BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 911 m³ damp Oplyst for perioden: 01/07/07-01/07/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Kælder- og portloft isolering 54 m³ damp Fjernvarme, 39 kwh el kr kr år 2 Portydervægge efterisoleres 13 m³ damp Fjernvarme 4740 kr kr. 7.4 år 4 Glødelamper udskiftes med kompaktlysstofrør på opgangene 8200 kwh el kr kr. 3.7 år Øvrige besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid

2 SIDE 2 AF 8 6 Pumpe til cirkulation af centralvarme erstattes med en sparepumpe ved ombygning 885 kwh el 1770 kr kr år Forklaring: Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. iform af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Besparelse ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: kr./år Investeringsbehov: kr. inkl moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: D Øvrige besparelser viser hvordan bygningen kan bringes ned på et energiforbrug der ca. svarer til energiforbruget i nybyggeri. Beregningen giver et lidt højere varmeforbrug end det faktiske. Det er ikke usædvanligt, da beregningen forudsætter fuld bebyttelse af alle lejemål. I praksis vil der altid være beboere, som er bortrejste i kortere eller længere tid. Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen. Besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 3 Udskiftning af vinduer i lejligeheder og opgange samt hoveddøre. 93 m³ damp Fjernvarme, 27 kwh el kr kr år

3 SIDE 3 AF 8 5 Montere termostatiske cirkulationsventiler og en elbesparende cirkulationspumpe 0.9 m³ damp Fjernvarme, 701 kwh el 1740 kr kr år Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Kunden har fraskrevet sig, at der udføres destruktive prøvninger. Der er derfor ikke boret hul i mure og etageadskillelser for nærmere undersøgelse. Der føres månedlige aflæsninger af målere til fjernvarme, koldt brugsvand, varmt brugsvand og el til fælles formål. Der udregnes hver måned aktuelle forbrug, som sammenholdes med forventede værdier. Bygningen anvendes til beboelse. Bolig- og erhvervsarealet regnes som opvarmet areal. Kælderen er ikke opvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Mansard-tag i rød tegl. Taget er renoveret år Etageadskillelsen mod loftet er isoleret med indblæst hulrumsisolering i En prøve viste godt 130 mm isolering. Ydervægge Ydervægge er massive murstensvægge i tykkelser målt til 70 cm i kælderen aftagende op mod øverste etage, hvor ydervægge er manzardtagets stejle del. Her regnes efterisoleret med mindst mm mineraluld. Der er isolerede vinduesbrystninger alle lejligheder. På 4 salen er der nye kvistflunker. Til beregningen ansættes ydermures u-værdi samlet til 1,1 W/(m² K) efter en vægtning af u- værdier arealer. Mod gaden er der blank mur. Mod gården er muren pudset. Forslag 2: Porteydervægge isoleres udvendigt med 50 mm mineraluld fastholdt med gitter og afsluttet med pudslag. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduerne er udskiftet i til plastvinduer. Glasset er termoruder fabrikeret september

4 SIDE 4 AF Forslag 3: Ved en fremtidig renovering af ejendommens vinduer kan der opnås en besparelse ved anvendelse af lavenergiruder med varm kant, tætte lister og tætte fuger. Med i forslaget er endvidere en renovering af hoved- og opgangsdøre, tætning, isolering og glaspartier med etlags ruder kan erstattes med lavenerglas. Gulve og terrændæk Etageadskillelsen mod kælderen er uisoleret. Forslag 1: Kælderloftet foreslås isoleret med 100 mm mineraluld ophængt under loftet og beskyttet med gipsplade. Portloftet i porten mod Otto Mallingsgade kan efterisoleres. Det kan muligvis ske ved indblæsning af hulrumsisolering. Alternativt ophænges udvendig isolering fx 100 mm mineraluld afsluttet med eternitplader. Kælder Kælderen benyttes til opmagasinering. Desuden rummer kælderen varmecentralen og rør til nedre fordeling af varme, koldt- og varmt brugsvand. Kælderen er ikke opvarmet af radiatorer. Kældervinduerne er med enkellag glas. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i form af aftrækskanaler fra toilet, bad og køkken. Varme Varmeanlæg Der er fjernvarmedampforsynet varmecentral med to dampvarmeveksler, kondensatkøler og varmtvandsbeholder. Varmevekslerene er af fabrikat Olsen og Mejlgaard Mortensen år 1964 på anslået 300 kw til sammen. Fremløbstemperaturen til rumvarme styres efter udetemperaturen. Varmevekslerene er med den oprindelige isolering. Rør med fjernvarmedamp (180 C) og damptørrer til og fra fjernvarme stikket er isoleret, men varmecentralen er kompliceret opbygget med lange rørstrækninger og en række komponenter, som er mere eller mindre isolerede. Der er, som i de fleste dampforsynede varmecentraler, høj temperatur som følge af varmeafgivelse. Der er ved varmtvandsbeholderen en trevejsventil med shunt til sikring af stadig bevægelse af centralvarmevandet gennem dampvarmevekslerne med en pumpe Smedegaard EV C stillet på trin 2. Denne pumpe kører konstant året rundt. Det er ubetinget nødvendigt, at denne pumpe kører for at undgå stødkogning i dampvarmevekslerne. Isolering kan ikke svare sig. Der kan påregnes overgang til fjernvarmevand inden for en kortere tidshorisont, hvorved der skal opbygge en helt ny varmecentral. Den ovenfor omtalte pumpe vil ved overgang til vandbåren fjernvarme overflødiggøres. At vi ikke stiller forslag om udskiftning til en sparepumpe skyldes dels den korte tidshorisont, dels at alle sparepumper er udstyret med elektroniske komponenter til hastighedsregulering af motoren. I dette tilfælde skulle man så frakoble automatikken. Varmt vand

5 SIDE 5 AF 8 Der er to stk vandret liggende beholdere til varmt brugsvand. Beholderne er forbundne i serie. Kondensat efterkøles med det kolde brugsvand i den første beholder, som har rumfanget 1500 liter. Herfra ledes det forvarmede brugsvand til slutopvarmning i den anden beholder, som opvarmes med centralvarmevand fra dampvarmevekslerne. Denne beholder er på 2500 liter. Der er til regulering af vandtemperaturen en trevejsventil med shunt til sikring af stadig bevægelse af centralvarmevandet gennem dampvarmevekslerne. Hvis der ikke skal opvarmes i varmtvandsbeholderen sender shunten centralvarmevandet rertur til dampvarmevekslerne for at undgå stødkogning, som beskrevet ovenfor. Rørsystemet til cirkulation af varmt brugsvand er nedre fordelt og der er faste indreguleringsventiler. Cirkulationspumpen til det varme brugsvand er af fabrikat Grundfos type UPS på trin 3 med en effekt på 250 W. Det er en pumpe udført i støbejern. Ved udskiftning bør den erstattes med en pumpe i en særlig udgave til brugsvand. En elbesparende pumpe i udførsel til varmt brugsvand passende til indbygningsmål og vandmængde koster det dobbelte af den af Grundfoss anbefalede pumpe, nemlig UPS FB, med en marginal elbesparelse til følge. At opnå en fornuftig elbesparelse kræver en nedsættelse af den vandmængde, det er nødvendigt at cirkulere. Det kan opnås med termostatiske cirkulationsventiler i stedet for de faste indreguleringsventiler, der er monteret i dag. Der kan påregnes overgang til fjernvarmevand inden for en kortere tidshorisont, hvorved der skal opbygge en helt ny varmecentral. Herunder en ny varmtvandsbeholder. Forslag 5: Ved renovering kan man 1) Gennemgå rørsystemet og i fornødent omfang udskifte tilkalkede afsnit, investeringen er ikke medtaget. 2) Erstatte faste indreguleringsventiler med termostatiske cirkulationsventiler på rørsystemet til cirkulation af varmt brugsvand. Investeringen er medtaget i forslaget. 3) Montere en mindre pumpe. Investeringen er medtaget i forslaget. Forslaget kræver en omhyggelig projektering, ellers vil der ikke opnås den lovede besparelse. Besparelsen er en erfaringsværdi hentet fra en ejendom i samme størrelse. Fordelingssystem Øvre fordelt enstrenget radiatorsystem. Der er faste indreguleringsventiler til ligelig fordeling af varmen mellem stigstrengene i kældergangene. På loftet er der lagt ny isolering på rørene. Cirkulationspumpen er af fabrikat Smedegaard type EV C med en effekt på 416 Watt på trin 1 som pumpen er indstillet på. Pumpen stoppes automatisk ved høj udetemperatur. Automatik I varmecentralen styrer en klimastat fremløbstemperaturen til radiatorkredsen. Der er indkoblet moderat natsænkning på 2 C fra klokken 23 til 06. Klimastaten stopper automatisk cirkulationspumpen og lukker for varmetilførselen på blandesløjfen ved 20 C udetemperatur. På alle radiatorer er der termostatventiler. Pumper varme Forslag 6: Pumpe til cirkulation af centralvarme erstattes med en sparepumpe ved ombygning af varmecentralen. Prisen er baseret på en pumpe som fx. Grundfos Magna UPE eller WILO TOP E 80. Efter en indregulering af det varmefordelende rørsystem fx ved dynamiske indreguleringsventiler, kan pumpebehovet sænkes, hvorved en mindre pumpe kan komme på tale. Det ville i så fald betyde en endnu større besparelse end her anført.

6 SIDE 6 AF 8 El Belysning Trappeopgange er belyst med 40W glødelamper styret med trappeautomatik. I kælderen og på loftet er der lysstofrør og kompakt lysstofrør. Udendørsbelysningen foregår med lavenergipærer. Forslag 4: På opgange og køkkentrapper foreslås nye armaturer og trappeautomatik beregnet til kompaktlysstofrør til erstatning af glødelamper. Hårde hvidevarer Der er et fællesvaskeri med nyere vaskemaskiner og tørretumblere. Vand Vand Toiletterne er af to skyls typen Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1926 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (m³ damp) Ingen Boligareal i følge BBR: 5017 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 543 m² Opvarmet areal: 5560 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er ikke fundet afvigelser mellem BBR-meddelelsen og faktiske forhold. Forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: kr./m³ damp Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

7 SIDE 7 AF 8 Sådan opgøres varmeregningen Varmeudgiften fordeles dels efter målere (ca. 70%) og dels som et grundgebyr fordelt efter lejlighedernes areal og haneandele (ca. 30%). De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgifter Bolig 47 m² kr. Bolig 80 m² kr. Bolig 81 m² kr. Bolig 82 m² kr. Bolig 84 m² kr. Bolig 85 m² kr. Bolig 86 m² kr. Bolig 88 m² kr. Bolig 89 m² kr. Bolig 91 m² kr. Bolig 105 m² kr. Bolig 106 m² kr. Bolig 107 m² kr. Bolig 108 m² kr. Bolig 122 m² kr. Bolig 123 m² kr. Erhverv 32 m² kr. Erhverv 50 m² kr. Erhverv 52 m² kr. Erhverv 55 m² kr. Erhverv 56 m² kr. Erhverv 248 m² kr.

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses mærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bautavej 2 Postnr./by: 7700 Thisted BBR-nr.: 787-131522 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5.

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5. Í ÜÛ ï ßÚ é Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 21 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-020163 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Flemming Henrik Jørgensen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

Flemming Henrik Jørgensen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Nielsens Plads 8-13 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-23490 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bukkeballevej 90 Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-040438 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanegade 12A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000959 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere