Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH , Lungemedicinsk Afdeling J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH 2013-15, Lungemedicinsk Afdeling J."

Transkript

1 Afdeling: Lungemedicinsk Afdeling J Udarbejdet af: Lilian Møllegård/Gitte H. Agerskov Sagsnr.: Dato: 13. maj Telefon: Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH -15, Lungemedicinsk Afdeling J. Afdelingssygeplejerskegruppen har i haft fokus på Strategi for sygepleje på OUH i Det overordnede formål med strategien er at synliggøre mission og vision for afdelingens sygepleje i overensstemmelse med hospitalets overordnede ramme for strategien på OUH.

2 Indsatsområde 1 - Klinisk sygepleje Den kliniske sygepleje er kendetegnet ved at fokusere på mødet med patienten samt ved at være konkret og mangfoldig9. Patient og pårørende er medinddraget og oplever, at deres ønsker og forventninger respekteres og integreres i sygeplejens mål og handlinger, hvor dette er muligt10. Sygepleje udøves på et højt fagligt niveau af professionelt klinisk personale, der tager afsæt i forskning og erfaringsbaseret viden. Udførelse af klinisk sygepleje indebærer, at sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten udfører den kliniske sygepleje hos patienten, hvilket omfatter identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering. Der er valgt at fokusere på følgende emner i arbejdet med klinisk sygepleje: Inddragelse af patient- og pårørende. Komplekse patientforløb Patientsikkerhed Kvalitetssikring og -udvikling Teknologi i sygeplejen Målsætninger: Inddragelse af patient- og pårørende. Patienten og de pårørende inddrages aktivt i pleje og behandling, således at de kan indgå ligeværdigt i samarbejdet omkring deres situation. Det vil sige, at deres ønsker og forventninger respekteres og integreres i sygeplejens mål og handlinger. Afdelingen skal dokumentere, hvorledes der arbejdes med inddragelse af patient og pårørende. Afdelingen vil indføre udskrivelsessamtaler i J1. Foråret Til dette formål skal udarbejdes en guideline, som lægges på ipods. TMJ Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb: Afdelingen skal ved inddragelse af forskningsresultater og LUP-resultater udarbejde og gennemføre konkrete sy- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde instruks omkring tidlig mobilisering af patienter på J1. HMC 2

3 geplejetiltag, der øger den patientoplevede kvalitet. Implementering af projekt Patientfeedback - telefonisk tilfredshedsundersøgelse efter indlæggelse på J1 og ambulante besøg. BHD? 2) Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende: Afdelingen skal iværksætte initiativer, der styrker samarbejdet med patienter og pårørende ved aktivt at inddrage dem i forløbet, således at de oplever at have medindflydelse. 3) Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet: Afdelingen skal udbygge det forpligtende samarbejde mellem primær- og sekundærsektoren, videndele og indgå i projektfællesskaber for at optimere patientforløbene. På J1 inddrages pårørende i stuegang - herunder medicingennemgang. TMJ Afdelingens velkomstpjece revideres i J1. Der udarbejdes lignende informationspjecer til patienterne i ambulatoriet, Forskningsenheden og Den telemedicinske Enhed. Afdelingen vil sætte øget fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet gennem implementering af projekt Forløbskoordination. Herunder fastholde og udvikle samarbejdet med primærsektoren gennem de etablerede tværsektorielle KOL-fora. CLJ ALB/BD/BGH CLJ/EBL LM/ALB 3

4 Målsætninger: Komplekse patientforløb. For at styrke sygepleje i komplekse og accelererede patientforløb skal afdelingen have tilknyttet kliniske sygeplejespecialister. Kvaliteten af den kliniske sygepleje skal styrkes via supervision og strukturerede kompetenceudviklingsplaner. Uddannelse af kliniske sygeplejespecialister: Afdelingen skal have tilknyttet kliniske sygeplejespecialister. Disse skal bidrage til kvaliteten i sygepleje ved at undersøge praksis, indhente kvalitativ og kvantitativ evidens og implementere den i praksis. 2) Midler til videreuddannelse af kliniske sygeplejespecialister: Afdelingen søger finansiering til uddannelse af kliniske sygeplejespecialister i OUH's samlede pulje til efter- og videreuddannelse. Afdelingen iværksætter strukturerede videreuddannelsesforløb for kliniske specialister. Specialisterne uddannes på master- eller kandidatniveau, som sikres finansiering gennem OUH's samlede pulje til efter- og videreuddannelse. Der skal udarbejdes retningslinjer, således alle får samme vilkår under studierne. Kvaliteten af den kliniske sygepleje skal styrkes ved udarbejdelse af strukturerede kompetenceudviklingsplaner i forbindelse med MUS. Etablering af mentorordning på J1 for nyansat personale. Hensigten er en styrket målrettet indsats på oplæring af nyt personale. Der udarbejdes funktionsbeskrivelse indeholdende forventninger til rollen. LM BHD TMJ/CLJ Sygeplejefaglig supervision for nyansatte. BHD LM TMJ/ CLJ 4

5 Målsætninger: Patientsikkerhed. Den kliniske sygepleje skal bidrage til en høj grad af patientsikkerhed inden for de fem prioriterede områder: Sikker kirurgi, risikomedicin, forebyggelse af tryksår samt forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner. Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed: Den kliniske sygepleje skal medvirke til at forøge patientsikkerheden inden for sikker kirurgi, risikomedicin og tryksår. Sikker kirurgi. Der skal arbejdes målrettet med indførelse af retningslinjen for sikker kirurgi i forbindelse med udførelse af bronkoskopier og pleurasenteser. De fem trin skal dokumenteres ved hvert undersøgelsesforløb. Forebyggelse af tryksår. 2) Struktureret screening for trykskader hos risikopatienter: På baggrund af retningslinjen om trykskader i OUH's "Strategi for Patientsikkerhed" skal afdelingen implementere screening af patienter i relation til trykskader og gennemføre audit én gang årligt. J1 indgår i OUH's tværgående projekt om tryksårsscreening. Nosokominelle (sygehuserhvervede) infektioner skal monitoreres. Med sigte på reduktion af nosokominelle infektioner udarbejdes instruks for rengøring af bodyboksen. ALB 3) Målrettet indsats til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner: Plejepersonalet skal have øget fokus på at forebygge sygehuserhvervede infektioner hos afdelingens patienter. Der gennemføres audit af håndhygiejne x 2 årligt. De nosokomielle infektioner søges nedbragt ved at implementere CVK- og KAD-pakker med henblik på at reducere forekomsten af infektioner relateret til disse områder. 5

6 Målsætninger: Kvalitetssikring og -udvikling. Afdelingens sygepleje skal udøves på et højt fagligt niveau med afsæt i resultater fra udvikling og forskning. Klinisk sygepleje skal baseres på evidensbaseret viden. Det betyder, at nationale standarder, kliniske retningslinjer, referenceprogrammer samt forløbsprogrammer skal anvendes som konkrete midler til at sikre og udvikle kvaliteten. Den kliniske sygepleje skal dokumentere kvaliteten i de sygeplejefaglige ydelser, og kvalitetsstandarder skal integreres i alle relevante dele af det daglige arbejde. Implementering af retningslinjer fra den Danske kvalitetsmodel. Med sigte på akkreditering i skal afdelingen implementere alle relevante kliniske retningslinjer fra DDKM, version 2. Afdelingen vil i arbejde fokuseret med implementering af de otte patientsikkerhedskritiske standarder jf. DDKM 2: Standard Patientidentifikation Standard Rettidig reaktion på prøvesvar Standard Lægemiddelordination Standard Lægemiddeldispensering Standard Lægemiddeladministration Standard Observation og opfølgning på kritiske observationsfund Standard Sikker kirurgi Standard Hjertestopbehandling BHD/ALB/CLJ/TMJ Herunder fire indsatsområder fra OUH s strategi for Patientsikkerhed : Minimering af alvorlige skadevoldende medicineringsfejl Implementering af sikker kirurgi Minimering af hospitalsforårsagede tryksår Indsats mod hospitalsbaserede infektioner 6

7 Målsætninger: Teknologi i sygeplejen. Teknologi anvendes i klinisk sygepleje, når patienten kan opnå større sikkerhed og øget uafhængighed/frihed. Teknologi anvendes på en måde, der sikrer, at patienten opnår en bedre behandling og pleje. Teknologitiltag skal om muligt bidrage til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastning i forhold til pleje, behandling og rehabilitering. Inddragelse af teknologiske og telemedicinske hjælpemidler i patientbehandlingen: Resultater fra forskning inddrages i arbejdet med at implementere teknologiske og telemedicinske hjælpemidler. Afdelingen overvejer, hvor anvendelse af teknologi i sygepleje kan optimere og forbedre sygepleje til patienten - og udvikler og implementerer i samarbejde med eksterne parter tekniske og telemedicinske initiativer, der kan fremme patientens frihed og sikkerhed og reducere arbejdsbelastningen. Afdelingen arbejder med udvikling og udvidelse af sygeplejefaglige telemedicinske konsultationer. Brug af ipods og patientterminaler skal genemføres. LM/BGH CLJ Sluttidspunkt BHD? 7

8 2) Styrke patienternes kompetencer: Patienternes kompetencer skal styrkes via e-learning. Afdelingen overvejer at indføre e- learning til patienter og pårørende inden for minimum ét behandlingsområde. Plejepersonalet underviser efterfølgende den enkelte patient ud fra individuelle behov. Det overvejes at indføre e-learningsprogram for brug af pep-fløjte - som en tilføjelse til afdelingens ipads. 8

9 Indsatsområde 2 - Sygeplejeforskning og udvikling. Anvendelse af forskningsbaseret viden inden for sygepleje er i udvikling og har stor betydning for patientforløbene. Forskningspligten formuleret i forhold til specialeplanlægning omfatter også den sygeplejefaglige forskning og udvikling, og derfor har afdelingen en særlig opgave i at understøtte sygeplejefaglig forskning. Udviklingssygeplejersker / kliniske sygeplejespecialister er centrale ressourcepersoner ved undersøgelse af praksis og for implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Udvikling kan også ske inden for andre områder - som fx at udarbejde kliniske retningslinjer og instrukser. Der er valgt at fokusere på følgende emner i arbejdet med sygeplejeforskning og -udvikling: Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling. Rekruttering af sygeplejefaglige forskere Fortsat styrkelse af et bæredygtigt afdelingsspecifikt forskningsmiljø Stillingsstruktur for sygeplejeforskere Målsætninger: Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling. De strategiske forskningsfelter inden for sygepleje integreres i afdelingens forskningsstrategi og i de afdelingsspecifikke udviklingsplaner. Sygeplejeforskerne skal deltage i tværfaglige og tværsektorielle forskningsprojekter nationalt som internationalt. Der skal skabes målrettede tiltag for at sikre vedvarende rekruttering af sygeplejefaglige forskere. Der publiceres artikler om forskningsresultaterne i såvel sygeplejefaglige tidsskrifter som tværfaglige tidsskrifter nationalt og internationalt. Sygeplejeforskere bidrager med indlæg på monofaglige og tværfaglige konferencer nationalt såvel som internationalt. Resultater af forskning i klinisk sygepleje implementeres i den daglige praksis til gavn for patienterne. 9

10 Forskningsenheden udarbejder en tværfaglig forskningsstrategi for enheden BD Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter: Afdelingen skal igangsætte sygeplejefaglige forskningsprojekter. 2) Sygeplejefaglig forskning i afdelingsspecifikke forskningsplaner: Sygeplejeforskning skal indgå i de afdelingsspecifikke forskningsplaner. 3) Publicering af artikler: Afdelingen skal publicere artikler nationalt og internationalt med sygeplejersker som forfattere og medforfattere. 4) Udviklingsprojekter i sygepleje: Afdelingen skal igangsætte og synliggøre patientrelaterede udviklingsprojekter inden for sygepleje. Forskningsenhedens forskningsindsatser fordeler sig aktuelt på 80% medicinalbaseret forskning og 20% fri forskning. Det er målsætning at udvide sidstnævnte område. Afdelingen har aktuelt 1 ph.d. studerende, som arbejder med projekt "Udforskningen og udvikling af non-invasiv ventilation (NIV) til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)". Projektet forventes færdiggjort 1. april. Afdelingen vil arbejde på igangsættelse af flere sygeplejefaglige ph.d. studier. BD HMC BD/LM Der forventes udgivet 3 videnskabelige artikler i. HMC 5) Implementering af ny viden og nye teknologier inden for sygepleje: Udviklingssygeplejerske / kliniske sygeplejespecialister skal dokumentere, at der er udvikles ny klinisk praksis på baggrund af evidensbaseret viden/ ny teknologi. 10

11 Målsætninger: Rekruttering af sygeplejefaglige forskere. Der skal skabes mulighed for kontinuerlig rekruttering, uddannelse og ansættelse af sygeplejeforskere. Sygeplejeforskere skal tilknyttes afdelingens forskningsmiljø med reference til forskningslederen. Der skal udarbejdes en beskrivelse af karriereforløb for sygeplejersker, der uddannes til sygeplejeforskere herunder en stillingsstruktur for sygeplejeforskere. Spiregruppe for kommende sygeplejeforsker: Afdelingens samarbejder med OUH's kommende spiregruppe for kommende sygeplejefaglige ph.d. studerende. Spiregruppen oprettes i samarbejde med SDU. 2) Uddannelse og rekruttering af sygeplejeforskere: Afdelingsledelsen er ansvarlig for at understøtte rekruttering af sygeplejeforskere. Afdelingen afventer oprettelse af central spiregruppe.? Afdelingen udarbejder i samråd med Forskningsenheden og SDU en stillingsbeskrivelse med henblik på kommende ansættelse af forskningssygeplejerske (post doc). De økonomiske forhold skal afklares der forventes en procentvis deling med SDU. LM/HMC 11

12 3) Stillingsstruktur og mål for karriereforløb for sygeplejeforskere: Afdelingen skal udarbejde en stillingsstruktur og opstillet mål for karriereforløb for tilknyttede sygeplejeforskere. Målsætninger: Fortsat styrkelse af et bæredygtigt afdelingsspecifikt forskningsmiljø. Sygeplejersker med sygeplejevidenskabelig baggrund forsker i klinisk sygepleje. Sygeplejersker anvender forskningsresultater i deres praksis. Ansættelse af forskeruddannet sygeplejerske: Afdelingen ansætter kontinuerligt sygeplejeforsker. 2) Sygeplejefaglige forskningsprojekter på intranet: Afdelingen etablerer på intranettet en oversigt over sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter med beskrivelse af resultater. Afdelingen arbejder målrettet på ansættelse af flere sygeplejefaglige ph.d. studerende. Afdelingen opretter hjemmeside til profilering af sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter. Der er udarbejdet oversigt over projekter og undersøgelser i forskningsenheden - skal tilføjes beskrivelse af ph.d. LM/BD BD/HMC Afdelingens fysiske rammer for Forskningsenhedens ønskes udvidet. LM 12

13 Indsatsområde 3 - Uddannelse. Afdeling J ønsker at understøtte professionernes faglige udvikling således, at afdelingen til enhver tid har relevante kompetencer til rådighed. Uddannelse er en væsentlig del af den kliniske sygepleje, og uddannelse er en afgørende faktor i forhold til at sikre kvaliteten i patientplejen. Der er valgt at fokusere på følgende emner i arbejdet med uddannelse: Prægraduat uddannelse Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Målsætning: Prægraduat uddannelse. Uddannelsesopgaven skal varetages på et fagligt kvalificeret niveau med henblik på at uddanne kvalificerede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i henhold til mission og vision for sygepleje på Afdeling J. Uddannelse af kliniske vejledere: Afdelingens kliniske vejledere skal som minimum have en fuld diplomuddannelse inden for det pædagogiske og/eller det sygeplejefaglige område - eventuelt en anden relevant uddannelse på samme niveau. Afdelingen skal have kliniske vejledere, som har kompetencer, rammer og vilkår, der tilgodeser, at studerende og elever kan tilegne sig professionsrettede kompetencer på et kvalificeret niveau i forhold til mission og vision for sygeplejen i Afdeling J. Der skal udarbejdes struktur for uddannelsesforløb. LM/ALB/CLJ 13

14 2) Samarbejde med UCL: Samarbejdet styrkes med henblik på at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejersker. Afdelingens kliniske vejleder uddanner sig på diplomniveau - indledningsvis med 1/6 modul som klinisk vejleder. Afdelingen ansøger om en kombinationsstilling med ansættelsesvilkår i henholdsvis UCL og Lungemedicinsk Afdeling J. LM/ALB/CLJ Afdelingen har modtaget afslag i Målsætninger: Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Der er fælles mål for strategisk kompetenceudvikling på Afdeling J. Afdelingens behov for sygeplejefaglige kompetencer imødekommes af efter- og videreuddannelsestilbud. Afdelingen prioriterer akademisk videreuddannelse af personale, som afdelingsledelsen indstiller hertil. Afdelingen arbejder målrettet på uddannelse i god kommunikation i kontakten med patienter, pårørende og interkollegialt. Fælles mål for strategisk kompetenceudvikling og karriereudviklingsforløb: Der formuleres fælles mål for strategisk kompetenceudvikling af sygeplejersker samt fælles funktionsbeskrivelser for forskellige kategorier af sygeplejersker. Afdelingen initierer et struktureret udviklingsarbejde med kompetenceprofiler for afdelingens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. BHD 14

15 Kurser i kommunikation mellem plejepersonale og patienter og dennes pårørende Alt plejepersonale skal deltage i kompetenceudviklingsforløb med fokus på god kommunikation mellem plejepersonale, patient og dennes pårørende. Målsætninger: Afdeling J iværksætter et tværfagligt uddannelsesforløb med særligt fokus på strategisk kompetenceudvikling indenfor området Empatisk kommunikation. Uddannelse af plejepersonale. LM At sikre fortsat udvikling, fastholdelse og tiltrækning af kompetent plejepersonale til klinisk praksis. At skabe gode rammer for nyansat plejepersonale ved at gennemføre introduktionsforløb. Introduktionsforløb: Afdelingens introduktionsprogram for nyansatte udvides med strukturerede mentorforløb. Kompetenceudvikling: Der udarbejdes i kompetenceudviklingsforløb for erfarent plejepersonale Afdelingen indfører struktureret mentorforløb for nyansatte sygeplejersker. CLJ/TMJ Observationsstue som studie- og læringsenhed? CLJ/TMJ 15

16 Indsatsområde 4 - Faglig ledelse af sygepleje. Det stigende fokus på dokumentation af klinisk kvalitet samt målinger af patientoplevet kvalitet og målinger af medarbejdertilfredshed gør det helt nødvendigt at satse på faglig ledelse af sygepleje i Afdeling J. Det skal ske med øget vægt på et strategisk overblik, evne til implementering, delegering og evnen til at sætte en dagorden for de delegerede processer. De sygeplejefaglige ledere har via decentralisering af ansvar og kompetence en meget kompleks og krævende ledelsesopgave med et meget stort ansvar for drift, for ledelse af plejepersonale, for tilrettelæggelse af patientforløb og udvikling af kvalitet i sygepleje og patientsikkerhed og gennemførelse af relevante sygeplejefaglige forskningsprojekter samt implementering af resultater inden for en fastlagt økonomisk ramme. I kraft af mange ansatte inden for plejeområdet forvalter de sygeplejefaglige ledere en meget stor del af afdelingens samlede økonomi og har derfor stor betydning for budgetoverholdelsen. Målsætninger: Afdelingens sygeplejefaglige ledere skal udøve evidensbaseret ledelsespraksis og herunder sikre, at kvaliteten af sygepleje fortsat udføres på det højeste sygeplejefaglige niveau. Afdelingen skal rekruttere og fastholde de bedste og dygtigste sygeplejefaglige ledere. Der skal være et overordnet ajourført introduktionstilbud for nye afdelingssygeplejersker/ledere. Ved indførelse af nye ledelsesværktøjer etableres kursus for relevante ledere. Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker: Afdelingen skal udarbejde en beskrivelse af krav til afdelings- og oversygeplejerskers kompetence- og uddannelsesniveau. Det er forventningen, at afdelings- og oversygeplejersker uddanner sig på relevant niveau - hvilket oftest vil være som master eller kandidat. Kandidatuddannelser som cand. scient. san. og cand. cur betragtes som mere relevante for udviklings- og forskningssygeplejersker. Stedfortræder for afdelingssygeplejersken forventes at tilegne sig diplom- eller masterstudie. BD Master: LM BHD CLJ Cand. HMC 16

17 2) Anvendelse af visionære og strategiske indsatser: De sygeplejefaglige ledere skal dokumentere, at der er etableret handleplaner for de prioriterede initiativer i strategien for sygepleje. 3) Introduktionskurser for nye ledere: Nye afdelingssygeplejersker deltager i OUH s introduktionskursus for nye ledere. 4) Mål for ledende plejepersonales efterog videreuddannelse: Der skal opstilles mål for ledende plejepersonales efter- og videreuddannelse. Stedfortrædere forventes at indgå i introduktionsprogrammet for nye ledere på OUH. TMJ 17

18 Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Den sygeplejefaglige viden og ekspertise bør anvendes bedst muligt til gavn for patienterne, hvilket kræver videndeling og tværfagligt samarbejde. Det er desuden vigtigt, at de kliniske sygeplejefaglige specialisters viden ikke afgrænses til en monofaglig viden, men sættes i spil tværfagligt. Her har udviklingssygeplejersken og kliniske sygeplejespecialister sammen med de sygeplejefaglige ledere en væsentlig rolle i en koordineret indsats. Målsætning: Sygeplejefaglig viden skal synliggøres og stilles til rådighed for tværfaglige samarbejdspartnere. Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden: Der udarbejdes forslag til, hvordan den sygeplejefaglige viden kan nyttiggøres i afdelingens etablerede udvalg og råd. 2) Udvikling af metoder til systematisk videndeling: I er der udarbejdet forslag til metoder til systematisk videndeling blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afdelingen skal markere sig med sin sygeplejefaglige viden både internt på OUH (Sygeplejesymposium) og eksternt (FSLA). Forslag om fremlæggelse af Forløbskoordinerende sygepleje ved EBL ved et kommende FSLA arrangement. Faglig Forum på J1 hver torsdag af ½ times varighed LM/BHD/HMC ALB/EBL CLJ 18

19 Branding af sygeplejen. Omverdenens bedømmelse af kvaliteten af sygepleje har betydning for patienternes vurdering af sygehuset, rekruttering af kvalificeret personale samt i forhold til medarbejdernes trivsel. Målsætning: Der skal ske en yderligere synliggørelse af sygeplejen i Lungemedicinsk Afdeling over for omverdenen. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter viser og udtrykker faglig stolthed over at være ansat på Afdeling J. Åben website om sygepleje: Der skal udarbejdes en åben webside for sygepleje på afdelingens hjemmeside. 2) Formidling af sygeplejeforskning og udvikling: Afdelingen arbejder systematisk med formidling af gode historier inden for det sygeplejefaglige område. Der oprettes en særskilt sygeplejefaglig platform i tilknytning til afdelingens hjemmeside. Her gøres sygeplejefagligt relevant materiale tilgængeligt. Eksempelvis: - afdelingens strategi for sygeplejen, - projekt Forløbskoordination for KOL-patienter - projekt Forløbskoordination for lungekræftpatienter - beskrivelse af ph.d. projekt - afdelingens oplæringsprogram og mentorordning - Work-flow-to-go Nyt layout til intra- og internettet er under udarbejdelse. På et kommende møde ved tværfaglig undervisning vil de nye intra- og internetside blive præsenteret på afdelingens personale LM 19

20 3) Præsentation af posters på internationale konferencer: Plejepersonale med nøglefunktioner (ledere, specialister) deltager fra i internationale konferencer med præsentationer, posters m.v. Som et element heri sikres professionelt præsentationsmateriale. Internationalisering. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal kunne agere i en stadig mere globaliseret verden med hensyn til bredde og dybde af sundhedsfaglig viden, patientgrupper og sundhedsmæssige problemstillinger. Internationaliseringen stiller store krav, ikke alene inden forskning og udvikling, men også til kompetenceudvikling af plejepersonalet. Målsætninger: Sygepleje skal være præget af et internationalt fokus og være beredt til at kunne agere i en stadig mere globaliseret verden med hensyn til sundhedsfaglig viden, patientgrupper og sundhedsmæssige problemstillinger. Deltagelse i internationale konferencer: Afdelingens sygeplejefaglige ledere deltager i den årlige ERS kongres. Afdelingen skal i videst muligt omfang præsentere sig nationalt og internationalt med eksempelvis abstracts og posters. Det tilstræbes, at afdelingssygeplejerskegruppen deltager i næste års ERS. LM/BHD/HMC ALB 20

21 2) Jobmuligheder for sygeplejersker. I samarbejde med kommuner, jobcentre og Sundhedsstyrelsen skal der skabes jobmuligheder for sygeplejersker fra udlandet. Forskningsenheden planlægger besøg ved Manchester Universitetshospital, Lungemedicinsk forskningsenhed. Afdelingen har tidligere haft udenlandske sygeplejersker i udvekslingsforløb. På sigt ønskes en genoptagelse af dette. LM 21

Strategi for sygepleje på OUH 2013-15

Strategi for sygepleje på OUH 2013-15 Strategi for sygepleje på OUH 2013-15 Forord Hermed fremlægges den første samlede strategi for sygepleje på OUH. Strategi for sygepleje er forankret i direktionen, hvilket forpligter afdelingsledelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse...

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... 3 Sikkert patientforløb og overgange... 3 Teknologi...

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18 Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet 2 Indhold Indledning... 5 Forudsætninger... 6 Målet med udviklings- og forskningsstrategien...

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER Det højtspecialiserede sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, accelererede forløb med korte indlæggelser m.v. stiller store krav til

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere