Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 12 Patienthotel Svangreambulatorium Efterfødselsklinikken Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Anæstesiologisk Afdeling (Y-Observationsafsnit) Gynækologisk sengeafsnit Y4 Hospice Søholm Gynækologisk sengeafsnit Y4 Gynækologisk sengeafsnit Y4 Svangreambulatorium Gynækologisk sengeafsnit Y4 6 pladser i Afdeling Y 8 pladser i Afdeling Y og 12 vil være tilrettelagt forholdsvis identisk. Jf. modulbeskrivelsen har fokus på at udføre og formidle sygepleje i komplekse patientsituationer, og Modul 12 har fokus på at lede og udvikle sygepleje samt den selvstændige professionsudøvelse. Kontaktadresse Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Laila Holm Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Skejby Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf.: Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, som organisatorisk hører under Hjertecentret ved. Mor-barn afsnittet varetager observation, pleje og behandling af barselspatienter samt af nyfødte børn. Afsnittet er normeret til 24 indlagte patienter, og består af en- og tosengsstuer, hvor der er plads til, at faderen/pårørende kan overnatte på stuen sammen med mor og barn. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling knytter sig følgende afsnit: Mor-barn afsnit Y1, Svangreambulatorium, Efterfødselsklinik, Gynækologisk afsnit Y4 med tilhørende ambulatorier, Fødegang inklusiv indlagte svangrepatienter, Operationsafsnit, Ultralydsafsnit og Fertilitetsklinik. Side 1 af 9

2 Afsnittet samarbejder med blandt andet med Fysioterapien, Billeddiagnostisk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling, klinisk diætist og hospitalspræst. Der er et tæt samarbejde med Børneafdelingen samt eksterne institutioner som fx Vuggestedet, Betesda, Psykiatrisk hospital og socialforvaltningen. Der samarbejdes med primær sundhedstjeneste herunder sundhedsplejerske og patientens egen praktiserende læge. Plejegruppen samarbejder med en række andre faggrupper og tværgående afsnit om at identificere og yde målrettet pleje og behandling til afsnittets patienter. Lægegruppens hovedansvar er diagnosticering og sygdomsbehandling. Jordemoderens hovedansvar er svangreomsorg herunder CTG-kurve (cardiotocografi) for at følge barnets tilstand og fødsel. Har desuden et efterfødselsambulatorie med PKU (Føllings sygdom/phenylketonuri), hørescreening og efterfødselssamtaler Børneafdelingen varetager pleje og behandling af nyfødte syge børn, som har brug for intensiv behandling og elektronisk overvågning. Fysioterapien medvirker i patientens mobilisering og genoptræning. Klinisk diætist varetager ernæringsvejledning til patienter med særlige ernæringsbehov. Klinisk biokemisk afdeling tager blodprøver og analyserer disse. Billeddiagnostisk afdeling udfører røntgenundersøgelse, CT-scanning, ultralydsscanning, MR-scanning og lignende. I samarbejde med primær sundhedstjeneste og familien planlægges udskrivelse med henblik på en god oplevelse af fødselsforløbet og støtte i den første tid i hjemmet. Socialforvaltning varetager hjælp/støtte/tilsyn i forbindelse med familier, der har specielle behov i forhold til familiedannelse. Dette iværksættes som en sikring af, at det nyfødte barn/børn får tilgodeset de basale behov for omsorg. Patientkategorier/borgerkategorier Patienterne er yngre kvinder og nyfødte børn. I afsnit Y1 modtages patienterne til planlagt indlæggelse fx sectio. Patienterne kan blive indlagt akut fra Svangreambulatoriet, Efterfødselsklinikken, Fødeafdelingen, Børnemodtagelse eller via praktiserende læge. Afsnittets hyppigste patientkategorier Patienter med diabetes med problemer tidligt i graviditeten (præ-partum) eksempelvis: blødning, smerter, opkast og kvalme unormale blodsukkerværdier og behov for regulering af insulin Patienter i kategorien sårbare gravide. Patienter med komplicerede fødselsforløb som eksempelvis: relateret til sectio caesarea ruptur i perineum, som er sutureret. Rupturen kan helt eller delvist medinddrage musculus sphincter ani blødning over 1000 ml post partum vandladningsproblemer post partum Side 2 af 9

3 flerfoldsfødsler (oftest tvillinger) kendt GBS (Gruppe B-Streptokokinfektion) Mødre til nyfødte syge børn, hvor barnet er indlagt i Børneafdelingen Mødre til nyfødte børn, hvor barnet har problemstillinger, der kræver indlæggelse eksempelvis: º haft iltmangel under fødslen (asfyksi) º født med læbe-ganespalte º behov for lysbehandling på grund af gulsot º behov for regulering af blodsukker º behov for antibiotika på grund af infektion º behov for sondeernæring Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Personalet i Y1 ønsker at sætte fokus på de overgange i barselsforløbet, som kan have afgørende indflydelse på kvaliteten af behandlingen og plejen. Opmærksomheden er særlig rettet mod samarbejde og kommunikation. Dette har betydning, for at familien kan opleve fødslen som et sammenhængende forløb. Det er afsnittets vision, at patienten/familien opfatter indlæggelsen, som en del af den samlede indsats i svangre- og barselsomsorgen. Afsnittet har patienter i både korte og lange indlæggelsesforløb, hvor der er komplikationer i forhold til fødsel og barsel. Der vil være mulighed for at observere og indsamle data i forhold til de normale og de patalogiske funktioner, samt hvilke tiltag der iværksættes for at udvikle, bevare og styrke de normale funktioner. Indsatserne skal ses i forhold til, at det generelt er raske kvinder, der er blevet gravide og som gennemfører en graviditet og fødsel. Observationer og pleje er desuden rettet mod det nyfødte barn for at understøtte barnets normale funktioner og sætte ind, hvor der er afvigelser. Indlæggelse i afsnit Y1 kan indeholde følgende sygeplejefaglige problemstillinger Observation og pleje af svangerpatienter med diabetes, som har komplikationer i graviditeten. Det kan eksempelvis være ernæringsproblemer, diabetesregulering eller truende for tidlig fødsel. Kvinder med diabetes til igangsættelse af fødsel. Forløbet postpartum og ammeetablering. Information og vejledning til familierne i deres nye rolle som forældre herunder også psykiske og socialt belastede familier. Observation og pleje af den komplicerede barselspatient. Det kan være i forhold til blødning, vandladning, amning, smerter, infektion og/eller eksisterende medicinsk sygdom hos mor. Vejledning ud fra Ammepolitikken og WHO 10 skridt mod vellykket amning. Observation og pleje af patienten efter sectio fx mobilisering, ernæring, udskillelse, kateter, smerter og evt. infektionsproblemer. Observation og pleje af patienten med fødselskomplikationer fx læsion, der inddrager mellemkød og endetarmsmuskel (ruptur af musculus sphincter ani), andre bristninger, syninger og store blødninger. Information og vejledning til patienten om hygiejne i forhold til blødning og syninger. Side 3 af 9

4 Vejledning af forældrene om omsorg til det nyfødte barn herunder ernæring og udskillelser samt hygiejne omkring barnet, som er modtagelig for infektioner (anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og miljøministeriet). Observation, pleje og behandling af det nyfødte barn. Vejledning til forældre med anden etnisk baggrund end dansk under hensyntagen til forskelle både i sprog, kultur og sygdomsopfattelse Pleje af familier med traumatisk fødselsforløb. Pleje af familier med sociale og/eller psykiske problemer, herunder vurdering af forældreevnen ud fra centrale forældrefunktioner Medicinering af mor og/eller barn eksempelvis postoperativ smertebehandling. Observation, pleje og behandling af det neonatale barn i forhold til: præmaturitet væksthæmning infektion mor med diabetes Typiske kliniske sygeplejeopgaver Patientperspektiv Patienter i afsnit Y1 er generelt raske kvinder med stor egenomsorgskapacitet. Det er en patientgruppe, der har klare forventninger til opholdet og som har søgt viden om graviditet, fødsel og barsel. Samarbejdet med patienten har høj prioritet. Det er et vigtigt mål at afklare patientens forventninger og hjælpe patienten med at tage beslutninger på det rette grundlag. I forhold til udførelsen af alle sygeplejeopgaver er det vigtigt at inddrage viden fra patientens livshistorie, levevilkår og sociale netværk. I forbindelse med udførelse af sygepleje til patienter med kompleks, akut og kronisk sygdom er det vigtigt at medtænke og reflektere over patientens oplevelse, vilkår og handlinger. I sygeplejen lægges der vægt på de forebyggende og sundhedsfremmende aspekter. Der er i sygepleje fokus på alle de fire områder i virksomhedsfeltet. At udføre sygepleje Dataindsamling er baseret på og knyttet til patientens helhedssituation. Patientens problemstilling klarlægges med udgangspunkt i patientologi. Observation og handling til den akutte patient sker i samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere. Plejeforløbene skal kontinuerligt evalueres og dokumenteres. Den professionelle rolle og etik er vigtig i de komplicerede forløb, hvor det psykiske og sociale spiller en stor rolle i forhold til den samlede problemstilling. I sygepleje knyttet til den præ- og postoperative patient er der fokus på de fysiologiske behov som mobilisering, smertebehandling, hygiejne, udskillelse og ernæring. Der arbejdes med håndtering af intravenøs væske og medicingivning herunder smertebehandling. Side 4 af 9

5 En del af sygeplejen er at udføre lægeordinationer til den cirkulatorisk påvirkede patient. Sygeplejen udføres med hensyntagen til faglige instrukser og rammeordinationer. Ved det præmature barn samarbejdes tæt med forældrene, som vejledes i det umodne barns behov og signaler. Sygeplejen er anerkendende og baseret på at styrke forældrenes kompetence og mestringsevne. Hos patienter med misbrug eller sociale problemer samarbejdes med de sociale myndigheder for, at sikre barnets tarv. Ved alle patientforløb arbejdes med hensyntagen til de juridiske og etiske love og retningslinier. At formidle sygepleje Patienten skal modtage information, medinddrages og vejledes ud fra dennes forudsætninger eventuelt med inddragelse af pårørende. Det er vigtigt med opmærksomhed på betydningen af det relationelle og kommunikative i patientkontakten. De sociale myndigheder skal underrettes, hvor familiens ressourcer ikke er tilstrækkelige til at tilgodese barnets behov. Familien skal også her medinddrages i videst muligt omfang I sygeplejen er der fokus på at formidle viden til patienter i krise fx patienter, der føder et præmaturt barn. Der samarbejdes med andre personalegrupper med udgangspunkt i det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i forhold til patient og familie. At organisere og lede sygepleje Organisere et operationsforløb fra patienten indlægges. Som del af dette give besked til involverede afdelinger og samarbejdspartnere, klargøre patienten med undersøgelser, forberedelse med hygiejne, medicinering, faste og følge patienten til operationsafsnittet. At arbejde ud fra Sikker kirurgi Sikre at relevante instanser er informeret før socialt belastede familier sendes hjem, og at dette er dokumenteret. At den studerende kan planlægge og organisere egne handlinger omkring sygeplejen med prioritering af opgaverne ud fra patienternes behov, egne kompetencer samt uddelegere relevante opgaver. At udvikle sygepleje Anvende og forholde sig til ny viden og eventuelle ændringer af instrukser. Søge ny viden og være parat til at diskutere disse i forhold til praksis fx accelererede patientforløb. Følge med og ændre i forhold til nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Det kan være ammevejledning, vitaminer til børn eller vaccinationer. Implementering af ny viden og evaluering af effekten af denne. Typiske patientforløb/borgerforløb Et forløb kan være en patient, der har fået foretaget planlagt eller akut sectio Mor og barn er normalt indlagt et døgn i afsnit Y1, men indlæggelsestiden ændres ved komplikationer. Sygeplejen er både præ- og postoperativ. Plejen er planlagt ud fra kliniske vejledninger for sygepleje ved accelererede operationsforløb. Det postoperative forløb kan være kompliceret af manglende kontraktion af uterus, hvilket vil medføre kraftig blødning. Plejen vil i dette tilfælde rette sig mod den cirkulatorisk påvirkede patient. Da patienten har været i anæstesi, kan der være påvirket blærefunktion, hvilket fordrer observation af og Side 5 af 9

6 sikring af patientens udskillelse. Indgrebet vil medføre risiko for infektion, hvorfor plejen altid vil indebære observation af infektionstegn. Et forløb kan være et barn født af kvinde med diabetes mellitus Barnet vil ofte være født prætemt, med høj fødselsvægt, ustabile blodsukre og ustabil temperaturregulering samt risiko for ickterus og infektion. Plejen vil rette sig mod barnets umodenhed og indebærer observation og pleje knyttet til ernæring med udregning af næringsbehov, blodsukkermåling og evt. sondeanlæggelse. Der foretages observation af temperatur og ickterus. Ved behov iværksættes behandling med varmetilskud og fototerapi. Barnet observeres for tegn på infektion og ved infektionstegn påbegyndes i.v.-behandling med antibiotika. Sygeplejen vil have fokus på at styrke forældrekompetencen og støtte moderen ved ønske om amning, som ofte vil være kompliceret i starten, da barnet ernæres via sonde. Moderen skal derfor hjælpes til at starte amningen ved hjælp af malkemaskine. Barnet er et præmaturt og umodent barn og det kan være aktuelt at overflytte barnet til neonatalafdeling A30. Der er et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på Y1 og A30 omkring familien, så de støttes i familiedannelsen/kontakten til det nyfødte barn og i at tolke det umodne barns signaler. Da AUH er regionalt center for gravide patienter med diabetes mellitus, kan familiedannelsen være præget af, at familien kommer langvejs fra. Kvinden med diabetes skal gennem graviditeten til hyppige kontroller i svangreambulatoriet hos fødselslæge, medicinsk læge og klinisk diætist. Udskrivelse af disse patienter koordineres med personale fra ambulatoriet og det lokale hospital, som kvinde og barn eventuelt overflyttes til. Sygeplejemetoder Kliniske metoder Sygeplejeprocessen herunder dataindsamling, analyse og evaluering. Patientologisk metode med optagelse af anamnese og kontaktkort. Monitorering/akkreditering. Der gennemføres audit specifikt på dokumentation og i forhold til kravene i Den Danske Kvalitets Model - hjemmeside er Måleprocedurer i afsnittet: TOKS målinger Væskeskema Vækstkurve specielt til det præmature barn Blodsukkerskema til patienter med diabetes Model for praktisk færdighedsudøvelse ( Refleksionsmetoder Sygeplejekonferencer Fagligt forum Model for udøvelse af praktiske færdigheder i sygepleje Refleksionssamtaler med elever og studerende Ugeevaluering i eportfolio og vejledning via eportfolio Side 6 af 9

7 Didaktiske metoder Anerkendende tilgang for at styrke forældre kompetencen Patientologisk aspekt i forhold til relationelle og kommunikative tilgange Anvendelse af forudsætningsanalyser Indtænke forudsigelighed i patientforløbene Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Du skal have kendskab til afsnittets kliniske retningslinjer og instrukser ved pleje og behandling, der relaterer sig til det/de patientforløb, som du er involveret i. Du skal have kendskab til følgende fælles retningslinjer for : Kliniske retningslinjer vedrørende håndhygiejne og uniformshygiejne. EPJ. Afsnittets tjeklister. Afdelingens retningslinjer og instrukser. E-learning (fx hygiejne og hjerte-lunge-redning). Du skal holde dig orienteret om afsnit Y1 s indsatsområder: Udvidelse af obstetrisk sygeplejeambulatorie, Efterfødselsklinikken. Kvalitetssikring indenfor amning. Livsstil og graviditet er et forskningsprojekt om graviditet og overvægt. Udviklingsprojekt om amning. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Organisering af roller Den kliniske vejleder sikre daglig vejledning for den studerende i Y1. Sammen med afdelingssygeplejersken og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har den kliniske vejleder ansvaret for, at rammerne for at nå uddannelsens læringsudbytte er til stede. Alle sygeplejersker i afsnittet er daglige vejledere for den studerende afhængigt af det sygeplejemæssige fokus. Den kliniske vejleder vil periodisk følges med den studerende. En del af vejledningen vil foregå via eportfolio. Organisering af studieforløb Den individuelle kliniske studieplan udformes i et samarbejde mellem den studerende og klinisk vejleder. Studieplanen er et fælles redskab i planlægningen og opfølgning af den studerendes studieforløb. Daglig vejledning er organiseret i form af før-vejledning om morgenen, hvor dagens opgaver planlægges, prioriteres og organiseres. Efter-vejledning, foregår dels ved afslutning af enkeltopgaver og dels når dagens opgaver slutter. Den daglige vejleder vil igennem dagen vejlede den studerende i forhold til patientforløb. Den kliniske vejleder arbejder med individuelle og kollektive ugesamtaler. Ved afslutning af modulet Side 7 af 9

8 medbringer den studerende en kopi og gennemgår det elektroniske evalueringsskema sammen med den kliniske vejleder. Formen af fastlagt studieaktivitet er beskrevet i sidst i dokumentet og i afdelingens e-dok. Studieforløbet i afsnittet tilrettelægges således, at den studerende kommer til at mestre progression fra det observerende og reflekterende til det selvstændigt udøvende inden for modulets beskrevne patientfænomener og sygeplejefaglige opgaver. I løbet af perioden tildeles den studerende et gradvist større ansvar for plejen med det sigte at nå modulets forventede læringsudbytte. Forløbet tilrettelægges således, at den studerende gennem deltagelse i og refleksion over sygepleje arbejder med at opnå praktisk og personlig kompetence i forhold til at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. De 30 timers tilstedeværelse er organiseret med en fordeling på alle ugens dage i dag og aftenvagt. Den studerende har én studiedag om ugen. Den studerende har ikke indflydelse på planlægningen af studiedage, men ved specielle ønsker spørges den klinisk vejleder. Læringsmiljø Afsnittet ønsker at fremme en atmosfære, der anerkender og tager hensyn til den studerende, hvor den studerende får mulighed for at arbejde undersøgende og afprøvende. Der er respekt for, at den studerende er midt i en læreproces. Gennem positive forventninger stilles der krav til den studerende om at være motiveret, engageret, have vilje til samarbejde og tage medansvar for sin læring. Det indebærer, at den studerende lærer ved at deltage i afsnittets opgaver, og efter aftale følger afsnittets arbejdstider som et medlem af personalet. Forventninger til den studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling forventer: Du er til stede i gennemsnit er 30 timer om ugen i afsnittet. Den kliniske undervisning kan placeres på alle tidspunkter af døgnet - under forudsætning af, at der er lærings- og vejledningsmuligheder. Du anvender og ajourfører din aktivitet i din individuelle kliniske studieplan. Du gør dig klart, hvordan du vil anvende og ajourføre eportfolio, og hvordan din kliniske vejleder kan deltage i denne proces. Vejledning og evaluering kan foregå via eportfolio Du er forberedt, deltager aktivt og dokumenterer samtaler mellem dig og dine vejledere. Du bevæger dig mod større grad af selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver i løbet af den kliniske undervisning. Du er forberedt og deltager aktivt i egen og medstuderendes fastlagte og planlagte studieaktiviteter. Du er opsøgende i forhold til afsnittets læringsmuligheder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er tilknyttet to kliniske vejledere til afsnit Y1, som er Jytte Thomsen og Jane Rasmussen. De har begge stor sygeplejemæssig viden og erfaring i svangre- og barselspatienter og har begge en sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk undervisning og formidling. Jane kan kontaktes på mail: og Jytte kan kontaktes på mail: Side 8 af 9

9 Krav vedrørende klinisk pensum Der henvises til krav beskrevet i modulbeskrivelsen. Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev før studiestart. Selvvalgt pensum dokumenteres løbende i eportfolio og færdiggøres senest én uge før intern klinisk prøve. Pensum skal indeholde teori fra fag-, udviklings- og forskningsområder. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at blive indstillet til den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at du som studerende: Deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Du deltager i den kliniske undervisning, der er planlagt for dig. Mødetider vil fremgå velkomstbrevet. I samarbejde med din kliniske vejleder udarbejder individuel klinisk studieplan, følger op på og ajourfører denne. I den individuelle kliniske studieplan dokumenteres studier af sygeplejefænomener, sygeplejefaglige opgaver og kliniske metoder. Deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i den generelle kliniske studieplan og i den individuelle kliniske studieplan. At du er forberedt og deltager aktivt i refleksionsværksted, samt deltager i afdelingens/afsnittets undervisning (jf. edok afdeling Y). Har afviklet fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod en udvalgt klinisk metode (jf. studieordning). Med udgangspunkt i sygeplejeprocessen selvstændigt afholder en aftalt samtale med fokus på patientologi og med efterfølgende vurdering af den didaktiske tilgang og kommunikation. Har afviklet planlagt studieaktivitet med fokus på modulets tema Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed i form af seminardeltagelse. Opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio. Det selvvalgte pensum skal findes, anvendes og formidles løbende i hele perioden. Anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio, herunder være forberedt skriftligt til planlægningssamtalen, som finder sted i løbet af den første uge samt dokumenterer ugesamtaler. Ved afslutning af perioden medbringer en kopi af evalueringsskema og gennemgår det sammen med den kliniske vejleder. Intern klinisk prøve Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Intern klinisk prøve afholdes i henhold til gældende kriterier. Udarbejdet den 18. juni 2014 af: Klinisk vejleder Jane Rasmussen, Mor-barn afsnit Y1, AUH Klinisk vejleder Jytte Thomsen, Mor-barn afsnit Y1, AUH Uddannelses- og udviklingssansvarlig sygeplejerske Laila Holm, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, AUH Godkendt af, aug. 2012, juli Side 9 af 9

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20.

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y1 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Kvindesygdomme og Fødsler. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder forløbspakker svarende til

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Børn. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Fordelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af barselspatienter og neonatale børn.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Juni 2017 Klinisk studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y1 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Y- (Y-OP) er en del af som er placeret i Hjertecentret på i Skejby. Afsnittet varetager kirurgiske indgreb i relation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Svangreambulatoriet er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Svangreambulatoriet består af 4 lægeambulatorier

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y6 er en del af Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y6 er et kombineret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patienthotellet på omfatter tre forskellige hoteller placeret på henholdsvis Tage-Hansens Gade, Nørrebrogade og i Skejby.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk- og barsels afsnit er et sengeafsnit med tilknyttet familieafsnit Afsnittet er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk sengeafsnit Y4 er en del af, som organisatorisk hører under Hjertecentret ved. Afsnittets speciale er gynækologi,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hoved-Hjerte-Centret, består af Voksenintensiv, Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y6 er en del af Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y på. Afsnit Y6 er et kombineret ambulatorium og sengeafsnit,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Endoskopi afsnittet på hører under Dagkirurgisk Center, og helt overordnet hører Dagkirurgisk Center under anæstesiologisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere