Muligheder for genanvendelse af EPS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for genanvendelse af EPS"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Muligheder for genanvendelse af EPS Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 11 1 METODEBESKRIVELSE UNDERSØGELSE AF MARKEDET FOR EKSISTERENDE METODER TIL GENANVENDELSE AF EPS MULIGHEDER FOR AT ANVENDE ET ELLER FLERE GENANVENDELSESSYSTEMER I DANMARK 16 Miljømæssig analyse 16 Økonomisk analyse 16 2 KORT OM EPS FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER FOR EPS FREMSTILLING AF EPS Fremstilling af råmateriale til EPS Fremstilling af EPS fra råmateriale 18 Forekspansion 18 Mellemlagring 18 Slutekspansion ANVENDELSE AF EPS Emballage Byggematerialer Andet 19 3 GENANVENDELSE AF EPS I DANMARK EPS INTERNATIONAL RECYCLING AGREEMENT GENANVENDELSE AF EPS I DANMARK EPS-producenter i Danmark samt plastindustriens returordning Danske renovationsselskaber og genbrugsfirmaer Danske producenter og leverandører af udstyr til genanvendelse af EPS TIDLIGERE ERFARINGER/FORSØG I DANMARK Indsamlede mængder til genanvendelse SAMMENFATNING 27 4 GENANVENDELSE AF EPS I UDLANDET RESULTATET AF DATABASESØGNING Indsamlingsordninger 29 Sammenfatning Teknikker Økonomi Afsætning Miljø SAMMENFATNING 34 3

4 5 POTENTIELLE MULIGHEDER FOR ØGET GENANVENDELSE KONTRA FORBRÆNDING AF EPS I DANMARK VALG AF SYSTEMER FOR HVILKE DER SKAL FORETAGES EN MILJØØKONOMISK VURDERING 37 Valg af scenarier 38 6 MILJØMÆSSIG VURDERING AF GENANVENDELSE KONTRA FORBRÆNDING AF EPS I DANMARK MILJØØKONOMISKE DATA Fremstilling af virgin EPS Fremstilling af EPS-produkter Forbrænding af EPS Indsamling og transport Anlæg til genanvendelse Elproduktion i Danmark EPS indsamlet til forbrænding Plastindustriens indsamlingsordning EPS indsamlet til hulrumsisolering EPS indsamlet til eksport til regenerering til PS SCENARIER 51 7 SAMMENFATTENDE VURDERING FOR MULIGHEDERNE FOR ØGET GENANVENDELSE AF EPS I DANMARK SAMMENSTILLING AF DE TRE SCENARIER KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER 54 8 LITTERATURLISTE 57 Bilag A Spørgskemaer 4

5 Forord Projektet Muligheder for genanvendelse af EPS (Ekspanderet PolyStyren) er gennemført i perioden oktober 2001 til august Projektets formål har været at undersøge og vurdere mulighederne for øget genanvendelse af EPS i Danmark i forhold til miljø, økonomi og teknik. Projektet er finansieret af Miljørådet for renere produkter. Projektorganisationen har bestået af en følgegruppe med repræsentanter fra KL, Reno-Sam, Plastindustrien i Danmark, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen med Miljøstyrelsen som formand. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut. 5

6 6

7 Sammenfatning Det er projektets formål overordnet at vurdere mulighederne for genanvendelse af EPS i Danmark. Projektet er inddelt i en række faser der afspejles i opbygningen af denne rapport. Faserne er følgende: Metodebeskrivelse Kort om EPS Genanvendelse af EPS i Danmark Genanvendelse af EPS i udlandet Potentielle muligheder for øget genanvendelse kontra forbrænding af EPS i Danmark Miljømæssig vurdering af genanvendelse kontra forbrænding af EPS i Danmark Sammenfattende vurdering af mulighederne for øget genanvendelse af EPS i Danmark. Metodebeskrivelse Ved undersøgelsen af markedet for eksisterende metoder til genanvendelse af EPS er der ved udvælgelsen af kriterier og kilder til information lagt vægt på at der er tale om fuldskalaindsamlingssystemer og anlæg i kontinuerlig drift. Der er ved udvælgelsen og beskrivelsen af eksisterende metoder lagt særlig vægt på at afsætningen af EPS til genanvendelse er dokumenteret. Internettet og Plastindustrien i Danmark, EPS-sektionen, samt kontakter til udstyrsleverandører og indsamlere har været grundlaget for undersøgelsen af markedet for eksisterende metoder og afsætning af EPS til genanvendelse. Med baggrund i danske forhold (affaldsmængder, sammensætning, indsamlingssystemer) er der foretaget en vurdering af mulighederne for genanvendelse af EPS baseret på en miljøøkonomisk analyse. Der er ved analysen taget udgangspunkt i en sammenligning af genanvendelse, forbrænding og nyfremstilling af EPS. Det skal påpeges at der i relation til projektets økonomiske ramme kun er tale om en overordnet miljøøkonomisk analyse. Den miljømæssige analyse omfatter teknologier til: Fremstilling af EPS-råvare Fremstilling af EPS-produkt Forbrænding af EPS Genanvendelse af EPS Indsamling til genanvendelse/forbrænding. Ressourceparametrene omfatter energi i form af el og fossilt brændsel. Emissionsparametrene omfatter CO 2, SO 2, NOx. 7

8 Den økonomiske analyse er udelukkende gennemført som en virksomhedsøkonomisk vurdering på danske virksomheder. Der er således ikke foretaget en samfundsøkonomisk vurdering. Kort om EPS Forsyningen af EPS-emballager i Danmark er i Emballageforsyningen i Danmark 2000 opgjort til tons, heraf tons salgsemballager og tons transportemballager. Der findes ingen opgørelser over den danske forsyning af de enkelte EPSemballageprodukter. Der findes heller ingen opgørelse over den danske forsyning af EPSisoleringsmaterialer, men den danske produktion udgør i 2001 ca tons, og import og eksport vurderes at være ubetydelig. En lille del, ca. 5 %, af den samlede mængde produceret EPS i Danmark anvendes til forskellige fritidsartikler. Genanvendelse af EPS i Danmark Der er taget kontakt til EPS-producenterne i Danmark, renovationsselskaber og genvindingsfirmaer som indsamler og genbruger EPS, samt producenter af udstyr til genanvendelse af EPS. EPS-sektionen, Plastindustrien i Danmark, har etableret en frivillig tilbagetagningsordning for brugt EPS-emballage fra EPS-producenternes kunder. I 2001 blev der iflg. Plastindustrien indsamlet 480 tons EPS til genanvendelse. Genanvendelsen af EPS i Danmark er begrænset. I 2000 blev der genanvendt 116 tons EPS. Genanvendelsen har været stigende, og Plastindustrien vurderer at genanvendelsen i 2001 var ca. 480 tons. Genanvendelsen sker primært via RUNI EPS Recycling Aps, sekundært gennem Plastindustriens returordning. Der findes ingen virksomheder i Danmark der regenererer EPS til PS. Der anvendes ikke EPS som tilsætning til beton og tegl, ligesom der kun i begrænset omfang anvendes EPS som jordforbedringsmiddel. Granuleret EPS-emballage har i et begrænset omfang tidligere i Danmark været brugt som hulrumsisolering, men nye standarder og krav til hulrumsisolering har stort set stoppet denne anvendelse. Genanvendelse af EPS i udlandet Der er stor forskel på hvad der sker i udlandet vedr. indsamling og genanvendelse af EPS. Graden af indsamling og genanvendelse afhænger bl.a. af infrastrukturen, eksisterende indsamlingssystemer og genanvendelsesanlæg, typen af energiproduktion (forbrænding) samt tilskud/afgifter ved bortskaffelse af affald. I mange af de industrialiserede lande foregår der indsamling og genanvendelse af EPS i større eller mindre udstrækning. Nogle lande har opbygget eller udvidet eksisterende genanvendelsessystemer til også at omfatte EPS. Det gælder bl.a. Tyskland, Norge, USA og Japan. 8

9 De fleste lande indsamler kun rent EPS-emballage, dvs. EPS der ikke har været anvendt i forbindelse med detailsalg af fødevarer. Genanvendelse af EPS er ofte styret af de muligheder der er for samarbejde med virksomheder hvortil EPS kan afsættes. I udlandet genanvendes EPS til bl.a. produktion af videokassetter, kontorartikler, bøjler, jordforbedring, dræn, letvægtsbeton og vejelementer, fartbump, isolering og støjisolering, pakkefyld, havemøbler, blomsterkasser, pottebakker og energiproduktion. Indsamling og genanvendelse af EPS sker typisk ved at virksomheder kan aflevere rent EPS-emballage på centralt placerede indsamlingssteder. Her sorteres materialet, og det meget rene materiale kan derefter indgå i produktion af nye EPS-produkter. Det meget forurenede materiale komprimeres og tilføres forbrændingsanlæg eller deponi, mens resten efter komprimering transporteres til et regenereringsanlæg hvor det oparbejdes til PS-råvare. Der er ikke fundet kommercielt tilgængelige specielle teknikker til genanvendelse af EPS. Potentielle muligheder for øget genanvendelse kontra forbrænding af EPS i Danmark Det er i projektets følgegruppe besluttet at gennemføre den miljøøkonomiske analyse på nedenstående tre scenarier. Tabel 0.1 scenarier (Tons) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Udgangssituation Totalt potentiale Indsamlingspotentiale Genanvendelse Forbrænding i alt Genbrugsprodukter Plastindustriens indsamlingsordning Tilsætning ny produkter Eksport Indsamling til eksport Regenerering til PS Forbrugsændring af EPS/PS, virgine råvarer Scenario 1 Scenario 1 beskriver udgangssituationen (nu situationen) (2001) tons tilføres forbrænding Scenario 2 I scenario 2 øges genanvendelsen fra 480 tons til tons, og tons tilføres forbrænding. 9

10 Scenario 3 I scenario 3 øges genanvendelsen til tons og tons tilføres forbrænding. Miljømæssig vurdering af genanvendelse kontra forbrænding af EPS i Danmark Som baggrund for gennemregning af de tre scenarier er der fundet miljøøkonomiske data for: Fremstilling af virgin EPS-råvare Fremstilling af EPS-produkter Forbrænding af EPS Indsamling og transport af EPS Anlæg til genanvendelse af EPS Elproduktion i Danmark. Desuden er der gennemregnet miljøøkonomiske data for: EPS indsamlet til forbrænding EPS indsamlet gennem Plastindustriens indsamlingsordning EPS indsamlet til eksport til regenerering til PS. Sammenfattende vurdering af mulighederne for øget genanvendelse af EPS i Danmark I Tabel 0.2 er vist forskydninger i scenario 2 og 3 i forhold til scenario 1. Tabel 0.2 forskydninger i scenario 2 og 3 i forhold til scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Energiforbrug TJ 37,688 79,080 Emissioner: CO2 tons 3.842, ,0 SO2 tons 6,3 12,8 NOx tons 8,5 17,6 CO tons 7,9 16,8 Samlede omk. mio. kr. 1,17 3,11 Som det fremgår af Tabel 0.2, er der i både scenario 2 og 3 tale om væsentlige gevinster på de anvendte miljøfaktorer og mindre gevinster på den samlede virksomhedsøkonomi. At der er tale om gevinster på alle miljøfaktorer, skyldes i al væsentlighed at der ved forbrænding kun genvindes 29 MJ/kg EPS der forbrændes, mens der til fremstilling af virgin EPS-råvare forbruges 84 MJ/kg. Det er også værd at bemærke at energiforbrug og emissioner fra indsamling og transport kun udgør en meget beskeden andel af det samlede energiforbrug og de samlede emissioner. Den virksomhedsøkonomiske besparelse er synlig, men er omfattet af en væsentlig usikkerhed, specielt vedr. indsamlingsomkostninger. Besparelsen udgøres af både reducerede omkostninger til bortskaffelse af EPS til forbrænding hos affaldsproducenterne, men også af besparelser hos producenterne af EPS-produkter til indkøb af virgine råvarer. I scenarierne indgår der forskellige indsamlingsordninger og mange forarbejdningsanlæg med lav udnyttelsesgrad. Ved en evt. iværksættelse af en øget indsamling af EPS til genanvendelse vil det være naturligt at forsøge at samle de eksisterende ordninger i én ordning med følgende øget effektivitet og øgede virksomhedsøkonomiske resultater. 10

11 Summary The main purpose of this project is to evaluate the possibilities of recycling EPS in Denmark. The project has been divided into a number of phases, which are listed hereunder: The phases are as follows: Method description Brief description of EPS Recycling of EPS in Denmark Recycling of EPS abroad Possibility of increased recycling rather than incineration of EPS in Denmark Environmental assessment of recycling versus incineration of EPS in Denmark Summarised assessment of the possibilities of increased recycling of EPS in Denmark. Method Description In researching existing methods for recycling EPS, an important factor in deciding the criteria and information sources was the fact that completescaled collection schemes and facilities in continuous operation were used. The selection and description of existing methods placed particular importance on the fact that the sale of EPS recycling is documented. The Internet and the Danish Plastics Industry (EPS Section) as well as consultations with equipment suppliers and collectors form the basis of this market research on existing methods and sale of EPS for recycling purposes. Focussing on Danish criteria (amount of waste, composition, collection schemes), an assessment has been made of the possibilities of recycling EPS on an environmental-economic basis. The analysis is a comparison of recycling, incineration and of newly-manufactured EPS. It is important to note that due to financial limitations an in-depth environmental-economic study was not carried out. The environmental analysis comprises technologies for: Production of EPS raw material Production of EPS product Incineration of EPS Recycling of EPS Collection for recycling/incineration. The resources parameters are energy (in the form of electricity) and fossil fuel. The emission parameters include CO 2, SO 2 and NOx. The economic analysis was carried out solely as a business-economic assessment of Danish enterprises. This means that a social-economic assessment was not carried out. 11

12 A Brief Description of EPS The Danish Packaging Industry has estimated that the supply of Danish EPS packaging material in Y/E 2000 amounted to a total of 4,985 tons, composed of 2,769 tons of sales packaging and 2,216 tons of transportation packaging, respectively. Statistical data on the Danish output of each individual EPS packaging product is not available. Neither does data exist on the Danish output of EPS insulating material. However, the Danish production in Y/E 2001 amounted to approx. 9,000 tons. Import and export are considered as being insignificant. Only about 5 per cent of EPS produced in Denmark is used for various leisure time articles Recycling of EPS in Denmark Information was supplied by Danish EPS manufacturers, refuse companies and recycling companies, which collect and recycle EPS, and by manufacturers of equipment for EPS recycling. The EPS section of the Danish Plastics Industry has established a voluntary return arrangement for used EPS packaging material from the EPS manufacturers customers. According to the Plastics Industry, 480 tons of EPS was collected for recycling purposes during According to the Plastic Industry the recycling of EPS in Denmark is quite limited. In tons of EPS were recycled. The recycling has been growing and the Danish Plastics Industry judges that the recycling in 2001 was approx. 480 tons. Primarily recycling is carried out through the RUNI EPS Recycling Aps - secondarily by the voluntary return arrangement of the plastics industry. No Danish companies convert EPS into PS. No EPS is added to concrete and tiles. Only to a small extent is EPS used in soil improvement. Granulated EPS packaging material was previously used to a small extent as cavity wall insulation in Denmark. However, new standards and requirements for cavity wall insulation have almost put a stop to this form of application. Recycling of EPS Abroad The collection and recycling of EPS abroad vary substantially. Collection and recycling depend among other things on the infra structure, existing collection schemes and recycling facilities, type of energy production (incineration) as well as subsidies/taxes on waste disposal. In industrialised countries, the collection and recycling of EPS varies considerably. Some countries have built or expanded existing recycling facilities so that EPS may be included. This is the case in Germany, Norway, USA, and Japan. Most countries only collect clean EPS packaging material, that is EPS, which has not been used in connection with the retail sale of food products. 12

13 The recycling of EPS is often influenced by the co-operation of companies to which EPS can be sold. Abroad EPS among other things is recycled for the production of video cassettes, office articles, (clothes) hangers, soil improvement, drainage schemes, lightweight concrete and road elements, speed reductions, insulation and noise insulation, packaging filling, garden furniture, flowers cribs, pot trays and energy production. The collection and recycling of EPS typically takes place when the companies bring clean EPS packaging material to centrally placed collection centres. Here the material is sorted. The very clean material can then be used in the production of new EPS products. The very polluted material is compressed and taken to the incineration plant or landfill. The remaining part (after compression) is transported to regeneration facilities where it is converted into PS raw material. No commercially viable special techniques for the recycling of EPS have been found. Possibility of Increased Recycling rather than Incineration of EPS in Denmark The project group decided to carry out the environmental-economic analysis of the three scenarios listed below. Table 1 scenarios (tons) Scenario One Scenario Two Scenario Three Starting situation Total potential 4,985 4,985 4,985 Collection potential 4,000 4,000 4,000 Recycling 480 1,200 2,000 Total incineration 4,505 3,785 2,985 Recycling products Collection scheme of the plastics indutry Addition new products Export Collection for export Regeneration into PS ,600 Consumption change of EPS/PS, virgin raw materials 480 1,200 2, Scenario One Scenario one states the situation in Y/E 2001, 4,505 tons are sent for incineration Scenario Two In scenario two the recycling is increased from 480 tons to 1,200 tons, while 3,785 tons are taken away for incineration. 13

14 Scenario Three In scenario three the recycling is increased to 2,000 tons and 2,985 tons are conveyed for incineration. Environmental Assessment of Recycling versus Incineration of EPS in Denmark Environmental-economical data has been established for: Production of virgin EPS raw materials Production of EPS products Incineration of EPS Collection and transport of EPS Facilities for recycling of EPS Electricity production in Denmark. In addition, environmental-economic data has been calculated for: EPS collected for incineration EPS collected through the collection scheme of the Plastics Industry EPS collected for export purposes for regeneration into PS. Summarised Assessment of the Possibilities of Increased Recycling of EPS in Denmark Table 2 shows variations in scenarios two and three compared with scenario one. Table 2 Variations in scenario two and three compared with scenario one Scenario two Scenario three Energy consumption TJ Emissions: CO2 tons 3, ,929.0 SO2 tons NOx tons CO tons Total costs million. DKK As it appears from Table 2, both scenario two and three show substantial gains on the applied environmental factors and minor gains on the total business economics. The reason why all environmental factors reflect a gain is essentially due to the fact that only 29 KJ/kg of EPS is recycled when burnt, whereas the production of virgin EPS raw material consumes 84 MJ/kg. It is remarkable that energy consumption and emissions from collection and transport only account for an insignificant portion of total energy consumption and total emissions. The economic saving is noticeable, but there is substantial uncertainty, in particular with regard to collection costs. The saving is made up of reduced costs for the disposal of EPS for incineration at the waste producers, as well as of savings at the producers of EPS products for the purchase of virgin raw material. The scenarios include different collection schemes and some processing facilities with low utilisation degree. Increased collection of EPS for recycling purposes would normally lead to efforts to unify the current schemes with consequent increased efficiency and economic results. 14

15 1 Metodebeskrivelse 1.1 Undersøgelse af markedet for eksisterende metoder til genanvendelse af EPS Ved undersøgelse af markedet for eksisterende metoder til genanvendelse af EPS er der ved udvælgelsen af kriterier og kilder til information lagt vægt på at der er tale om fuldskalaindsamlingssystemer og anlæg i kontinuerlig drift. Der er ved udvælgelsen og beskrivelsen af eksisterende metoder lagt særlig vægt på at afsætningen af EPS til genanvendelse er dokumenteret. Metodebeskrivelserne har taget udgangspunkt i den internationale udvikling med særlig fokus på Europa og omfatter følgende punkter: Indsamlingssystemer for affaldsprodukter af EPS Teknik Økonomi Afsætning Miljø. Internettet og et indledende møde med Plastindustrien i Danmark, EPSsektionen, samt kontakter til udstyrsleverandører og indsamlere har været grundlaget for undersøgelsen af markedet for eksisterende metoder og afsætning af EPS til genanvendelse. Via de etablerede kontakter til EPSproducenterne i Danmark, udstyrsleverandører, renovationsselskaber og genvindingsfirmaer som indsamler og genbruger EPS, er der fremkommet oplysninger og nye kontakter som er blevet brugt i den videre søgning. Internettet er blevet brugt til at få overblik over indsamling og genanvendelse af EPS i udlandet. Følgende søgemaskiner er blevet benyttet: AllTheWeb AltaVista Google. Der er søgt på følgende søgeord: EPS Expanded polystyrene EPS recycling Expanded polystyrene recycling Recycling equipment Styropor. Ved søgningen på de forskellige søgemaskiner og søgeord er der fundet mellem og søgeresultater. En del af søgeresultaterne henviste til forskellige dokumenter på den samme hjemmeside, og andre havde ikke noget at gøre med hverken EPS eller genbrug af EPS. Dette indsnævrede det videre arbejde, men det har i sagens natur ikke været muligt eller hensigtsmæssigt at gennemgå samtlige søgeresultater inden for projektets rammer. 15

16 Nogle af hjemmesiderne er blevet brugt som afsæt for videre søgning via links og søgemuligheder på hjemmesiden. Det gælder bl.a. (International EPS Alliance), (Alliance of Foam Packaging Recyclers), (British Plastics Federation), (Global Recycling Network) og (Plastics and Chemicals Industries Association Inc.). Desuden er der hentet information om systemerne i Norge, Sverige og Tyskland på siderne hhv. og 1.2 Muligheder for at anvende et eller flere genanvendelsessystemer i Danmark Med baggrund i danske forhold (affaldsmængder, sammensætning, indsamlingssystemer) er der foretaget en vurdering af mulighederne for genanvendelse af EPS baseret på en miljøøkonomisk analyse. Der er ved analysen taget udgangspunkt i en sammenligning af genanvendelse, forbrænding og nyfremstilling af EPS. Det skal påpeges at der i relation til projektets økonomiske ramme kun er tale om en overordnet miljøøkonomisk analyse. Miljømæssig analyse Den miljømæssige analyse omfatter teknologier til: Fremstilling af EPS-råvare Fremstilling af EPS-produkt Forbrænding af EPS Genanvendelse af EPS Indsamling til genanvendelse/forbrænding. Ressourceparametrene omfatter energi i form af el og fossilt brændsel. Emissionsparametrene omfatter CO 2, SO 2 og NOx. Ved fremstilling, forarbejdning og bortskaffelse af polystyren er der risiko for emissioner af styren og styrenoxid. Disse stoffer anses for at være kræftfremkaldende, men emissionerne af styren og styrenoxid er ikke bekendte størrelser. Ved fremstilling af EPS-produkter sker der emission af pentan. Pentan betragtes hverken som en drivhusgas, som ozonnedbrydende eller som bidragyder til forsuring. Økonomisk analyse Den økonomiske analyse er udelukkende gennemført som en virksomhedsøkonomisk vurdering på danske virksomheder. Der er således ikke foretaget en samfundsøkonomisk vurdering. Den virksomhedsøkonomiske analyse omfatter følgende: Indsamling og transport til forbrænding, oparbejdning i Danmark eller eksport Oparbejdning i Danmark Forbrænding. 16

17 2 Kort om EPS Dette kapitel vil give en kort beskrivelse af EPS og dets egenskaber, fremstilling og anvendelsesområder. 2.1 Fysiske og kemiske egenskaber for EPS Polystyren (PS) der er grundpolymeren for ekspanderet polystyren, er et stift transparent plastmateriale med glasovergangstemperatur ved ca. 95 C. Ekspanderet polystyren (EPS) har en meget lav rumvægt på kg/m 3 sammenlignet med polystyren der har rumvægt på kg/m 3. Den lave rumvægt skyldes den cellulære struktur af EPS der opstår ved ekspansionen af det i råvaren indarbejdede blæsemiddel som i dag af miljøhensyn udelukkende er den lavtkogende kulbrinte pentan. De kemiske egenskaber er sammenfaldende med polystyrens egenskaber, idet den kemiske opbygning er den samme, men de talrige indbyggede lukkede luftceller bibringer EPS egenskaber der er forskellige fra selve PS ens. EPS er ikke længere transparent som følge af de luftfyldte celler, men derimod mælkehvid. Den lave rumvægt og cellestrukturen gør EPS til en særdeles god termisk isolator hvilket bl.a. udnyttes til bygningsisolering, men også i emballagemæssig sammenhæng med fiskekasser som et godt eksempel. Den cellulære luftfyldte struktur bibringer også materialet en sejhed som PS ikke besidder i sig selv. Til emballageformål ligger rumvægten for EPS typisk på 20 kg/m 3, idet man opnår en god prisgunstig kombination af mekanisk styrke og isolerende egenskaber af produktet. Til krævende applikationer der fordrer en høj stivhed, har man kvaliteter med rumvægte fra kg/m 3, mens man til isoleringsformål tilstræber materialer med lav rumvægt, typisk kg/m 3. Som følge af at PS udelukkende er opbygget af en ren kulbrintestruktur, er vandabsorptionen for EPS lav hvilket er en stor fordel både i relation til isoleringsformål og i relation til emballage til eksempelvis levnedsmidler og instrumenter. EPS er ikke stabil over for en række organiske opløsningsmidler hvorfor man skal være påpasselig med ikke at bringe emner af EPS i kontakt med aromatiske opløsningsmidler, acetone og andre ketoner som kan trænge ind i emnet og opløse eller blødgøre EPS. Over for syrer og baser i sædvanlig brugskoncentration er EPS stabil. 2.2 Fremstilling af EPS Fremstilling af råmateriale til EPS Grundpolymeren polystyren fremstilles ved en polymerisation af monomeren styren der fremkommer ved en dehydrogenering af ethylbenzen som fremstilles ud fra de enkeltsammensatte kulbrinter benzen og ethylen ved en katalytisk proces. 17

18 Opskumning af EPS til PS sker efter partikelmetoden eller Styropormetoden der er udviklet af BASF. Reaktionen sker i en reaktor med omrøring hvor styrenmonomeren er fordelt i vand tilsat et suspensionsdannende hjælpestof for at holde monomerdråberne adskilt i vandet. Der tilsættes en fri radikal initiator for at accelerere polymeriseringen og for at styre molekylevægtsfordelingen af polymeren. Under polymerisationen tilsættes blæsemiddel, således at PS-polymeren indeholder 5 10 % blæsemiddel efter frafiltrering. Der indgår ikke et ekstruderings- og pelleteringstrin i denne proces. Råvaren fremtræder som et finkornet, millimeterstort, perleformet materiale. Der anvendes udelukkende pentan som blæsemiddel til EPS. Der kan desuden tilsættes additiver til at ændre egenskaberne af den færdige EPS. Afhængigt af anvendelsen af EPS'en kan der tilsættes additiver, såsom antistatika, flammehæmmere og farvestoffer. Antistatika tilsættes til EPSemballager der skal bruges til elektrostatisk beskyttelse af udstyr og komponenter hvor det er vigtigt at der ikke sker en elektrisk opladning. Til visse typer af EPS fremstillet til byggeindustrien er der tilsat hexabromcyclododecane (HBCD) som flammehæmmer Fremstilling af EPS fra råmateriale Omdannelsen fra råmateriale til det opblæste EPS sker i tre trin: 1. Forekspansion 2. Mellemlagring 3. Slutekspansion. Forekspansion I det første trin opvarmes polystyrenperlerne og forekspanderes til kugler op mod gange deres oprindelige volumen. Herved opnås cellulære produkter med en massefylde i området kg/m 3. Massefylden kan styres ved at ændre på forhold som luft-/dampblandingen, opholdstiden, gentagelse af forekspandering mv. Opvarmningen kan ske på flere måder, fx varmt vand, damp, infrarød stråling eller højfrekvenselektricitet. Nu til dags bruges fortrinsvis damp til processen, idet det er den mest økonomiske metode. Afhængig af graden af forekspansion kan man groft opdele de opblæste perler i tre størrelser: Små perler som anvendes til bl.a. kopper og beholdere til varme/kolde drikke Mellemstore perler som anvendes til formstøbte emner Store perler der anvendes til blokproduktion. Mellemlagring De forekspanderede perler bliver herefter lagret for at køle af. Her kondenserer det resterende opblæsningsmiddel og damp hvorved der skabes et vakuum inde i cellerne som stabiliseres ved luftdiffusion ind i cellen. Dette stabiliserer cellen og optimerer den til det sidste trin i processen. 18

19 Slutekspansion Ved formstøbte emner tilføres kuglerne et formværktøj hvor de igen tilføres damp, og materialet tager form. Ved opvarmningen med vanddamp til over 100 C blødgøres polystyrenen som følge af at glasovergangstemperaturen på C overskrides, og trykket fra fordampningen af den lavtkogende pentan herved får materialet til at ekspandere til et rumfang ca gange det oprindelige. Strukturen af EPS med små, fine celler giver materialet en naturlig hvid farve. 2.3 Anvendelse af EPS EPS-produkter indeholder ca. 97 % luft og 3 % polystyren afhængigt af ekspansionsgraden. Opbygningen af EPS giver det nogle egenskaber som gør det anvendeligt til mange formål. EPS har en høj isoleringsevne, tåler frost, er fugtresistent og har stor tryk- og stablingsstyrke. EPS anvendes næsten udelukkende til emballerings- og isoleringsformål Emballage Forsyningen af EPS-emballager i Danmark (produktion + import eksport af såvel tomme som fyldte emballager) er i Emballageforsyningen i Danmark 2000 opgjort til tons. Emballageforsyningen i Danmark 1998 viser et forbrug på tons. Emballageforsyningen i Danmark 1999 viser et forbrug på tons. Faldet i forsyningen fra 1998 og 1999 til 2000 skyldes en ændring i opgørelsesmetoden i 2000 da plastemballagemængden er verificeret ved hjælp af andre kilder Byggematerialer Der findes ingen opgørelse over den danske forsyning af EPSisoleringsmaterialer. Da EPS-isoleringsmaterialer primært anvendes i byggeriet og har en meget lang levetid, er der i dag ikke nogen genanvendelsespotentialer. Der produceres i Danmark ca tons EPSisoleringsplader om året, og import og eksport anses ifølge Plastindustrien i Danmark for ubetydelig Andet En lille del, ca. 5 %, af den samlede mængde produceret EPS i Danmark anvendes til forskellige fritidsartikler. Det anvendes bl.a. i autostole, cykelhjelme, dekorationsartikler og fiskeudstyr og som oftest i kombination med andre materialer som gør produkterne uegnede til genanvendelse. En vurdering af genanvendelsespotentialet for EPS til anden anvendelse indgår ikke i denne rapport. 19

20 20

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Statistik for plastemballage 2000

Statistik for plastemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 693 2002 Statistik for plastemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Statistik for plastemballage 2001

Statistik for plastemballage 2001 Miljøprojekt Nr. 842 2003 Statistik for plastemballage 2001 Lars Mørch Ottosen Miljøteknisk Rådgivning Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastic ZERO - LIFE10 ENV/DK/098 - with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union Genanvendelse sparer ressourcer

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009 Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1382 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2004 Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Nils H. Nilsson og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Statistik for returpapir og pap 2003. Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut

Statistik for returpapir og pap 2003. Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Statistik for returpapir og pap 2003 Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1017 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015

INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015 INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015 PlastNet inviterer hermed til en 3-dages inspirationstur til Litauen fra søndag den 4. til tirsdag den 6. oktober 2015. Turen omfatter

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere