Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012."

Transkript

1 Dato: 12. februar nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang, at den m betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september høringsfrist for kommentarer til den foreløbige kontrolrapport udløb den 28. december Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 12. december Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen p møde den 11. februar der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet fejlangivelsen (A3) under punkt 2.1 bygning A, der nedsættes til Al, da forholdet er delvist beskrevet. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 .. - TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR RESIKKEDL FYGNINGSSAGKYNDIGE Fors ide Rev is ionsove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 22. februar 2013 Påtale 21. februar 2016 i Skrivebordskontrol 1. september 2009 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd j Ja ig (BS) Syns- og skønsmand - Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendommens - beliggenhed - Billedtekst Litra A set fra vej (fra syd) Oversigtsbilleder 2. marts :29 Sagen lukket

3 Sagsforl Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-okt-12 09:04 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 01-okt-12 09:04 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 02-nov-12 14:28 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei 2. marts :29 Sagen lukket 2

4 02-nov-12 14:28 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 13-nov-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-nov-12 08:54 Kontrolrapport udarbejdet 13-dec-12 15:59 Høring iværksat 28-dec-12 04:00 Bygningssagkyndigs tidsflrst udløb 1 8-jan-i 3 11:03 Kontrolrapport godkendt af NS 18-jan-13 12:03 Indstilling til nævn 06-feb-13 14:32 Indkaldelse til nævnsmøde 22-feb-13 15:10 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BER Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke - Andre bygningsoplysninger 2. marts :29 Sagen lukket 3

5 Bygningsbeskrivelse Boligtype Parcelhus Hustype Murermesterhus/Bedre Byggeskik Ejendommen Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage ereal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse B Carport Genereret HE-nr Kontrolrapport status side 2. marta :29 sagen lukket 4

6 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand B8 2. marts :29 Sagen lukket 5

7 Drivhus på 7,7 m2 er ikke registreret, eller medtaget i vurderingen Udhus på 20 m2 er ikke registreret, eller medtaget i vurderingen Halvtag på Ca. 4 m2 på randfundament og støbt punktfundament er ikke registreret, eller medtaget i vurderingen. Jvnf, HB afsnit omfatter bygningsgennemgangen alle bygninger inden for samme ejendom. Kun bygninger under 4 m2 uden rand-eller punktfundament kan udelades for registreringen, samt bygningsgennemgangen. Bygningssagkyndig Den samlede bygningsmasse, vurderes til en byggetknisk værdi på lige knap kr ,- Herudover har BS fejlregistreret beboelsens bebygget areal. BBR visr der er 90 m2 bebygget areal og samlet 174 m2. Fejlniveauet sættes derfor midt i niveau B Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Bemæ rkn Inger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Enkelte skunkrum er ikke tilgængelige og skunkrum er ikke besigtiget. Loftsrum over 2. sal er ikke kunne besigtiges? ikke tilgængeligt. Taget er undersøgt fra terræn med kikkert på grund at højden. 3. Bemærkninger til Ja: A - Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere termoruder? dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt at lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. 4. Fravalg af sekundære Nej: Skur mod nord og drivhus er ikke indeholdt i tilstandsrapporten. bygninger? 2. marts :29 Sagen lukket 6

8 5. Afvigelser fra BBR? NL - Fejlangivelse Syns- og Skønsmand Al Bygningssagkyndig Der mangler at blive anført, at udhus på ca. 20 m2 i baghave ikke er registreret BBR. Fejlens vægtning: Da der andet sted er givet fejl for ikke at have registreret og vurderet bvaninaen. sættes feilen her. som en mindre formel feil. Tsfriener udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 2. marts :29 Sagen lukket 7

9 Bygning A (Beboelse - 174m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.3 K2: Forskælling (mørtel) ved gavl mod vej mangler flere steder og er i dårlig stand. Skotrender/inddækninge 2. marts :29 Sagen lukket 8

10 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækninge r 2. marts :29 Sagen lukket 9

11 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand B8 2. marts :29 V Sagen lukket 10

12 Beskrivelse af skadelmangel: Indækninger under alle Ovenlysvinduer på begge sider at taget er meget dårligt tilpasset og giver med de meget stor åbninger stor risko for indtrænging at slagregn og fygesne. Tillige mangler der en række halve tegl under det ene at de sammenbyggede ovenlysvinduer, hvorved inddækning ikke rækker ud over teglet. risiko for fugtbetingede skader er overhængede. lnddækning mellem 2 sammenbyggede ovelysvinduer på tagflade mod vest er ikke monteret korrekt og indikere en større åbning hvor regn og fygesne kan trænge ind. Note: De anførte skader giver stor risiko for allerede igangværende skade, som ikke umiddelbart lader sig registrere, da skadeudviklingen vil ske i en utilgængelig konstruktion. Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 11

13 Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdene er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Udbedring af skade vurderes over kr Fejlniveauet sættes derfor midt i niveau B Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige Bemærkninger til K2: Fuger i skorstenspibe er udvaskede, Lecarør (Isokærn) over skortsen er revnet og afskallet. Note: skorsten lnddækning om skorsten mod tag er udført af tagkit. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle K2: Gesims mod vest har mange revner og enkelte afskalninger. 2.1 Facader/gavle Kl: Facade mod nord mangler fuge om enkelte af de sten, der har været udtaget i forbindelse med hulrumsisolering. 2.1 Facader/gavle Kl: Fuger omkring sålbænke er ikke fuget. 2.1 Facader/gavle Kl: Facade mod øst har en revne i stik over hoveddør og rulskiftet over hoveddøren er løst. 2.1 Facader/gavle Kl: Facade mod vest har en revne i stik over et vindue og enkelte manglende fuger. 2.1 Facader/gavle K2: Gavl mod syd har manglende fuger mange steder især på 1. og 2. sal. Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 12

14 2.1 Facader/gavle Ingen bemærkninger Genereret HE-nr Kontrokapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 13

15 - -, 4L_ -,: r :, 2 marts Sagen lukket ç - - -,. Syns- og Skønsmand % Fejlangivelse. - % A3

16 - Beskrivelse af skadelmangel: Sydgavl har en del huller i mørtelfuger efter murbiangreb. Note: Da mørtelfuger er meget porøse, må der forventes en fortsat udvikling af murbiskader. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke specifikt beskrevet. - BS beskrivelse af at sydgavi har manglende fuger, er langt fra tilstrækkelig til at beskrive de reelle og faktiske skader på gavlmuren. Fejlens vægtning: Da BS allerede har beskrevet at fuger i sydgavlen er i dårlig stand, vægtes fejlen kun som en formel fejl midt i niveau A Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sacjkvndiqe. 2. marts :29 Sagen lukket 15

17 2.1 Facader/gavle Ingen bemærkninger 2. marts :29 Sagen lukket 16

18 SynsogSkønsmand A3 L ii I - -& L.: rr- : -_-. T [-.. t- --a niaz -I 2 marts Sagen lukket 17

19 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er ældre sætningsrevner med mørteludfald i sydgavi i brystningsvægge mellem kældervinduer og stuevinduer. Samt i murværk th. for altan over stuevindue. Note: Da fuger er meget porøse, er der risiko for yderligere frost forvitring i de åbne revner. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke konkret beskrevet. (BS omtale af manglende mørtelfuger kan ikke anses at dække over de aktuelle skader). Fejlens vægt: Da BS allerede har beskrevet dårlige fuger i sydgavi vægtes fejlen som foremel fejl midt i niveau A Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer K2: I et ovenlys mod øst på 2. sal er ruden flækket. 3.2 Vinduer Kl: Ældre vinduer trænger generalt til maling. 3.2 Vinduer K2: Et ovenlys på 1. sal mod øst er punkteret. 3.2 Vinduer K2: Gavlvindue på 2. sal mod syd er punkteret. 3.4 Sålbænke K3: Fuger i sålbænk på 2. kældervindue fra vest sydfacaden mangler på ca 60%. 2. marts :29 Sagen lukket 18

20 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Puds på sokkel mangler vedhæfining og er skallet af en del steder. 2. marts :29 Sagen lukket 19

21 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand Al 2. marts :29 Sagen lukket 20

22 Beskrivelse af skadelmangel: sokkelpuds har generelt hele vejen rundt mangelfuld vedhæftning i større områder er meget porøs. I sydgavl forekommer der større områder med frostafskalninger. Note: Pudsens dårlige vedhæftning, samt porøsitet vil medføre en fortsat udvikling at frostafskalningerne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen at denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HG afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse at ejendommen. 2. marts :29 Sagen lukket 21

23 Fejlens vægtning: Da forholdet tildels er beskrevet vægtes fejlen nederst i niveau A Bygningssagkyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion Kl: Der er afskalninger i gulv i kælderrum mod sydøst. 5.2 Vægge Kl: Der er enkelte afskalninger i vægge i kælderrum mod sydøst. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: Enkelte fliser foran toilet på 1. sal mangler vedhæftning. belægning Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 22

24 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger belægning 2. marts :29 Sagen lukket 23

25 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand I I a i s s af skadelmangel: Flisefuger i baderum i kælder er meget udvaskede og har revnedannelser. Note: I det aktuelle tilfælde vurderes ikke risiko for følgeskade til anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 2. marts :29 Sagen lukket 24

26 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Flere fliser i bad i kælder mangler vedhæftning. belægning Fejlangivelse Syns- og Skønsmand Al Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst Note: Den mangelfulde flisevedhæftning kan erfaringsmæssigt give anledning til fugtbetingede følgeskader på underliggende konstruktioner. I det aktuelle tilfælde, hvor der er tale om et kælderrum, vurderes risikoen dog begrænset til at der kan opstå skimmelvækst i hulrummet bag de mangelfulde vedhæftende fliser, som følge at de relative kolde vægge. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Der mangler en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. Bygningssagkyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret HE-nr KOntrOlrapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 25

27 67 Rumaftræk Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Beskrivelse afskadelmangel: Rumaftræk fra badeværelse på 1. sal mangler færdiggørelse af aftræksrør. udsugningsmortor placeret i skunkrum har aldrig været færdiggjort med aftræk over tag (oplyser sælger). Note: Baderummet har derfor kun begrænset ventilation via oplukkelig vindue, samt mindre klapventil i vindue. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 2. marts :29 Sagen lukket 26

28 11. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer 11.0 VVS-installationer Fejlangivelse Syns- og Skønsmand IB: Ingen bemærkninger Inaeri bemærkninaer A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler overløbsrør fra sikkerhedsventilerne. Note: Da der er gulvafløb i rummet kan overløbsrør nøjes med at blive ført til udløb umiddelbart over gulv. Der anses ikke risiko for følgeskader. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :29 Sagen lukket 27

29 Bygning B (Carport - 36m2) 2. marts :29 Sagen lukket 28

30 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 2. marts :29 Sagen lukket 29

31 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning!skorsten I Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Beskrivelse afskadelmangel: Der mangler afslutning at tagpap langs fagets afgrænsninger. Herunder tilskæring og montering af zinkkanter!fodblik. Note: Den manglende tilskæring at tagpappen giver risko for skader på tagpappen langs kanter. Specielt hvor vinden kan tage fat. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 2. marts :29 Sagen lukket 30

32 1.1 Kl: Der er en del mos på taget på carporten. Tagbelægning/rygning 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i 2 x 2. Ydervægge x Vinduer og døre x i 3 4. Fundamentisokler x i 5 Kældre/krybekælctre/terrændæk 2 6 Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i 7. Gulvkonstruktion og gulve x 6. Indervægge/skillevægge x 9. Lofter/etageadskillelser x 10. Indvendige trapper 11 WS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Huset er i rimelig god stand i forhold til sin alder. Der må forventes nogle reparationer og en del vedligeholdelse. Ejendommen kan let vedligeholdes ved bende planlagt vedligehold. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 43 år. I hvilken periode har du boet på ejendommen? 43 år. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Tagrenovering Ca udskiftet tag, flernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning at bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej Ja 2. marts :29 Sagen lukket 31

33 - yder- - vinduer - lofter og indervægge / skillevægge? Nej / døre? Nej / etageadskillelser? Nej -gulve? -tage Nej Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej i 2.2 Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Ja, Løbesod ældre tid. Der er sat en utætheder eller afskallinger)? Isokærn skorstenen og der har ikke været problemer siden. 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja, DEr er ikke adgang ti skunkrum alle steder. Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? Der er adgang til skunkrum i enkelte værelser. 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenter/sokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej, Ingen krybekæælder. 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Ovenlys 1. sal øst. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Ja, Gang, toilet, køkken, stueetage og gang og toilet 1. sal. 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Ja, Der kom vand op af afløb i kælder opstigende kloakvand)? ved skybruddet 2. juli i 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Ja, Der er manglende vedhæftning af fliser på gulv ved toilet på 1. sal og kælder. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele afvvs-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført_af_personer_uden_autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 2. marts :29 Sagen lukket 32

34 cl) a3 - CO 0 -z CO CO - 1 D CO -o CO - 0 -h 3 :3 (0 (DCI) BB D (0 D < Ø)D) < I 0. o 0. Cl, 0 Cl, :3. :3 :3 -I, - 3 CO 7ç- :3- c CI) (I) cl) CO 1 CO 0 1 ( (71. m 0. 3 D (I) 0 : CI) : z m 0. : (i, c --3 (DC_ O - 0_ C 0. (0 (0 3: Ib Ib Ib w 1< 3 o C3 0) (0 cn 0 CO I-I. :3 0 0 m ( Ib 0 Ib ( D 0 ;i. Ib Ib 0 (b c,c,) m

35 >< DC. om 0 MG) DC M 0 (0 (0 cj, DCC 0 DC 0 ø (0(j) 0.

36 Særlige forhold vedrørende vurderingen at tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 37 9% ikke angivet ikke angivet 33 Bygningssagkyndig 0 9% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 0 9% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Syns- og Skønsmand Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed i TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Syns- og Skønsmand Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Syns- og Skønsmand Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand øvrige forhold 2. marts :29 Sagen lukket 35

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere