KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision. Peder Lykke Centret. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision. Peder Lykke Centret. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på"

Transkript

1 KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Peder Lykke Centret Marts 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål med det uanmeldte tilsyn Tilsynsdato Tilsynsresultat Tilsynet med den faglige indsats og dokumentation i forhold til den enkelte beboer 4 5. Rundgang på plejehjemmet Tilsynets vurdering af tilstedeværelse og indhold af administrative procedurer og retningslinier Metode for tilsynet Høringssvar Yderligere oplysninger Underskrifter...17 Bilag 1: Høringssvar Formål med det uanmeldte tilsyn Formålet med de uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens retningslinier. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder. Tilsynene skal således bidrage til at sikre: At de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, Københavns Kommune har truffet omkring kvalitetsstandarder. At der føres tilsyn efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioriterede kvalitetsområder. De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i: Studier af plejehjemmets faglige dokumentation. Observationsstudier på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger. KR Rådgivning Side 1

3 Interview med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelsen. 2. Tilsynsdato Tilsynet er udført af specialkonsulent Lis Oline Madsen og specialkonsulent Lisbeth Lind, BDO Kommunernes Revision den 26. februar 2008 kl Tilsynsresultat BDO Kommunernes Revision har på vegne af Københavns Kommune gennemført et ordinært uanmeldt tilsyn på Peder Lykke Centret. Ved tilsynet er der foretaget observationer af plejecentrets fællesarealer, gennemgang af administrative retningslinier, gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation, observationer hos beboerne samt gennemført samtaler med souschef, en koordinerende leder og ni medarbejdere heriblandt fire social- og sundhedsassistenter hvoraf én også var afdelingsleder, tre sygehjælpere og to social- og sundhedshjælpere. Én medarbejder blev ikke interviewet, da hun deltog i intern undervisning. Desuden har tilsynet talt med ti beboere. Peder Lykke Centret er godkendt ved det ordinære uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering X Godkendt: Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecentret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Mangler: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvorlige mangler: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. Den overordnede vurdering begrundes med: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau med høj grad af faglighed, god omgangstone, tryghed og trivsel. KR Rådgivning Side 2

4 Entydig ledelse med klar fordeling af roller, ansvar og kompetence. Der er et godt samspil mellem ledelse og medarbejdere. Tilgængelige retningslinier og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. Plejecentrets dokumentation er generelt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinier for sundhedsfaglig dokumentation. Et veluddannet personale. På plejehjemmets fællesarealer foregår forskellige aktiviteter med forskellige beboergrupper. Tilfredsstillende anvendelse af de fysiske rammer. Tilfredsstillende rengøringsstand på fællesarealerne. Tilfredsstillende anvendelse af omsorgssystemet. Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af nogle mindre væsentlige mangler foreslår tilsynet følgende udviklingspunkter: At Peder Lykke Centret afklarer, hvordan udlevering af skriftlig klagevejledning til beboerne skal dokumenteres i plejeplanen. At Peder Lykke Centret fortsætter den gode udvikling vedrørende dokumentation, ved at sætte fokus på beboernes kendskab til plejeplanens indhold vedr. personlig pleje, samt beboerens evaluering af den praktiske hjælp. At Peder Lykke Centret sætter yderligere fokus på leve- bo miljøet med henblik på, at styrke medarbejdernes miljøterapeutiske tilgang til beboere med forskellige psykiske og udviklingsmæssige sygdomme. At Peder Lykke Centret overvejer, hvordan der kan skabes mere ro omkring medicindosering. KR Rådgivning Side 3

5 4. Tilsynet med den faglige indsats og dokumentation i forhold til den enkelte beboer Tilsynet blev gennemført ud fra dokumentation og de fire politisk valgte kvalitetsområder samt Københavns Kommunes retningslinier for sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem. Der er udvalgt 14 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Dokumentation, mål 1. Personlig pleje, mål 2 4. Psykisk pleje og omsorg, mål 5 7. Hverdagen på plejehjem, mål Praktisk hjælp, mål Hvert af de 14 mål vurderes ved hjælp af fire målemetoder: Det dokumenterede. Det observerede. Beboerens udsagn. udsagn. Der er i alt defineret 52 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. KR Rådgivning Side 4

6 Dokumentation: Mål 1: Beboerjournalen sikrer sammenhæng i pleje og behandling Dokumentation: Hos alle beboere indeholdt plejeplanen visitators formål. Hos alle beboere indeholdt plejeplanen visitators standardiserede, retningsgivende mål. Hos alle beboere indeholdt plejeplanen personalets udarbejdede fokusområder. Hos alle beboere indeholdt plejeplanen personalets udarbejdede døgnog ugeplan. Hos alle beboere indeholdt plejeplanen visitators skriftlige afgørelse. Hos ingen beboere indeholdt plejeplanen dokumentation for, at klagevejledningen var udleveret til beboeren. Observation: Hos alle beboere var der sammenhæng mellem visitators vurdering og borgerens tilstand. Hos alle beboere var der sammenhæng mellem visitators overordnede retningsgivende mål og borgerens tilstand. Beboerens beskrivelse: Ni beboere ud af ti mente, at de modtog den hjælp, som de var visiteret til. Fire beboere ud af ti var bekendte med visitators skriftlige afgørelse. Fem beboere ud af ti havde kendskab til klagevejledningen. be- skrivelse: I forhold til ti beboere var ni medarbejdere bekendte med beboerens visitationsresultat I forhold til ti beboere havde ni medarbejdere kendskab til den skriftlige klagevejledning. Ingen plejeplaner indeholdt dokumentation for, at klagevejledningen var udleveret til beboeren. Alle medarbejdere oplyste, at såfremt de blev bekendt med, at en beboer eller en pårørende ønskede at klage, så ville medarbejderen henvise til nærmeste leder. Alle medarbejder var bekendt med, at klagevejledningen kunne findes i Peder Lykke Centrets procedurebog. Under gennemgang af dokumentation i afdelingerne observerede tilsynsførende uro og mange afbrydelser for medarbejdere, som var i gang med medicindosering. KR Rådgivning Side 5

7 Personlig pleje: Mål 2: Beboeren er visiteret til personlig pleje. Dokumentation: Ti beboere ud af ti havde en plejeplan med fokusområder for personlig pleje. Ni beboere ud af ti havde en plejeplan med døgn- og ugeplan for personlig pleje. Observation: Kunne ikke observeres Beboerens beskrivelse: Tre beboere ud af ti havde kendskab til plejeplanens indhold vedr. personlig pleje. be- skrivelse: I forhold til ti beboere var ni medarbejdere bekendte med beboerens plejeplan og indhold vedrørende fokusområder for personlig pleje. I forhold til ti beboere var ni medarbejdere bekendte med beboerens døgn- og ugeplan for personlig pleje. Mål 3: Beboeren deltager aktivt i personlig pleje Dokumentation: Beboernes eget aktivitetsniveau i forhold til personlig pleje fremgik af alle ti plejeplaner. Observation: Hos alle beboere var der overensstemmelse mellem beskrevet og observeret aktivitetsniveau. Beboerens beskrivelse: Alle beboere beskrev eget aktivitetsniveau vedr. personlig pleje. be- skrivelse: I forhold til ti beboere beskrev ni medarbejdere beboerens deltagelse i aktiviteter vedr. personlig pleje. Mål 4: Plejen udføres ud fra en faglig opdateret viden. Dokumentation: I alle plejeplaner var fagligheden velbegrundet. Observation: Hos alle beboere var det muligt at observere plejefaglige problemstillinger. Beboerens beskrivelse: Alle beboere gav udtryk for tilfredshed med medarbejdernes faglighed. be- skrivelse: I forhold til ti beboere redegjorde ni medarbejdere for fagligheden bag den udførte hjælp. KR Rådgivning Side 6

8 Psykisk pleje og omsorg: Mål 5: Beboeren støttes til at opretholde, bevare og/eller udvikle egne færdigheder og sociale netværk. Dokumentation: I ti plejeplaner ud af ti var der beskrevet metoder til at støtte, opretholde, bevare og udvikle beboernes færdigheder og sociale netværk beskrevet. Observation: Hos syv beboere ud af ti var det muligt at observere samspil mellem beboer og medarbejder. Beboerens beskrivelse: Ti beboere ud af ti var tilfredse med hjælpens form og indhold. be- skrivelse: I forhold til ti beboere kunne ni medarbejdere redegøre for beboerens særlige behov og indsats. Mål 6: Medarbejderen har kendskab til beboerens behov for livskvalitet, omsorg og støtte. Dokumentation: I ti plejeplaner ud af ti fremgik beboerens ønsker til livskvalitet, omsorg og støtte. Observation: Hos alle beboere kunne der observeres overensstemmelse mellem beboernes ønsker og adfærd. Beboerens beskrivelse: Alle beboere gav udtryk for, at ønsker til livskvalitet, omsorg og støtte blev tilgodeset. be- skrivelse: I forhold til ti beboere kunne otte medarbejderne fortælle om, hvordan den enkelte beboers ønsker imødekommes. En medarbejder havde kun været kontaktperson for borgeren i fire dage, hvorfor hun endnu ikke havde detailkendskab til borgerens behov for livskvalitet, omsorg og støtte. Mål 7: Beboeren er sikker og tryg i hverdagen. Dokumentation: Otte ud af ti plejeplaner indeholdt evaluering af, om beboeren følte sig sikker og tryg. Observation: Der er ikke opstillet målepunkt. Beboerens beskrivelse: Alle beboere gav udtryk for at føle sig sikker og tryg i hverdagen. be- skrivelse: Otte medarbejderne ud af ti kunne give eksempler på, at beboeren føler sig sikker og tryg i hverdagen. Vedr. medarbejderens beskrivelse: se bemærkning i mål 6. KR Rådgivning Side 7

9 Hverdagen på plejehjemmet: Mål 8: Hverdagen er genkendelig og afspejler den enkelte beboers tradition. Dokumentation: I seks plejeplaner ud af ti var beboerens livshistorie, vaner og ønsker beskrevet. I én plejeplan ud af ti var beboerens livshistorie beskrevet Observation: Hos otte beboere ud af ti kunne det observeres, at de beskrevne traditioner gennemføres i hverdagen. Beboerens beskrivelse: Syv beboere ud ti kunne genkende sin tidligere hverdag. be- skrivelse: Én beboer ud af ti kunne delvis genkende sin tidligere hverdag. I forhold til ti beboere kunne otte medarbejderne fortælle om beboerens traditioner. To beboere ud af ti kunne ikke genkende sin tidligere hverdag og oplyste, at det skyldes, at deres fysiske tilstand var ændret radikalt og at det netop var den ændrede tilstand, som var årsag til behov for indflytning på plejehjem. Mål 9: Beboeren oplever at bo under hjemlige forhold. Dokumentation: Fem ud af ti plejeplaner indeholdt beskrivelser af beboerens definition af at bo under hjemlige forhold. Observation: Der er ikke opstillet målepunkter på området. Beboerens beskrivelse: Ni beboere ud af ti oplever plejeboligen som at bo under hjemlige forhold. be- skrivelse: Syv medarbejdere ud af ti havde kendskab til beboerens definition af at bo under hjemlige forhold. Mål 10: Beboeren bevarer ansvaret for opgaverne i dagligdagen. Dokumentation: I alle ti plejeplaner var beboerens ansvar/initiativer for dagen beskrevet. Observation: Hos alle beboere kunne tilsynsførende observere, at de tog del i dagligdagen. Beboerens beskrivelse: Alle beboere kunne beskrive egen indsats i forhold til at bevare ansvar for opgaverne i hverdagen. beskri- velse: I forhold til ti beboere kunne otte medarbejderne beskrive, hvilke opgaver beboerne udfører i hverdagen. KR Rådgivning Side 8

10 Mål 11: Beboeren oplever respekt i dagligdagen. Dokumentation: Alle plejeplaner omfattede dokumentation med eksempler på respekt for beboeren, herunder bl. a. levevis og tiltaleform. Observation: Hos alle beboere kunne tilsynet observere en respektfuld omgangsform mellem personale og beboer samt respekt vedr. opbevaring af personlige/professionelle papirer. Beboerens beskrivelse: Alle beboere gav udtryk for, at de blev behandlet respektfuldt og med accept af deres levevis. beskri- velse: I forhold til ti beboere kunne ni medarbejderne give eksempler på respektfuld adfærd over for beboeren i dennes hjem samt i kommunikationen med beboeren. Praktisk hjælp: Mål 12: Beboeren sikres vask af tøj og linned. Dokumentation: I otte ud af ti plejeplaner var hjælp til tøjvask beskrevet. Observation: Det blev ikke observeret opbevaring af vådt/snavset tøj i boligen. Beboerens beskrivelse: Alle beboere oplyste, at de havde medbestemmelse ved vask af deres tøj. beskri- velse: I forhold til ti beboere havde ni medarbejderne kendskab til beboernes ønsker vedr. vasketøj. I forbindelse med dokumentation af hjælp til tøjvask indgår afkrydsning feltet vedr. valgfrie ydelser og kryds vedr. Vasketøjsordning, som gyldig dokumentation ift. hjælp til tøjvask. Én beboer gav udtryk for beklagelse over, at der mistes meget tøj i vasketøjsordningen. Mål 13: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Dokumentation: Fem plejeplaner ud af ti indeholdt evaluering af rengøring af beboernes bolig. Observation: Alle boliger fremstod i hygiejnisk forsvarlig stand. beskri- velse: Beboerens beskrivelse: Ni beboere ud af ti gav udtryk for tilfredshed med boligens renholdelse. I forhold til ti beboere kunne ni medarbejdere redegøre for særlige hygiejniske risikofaktorer hos beboerne. I forlængelse af tilsynsresultat i 2007 blev det besluttet, at evaluering af rengøring i beboernes bolig skulle være et særligt fokusområde. Alle beboere på PLC har derfor fået oprettet et fokusområde under betegnelsen: Praktisk bistand, hvor evaluering af rengøring samt evaluering af praktisk bistand skal dokumenteres. KR Rådgivning Side 9

11 Mål 14: Beboeren kan opretholde/fastholde et hygiejnisk og velfungerende hjem. Dokumentation: I alle plejeplaner var beboerens evaluering af den praktiske hjælp noteret. Observation: Alle boliger så boligen hygiejnisk og velfungerende ud. Beboerens beskrivelse: Alle beboere var tilfredse med deres hjem. beskrivelse: Der er ikke opstillet målepunkt. Se bemærkninger under mål Rundgang på plejehjemmet Den selvejende institution Peder Lykke Centret er et plejecenter, som har driftsoverenskomst med Købehavns Kommune. Peder Lykke Centret er bygget i 1970 i 3 etager: stuen, 1. sal og 2. sal. Stueetagen er indrettet med kontorer, dagcenter, daghøjskole, køkken, café samt Værested. Stueetagen rummer desuden bibliotek, trænings rum samt lægekonsultation for Peder Lykke Centrets to fast tilknyttede, praktiserende læger. På 1. sal og 2. sal er indrettet Peder Lykke Centrets plejehjem med 144 enkeltboliger, og 4 ægtepar boliger fordelt på 6 afdelinger, i alt 152 beboere. Peder Lykke Centret ligger i tæt bebygget område på Amager. Rundt om bygningerne er der mange terrasser, frodig beplantning og springvand. Plejehjemmet har beboere med fysiske og psykisk funktionsnedsættelse. Souschefen oplyser, at beboere med psykiske funktionsnedsættelser består af 3 kategorier: Beboere med forskellige former for demens, beboere med psykiske sygdomme samt beboere, som er udviklingshæmmede. Souschefen oplyser, at det er en stor udfordring for ledelse og medarbejdere af tilrette leve- bo miljøet således, at de forskellige typer problemstillinger kan forvaltes i samme afdeling. 5.1 Observationer i forbindelse med rundgang I forbindelse med rundgang på plejehjemmets stueetage, 1. og 2. sal havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal for den gode ordens skyld understreges, at tilsynsførendes observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. KR Rådgivning Side 10

12 Aktivitet/underholdning Der forekom forskellige aktiviteter blandt beboere og medarbejdere. Beboerne opholdt sig i små grupper sammen med medarbejdere. Rengøringsstandard Rengøringsstandarden var tilfredsstillende. Fællesskab og trivsel Atmosfæren var præget af medarbejdernes engagement og kendskab til beboerne. Der var høj grad af nærvær mellem ledere, medarbejdere, beboere og pårørende. Når medarbejderne møder en beboer eller en pårørende hilses der med navn hver gang. Der var mange beboere, som opholder sig på fællesarealerne. Tilsynet observerede, at der ved middagstid var mange, mindre spisegrupper, og at der var en medarbejder, som støttede beboerne under måltidet. Vedligeholdelsestræning Tilsynet observerede vedligeholdelsestræning i træningssalen. Beskæftigelsestilbud Tilsynet observerede, at der på centrale steder var ophængt informationsskrivelser om aktiviteter. På Peder Lykke Centret har man desuden udarbejdet flere forskellige informationsfoldere vedr. tilbud og muligheder for aktiviteter. Omgangsform Stemningen på Peder Lykke Centret var god. Der var en god dialog mellem beboere og personale. Medarbejderne virkede til at have det godt indbyrdes og førte en åben og fordomsfri dialog. Tilsynet kunne observere en høj grad af faglighed og ansvarsfølelse. Tilsynsmedarbejderne observerede desuden, at der hele tiden var medarbejdere omkring beboerne. KR Rådgivning Side 11

13 6. Tilsynets vurdering af tilstedeværelse og indhold af administrative procedurer og retningslinjer Tilsynet gennemgik de administrative retningslinjer sammen med souschef og koordinerende leder. Tilsynets vurdering fremgår af nedenstående skema. Målepunkt Bemærkninger Plejehjemmets brugerinformation: Peder Lykke Centrets brugerinformation fremgår dels af Boligkataloget på Københavns Kommunes hjemmeside og dels af skriftligt materiale udarbejdet af Plejecentret. Plejehjemmets brugerinddragelse: Der er nedsat Bruger- og pårørenderåd, samt udarbejdet lokale vedtægter for rådets arbejde med udgangspunkt i vedtægter udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Kommunes kvalitetsstandarder: Kvalitetsstandarderne er uddelt og gennemgået med medarbejderne samt med Bruger- og pårørenderåd. Kvalitetsstandarderne er placeret i mapper og forefindes i alle afdelinger. PLC oplyser, at der medio marts 2008 udkommer en ny udgave af KK kvalitetsstandarder målrettet medarbejderne. Procedurer for magtanvendelse: Lovgivningen på området var velkendt for souschef og koordinerende leder For tiden arbejdes der med at udforme Peder Lykke Centrets lokale retningslinjer for magtanvendelse, med udgangspunkt i Købehavns Kommunes centrale retningslinjer. I arbejdet deltager foruden ledere og medarbejdere fra PLC også demenskoordinatoren. Retningslinjer for værgemål: Souschef og koordinerende leder var bekendte med lovgivningen på området. Alle medarbejdere har gennemgået undervisning i værgemålsloven i efteråret KR Rådgivning Side 12

14 Tilsynet vurdering af medarbejdernes kendskab til: Instrukser for ansvars-, kompetence og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige, kendte og tilgængelige: Medarbejderne oplyste, at skriftlig kompetence - stillings- og funktionsbeskrivelser er kendte og forefindes i proceduremapper i afdelingen. Oplæring af nyt personale, herunder oplæring af afløsere og vikarer: Medarbejderne kunne forevise skriftlige oplæringsprogrammer af nyt personale, herunder for henholdsvis fastansat personale samt for afløsere og vikarer. Beskrivelse af tilbud til beboere med særlige behov: Medarbejderne oplyste, at demensramte beboere modtager særlige tilbud som f.eks. ophold i Værestedet et lokale, som er indrettet specielt til demensramte. Samtidig er der nogle demensramte beboere, som modtager tilbud om ene-tid med en medarbejder. Medarbejderne oplyste, at de i visse situationer gør brug af Demenskoordinatoren og af Demenscenter Pilehuset ifm guidning af Demensramte beboere. Endelig oplyste medarbejderne, at flere har deltaget i demenskursus ifm Københavns Kommunes klippekortordning. Medarbejdernes mulighed for efteruddannelse: Medarbejderne oplyste, at de har gode muligheder for efteruddannelse både eksternt og internt. Medarbejderne deltager i kurser, som udbydes af Københavns Kommunes klippekort ordning som f.eks. lederuddannelse for social- og sundhedsassistenter. Internt bliver der gennemført Café-møder, hvor der tilbydes undervisning i forskellige emner som f.eks. hygiejne. Medarbejderne oplyste, at der er etableret et uddannelsesudvalg på Peder Lykke Centret. KR Rådgivning Side 13

15 Tilsynets vurdering af lederens kendskab til: Instrukser for ansvars-, kompetence og opgavefordeling: Souschef oplyser, at der er udarbejdet en proceduremappe, som bl.a. indeholder beskrivelser af ansvars- kompetence og opgavefordeling. Proceduremappen står i alle afdelinger og medarbejderne er introduceret til mappen. Souschef oplyser, at indholdet i proceduremappen ajourføres ved, at IT/ Out- look systemet automatisk giver besked om dato for ajourføring. Oplæring af nyt personale, herunder oplæring af afløsere og vikarer: Der er udarbejdet introduktions og oplæringsprogrammer for henholdsvis uddannet, fastansat personale og for ikke uddannet personale. Nyansat personale gennemgår et 2-5 dages introduktionsprogram. Varigheden afhænger af medarbejderens erfaring. Introduktionsprogrammet indeholder et skema med afkrydsningsfelter. Efter afsluttet introduktion opbevares skemaet i medarbejderens personalesag. Afløsere og vikarer gennemgår ligeledes et introduktionsprogram specielt målrettet denne personalegruppe. Beskrivelse af tilbud til beboere med særlige behov: Demensramte beboere skærmes i afdelingen og stimuleres afhængig af, hvilken type demens beboeren har. PLC s værdigrundlag danner desuden baggrund for omsorg og pleje til beboeren. Souschef oplyser, at det stiller store udfordringer til medarbejdernes faglige viden, at skulle rumme beboere med forskellige psykiske lidelser samt beboere, som er udviklingshæmmede i samme afdeling. Medarbejdernes mulighed for efteruddannelse: Souschefen oplyser, at der i 2007 er tilbudt rigtig meget efteruddannelse. Dels benyttes Københavns Kommunes Klippekort. Dels har der været tilbudt intern undervisning indenfor i alt 10 emner, så som: Stresshåndtering, forebyggelse af voldelige episoder mm. Sygefravær: Sygefraværsprocenten på PLC har været 6 % i Er der siden sidste tilsyn sket ændringer i beboersammensætningen og personalesituationen: Nej. Souschef oplyser, at PLC stadig er et somatisk plejehjem, men at ca. 2/3 af beboerne er særdeles demensramte eller er psykisk syge. Personalesituationen er god, bl.a. er alle lederstillinger besat p.t. KR Rådgivning Side 14

16 Hvordan har ledelsen fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere tilsynsbesøg: Forefindes der procedure for håndtering af fravær af plejepersonalet, herunder procedure for tilkaldelse af vikarer m.m. Ledelsen har besluttet, at beboerens evaluering af rengøring og praktisk bistand er blevet udpeget til fokusområder. På Peder Lykke Centret er der med udgangspunkt i Københavns Kommunes fraværspolitik udarbejdet en lokal fraværspolitik, som bygger på en positiv indfaldsvinkel til medarbejderen, og som har en forebyggende karakter. I forbindelse med tilkald af vikarer er proceduren, at forstander/souschef/leder skal inddrages inden tilkald af vikar. Souschef oplyser, at vikar fra eksternt vikarbureau stort set ikke benyttes. 7. Metode for tilsynet Københavns Kommune har udvalgt fire kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, hverdagslivet på plejehjem og praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 52 målepunkter, som anvendes på samtlige plejehjem. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interview af beboere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO Kommunernes Revision har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt beboere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kontaktes plejehjemmets ledere eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte beboere, hvis særlige hensyn taler for det. Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte beboere for at indhente accept om, hvorvidt beboerne ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte beboer m.v. Tilsagnet dokumenteres af plejehjemmet i beboerens dokumentation. Ved interviewet med beboerne kan det aftales med plejehjemmets leder, at beboernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsmedarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for beboeren. Tilsynsmedarbejderen kontrollerer efter en spørgeramme plejehjemmets administrative procedurer og retningslinier. Tilsynsmedarbejderen kontrollerer ligeledes KR Rådgivning Side 15

17 den dokumentation plejehjemmet har placeret på kontoret for de udvalgte beboere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte beboere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte beboere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere. Rundgang på plejehjemmet foregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt på plejehjemmet uden ledsagelse. Tilsynsmedarbejderne foretager observationer på plejehjemmets fællesarealer. Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb. Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i høring. Høringssvar kommenteres og indarbejdes i tilsynsrapporten. Tilsynsrapport og tilsynsbevis sendes til plejehjemmet. Den fuldstændige tilsynsrapport sendes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 8. Høringssvar Tilsynsrapporten er sendt til høring hos: Plejehjemmet/ lederen Bruger- og pårørenderåd Ældreråd Indkomne høringssvar fremgår af bilag Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Rikke Pedersen Schmidt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr KR Rådgivning Side 16

18 10. Underskrifter Lis Oline Madsen Specialkonsulent Lisbeth Lind Specialkonsulent BDO Kommunernes Revision Krumtappen Valby Bilag 1: Høringssvar BDO Kommunernes Revision A/S 7. maj 2008 Att.: Konsulent Lis Oline Madsen Krumtappen Valby. Høringssvar vedrørende uanmeldt tilsyn på Peder Lykke Centret den 26. februar Peder Lykke Centrets bestyrelse, Beboer- og pårørenderådet og ledelsen er særdeles tilfredse med tilsynets godkendelse uden anmærkninger, specielt tilsynets bemærkninger om et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau med høj grad af faglighed, god omgangstone, tryghed og trivsel er særdeles tilfredsstillende. Tilsynets vurdering af at Peder Lykke Centrets dokumentation generelt er i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningsliner for sundhedsfaglig dokumentation bekræfter, at det plejefaglige niveau er højt og at der er et veluddannet og engageret personale. Tilsynet anbefaler at Peder Lykke Centret afklarer hvordan udlevering af skriftlig klagevejledning til beboerne skal dokumenteres i plejeplanen. Vi mener ikke at det er en opgave, der skal udføres af plejepersonalet, men derimod af visitationen i forbindelse med at de gennemfører visitationsbesøg og den efterfølgende tildeling af plejepakker. Tilsynet anbefaler også at det overvejes hvordan der kan skabes mere ro omkring medicindosering. I løbet af efteråret 2008 vil alle beboere, hvor det er muligt, overgå til dosispakket medicin og derved vil behovet for ro omkring medicindosering bliver stærkt reduceret. I den mellemliggende periode vil der være fokus på, at de medicinansvarlige medarbejdere får den ro, der er nødvendig, for at sikre, at beboere får ophældt korrekt medicin. KR Rådgivning Side 17

19 Vedrørende den fortsatte kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til dokumentation og sygeplejefaglig udvikling, vil Peder Lykke Centret fortsat sende så mange medarbejdere af sted på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens efteruddannelsestilbud på Sundhedsakademiet. Med venlig hilsen PEDER LYKKE CENTRET På bestyrelsen og Beboer- og pårørenderådets vegne Jan Nybo Jensen centerchef KR Rådgivning Side 18

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Demenscentret Mimosen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Områdecenter Lystoftebakken

Områdecenter Lystoftebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport april 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Lystoftebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Engholm Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært anmeldt tilsyn på. Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg

Tilsynsrapport. Ordinært anmeldt tilsyn på. Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg Haderslev Kommune Sundhed og Omsorg Tilsynsrapport Ordinært anmeldt tilsyn på Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg November 2009 1 Indledning 1.1 Formål med det anmeldte tilsyn Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Østermarken Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013 I henhold til Tilsynspolitik Tilsyn og opfølgning med plejeområdet i Faxe Kommune 2012, er målet med kommunale tilsyn, at tilse, at borgerne får den hjælp, som de er visiteret til og derfor så har ret

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem

Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Ordinært anmeldt tilsyn på Dronning Ingrids Hjem December 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formål med det anmeldte tilsyn...1 2. Tilsynsdato...1

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Ordinært Anmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Ordinært Anmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet Tilsynsrapport Ordinært Anmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven Bavnager 1A 3310 Ølsted Tilsynet er udført den 14. december 2010, kl. 9.00-12.00 af

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 3. december

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere