s. 649 Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s. 649 Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S"

Transkript

1 Internet Artikel fra HFB Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Baggrund Der har i de senere år været megen tale om nulenergihuse, lavenergihuse og»økonomihuse«. Energisituationen har naturligvis affødt stor statslig og folkelig interesse for energiøkonomisk byggeri men spørgsmål som: Hvad er et lavenergihus? Kan det betale sig? er vel i det store og hele ubesvarede endnu. Der er fra mange sider udfoldet prisværdige anstrengelser ved bygning af parcelhus-prototypes med lavt energiforbrug til opvarmning, opnået ved kraftig isolering, omhyggelig tætning, energibesparende installationer og udnyttelse af alternative energikilder som sol, vind og jordvarme. Med støtte fra Handelsministeriet har laboratoriet for varmeisolering, Danmarks Tekniske Højskole, i foråret 1977 påbegyndt et lavenergihusprojekt, der omfatter bygning af 6 forskellige former for»lavenergihuse«, der efter færdiggørelse og udstilling for offentligheden i august 1978 skal gennemgå et to-årigt, videnskabeligt måleprogram, der kan danne et sikkert fundament for den videre udvikling. Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere, at det er muligt at bygge egentlige lavenergihuse, egnede til typehusfabrikation, til byggeudgifter, der ikke overstiger de normale m 2 -priser med større beløb, end at disse på rimelig måde kan forrentes og afskrives gennem de opnåede besparelser i varmeudgiften. Hvad der her skal forstås ved»rimelig«må afgøres ved en økonomisk-politisk betragtning under hensyntagen til energi-, handelspolitiske-, og beskæftigelsesmæssige forhold. I denne artikel vil det blive forsøgt at give et indtryk af lavenergihuses energimæssige placering i forhold til andre huse inden for boligsektoren, og hvilke foranstaltninger, der især er væsentlige for at nedbringe en bygnings energiforbrug til opvarmning og luftfornyelse. Bygningers energiforbrug. Begreber Bygningers energiforbrug til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand kan opdeles således: 1. Energiforbrug til dækning af bygningens varmetab til omgivelserne. Varmetabet består dels af transmissionstabet, dvs. den varmemængde, der afgives fra bygningen gennem dens begrænsende flader (klimaskærmen), dels af energiforbruget til opvarmning af den luftmængde, der gennem bygningens utætheder udskiftes med omgivelserne, idet følgende kaldet det naturlige luftskifte. Normalt afgiver bygningen mere varme, end der tilføres via varmeanlægget, idet bygningens»gratisvarme«, der tilføres af personer, lys, andre installationer samt solvarme fra vinduerne, giver et vist bidrag til bygningens opvarmning. Dette bidrag varierer stærkt med bygningens anvendelse og klimaskærmens udformning. Ved beregning af varmetabet må bygningens isoleringsgrad, tæthed og overfladeareal kendes. Til en overslagsmæssig bedømmelse kan f.eks. angivelser som vist på fig. 3 A D anvendes. På denne figur er vist varmetabskurver for forskellige bygningsmodeller, som nøjere defineres i det følgende. På kurvernes venstre, lodrette akse er angivet bygningens karakteristiske varmetabstruktur, P, som angiver varmetabet til transmission og det naturlige luftskifte, udtrykt i Watt (W) pr. m 2 etageareal ved 1 C differens mellem ude- og indetemperatur. 2. Energiforbrug til mekanisk ventilation. I mange bygninger, dog sjældent inden for boligsektoren, tilstræbes et kontrolleret, større luftskifte, som fremskaffes ved mekanisk ventilation. Energiforbruget hertil anvendes til opvarmning af friskluften, drift af ventilatormotorer samt til eventuel luftbehandling i form af køling og/eller befugtning. Indførelse af mekanisk, kontrolleret ventilation kan fordre mindre energi end et tilsvarende, naturligt luftskifte, idet anlægget til den kontrollerede luftfornyelse kan forsynes med varmegenvinding, dvs. varmeafgivelse fra den bortkastede til den indkommende luft. Herom mere senere. Undertiden udformes ventilationsanlægget således, at luftcirkulationen i bygningen er større end friskluftskiftet, idet anlægget forsynes med recirkulation, dvs. kun en del af den cirkulerende mængde er frisk luft, resten er bygningens»brugte«luft, der recirkuleres. En større luft cirkulation er medvirkende til en bedre luft- og varmefordeling i bygningen, og derigennem også til en bedre udnyttelse af gratisvarmen, der ud vikles spredt i bygningen. 3. Energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand. I boliger udgør energiforbruget hertil cirka 4000 kwh pr. år pr. normallejlighed, svarende til et s. 649

2 Artikel fra HFB for brug på ca. 240 liter varmt vand (50-55 C) i døgnet. Internet Da vi har B 2 X = AB (bebygget areal), kan U skrives: Bygningsmodeller For at kunne placere»lavenergihuse«energimæssigt i forhold til andre huse opstilles i Tabel I nogle bygningsmodeller med forskellige egenskaber for klimaskærmen og det naturlige luftskifte (der dog i meget tætte bygninger kunne tænkes erstattet af et mekanisk, kontrolleret luftskifte). Modellerne, kaldet»20«,»40«og»60«, kan tages som et gennemsnitligt, skønnet niveau for byggeskikken i tidsperioderne , og Modellen»BR 77«angiver kravene i det nye bygningsreglement. Modellerne A, B og C angiver ekstra velisolerede og tætte huse dog må model C betragtes som et teoretisk grænsetilfælde, idet man (ihvertfald gældende for forfatteren af disse linier) næppe kan forestille sig en kraftigere isolering og mindre vinduesarealer end her angivet udført i praksis. hvor: F faktoren angiver overfladens variation med længde/bredde forholdet X. F er på fig. 2 afbildet som funktion af X. Da bygningsbredder normalt vil ligge mellem 8 og 15 m og grundarealet af en enkelt bygning sjældent er under 100 eller over 2000 m 2 vil X sjældent komme over 10 og sjældent under 1,5, dvs.: 2,1 < F < 3,5. Ved beregning af bygningsmodellernes varmetab er anvendt F = 2.5 svarende til X = 4. Vægarealet minus vinduesarealer er givet ved: AE x G = U - v x AE. Da AE = n x AB, har man: Beregning af den karakteristiske varmefaktor, P Fig. 1 viser de anvendte betegnelser ved de følgende varmetabsberegninger, der udføres for den på fig. 1 viste»boligkasse«. Den karakteristiske varmetabsfaktor for hele bygningen sammensættes af 5 bidrag: 1. Taget: kl / n. 2. Gulvet: kg x 0,6 / n. Faktoren 0,6 er indsat som en gennemsnitsreduduktionsfaktor for gulvets randfelter. 3. Ydervægge: kv x G. hvor G angiver forholdet mellem vægarealet (eksklusive vinduer) og etagearealet. Med betegnelser fra fig. 1 har vi, at vægoverflader inclusive vinduer er lig med: U=2,5 x 2 x (BX + B) x n, idet etagehøjden regnes lig 2,5 meter. Indsættes Vinduer: kf xv, hvor v er vinduesfaktoren, dvs., forholdet mellem vinduesfladernes areal og etagearealet. 5. Luftskiftet: 0,36 x z x 2,5 eller: 0, 9 x z. Den samlede, karakteristiske varmetabsfaktor bliver summen af følgende 3 led: Tag, gulv og vægge: P1 = Fig. 1. n = etageareal v AE = Vinduesareal [m 2 ]. AE = samlet etageareal [m 2 ]. Vægarealer = G [m 2 ]. Fig. 2. s. 650

3 Internet Artikel fra HFB Vinduer: P 2 = kf x v. Luftskifte: P3 = 0,9 z. Bygningens karakteristiske varmetabsfaktor er da givet ved: P = P1 + P2 + P3 W/ C pr. m 2 etageareal. På fig. 3 A D er P vist som funktion af det bebyggede areal ved forskellige etagetal og de angivne bygningsmodeller. Ændring fra 1 til 2 etager giver en væsentlig større ændring end ændring fra 2 til 4 etager som det ses af figuren. Desuden ses, at jo bedre isoleret og tætnet klimaskærmen er, jo mindre varierer P med det bebyggede areal. Fig. 3. B viser den karakteristiske varmetabsfaktor for et etetages-hus, hvor det angivne luftskifte kan kontrolleres således, at en varmegenvinding (skønnet gennemsnit 60% på afkastluften er mulig. Det ses, at indførelsen af varmegenvinding i de angivne modeller medfører en formindskelse af P på ca %, størst ved de mindst energiforbrugende huse. Forudsætningen for denne formindskelse er dog, som før nævnt, at husene er så tætte, at det naturlige luftskifte er ubetydeligt i forhold til det mekaniske, kontrollerede luftskifte. Sammenhængen mellem P og årligt energiforbrug Husets årlige nettoenergiforbrug til opvarmning og luftfornyelse er givet ved: ET = P x AE x graddagetallet x 24 x 0,001 kwh/år, hvor graddagetallet er et mål for årets almindeligt optrædende temperaturdifferens mellem inde- og udetemperatur. Det»officielle«normalt anvendte graddagetal er forskellen mellem indetemperatur på 17 C og en middeltemperatur for referenceårets udetemperatur i fyringssæsonens 227 døgn (3,9 C), ganget med 227, dvs. det normalt anvendte gradtal bliver omtrent 227 x 13,1 = 2974, som ofte i beregninger afrundes til 3000 graddage. De 17 C indetemperatur, som indgår i beregningen af normalgraddagetallet er empirisk valgt som en»passende«beregningstemperatur, idet man regner med, at gratisvarmen (personer, el, solindfald) hæver indetemperaturen op til 21 C. Jo bedre klimaskærmen tætnes og isoleres, jo større indflydelse far gratisvarmen. EDB-simuleringer, der er foretaget for de angivne modeller med et indlagt program for en normalboligs person- og elbelastning kombineret med referenceårets klimadata, tyder på, at vi for de angivne modeller bør regne med beregningsgraddagetal, der afhænger af den karakteristiske varmetabsfaktor som angivet på fig. 4. Fig. 4 viser en rigtig tendens, men bør dog nøjere eftervises, end det her har været muligt. Jeg vil dog vove at anvende kurven ved de efterfølgende regninger. Især for dårligt tætnede og isolerede huse kan gratisvarmens betydning dog variere meget med husets og vinduernes placering, så de anvendte tal må for disse bygningers vedkommende tages som et skønnet gennemsnit. Desuden vil udnyttelsen af gratis- Fig. 3. A D: Den karakteristiske varmetabsfaktor, P W/ C pr. m 2 etageareal, som funktioner af det bebyggede areal. s. 651

4 Artikel fra HFB varmen i alle modellerne være afhængig af bygningsdelenes varmeakkumulerende egenskaber jo større akkumuleringsevne jo bedre udnyttelse. Ved anvendelse af ovennævnte formel for det årlige forbrug, fig. 3 og 4 og den i forrige afsnit nævnte fordeling af varmeafgivelsen er i fig. 5 angivet det årlige forbrug for et 130 m 2 etplanshus, opbygget som de angivne 7 forskellige bygningsmodeller. De 4 meget velisolerede og tætte modeller: BR 77, A, B og C vises med og uden varmegenvinding på luftskiftet. Ved forbrugsøjlerne er den procentiske andel af forbruget til 1. tag, gulv og vægge 2. vinduer 3. luftskifte angivet. Det ses, at andelen for 2+3 vokser stærkt når isolationen forbedres. Ved vurdering af husets samlede, årlige forbrug må man erindre forbruget til det varme brugsvand, der udgør ca kwh årligt. Definition af 5 huskategorier, bestemt ved deres energiforbrug Fig. 6 viser den beregnede, årlige tilførte energimængde (el, olie, gas) pr. m 2 etageareal til opvarmning og varmt brugsvand i boliger med et areal på ca m 2, som funktion af den karakteristiske varmetabsfaktor, P. Ved større, fleretages bygninger må disse tænkes opdelt i lejligheder af denne størrelse, da der i beregningerne er taget hensyn til gratisvarmen og brugsvandsopvarmningen for boliger af denne størrelse, anvendt af en almindelig familie. Det er endvidere en forudsætning, at luftfornyelsen ikke er større end angivet i bygningsmodellerne, dvs. at bygningens fugetab ikke er betydelige. På figur 6 er bygningsmodellernes P områder angivet, dvs., det område, hvori P kan variere for den pågældende model, afhængig af etageantal og bebygget areal. Områdets venstre, nedre begrænsning gælder for et stort, fleretages hus, hvorimod den Fig. 4: Internet Beregningsgraddagstallet som funktion af P. Gratisvarmen for boliger m 2 indregnet, se bemærkninger i teksten. Figuren kan ikke anvendes generelt. højre, øvre begrænsning gælder for mindre, etplans parcelhuse. Det årlige energiforbrug pr. m 2 etageareal er angivet i kwh, Gcal og liter olie, beregnet som nettoforbrug (sekundær energi) for de to førstnævnte måleenheder, hvorimod der ved beregning af olieforbruget er forudsat en virkningsgrad på 70% for fyringsanlægget. Der findes ikke en definition på»lavenergihuse«og/eller deres energiforbrug. Af årsager, som senere vil fremgå, vil jeg foreslå, at boliger m.h.t. energiøkonomi opdeles i følgende 5 kategorier: 1. kategori. Lavenergihuse. som et lavenergihus, såfremt energioptagelsen fra el eller fossilt brændsel til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand ligger mellem 0 50 kwh/år pr. m 2 etageareal. Som det ses af fig. 6 kan man ikke isolere sig til et lavenergihus. Med model C kan vi i bedste tilfælde (stort, fleretages hus) kun komme ned på ca kwh/år m 2. Et parcelhus efter model C, der som før nævnt må betragtes som teoretisk grænsetilfælde for højisolalion, vil have et beregnet forbrug på ca kwh/år m 2.Et tæt, højisoleret parcelhus Fig. 5: Det årlige forbrug til varmetabstransmission og luftskifte for et 130 m 2 etplans parcelhus i afhængighed af bygningsmodel. Forbruget angives med og uden varmegenvinding på tætte, højisolerede modeller. Årligt forbrug: E = 3,12 GD P kwh/år. Det varme brugsvand øger alle de angivne årsforbrug brug med ca kwh, eller 31 kwh/år m 2. s. 652

5 Internet Artikel fra HFB med kontrolleret luftskifte med varmegenvinding kan ikke opfylde det t opstillede krav til et lavenergihus, som det ses af fig. 3B og fig. 6. For at opfylde kravet til et lavenergihus vil det derfor være nødvendigt at varmegenvinde luft og evt. spildevand samt at udnytte alternative energikilder, såsom sol-, luft-, jordvarme og/eller vindkraft. Som del ses af fig. 5 ville et 130 m 2 parcelhus efter model A og B, som dog skulle ligge inden for de praktiske muligheders grænse, kunne klare kravet til et lavenergihus, såfremt energien til det varme brugsvand kunne hentes fra en alternativ energikilde, f.eks. de meget omtalte solvarmeanlæg til dette formål. En forudsætning ville, som det ses af fig. 5, være varmegenvinding på luftskiftet, dvs. et hus, der er så tæt, at det naturlige luftskifte er ubetydeligt i forhold til det kontrollerede, mekaniske luftskifte. Model A's data (se tabel I side 654) svarer nøje til de krav, som Laboratoriet for Varmeisolering har stillet som minimumskrav til klimaskærmen for Lavenergihusprojektets hustype B (sol- og varmepumpehuset). Dette hus opføres af en projektgruppe bestående af arkitekt Rut Speyer, Rockwool A/S og ingeniørfirmaet Birch og Krogboe K/S. En varmepumpe kombineret med et solfangeranlæg og en energiakkumulator (f.eks. i form af en vandtank) kan betragtes som et middel til en bedre udnyttelse af det installerede solfangerareal og tankvolumen. 2. kategori. Økonomihuse. som et økonomihus, såfremt energioptagelsen fra el eller fossilt brændsel til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand ligger mellem kwh/år pr m 2 etageareal. Som det ses af fig. 6 kan alle huse opført efter model C umiddelbart komme ind under denne betegnelse. Desuden kan store huse opført efter model A og model BR 77 umiddelbart kunne opnå denne betegnelse. For parcelhuses vedkommende vil huse opført efter model A forsynet med varmegenvinding på luftskiftet kunne komme ind under denne betegnelse, og parcelhuse opført efter BR 77 vil, såfremt de forsynes med et solvarmeanlæg til dækning af energiforbruget til det varme brugsvand, ligeledes kunne betegnes som økonomihuse. Såfremt et BR 77-parcelhus desuden forsynes med varmegenvinding vil energiforbruget kunne komme ned på ca. 70 kwh/år m 2, dvs., næsten midt i området for økonomihuse. 3. kategori. BR 77 huse. En bygning, anvendt til beboelsesformål, kan energiforbrugsmæssigt betegnes som et BR 77-hus, såfremt energioptagelsen fra el eller fossilt brændstof til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand ligger mellem kwh/år pr. m 2 etageareal. Som det ses af fig. 6 vil alle huse, opbygget efter model BR 77, umiddelbart høre til denne 3. kategori. Større beboelsesejendomme med flere etager opbygget efter model 60 vil også kunne komme ind under denne kategori. Også etplans parcelhuse, opbygget som model 60, vil ved indførelse af energibesparende automatik, såsom fremløbsregulering Fig. 6: Boliger, m 2 pr. lejlighed eller parcelhus. Årligt forbrug (el, olie gas) til opvarmning og varmt brugsvand i afhængighed af den karakteristiske varmetabsfaktor, P. De angivne felter med betegnelse for bygningsmodellerne angiver modellernes P-områder, afhængig af etagetal og bebygget areal. Her regnes ikke med varmegenviding. s. 653

6 Artikel fra HFB efter udetemperaturen og/eller radiatortermostater netop kunne nå at komme med i denne kategori. Forsynes model 60 parcelhuset desuden med et mindre solvarmeanlæg til produktion af brugsvand i den varme årstid vil det rykke et godt stykke ned i BR 77 området, ja, i heldige tilfælde kan det måske tangere kategori 2, økonomihuset. 4. kategori. Middelenergihuse. som et middelenergihus, såfremt energioptagelsen fra el eller fossilt brændstof til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand ligger mellem kwh/år pr. m 2 etageareal. Som det ses af fig. 6 vil praktisk taget alle boliger efter model 60 komme ind under denne kategori. Det kan dog knibe lidt for etplans parcelhuse, men såfremt disse udstyres med energibesparende automatik og evt. med et programur for sænkning af indetemperaturen om natten vil de uden større besvær kunne komme under 200 kwh/år m 2 grænsen.store og mellemstore huse efter model 20 og 40 kan, når de udstyres med energibesparende automatik, komme ned i denne energikategori uden større omkostninger, men herudover må efterisolering, hulrumsisolering og forsatsvinduer anbefales. Tilbagebetalingstiderne for de nævnte investeringer vil variere mellem 0,5 til ca. 15 år. Parcelhuse efter model 20 og 40 kan ikke komme ned i denne kategori alene ved anvendelse af automatik her vil yderligere isolering af klimaskærmen være en nødvendighed. 5. kategori. Højenergihuse. Internet som et højenergihus, såfremt energioptagelsen fra el eller fossilt brændstof til opvarmning, luftfornyelse og varmt brugsvand ligger over 200 kwh/år pr. m 2 etageareal. I denne kategori ligger alle beboelsesejendomme efter model 20 og 40. Som før nævnt kan disse bygninger ved indførelse af energibesparende foranstaltninger»overflyttes«til kategori 4, middelenergihuse. Investeringerne hertil vil have en tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 10 år ved den nuværende energipris. Konklusion Lavenergihuse bruger 3 4 gange mindre energi fra traditionelle energikilder end almindelige, velisolerede huse. De tekniske opgaver ved konstruktionen af et lavenergihus er især koncentreret om: Tætning af klimaskærmen. Et behageligt, kontrolleret luftskifte med varmegenvinding. Effektiv udnyttelse af gratisvarme. Udnyttelse af energiakkumulatorer. Udnyttelse af alternative energikilder. Inden for en overskuelig fremtid vil erfaringerne fra mange prototype-lavenergihuse forhåbentligt kunne give os de længe ventede oplysninger vedrørende lavenergihuses indeklima, energiforbrug og rentabilitet. Jørgen S.R. Nielsen 1 ) k-værdier: W/ C m 2. 2 ) Vinduesandelen v er den faktor, etagearealet skal ganges med for at få vinduesarealet. 3 ) Luftskiftet (time -1 eller h -1 ) angiver, hvor mange gange i timen boligens luftrumfang udskiftes ved naturlig og/eller mekanisk ventilation. s. 654

Om at holde hus med energien

Om at holde hus med energien Om at holde hus med energien Af Allan Aasbjerg Nielsen Det kan lade sig gøre at bygge huse, der er så tætte og velisolerede, at de kun forbruger omkring en sjettedel af det normale varmeforbrug. Varmebalance

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg. Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S

Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg. Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Baggrund Danmark skal spare energi alle ved det, og mange taler om det, men de

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Rettelsesblad til Vejledning i bygningstermografi. Juni 2015

Rettelsesblad til Vejledning i bygningstermografi. Juni 2015 Rettelsesblad til Vejledning i bygningstermografi Juni 2015 Fejl i Vejledning i Bygningstermografi fra december 2014 fremg af nedenstående tabel. Side Fejl Rettelse 53 q = q brugstid + q uden for brugstid

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dravengvej 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-016532 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 253,6 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 253,6 m³ naturgas SIDE 1 AF 9 Adresse: Virklundvej 39 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016938-001 Energikonsulent: Peter Thomsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING

Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING VEJ nr 5015 af 31/05/1983 (Gældende) LBK Nr. 692 af 25/08/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

BBR-nr.: 580-007128 Energimærkning nr.: 200012225 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007128 Energimærkning nr.: 200012225 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Smedevænget 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007128 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 35 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000443 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b

Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b sloe r AF a Adrcssc,. Postnr./b1n BBR

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravsted Skolegade 14A Postnr./by: 6372 Bylderup-Bov BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Møllevangen 6A 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-106157-001 Energikonsulent: Peter Thomsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-004196 Energimærkning nr.: 100121647 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-004196 Energimærkning nr.: 100121647 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 2A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-004196 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 580-007151 Energimærkning nr.: 100115947 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007151 Energimærkning nr.: 100115947 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hasselkær 9A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007151 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere