Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport"

Transkript

1 Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H af 2006, jf. 7 stk. 1 i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om huseftersynsordningen. (Bestemmelsen er uændret i forhold til den udgave af bekendtgørelsen, der var gældende ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten, bkg. nr. 190 af 14. marts 2006, som ændret ved bkg. nr. 706 af 23. juni 2006). Baggrund for afgørelsen: På vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemføres teknisk revision af tilstandsrapporter efter de retningslinier, der fremgår af kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Bygningssagkyndige. På denne baggrund har teknisk revisor den 12. september 2006 gennemført et kontroleftersyn af ovennævnte tilstandsrapport H Den foreløbige kontrolrapport har været forelagt den bygningssagkyndige, som derefter har fremsendt kommentarer til teknisk revisor den 25. september Teknisk revisor har taget stilling til kommentarerne og derefter udarbejdet en endelig rapport, som ligeledes er fremsendt til den bygningssagkyndige. Det fremgår af den endelige kontrolrapport, i hvilket omfang den er tilrettet efter den sagkyndiges kommentarer. Den endelige kontrolrapport er samtidigt sendt til videre foranstaltning i FEM-sekretariatet og til orientering for bygningsejeren. Den endelige kontrolrapport er gennemgået i FEM-sekretariatet, som den 11. oktober 2006 sendte en indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om konsekvenserne af den tekniske revision. Erhvervs- og Byggestyrelsen traf på denne baggrund foreløbig afgørelse om tildeling af en advarsel, og sendte den 5. september 2007 et udkast til høring hos den beskikkede bygningssagkyndige, med en frist på 14 dage til at udtale sig i sagen. Ovennævnte revisionsmateriale, bortset fra den foreløbige kontrolrapport, var vedlagt som bilag. Den sagkyndige rejste den 7. september 2007 indsigelse mod den påtænkte advarsel i en telefonsamtale, med efterfølgende skriftlige bemærkninger samme dag. Indsigelsen gav anledning til mindre ændringer i styrelsens vurdering, men ikke i et omfang som ændrede den foreløbige afgørelse. Advarslen og styrelsens vurdering af indsigelsen blev følgelig sendt til den sagkyndige den 16. oktober 2007.

2 2/10 Den 22. oktober 2006 anmodede den sagkyndige telefonisk om genoptagelse af sagen på baggrund af nye oplysninger, som styrelsen modtog dagen efter. Styrelsen bekræftede herefter, at sagen var genoptaget. De nye oplysninger har imidlertid kun medført ubetydelige ændringer i vurderingen, hvorfor den endelige afgørelse om en advarsel er fastholdt. Vurderingen af de nye oplysninger fremgår af det følgende. Indsigelsen under partshøringen: Den sagkyndige rejste i brev af 7. september begrundet indsigelse mod 16 af de 20 fejlangivelser i styrelsens udkast til afgørelse af 5. september I en telefonsamtale om indsigelsen samme dag, har den sagkyndige desuden gjort opmærksom på en fejl i udkastet, vedrørende det opfølgende kontroleftersyn, som nu er rettet. Indsigelsen har i 3 tilfælde medført en mildere vurdering i styrelsen, dog uden at de pågældende fejlangivelser helt udgår (- se punkterne 8.11, 8.14 for bygning A og 8.8 for bygning B i listen nedenfor). De 2 væsentligste blandt de øvrige fejlangivelser blev derved udslagsgivende for tildelingen af en advarsel, forstået på den måde, at afgørelsen i stedet ville blive en påtale, hvis den ene, eller begge bortfaldt (- se punkterne 2.6 for bygning A og 9.3 for bygning B i listen nedenfor). Styrelsen har derfor efterkontrolleret oplysningerne om de 2 udslagsgivende fejl, hvilket har reduceret omfanget af den førstnævnte, men i begge tilfælde er der fortsat tale om forhold af betydelig vægt i styrelsens vurdering af tilstandsrapporten. Styrelsens vurdering af indsigelserne fremgår i hvert enkelt tilfælde under det pågældende punkt i listen af fejlangivelser nedenfor. Genoptagelsen af sagen Den sagkyndige besigtigede herefter krybekælderen og badeværelset igen, og fremførte i brev af 23. september 2007 (læs: oktober), at de to udslagsgivende fejlangivelser under pkt. 2.6 og 9.3 ikke var holdbare. Oplysningerne og den medfølgende fotodokumentation skabte imidlertid ikke klarhed, og styrelsen anmodede derfor teknisk revisor om fornyet gennemgang af de to lokaliteter, hvilket skete den 29. oktober Det fremkomne materiale gav anledning til mindre justeringer, som ikke har betydning for afgørelsen. Dette er nærmere begrundet under pkt. 2.6 og 9.3 nedenfor, og teknisk revisors dokumentation vedlægges som bilag til afgørelsen. I brevet afviser den sagkyndige desuden, at han skulle have oplyst om manglende gangbro i tagrummet, jf. pkt nedenfor. Styrelsen har ikke genoptaget denne del af afgørelsen.

3 3/10 Begrundelse for afgørelsen: Det fremgår af 10 i bekendtgørelse om huseftersynsordningen, at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu, og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af bygningssagkyndige. Ifølge samme bekendtgørelses 7, stk. 1, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele en advarsel eller inddrage beskikkelsen, hvis den bygningssagkyndige begår alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne. Der henvises i øvrigt til kapitel 3 i Håndbog for Bygningssagkyndige, afsnit 4 8. Tilstandsrapporten H findes fejlbehæftet i omfattende grad. Teknisk revisor har bemærkninger til 15 forhold, hvor den sagkyndiges beskrivelse enten ikke er dækkende, eller helt mangler. Styrelsen har yderligere bemærket 3 tilfælde, som sammen med de 15 tyder på en systematisk fejl i den sagkyndiges metode. Denne metodefejl medfører en sådan risiko for misforståelser hos brugerne af tilstandsrapporten, at det efter styrelsens vurdering må betragtes som en alvorlig fejl. I mindst 2 af tilfældene kan det desuden konstateres, at væsentlige skader, eller risikobetonede forhold, ikke fremgår klart af tilstandsrapporten, hvilket ligeledes vurderes som en alvorlig fejl (- se bygn. A, pkt. 2.6 og 9.3 nedenfor). Fejlene overskrider dermed grænsen for en advarsel. De 18 fejl er nærmere beskrevet i det følgende. 15 af dem fremgår desuden af kontrolrapporten fra teknisk revisor, og 2 er yderligere behandlet i revisors notat af 29. oktober 2007, der er vedlagt som bilag til afgørelsen. Teknisk revisor har ikke angivet fejl i forbindelse med sine bemærkninger, hvis fejlen isoleret set forekommer uvæsentlig, men alle bemærkninger er efterfølgende gennemgået i styrelsen, og fremgår i det omfang, de har betydning for afgørelsen. Under materiale er felterne Forsikringspolice, Tidligere tilstandsrapport, Energimærke og Andre bygningsoplysninger ikke udfyldt. Hvis der ikke forelå materiale, eller hvis dette ikke kunne fremskaffes, burde det være anført. Den sagkyndige har rejst indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at det er klart og præcist, at der ikke forelå materiale, når der ikke er oplyst noget. Styrelsen fastholder fejlangivelsen, idet den sagkyndige eksempelvis burde have spurgt til eventuelle forundersøgelser, som man normalt kan forvente i forbindelse med den specielle isolering af krybekælderen, som er omtalt under punkt 2.6 nedenfor. En oplysning om, at der ikke på ejendommen er kendskab til forundersøgelser i den anledning, er så væsentlig for forståelsen af risikoen, at den burde være angivet,

4 4/10 under termoruder, er der taget forbehold for punkterede ruder. Der savnes en begrundelse, og den sagkyndige skaber med formuleringen tvivl, om ruderne overhovedet er besigtiget, under sekundære bygninger, er en stålpladebeklædt værkstedsbygning på 144 m² (bygning C), og en forfalden carport på 54 m² (bygning D), undtaget af besigtigelsen, hvilket ikke synes berettiget for førstnævntes vedkommende, og den sagkyndige har under generelle bemærkninger skabt yderligere tvivl ved at angive, at værkstedet er fint renoveret. Det bemærkes, at bygningen som følge af undtagelsen ikke vil være omfattet af en ejerskifteforsikring. Den sagkyndige har rejst indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at det renoverede værksted ligger i bygning B. Styrelsen har herefter ændret vurderingen, men fastholder ovennævnte fejlangivelse, idet bygning C i litrabetegnelsen er angivet som værksted, hvorfor den sagkyndige burde have anvendt mere entydige betegnelser end værksted vedrørende bygning B, for at undgå forveksling. Ligeledes burde det klart fremgå, at en bygningsmasse på ca. 200 m² ifølge den sagkyndiges vurdering er for dårlig (dvs. værdiløs), og derfor ikke besigtiget, trods en klar angivelse i håndbogens 4.02 om, at undtagelse af bygninger på nedlagte landbrugsejendomme skal begrundes. Da det renoverede værksted ikke befinder sig i bygning C, vurderer styrelsen ikke længere fejlen som betydelig, således som det fremgik af udkastet til afgørelsen, under generelle kommentarer er der anført følgende: Bygningen (Bolig og værksted) er fint renoveret. Der mangler kun alm. udvendig vedligehold. Der savnes en generel angivelse af bygningstypen, og den standard der må forventes, samt bemærkninger til skadesregistreringen, således at brugerne af tilstandsrapporten kan sætte skaderne i de rette proportioner. Bygning A under pkt. 1.2, er der angivet K1 for Nogle mindre svindrevner. Der savnes en nærmere lokalisering, eller oplysning om at de er generelt udbredte, således at der ikke er forvekslingsmulighed med andre nuværende eller senere skader, og således at brugerne ikke skal lede efter dem, og gætte sig til om det er dem der menes, under pkt. 2.6 angav styrelsen i det udkast til afgørelse, der var i partshøring, at isoleringen af krybekælderen var risikobetonet, og derfor skulle være angivet i tilstandsrapporten. Teknisk revisors kontrolrapport angiver, at udluftningsventilerne var lukkede i husets østlige ende, og den sagkyndige fremførte i sit oprindelige svar til teknisk revisor, at krybekælderen mod øst var isoleret med indblæst flamingo, og at dette ifølge Rockwool og Teknologisk Institut ikke skulle give problemer. Styrelsens bemærkede, at hvis den pågældende isolering var udført med Rockwools specialprodukt til formålet, skulle en række fugttekniske

5 5/10 forhold være opfyldt og dokumenteret, men at Rockwool for nogle år siden havde opgivet metoden, idet den nedsætter luftudskiftningen, hvilket kan medfører sundhedsskadelige koncentrationer af radon. Styrelsen forudsatte, at en byggesagkyndig burde være bekendt med den fugttekniske risiko ved konstruktionen, og herunder, at rockwoolmetoden ikke uden videre kan overføres til andre produkter. Med de foreliggende oplysninger var den korrekte karakter efter styrelsens vurdering: UN, med angivelse af, at det bør kontrolleres, om der var gennemført en sagkyndig vurdering af krybekælderen inden isoleringsmetoden blev taget i anvendelse, og at isoleringsformen ikke mere anses for gunstig, da den hæmmer bortventilering af radon (styrelsen forudsatte dog ikke, at den sagkyndige skulle være bekendt med den nævnte radonproblematik, hvorfor dette ikke indgik i vurderingen af fejlens alvor). Den manglende registrering havde betydelig vægt i styrelsens vurdering ved den foreløbige afgørelse. Den sagkyndige rejste indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at der efter en grundig undersøgelse ikke var tegn på skader, og at henvendelserne til Rockwool og Teknologisk Institut gav anledning til at vurdere forholdet som en varm konstruktion, der ikke er fugtsugende. Teknisk revisor har angivet det eftergivende køkkengulv (pkt. 6.1), som en mulig indikation for følgeskader, hvilket den sagkyndige afviste med henvisning til, at krybekælderen under køkkenet var normalt ventileret med åbne ventiler (underforstået: uden hulrumsfyld). I telefonsamtale af 7. september oplyste den sagkyndige yderligere, at ventilerne heller ikke var afspærret i den del af krybekælderen, der var opfyldt med hulrumsfyld, hvilket teknisk revisor har bekræftet, idet de kun var blokeret af isoleringsmaterialet. Den sagkyndige oplyste desuden, at området var radonfattigt, hvorfor det ikke ville være rigtigt at nævne, at en nedsat bortventilering af radon skulle være et problem. Styrelsen ændrede herefter fejlangivelsen i den endelige afgørelse, da den manglende stabilitet i køkkengulvet ikke så ud til at være indikation på en følgeskade. Det blev imidlertid præciseret, at det anvendte isoleringsmateriale ikke var sammenligneligt med det tidligere produkt fra Rockwool. Der var ikke almindeligt kendte anvisninger på anvendelse af polystyrenfyld ( flamingo ) i krybekældre, og de førende producenter på området frarådede det på forespørgsel, eller henviste til en rådgiver. Vedrørende radon kunne der lokalt være større udslag, selvom området var mindre belastet, og da der ikke var fastlagt en grænseværdi for de sundhedsskadelige virkninger, burde forholdet være oplyst, hvis den sagkyndige var bekendt med det. Det var styrelsens vurdering, at det var almindeligt kendt i fagkredse, at indblæsningsmetoden var risikobetonet på det fugttekniske område, også med autoriserede produkter, og at forholdet derfor burde være belyst i tilstandsrapporten. Hvis den sagkyndige havde gjort iagttagelser, som nedtonede risikoen, kunne dette være anført i en note. Fejlen var derfor stadig udslagsgivende for styrelsens vurdering af tilstandsrapporten.

6 6/10 Som baggrund for genoptagelse af sagen har den sagkyndige herefter fremskaffet oplysninger fra ejeren og ved besigtigelse, hvoraf fremgår, at der ikke skulle være hulrumsisolering i krybekælderen alligevel. Der skulle derimod være tale om en forbindelse mellem hulmuren og krybekælderen, som har medført, at der ligger hulrumsfyld foran en enkelt ventilationsrist. Teknisk revisor oplyser i notatet af 29. oktober 2007 efter ny besigtigelse, at der i alt forefindes 8 ventiler, hvoraf de 6 er spærrede af polystyrenkugler, og den medsendte skitse af ristenes placering bekræfter ikke, at krybekælderen under køkkengulvet er normalt ventileret. Styrelsen må herefter fastholde, at karakteren for krybekælderen burde have været UN, da den kan være helt eller delvist opfyldt af hulrumsfyld, hvad enten dette er tilsigtet eller ej, og at ventilationen som følge deraf er hæmmet i et omfang, som indebærer risiko for fugtskader. Det bemærkes følgelig, at den manglende stabilitet i køkkengulvet kan være indikation på følgeskade, således som teknisk revisor har angivet i kontrolrapporten. Fejlangivelsen fastholdes herefter som udslagsgivende for styrelsens tildeling af en advarsel. under pkt. 4.5 er der angivet K1 med beskrivelsen I visse tilfælde kan der være lidt dug i vindue i værelse. Det må antages, at den sagkyndige mener den samme rude, som er angivet som punkteret under pkt. 4.1 i sælgers oplysninger, hvor den er lokaliseret til Kontor mod vest. Der savnes således en bedre lokalisering af skaden, og samtidigt bemærkes, at karakteren for punkterede termoruder er K2. Se i øvrigt bemærkningerne ovenfor under termoruder. Den sagkyndige har rejst indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at ruden ikke så ud til at være punkteret, men at der ifølge ejer kunne være lidt dug i perioder. Fejlangivelsen fastholdes, idet det burde fremgå, at oplysningen stammer fra ejer, og ikke blev konstateret af den sagkyndige. Fejlen har kun ubetydelig vægt i styrelsens vurdering af tilstandsrapporten, under pkt. 6.1, er der angivet UN med beskrivelsen Pergogulv i køkken giver sig lidt. Der savnes en begrundelse for karakteren, og oplysning om, hvad det er den sagkyndige mener der skal undersøges i den sammenhæng, og hvorfor, og herunder bemærkes, at begrebet pergogulv ikke er en dækkende betegnelse for dækkonstruktionen. Der henvises til håndbogens kapitel 3, afsnit 4.06 vedrørende karakteren UN, samt 5.02 om angivelse af undersøgelsens art. Som anført under pkt. 2.6 kan der være tale om en skade forårsaget af fugt, som følge af manglende eller utilstrækkelig ventilation af krybekælderen, hvilket burde fremgå, under pkt. 8.1 er der angivet K2 med beskrivelsen Ældre b5 plader med nogle afskalninger. Der savnes en angivelse af omfanget og udviklingsrisikoen, og samtidigt bemærkes, at hvis en skade i tagbelægningen er under udvikling, med risiko for utæthed, vil karakteren normalt være K3, ellers K1. Samtidigt bemærkes at begrebet b5 plader bør ledsages af en forklarende tekst, da det ikke kan

7 7/10 forudsættes at være alment forståeligt. Den sagkyndige har rejst indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at alle plader er lidt revnede og afskallede, men at taget sikkert kan holde i mange år. Styrelsen fastholder fejlangivelsen, idet den nye beskrivelse svarer til karakteren K1, og ikke giver anledning til at ændrer det øvrigt anførte, under pkt savnes angivelse af utilstrækkelig ventilation af tagrummet. Teknisk revisor har ikke konstateret fugtskader i træværket, men ifølge fotodokumentationen er der fugtspor på loftets mineraluld efter dryp fra tagpladerne, hvorfor der kan være tale om en K3-skade. Den sagkyndige har rejst indsigelse med den begrundelse, at tagrummet er delvist åbent ind mod laden, og dermed ventileret den vej. Styrelsen fastholder fejlangivelsen, idet den noget tilfældige og usikre ventilationsform burde fremgå af tilstandsrapporten. Fejlen har derefter kun ubetydelig vægt i styrelsens vurdering af tilstandsrapporten, under pkt savnes angivelse af manglende gangbro i tagrum. Der er heller ikke under normalt tilgængeligt oplyst, at der ikke er normal adgang til loftsrummet, men selv om den sagkyndige har kunnet færdes på spærenes trækbånd eller lignende, vil det for brugerne af tilstandsrapporten ikke være klart, om besigtigelsen kun er foregået fra loftslemmen. Den sagkyndige har overfor teknisk revisor anført, at der ikke på opførelsestidspunktet (i 1959) var krav om gangbro. Det er ikke korrekt, da der er tale om et normkrav, som skal sikre muligheden for løbende inspektion af tagkonstruktionen. Samtidigt bemærkes, at isoleringen i loftsrummet antageligt er en del yngre, hvorfor inspektionsadgangen ved denne lejlighed skulle være retableret. Den sagkyndige oplyser i sin indsigelse, at der er adgang til loftsrummet fra loft over tidligere stald, og at loftsrummet er besigtiget. Fejlangivelsen bortfalder ikke, men vurderes herefter som ubetydelig, da det burde være oplyst, at der manglede gangbro, samt at loftsrummet alligevel var fuldt besigtiget, under pkt. 9.3 savnes en angivelse af utætte fuger i brusenichen i det vestlige badeværelse (K3-skade), og en beskrivelse af den risiko der er forbundet med utætheden. Fejlen er udslagsgivende for styrelsens tildeling af en advarsel. Begge ejendommens badeværelser er efter den sagkyndiges vurdering beliggende i bygning A, men den sagkyndige har alligevel angivet en K1-skade med beskrivelsen Fuger eftergås i bruseniche, uden at angive hvilket badeværelse det drejer sig om. Karakteren er efter den foreliggende dokumentation klart undervurderet, og beskrivelsen kan desuden misforstås på den måde, at den sagkyndige ikke skulle have eftergået fugerne, men anbefaler en undersøgelse udenfor huseftersynsordningen uden særlig begrundelse. Afgrænsningen mellem bygning A og B er ikke entydig, og det vestlige badeværelse er i kontrolrapporten og den hidtidige sagsbehandling i styrelsen lokaliseret i bygning B, hvilket førte til fejlangivelser for begge badeværelser, idet der ikke

8 8/10 kunne konstateres skader i det østlige badeværelse, selvom den sagkyndige tilsyneladende havde angivet en K1-skade, som imidlertid viste sig at være en K3 skade i det vestlige. Det er ikke afgørende hvordan bygningerne i dette tilfælde afgrænses indbyrdes, men det skal fremgå så klart af tilstandsrapporten, at enhver misforståelse og forveksling af skader hos brugerne kan undgås. Den ene fejlangivelse er herefter udgået. Den sagkyndige rejste under partshøringen indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at fugerne blot var lavtliggende, men ikke utætte. Styrelsen rekvirerede derfor supplerende fotodokumentation fra teknisk revisors kontroleftersyn, som øjensynligt viste tydelige utætheder i de elastiske kantfuger. Den ekstra fotodokumentation blev vedlagt som bilag til den endelige afgørelse, hvor fejlangivelsen blev fastholdt. Som baggrund for genoptagelsen af afgørelsen sendte den sagkyndige billeder og beskrivelse efter en fornyet besigtigelse, som angiveligt viser, at fugerne er misfarvede af begroninger, men ikke utætte. Billederne var dog ikke så detaljerede, at der kunne konkluderes noget om fugerne. Derimod foreligger der dokumentation for utætte og dårligt udførte fuger i teknisk revisors notat og billeder efter ny besigtigelse af 29. oktober 2007, som er vedlagt som bilag. Styrelsen har herefter fastholdt fejlangivelsen. Bygning B under pkt. 1.2 er der angivet K1 for sokkelen, med beskrivelsen Mindre revner. Der savnes en mere præcis lokalisering, idet revnerne forefindes på vestsiden. En eventuel sammenhæng med skaderne i punkt 3.1 burde være belyst. Se i øvrigt bemærkningerne til samme punkt under bygning A. Den sagkyndige medgiver i sin indsigelse, at formuleringen er upræcis, under pkt. 3.1 er der angivet K2 med beskrivelsen Nogle fugemangler. Sætningsrevner. Også her savnes nærmere lokalisering (til vestfacaden). En entydig lokalisering af alvorlige skader (K2) er væsentlig, idet forvekslingsmuligheden med andre skader kan have omfattende konsekvenser for brugerne. Desuden savnes oplysning om skadens omfang og udviklingsmulighed, ligesom mulige sammenhænge til skaderne i pkt. 1.2, 5.1 og 8.8 og 8.15 burde belyses. Den sagkyndige medgiver, at formuleringen er upræcis, men angiver, at det var de fleste steder, så en køber ikke vil være i tvivl. Styrelsen fastholder, at skaderne skal være entydigt lokaliseret, eller beskrevet som alment udbredte, jf. håndbogens kapitel 3, afsnit 4.05, og dette gælder ikke mindst, når der som her er angivet alvorlig skade, under pkt. 5.1 savnes oplysning om deformationsrevner i 2 teglstenshvælv mellem stålprofiler i vestsiden af etageadskillelsen, (K2-skade som kan have sam-

9 9/10 menhæng med skaden i pkt. 8.15). Den sagkyndige angiver i sin indsigelse, at skaderne er angivet, men at sammenhængen ikke er angivet, da den ikke er indlysende. Styrelsen skal bemærke at der ikke er angivet nogen skade under pkt. 5.1 i tilstandsrapporten, og at den sagkyndiges angivelse i pkt ikke nævner revnedannelserne. Fejlangivelsen fastholdes derfor, under pkt. 8.1 er der angivet K2 med beskrivelsen Ældre tagbelægning med afskalninger. Der savnes en angivelse af omfanget og udviklingsrisikoen, og samtidigt bemærkes, at hvis en skade i tagbelægningen er under udvikling, med risiko for utæthed, vil karakteren normalt være K3, ellers K1. Den sagkyndiges indsigelse og styrelsens vurdering svarer til det tilsvarende punkt for bygning A ovenfor, under pkt. 8.8 savnes angivelse af en udbøjning af trempelkonstruktionen med deformation af vestfacade og tagflade. Den sagkyndige har i en note under pkt. 8.5 angivet at Stern buer noget, hvilket langt fra er en dækkende beskrivelse, ligesom en eventuel sammenhæng med skaderne under pkt. 3.1 og 5.1 burde være belyst, Teknisk revisor vurderer at skaden ikke er under udvikling, hvorfor karakteren skønnes til K1. Den sagkyndige har rejst indsigelse mod fejlangivelsen med den begrundelse, at skaden ikke er graverende, og har været der mange år. Styrelsen fastholder fejlangivelsen, da dette ikke vil stå klart for brugerne af tilstandsrapporten, med mindre den sagkyndige oplyser det, under pkt er der angivet UN med beskrivelsen Betondæk gynger under påvirkning i den ene ende. Der savnes en nærmere angivelse af den risiko den sagkyndige mener der kan være, som begrundelse af behovet for en nærmere undersøgelse. Desuden savnes oplysning om eventuel sammenhæng med skaden nævnt under pkt. 3.1 og 5.1. Den sagkyndige har rejst indsigelse med den begrundelse, at uddybende oplysninger ville være rådgivning (underforstået: som ikke er omfattet af huseftersynsordningen). Styrelsen afviser at den sagkyndiges begrundelse for en nærmere undersøgelse ikke skulle være omfattet af ordningen, og henviser herunder til håndbogens kapitel 3, afsnit 4.06 og Fejlangivelsen fastholdes derfor, Konsekvenser af afgørelsen: Advarslen gælder i 3 år. Så længe advarslen er gældende, kan en yderligere påtale eller advarsel som følge af teknisk revision medføre, at beskikkelsen inddrages. Der henvises til kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Bygningssagkyndige. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør advarslen på en liste med navn og virksomhedstilknytning på styrelsens hjemmeside Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at advarslen er modtaget (der regnes i dette tilfælde med nærværende

10 10/10 afgørelse efter genoptagelsen af sagen). Efter 3 år slettes advarsel, navn og firmatilknytning igen. Der henvises til 7 stk. 5, i ovennævnte bekendtgørelse om huseftersyn. Efter en sanktion udtages yderligere en af den beskikkede bygningssagkyndiges tilstandsrapporter til teknisk revision. Der henvises til kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Bygningssagkyndige. Dette opfølgende kontroleftersyn blev iværksat efter den afgørelse, der blev meddelt den 16. oktober 2007, og er allerede gennemført. Det opfølgende kontrolsyn har ikke givet styrelsen anledning til at foretage sig yderligere. Klagevejledning Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der henvises til 2 i bekendtgørelse nr. 359 af 23. maj 2005 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang. Afgørelsen kan indbringes for domstolene efter dansk rets almindelige regler. Hvis sagen indbringes for domstolene kan offentliggørelse af advarslen med navn og firmatilknytning ikke ske, før der er faldet endelig dom i sagen. Påtegning Erhvervs- og Byggestyrelsen den 2008 Hans Møller Arkitekt Bilag Mail af 23. oktober 2007 fra den sagkyndige med brev og 8 fotoer Mail af 23. oktober fra styrelsen Supplerende undersøgelse og planskitse af 29. oktober 2007 fra teknisk revisor

Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne

Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne Scan-jour ---------------- ------------------- Afgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen tildeler herved beskikket bygningssagkyndig ---------------- -------

Læs mere

Påtale For fejl i en tilstandsrapport

Påtale For fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- ----------------- Påtale For fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------ en påtale for fejl i tilstandsrapporten H

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 Diaspræsentation vedrørende disciplinær- og klagenævnets kvalitetskontrol af tilstandsrapporter Jens Kieldsen Arkitekt Sekretariatet for DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bf BE. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk

Bf BE. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk Høring vedr. håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Nedenfor er BfBEs kommentarer til det udsendte høringsmateriale. Vores kommentarer

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

BBR-nr.: 461-644724 Energimærkning nr.: 100111651 Gyldigt 5 år fra: 19-02-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-644724 Energimærkning nr.: 100111651 Gyldigt 5 år fra: 19-02-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstegårdsvænget 80 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-644724 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere