Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og følger os livet igennem som selvfølgeligt inventar mellem opslagsbøgerne på reolen. (Handelsskolen 1996). Med ovenstående citat i mente vil jeg i det følgende forsøge at belyse, om Gyldendals røde ordbøger virkelig har fortjent den store bevidsthed, de velkendte røde ordbøger øjensynlig har hos de danske forbrugere. Gyldendals røde ordbøger udmærker sig ved både at have en lang tradition og historie, ligesom de er kendt af enhver, som beskæftiger sig en smule med sprog. Derfor kan man forvente sig en del af 12. udgave af Engelsk-Dansk Ordbog, i det følgende kaldet EDO. I denne anmeldelse lægges ud med en kort beskrivelse og analyse af EDOs byggedele, derefter vil der blive fokuseret på lemmalisten, og til sidst vil EDO blive prøvet af på en autentisk almensproglig tekst afsluttende med en sammenfatning/konklusion. 2. Ordbogens byggedele Ud over lemmalisten indeholder EDO byggedelene Forord, Udtalebetegnelsen, Tegn og forkortelser i forteksten samt endelig et grammatikfragment bestående af en liste med de uregelmæssige danske verber i bagteksten. EDO indeholder desuden et kort over de britiske øer, samt et kort over USA på omslagets indersider. EDO må derfor siges at have en yderst simpel rammestruktur, idet den kun består af i alt 5 byggedele eksklusive de to landkort på omslagets inderside Forteksten Som vanligt for Gyldendals røde ordbøger indeholder forteksten ingen oplysninger om ordbogens empiriske basis eller om de eventuelle lemmaselektionskriterier, som måtte have ligget til grund for lemmalisten oplysninger, som ville have været endog meget ønskelige for brugeren i en købssituation. EDO angiver heller ingen oplysninger om den intenderede målgruppe, ligesom der heller ikke angives noget om brugerforudsætningerne eller brugerens modersmål. Også her vurderes det, at sådanne oplysninger formodentlig ville have været af overordentlig stor betydning for en eventuel køber, som dermed bedre ville kunne vurdere og kvalitetsbedømme EDO. Denne lapsus er i forhold til tidligere versioner altså endnu ikke blevet rettet, hvilket må siges at være klart

2 2 utilfredsstillende. Sammenfattende kan det derfor siges, at brugeren i høj grad savner oplysninger om, hvor de udvalgte lemmata stammer fra, hvordan de er udvalgt, eller hvem EDO er beregnet til. I denne forbindelse kunne der med fordel skeles lidt til Nielsen (1993) eller Bergenholtz/Kaufmann (1992), som begge indeholder oplysninger om både empirisk basis, lemmaselektionskriterier, samt oplysninger om intenderede brugergruppe og dennes forudsætninger. Eftersom der ikke er angivet noget om den planlagte brugergruppe, forudsættes i det følgende, at den planlagte bruger både kan være dansker eller englænder ellers ville bl.a. Tegn og forkortelser vel ikke stå på både dansk og engelsk? I forlængelse heraf må det med rimelighed formodes, at den danske ordbogsbruger primært kunne tænkes at anvende EDO til L2-reception samt L2-produktion, og sekundært til L2-L1- oversættelse. Den engelske ordbogsbruger kunne primært tænkes at ville anvende EDO til L- reception samt L2-produktion, og sekundært til L1-L2-oversættelse. Dette kan selvfølgelig kun blive et kvalificeret gæt, men det er sandsynligt, idet ud over Tegn og forkortelser, også indledningen til grammatikfragmentet i bagteksten er skrevet på engelsk, hvilket må indikere, at målgruppen for EDO også må omfatte engelsktalende. En anden klar mangel ved EDO er, at den ikke indeholder nogen form for brugervejledning. Dette må siges at være uheldigt, idet brugeren i nogen grad lades i stikken og bliver overladt til sig selv. Det begynder ellers godt. Brugeren genkender EDOs velkendte røde farve, men ordbogens ydre tilgangsstruktur synes at komme til kort, fordi der ikke synes at være nogen logisk progression i de oplysninger, som brugeren præsenteres for. Der er ikke engang en indholdsfortegnelse, som ville kunne have ført brugeren direkte til den ordbogskomponent, han var på udkig efter. Det skal dog bemærkes, at den meget tydelige levende kolumnetitel øverst på hver ordbogsside er en overordentlig vellykket strukturindikator, når først brugeren befinder sig inde i selve lemmalisten. Som allerede nævnt mødes brugeren af det velkendte røde omslag i en god slidstærk kvalitet. Så langt så godt. Derefter møder brugeren et landkort over de britiske øer, dernæst et kort forord på kun seks linier, videre til Udtalebetegnelsen og dernæst til Tegn og forkortelser, før brugeren står ved selve lemmalisten. Det eneste brugeren har med i rygsækken på dette tidspunkt er altså et geografisk overblik over de britiske øer, nogle sporadiske oplysninger om 12. version af Engelsk-Dansk Ordbog, nogle generelle regler for udtale, samt en oversigt over ikke mindre end 124 tegn og forkortelser. Uanset hvem den intenderede bruger måtte være jf. ovenfor, har vedkommende på dette tidspunkt endnu ikke fået nogen som helst vejledning, f.eks. i form af en konkret skematisk fremstilling Bergenholtz/Tarp (1994: ). Der kan her igen henvises til Nielsen (1993), Bergenholtz/Kaufmann (1992) eller til Munks-

3 gaard (1996), som alle gør sig den ulejlighed at vise brugeren en konkret ordbogsartikel, inden han bliver sluppet løs på selve lemmalisten Bagteksten Bagteksten udgøres af et grammatikfragment med de uregelmæssige danske verber samt et kort over USA. Grammatikfragmentet må formodes at være inkluderet for at yde engelsktalende hjælp i forbindelse med L2 tekstproduktion og L1-L2-oversættelse. Listen med de uregelmæssige verber indledes med en yderst kortfattet indføring (6 linier) i de danske verbers fleksion på engelsk, hvilket igen må underbygge formodningen om, at EDOs planlagte brugergruppe også omfatter engelsktalende. Efter gennemgang af EDO, kan det konstateres, at der ikke på nogen måde henvises til dette grammatikfragment inde fra lemmalisten, hvorfor dets nytteværdi må siges at være tvivlsom. Man kan heller ikke engang tale om implicitte henvisninger Bergenholtz/Tarp (1994:236), idet forteksten som bekendt heller ikke giver oplysninger om implicitte henvisninger. Et anden karakteristisk fænomen ved EDO er dens nærmest ikke-eksisterende henvisningsstruktur, idet der ikke henvises til andre byggedele eller lemmata. 3. Ordbogens lemmaliste Ifølge forordet indeholder 12. udgave af Engelsk-Dansk Ordbog opslagsord og udtryk og vendinger, og det angives, at der er foretaget en del rettelser og tilføjelser (ca nye opslagsord) i forhold til forrige version. Lemmalisten er på 724 sider, og den trespaltede lemmaliste må helt klart betegnes som en maksimerende ordbog, idet den overstiger en lemmabestand på Hver side har 56 linier med hver ca. 100 tegn, hvilket svarer til i alt tegn. En yderligere stikprøveoptælling på en tilfældig side viser, at der er ca. 75. lemmata pr. side, hvilket svarer fint overens med det opgivne lemmabestand i forordet Typografi og layout Lemmalistens typografi og layout fremtræder særdeles vellykket, og det er lykkedes Gyldendal at producere en meget overskuelig trespaltet ordbogsside. Selvom ordbogssiden er delt op i tre spalter, er det nemt for brugeren at få det ønskede overblik. Dette skyldes ikke mindst, at hvert lemma er sat med fede typer og rykket ud til venstre, ligesom hver lemma begynder på en ny linie. Eneste ankepunkt er, at når der anvendes trespaltede sider, ja så bliver det ofte nødvendigt at foretage et linieskift med en deraf følgende orddeling, hvilket i særlig grad er tilfældet for EDO. Ved kontrolopslag kan det konstateres, at dette netop gør sig gældende i forbindelse med lange ordbogsartikler, som 3

4 4 strækker sig over flere spalter. Orddelingen foretages dog generelt efter gældende retskrivningsregler, hvorfor dette ankepunkt måske i højere grad er et spørgsmål om smag. EDO anvender fed skrift til lemma, normal skrift til ækvivalent, kantede parenteser om udtaleangivelser, kursiv til ordklasseangivelse, samt kursiv og runde klammer om de diatekniske markeringer, hvoraf der findes i alt 124, jf. ovenfor. EDO bruger også kursiv i andre dele af ordbogsartiklen nemlig ved angivelse af eksempler/kollokationer, hvilket måske kan synes en smule trættende for øjet. Et forbedringsforslag kunne være en større anvendelse af f.eks. symboler, som i Bergenholtz/Kaufmann (1992) eller specielt Nielsen (1993). Endelig skal det nævnes, at der ved kontrolopslag forskellige steder i EDO synes at være en vis vaklen i brugen af markering ml. ækvivalenter, idet der visse steder anvendes kommaer og andre steder semikolon principperne for denne brug af kommaer og semikolon nævnes heller ikke i forteksten. Brugen af disse tegn er derfor ikke på nogen måde klar for brugeren Makrostruktur EDOs lemmaliste har en glatalfabetisk makrostruktur med initialalfabetisk præsentationsform Bergenholtz/Tarp (1994:205). Lemmalisten er ordnet strengt alfabetisk efter bogstav-for-bogstav metoden Bergenholtz/Tarp (1994: 208), f.eks. bank 1, bank 2, bankable og bank account på side 47. Sammen med den overskuelige typografi og kolumnetitlen virker den valgte alfabetiseringsmetode overskuelig og let at bruge Mikrostruktur EDOs mikrostruktur indeholder følgende elementer: lemma, udtaleangivelse, ordklasseangivelse, evt. sproglig og/eller diateknisk markering Hausmann (1989:651), ækvivalent(er) samt eksempler/kollokationer Lemmata EDO lemmatiserer uregelmæssigt bøjede engelske verber inklusive modalverberne, hvilket må siges at være en stor hjælp for en dansk bruger af EDO specielt i indlæringsøjemed. EDO lemmatiserer også uregelmæssigt dannede substantiver som f.eks. corpora, indeces og genera en fremgangsmåde, som synes at være fornuftig set i forhold til især danske brugere, som skal bruge EDO til L2-produktion. EDO lemmatiserer desuden hele komparationsrækken for adjektiver/adverbier med uregelmæssig komparation, f.eks. bad, good, far, hvilket jf. ovenstående også må ses som en fordel for den urutinerede danske bruger, hvorimod kun 1. grad for de regelmæssigt komparable adjektiver, f.eks. rich og poor er lemmatiseret. EDO angiver dog ikke oplysninger om ændring af -y, til ier, i forbindelse med komparation af adjektiver, f.eks.

5 happy eller i forbindelse med konsonantfordobling, f.eks. hot, hotter, hottest, hvor 2. grad og 3. grad slet ikke lemmatiseres. Der er foretaget adskillige kontrolopslag for at finde ud af, om, og i givet fald hvordan, EDO lemmatiserer præfikser, som specielt ved tekstproduktion er en stor hjælp. Det kan konstateres, at EDO udover f.eks. præfikser som anti-, og arch-, ikke lemmatiserer ret mange affikser. Hvis affikser endelig lemmatiseres synes EDO at anvende en noget uklar fremgangsmåde til markering af disse affikser. Visse steder findes en ny markering i forhold til Tegn og forkortelser, nemlig (forstavelse) (eller skal dette måske forstår som en forklaring?), mens der andre steder intet angives. Vigtige præfikser som f.eks. bi-, contra-, counter-, de-, demi-, dis-, ex-, extra-, og post-, lemmatiseres således ikke, hvilket må siges at være uheldigt specielt i forbindelse med L2-produktion. Kontrolopslag for alle lemmata i intervallet gallant-glacier viser, at EDO behandler homografer ved at anvende løftede arabertal efter lemmaet til dannelse af de såkaldte homonymiindeks. Denne metode fremstår som en vellykket løsning på problemet med homonymi. Et enkelt eksempel fra ovenstående interval er f.eks. game 1, game 2 og game 3 på side 242, hvor der for øvrigt er indsneget sig en lille layoutfejl, idet play i kollokationen play the game er rykket ud til venstre og skrevet med fed skrift. En anden uheldig stavefejl er font loader på side Udtaleangivelser, ordklasseangivelser, markering og grammatik Udtaleangivelsen anføres i kantede parenteser lige efter lemmaet, dog ikke for flerordsforbindelser. EDO anvender øjensynlig IPA, som er det internationale fonetiske alfabet. Udtaleangivelserne virker konsekvent anført og brugt. Efter udtaleangivelserne følger ordklasseangivelserne, som også virker konsekvent anført og brugt. Dog kan det undre, at der efter flerordsforbindelser i pluralis anføres pl, f.eks. depressed areas og depressed classes på side 150, mens der efter fleordsforbindelser i singularis intet er anført. For at løse dette problem kunne EDO måske have anvendt en helt anden markering for flerordsforbindelser nemlig ordforb. Ved gennemgang af intervallet friendless-furnace kan det konstateres, at EDO bruger et hav af markeringer, specielt sproglige markeringer som f.eks. adj, sb, vb, pl, adv samt diatopiske markeringer, f.eks. am og sammensætningen (am S) og endelig (diatekniske, f.eks. (bot). Ud over at der synes at være mange markeringer, er brugen af disse heller ikke særlig konsekvent anført. For det første anvender EDO markeringer, som ikke optræder i Tegn og forkortelser. og for det andet synes EDO at anvende markeringer, som enten 5

6 6 ikke er blevet medtaget i Tegn og forkortelser eller måske er nogle af disse markeringer snarere ment som en kort forklaring. Uanset hvad, ville det have været ønskeligt, hvis principperne for brugen af markeringer og forklaringer havde været angivet i forteksten. For at underbygge denne observation kan der henvises til markeringen (omtr = ), som øjensynlig anvendes ved angivelse af delvis ækvivalens, dog jf. mere herom senere. Denne markering er i hvert fald ikke angivet i Tegn og forkortelser, hvilket må siges at være uheldigt. Ud over ovenstående oplysninger (f.eks. ordklasseangivelser) angiver EDO ikke andre grammatiske angivelser, hverken for lemmaet eller ækvivalenten. Selvfølgelig kan brugeren finde indirekte hjælp fra eksemplerne, men specielt i visse tilfælde ville grammatiske oplysninger endog være meget ønskelige for den urutinerede danske ordbogsbruger, men til dels også for den engelsktalende ordbogsbruger. Den urutinerede danske ordbogsbruger savner specielt oplysninger om tællelighed og utællelighed, f.eks. i forbindelse med lemmata som money, information, knowledge, advice, news. Det fremgår dog fra eksemplerne for advice og news, at disse lemmata kan konstrueres med a piece of, men dette er næppe nok for den urutinerede danske bruger af EDO. Det skal dog medgives, at tællelighed/utællighed opbyder et specielt leksikografisk problem, idet de utællelige substantiver på engelsk jo som bekendt også kan optræde som tællelige og omvendt. En metode til løsning af dette problem er at advare brugeren om dette fænomen efter lemmaet ved at bruge de velkendte symboler [U] og [C] og så anføre substantivets dualitet i eksemplerne, se f.eks. Pedersen (1995:131) eller en mindre radikal fremgangsmåde i LDELAC, LDOCE og COBUILD Ækvivalent(er) og eksempler Efter udtaleangivelsen og ordklasseangivelsen følger ækvivalenten/-erne. Og her kommer vi så til den anden alvorlige mangel i EDO: Den totale mangel på oplysninger om den valgte fremgangsmåde i forbindelse med angivelse af, og rækkefølge for, ækvivalenter. EDO har ikke gjort sig den ulejlighed at angive principperne for, hvordan for det første ækvivalenter anføres, og for det andet, hvordan deres indbyrdes rækkefølge er. Ved gennemgang af lemmata i intervallet grin gyve kan det konstateres, at der ikke synes at være nogen overordnet plan for angivelsen af ækvivalenterne. Som allerede nævnt anvendes der ganske vist både kommaer og semikolon, men principperne for brugen af disse er ikke anført nogen steder, ligesom brugen og betydningen af komma og semikolon heller ikke er anført i Tegn og forkortelser. Et enkelt eksempel på en sådan opremsning af ækvivalenter uden at angive nogen betydningsforskelle, er lemmaet gun på side 268:

7 gun [g n] sb kanon, gevær, bøsse; pistol, revolver; skydevåben; insektsprøjte; skud (fx a salute of 21 -s) [.] Betydningsadskillere i en liste af ækvivalenter er efter min mening af afgørende betydning for brugeren. Ikke kun for den danske bruger, men især for den engelsktalende bruger. Det formodes nemlig, at den engelske bruger langt fra altid kan foretage det korrekte valg ud fra en ukommenteret liste af ækvivalenter, og denne vurdering kan vel med rette også anføres at være gældende for en urutineret dansk bruger? Det er tilsvarende interessant at se, hvordan EDO tackler problemet i forbindelse med delvis ækvivalens eller nulækvivalens. Problemet opstår, når der er manglende eller ingen ækvivalens mellem udgangssproget og målsproget og især i forbindelse med polyseme lemmata. En angivelse af i hvor høj grad ækvivalenten er ja ækvivalent må være væsentlig, især for engelsktalende brugere af EDO, jf. ovenfor. Som sædvanligt må man fristes til at sige angiver EDO heller ikke her noget om de principper, der må have været styrende for behandlingen af dette problem. Ved kontrolopslag i intervallet af ca. 50 ordbogsartikler fordelt over hele lemmalisten kan det konstateres, at der ikke synes at have været noget konsekvent gennemført princip. For delvis ækvivalens synes markeringen (omtr) og den for Tegn og forkortelser ukendte markering (omtr=) at være anvendt. Dette er f.eks. tilfældet i følgende ordbogsartikler, side 236: fringe theatre (omtr=) avantgarde teater fromage frais (omtr) ymer Men kontrolopslagene viser også, at EDO andre steder behandler delvis ækvivalens på en helt tredje måde. Dette er tilfældet i følgende ordbogsartikler, side 432: old-age pension (svarer til) folkepension old-age pensioner (svarer til) folkepensionist Ikke nok med at brugeren nu må være meget i tvivl om, hvordan delvis eller nulækvivalens håndteres i EDO, er det endog meget uheldigt, at der på den samme side I EDO anvendes forskellige markeringer eller principper. Det bliver specielt uheldigt, når disse heller ikke står opført i Tegn og forkortelser, som allerede nævnt flere gange. Det kan som bekendt diskuteres, hvad der opfattes som delvis ækvivalens og nulækvivalens, men det er specielt uheldigt, at EDO intet angiver om, hvordan dette problem håndteres i ordbogen noget en hvilken som helst bruger ville have været interesseret i. 7

8 8 Efter ækvivalenterne følger visse steder i EDO en kort definition/forklaring i parentes efterfulgt af et kolon. Denne fremgangsmåde kan vel næppe karakteriseres som en leksikografisk definition, men vel nærmere som en art markering. Heller ikke her er denne fremgangsmåde angivet i forteksten, og det kan visse steder være uklart, om denne definition/forklaring også skal fungere som markering, jf. følgende ordbogsartikel på side 336: jumping jack (fyrværkeri:) skrubtudse; (gymnastik:); sprællemand. Selvom der kan være tvivl om, hvorvidt der er tale om en markering eller en kort definition/forklaring, må det dog siges, at brugeren får nogen hjælp i forbindelse med valg af ækvivalent på denne måde. EDO angiver mange sætningseksempler, som viser lemmaet i gode og relevante sproglige kontekster, for hvilket EDO fortjener ros. Udover at angive mange eksempler og kollokationer på udgangssproget engelsk, angiver EDO også ofte den danske oversættelse/pendant. Dette må siges at være en stor fordel for især L2-L1-oversættelse, men også i forbindelse med L2-reception, som formodes at være nogle af EDOs primære funktioner. Ud af mange eksempler, skal der her kun anføres nogle få lemmata, hvor denne fremgangsmåde synes at være konsekvent gennemført og vellykket, f.eks. die, justice, shoot, check, action. 4. Afprøvning på tekst I det følgende skal EDO afprøves for at konstatere, hvorvidt, og i hvor høj grad EDOs lemmaliste har en tilfredsstillende dækning i forbindelse med L2-L1 oversættelse af en let almensproglig tekst. I en 4-siders lang artikel fra Newsweek, May 17, 1999 har jeg understreget følgende vilkårligt udvalgte ord og flerordsforbindelser for at se, hvorledes EDO behandler disse: Understreget ord Status* Vurdering/kommentar** inadvertent + EDO opgiver en ukommenteret liste med ækvivalenter sidste ækvivalent er den bedste i denne sammenhæng. Belgrade - Uheldigt, at propriet Beograd ikke findes i EDO. campaign + EDO opgiver 2 ækvivalenter begge brugbare. war criminal + EDO opgiver 1 brugbar ækvivalent. bounded + EDO opgiver 3 ukommenterede ækvivalenter.

9 henchmen + EDO opgiver 6 ækvivalenter, hvor den tredje ækvivalent er egnet. Listen indeholder desuden nogle besynderlige ækvivalenter nemlig håndgangen mand og kreatur. direct hit + EDO opgiver en egnet ækvivalent. military-industrial complex - EDO angiver ikke flerordsforbindelsen, hverken under military, industrial eller complex, selvom den formodes at være relativt etableret i det engelske sprog. reminder + EDO angiver 3 ækvivalenter den første er egnet. wage a war + Under wage 2 angiver EDO en kollokation, nemlig føre krig, som er egnet her. raids + EDO anfører her en hel del ækvivalenter, hvor nummer seks i rækken er den rigtige. Brugeren får her den nødvendige hjælp pga. en kort forklaring i parentes. envoy + EDO angiver her under envoy 2 ækvivalenterne gesandt og det rigtige udsending. Gesandt er efter min mening meget gammeldags og burde i hvert fald have været forsynet med markeringen (glds). tatters + EDO angiver først 4 verbale ækvivalenter, hvorefter der angives 4 nominale ækvivalenter. Ingen af disse synes dog at kunne anvendes i den aktuelle situation. accords + EDO angiver under accord 2 en lang række ukommenterede ækvivalenter, hvor den femte kan bruges. I de følgende sætningseksempler optræder brugen af accords ikke. advocate + Under advocate 2 findes 3 udmærkede ækvivalenter, som alle kan bruges i denne forbindelse. eventual + EDO angiver en brugbar ækvivalent. fiat + EDO angiver tre ukommenterede ækvivalenter, som alle kan anvendes her. 9

10 10 drive a tough bargain + Under drive 1 angiver EDO drive a hard bargain, hvilket ordbogsbrugeren må formodes at kunne bruge i stedet for. *+ angiver, om ordet kan slås op i EDO, - angiver, at ordet ikke findes i EDO ** angiver en vurdering af ækvivalentens (-erne) egnethed i den specifikke kontekst samt af EDOs leksikografiske behandling af elementerne i den pågældende ordbogsartikel. Sammenfattende kan det siges, at EDOs dækning synes at være tilfredsstillende på basis af den foreliggende tekst. Der synes dog at være en tendens til, at brugeren skal have endog stor indsigt i både udgangssproget og målsproget for at kunne træffe det rigtige valg, idet der ofte er angivet en lang række ukommenterede ækvivalenter. 5. Sammenfatning Denne anmeldelse tog udgangspunkt i et citat om Gyldendals røde ordbøger, og jeg satte mig for at finde ud af, om Gyldendals Engelsk-Dansk Ordbog ud fra en leksikografisk synsvinkel har fortjent at følge os igennem livet. Som det løbende er fremgået har Gyldendal endnu engang sendt en ordbog på markedet, som især leksikografisk set kan tåle en omfattende gennemarbejdning og opdatering. Kvantitativt er EDO et godt bud for førstegangskøberen, idet køberen synes at få meget for pengene set i forhold til en pris på kun DKK 190. Kvalitativt vurderes EDO dog kun at ville kunne stå distancen i en kort periode, idet især de manglende leksikografiske oplysninger i forteksten og manglende oplysninger i forbindelse med angivelse af ækvivalenter, jf. ovenfor, trækker ned i bedømmelsen af EDO. Det må derfor sammenfattende konkluderes, at Gyldendals Engelsk-Dansk Ordbog nok ikke har fortjent at følge os igennem livet. Bibliografi Axelsen, Jens/Chr. Broen-Christensen (1995). [Anmeldelse af] Morten Pilegaard & Helge Baden: Medicinsk ordbog, dansk engelsk, engelsk dansk. København: C.E.G. Gads Forlag 1994, Dkr In LexicoNordica Bergenholtz, Henning (1995). [Anmeldelse af] Cay Dollerup/Inge Padkær Nielsen: Dansk Grundordbog. Basic Dictionary of Danish. Shortcut to the Danish language. Genvej til det danske sprog. København: Høst & Søn 1994, DKK 125. In LexicoNordica Bergenholtz, Henning (1995). Grammatik i bilingvale ordbøger. In LexicoNordica Henning Bergenholtz/Uwe Kaufmann (1992). Genteknologisk Ordbog. Dansk-engelsk/ engelsk-dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: Gad.

11 Bergenholtz, Henning/Sandro Nielsen. [Anmeldelse af] Den hidtil største danskengelske/engelsk-danske fagordbog. In Hermes, Journal of Linguistics Bergenholtz, Henning/Jette Pedersen (1992). [Anmeldelse af] Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Dansk-engelsk/engelsk-dansk. L&H ordbøger In Hermes, Journal of Linguistics Bergenholtz, Henning/Sven Tarp (1994). Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af: Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Chistensen og Jette Pedersen. Herning: Systime. COBUILD = Collins Cobuild English Language Dictionary. London: Harper Collins Publishers HANDELSSKOLEN 1996 = Handelsskolen - nr Hausmann, Franz Josef. Die Markierung im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch: eine Übersicht. In HSK : Laursen, Anna-Lise/Sven Tarp (1991). [Anmeldelse af] Orlando Galindo: Danskspansk fagordbog (teknisk forlag a-s, 1979) og Dansk-spansk erhvervs- og økonomiordbog (GTO Forlag, 1989). In Hermes, Journal of Linguistics LDELAC = Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman Group UK Limited LDOCE = Longman Dictionary of Contemporary English. Essex, Third Edition: Longman Group UK Limited Møller, Bernt (1990). [Anmeldelse af] Dansk-fransk teknisk ordbog, Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, og Aschehoug Dansk Forlag A/S In Hermes, Journal of Linguistics Nielsen, Sandro (1993). Engelsk-dansk juridisk basisordbog. København: Munksgaard Nielsen, Sandro (1994). Anmeldelse af Helle Pals Frandsen, Juridisk Ordbog engelskdansk. In LexicoNordica Pedersen, Jette (1995). Grammatiske oplysninger i tekniske fagordbøger. In Lexico- Nordica Pedersen, Jette/Tine Pedersen (1996). [Anmeldelse af] Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1995, DKK 220. Jens Axelsen: EN RØD KLASSIKER. Dansk-Engelsk Ordbog København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S In Lexico- Nordica Pedersen, Jette (1997). [Anmeldelse af] B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk Ordbog. Gyldendals store røde ordbøger. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1995, DKK Engelsk-dansk ordbog. Munksgaards store ordbøger. København: Munksgaard 1996, DKK 695. In LexicoNordica Poulsen, Sonja (1991). [Anmeldelse af] The BBI Combinatory Dictionary of English: A Guide to Word Combinations. In Hermes, Journal of Linguistics Puuronen, Nina (1995). [Anmeldelse af] Henning Bergenholtz & Sven Tarp. Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af: Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Chistensen og Jette Pedersen. Herning: Systime, DKK 240. In LexicoNordica

12 12 Trap-Jensen, Lars (1998). [Anmeldelse af] Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag In LexicoNordica Henrik Køhler Simonsen

LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen

LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jette Pedersen og Tine Pedersen Jens Axelsen. 1995. Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk. Jens Axelsen. 1995. EN RØD KLASSIKER. Dansk-Engelsk

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe Uwe Kaufmann 117 Fagordbøger: Ideal og pragmatik 1. Indledning Det er en god ting at diskutere, hvad der kan forventes af en tilfredsstillende fagordbog. Karin Balsgart har i sin artikel Fag, faglighed

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

263 W. Glyn Jones, Arne Juul og Jens Axelsen: Institutionsnavne dansk-engelsk. København: Gyldendals små røde ordbøger, 2001 (243 sider)

263 W. Glyn Jones, Arne Juul og Jens Axelsen: Institutionsnavne dansk-engelsk. København: Gyldendals små røde ordbøger, 2001 (243 sider) 263 W. Glyn Jones, Arne Juul og Jens Axelsen: Institutionsnavne dansk-engelsk. København: Gyldendals små røde ordbøger, 2001 (243 sider) Institutionsnavne dansk-engelsk er på flere måder en usædvanlig

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Newton s Telecommunications Dictionary

Newton s Telecommunications Dictionary Henrik Køhler Simonsen* 203 Newton s Telecommunications Dictionary Anmeldelse af Harry Newton: Newton s Telecommunications Dictionary The Official Dictionary of Telecommunications & the Internet, 15 th

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk.

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. 267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. GADs Forlag, 1994 Medicinsk fagordbog, hvis almene tilstand er tilfredsstillende efter omstændighederne. Indledning Bogen

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

Theis Riiber/K.T.Thomsen

Theis Riiber/K.T.Thomsen Theis Riiber/K.T.Thomsen 139 Dansk-tysk teknisk ordbog. Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, og Grafisk Forlag A/S, København 1990. ISBN 87-11-04451-9. 1. udgave. 413 s. I

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider.

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Grete Duvå 147 Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Selv om der i den senere tid er kommet flere

Læs mere

LexicoNordica. Kilde: LexicoNordica 4, 1997, s URL: LexicoNordica og forfatterne

LexicoNordica. Kilde: LexicoNordica 4, 1997, s URL: LexicoNordica og forfatterne LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jette Pedersen B. Kjærulff Nielsen. 1995. Engelsk-Dansk Ordbog. Gyldendals store røde ordbøger. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk. Engelsk-dansk ordbog.

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Ordbogsprojektet indeholder: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen Faglig indledning til de franske og

Læs mere

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Søskendeparret Gustav og Lisbeth Graaes førsteudgave af den monolinguale

Læs mere

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske Henning Bergenholtz* 181 Center for Leksikografi Center for Leksikografi på Handelshøjskolen i Århus blev oprettet pr. 1.7.96. Rent tidsmæssigt faldt oprettelsen sted samtidig med indvielsen af nye bygninger

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 LexicoNordica Titel: Forfatter: Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 Christian Becker-Christensen Kilde: LexicoNordica

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997.

Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997. 261 Lars Trap-Jensen Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997. Forlaget Munksgaard i København udsendte i oktober 1997 Dansk Fremmedordbog (herefter DF). Bag denne titel

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

LexicoNordica. Herbert Svenkerud og Helge Parnemann Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen.

LexicoNordica. Herbert Svenkerud og Helge Parnemann Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen. LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jens Erik Mogensen Herbert Svenkerud og Helge Parnemann. 1992. Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen. Kilde: LexicoNordica 1, 1994, s. 277-280

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Henning Bergenholtz [Grundordbog til genbrug] Lexin. Språklexikon för invandrare. Svenska ord med uttal och förklaringar. Statens Skolverk, 1993. Kilde: LexicoNordica

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Dansk Grundordbog 1. Etiske og praktiske krav til en ordbogsanmeldelse

Dansk Grundordbog 1. Etiske og praktiske krav til en ordbogsanmeldelse Henning Bergenholtz: Dansk Grundordbog Anmeldelse af Cay Dollerup/Inge Padkær Nielsen: Dansk Grundordbog. Basic Dictionary of Danish. Shortcut to the Danish language. Genvej til det danske sprog. København:

Læs mere

Appelsiner, bananer og citroner

Appelsiner, bananer og citroner Appelsiner, bananer og citroner Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade DK-00 København Ø pke@dstdk SAS og øvrige SAS Institute Inc-produkter samt navngivne serviceydelser er registrerede varemærker

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Koncernrelateret energi- og miljøordbog

Koncernrelateret energi- og miljøordbog Franziskus Geeb* 203 Koncernrelateret energi- og miljøordbog Dette bidrag kommer ikke så meget ind på de metaleksikografiske aspekter, men vil fokusere på praktiske erfaringer fra en virksomhed. Her vises

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Forfatter: Martin Christoffersen. COWIterm. Optimering af en elektronisk intranetordbog. Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Forfatter: Martin Christoffersen. COWIterm. Optimering af en elektronisk intranetordbog. Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Cand.ling.merc. Copenhagen Business School Forfatter: Martin Christoffersen Optimering af en elektronisk intranetordbog Vejleder: Henrik Køhler Simonsen April 2009 Side 2 Executive summary [ Optimisation

Læs mere

Ernst Bork: Tysk-Dansk ordbog. 13. udgave, 1. oplag ved Christian Liebing (Gyldendals røde ordbøger). København: Gyldendal, 1992.

Ernst Bork: Tysk-Dansk ordbog. 13. udgave, 1. oplag ved Christian Liebing (Gyldendals røde ordbøger). København: Gyldendal, 1992. Ole Lauridsen 155 Ernst Bork: Tysk-Dansk ordbog. 13. udgave, 1. oplag ved Christian Liebing (Gyldendals røde ordbøger). København: Gyldendal, 1992. Ordbogsserien, folk og især fagfolk elsker at hade, barslede

Læs mere

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: 127 Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger 1. Indledning Baggrunden for dette indlæg er, at vi på forskellig vis er

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt,

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt, Lagervisning Dina Friis, dina@diku.dk og Niels Boldt, boldt@diku.dk 6. april 2001 Kapitel 1 Sammenfatning Dette dokument er et eksempel på en delvis besvarelse af G-opgaven stillet på Datalogi 0 2000-2001.

Læs mere

Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem

Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem Henrik Køhler Simonsen* 339 Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem 1. Indledning Denne korte artikel er udarbejdet på basis af (Simonsen 2002b) samt mit arbejde med

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver Anne Lise Laursen & Grete Duvå Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 6, 2003, s. 191-202 Rapport fra Konference

Læs mere

Henning Bergenholtz* & John Bergenholtz* 193 Lars Eriksen: Tysk dansk Computerordbog med de engelske fagudtryk/deutsch dänisches Computerwörterbuch mit den englischen Fachausdrücken Hammel: Sali Data,

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler I K K E K R O L F U A N P R Æ H Y P E R T E N S I O N G S M A O K E S B K O S Y L G T L Æ R D O G G U O M G E N E R I S K M

Læs mere

LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Morten Pilegaard Wörterbücher der Medizin. Beiträge zur Fachlexikographie. Tübingen: Lexicographica, 1994. Kilde: LexicoNordica 2, 1995, s. 261-264 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

Sammensætning af et tekstkorpus til en bilingval teknisk fagordbog og forslag til metodiske lemmaselektionskriterier

Sammensætning af et tekstkorpus til en bilingval teknisk fagordbog og forslag til metodiske lemmaselektionskriterier LexicoNordica Titel: Forfatter: Sammensætning af et tekstkorpus til en bilingval teknisk fagordbog og forslag til metodiske lemmaselektionskriterier Jette Pedersen Kilde: LexicoNordica 3, 1996, s. 139-152

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forholdet mellem alordbøger og enkeltfagsordbøger Sandro Nielsen Kilde: Nordiske studier i leksikografi 1, 1992, s. 275-287 Rapport fra Konferanse om leksikografi

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger

Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger Henning Bergenholtz og Jette Pedersen Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. L&H ordbøger 1990. 1. Behov for fagordbøger De sidste fem-seks år er der udkommet en lang

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ny Forskning i Grammatik

Ny Forskning i Grammatik Ny Forskning i Grammatik Titel: Forfatter: Kilde: URL: Sætningsled Argumenter vs modifikatorer Finn Sørensen P. Durst-Andersen og J. Nørgård-Sørensen (red.). Ny Forskning i Grammatik 2, 1995, s. 41-47

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk.

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk. LexicoNordica Titel: Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog Forfatter: Kilde: URL: Sandro Nielsen LexicoNordica 9, 2002, s. 173-195 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Applicering af alordbogsprincippet på konkrete ordbogsartilder Sandro Nielsen Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 2, 1993, s. 204-217 Rapport fra Konference

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Dansk leksikografi med polsk: past, present and future Marcin Overgaard Ptaszynski Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 11, 2012, s. 500-511 Rapport från

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer 1. Indledning Under overskriften Den Danske Ordbog imponerer og skuffer

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Encyklopædiske oplysninger i tosprogede tekniske ordbøger Sven Tarp Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 1, 1992, s. 522-531 Rapport fra Konferanse om

Læs mere

Læg mærke til, at der ikke er fødder på ovenstående bogstaver, og at de derfor er meget letlæselige på computerskærmen.

Læg mærke til, at der ikke er fødder på ovenstående bogstaver, og at de derfor er meget letlæselige på computerskærmen. Typografier I nedenstående guide bliver du rustet til at vurdere hvilke skrifttyper der kan være passende til dit projekt. Afsnittet vil være delt op i skrifttyper passende til computerskærmen og til papir.

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere