Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme"

Transkript

1 husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EUs Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EUs Animal Disease Notification System (ADNS) - et system hvortil alle EUlande samt en række associerede lande skal indberette de primære udbrud af alvorligt smitsomme inden for 4 timer fra første udbrud. En nærmere beskrivelse af de i artiklen nævnte sygdomme kan findes på: Situationen i 4. kvartal 9 blev publiceret i DVT nr.,. Aviær influenza (AI) Det seneste fund af HPAI H5N var i januar 9, hvor man i Tyskland isolerede virus fra nogle nedskudte vildfugle, der blev undersøgt i forbindelse med den rutinemæssige overvågning af AI. Bedst som man troede, at faren for nyintroduktion af denne virustype var overstået i, indrapporterede Rumænien fund af H5N i noget baggårdsfjerkræ i nogle landsbyer i Donaudeltaet. I forbindelse med den løbende overvågning af AI findes tilfælde af typerne H5 og H7 i fjerkræ. I Danmark undersøges avlsdyrene i gråandebesætninger, inden de begynder æglægningen, og i den forbindelse fandtes to tilfælde i. kvartal. Forekomsten af udbrud af HPAI H5N og LPAI fremgår af figur. Figur. Udbrud af HPAI H5N (røde pletter) og LPAI (grønne pletter) i EU. Højpatogen (HPAI) H5N Rumænien Rumænien rapporterede om en række udbrud af HPAI H5N i landsbyen Letea beliggende i Donaudeltaet i Tulcea regionen. Udbruddene var i baggårdsbesætninger. Det formodes, at smittekilden er trækfugle fra Asien, der kommer for at yngle i Donaudeltaet. De første udbrud blev bekræftet den 5. marts i fem baggårdsbesætninger, hvoraf de tre var beliggende ved siden af hinanden, og de to andre udbrud fandtes i nabolaget. Udbruddene var beliggende i den samme gade i byen Letea. I beskyttelseszonen fandtes baggårdsbesætninger med i alt.67 stykker fjerkræ. Endnu et udbrud blev bekræftet den 9. marts i byen Plauru 55 km fra de første udbrud. Dette var i en baggårdsbesætning med 8 æglæggere, hvoraf de 5 af dyrene var døde. I beskyttelseszonen omkring dette udbrud var der i alt 3 besætninger. Det isolerede virus synes at være en ny type H5N, der ikke tidligere er påvist i Europa, hvilket indikerer, at det er tale om en ny introduktion. Virus har stor lighed med virus isoleret ved Moskva regionen og i Nepal tidligere på året. HPAI H7N7 opklarende informationer Spanien Spanien rapporterede den. oktober 9 om et udbrud af HPAI H7N7 i en stor konsumægsbesætning på flere end 3. dyr nær Guadalajara i Castillio- La Mancha. Der er i den mellemliggende periode foretaget nogle undersøgelser om kortlægning af de epidemiologiske forhold. Smittekilden formodedes også i dette tilfælde at være vildfugle, idet der 4 dage før udbruddet blev observeret en stor ansamling af storke omkring besætningen og på tagene af produktionsbygningerne. Dødsfaldene i forbindelse med udbruddet fandtes kun i to ud af fem bygninger. De efterfølgende epidemiologiske undersøgelser af de aflivede høns fra de forskellige huse viste imidlertid, at der kunne isoleres virus fra høns fra yderligere to huse. Den nærmere undersøgelse viste, at der i et af husene fandtes LPAI type H7N7, og i et andet hus fandtes både LPAI og HPAI af typen H7N7. I de to huse, hvor sygdommen blev påvist fandtes udelukkende HPAI H7N7, hvilket stemte overens med, at det var i disse huse, der blev observeret dødsfald. Det tyder således på, at hønsene først har været smittet med LPAI, og at der efterfølgende er sket en mutation af den lavpatogene virus til højpatogen form i besætningen. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Der har i været påvist to udbrud af LPAI i Norditalien. Det ene udbrud påvistes den 8. januar i en hobbyflok, en blandet besætning med en bestand på.658 fugle, i forbindelse med den rutinemæssige overvågning. Fem høns og fem kalkuner fandtes positive for LPAI H5 ved PCR, men negative ved serologisk under- 8 Dansk Veterinærtidsskrift. oktober Nummer 9 Årgang 93

2 i Europa søgelse. Efterfølgende undersøgelse viste, at en række af de andre fuglearter var positive overfor LPAI H5. Dyrene udviste ikke symptomer. Den. januar påvistes LPAI H7 i en hobbyflok med i alt 3 høns, gæs og ænder. Dyrene blev ved overvågning fundet seropositive, men var virologisk negative. Begge besætninger blev aflivet. Danmark Den 9. marts blev der påvist LPAI H7N i en mindre gråandebestand på 54 dyr i Fuglebjerg på Sjælland. Besætningen bestod af yderligere fire høns og en hane, der dog blev holdt isoleret fra ænderne. Gråænderne var avlsdyr, der rutinemæssigt blev serologisk testet for AI inden æglægningen, og det var i den forbindelse, AI-fundet blev gjort. Efterfølgende blev virus påvist ved PCR og isoleret ved virologisk undersøgelse af tracheal- og rektalsvabre. Ænderne udviste ingen kliniske symptomer, men alle blev straks aflivet. Der blev indført en km restriktionszone, som blev ophævet den 3. marts. Den 4. marts blev der igen påvist LPAI H7 - denne gang i en besætning med gråænder i Brenderup på Fyn. Besætningen bestod af 3.7 avlsdyr. Den positive serologiske test blev fulgt op af en positiv PCR test, men det var efterfølgende ikke muligt at isolere virus. Der blev ikke påvist klinik hos ænderne. Ejeren af avlsdyrene havde et rugeri beliggende på en naboejendom, som dog smittebeskyttelsesmæssigt var adskilt fra avlsdyrbesætningen. Alle æg var rutinemæssigt formalinrøget, inden de blev lagt i rugemaskinerne, hvorfor en eventuel overfladekontamination af AIvirus var fjernet. Der blev af sikkerhedsmæssige grunde dog stillet krav om test af ællingerne inden flytning fra rugeriet, og ved de efterfølgende undersøgelser blev alle prøver fundet negative. Avlsdyrene blev straks aflivet. Restriktionszonen omkring denne besætning blev ophævet 3. april. Newcastle Disease (ND) Belgien Belgien har i registreret tre tilfælde af dueparamyxovirus i dueslag i den nordøstlige del af landet. Det ene tilfælde var i Hainaut provinsen, og de to øvrige tilfælde var i West Vlaanderen. Det første udbrud var i prydduer, hvor der også befandt sig vaccinerede høns. Duerne blev aflivet og hønsene revaccineret. Det andet udbrud var i en besætning med 66 duer, hvor sygdomsproblemet opstod i nyindkøbte dyr. De indkøbte dyr blev aflivet, mens de oprindelige duer, der tidligere var vaccineret, blev revaccineret. Det sidste tilfælde var i en besætning med 43 duer, hvortil syv fremmede duer kom tilflyvende. Sygdommen opstod hos disse, som blev aflivet. De øvrige duer var tidligere vaccineret og blev revaccineret. Holland Holland har haft et enkelt udbrud af dueparamyxovirus i i et dueslag nær Alkmaar. Polen Polen har den. februar påvist et enkelt tilfælde af dueparamyxovirus i Sochaczew i regionen Mazowieckie i det centrale Polen. Den ramte dueflok bestod af 99 vaccinerede dyr og uvaccinerede. Fem af de ti uvaccinerede duer døde. De resterende uvaccinerede duer blev holdt i karantæne. Klassisk svinepest (CSF) Kommissionen havde bedt EFSA (European Food Safety Agency) om at vurdere anvendeligheden af bestandsudtynding ved nedskydning eller vaccination som bekæmpelsesmetode for klassisk svinepest i vildsvinebestande. Vaccination af inficerede vildsvinebestande har været anvendt i Tyskland, Frankrig og Slovakiet, mens man i Ungarn har været af den opfattelse, at sygdommen kunne kontrolleres ved kraftig udtynding af bestanden ved nedskydning. Problemet med direkte at sammenligne de to metoder har været, at overvågningen af svinepest i vildsvinebestandene i de forskellige svinepestramte lande har været udført forskelligt. EFSAs vurdering viste, at såfremt jagt gennemføres efter gældende principper, hvor 45 % af bestanden primært ungdyr - nedskydes på årsbasis, opnås et langt forløb af et eventuelt svinepestudbrud, som dog med tiden ville kunne udryddes. Nedskydningsprocenten beregnes på basis af en estimeret bestandstæthed. Ved forøgelse af nedskydningen med 5 % ses en yderligere forlængelse af et svinepestudbrud og risiko for at opnå en endemisk tilstand, bl.a. fordi der ved det høje jagttryk sker en spredning af vildsvinebestanden og dermed af sygdommen. Undersøgelsen viste således, at jagt ikke umiddelbart er løsningen for at opnå udryddelse af svinepest, og at en øget jagtindsats vil forværre situationen. Ved vaccination skal der gennemføres tre kampagner i hhv. forår, sommer og efterår, hvor der foretages to vaccinationsrunder med 4 dages mellemrum, som det praktiseres i Tyskland og Frankrig. Mindst 4 % af de modtagelige individer skal vaccineres. Hvis man kun opnår en vaccinationsdækning på %, som der har været tilfældet i Slovakiet, er der en risiko for at inducere en endemisk situation, men opnås derimod en > Dansk Veterinærtidsskrift. oktober Nummer 9 Årgang 93 9

3 husdyr dækning på 6 %, vil sygdommen blive udryddet inden for få år. Slovakiet og Ungarn meddelte i begyndelsen af, at de i år kun vil foretage bekæmpelse af svinepest i vildsvinebestandene ved nedskydning, idet landene på grund af de statsfinansielle forhold ikke havde råd til investering i vaccinationskampagner. EU giver en medfinansiering på 5 % af vaccinationsomkostningerne, men som EU-lovgivningen er skruet sammen, er der ikke umiddelbart mulighed for, at EU i sådan en situation kan gå ind og give fuld udgiftsdækning. Tyskland Tyskland har hidtil vaccineret i tre områder i den sydvestlige del af landet, i Rheinland-Pfalz, hvor der har været gennemført intensiv vaccination af vildsvinebestandene mod svinepest. I Eifel-regionen har der været vaccineret siden 5, og der har ikke været påvist svinepest hos vildsvin siden juli 7. Der er årligt undersøgt prøver fra 3-6. nedskudte vildsvin fra dette område. Endvidere har der været gennemført vaccination i et område»cordon sanitaire«op til den franske grænse, og der har i de seneste fem år ikke været påvist svinepest i vildsvinebestanden i dette område. Den årligt testede prøvemængde her har ligget på 5-7 prøver. Længere mod nord i Pfalz-regionen gennemføres fortsat vaccination, da der her blev fundet inficerede vildsvin i 9. Tyskland ønsker at ophøre med at vaccinere i Eifel- og i»cordon sanitaire«- områderne efter afslutningen af forårsvaccinationskampagnen i. Man vil fortsat gennemføre intensiv overvågning i områderne. I Eifel-området ønsker man at ophæve alle restriktioner indført som følge af de tidligere udbrud. Bulgarien Der har i 9 ikke været påvist svinepest i tamsvinebestanden i Bulgarien. Ved overvågning i Østbalkan svin fandtes fire positive tilfælde ud af 4.5 undersøgte prøver. Ved overvågning i vildsvinebestanden langs grænseområderne i nord og vest er der blevet undersøgt 7.49 vildsvin, hvoraf otte fandtes positive. De otte tilfælde blev fundet i den nordøstlige del af landet inden for et areal på 5 km². Der blev gennemført vaccination af vildsvinebestanden i grænseområderne med tre vaccinationskampagner i 9. De foreløbige serologiske undersøgelser viser en god dækning med en seroprævalens på op til 7 %. For samtidig at udtynde bestanden er der gennemført indfangning af vildsvin i fælder. Dette er et alternativ til nedskydning af bestanden og synes at være mere effektiv end nedskydning og hindrer samtidig, at der sker en spredning af dyrene som følge af jagt. Rumænien Der har ikke været påvist svinepest i Rumæniens tamsvinebestand siden 8. Indtil udgangen af 9 har der været gennemført to årlige vaccinationskampagner i baggårdsbesætninger med en levende svækket vaccine, den såkaldte C-strain. Al vaccination af tamsvin er ophørt fra, hvilket har været et krav i forbindelse med landets indtræden i EU. Der er gennemført overvågning af baggårdssvin og undersøgt ca.. dyr ud af ca. 3 mio., og alle er fundet negative for svinepest. Der er fundet ét tilfælde af svinepest hos et vildsvin i Donaudeltaet. Der gennemføres vaccination af vildsvin i udvalgte områder i landet, hvor der er tætte bestande. Afrikansk svinepest (ASF) Der findes ca. 7. svinebesætninger med i alt ca. 5. dyr på Sardinien. Mange af disse besætninger er småbesætninger. Problemet med afrikansk svinepest observeres oftest i fritgående besætninger, der sættes ud i skoven for at æde olden. Disse besætninger er ikke indhegnede og har ikke indført nogen form for smittebeskyttelse. Den veterinære vurdering er, at vildsvin kun synes at spille en sekundær rolle i vedligeholdelsen af smitten, mens fritgående tamsvin synes at udgøre reservoiret for sygdommen. Det er primært i den centrale del af Sardinien, hvor udbruddene af afrikansk svinepest observeres. Udviklingen af afrikansk svinepest hos tamsvin fra - 9 fremgår af figur. Overvågningen for ASF i vildsvin har vist 93 serologisk positive ud af undersøgte dyr, hvoraf to var virologisk positive i 6-7, 5 seropositive dyr ud af 3.64 undersøgte dyr, hvoraf var virologisk positive i 7-8 og i 8-9 i alt 3 serologisk positive ud af 3.96 undersøgte dyr. Der fandtes ingen viruspositive dyr i denne periode. I marts-april har der været observeret en række udbrud af ASF omkring Norri i den centrale del af øen (figur 3). Det første udbrud blev indrapporteret 3. marts i en besætning, hvor 4 ud af 6 dyr var døde. Det andet udbrud var den 4. marts, hvor ud af 37 dyr var døde af sygdommen. Ved dette udbrud blev myndighederne tilkaldt af naboer til besætningen på grund af stanken af de døde grise. De levende grise i besætningen fandtes seropositive, men uden kliniske symptomer. Det tredje udbrud den. april på den sydlige del af øen Dansk Veterinærtidsskrift. oktober Nummer 9 Årgang 93

4 rud af ASF Antal udbrud af ASF Figur. Antallet af udbrud af afrikansk svinepest på Sardinien i perioden involverede to besætninger med sam- er relevant at lave store restriktionszo- me ejer med i alt 9 dyr. Den 4. april ner og aflive alle dyr i de SVD inficere- fandtes et fjerde udbrud, der var de besætninger. beliggende inden for 3 km zonen for det Man har nu i EU-regi igangsat en dis- tredje, med ét dødt dyr ud af 5. Den kussion om SVDs fremtid bl.a. set i lyset 9 og. april rapporteredes yderligere af det fremtidige arbejde om prioritering to udbrud i besætninger med hhv. én af sygdomme i relation til EUs kommen- og seks grise. På grund af, at mange af risikobesætningerne faktisk ikke har»adresser«og de Dyresundhedslov. OIE har fire kriterier for at liste sygdomme, nemlig at sygdommen skal have po- Figur 3. Udbrud af svinepest på Sardinien. De blå prikker er udbrud hos tamsvin, mens de røde er hos vildsvin. heller ikke er registreret, er det meget tentiale til international spredning, at den svært at få sygdommen under kontrol. har zoonotisk potentiale, at den spredes den. januar besluttet at under- Som det fremgår af de seneste udbrud kraftigt i sygdomsfri dyrebestande samt søge hestene serologisk for equin infek- med relativt store dødsfald inden anmel- at det kunne være en fremtidig trussel. tiøs anæmi, da det tidligere har vist sig delse til myndighederne, kører sygdom- Det er kun punktet vedrørende interna- at være et problem med importerede he- men i længere tid i tamsvinebesætnin- tional spredning, der eventuelt kunne ste med oprindelse i Rumænien. To af gerne, før myndighederne engageres, og være relevant for SVD. hestene blev fundet positive overfor EIA. i denne periode kan der ske smitteover- Der har de seneste mange år kun væ- Reagenterne blev aflivet, og alle kontakt- førsel til vildsvinebestanden. ret set udbrud i, mens SVD ikke dyr blev testet og fundet negative. Den Det skal også bemærkes, at samarbej- har været rapporteret fra andre steder i 9. januar blev sygdommen påvist det mellem landbrugere og veterinær- verden siden 5. Størstedelen af disse hos en hest i oprindelsesbesætningen i myndighederne er meget vanskeligt, udbrud er udelukkende fundet i forbin- Belgien. hvorfor embedsdyrlægerne kun tager delse med den serologiske overvågning Der forventes ikke at være sket trans- på besøg i mistankebesætninger med og ofte uden klinik. Sygdommen findes mission af sygdommen i UK, da vekto- bevæbnet eskorte fra politiet. ofte kun i en enkelt sti i besætningerne, ren (bremser mv.) kun er aktive i som- og spreder sig sjældent herfra og er på merperioden. Smitsom blæreudslet (SVD) ingen måde tabsvoldende. I henhold til Direktiv 9/46/EC kan SVD i har ændret sig de seneste Da SVD også er på OIEs liste over al- restriktionerne på besætningen først hæ- år, hvor sygdommen nu forekommer helt vorligt smitsomme sygdomme, vil Kom- ves, efter at blodprøver taget tre måne- uden kliniske symptomer og kun bliver missionen rejse problematikken i OIE, der efter første negative prøve også har påvist i forbindelse med intensiv sero- men henblik på fremover at kunne få vist sig at være negative. logiske overvågning. ændret sygdommens status. Det er dog Den oprindelige baggrund for at SVD en længerevarende proces, der kan tage Belgien vakte så meget opmærksomhed var, at flere år, men det er relevant at få set på Belgien indledte efter advisering fra UK dens kliniske symptomer differentialdia- sagen. en undersøgelse vedrørende de impor- gnostisk ligner mund- og klovesyge. Da På kort sigt vil man overveje at ændre terede heste fra Rumænien. I alt 8 he- diagnostikken på disse sygdomme tidli- de interne regler i EU ved eventuelt at ste var den. oktober 9 importe- gere var baseret på virologisk dyrkning, tillade slagtning af de ikke reagerende ret fra Rumænien til en handelsmand i var det derfor vigtigt at reagere på symp- dyr i SVD-ramte besætninger i stedet for Belgien. Denne solgte hestene videre til tomatologien. Da de nye molekylærbio- aflivning og destruktion. forskellige lokaliteter i Belgien. Alle he- logiske hurtigdiagnostiske metoder blev stene, der blev holdt på de forskellige introduceret, har det været muligt at skel- Equin Infektiøs Anæmi (EIA) lokaliteter, blev isoleret. Én hest blev ne de to sygdomme inden for en rimelig Storbritannien fundet positiv. Denne ville blive aflivet, kort tidsfrist. Derfor er den eksisterende Den. december 9 modtog UK en og de øvrige heste ville blive blodprø- lovgivning ikke i overensstemmelse med problemets størrelse mere, idet det ikke sending på heste fra Belgien, hvoraf de ni stammede fra Rumænien. Det blev vet igen efter tre måneder. I henhold til EU-lovgivningen skal alle > Dansk Veterinærtidsskrift. oktober Nummer 9 Årgang 93

5 husdyr xxx Tabel. Registrerede BSE-udbrud i 9 og. kvartal samt totalt for. heste fra Rumænien være testet før afsendelse til andre EU-lande. Det bedste tidspunkt for prøvetagning er tre måneder efter mulig infektion. Før eksport fra Rumænien skal dyrene komme fra besætninger, hvor der ikke har været påvist EIA i de foregående tre måneder, og testes inden for 3 dage før afsendelse. Det tyder på, at der har været nogle problemer i Rumænien enten laboratoriemæssige problemer med diagnostikken eller med sporbarheden af hestene. Det har senere vist sig, at der havde været en lang række uregelmæssigheder med bl.a. manglende overensstemmelse mellem chipnumrene i hestene og de i databasen og på sundhedscertifikaterne anførte numre. Der kunne ikke gennemføres tilbagesporing til oprindelsesbesætningerne. Der blev anlagt sag mod ejeren af samlestalden og den til- Land Antal Antal udbrud i udbrud i 9. kvartal -kumuleret Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig 3 knyttede dyrlæge. EU har efterfølgende foretaget en yderligere stramning af reglerne. Fødevarestyrelsen vil gerne henlede dyrlægers opmærksomhed på denne sygdom i tilfælde af, at der observeres sygdomsproblemer i heste importeret fra Rumænien. Hestene behøver - som det fremgår af ovenstående - ikke at være importeret direkte fra Rumænien, men kan have været igennem andre EU-lande. Sygdommen er anmeldepligtig og beskrivelse af symptomer, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Grækenland Holland Irland Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien BSE Udbruddene af BSE er fortsat faldende. Tabel viser tallene for 9 og for. kvartal. Danmark vil i løbet af året ansøge OIE om at opnå status som et Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig land med negligerbar risiko. Total 7 6 Dansk Veterinærtidsskrift. oktober Nummer 9 Årgang 93

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal AlvoRlIgT SmITSommE

Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal AlvoRlIgT SmITSommE HUSDYR Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal 2011 AlvoRlIgT SmITSommE husdyrsygdomme I EURopA STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne Alvorligt smitsomme 4. kvartal 20 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, FØDEVARESTYRELSEN Den:. 23. marts 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-01863 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. marts 2006, kl. 10.00 Sted: Centre Borschette Indkaldelse:

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza 2 Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Indledning Det er hyggeligt med høns i baghaven. Mange vælger at få deres egne høns, også

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 1. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere