst i mængden af gods, der i 1930erne nåede op på tons årligt fordelt på 5000 skibe, og derfor skete der i 1920erne en udbygning af havnen med bassin III og IV mod syd, hvilket forøgede havnens landareal fra 5 til 11,5 ha. Det betød, at den nye korridor via Åboulevarden efterhånden blev særligt vigtig for den lastbiltrafik, der var i en begyndende vækst. Lastbilerne krævede imidlertid mere plads, og ved 1930ernes begyndelse blev der pludselig hevet et gammelt forslag fra 1887 om at rørlægge åen op af skuffen for på den måde at anlægge en bredere vejbane ovenpå. Projektet, der siden har været meget omdiskuteret, gennemførtes , og som følge af anlæggelsen af denne nye korridor til havnen blev ideen om Ambts og Kampmanns godsbanelinjeføring til havnen syd om Frederiksbjerg opgivet. A.F. Frederiksen havde aldrig brudt sig om denne baneide, selvom Marselis Boulevards græsrabat dog i hans plan var udlagt til netop at skulle rumme et jernbanespor i hver retning Thomas Gissel Ovesen: Rundt om byen anlæggelsen af Ringgaden, Århus i Verden Fra bjerget til byen 2, Gylling 2006, s , Kaj Henrik Kullberg: Århus og jernbanen, Århus 1980, s Thomas Gissel Ovesen: Rundt om byen anlæggelsen af Ringgaden i Århus i Verden Fra bjerget til byen 2, Gylling 2006, s Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, 1998, s

20 T.v. Åboulevarden under anlæggelse i T.h. Park Allé i Kilde: Lokalhistorisk. Sidst er det også vigtigt at pege på Park Allé og Banegårdspladsen som et af de byplaninitiativer, der kom i kølvandet på Godsbanegården, for med flytningen af godsbanearealet blev der nu plads til at udvide personbanegården fra tre til seks spor, hvilket samtidigt betød dramatiske ændringer i det omkringliggende gadebillede. Planerne blev fremlagt i 1921 og lagde op til en ændring af terrænforholdene, så banegården kunne flyttes op fra banegraven og placeres oven over skinnerne som en såkaldt højbanegård, der siden opførtes i 1929 i nyklassicistisk stil efter tegninger af Statsbanernes overarkitekt K.T. Seest. På Park Allé fulgte den lokale arkitekt Axel Høeg- Hansen stilen op med de gule husrækker, der var hans egen fortolkning over bebyggelsen i Londons parkgader Ib Gejl (red.): Århus Byens historie bd. 3, 1998, s

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Viborg Baneby vedr. banevejen

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Viborg Baneby vedr. banevejen Kristian Buhl Thomsen Grøfthøjparken 161, 1. tv. 8260 Viby J Tlf. 2264 6182 Viborg Kommune Teknik & Miljø, Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viby J d. 30. april 2013 Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kontorlokaler 113m². Booggieværkstedet Aarhus C. Sag 18.010. Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf.

Kontorlokaler 113m². Booggieværkstedet Aarhus C. Sag 18.010. Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. Sag 18.010 Booggieværkstedet Aarhus C Kontorlokaler 113m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Booggieværkstedet,

Læs mere

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916.

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. I år er det 100 år siden toget kom til Vejrup helt nøjagtigt åbnede Grindstedbanen den 1. december, 1916. Hvor stor en begivenhed det har været, kan vi

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95),

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95), Axel Hurtigguide Hansen til og tekstil- velfærdssamfundet og bebyggelsesmiljøer i Herning, Hammerum og Birk for, Tidlig var fabriksindustri uddannelse inden (fra for tekstil- 1870 erne) og beklædningsindustrien

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde Byggeselskab Mogens de Linde Sag 12.006 HUSET CAMPEN Viborgvej 155, 8210 Århus V Ovenpå Fakta tilbydes nybygget lejemål 425 m2 QR kode 12.006 Nyopførelse Hasle/Campen Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Projekt FS22 og FS31

Projekt FS22 og FS31 Projekt FS22 og FS31 Restaurering af to sporvogne fra Frederiksberg SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM Frederiksberg-vognenes historie Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, FSEA, var det første

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Danmarks længste godsbane (1966-1999)

Danmarks længste godsbane (1966-1999) Danmarks længste godsbane (1966-1999) Forudsætninger (1966) Den 21. januar 1966, altså allerede inden godsbanen var en realitet, blev der givet tilladelse til befordring af vogne med op til 18 tons akseltryk

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Sag 39.100 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret Samlede indkomne bemærkninger til nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdige bygninger (Stampemøllen) på Grærup Havvej 2A, 6840 Oksbøl samt partshøring i forbindelse med varslet 14)forbud mod nedrivning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

934m 2 Udlejes fra marts 2016

934m 2 Udlejes fra marts 2016 Sag 39.102 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 934m 2 Udlejes fra marts 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 70 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af muligheder God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.407m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.407m 2 Sag 50.001 Ingerslevs Boulevard Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.407m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Ingerslevs

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Klintholm havn Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 10 Klintholm havn Bebyggelsesmønstre

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere