-4- andre nærværende end Jon Christensen, Sultenviig, der nu er borte for at hændte Fisk i Mæfiorden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-4- andre nærværende end Jon Christensen, Sultenviig, der nu er borte for at hændte Fisk i Mæfiorden."

Transkript

1 A nno 1802, den 21de Junii, indfandt jeg mig, Peter Hanning Hammer, Sorenskriver i Senjens og Tromsøe Fogderie, paa gaarden Sletnæs, for i overværelse af de 2de edsorne Laugrettesmænd Ole Mathiasen, Giøvigen, og Andreas Pedersen, Kragernæs, at optage et Præliminair Forhør over Drængen Cornelius Andersen af Gaarden Sultenvig i Giisunds Tinglaug, Senjens Fogderi, der skal have bestiaalet Giæstgiver Gabriel Zaccariasen af Gaarden Giibostad for en Deel Tømmer Stokker, Bord og Bag, alt efter Foged Peter Kreidals Indberetning af 16de dennes, hvilken med der i paaberaabte Bielager blev ad Acta tagen og læst saalydende #. Ligesaa blev acteret og læst den i saadan Anleedning udstyrede Indkaldelse af samme Dato saalydende. Hvorefter fremstoed følgende: 1. Klageren, Giæstgiver Gabriel Zaccariasen af Gaarden Giibostad, som vedstoed at have til Lensmand Friis indgivet den oplæste og ovenbenævnte Klage med Beviiset fra Job Thode, Havnviigen, og Hans Natanielsen, Storschaug. Selv declarerede han ikke at have seet da Tyveriet var begaaet, men henholdt sig til benævnte skriftlige Beviis og Tilstaaelse, samt de opgivne øvrige Vidners forventende Prov, tillige erklærede at det bortstiaalne Tømmer, Bord og Bag var ham som ejer fratagen af den Anklagede Kornelius Andersen, som Dræng og Medhielp paa Deponentens ejende Saug og hos hans Saugmester Ole Holm, mod Hans Villie og Vidende. Videre erklærede han for det første ikke at have anmelde eller Forklare. 2. Niels Axelsen, 29 Aar gammel og konfirmeret, nu tienende hos Ole Holm, Saugmester paa gaarden Sultenvig, forklarede, at han ikke haver seet den Anklagede Cornelius Andersen at have taget det ommeldte Tømmer og Bord og Bag, men alt hvad han veed om denne Sag er hvad den klagede selv haver tilstaaet paa Gaarden Giibostad den 12te Junii sidstl., udi hans, samt Saugmester Ole Holms og Lensmand Jacob B. Friises overværelse, nemlig: At Anklagede da vedkiendte og tilstoed for Klageren: at have saavel til Job Thode og Hans Natanielsen, Storschaug, solgt noget af Klagerens Tømmer, Bord og Bag som laae paa Sultenvigs Saug for at skiæres, men hvor meget huskede Anklagede ikke, ham tilstoed òg Anklagede at have solgt af samme Tømmer til Ole Olsen, Grundvog, 1 Tømmerstok, og til Niels Andreas Jonsen, Schognæs, 1 Do. Stok, men længden paa Tømmeret, samt Skiære Løn blev der intet omtalt. Videre vidste Deponenten ikke at forklare. 3. Lensmanden Jacob B. Friis, forklarede udi eet alt aldeeles overeensstemmende med forrige Deponent, kun med det Tillæg at Gabriel Zaccariasen den ommeldte Tiid tillige spurgte Anklagede, om han ikke ogsaa have stiaalet Skiærtømmer fra ham, eller om han havde modtaget Skiærløn af de solgte Stokker, hvilke skal samme Tid de bleve solgte, være opskaarne til Bord og Bag paa Klagerens Saug, og at Anklagede til dette Spørgsmaal svarede: at han ikke kunde erindre om han toeg Skiærløn deraf eller ikke. Det forhen afhørte Vidne Niels Axelsen blev hermed Confronteret og forklarede nøyere at det nu vel huskede, at den omprovede Tiid blev talt om Skiær tømmer, men det huskede ikke de nøye, hvad der blev af Anklageren spurgt eller af Anklagede derpaa svaret.

2 -2-4. Niels Andreas Jonsen, 26 Aar Gammel og Confirmeret, samt Hiemme hos sin Fader Jon Olsen paa Gaarden Schognæs, forklarede at han i foraaret 1800, kiøbte en Saugtømmer Stok af Anklagede Cornelius Andersen, 5 á 6 Al. lang, medens Anklagede var Dræng paa Sultenvigs-Saugen, tilhørende Anklageren Gabriel Zaccariasen, og for samme Stok gav 20 sk. som han leverede til Anklagede, uvidende om hvem der var Tømmerstokkens Eier, ligesom han ej heller husker hvad Mærke der stoed paa den. Denne blev derpaa Skaaren paa Sultenvigs Saugen samme Tiid, men hverken begiærede Anklagede Saugløn derfor, ey heller blev nogen Saugløn af Deponenten derfor Separat betalt. Videre forklarede Deponenten at da Stokken var skaaren, gik Anklagede/:som tiente da hos Saugmester Ole Holm og hvilken sidste da laae og sov:/hen og skrev noget op paa en Tavle, men om det var Saugtømmer eller hvad det var vidste Deponenten ikke. Endelig paa Tilspørgsel hvorledes Deponenten torde vaave at Kiøbe denne Stok af en andens Tiener, da saadanne ingen Udviisning faae paa Tinget, svarede Deponenten: At han troede at det var en saakaldet Ræk, hvoraf ofte ved Elven opdrives mange og hvoraf da til Finderne gives Biergnings Løn af Tømmer, og at Anklageren saaledes selv kunde Eje denne Stok, som han solgte ham. Paa Spørgsmaal videre, hvorfor Deponenten da ikke erlagte Skiær Lønnen af den omvundne Stok, da han dog vidste at den blev skaaren paa en anden Saug, svarede Deponenten at han samme Gang lod Sauge 2de Tylter og Tre stokker Saugtømmer for sin Fader og betalte Skierlønnen for det heele, uvidende om denne Stoks Skierløn deri var indbegreben eller ikke og modtoeg Saugmæster Ole Holm Skierlønnen, 4 rdl. 5 mrk. 8 sk. Videre vidste Deponenten ikke at forklare. Da ingen af de øvrige Vidner, som vare indkaldte, mødte, da den eene er paa Fiskerie i Finmarken og den 2den, Ole Holm, er saa syg at han ey kunde fremkomme, hvilket ogsaa dennes nu værende Dræng, den afhørte Niels Axelsen, bekræftede. Saa blev endelig fremkaldet den Anklagede Cornelius Andersen, Sultenvig, frie og løs for Retten, 24 Aar gammel, nu tienende paa gaarden Sandnæs og confirmeret, forklarede: At have som Fosterbarn tiendt hos Saugmesteren paa Sultenvigs Saugen, Ole Holm, fra sin Barndom, indtil afvigte Aars Foraar ved Paasketiden, da han forloed Ole Holms Tjeneste, at han i den samme Tid naar Ole Holm var borte, for eller i anden Anliggende ikke kunde være ved Saugen, opagtede Saugen og skar Tømmer paa samme for de dertil begiærende, at medens han i saadan Qvalitet tiente, kom adskillige til ham, gav ham Brændeviin og lokkede ham til at sælge ham Tømmerstokker for at opskiæres, og toeg han da af Saug-Eierens, Gabriel Zaccariasens, ved Saugen liggende Saugtømmer og solgte til Ole Olsen, Grundvog, deraf en Stok, 5 á 6 Alen lang, til Niels Andreas Jonsen, Schognæs, 1 Do. Stok af samme længde, til Job Thode, Havnvigen, 1 Tylt Bord, 2 1/2 Tylt Bag, som blev leveret til samme Job Thode og af ham betalt, samme Job Thode kom først til ham og begiærede noget Bord og Bag til Kiøbs hos Anklagede, som

3 -3- da svarede at vidste ikke om han torde sælge han noget, hvorpaa Job Thode sagde at han frit kunde overlade eller sælge ham det, da han ikke skulde sige det til nogen, eller Aabenbare det. Job Thode fik da 1 Tylt Bord og 1 Tylt Bag, ellers kom samme Job Thode atter til Anklagede og bad ham sælge sig noget meere Bag, og bad Anklagede at bære denne sidste Bag hen til det Bag som Thode samme Tid havde ladet Skiære paa Saugen, hvilket anklagede ogsaa giorde, og udgiorde denne Bag 1 1/2, tilsammen 1 Tylt Bord og 2 1/2 Tylt Bag, som Job Thode fik og betalede. Om Hans Natanielsen, Storschaug, som var med Job Thode, fik noget af Bagen eller ikke, vidste Anklagede ikke, da han ikke erindrer sig at Hans Natanielsen med ham Accorderede om noget eller betalte ham derfor. Medens Job Thode accorderede første gang med Anklagede, var denne Ombord hos Job Thode paa en Bomsegler og gav Job Thode Anklagede Brendeviin for 2 sk., men sidste gang skeede Aftalen paa Landet og fik Anklagede da intet Brændeviin. Af de øvrige, nemlig Ole Olsen, Grundvog, og Niels Andreas Jonsen, fik han intet Brændeviin, men de lokkede ham til at sælge dem det ovenmeldte, under den Forpligtelse og Løfte ikke at sige det til nogen; For hver af de solgte Tømmer Stokker fik han 20 sk. og for den 1 Tylt Bord 1 rdl., samt for Bagen 1 mrk. 8 sk. for hver Tylt beregnet. Af Stokkene blev skiærer-lønnen beregnet, hvilken han opskrev paa Tavlen, som dertil brugtes og blev foreviist Saugmesteren Ole Holm, men af Bordene og Bagen blev ikke taget Skiære Løn, da samme forinden allereede vare skaaren, og tilhørte disse Saug-Ejeren Gabriel Zaccariasen. Paa Spørgsmaal, Om Anklagede ikke før eller siden til andre haver solgt Tømmer, Bord eller Bag, svarede han aldeeles Ney, derimod tilstoed han at have i Aaret 1798 stiaalet fra Klageren Gabriel Zaccariasen, en Tintallerken paa Giibostad i Kiøkkenet, og da han kort Tiid derefter hørte, at han var Mistænkt for det Tyverie, leverede han Tallerken til en Gut fra Gaarden Betholmen i Dyrøe Tinglaug, som skulle reise hiem fra Sultenvig og forbie Giibostad, bøyede Tallerken sammen og bad samme Gut, hvis Navn han ey veed, at lægge den for dørren af Klagerens Nøst paa Giibostad. Tallerken blev siden funden enten af Gabriel Zaccariasen eller hans Folk, og da Zaccariasen siden tillagde ham Tyveriet, tilstoed han det og blev saaledes Forligt med Zaccariasen, at han/:den Anklagede:/skulle betale ham i Forliig 4 mrk. og Sagen dermed uden videre Anke være afgiort. Til at betale disse 4 mrk. laante Anklagede 1m. Banco-Sæddel af Ole Henrich Hansen der for Tyverie er dømt til Arbeide i Finmarken og der opholder sig endnu, af hvilken Sæddel han fik 2 mrk. tilbage, og for hvilken Sæddel han forgangen Aar af Lensmand Friis paa Ole Henrich Hansens Vegne er fordret, men som endnu ey er betalt. Videre forklarede Anklagede: At ogsaa det sidste Factum, angaaende det stiaalne Tømmer, Bord og Bag, var mellem ham og Klageren afgiort Nydt Aars Aften sidstleden, paa den Maade at Klageren begiærede i Forliig 6 rdl., som skulle betales til Paaske dette Aar, hvilket Anklagede lovede, men da han ikke haver haft noget at betale med, er dette ikke siden opfyldt. Anklagede havde den gang ingen

4 -4- andre nærværende end Jon Christensen, Sultenviig, der nu er borte for at hændte Fisk i Mæfiorden. Klageren modsagde Anklagedes Udsagn om de anførte Forlige, men tilstoed at Anklagede ofte havde tilbuden ham de ommeldte 6 rdl. i Forlig for det sidste Tyverie, hvilket han aldrig havde indgaaet eller ville indgaae, men bestandig haver nægtet, men ville overlade det under Øvrighedens Behandling. Da Anklagede intet videre, samt da Job Thode er nu i første Stevne paa en Reise til Bergen, og Hans Natanielsen, tillige begge er i et langt fraliggende og forskiælligt Tinglaug, nemlig i Astadfiords Tinglaug, ligesaa da Vidnet Jon Christensen, Sultenvig, er langt borte fra sit Hiem i Torschens Tinglaug, saavelsom de øvrige Vidner, deels Syge, deels borte, saa kunde denne Sinde ikke videre med Forhøret fremmes, hvori mod samme maae blive udsadt, indtil de allereede berammede Embeds Forretninger ere afholdte af Dommeren, som ogsaa de borteværende Vidner kan formodes at være hiemkomne. Imidlertiid blev Lensmand Friis paalagt at tage Anklagede Cornelius Andersen under Varetægt indtil Sagens Uddrag. Saaledes til Tiid og Stæd passeret, bevidner P.H. Hammer. Ole Mathiasen, Andreas Pedersen. Den Paafølgende 28de Julii paa Gaarden Sletnæs, blev atter med Forhøret continueret. Retten betjent paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne af mig, P.G. Møinichen, som hans eedtagne Fuldmægtig, og de 2de eedtagne Laugrettesmænd Tarald Arentsen, Bukkeskind, og Jørgen Kiergaard, ibidm., efter derom under 12te d.m. udstæd Indkaldelse, der akteres og er saalydende. Af de Indkaldte mødte ikkun Jon Christensen, Sultenvigen, som paa sin Svigerfader Ole Holms Vegne, anmeldte at han var saa Syg at det var ham umueligt at fremkomme til Stædet, det blev òg bevidnet af Bereth Christens Datter, Sultenvig, og derefter af dem bekræftet med deres corporlige Eed, efter at Eedens Forklaring af Lovbogen var dem forelæst og dens Hellighed dem betydet. Af Indkaldelses Paategningen af Indkaldelse Mændene, sees at Ole Olsen, Grundvog, endnu ikke er Hiemkommen fra Finmarken, det òg Lensmanden og Laugrettet bekræftede som rigtig. Den Paagieldende Tyvs Arrestant Cornelius Andersen, Sultenviig, var ved Retten løs og leedig, derefter fremstoed: 1. Jon Christophersen, boende paa Gaarden Sultenvig, 40 Aar gammel og confirmeret, som forklarede at han ikke videre ved af Tyveriet end at da det blev

5 -5- bekiendtgiort hørte han det af Rygtet, og derefter nogen Tiid var han paa Giibostad med Cornelius Andersen/:men erindrer ikke at det var Nydtaars Aften:/hørte ikke da at Gabriel Zaccariasen og Cornelius Andersen Talede sammen om Tyveriet, men imod de skulle Reise hørte han at Gabriel Zaccariasen sagde da 2de gange til Cornelius "kom med Pengene", som den sidste sagde sig ikke at have, men belovede. Til hvad Tiid eller hvorfor disse 6 rdl. skulle betales, Erindrer Deponenten ikke at han hørte, eller der blev talt om, men stoed da i den Tanke at det var for det stiaalne Tømmer, Bord og Bag, da Cornelius og Gabriel Zaccariasen den ommeldte Tid, ene mellem sig havde samtale, og da Deponenten og Cornelius Reiste fra Giibostad, fortellede han Deponenten at han, nemlig Cornelius, var Forligt med Gabriel om 6 rdl. for det stiaalne Tømmer, Bord og Bag, om Cornelius Andersen forhen har begaaet Tyverie, vidste Deponenten ikke andet end at han forhen skal have frastiaalet Gabriel Zaccariasen en Tin- Tallerken, det han har hørt af et Rygte. Da Deponenten intet videre havde at Forklare, blev han Demitteret. Da ingen fleere af de Indkaldte mødte og da Dommeren uafbrudt i de sødligste Destricter, indtil den 20de Augustii førstkommende, haver bestemte Forretninger, saa bliver ikke mueligt at faae afhørt Saugmester Ole Holm og Ole Olsen, Grundvog,/:om den sidste da skulle være hiemkommen:/førende den benævnte 20de Aug. først-kommende, til hvilken Tiid Forhøret bestemmes at continuere. Den paagieldende Cornelius Andersen, Sultenvig, fremleverede en af Ole Henrich Hansen underskrevet Tilstaaelse, dateret Gaarden Sletnæs som i Gaaer, der indeholder at Cornelius Andersen har betalt Gabriel Zaccariasen 4 mrk. for den frastiaalne Tintallerken, den han begiærede Akteret og Læst, som skeede saaledes #. Cornelius Andersen, Sultenvig, blev derefter fra Retten overleveret Lensmand Jacob Bastian Friis til videre Arrest og varetægt, indtil Sagens Uddrag. Saaledes denne Sinde passeret, bevidner Møinichen. Jørgen Kiergaard, Tarald Arentsen. Paafølgende 30te Julii paa Gaarden Hamvigen, efter skeede Indkaldelse af 12te d.m., der blev Akteret og er saalydende #, blev forestaaende Forhør atter paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne continueret af mig, Paulus Geelmuyden Møinichen, i overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd Søren Pedersen, Bolla, og Christen Hansen, Bolla, Hvorda de 2de indkaldte mødte, og fremstoed da: 1. Job Thode, 21 Aar Gammel og confirmeret, hos sin Stiffader, Giæstgiver Jens Bing Dons, paa Gaarden Hanvigen, som forklarede at han kiendte Cornelius Andersen som Saugmester Ole Holms Tjeneste Dræng, og som den der assisterede Ole Holm paa Saugen, for omtrent 2 Aar siden var Deponenten ved Sulten-

6 -6- vigs Saug for at skiære Tømmer, han kiøbte da af Cornelius Andersen 1 Tylt Bord, som han betalede med 1 rdl., og 1 1/2 Bag, som han betalede med 24 sk. Tylten, meere har han ikke kiøbt af Cornelius Andersen og ey heller Accorderet med ham om mere. Cornelius Andersen bød Deponenten selv at afkiøbe ham denne Bord og Bag, og foregav at have faaet nogle Stokker op i Monselven, som han efter Tilladelse havde skaaret paa Saugen naar der var intet at skiære for andre. Deponenten erindrer ikke om der var nogen nærværende da han af Cornelius Andersen Kiøbte bemeldte Bord og Bag, men han erindrer ikke rettere end at Klokken var saa omtrent 5 om Aftenen da Cornelius Andersen bar Bordene og Bagen hen til det Stæd hvor Deponentens andre Bord og Bag laae. Deponenten tilstoed at have skiænket Cornelius Andersen en Gang om Bord da han kom paa hans Fartøy, men benægtede aldeeles at dette skeede enten for at forlokke ham eller I anleedning af Handelen med Bordene og Bagen; At den nu ham foreviiste Tilstaaelse der er produceret under 21de Junii sidstl. under dette Forhør, er hans egen Haand og i alt er rigtig. Deponenten forklarede end videre at han aldrig, hverken før eller bagefter han Kiøbte ovenmeldte 1 Tylt Bord og 1 1/2 Tylt Bag af Cornelius Andersen, har handlet med ham, og tillige er det ham aldeeles ubekiendt om Den beskyldte forhen har begaaet noget Tyverie. Da Deponenten efter Examination intet videre kunde forklare, blev han Demitteret. 2. Hans Natanielsen, Gift og boende paa Gaarden Storschaug, 43 Aar Gl., forklarede at han Kiendte Cornelius Andersen som Ole Holms TienesteDræng, og som den der Assisterede ham paa Saugen, samme Tid som Job Thode har omprovet var Deponenten og ved Saugen for at skiære, han kiøbte da af Cornelius Andersen 1 Tylt Bag, som han betalede med 24 sk. Deponenten spurgte ikke Cornelius Andersen hvorfra han havde faaet Bagen og Cornelius sagde ikke heller noget desangaaende derom til ham. Aarsagen at Deponenten fik denne Tylt Bag, var at da han af Job Thode hørte at han havde faaet Bag af Cornelius til Kiøbs, saa spurgte Deponenten og Cornelius om han kunde selge ham noget, og strax solgte og tilleverede ham den ommeldte Bag. Deponenten har ikke hørt at Cornelius Andersen forhen har begaaet Tyverie eller derfore været mistænkt, og derhos ligesom Job Thode, vedtoeg hans Acten foran tiltagne Tilstaaelse, og da han efter Examination intet videre kunde forklare, blev han demitteret. Saaledes denne Sinde passeret, bevidner Møinichen. Søren Pedersen, Christen Hansen. Næst paafølgende 20de Augustii paa Gaarden Sletnæs, continuerede atter Forhøret. Retten af mig, Paulus Geeluyden Møinichen, paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne som eedtagen Fuldmægtig, tilligemed de 2de eedsorne Laugrettesmænd Tarald Arentsen, Bucheschind, og Jørgen Kiergaard, ibidem. Til Retten blev af Lensmanden Friis den Paagieldende Cornelius Andersen frem-

7 -7- stillet, løs og Leedig. Den til i Dag udstædde Indkaldelse blev Acteret, er saalydende #. Begge Indkaldte mødte og fremstoed da: 1. Ole Holm, Sultenvig, 73 Aar Gammel, confirmeret, Saugmæster paa Sultenvigs Saug, tilhører Klageren, Giæstgiver Gabriel Zaccariasen, som forklarede at han toeg Cornelius Andersen til sig som foster Barn da han var henved 2 Aar Gammel, og fra den Tiid har været hos ham til forrige Aars Foraar, da forloed han Deponenten og toeg tieneste hos Ole Jaensen paa Gaarden Sandnæs. Det sidste Aar Cornelius Andersen var hos Deponenten, var han ham til Assistence paa Saugen. I Aaret 1800, omtrent St. Hans Dags tider, en Morgen da Deponenten kom ned til Saugen, savnede han Bord af Bordstabelen. Han fik da Job Thode og Hans Natanielsen af Gaarden Storschaug op til sig, som efter Deponentens Tilspørgende til dem til-stoed at have kiøbt af Cornelius Andersen, nemlig: Job Thode 1 Tylt Bord og 1 1/2 Tylt Bag og Hans Natanielsen 1 Tylt Bag, for hvilke de meddeelede Deponenten sit Beviis som forhen under dette Forhør er fremlagt. Deponenten var paa Saugen Aftenen forud, alt til han vilde holde Natte hviile, og om Natten var Cornelius Andersen som eene Arbeidende paa Saugen, om Aftenen savnede Deponenten ikke det omprovede, Cornelius tilstoed at have taget Bordene og Bagene og solgt dem til de benævnte, den Tid savnede Deponenten det af Cornelius Andersen stiaalne Tømmer, det han først har faaet Kundskab om længe efter den Tid og bemeldte Cornelius Nægtede det ikke heller selv den Tid. Deponenten meldte det derefter til Eieren Gabriel Zaccariasen, men om denne og Cornelius er bleven foreenet om det bortstiaalne, veed han aldeeles intet om, at Cornelius har sag ham det; Deponenten forklarede: at han om Cornelius Andersen i al den Tid han haver været hos ham, ikke kand sige andet end at Cornelius Andersen stedse har opført sig skikkelig, troe og ærlig, naar undtages det Feilskrit hvor for han nu er under Tiltale, ligesom Deponenten ikke er bekiendt at han forhen har begaaet noget Tyverie. Da Deponenten efter Examination intet videre eller meere kunde for-klare, blev han demitteret. 2. Fremstoed Ole Olsen, tiener paa gaarden Grundvog hos Ole Sørensens Enke, 25 á 26 Aar gl. og confirmeret, som forklarede at for 2 Aar siden, efter St. Hans Dag, var han paa Saugen med sin Huusbonde, nu afdøde Ole Sørensen, Grundvog, han sagde da til Niels Andreas Jonsen, Schognæs, at han vedste ikke hvor han skulle faae sig 1 Tømmer Stok, denne svarede Deponenten at dersom han var ihop med Cornelius Andersen, saa meente han at Deponenten fik en hos ham, det òg Deponenten giorde om Aftenen, omtrent Klokken 9 ved Saug Huuset, og om Natten henimod Morgenen fik han Stokken, som blev skaaren paa Saugen til 5 á 6 Bord, for Stokken betalte han Cornelius 20 sk. Da Stokken var skaaren saae Deponenten at den ikke duede, vilde altsaa at Cornelius skulle tage Bordene tilbage, det han ikke vilde, men i dets sted eftergav Deponenten Saug Lønnen. Efter at Deponenten var hiemkommen, solgte Bordene til sin forenævnte Huusbonde for 6 sk. Støkket. Deponenten benægtede at have lokket Cornelius til

8 -8- at sælge ham Stokken og ligesaa lidet lovet ham ikke at sige det til nogen, men derimod sagde Cornelius til ham at han, nemlig Cornelius, skulle skaffe en stok igien, men til hvem nævnede han ikke og Deponenten spurgte ikke heller hvem Stokken tilhørte eller hvorfra han havde faaet den. Da Deponenten intet videre havde at forklare, blev han Demitteret. Og da al den Oplysning nu er indhændtet, blev Forhøret sluttet, efter at den paagieldende igien var overleveret Lensmand Friis til Bevogtning som Arrestant indtil videre. Saaledes passeret, bevidner Møinichen. Tarald Arentsen, Jørgen Kiærgaard. Rigtig indført, vedgaaer N. Steenstrup. Kilde: Senja og Tromsø Sorenskriveri Extrarettsprotokoll, , side 201 b b. Transkribert Lenvik Museum Kåre Rauø og Dag A. Larsen

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Forhør 21. februar 1851

Forhør 21. februar 1851 Forhør 21. februar 1851 Oversigtsbilleder Aar 1851 de 21de Februar blev paa Hjørring Raadstue en Forhørsret sat af Herredsfogden Hr. Spärck i Overvær af Retsvidnesuppleant Børglum og Politiassistent Lund,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790 Kapitel 3 Opgave A Materiale omkring P. A. Heibergs Indtogsvise (1790) Indtogsvisen (1790) blev sunget ved et lukket selskab på Skydebanen i København. Uden Heibergs vidende blev teksten efterfølgende

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør 08-08-1831 Se de originale dokumenter Aar 1831 den 8 August blev paa Nørre Herreds Tingsted nedsat Forhør af Herreds-fogeden, Justitsraad Aagaard, som Dommer og

Læs mere

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star RA/VILA/GG # 2.28.101. Obeah Case, Est. Morning Star Vedlagt giver jeg mig den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et til Undersøgelse om intenderede

Læs mere

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 fol. 407b Aar 1853 den 16de Octbr blev Middelfart Kjøbstads Forhørs- Ret sat med undertegnede Retsvidner for at erhverve Oplysning angaaende et paa Huusmand

Læs mere

Dokument angående flyttlapparna

Dokument angående flyttlapparna RENBETESKOMMISSIONEN AF 1907 Dokument angående flyttlapparna m.m. på uppdrag af kommissionen samlade af Professor K.B. Wicklund och Rektor J. Qvigstad I Norska dokument rörande gränsregleringen mellan

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Slægtsforskning fra Rakker Databasen Fra Slægtsforskning fra Rakker Databasen Esbjerg Byhistoriske Arkiv 1. april 1815 Hammerum herreds politiret Delt note: Sensitive:0 1815.04.01. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1791-1815

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

4de Søndag efter Paaske 1846

4de Søndag efter Paaske 1846 5279 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN Ligesom det i Almindelighed er Kongens Ønske og Villie, at enhver af Undersaatterne skal nyde al den Frihed, som kan bestaa med Orden i Staten; saa ynder Han og især Trykkefriheden,

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Johannes Henrich Aas. Hvorpaa af de Anklagede Personer blev fremkaldet:

Johannes Henrich Aas. Hvorpaa af de Anklagede Personer blev fremkaldet: K Johannes Henrich Aas ongelig Majestæts Sorenskriver over Senjens & Tromsøe Fogderie under Finmarkens Amt, Giør vitterligt: At Aar 1809, Fredagen den 24de Februari, blev af mig paa min Boepæl, Gaarden

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene.

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene. RA/VILA/GG # 2.28.99 Plot to Runaway from St. Croix Jeg har hermed den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et over forskjellige Ufrie optaget Forhør i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Afskrift af fogedprotokol vedr. Hans Andersen 1870 Aars 1870 den 8. november indfandt Fogden sig

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Fierde Optog Femte Optog Deres Kongelige Høyhed Prints

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1745

Justisprotokoll Helgøy 1745 Justisprotokoll Helgøy 1745 Denne igiennemdragen, og af mig forseiglet Bog, Som indeholder Et hundrede, halvfemtesindstive og et Blade authoriseret till en Ting Protocoll for Kongl: Majts Sorenskrivere

Læs mere

Historien om portvinen m.m.

Historien om portvinen m.m. Historien om portvinen m.m. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder 1862. Februar. 3.C.p.240.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Soknepresten i Jostedal.

Soknepresten i Jostedal. Side 1 av 18 Soknepresten i Jostedal. Aabods-Forretning over Jystedahls Præstegaard i Indre Sogn afholdt 8de Julii 1813.- Lars Johannes Irgens Kongelig Majestæts virkelig Cancellieraad og Sorenskriver

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China Hvilken Reyse begyndtes den 25 Octobr. 1730, og fuldendtes den 25 Junii 1732. I samme beskrivelse indføres

Læs mere

Christiansted Politie -

Christiansted Politie - Herved tager jeg mig den Frihed at tilstille Deres Højvelbaarenhed Beskrivelse af et Politie Undersøgelses Forhør imod Slave Negrene June og Bachus, den Første tilhørende Plantagen Betzy s Juvel og den

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere