I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg."

Transkript

1 !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er tilstede ved Vadsø g i Tana, g g i Rmsdals amt øre fr Uken 1723 mars. sild til agn er stængt i flere av Vest usløiet fisle Leverhldigheten er ver Finmarkens fjrde. alt nget avtagende, g lever betales i J L ft en falder fangsten ftere Lften med fra 12 til 18. øre pr. SKREB'SKET pviser i sidste uke temmelig knap, bedst fr Skrven g liter, i Søndre Trndhjems amt med en fangst av 8.5 mill. stk. i distrik strækningen Henningsvær, Stamsund 1016, i Viktenmed 911 g i Røst terne søndenfr Finmarken, hvrav g Balstad, gsaa fr Hpen er der bra med øre. Prisen paa saltet 3.1 mill. falder paa Rmsdals amt, 2.21 fiske. Baatantallet val' den 22 mars rgn, kjøpt hs fiskerne, er der endnu paa Lftens psynsdistrikt g resten 5112, dryerne medregnet,:g der har ingen pgave ver. Handelen dermed paa de øvrige distrikter, hvrav dg saaledes ikke fundet ngen frøkelse vil først begynde efter paaske. Leveyttersiden av Lften g Vesteraalen sted av fiskernes antal i sid ste uke. rens fetthldighet tranpreenten kun har en ubetydelig ukefangst. Fisken pgives at være løs paa rgnen er i Lften saadan: 1 hl. lever gir 43 Landets samlede skreifangst til 23 g tildels utgydt. 50 l. damptran, i Rmsdals amt mars iaar er saaledes i sammenligning Man kan vente fisket frts at til derimt kun 3545, i Vikten 4045, med de 3 fregaaende aars fangst til paaske, g derefter er et efterfiske med i Røst mtrent samme tid: sterkt avtagende antal fiskere ikke ute Va a l' s i d fi s k et. Der er.i uken \::d r Cl Cl p... lukket. ptat maal, hvrav det meste sg ::: Rø st er nu samlet en betydelig er ntsild. Garnfisket fregaar mest fra El <l... fiskerflaate, fiskedampskibe, 153 Ramshlmene nrdver frbi Espevær e. mtrbaater g 313 andre fiskerbaater, g Brandesund samt i n gen grad videre ri ::; CD 5. g.. 32 mand g ilstrækkelig av kjøpere. nrdver i søndre distrikt; i q 2: : Fisket er ganske gdt. distrikt fiskes mest i Askevld. Pse &' q ::; >s Paa Hel g e l and frtsættes fisket nøter fisker fte nget i samme strøk, g 5: delvis med bra utbytte. g i ukens løp er tillike sat en hel t::n : Nrdre Trndhjems amt avtar del ntstæng gsaa nrdenfr Krs M. fisket i Sdinna, er ret gdt i Vikten, fjrden. Meget av det ptagne skrirj:::.. CJ.:i.::J Ol Ol l\:) (J) CJ.:i.::J.::J CJ.:i l'.::j CJ.:i l\:) e. CJ.:i c.0 l\:) l' er CJ.:i 'f 0=.<:.0[1:... CJ.:i1;' ')1 CJ.:i l' l' l\:) Ul l :r... l\:) := l Ul Ci.:l M?' CJ.:i i 6P....: OOO:,Ul O').::J ' 1'01 ;, l W c;; &9 ;, l Fr Finmarkensvinterfiske freliggen ingn fangstpgave fr februar g mars. Der fiskes mere eller mindre gdt hele kysten til frbi Tanafjrd samt nget i Varangerfjrden. Fr VardJ g nærmest liggende vær g vinterfisket i Flatanger er med vel' sig gsaa fra tidligere satte laas. regnet i amtspartiet. Mange av kjøpe Ttalfangsten til 23 mars er fartøierne i Vikten er fuldastet. maal mt 5165 maal ifjr. Av Søndre Trndhj ems amt er fangsten er 1855 maal garnsild mt ukefangsten gd ifjr; resten er ntsild. sæ hele Rmsdals amt er fisket snen er der hittil saltet 850 maal gdt, tildels meget gdt; linefisket paa mt 95 5 ifjr. frbindelse her Nrdmør er dg i avtagende. Av med bemerkes, at denne pgave ver fiskepartiet 10.2 mill. stk. falder 5.3 paa saltet sild i 1911 er verensstemmende Søndmør, ].8 paa Rmsdal g 3.1 paa med en av psynschefen i beretning Nrdmør. Distriktets fangst kmmer fr 1911 utført berigtiget beregning, utvils(i)mt at bli den største man har hat. der viser et mindre saltet kvantum, Ogsaa fisket søndenfr Stat er gdt, end der ifjr blev pgit under fisket. ialt 1.9 mill. stk., g især i Nrdre Priserne har været lave, mest mellem Bergenhus, sm herav har fisket g 4 kr. Psentsild har enkeltvis mill. naadd 4 1 / 2 kr. Der gaar almindeligst Overalt i skreifiskedistrikterne er fra sild i maalet. priserne nedadgaaende baade paa fisk, Der er ingen strsild fisket paa drivlever g rgn. Lften er prisen garn i sidste uke. Dette fiske er avfr sløiet fisk 2028 øre pr. stk. sluttet, Søndre Trndhjenis amt J

2 114 tjkenl'lge :M:EDDE1ELSER POR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKT0'REN 27 mrs 1912 Efter at landstelegrammet g rapprten fr skreifisket i sidste uke var ut.sendt g trykt, ankm pgave ver utbyttet av' Finmarkens vinterfiske i februar. Dette var nieget betydelig ver 3 mill. kg. fisk, der beregnes til vel.l mill. stk. Herved blir dette fiskes ttalfangst til 29 fbruar 6 mill. stk. trsk, hvrav 1.2 er hængt til rund fisle g 4.7 er saltet til klipfisk. Se nærmere pslag 32. Dette er det største vinterfiske man kjenc1er fr Finmarkens vedkmmende g Jitt mer end det dbbelte av de 2 nærmest fregaaende aar der hittil var ele bedste aar. dampning av medicintran, hvrav tilvirket 53 bl., g tilvers fr anden tran hl. Priser: Gal'l1fisk pr. 1 stk. sløiet kr. 2324, snreg linefisk pr. 1 stk. sløiet kr. 1920, rgn pr. hl. kr. 13, lever pl'. hl. kr g fiskehder kr pr. 1 stk. alt siden fiskets begyndelse: stk. fisk, 564 bl. rgn; 716 hl. lever g 322 hl. medicintran. Lever tilvers til anden tran 16 hl. De fleste kj øpefartøiet: lastet, dag strm av sydst. Landligge. Kya 11/ 3 _21/ 3, Tlilste,le: 25 garnbaater med 155 mand,12 mtrlinebaater g skøiter med 56 mand, 185 snørebaatel' med 746 mand, tilsammen 957 mand. 3 Jgifal'tøier, 15 kjøpefartøier, 3 lanclkjøpel'e. Sjøveirsdage: 5 hele g 1 tildels. Ukens parti: 1320 stk. fisk, alt saltet, 150 hl. rgn, 220 hl. lever. Av leverpartiet er 195 hl. medgaat til dampning av medicinhan, g tilvers fr anden tran 25 hl. Priser: pl'. 1 usløiet fisk kr., lever 1012 kr. alt siden fiskets begyndelse: 6570 stk. fisk, 12 hl. rgn, 75 hl. lever, 461 hl. medicintran. Veiret M ete O l' O lg i s le e Obs e l' Fiskevegt 2240, leverhldighet 5 8, tranprcent Agnmangel. va t l' i u m beretter: Titran 15/ 3 _2%. Tilstede: 16 linebaater marken hadde man frisk sydvest søndag g mandag. Tirsdag løiet vinden av, g de følgende dage hersket tildels stille veil' indtil lørdag, da der ptraaclte sterk østenvind. Skreifisket Halten 12/ 3 _19/ 3, Tilstede: 24 garnbaater merl 111 mand, 85 linebaater med 333 mand, 11 snrebaater med 40 mand g 2 skøiter med 12 mand, tilsammen 122 fartøjer med 496 mand. 10 kjøpefartøier, llandkjøpel' g 1410gifartøier. Sjøveirsdage: 5 hele g 1 delvis. Ukens parti: 720 stk. fisk, 1 hl. rgn g' 115 hl. lever. Av leverpartiet er alt medgaat til Opslag 24. Aalesund 20/ 3 : Til'sdagsfisket: Smølen liner 15, snøre 4070 pr. mand, Kristiansund dampskibe liner 8 24, garn skøiter 1016, Aarsbgen liner 318, Hustad liner 310, garn 1250, Bjørnsund liner' 414, garn 503; Ona garn 112, Ulla garn 4 15, Vigra liner 420, garn 2 10, Giske garn 16, liner 39, Aalesund dampskibe liner 525, Ulstein garn 24, Her garn Opsynschefen. Opslag 24. Aalesund 23/ 3 : Fiskepartiet , rgn , medicintran 6579, lever 350 hl, hvrav henhldsvis Nrdmør , Rmsdal , Søndmør Leverhldighet : garnfisk 5 6, linefisk 69. Fiskevegt: garnfisk 2403, linefisk Tranprcent Rundfiskpris Nrdmør linefisket nget avtagende. Ellers gdt fiske baade paa garn, line g snøre. Veiret udmerket. Opsynschefen. 'Opslag 27. Trndbjem 23/ 3 : Amtets samlede fiskeparti 2 1 / 2 millin, dampmeilicintl'an 1(.i72, lever 559, rgn Priser: fisk, sløiet 2328, lever 1016, rgn 13. Tilstede 9'n baater med 3831 mand. Stiftamtmanden. Opslag 28. Sørgjæslingerne 21/ 3 : Vik tenfisket 23/ 3 : Fiskepartiet 22560, hvrav hængt 75, dampt.ran 1722, leverpartiet 1, rgnpartiet 28, fiskevegt , tl'anprcent 4045, fiskepris 811 kilet, leverpris 911, rgnpris 58. gaar g idag gjennemsnitlig garn 270, liner 210, snøre 1, dagliner, fløitgarn bed st. Fiskekjøpere 144. Fiskebaater 940. Mange kjøpefartøier nu færdiglastet. Gd veil'. Sklinnansket 22 3: Fiskepartiet 314 0, hvrav hængt 1370, damptran 232, leverpartiet 16, rgnpartiet 406. Fiskevegt , leverhl<.1ighet. 58, fiskepris 23, rund 32, leverpris 1314, rgnpris 10. Fisket avtagende, ujevnt. Optil 7 stamper strsild paa 3 garn. l<'latangerfisket 16/ 3 : Fiskepartiet 24, damptran 150, leverpartiet 50, rgnpartiet 4. Hals. Opslag 29. Bdø 23/ 3 : Yttersiden pfisket , hvrav hængt, damptran 2553, lever 608, rgn 2507 hl., ukeberetning mangler fra Øksnes, Hadsel Gimsøy g Brge. VærøyRøst: Opfisket 10301, hvrav saltet. 56 0, dam ptl'an 867, lever 99, rgn 1262 hl. Priser: fisk 1013 kilet, lever 1213, fiskevegt 2260, leverhldighet 650, Sydkyst81f har fremdeles blt øst med 67 mand, 19 skøitel' g mtrer med 96 mand, 201 snørebaater med 760 mand: tilsamlige vinde: søndag f ris k sy d st, man men 923 mand. 22 lgifartøier, 33 kjøpefartøier tranprcent Ukeberetning mangler dag g tirsdag sterk eller tildels str g 2 kjøpere paa land. Sjøveirsdage: 5 hele g fra Røst. SaltenHelgeland: Opfisket l ditildes. Ukens parti: stk. fisk, alt , hvrav saltet 5220, damptran mende østenvind, nsctag g trs ag saltet, 201 hl. rgn (rgnen nu mest bløt g 2681, lever 195, rgn 3678 hl, derav: Myken svakere vinde, likeledes lørdag, mens gytefærdig), 237 hl. lever. Av leverpartiet Valvæl' 9940, saltet 1230, tran 839, 1 f d bl f. k d er 204 hl. medgaat til dampning av medicin rgn 786 hl., priser, fiskevegt m. m. sm frrige beretning. SelværTræna: 39, Cter re ag æste rs nr st. tran. (hvrav tilvirket 74 hl.), g tilvers fr Søndre Vaarsilddistrikt var g anden tran 33 hl. Priser: pl'. 1 rund fisk saltet 25 0, tran 42, rgn 4, priser, J l l l f 2225 kr., rgn intet salg, lever 10] 2 kr., fiskeve,gt, tranprcent ikke pgit. Tilstede saa østenvinclen temme ig ster { e e Ør pr. 1 fiskehder baater.. Herøy: , saltet 30 0, ste dage i uken. Den frtsatte sm alt siden fiskets begyndelse: (j9 st.k. tran 662, rgn 9 hl., pris m. m. ikke pgit. fisk, 860 hl. rgn 992 hl. lever, derav fr Aasvær : 2190, saltet 140, tran 210, lever 40, rgn 252, priser: fisk 2223, lever laber nsdag, trsdag g fredag, men anden tran 122 hl. g tilvirket 347 hl. dampgik lørdag m paa nrel 'l Nrdre medicintran. 16, rgn 810. Fra Gildeskaalmangler ukeberetning, fr Vega g Meløy er ukekvantum ] k' Fiskevegt , leverhldjghet 8 pr. Distrikt har vinstyr en gj ennemgaa hl., tranprcent 38. ubetydelig. Amtmanden. ende været liten; de sidste dage har Bjørnør 21/, 3 Deltagende i fisket er 120 Opslag 30. Svlvær 20/ 3 : Mandag gjennemsnitlig linebaater Risvær 1, Brettesnes 90, man tildels hat stille eller svake m større g 54 mindre garnbaatel' samt 75 lined e. Siden sidste indberetning antages pfisket Balstad 130, Nusfjrd, Reine 105, Sørvaagen Og snørebaater med tilsammen 1080 mand. Skrven 170, Henningsvær, Stamsund 85, løpende vin det nrdemjeldske hal' der m stkr. skrei, utvundet damp tran 80 hl., 50, lineskøiter Risvær, Brettesnes 210, Skrven 360, Hpen, Henningsvær 270, Stamsund, 1 ] level' til andre tl'ansrter 20 hl, rgn 130 hl. trent ute ukkende ptraadt øst ige vin d e Siden fiskets begyndelse pfisket ialt Reine 3, Ure 550, Balstad, Sund 180, Sørva agen 240, garn Brettesnes, Skrven 150, av mderat styrke. r Lften var der 4670 stkr. skrei, utvundet damptran 402 hl.,,' k'l 'k d. d l lever til andre transrter 127 hl, rgn 680 hl. Hpen 220, Henningsvær, Stamsund 440, Ure dg f ls t stel søn envll1 søne ag Fisk g rgn uslgt; leverpris 1314 øre 290, Balstad, Sund, Reine 1, Sørvaagen 40, g mandag, g paa Trmsøkysten har pr. 1. lørdag lignende, tildels bedre fangst. Tirsdag linebaater Brettesnes 40, Skrven 125, Stamsund 110, Ure, Nusfjl'd 80, Reine 250, Sør vinden været sydlig en str del av uken, men av ringe styrke. vaagen 50, lineskøiter Brettesnes, Sund 2, r Telegrammer. Skrven, Sørvaagen 290, Stamsund 350, Balstad, Nusfjrd 95, Reine 160, fiskepris 20 Vestfinmarken har laber søndenvind været fremherskende. 0stfinc Skreifisket. 26, usløiet 3532, leverpris Utvalgsfrmand. Opslag 30. Svlvær 23/ 3 : Fiskepartiet 12 1 / 10 millin, hvrav 4 2 / 10 millin hængt. Leverpartiet 856, dampmedicintran 9270, rgnpartiet hektliter, leverhldighet 5 650: tranprcent 4350, fiskevegt 2302, fiskepris 2028, usløiet 2532, leverpris 12 18, rgnpris 25. Baatantal 5112, hvrav 945 ga1'l1baater, 2390 dryer fra 164 skøiter, 818 mtrbaater, 27 fiskedampskibe, 2560 Vestlften. Kjøpefartøier 274, hvrav 83 Vestlften. Trsdag gjennemsnitlig linebaater Risvær 120, Brettesnes 70, Skrven 165, Hennirigsvær 140, Stamsunfl 180, Balstad 50, Reine 1, Sørvaagen 30, lineskøiter Brettesnes 250, Risvær, Skrven 4, Henningsvær 290, Stamsund 350, Ure 5, Balstad '1, Sund 280, Reine 150, Sørvaagen 350, garn Risvær 190, Skrven 150, Henningsvær, Stam sund 330, Balstad 2, fredag linebaater Brettesnes, Reine 80, Skrven 2, Hpen, Nusfjrd, Sørvaagen 70, Henningsvær 110, Stamsund 150, Balstad 40, lineskøiter Brettesnes, Henningsvær, Stamsund, Sund 2, Skrven

3 27 mars 1912 UKENTLGE MEDDELEÆFR FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN , Balstad 1, Reine 160. Garn rnest, de] vis trækning.. Rgnen løs, tildels gydt. Utvalgsfrmand. Opslag 31. Trmsø 23/3: Amtets parti 24650, hvrav hængt 691 0, damptran 1924, lever 713, rgn 851. Trsken : Prien mtrent ufrandret, belæg 22 mtrskøiter, 34 smaabaater. Berg: Priser: rundfisk 22 24, sløiet 9, lever 1015, rgn 5, tranprcent 3035, fiskevegt 1702, fangst skøiter 5 7 en haling, smaabaater smaat. Hillesøy: Priser: rundfisk 21, sløiet 9, lever 1213, rgn 56. Karlsøy: Priser: fisk 8 1 / 211, lever 1012, rgn 69, fangst: smaabaater 6 kg. gjennemsnitlig. Stjftamtmanden. Opslag 32. Vadsø 23/ 3 : Andsnes 3450, Øksfjrd 12, Hasvaag 17, Sørvær 23, Breivik , Breivikbtn garn 25, Talvik 40160, bedst Vargsnnel, Kbbefjrd smaabaater garn 114, Ryggefjrd liner 26, Rlfsø 26, Tufjrd 2506, Maasø, Havøsund 2 5, Bagird 504, Hnningsvaagene smaabaater 4, skøiter 2540, Kjelvik smaabaater 610, Kjøllefjrd mtrer 740, Dyfjrd smaabaater 26, Mehavn liner 10, ldde tilstede, Gamvik 416, BerJevaag 1050, Finkngkjeilen 35010, agnmangel, Kvitnes delvis trækning, dagsfangst 612, gammelt agn, Nrdvarmger 28, Vadsø 2507, skøiter 1432 trsk i kg. Ldde tilstede ved Vadsø, endel Tana, men endnu intet stæng. Sild rikelig tilstede Kbbefjrd, Ryggefjrd, Refsbtn. Amtmanden. Opslag 32. Vadsø 25/ 3 : Opfisket amtet i februar maaned kg. trsk, derav saltet , hængt 3338, anvendt ferskfiskhandel 250, resten frbrukt. Lever 483 hl., dampmedicintran 746 tdr. Amtmallden. Opslag 34. Trmsø 21/ 3 : Mefjrdvær: Fangst skøiter meget smaat, smaabaater ujevnt, garn ptil 6 kg. Gryllefjrd: Tgaar t lineskøiter Svendsgrunden henhldsvis 1 g 4 halinger tal. øvrig denne uke smaat. Run cl fisk 2122, sløiet 10, lever 1012 g rgn 6. Stiftamtmanden. Opslag 36. Tunstad 23/ 3 : Øksnes: parti tal trsk, hvrav 3116 saltet, kg. kveite, kg. smaafisk, 582 hl. damptran, 345 hl. udampet lever, 885 hl. rgn. Priser ufrandret. 6 hele sjøveirsdage. Lørdag, mandag, tirsd8g Trsdag g fredag , agnmangel. Lensmanden. Opslag 36. Røst 23/3: Fiskepartiet 913 0, herav saltet 9, dampmedicintran 771, rgn 8 hl, leverhldighet 57, fiskevegt Tranprcent 3644, fiskepris 10, lever Tilstede 130 garnbaater, 183 linebaater, 153 mtrskøiter, 20 fiskedampere, 13 kjøpefartøier, 25 landkjøpere, 8 damperier, 32 mand. 21/1j: 16 nætters garn 1115, natliner skøiter 70116, h'inger , dampbaater / 3 : 13 nætters garn, , natliner skøiter , trillger , damp baater Opsyns betj enten. Opslag 36. Værøy 22/ 3 : Fiskeparti 4171, hvrav saltet 160, 255 telr. damptran, 99 hl. lever, 595 tdr. rgn, kilpris 1011, lever Fiskevegt 2260, leverhldighet 650, tranprcent 37, i uken 3 hele, 2 delvise sjøveirsdage, 13 nætters, liner Opslag 36. Dverberg 23/3: T denne uke hel g 5 delvise trækningsdage med fangrt fra 012 kg. paa liner g ptil 3 kg. paa garn fr Andenes. Fr Nrdmjele fra kg. paa liner, fr de øvrige vær yderst smaat. Opfisket 6043 stk. trsk, hvrav,.1915 hængt, kg. smaafisk, hvrav 3384 kg. iset, kg. kveite, iset, 118 hl. lever, 378 hl. rgn, 628 hl. dampmedicintran, priser: trsk 0.Og0.10, >;maafisk Kveite pr. kil. Lever 8., rgn 4 7. pr. hl. Belæg, lever vær, hvrmkring gsaa 3 større landstæng; hldighet, fiskevegt ufrandret. Av ukekvan det'hs 2 mindre landstæng nrdenm Hisken turnet er 3 kg. trsk, kg. smaafisk (M elingsvaag) g et par stæng i Askv1cl. g kg. kveite pfisket ved Andenes.. Opsynschefell. Lensmanden. Opslag 21. Haugesu.nd ]!Jh: Nrd av Skaare Opslag 36. Bø, Vesteraalen 23/ 3 : Fisket hlmerne l baat 10 maal sild idag paa natsæt. fremdeles maat. Gjennemsnitig 34 næt. ters garn 601. Utsigter linefiske, men Opslag 21. Espevær 2 / 3 : Nrcløel'l1e Espeagnmangel. Opfisket parti 8680, derav vær 1 litet stæng igaaraftes g 1 mindre idag, saltet 930. Damptr8n 909 hl, rgn 790 hl. faa baatel' litt gal'l1sild Ramshlmel'l1eØk Priser ufrandret, belæg: 18 mtrbaater, 32 landsvaag. baater, 296 mand. Lensmanden. Opslag 21. Haakensunel 21/ : 3 dag ved Opslag 8. 25/3: Landet skreifiske til 23 mars Varøsen et stæng, ve! Haakelsund et stæng mill. stk., hvrav 12.1 hængt, 3l. saltet, hl. dampmedicintran, 5270 hl. lever, hl. rgn mt: i Finmarkens vinterfiske beregnet kun til 31 januar. Opslag 21. Espevær 21/ 3 : Bmkast ved Espeværs sydside idag, endel psentdampel'e gd fangst ved Rødhlmerne, fa,a bultel' bnt natsætfangst ved Rødhlmel'l1e g Nrdøerne. Opsynet Opslag 21. Espevær '2/2/ 3 : Flere stæng ved Espevær idag, stængning paagaar fremdeles, likeledes snurping fr østsiden. Opsynscllefen. Opslag 21. Brandesund 22/3: Ved Brandesund igaar et stæng.g ida' et, ved Bakke Vaarsildfisket. Opslag 19. Opsynets feltstatin 19/ 3 : Vaar sund idag et stæng sildfisket idag: Ved Sandeid (Ryfylke) paa Opslag 21. Haakensund 23/3: dag ved strækningen Karmøens nrdpyntramshl Varøsen 2 stæng, ved Tft 2 stæng. merne i Nrdøerne (Espevær) utenfr Slsvik Fedje g i Askvld gd.natsætfrnernmelst', Opslag 21. Espevær '23/ : 3 1 større stæng nrdenm Stat svak, pns 35. Utenfr Espeværs sydside igaarafres, stængning paa Brandesund g spevær enkelte psentslum gaal' nrc1stsiflen, garnfisket ubetydelig. per, størrelse 6;)0, pris Haugesund ptil 4 1 / 2, Opsynschefen. Opslag 21. Haakensund 25/ 3 : Et stæng Opslag 19. Opsynets feltstatin 20/3: Vaar Stlmøvaagen. Bmkast ved Tft. sildfisket : Paa strækningen Bleiskjærene Brandesund 1 garnbaater / 4 maal Opslag 21. Espevær 25/ idag, størrelse 640, pris mkring 40. Psentbaatene meget gd fangst søndenm Espe 3 : Bt større st,,1 11g ved Espeværs nrdstside idag, stængnillg paagaal' fremdeles, flere nye stæng ved Melingsvaag. vær, enkelte likesaa utenm Hisken, størrelse 660, pris Haugesund 3.. Trskefisket ganske bra i Selj e g Bremanger; J eve1'1101 OpsJsg 21. Abelnes 25/ 3 : Utenfr Flekkefjrd ngle baater, gd natsætfangst idag. dighet 45, tranprcent 40, rgnhldighet 610, fiskrvegt , rundfisk pris Opsynschefen. Opslag 21. Abelnes 26/3 Bra sildefiske. Opslag 19. Opsynets feltstatin 21/ 3 : Va år Natsæt utenfr Flekkefjrd idag. sildfisket idag: RamshlmerneBrandesund 1 garnbaater / 2 maal, størrelse Opslag 22. Hindø i As1, vld 19/ 3 : 1 større 645, Espeværpris 33 3 / 4, BulandetHindøen, stæng Aldens nrdside, 4 større, 1 mindre Askvld, 50 baater 1/ maal, størrelse Atløen:; nrdside idag. mkring 660, pris 3. Endel psentbaater Opslag 22. Hinden i Askvld 2 /3: dag bra fangst sndenm Espevær, størrelse 670, 1 strre stæng Herlandsbngten (Atløell). Haugesundspris 3 1 / 2, Ved Brandesund et landstæng. Tilstede søndre clistrikt 325 ntlag g Opslag 22. Hindøen i Askvld 21/ 3 : andre fiskelag, nrdre 125 g 641. større stæng Het'land (A tløen), idag faa baater bra natsætfangst Hindøens nrdside, sei Opsynschefen. Opslag 19. 0psynets feltstatin 22/ 3 : Vaarsildfisket idag: RamshlmerneBrandesund fisket ujevnt. 1 garnbaater Opslag 22. Opsynets feltstatin 21/ / 4 maal, pris i Espevær 3 1 / større stæng RgnsvaagSulen igaar. 3 : Et / 2, Ogsaa i Askvld garnfisket ngenlundesm igaar. Flere landstæng g gdt psentfiske mkring Espevær; størrelse OpSJ8g 22. Værlandet 21/ 3 :' nat 1 mindre 680, psentsildpds i Haugesund mkring stæng nrdsiden Alden.. Gdveir! Opsynschefen. OpSl8g 22. Hindøen i Askvld 2'2/ 3 : Siden Opslag 19. Opsynets feltstatin 23/ 3 : Va arsildfisket : Nget garnfiske idag gsaa i :Finn g 2 mindre LøkelanclVilnæs. Op:'1ynet. igaarkveld 1 st ørre stæg Tvibergs østri(le aas (helst nrdenfr Hisken) g Askvlcl, størrelse mkring 660, pris.ptil 3 3 Opslag 22. Værlandet 2%: gaaraftes: 1 / 4, N gen mindre sheng Bremnæs, Værlandets sydside. nye stæng Espevær, Krsfjrdens nrdside, Sulen g Askvld, størrelse Ttal Opslag 22. Opsynets feltstatin 22/ 3 : Pm fangst iaar: søndre distrikt maal Sulen: gaaric1ag Rtængt Rgnsvaag, Trvaag60 kasser; pris 22 1 /2' garn g 20 maal ntsild, hvrav saltet 7, ifjr henhldsvis 1590, 3250 g Opslag 22. Hindøen i Askvld 23/s: gaarkveld 2 11ye stæng Vilnæs. Stængning paa 9. Nrdre Bergenhus likeledes 95, 560, 150, 1, 2 g 55. Paa gaar Løkeland. sønclre Søndmør 8, 3250, O, 2;), g O. Trskefisket endnu bra. Ttalfangst: Søndre Opslsg' 22. Hinrløen i Askvld 25 /3: nat vaarsilddistrikt 20 g Nrdre Bergenhus 1 mindre stæng Dybvik (Atlø). Siden trsdag trsk (mestendels saltet), hvrav 4 større g 1 mindre stæng Tl'OVa8g dampmedicintran 17, psat lever 250 g Rgnsvaag (Sulen) g 2 større Sl{Omagerell. rgn 25 hektliter. Det'hs d;striktsvis 70 g 3250 sei. Opsynschefen. Opslag 22. Bulandet 25/ 3 : Stængning paa Opslag 19. Opsynets feltstatin 25/ 3 : Vaar gaar østsiden Værlandet idag. sildfisket idag: Utenfr Flekkefjrd, me11e1l1 Bømmelhuk g Brandesnnd, i Sulen g i Askvld litt garnfiske; kun faa baater. Flere gde psentfangster øst g nrdenm Espe

4 116 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 mars 1912 Strsildfisket. Opslag 15. Opsynets feltstatill 23/ 3 : Drivgarnsfisket nrdenfr Stat ansees frbi; ingen fangst denne uke heller. Vaarsildpsynet. Utenlandske fiskerier. Uken 1723 mars. Sardinfisket. Telegrammer. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 25/ 3 : Vig daarlig, Gij6n intet Sardinfiske. Til Bergens Børs telegraferes: Lrient 25/ 3 : Affichez burse, avolls adhesin tus exprtateurs sujet barns etanches. Syndicat. Markedsberetninger m. V. Uken mars. Opmerksmheten henledes paa Knsulatberetningen nr. 12 fr 23 mars, sm indehlder beretninger m Ungarns imprt av hvallje, levertran g klipfisk etc. samt m markedet fr fiskebaater g fiskeredskaper i Brasilien. Prisen fr fersk iset vaarsild var i HamburgAltna fra 9 ned til 7. Tilførslen av iset sild til Hull i uken endt 22 mars Meddelelse fm fiskedagenten i England, dat. Lndn, 22 mars Lørdag 16 mars 22 ks. ntsild prs 7/7/6 pr. ks. Mandag 18 fl 650 6/67/ / Tirsdag 19 Rester 9/610/ Onsdag /12/ Trsdag 21 l /615/ Fredag / 22 l 9 9/ / alt kasser fra nrdre g søndre vaarsilddistrikt. N gen løsning av kulstreiken er endnu ikke lykkedes. J ernbaneselskaperne ntifieerer iaften, at tgfrbindelsen vil indskrænkes yderligere i næste uke. Opslag 2. 21/3 : Fiskeriagent Jhnsen tele sild fra Haugesund paa tilsammen graferer: Hull: 18 kasser ntsild 14 1 / 2 sh k h f der' fr de t kassen.. asser, vr r Opslag 2. 21/ 3 : Fiskeriagent Westergaard første ladnnger, sm ankm den 10 telegraferer: Hambur ly.:,na: gaal' di g 12 ds, betaltes Jb. 79 pr. kasse rekte 4030 kasser ntsld 11,28 Jfg, kassen,..' Opslag 2. '22/ : 3 Fiskeriagent Jhnsen tele g fr den tredje ladnmg den 13 graferer : Hull: 60 kasser ntsild 810 Jb. 68 pr. kasse. sh. kassen. Nt'. l' t' d O l 2 22/ F' k' t W d O ps ag..' enngerne VSer nu ltt sgen e 3: S enagen estergaar telegraferer: HamburgAltna: HerCllles tendens, hvrfr det er at haabe, at 152 kasser vaarsild, direkte 1509 ntsild 9 Jfg. priserne i den kmmende uke vil falde kassen. Opslag 2. 25/ : 3 Fiskeriagent Westergaard bedre ut, end de t sidste uker ptelegraferer: HamburgAltna: Direkte igaar viste' meget er gsaa avhængig heri 7715, idag 6188 kasser vaarsilc1, 97 mark ' k l't t kass n. av varens va le. Opslag 2. 25/ 3 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: Uketilførse1 f l 6615 kasser sild, derav 6177 ntsild 97, ndberetning av 15/3 ra genera 438 sktsk sild 1216 J1b. kassen. knsulatet i St. Petersburg til Utenriksdepartementet. 6 1 /9.' rester fra lørdag 4 1 / 2 5 sh. kassen. Den russiske Handels & ndustri Opslag 2. 26/ 3 : Fiskeriagent Westergaard tidende 2610 ds. skriver følgende: kassen i sidste uke. Hull var pri Opslag 2. 26/ : 3 Fiskeriag'ent Jhnsen tele sen et par dage med mindre tilførsel graferer: Hull: 135 kasser vaarsild 5 1 / h g 14 1 h sh. kassen, men frøv rig lavere g gik fr sild sm ankm telegraferer: HamburgAltna: Kng Harald d d'l 1/ 3083 kasser vaarsild, 85, direkte 28 kas Det daarlige resultat av dette aars g '. mars en g ne t 6 2 ser, 7 6 mal' k k assen, mesteparten us l gt. sl'ldefiske, l' [)et hv'te hav har 'alle sh. Se pslag 2. rde influert paa sildeimprten fra Sa 1t s i d m ark e der nei Tyskland har frtiden en flau tid. Fr vaar Ferskfiskmarkedet. Nrge. 19 Der er saaledes i løpet av de sidste s i l d der utbydes 13, eif. stiller Opslag 3. /3: Fiskeriagent Westergaard.'.. 'telegraferer: HamburgAltna : Neptun uker til Li bau ankmmet ialt 15 kjøperne Sg avventende. Se pslag 1. kasser fisk, byse 1620, sekunda 413, kveite skibe med 25 0 tønder sild. 2560, flyndre 927, sei 8 1 / 4,' trsk 5 1 / 4, Opslag 3. '22/ 3 : Fiskeriagent Westergaard Libaus tldimprt i dette aar bestaar telegraferer: HambnrgAltna: Hercules, av 4 tønder, sm langt ver Telegrammer. Tre Jarl 329 kasser fisk, hyse 2028, sekunda 5 1 / 2 13, kveite 2654, flyndre 10 skrider indførselen paa samme tidsrum 25, sei 68.. ifj r. Saltsildmarkedet. Opslag 1. 25/ 3 : Fiskeriagent Westergal1,rd telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg 38 tdr. hllandsk sild, markedet rlig, priserne ufrandret. Stettin 3190 nrsk, 101 svensk, slsild 67, 78, begjært 2223, 2425, 56 frsømt 2221, uganet nminelt Vaal'sild frlangende 13 cif, kjøpere avventende, frresten ufrandret, fastetidens nære avslutning merkbar. Hamburg 2642 nrsk, markedet ufrandret, nærmest frretningsløs. Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 26/ 3 : Knsulen Bilba telegraferer: Bilba: Salg 2 kvintal nrsk, ingen behldning, priser 56, 58. Santander salg 75 nrsk, 50 islandsk, behldning 75, 50, ufrandrede priser. Avista kurser: Paris , Lndn Knsulatberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. l81s: mprt g msætning av klipfisk fra 101s16/3 1912, alt pr. kvintal il 50 kg., andrg til: Bilba. Salg 3 nrsk, 50 islandsk g 1 færøisk. Behldning pr. 16/3 2 nrsk. Prisen fr lste srt pgaves ntert fersksiidmarkedet. til pesetas 58 fr nrsk g 57 fr Opslag 2. 19/3 : Fiskedageut Westergaard Fra viceknsulatet i Altna, dat. 16/ : 3 islandsk g 59 il 65 fr færøisk. tel egraferer: Ham burgaltna : Neptun 428 kasser vaarsild 78 Jlh. kassen. Viceknsulatet tillater sig herved at Santander. Salg 150 nrsk g 2 Opslag 2. 2 /3: Fiskeriagent Jhnsen tele meddele at i denne uke ankm direkte islandsk. Behldning pr. 16/ nrsk graferer : Hull: 26 kasser ntsld 11 1 / 2 sh... '.. kassen. ' ht tl Altna 3 ladmnger fersk vaar lg 1 slandsk.

5 27 mars 1912 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 117 Prisen fr lste srt pgaves ntert til pesetas 57 a 58 fr nrsk g 57 a 58 fr islandsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 1 fre. a/v l/paris. Vieeknsulatet i Vig indberetter, at sardinfisket i frløpne uke har været daarlig. Gijn har der kun været meget litet fiske ifølge vieeknsulens indberetning. Rgnmarkedet har været uten msætning. Fra vieeknsulatet i Santander er der ikke indløpet ngen indberetning, hvrfr man tør gaa ut fra, at der intet sardinfiske har fundet sted. Sildetran, lys... Fra generalknsulen i Bilba, dat. 32/33 D., brunblank... 30/31 7 mars: følge indhentede plysninger D., brun l. l l skal ttalindførselen av klipfisk til 29/30 Hvaltran, uraffinert nr. O 37 nedennævnte imprthavne i Nrdspanien ha været følgende i jan uar l 35 D., D., maaned 1912: 2 33 D., 8Z 3 32 D., 30 <: æ... r:1 $:>:l!;>:l 8:::: lsl.:::: (fq,.;..('dp..ct> r;;' ::::.. $:>:l p.. ;::s ;l:l' S r r Ol ::::' Si.... CD CD ::z ::::... J!:: CJ:)... J!::.. tq J!::.. C,'j)... J!::.. tq Ol CJ:),... J!::.. tq C,'j) Cl.; J!::.. tq tq J!:: Ol Ol J!::.. J!::..,...,......,... <:..O CJ:) Ol r' J!::..,...! CJ:) CJ:) J!::.. t.:). t.:) CJ:) J!::.. tq <:..O,... J!::.. <:..O <:..O CJ:) <:..O J!::.. CJ:) Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Brutt salgspriser, Damptran, kldkl. Lfts J0, 67/68 Raamedieintrari Blank trsketran Brunblank d. Blank industriel Cl 65/70 60/65 50/55 l 42/43 Brunblank d /39 Brun levertran... 33/33 1 / 2 Sæltran, lys... 38/39 D. brunblank... 36/37 D. brun... 31/32 4 Stckhlms prvisriske 1iskehal. Markedsntering fr tiden 14/3_2 /3. Pris i øre Fiskesrter..., Hamburg, 22 mars Hvaltran nr. O g nr. 1 fastere, bruntran lavere, frøvrig mtrent ufrandret. Jeg nterer: Cl), ;;. 0 :l $ Hvitting... kg Hyse... ' Kngeflyndre Laks, fersk Rødspette Rødtunge... l: Trsk... 53\ D. salt Ræker. : D. smaa Sild, fersk fersk... kasse 8 8 røkt salt... tdr CJ:),... <:..O... Tilgangen knap ; efterspørselen gd; tendensen fast. Bergens markedspriser fr fiskevarer. Sm nævnt utviser venstaaende tal ttalindførselen g indeslutter saaledes gsaa den i transit til indlandet ankmne fisk. Denne var fr Bilbas vedkmmende 841 k v i n t a ler n l' s k Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekretær). fisk g fr Santanders vedkmmende 315 kvintaler nrsk fisk. Rundfisk, klipfisk g rgn uten frretning. Paa sildemarkedet gjælder ny vaarsild kr. 6 a 7 med ubetydelig msætning. fra den kmmunale fiskeauktin Ved T, Anfindsen. Bergen, 25 mars rrilførselen av fersk fisk var ganske bra frrige uke fra nærmeste distrikter; fra nrdlige distrikter tilførtes kun ngen faa partier iset fisk. Av fersk vaarsild (ntsild) ankm meget frrige uke saavel fra sydlige sm nrdlige vaarsilddistrikt. Prisen hldt sig i pr. kasse fr sild sm var phvet direkte i kasserne ved nten. 'dag var tilførselen nget bedre nrdenfra g begjæret efter iset fisk større end paa lang tid. Jeg kan ntere fr prim a vare: Øre pr. kil Nrdenfra : Fersk kveite, str med hde 4550 d. midd d. smaa rødfisk (uer).... hyse.... flyndre.... Fra kystdistrikterne : Fersk trsk, rund, str, pr. stk sei, vaarsild (ntsild) pr. ks Av saltet isk har nysaltet trsk i k ass e r været efterspurt sid ste 8 dage. Tøndefisk litet' efter spurt. Eksprten fra St. Jhn's N. F. Eksprten fra 1 januar29 februar stiller sig saaledes: Klipfisk: kvintal kvintal Prtugal Spanien talien Britisk Vestindien Brasilien Kanada England Bergen, 23 mars De Frenede Stater Andre lande T ran m ark e det er fremdeles like trykket. Uklaret damptran har været avgit til kr. 50 g bruntran til kr. 29 a 30.

6 118 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKT0REN 20 mars 1912 Stipendier fr fiskere. Kjøbenhavn vil der bli sørget fr ind... ' kvartering av fiskerne antagelig paa F.r mdeværende termlll er hl Stl den maate, at de fr kr. 10 pr. delpendler fr fiskere g fiskeriarbeidere tager vil faa fuld kst g lgi i 4 bevilget kr. 30 g fr kmmende dage g fri adgang til utstillingen g termin er freslaat kr. 40; under alle festligheter under fiskermøtet. Vil frutsætning av at dette belø asaa nge av fi.skerne. b paa htel eller Opgave. p. pensonat, vl Kmteen mt ekstrabebvlgs. av Strtmget, V der være tl taling søke dette arrangert paa billigdlspston kr. 70, sm er tænkt an ste maate. vendt til stipendier til deltagelse i det Der vil muligens bli anledning fr Til nrske statiner skandinaviske fiskermøte i Kjøbenhavn et begrænset antal fiskere til at medl smmer. F' k t t h d.. følge et av marinens fartøier paa reise S ermø e av es t'} f K' b l.. l g ra Jø en lavn. dagene 25, 26, 27 g 28 Jul. følge Ansøkninger m stipendium, led sameddelelse fra utstillingskmiteen get av frnødne persnlige plysninger g pgave ver det mtrentlige beløp, der tiltrænges, indsendes til Fiskeridirektørens kntr, Bergen, inden 15 mai førstkmmende. ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 14/3 til 21/ kg. bl'. utenlandske d Tils kg. bl'. Rapprt nf. 9 m skreifisket Derav 1 stk. Priser fr Tilstede sløiet trsk Lever Damp 1912 vegt i Trsk i tilvers medicin. Rgn lever til 23 mars 10 stk. leverhldigtil andre tran i hl. 1 stk. kjøpe baater hængt saltet transrter pr. hl. het stk. i hl. sløiet far 10 stk. 10 stk. i hl. rgn lever i l h1.5) trsk tøiel' fiskere pr. hl. finmarkens Vinterfiske til 31/ ) l Trmsø amt ) /011 øre 10]5 p; kg. 5!:l Lftens psynsdistrikt ) 512p2) Yttersiden 2) l øre 8 ' pl'. kg. 47 Røst & Værøy l øre 1214 _13) 57 pr. kg. Helgeland Salten ) 810 N. Trhj. amtvikten ) øre H ) _11) ) l pr. kg. 510 S. Trndhj. amtfsen ) 1016 l ) Nrdmør fgderi } } 1 Rmsdals fgderi l l usløiet 1 Søndmør fgderi Sønclenfr Stat.... l 9 l ) l øre 45 usløiet Tilsammen Mt i 1911 til 25/ i ' / $ 310 i / i / /3' Lften i / i ' / l i / j / Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag. l) kg. fisk mgjrt til stk. efter 270 kg. = 1 stk. 2) Ukeberetning mangler fra 0ksneR, Hadsel, Gimsøy g Brge. 3) Flatanger til 16 ma.rs. 4) Anslags vis. 5) l hl. lever gav i Berg damptran, i Lften 4350, i Røst g Væryø i Vlden,' 4045, i Kya'3240, i Titran 38, i Rmsdals amt 3545 g søndenfr 40. 6) Berg. 7) Sklinna. 8) Kya g Titran. 9) Aasvær. l0) Herav 83 i Vestlften. 11) 144 fiskekjøpere i Vikten. 12) Herav 945 garnbaater, 2390 dryer fra 164 skøiter, 818 mtrbaater g 27 fiskedampskibe i Vestlften, 13) Røst 3Q garnbaater, 153 linebaater, 20 mtrskøiter, 13 fiskedampskibe, 25 kjøpefartøier, 8 landkjøpere. 14) Vikten.

7 _._ Nrges utførsel av fiskeprdukter fra 1/1 til 16/ g uken, sm endte 16/ 3, Fetsild Vaarsild Nrdsjøg skaa Strsild slands Klipfisk, Klipf. is Rt. Brisling Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Rundfisk Sei Rgn Blank Brun Tldsteder sild sild nrsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdr. ret sild tdr. tdr. kg. kg. tdr. tdr. Mr. tdl'. tek tdr. kg. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. i Kristiania Sandefjrd.. Kristiansand Flekkefj rd. 33 Stavanger Kpervik Haugesund Bel'gep ''= Flrø Aalesund Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt uken ! Hval Sæl Bttle Makrel, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, Laks, Levende Anden Fisk, saltet Fiske Tldsteder Hummer Fisk, saltet Sildemel tran tran 110setran saltet fersk fersk aal fersk fisk i fartøi guan tdr. ks. tdr. kg. tdr. tdr. tdr. kg. stk. i tdr. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Sælskind Hermetik kg. kg. Kristiania Sandefjrd... 76fj3 Kristiansand ) Flekke(ird Stavanger OO Kpervik Haugesund Bergen Flrø Aalesund ' Trndhjem l Kristiansund '1 Bdø Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø..., Andre ) alt uken l,:) s,...,... c t:) E t: ga ::;j tl r' P:i ':j O i;d Z O P: P: tt1 tl P:i,..., ':j f:3 ':j P: p.. 'j,..., p::; ;::d 8,..., t:o p::; f:3 'Gl. P: t'j Z ' '.O 85 tdr. spermacettran fra Kristiania.

8 120 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT 1'RA FSKERDREKTØREN 27 mars 1912 HamburgAltna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 875 kasser nrsk fisk kasser sild. Pf. Pf. Pf. Pf. P. Laks... pr. q]} D. sekunda... '. Tert... ørret, str... D. middels... D. smaa... Kveite, str 30 q]} pver D. strmidd q]} D. middels 1022 q]} Kveitebarn 8 q]} nedver Hyse, str l D. smaa e D. sekunda... Flyndre, str... D. middels... D. smaamiddels... D. smaa... D. Nrdlands... R ødtunger... p igvar... S trsei... R æker... T rsk Cl l' H ummer... M akrel... S trsild... D. sekunda... V aarsild l e l l' F etsild l'!j G O. S maasild... ø stiandssild... S vensksild... S ktsksild... Hamburg, 23 mars _. pr. styk pr. kasse Jf,; / ] / / / / 4 J16J. 6 1 / 44 Jb. 6 1 /26 Jfl? 6 J16J. 5 1 /24 1 / / 4 Westergaard. tieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). Kvantum Ttal Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med; ptages i følgende ukes rapprt. fo3tkt1il kttllil ((luantities reprted 1 late t be included in the reprt fr tbis week are added t ttals fr uext week.) 1 3 A. Skrei (trske) fisket (Od Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) 8.5 Dampmedicintran (Od liver il) hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl. 693 B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars...:... maal a 150 liter Fetsildfisket julidesember 1)... tdr., saltet, fiskepakket O (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Oast)... maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember 1) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked macke'rellanded in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Amer ica) O O l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives sm kilde.

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere