TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Stig Brenøe Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Årsrapport for UU Tårnby 2012/ Målsætning 2013/ Orientering om overgrebspakke Orientering om forventet regnskab 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde opgjort pr. ult. august Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Ansøgninger om midler fra fælleskonto inventar Evaluering af sommerferieaktiviteter Navneændring af forvaltningens støttekorps Ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner Eventuelt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/6545 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den b) Statistik for Familieafdelingen pr c) Henvendelse fra Undervisningsministeriet om forsøg med tolærerordninger d) Dagplejen Normering og status pr INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at punkterne a-d tages til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater fra Skolebestyrelsesmøder /13 2 Åben Fam.afd. statistik august _v1_Sagsstatistik / XLS 3 Åben Fam.afd. statistik august /13 13_v1_Anbringelsesstatistik 2013.XLS 4 Åben Fam.afd. statistik august _v1_Tilgang afgang / XLS 2

4 5 Åben Til kommuner og skoler i forsøg med tolærerordning /13 6 Åben Dagplejen - Normering og status pr /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 2. Årsrapport for UU Tårnby 2012/2013 Åben sag Sagsnr.: 13/27040 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Ungdommens Uddannelsesvejledning har udarbejdet vedlagte årsrapport for skoleåret 2012/13 i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Årsrapporten beskriver arbejdet med den vedtagne målsætning for skoleåret 2012/13 og efter hvert punkt er der indsat dokumentation og perspektivering. Det er forvaltningens vurdering, at årsrapporten på god vis dokumenterer den udførte vejledningsindsats på grundlag af målsætningen samt beskriver vanskeligheder og opfølgninger på god vis. Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning vil efter aftale deltage i behandling af punktet på mødet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at årsrapporten 2012/13 tages til efterretning /SHJ BILAG Tal om unge og uddannelse i UU Tårnby kan hentes i læseskuffen 4

6 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsrapport 2012/ /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 5

7 3. Målsætning 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 13/27040 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby har udarbejdet vedlagte forslag til målsætning for arbejdet i skoleåret 2013/14 i henhold til lov om vejledning af valg af uddannelse og erhverv. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ungdommens Udannelsesvejledning har i det fremlagte forslag valgt at ændre sin organisationsplan således, at der fremadrettet skal være 3 team: et ungeteam, et skoleteam og et specialteam. Det forventes, at man med dette tiltag vil sikre specialviden og styrke muligheden for at lave opsøgende vejledning, kampagner og andre tilbud rettet mod bestemte grupper af unge. Der vil i det kommende år stadig være fokus på de årige, der ikke er uddannelsesparate og UU ønsker at styrke og udvide tilbuddet. Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning vil efter aftale deltage på mødet under dette punkt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ At målsætningen tages til efterretning At målsætningen offentliggøres på kommunens hjemmeside BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætning 2013/14 Ungdommens Uddannelsesvejledning /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 6

8 4. Orientering om overgrebspakke Åben sag Sagsnr.: 13/27076 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget den såkaldte Overgrebspakke. Formålet med Overgrebspakken er, at kommunerne skal blive endnu bedre til at opdage og handle på de overgreb, der begås mod børn og unge. Loven træder i kraft 1. oktober Der er følgende overordnede elementer i loven: Der skal udarbejdes et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen skal politisk besluttes og revideres hvert fjerde år. Børnene skal høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb. Samvær skal bl.a. stoppes eller overvåges ved mistanke om overgreb. Der skal i hver region etableres et Børnehus til undersøgelse af et barns eller den unges forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Kommunen er forpligtet til at benytte det børnehus, som kommune er tilknyttet i overgrebssagerne. Københavns Kommune Københavns kommune er blevet driftsherre for Børnehuset i region Hovedstaden. Underretninger skal vurderes inden for 24 timer. Der er fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats. Det bliver bl.a. muligt at udveksle oplysninger mellem politi, familieafdeling, hospital, børnehus mv. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af overgrebspakken er der sat følgende initiativer i gang. Der er planlagt en udviklingsdag i Familieafdelingen, hvor loven formidles og arbejdsgange ændres, således at loven indarbejdes i de eksisterende arbejdsprocedurer. Der er nedsat en tværfaglig gruppe i Tårnby Kommune, som er i gang med at udarbejde en skriftlig beredskabsplan. Beredskabsplanen forventes at kunne besluttes politisk januar På hverdage gennemgås alle underretninger allerede hver dag. Fra 1. oktober vil Familieafdelingens rådighedsvagt gennemgå Familieafdelingens mail lørdage, søndage og på helligdage for at vurdere om der er underretninger, der akut skal handles på. Der vil 7

9 på Tårnby Kommunes hjemmeside blive gjort opmærksom på, at akutte underretninger skal sendes til Familieafdelingens mail, og at disse vil blive gennemgået hver dag. Dette vil også fremgå af et autoreply på Familieafdelingens mail. LOVGRUNDLAG Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) ØKONOMI 60% af udgiften til Børnehuset finansieres via en objektiv finansieringsmodel. De resterende 40 % bliver takstfinansieret. Taksten er beregnet som en gennemsnitspris per påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det konkrete forløb. I 2014 er taksten 4000 kroner per forløb. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering omkring økonomien vedr. Børnehuset i København /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 8

10 5. Orientering om forventet regnskab 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde opgjort pr. ult. august 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/25111 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. august 2013 udarbejdet forventet regnskab for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. august 2013 i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift på kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. primært som følge af barsler og langtidssygdom, hvor midlerne hertil er budgetlagt på konto 6. 9

11 ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter og indtægter, som det fremgår af nedenstående tabel: Afvigelser i forhold til Løn Øvrig drift Indtægter I alt korrigeret budget Almindelig undervisn Specialunderv.og rådg Serviceyd. skoleomr SFO Øvrig underv. og fagl. udd Daginstitutioner og klubber Særl. Uds. børn og unge Børnehandicap Total Nettomindreudgiften udgør i alt kr. heri indgår den opsparede pulje på 2,7 mio. kr. der er afsat på serviceområde Daginstitutioner og klubber, og mindreudgifter vedr. de budgetomplaceringer Børne- og Skoleudvalget vedtog den 13. september 2013 på i alt kr. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan udvalget skal forholde sig som følge af uforbrugte lønmidler i forbindelse med lockouten på lærerområdet i april måned Der skal bemærkes, at opgørelsen af lønmidlerne er forbundet med en vis usikkerhed på grund af overgangen til det nye lønsystem i juli måned. Der er anvendt en anderledes kontering af udgifterne i forhold til de budgetlagte konti, og på nuværende tidspunkt foretages en løbende oprydning af fejlkonteringerne m.m. Der vedlægges uddybende bemærkninger til afvigelserne på de enkelte serviceområder. 10

12 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen. At forvaltningen til Børne- og Skoleudvalgets møde den udarbejder bevillingsregulering/tillægsbevillinger for 2013 for de enkelte serviceområder med baggrund i det forventede regnskab pr. ult. august 2013 med evt. senere viden. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult. august 2013 Børne- og Skoleudvalget /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/23784 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Økonomiudvalget har i sit møde den behandlet punktet/sagen om forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og besluttet, at tilbagesende dette til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at finde de fornødne besparelser for at budgettet bliver overholdt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med baggrund i det udarbejdede halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde har Børne- og Skoleudvalget på mødet den behandlet Børneog Kulturforvaltningens forslag til budgetomplaceringer i 2013 med baggrund i overholdelse af budgettet. Forvaltningens forslag til omplaceringer udgjorde 6,9 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den at fremsende omplaceringsforslag på ca. godt 1 mio. kr. Sagen blev herefter videresendt til behandling i Økonomiudvalget samt godkendelse af tillægsbevillinger til lønkonti og midler, der skal omplaceres mellem serviceområderne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At finde de fornødne besparelser for at budgettet i 2013 bliver overholdt. 12

14 At efterfølgende sende dagsordenspunkt til orientering for Økonomiudvalget. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regneark med forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at omplacere øvrige ca. 5,8 millioner kroner. Beslutningen indebærer blandt andet et stop af vikaransættelser i sidste kvartal på skole og daginstitutionsområdet. Udvalget anmoder i forbindelse hermed Forvaltningen om at sikre opretholdelse af den nødvendige drift og service på områderne. Beløbet på ca. 5,8 millioner kroner overflyttes til pulje. 13

15 7. Ansøgninger om midler fra fælleskonto inventar 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/4590 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Skottegårdsskolen og Skelgårdsskolen ansøger om midler fra fælleskontoen for inventar til henholdsvis indkøb af mørklægningsgardin til teatersal og renovering af pedelbolig. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skottegårdsskolen har fået malet idrætssalene. Den ene sal bliver brugt til teatersal, og bliver meget brugt til fælles begivenheder på skolen og af eksterne brugere (foreninger m.fl.). Mørklægningsgardinet i teatersalen er så laset og ødelagt, at der skal indkøbes et nyt, da det blandt andet er svært at se på den elektroniske tavle i dagslys. Skolen har indhentet vedhæftede tilbud på i alt kr. excl. moms, hvoraf de selv kan betale kr. og ansøger således om kr. fra fælleskontoen for inventar. Skelgårdsskolen ansøger om ca kr. til istandsættelse af pedelboligen, så den kan anvendes af skolens elever og lærere. Udgiften begrænses mest muligt. ØKONOMI Budget Hjertestarter Disponering Omprioritering Rest nu Mørklægningsgardin kr kr kr kr kr kr. 14

16 Istandsættelse af pedelbolig Rest kr kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der bevilges kr. fra fælleskontoen inventar til indkøb af mørklægningsgardin til Skottegårdsskolen. at der bevilges kr. fra fælleskontoen inventar til istandsættelse af pedelboligen på Skelgårdsskolen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud om mørklægningsgardiner /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 15

17 8. Evaluering af sommerferieaktiviteter 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/27020 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen fremsender orientering til Børne- og Skoleudvalget om evaluering af sommeraktiviteter 2013 i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kort sammenfatning Generelt er der stor tilfredshed blandt klubrepræsentanterne med det tilbud, som det lykkedes klubberne at stable på benene med den korte tid der var til det, og med afvikling af planlagte ferier. Der er tilfredshed med antallet af børn og unge, der benyttede tilbuddet og med den omtale og opmærksomhed, det har givet klubberne. Flere klubber oplevede, at der var gang i deres klub denne sommer, og at de gennem de annoncerede aktiviteter har fået nye medlemmer. Ligeledes var der flere af klubbernes egne børn, der benyttede klubben. Der er en meget positiv stemning for at bidrage igen næste sommer. Tilbuddet Der var ca. det sammen antal forskellige tilbud som i foregående år, men det er karakteristisk for tilbuddene, at de er enklere og mindre specielle. Det er kendetegnende for dem, at det er, hvad man som klub på kort tid har kunnet stable på benene. Deltagerantal Ungdomsskolens administration, der har stået for det administrative, har registreret færre deltagere i år i forhold til, hvad der var sidste år (484 børn mod 833 året før). Dette er ikke nødvendigvis retvisende, da klubrepræsentanterne kunne berette om, at der var dukket mange op til aktiviteterne, som ikke først havde tilmeldt sig på Ungdomsskolens hjemmeside. Disse blev registreret hos klubberne, men er altså ikke inde i Ungdomsskolens administrative system, hvorfor der ikke er et klart overblik over, hvor mange der har frekventeret sommeraktiviteterne. Flere klubber har fået nye medlemmer og oplever, at sommeraktiviteterne er en god måde at få fat i de børn, der ellers ikke benytter klubtilbuddet. Aldersgruppen Der havde inden sommerferien været en bekymring i klubberne for, at fritidshjemsbørnene i stor stil ville benytte klubtilbuddene, og at det var problematisk bl.a. pga tilsynspligten. Det viste sig, at der var meget få af de yngste der brugte tilbuddet. 16

18 Åben klub Åben klub viste sig ikke at være noget stort tilløbsstykke. Kun få børn brugte det, og ofte var det efter at de havde deltaget i et af klubbens annoncerede aktiviteter. Anbefalinger til sommerferien 2014 Strandprojekt og sommeraktiviteterne skal koordineres Fritidshjemmene skal inddrages Der skal tilbydes flere store aktiviteter på tværs af klubber, foreninger, Ungdomsskole osv Der bør være aktiviteter på alle matriklerne (klub, Ungdomsskolen, Naturskole osv) Vi skal være skarpere på, hvilke aktiviteter vi udbyder, og hvad vi kalder dem i PR materialet Vi skal sikre, at der er aktiviteter til hele aldersgruppen Der bør nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: - Forvaltning - Fritids- og Ungdomsklubberne - Fritidshjemmene - Ungdomsskolen - Kulturforvaltningen - Naturskolen - Kulturzonen Der bør nedsættes tværgående aktivitetsgrupper, der arbejder med fælles projekter som f.eks. rollespil, Åben hal, Natur og friluftsliv, strandprojekt osv. Foreslået tidsplan for efteråret: - Politisk behandling i sept/okt - Info til Fritidshjem, kulturzone osv i okt/nov - Møde i arbejdsgruppen i okt/nov - Ideudvikling starter i institutionerne i nov - Nedsættelse af tværgående aktivitetsgrupper i dec. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 17

19 /shj At sagen drøftes og orienteringen/7evalueringen tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 18

20 9. Navneændring af forvaltningens støttekorps Åben sag Sagsnr.: 13/1078 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen ønsker navneændring af Støttekorpset. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Støttekorpset der går ud i daginstitutioner og støtter op om børn med særlige behov har de senere år udviklet korpset til også at tilbyde vejledning til institutioner og familier. De har taget uddannelse i vejledningsopgaven. For at navnet er mere tidssvarende, foreslår forvaltningen at ændre navnet til Det Pædagogiske Vejlederkorps. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Børne- og Skoleudvalget, at forvaltningens Støttekorps ændrer navn til Det Pædagogiske Vejlederkorps /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 19

21 10. Ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner Åben sag Sagsnr.: 13/27418 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at tage principbeslutning om ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner. pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af nyoprettet Familiehus ønsker forvaltningen pr principbeslutning om ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner. Formålet med at iværksætte en støtte-/kontaktperson er, at imødekomme barnets eller den unges behov for kontakt til voksne, som forældrene ikke alene kan klare. Støtte- /kontaktpersonen skal være medvirkende til at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel ved at hjælpe med deres vanskeligheder. Målet er, at barnet eller den unge på sigt bliver selvhjulpen og i stand til at klare sig uden støtte. Ydelserne i form af støtte-/kontaktpersoner er hidtil foranstaltet af eksterne personer, med erfaring eller relation til den enkelte unge eller ved køb af ydelsen fra firmaer, der tilbyder køb af støttekontaktpersoner. Forvaltningen ønsker pr , at støtte-/kontaktpersonsordningen kan omorganiseres med mulighed for at opgaven også varetages af blandt andet et støtte- /kontaktpersonkorps med fuldtidsansættelse eller med deltidsansættelse, f.eks. ved ansættelse af pædagoger fra fritidshjem og klubområdet, der ofte er ansat på deltid. Ved ansættelse i Tårnby Kommune vil indsatsen bedre kunne styres, og der vil kunne prioriteres skarpere ligesom opfølgning og udvikling af indsats vil være styret af forvaltningens medarbejdere. Medarbejderne vil i øvrigt kunne trække på de kompetencer og fagligheder, der er forvaltningens regi, herunder Familiehus og dermed også mulighed for en samlet helhedsindsats. Det skal oplyses, at Forvaltningen i forbindelse med ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner vil gennemgå alle igangværende sager med fokus på at sikre barnets udvikling og trivsel i forbindelse med en eventuel ændret støtte-/kontaktperson. Der kan således være sager, der ikke med det samme kan omorganiseres. 20

22 Forvaltningen samlede vurdering er, at de nuværende ressourcer fremadrettet vil blive udnyttet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde til gavn for børn og forældre/familie. LOVGRUNDLAG Servicelovens 52, stk. 3 nr. 6 ØKONOMI Udgifter til støtte-/kontaktpersoner 52, stk. 3 nr. 6 udgør på årsbasis ca. 2,7 million kroner. Forvaltningen vil snarest i 2013 fremsende indstilling til endelige godkendelse i udvalgene, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med ændret organisering af opgaven i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der tages principbeslutning om, at ændre organiseringen og brugen af støtte- /kontaktpersoner pr , at forvaltningen snarest i 2013 fremsender indstilling til endelige godkendelse i fag og Økonomiudvalg, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med ændret varetagelse af opgaven i 2014, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /shj BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 21

23 11. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/6545 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Mødet sluttede kl

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere