TYPEHUSET Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper"

Transkript

1 TYPEHUSET katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side 4 Energiforhold og isolering side 5 Konstruktionsprincipper - skitser side 6 Litteratur side 8

2 Introduktion Mere end 40 % af typehusene i Danmark er bygget i perioden fra ca til 1979, målt på etagekvadratmeter (Danmarks Statistik, 2010) og er således den mest udbredte danske hustype. Udviklingen kulminerede fra med over nye huse om året. Den gennemsnitlige parcelhusstørrelse topper også i denne periode med 143 m 2. Der er naturligt sket en udvikling af hustyperne i løbet af perioden, men grundlæggende er de ens med hensyn til byggetekniske løsninger og har generelt set også et meget ensartet facadeudtryk. Til gengæld er der et væld af variationer i materialevalg, facadeopdeling, farvesætning og detaljeudformning, som individualiserer det enkelte hus. Skillelinjen ved 1979 skyldes, at der pr. 1. februar 1979 indførtes betydelige stramninger i bygningsreglementets krav til varmeisolering af de enkelte bygningsdele (Boligministeriet, 1977). Dette var en reaktion på energikriserne i 1970 erne og betød, at husene delvist ændrede arkitektonisk udtryk. Gennemsnitligt bor folk 15 år i deres parcelhus. Udformning og byggeteknik Typehusets konstruktion er blevet dets karakteristika den lave, skalmurede facade, der over dørhøjde afsluttes af en rem, hvorpå tagkonstruktionen hviler. Den brugsmæssige værdi har fra starten været i højsædet frem for det arkitektoniske potentiale. De arkitektoniske kvaliteter spænder fra det fraværende til det raffinerede og gennemarbejdede; ved det ambitiøse typehus er der et samspil mellem stentype, træværk og tagmateriale (som det anbefales at respektere). Parcelhuse fra perioden er i grundformen som regel rektangulære eller vinkelformede. Der knytter sig ikke bestemte konstruktionsprincipper til de enkelte grundformer, derfor kan man heller ikke opdele den store gruppe af parcelhuse i egentlige hustyper. Man må i stedet ind og undersøge husenes enkeltdele nærmere for at finde fællesnævnere og dermed sammensætte et billede af, hvilket hus man står overfor. 3 typiske grundformer, hvoraf længehuset (med skråt eller fladt tag) er det mest udbredte. Fundament Typehuset er som regel opført på fundament støbt på stedet af beton (mindst udført af beton 5) eller bloksten/betonhulblokke til frostfri dybde (ofte uden isolering), og på en støbt betonplade ligger ofte væg-til-væg-tæppe. Fliser kan være udlagt direkte på betonpladen, men trægulve på strøer kan også side 2/8

3 forekomme med mm mineraluld udlagt mellem strøer. Under gulvisolering er et kapillarbrydende lag af groft grus eller løse letklinker. Isoleringen kan i sig selv være kapillarbrydende, f.eks. letklinker. Kælderydervægge Kælderydervægge støbt på stedet er mindst udført af beton 10 de kan også være udført af betonhulblokke, ligesom nogle også kan være udført af letbetonblokke. Kuldebrosafbrydelse ved sokkel, f.eks. letklinkerbeton, bliver mere udbredt fra starten af 70 erne. Ydervægge Massive ydervægge af teglsten forekommer kun før 1961, hvor det første bygningsreglement trådte i kraft og krævede en vis isoleringsværdi. En række typehuse er opført med massive ydervægge i materialer med bedre isoleringsevne end traditionelle mursten, f.eks. porebeton. Det mest udbredte er dog en isoleret hulmur, cm, med en formur i gule eller røde mursten, evt. kalksandsten, og en bagmur i tegl eller porebeton, se principskitser side 6-7. I et mindre antal småhuse kan bagmuren være af andre porebetonlignende materialer som f.eks. moler. I 1960 erne kan isoleringen være af leca- eller molernødder, mens det fra slutningen af 60 erne overvejende er mineraluld. Langt det mest alminde-lige i periode er hulmurs-konstruktion, men massive teglmure forekommer også især i starten af tresserne, ligesom man kan møde massive blokmurværk af letbeton Hyppigt brugt forbandt er ½-stens og ¼-stens løberforbandt og frederiksberg-forbandt, i mange tilfælde udført med tilbageliggende fuger. Hulmurens formur er fastholdt til bagvæggen med faste bindere eller trådbindere (sidstnævnte foreskrives i BR77 i et antal svarende til ca. 8 bindere pr. m 2 væg (hvert fjerde skifte) samt med binderrække under øverste eller næstøverste skifte). Ifølge BR77 skal der mellem ydervæg og fundament være anbragt en holdbar fugtspærre mindst 150 mm over terræn. Ved hulmure skal forbindelser mellem for- og bagmur fugtisoleres. Over muråbninger skal fugtisolering nå mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende. En del småhuse er opført med bærende træskelet som bagmur, beklædt med en skalmur, og vil derfor principielt være et træhus, selv om det fremstår som et muret hus. Vigtigt for alle har det været, at huset udadtil fremstod som et muret hus murværk udtrykker soliditet, som det har gjort i århundreder i Danmark. Det anslås, at op mod 20% af typehusene fra perioden er opført med træskelet-bagmur. Man skal være opmærksom på, at der kan være forskellige typer ydervægskonstruktioner (tunge og lette) i samme hus fra perioden. side 3/8

4 Tag Småhuse fra denne periode kan have mange forskellige tagformer, men en meget almindelig tagtype er opbygget på gitterspær og relativt lav hældning. Gitterspærene skaber et frit spænd mellem facaderne, så man ikke behøver bærende skillerum. Størrelsen på tagets udhæng varierer, i mange tilfælde er det beskedent, men yder dog nogen beskyttelse af facaderne, som står i blankt murværk. Nogle småhuse fra perioden har fladt tag (built-up-tag), men af den samlede parcelhusmængde udgør huse med fladt tag kun 3 %. Tagmaterialet afhænger af tagets hældningsgrad. Ofte anvendes der ved lave hældninger eternitskifer eller bølgeplader, mens der ved hældninger over 30 grader også anvendes tegltagsten. Fibercement danner tag over 55 % af landets parcelhuse, tegltagsten på 24 % af husene, cementtagsten 13 %. Gavltrekanten er i langt de fleste tilfælde træbeklædt. Sternen og tagudhængets møde med rem eller murværk er formdannende detalje, der er vigtig for husets udtryk. I huse med gitterspærtage vil der være et ventileret tagrum. Nogle småhuse fra perioden kan have laskede samlinger. Vinduer I 1960 erne blev termoruderne almindelige. Vinduerne på nybyggeriet blev generelt større, indtil Bygningsreglementet i 1970 erne satte grænser for vinduesarealet. Husmodervinduet blev almindeligt det var ikke hængslet, men kunne dreje omkring en vandret midterakse, så det var Vinduesfals. Sammenmuret. nemmere at pudse. Samtidig blev muligheden for at spare den (halv)årlige vinduespudsning mellem to lag glas i de koblede rammer et vægtigt argument. Udlejere kunne sætte huslejen op ved vinduesudskiftning, og i 1970 erne blev der givet tilskud til energiforbedring af vinduer. Vinduer fra denne periode har ikke alle den bedste kvalitet. Nye materialer, konstruktioner og produktionsformer kom frem og blev brugt, men uden altid at være ordentligt gennemprøvede. Man forsøgte at imprægnere sig fra dårlig trækvalitet og havde ikke fuldt ud lært svaghederne ved de nye konstruk- side 4/8

5 tioner og beslag at kende. I parcelhusets solfacade er der ofte lidt større vinduer og en havedør, hvor stuen befinder sig, mens de øvrige rum har mindre eller helt små vinduer. Vinduerne kan i facaden være samlet i vinduesbånd, hvor brystningspartiet og området mellem vinduerne er lette træpartier. De lette brystninger (og gavltrekant) er opbygget som lette ydervægge, men kan i nogle tilfælde også bestå af en halvstensmur med meget lille varmeisoleringsevne. ventileret regnskærm vindspærre (pap eller plademateriale) skeletkonstruktion med varmeisolering dampspærre bagbeklædning Letvægskonstruktion - brystningspartier I gavlene er vinduerne oftest enkeltstående. Over vinduerne i facaden ligger ofte en gennemgående kraftig tagrem i træ som afslutning mellem tag og ydervægge, denne tagrem kan være uisoleret, f.eks. over vinduer. Typehuset har ofte kun to eller tre vinduesformater. Hovedindgangen er placeret i skyggefacaden, som også husets birum vender ud til. På hovedindgangssiden er som regel en carport eller garage. Energiforhold og isolering Hulrummet i muren kan være uisoleret, have hulrumsisolering af mineraluld ( mm) eller letklinker + skum. Varmeisoleringskravene var i det første bygningsreglement beskedne og forblev uforandrede indtil en betydelig skærpelse i Bygningsreglementet fra Da der i midten af 1970 erne var en generel opmærksomhed i samfundet på energibesparelser i småhuse, medførte det, at der i en del småhuse fra den sidste halvdel af årtiet blev anvendt større isoleringstykkelser, end det gældende bygningsreglement krævede. I nedenstående tabel ses udviklingen i perioden for kravene til bygningsdelenes varmeisoleringsevne/u-værdi. Periode Tung ydervæg Let ydervæg Terrændæk Tag Vinduer ,00 0,60 0,45 0,45 2,90 (fra 1972) ,40 0,30 0,30 0,20 2,90 I perioden har der ikke været krav til linjetab, derfor er der typisk væsentlige kuldebroer ved fundament, og hvor for- og bagmur mødes, f.eks. ved vinduer og døre, faste bindere, tagfod. I småhuse med flade tage kan der være fugtproblemer, som bør vurderes i forbindelse med efterisolering. Mange parcelhuse fra perioden har dårligt isolerede terrændæk. side 5/8

6 TYPEHUSET Konstruktionsprincipper A. Ydervæg - starten af 1960 erne Uisoleret hulmur - muret for- og bagmur. Trådbindere eller faste bindere. Betonfundament. E. Tagfod Bærende bagmur Skråt lukket udhæng I. Tagfod - hele perioden Tagrem som formur, der ligger op ad bagmur - afsluttet med rulleskifte Skråt åbent udhæng. B. Ydervæg - hele perioden Isoleret hulmur - muret for- og bagmur. Trådbindere (faste bindere i starten af perioden). Fundamentblokke/beton. F. Tagfod - hele perioden Bærende bagmur Skråt åbent udhæng J. Tagfod - fra 1970 erne Bærende bagmur Vandret udhæng - skjult eller synlig tagrende C. Ydervæg - hele perioden Isoleret hulmur - muret formur, bagmur af letbeton med trådbindere. Fundamentblokke/beton. G. Tagfod - hele perioden Bærende formur - kraftig tagrem Skråt udhæng K. Tagfod - sidst i 1970 erne Bærende bagmur Ensidig taghældning D. Ydervæg - hele perioden Let bagmur med tung facade - ligner udefra muret byggeri, men den bærende del er et træskelet. Repræsentant for denne type er HØMhuset H. Tagfod - hele perioden Bærende formur - kraftig tagrem Vandret udhæng L. Zinkinddækket murkrone ved tag Fladt tag Hele perioden, men kun meget få i antal side 6/8

7 TYPEHUSET Principtegninger, diverse Typisk ydervægskonstruktion i typehus fra 60 erne med en samlet ydervægstykkelse på 29 cm og en isoleringsværdi på 0,55 side 7/8

8 Litteratur - Efterisolering af småhuse energibesparelse og planlægning, Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger, SBI Stilblad for enfamiliehuse, Bygningskultur Danmark (bygningskultur.dk), Typehuset af i dag (første og anden samling), Ib Brusendorff, Høst og Søns Forlag - Danske huse, Holger Tangaa Hansen, Nyt Nordisk Forlag - Bag hækken det danske parcelhus i lyst og nød, Olaf Ling og Jonas Møller, Arkitektens Forlag - Generalbeskrivelsen 4, Arkitektens Forlag BR 1977, Boligministeriet - DIAB - 5: Vægkonstruktioner, Frits B. Olesen, Danmarks Tekniske Højskole SBI-anvisninger, Statens Byggeforskningsinstitut side 8/8

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere