Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik 3 Retninglinjer og vilkår for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune 5 Forslag til udvikling af Kulturhus Trommen 7 Forslag til struktur, organisation og budget for Hørsholm Musikskole og Trommen 10 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Svømmeforeningen søger elitetræningstid udenfor svømmehallens normale åbningstider 15 KDY søger om tilskud til afholdelse af VM i snipe 18 Bent Byg Gruppe søger om tilskud til telte mm. 20 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger ved skatebanen, skatetopia 22 Bilagsoversigt 26 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσε Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Dialogmøde på SFKU-området d. 8. juni Status på bibliotekets Ungeprojekt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/12055 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann 1. κϖαρταλ, Η ρσηολµ Βιβλιοτεκ, Κϖαρταλσστατιστικ Ρεσυµε Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 1. kvartal 2011 set i forhold til 1. kvartal Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, udlån, e-udlån, webreserveringer, fjernlån, nye brugere samt arrangementer/aktiviteter. Set i fht. 1. kvartal 2010 er der i 2011 kommet 5 % færre besøgene. Faldet skyldes dels at børnebiblioteket måtte aflyse Bogkuffert-aktiviteterne til Hørsholm Kommunes 5. klasser pga. dødsfald både formidlingsdelen på skolerne og biblioteksorienteringen på biblioteket. Derudover har der ikke været så mange gymnasieelever og studerende i årets begyndelse. En helt anden årsag kan være den meget kolde vinter. Alligevel besøgte over biblioteket i januar, februar og marts måned. Udlån af fysiske materialer er faldet med 11 % i første kvartal. Faldet i antal udlån hænger til dels sammen med faldet i antal besøgene f.eks. lånes der mange børnebøger ud i forbindelse med Bogkuffert-aktiviteterne. Derudover stiger udbud og brug af digitale materialer. Biblioteket udlånte i januar, februar og marts knap materialer. E-udlån (digitalt licensbelagt bøger, musik, lydbøger og film) er stigende ved begyndelsen af Desværre har leverandøren ikke opdaterede tal for antal down load af musik siden februar, men som eksempel er download af film steget 340 %, down load af e-bøger steget 970 % og down load af lydbøger steget 8 % i fht. første kvartal Den markante stigning er et resultat af de kurser biblioteket udbyder, men er helt overvejende et synligt resultat af bibliotekets nye hjemmeside, hvor selvbetjening og digitale tilbud eksponeres meget markant. Web-reserveringer er faldet med 5 % og udgør knap bestillinger over nettet i første kvartal. Materialer som bibliotekets personale henter fra hylderne i stedet for at brugeren selv gør det. Det er første gang i flere år, at web-reserveringerne har så stort et fald. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 Fjernlån er faldet et par procent hvilket er tilfredsstillende. Arbejdsopgaverne med fjernlån er omfattende og tidskrævende og derudover svær at regulere, da det er 100 % brugerstyret. Antallet af arrangementer og aktiviteter er steget 16 % i første kvartal i år. Årsagen er bl.a. at biblioteket i 2010 sænkede aktivitetsniveauet pga. markante budget- og personalereduktioner. Øvrige aktiviteter og begivenheder i 1. kvartal 2011: nye lånere meldte sig ind som brugere af Hørsholm Bibliotek - Telefonanalyse (Lean-proces) klarlagde hvad der ringes til biblioteket om, herefter er tiltag sat i gang mhp. at øge selvbetjening via bl.a. hjemmesiden - Biblioteket mistede en kollega i børnebiblioteket - 5 unge kulturpiloter og en deltidsprojektmedarbejder blev ansat 1. februar, bibliotekets indsats i fht. til unge - Hørsholm Bibliotek overtog varetagelsen af Turistinformation fra PAS, ingen normering i fht. personale - Bibliotekschefen påbegyndte MPG-studie på CBS - Projektledelseskompetencer opgraderet hos to medarbejdere - Postkørselordning i samarbejde med rådhusbetjente blev justeret og effektueret (en udløber af kompetenceprojektet for tekniske servicemedarbejdere) - Ansættelsesprocedure af en ny børnebibliotekar (pr. 1.5.) Βιλαγ - Statistik 1. kvartal 2011.xls Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/12229 Journalnr.: P22 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ρετνινγλινϕερ ογ ϖιλκ ρ φορ τεατερϖιρκσοµηεδ ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Ρεσυµε Fra politisk side ønskes teater ligestillet med øvrige områder på kultur og fritidsområdet, og at alle foreninger og kommunale institutioner som Trommens m.m. har mulighed for at kunne tilbyde og udbyde teater i Hørsholm Kommune. Endvidere er det et ønske at sikre, at vilkårene på teaterområde lever op til målet for den overordnede kulturpolitik. Til brug for dette foreslås det, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget(SFKU) vedtager nogle overordnede retningslinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune. Φορσλαγ Administrationen, foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og vedtager forslag til Retningslinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune. Σαγσφρεµστιλλινγ Med baggrund i den politiske drøftelse SFKU har haft, har udvalget tilkendegivet, at de ønsker en overordnet aftale, der muliggør at flere foreninger og institutioner som Trommen kan tilbyde teater til borgerne i Hørsholm Kommune. I vedlagte forslag fra administrationen til Retningslinjer vilkår for teater i Hørsholm Kommune præciseres periode, lovgrundlag, forudsætninger, faciliteter, markedsføring, finansiering og varighed for teater i Hørsholm Kommune. SFKU besluttede på mødet d at tilslutte sig Hørsholm Scenens ønske om en etårig forlængelse af samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår. Efterfølgende har Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen indgået en etårig aftale for sæsonen , hvor Hørsholm Scenen jf. Samarbejdsaftalens afsnit 2: kan præsentere forestillinger i Trommen, som er godkendt som professionel teaterkunst iht. Teaterlovens bestemmelser. Undtaget er dog børneforestillinger under refusionsordningen. κονοµι/περσοναλε Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune - Hørsholm Kommunes Kulturpolitik 2007.pdf - Mail fra Hørsholm Scenen til administrationen - Forslag til retninglinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Mail fra formanden for Teaterforeningen Hørsholm Scenen med bl.a. opfordring til at udsætte punktet blev omdelt og drøftet. Det er udvalgets ønske med baggrund i erfaringerne fra den nuværende kontrakt og den løbende dialog, der formelt og uformelt har været med Teaterforeningen om samarbejdet gennem flere år, at foreningslivet på teaterområdet bliver ligestillet med foreningslivet på det øvrige kultur- og fritidsområde. Trods de senere års reduktioner på det øvrige kulturog fritidsområde ønskes niveauet for den økonomiske støtte til teaterområdet fastholdt. I forlængelse af ovenstående drøftede og vedtog SFKU forslag til generelle retningslinjer for teater i Hørsholm Kommune. Der inviteres til dialogmøde med interesserede i august med henblik på en endelig fastsættelse af de praktiske rammer for rammeaftalen. Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/12563 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Φορσλαγ τιλ υδϖικλινγ αφ Κυλτυρηυσ Τροµµεν Ρεσυµε Som en del af budgetaftalen har en politisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier i kommunalbestyrelsen skulle komme med et oplæg til hvordan anvendelse af Kulturhus Trommen kan se ud i fremtiden. Den 5. juni 2011 har arbejdsgruppen ved formand for udvalget Nadja Maria Hageskov afleveret et notat til kommunalbestyrelsen med forslag til udvikling af huset. Næste skridt er at drøfte og beslutte forslagene. Centerchefen fremlægger forslag til behandling i Sport-, Fritid og Kulturudvalget. Forslaget indgår også i udvalgets dagsordenpunkt til mødet d. 22. juni 2011 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller at der i budget afsættes kr til udarbejdelse af skitseprojekt og etableringsomkostninger med henblik på, at projektet indgår i budget Endvidere foreslås det, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller, at administrationen i 2012 igangsætter en proces med inddragelse af medarbejdere og ledere med henblik på en: Vurdering og ændring af husets organisering Undersøgelse af muligheden for at leje/bortforpagte CM-salen, Beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensation ved at det nye arrangements- og mødelokale overgår fra Trommen til Center for Kultur og Fritid Beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensation til Biblioteket og Trommen ved, at salg i form af at bar og madsalg overgår til Cafe/restaurant. Σαγσφρεµστιλλινγ Οπλ γγετ φρα δεν πολιτισκε αρβεϕδσγρυππε Oplægget fra den politiske arbejdsgruppe er, at det skal være muligt for flere at komme på biblioteket, og foreslår derfor, at åbningstiden i ydertimerne udvides, dog uden bemanding. Et andet forslag er at undersøge hvordan biblioteket kan udnytte pladsen bedre til endnu flere aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Medlemmerne i arbejdsgruppen er også enige om, at der skal arbejdes videre med ideen om aktiviteter og tilbud, der målrettet henvender sig til Hørsholm Kommunes unge borgere. Medlemmerne ønsker endvidere, at tilbuddene udvikles i samarbejde med de unge. Trommen skal fortsat have et højt kunstnerisk niveau med en bred vifte af kulturtilbud i Trommen, og der er overvejende enighed om, at huset fortsætter med en professionel arrangementsleder i form af den nuværende Musikchef. Arbejdsgruppen udviste også stor lyst til at opdatere huset til en 2011-udgave af et kulturhus hvor der for eksempel kunne komme en lejer ind i huset med et cafekoncept. Gruppen vil også gerne have undersøgt, hvordan CM-salen og de øvrige mødelokaler i huset kan bruges mere end i dag. Αδµινιστρατιονενσ φορσλαγ τιλ ρεαλισερινγ αφ οπλ γγετ φρα δεν πολιτισκε αρβεϕδσγρυππε Administrationen foreslår at der i budget afsættes penge til udarbejdelse af skitseprojekt og etableringsomkostninger med henblik på, at projektet indgår i budget Skitseprojektet og etableringsomkostninger er i forhold til husets arkitektur og indretning, således at: Huset får en ny indgang i form af en glasåbning/indgangsparti mod Bibliotekstorvet Der på bibliotekstorvet opføres en udescene og at der skabes mulighed for udeservering CM salen ombygges og lejes ud/bortforpagtes med henblik på åbning af en Cafe/restaurant Foyeen indrettes således, at cafeen/restauranten kan have udeservering og tilføres en mobilscene med udstyr til koncerter med ungdomsbands, syng med arrangementer, musikskolekoncerter m.m. Bibliotekets skranke udvides og tilføres opgaver med salg af Tromme- og biblioteksbilletter, borgerservice i form af pas- og Nem-ID relaterede opgaver og turisme Børnebiblioteket flyttes til det nuværende serviceområde, hvor kontorerne nedlægges og væggene rives ned Legeplads etableres udfor det nye børnebibliotek Kantinen på 1. sal nyindrettes så der skabes plads til bibliotekets service Selvbetjening indføres i tidsrummet fra kl og kl ved at der opsættes indgang med nøglekortsadgang, overvågningskameraer, afspærring af adgangen til 1. sal Det nuværende børnebibliotek indrettes til nyt møde-/arrangementslokale To kontorer på 1. sal overgår og indrettes til biblioteket personale I forhold til oprettelsen af en fælles skranke for Tromme- og biblioteksbilletter, borgerservice i form af pas- og Nem-ID relaterede opgaver og turisme, vil Centerchefen undersøge forskellige muligheder for overflytning af medarbejdere eller lønmidler fra Borgerservice. Endvidere foreslås det, at Centerchefen igangsætter en proces: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 - I efteråret 2011 og foråret 2012 med Biblioteks- og Musikchefen med henblik på en beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensationer med henblik på budget til Trommen og Biblioteket ved: En undersøgelse af muligheden for at leje/bortforpagte CM-salen At det nye arrangements- og mødelokale i form af det nuværende børnebiblioteksområde, overgår fra Trommen til Center for Kultur og Fritid At salg i form af, at bar- og madsalg overgår til Cafe/restaurant At udvide antallet af arrangementer i huset 2) I efteråret 2011 med alle medarbejdere i forhold til en: Vurdering og ændring af husets organisering, herunder forhold omkring arbejdsplads og arbejdsmiljø, nye arbejdsområder og opkvalificering til disse m.m. Inddragelse af LMU og MED udvalgene. κονοµι/περσοναλε Centerchefen har afholdt dialogmøder med biblioteks- og musikchefen og har på et personalemøde i Kulturhus Trommen præsenteret projektet. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ I budgetaftalen blev det besluttet, at en politisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier i kommunalbestyrelsen skulle komme med et oplæg til hvordan anvendelse af Kulturhus Trommen kan se ud i fremtiden. Βιλαγ - Powerpoint med forslag til udvikling af Kulturhus Trommen - Pressemeddelelse fra den politisk arbejdsgruppe Νοτερ τιλ βιλαγ - Power Point med forslag til udvikling af Kulturhus Trommen - Pressemeddelelse fra den politiske arbejdsgruppe Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt, dog således at der indstilles kr. til skitseprojekt m.v. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/11080 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Φορσλαγ τιλ στρυκτυρ, οργανισατιον ογ βυδγετ φορ Η ρσηολµ Μυσικσκολε ογ Τροµµεν Ρεσυµε Beslutningen om en fælles ledelse og administration af Trommen og musikskolen blev vedtaget som en del af besparelserne for Ifølge budgetforliget skal der tages stilling til hvilken struktur og organisationsform, der skal anvendes fra 2012 og fremadrettet. Administrationen fremlægger på baggrund af anbefalinger fra Musikskolen samt egne vurderinger tre forslag til konstruktion og økonomi. Forslagene indgår også i udvalgets dagsordenpunkt til mødet d. 22. juni 2011 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Φορσλαγ Administrationen anbefaler af Sport,- Fritid,- og Kulturudvalget beslutter hvilket forslag til konstruktion (ledelsesmæssigt og administrativt) der skal anvendes fra 2012 og fremadrettet, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen fremlægger på baggrund af anbefalinger fra Musikskolen samt egne vurderinger tre forslag til konstruktion og økonomi. Forslag 1: Genindførelse af den tidligere struktur med adskilte ledelser og administrationer for henholdsvis Musikskolen og Trommen. Budgetønske kr ,- Forslag 2: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen. Budgetønske kr ,- til oprettelse af fælles vikarpulje Forslag 3: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen uden pulje. Alle tre forslag forudsætter, at besparelsen på kr ,- i 2011 på fælles ledelse, jf. budget tilbageføres til Musikskolen. Βαγγρυνδ På baggrund af kommunens ansættelsesstop i foråret 2010 blev ansættelsen af en ny musikskoleleder udsat og ledelsen blev midlertidigt varetaget af Musikchefen, der også er daglig leder af Trommen. Billedet viste samtidig at det økonomiske resultat for musikskolen Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 for 2010 ikke ville balancere ved udgangen af året. På denne baggrund blev det besluttet, at musikchefen skulle varetage ledelsen af begge institutioner i den resterende del af Ved budgetforliget blev det vedtaget for 2011 at spare kr. på fælles ledelse og administration af Trommen og Musikskolen, og kr. som en rammebesparelse på Trommen. Derudover er de generelle besparelser på indkøb og rengøring på i alt kr. For at imødekomme disse besparelser og undgå at der blev sparet direkte på Musikskolens kerneydelser (undervisningen) blev der foretaget en række yderligere dispositioner, hvilket bl.a. indebar en fortsat fælles ledelse af Trommen og Musikskolen ved Musikchefen i Den fælles ledelse har fungeret midlertidigt i 2011, men skal ordningen fungerer fremadrettet er det, ifølge Musikskolens lærere og bestyrelsen, anbefalelsesværdigt at den bliver understøttet med de nødvendige ressourcer. Der er udarbejdet en anbefaling fra musikskolens bestyrelse, lærere og trommen, der er vedlagt som bilag. κονοµι/περσοναλε Φορσλαγ 1: Omorganisering i forhold til den nuværende midlertidige konstruktion. Der ansættes en ny musikskoleleder, souschef sættes ned i tid i forhold til det nuværende niveau og der ansættes en regnskabskyndig medarbejder. Musikskolens sekretær fortsætter på samme tid og i samme funktion. Projektlederstilling nedlægges. Kræver merbevilling på kr. i nutidskroner i forhold til budget Φορσλαγ 2: Etablering af den nuværende midlertidige konstruktion som en permanent løsning. Der ansættes ikke nogen ny musikskole leder, men den overordnede ledelse varetages af musikchefen. Souschefen på musikskolen får mere administrations tid og mindre undervisningstid. Projektlederstilling går fra 24 timer op på fuld tid og skal varetage tværgående funktioner og projektopgaver på begge institutioner. Musikskolens sekretær går fra 30 timer op til 37 timer. Kræver merbevilling på kr. i nutidskroner i forhold til budget 2012 til et fælles administrativt vikarbudget. Φορσλαγ 3: Som 2, uden vikarbudget på kr. Der sker ikke en kompensation for ekstra opgaver. Konsekvensen af at Ledelse og administration ikke kompenseres tilstrækkeligt er, at det store arbejdspres på de relativt få medarbejdere fortsætter. Det får den konsekvens at alle arbejdsopgaver i perioder ikke bliver udført, hvilket udover serviceforringelser for borgerne naturligt lægger et øget pres på medarbejderne, der kan medføre stress og langtidssygemeldinger, ligesom driften af begge institutioner bliver særdeles sårbar. Alle tre modeller fordrer: De kr. for Trommen og Musikskolens ledelse og administration, der ligger i budget 2012 fremadrettet fastholdes i Trommen og musikskolens budget. Trommens rammebesparelse i 2011 på kr. ikke er en fremadrettet besparelse. Trommens tekniske budget bliver en realitet fra 2012, som medtaget i budgetforliget De øvrige besparelser, der er implementeret i kommunens budget vil så også være fremadrettede besparelser, herunder sygefravær, indkøb på både Trommen og Musikskolen. I model 2 vil musikchef være overordnet leder for begge institutioner og daglig leder af Trommen. Udgifter hertil afholdes på Trommens budget, en fælles administration, der Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 varetager forskellige opgaver på henholdsvis Trommen og Musikskolen, samt en faglig/pædagogisk leder/souschef på musikskolen. Den fælles administration vil fysisk sidde på henholdsvis Trommen og musikskolen. Det er anbefalelsesværdigt, at Trommen bliver kompenseret for de ekstra opgaver Trommen påtager sig i forbindelse med den fælles ledelse og administration. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Musikskolens anbefaling til fremtidig struktur Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU indstiller forslag 2 til budget Annette Wiencken deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet. Φραϖ ρενδε: Annette Wiencken (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/9358 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ βυδγετµ δε, Βυδγετ Ρεσυµε På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Heraf udgør Sport-, Fritid- Kulturudvalgets andel 0,7 mio. kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal drøfte hvilke budgetønsker og hvilke forslag til råderum der skal gå videre til augustkonferencen. Φορσλαγ Administrationen forslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at Drøfte og udvælge hvilke af de fremkomne budgetønsker og råderumsforslag der skal gå videre til augustkonferencen. Σαγσφρεµστιλλινγ På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Råderummet skal bruges til omprioriteringer og til at finansiere budgetønsker. Kommunalbestyrelsen besluttede at udvalgene hver i sær skal arbejde indenfor en ramme se nedenstående tabel. Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr. Råderum fordelt på udvalg: Υδϖαλγ Βελ β Miljø- og Planlægningsudvalget 1,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 1,5 mio. kr. Social- og Seniorudvalget 8,0 mio. kr. Sundhedsudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 0,7 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Økonomiudvalget 4,25 mio. kr. Ι αλτ 15,95 µιο. κρ. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Konkrete forslag til råderum og budgetønsker samt forudsætning, beskrivelse og konsekvens af forslagene fremgår i bilag 1. Βιλαγ - Råderum og budgetønsker KOF Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Forslag til råderum og ønsker godkendt med følgende ændringer: besparelse på KFU-puljen tages ud af råderumsforslagene anlægsmidler for idrætsparken til udvidelse af kapacitet overføres til projektet for udvikling af Kulturhus Trommen i alle årene Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/12376 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Σϖ µµεφορενινγεν σ γερ ελιτετρ νινγστιδ υδενφορ σϖ µµεηαλλενσ νορµαλε βνινγστιδερ Ρεσυµε Hørsholm Svømmeforening har de seneste par sæsoner intensiveret sin elite- og konkurrenceafdeling, hvilket har bevirket, at flere medlemmer har behov for daglig træning. Søndag er i øjeblikket den eneste dag, hvor Svømmeforeningen ikke har træningstid. Foreningen søger derfor om mulighed for morgentræning, inden der kl åbnes for den offentlige badning. Derudover ønskes der en generel accept af, at Svømmeforeningen kan få mulighed for at have elitetræning i tidsrum, hvor svømmehallens personale ikke er til stede. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at Svømmeforeningen får tilladelse til at gennemføre elite-/konkurrencetræning uden tilstedeværelse af idrætsparkens personale, men under ledelse af særligt godkendt ansvarlig person. Det indstilles endvidere, at der indgås en aftale mellem Svømmeforeningen og Kommunen om fordeling af ansvar, sikkerhed og rengøring. Administrationen og Svømmeforeningen finder i fællesskab de aktuelle tidsrum. Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Svømmeforening har igennem de seneste par sæsoner intensiveret arbejdet omkring deres elite- og konkurrencesvømmere. Dette har betydet fint avancement for klubben inden for årgangs- og ungdomsmesterskaber. I bestræbelserne på at forsætte de gode resultater søger Svømmeforeningen om tilladelse til at få træningstid søndag morgen, inden der åbnes for offentlig badning. Det har hidtil været gældende, at der altid skulle være uddannede livreddere tilstede i svømmehallen, når der var brugere/gæster til stede. Når Svømmeforeningen var ene bruger i hallen, var antallet af livreddere skåret ned til et minimum med den begrundelse, at Svømmeforeningens trænere og ledere havde påtaget sig ansvaret for tilsyn af medlemmerne. Svømmehallens livreddere foretog i de tidsrum rengørings- og reparationsarbejder, men var hele tiden i nærheden som back-up, hvis ulykken skulle ske. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Svømmeforeningen ønsker nu i første omgang at gennemføre træning for elite- /konkurrencesvømmere søndag morgen, inden der åbnes for offentlig badning. Generelt ønskes der mulighed for, at Svømmeforeningen i henhold til aftalen kan forlænge sin træning på hverdagsaftener, uden at svømmehallens personale er til stede. Det betyder i princippet, at svømmehallens åbningstid øges tilsvarende, uden at der kræves økonomisk dækning til livreddere i de pågældende tidsrum. For at holde initiativet økonomisk neutralt på personalesiden skal o ansvaret for Svømmeklubbens medlemmers sikkerhed overdrages til Svømmeklubbens bestyrelse o én og samme person stå for adgang til hallen / lukning af hallen og sørge for, at ingen uvedkomne får adgang til svømmehallen o én og samme person sørge for, at lyset i hallen tændes ved start/slukkes efter endt træning o én og samme person sørge for at tage bundsugerne op af eller sætte dem ned i bassinerne o klubben sørge for at medlemmerne alene kommer i de to udpegede omklædningsrum, et til piger og et til drenge, og i klubrummet, som er adgangsvejen til bassinet. Den udpegede person skal være godkendt og instrueret af svømmehalsinspektøren i de praktiske opgaver. Såfremt denne person melder forfald, enten aflyses træningen eller overtages træningen af en vikar, som opfylder de samme nævnte betingelser. Alle forudsætningerne indføres i den indgåede aftale. I forbindelse med søndagsmorgentræningen skal Svømmeforeningens medlemmer være ude af bassinet senest og ude af omklædningsrummene kl , således at de ikke kolliderer med de betalende gæster. Under disse forudsætninger vil badepersonalet inden for deres normale tidsramme kunne gennemføre opgaverne søndag morgen, inden offentlig badning begynder: o tage vandprøver o tilse syrebeholdning o tage bundsugere op og rengøre dem o bundsuge baby/børnebassinet o køre bund og broer ned og op i ønsket stilling o tænde for lys og radio o feje forhal og cafeteria o feje trappe og areal foran elevator o rengøre offentlige toiletter o bære affaldssække ud Den udvidede brugstid medfører automatisk et mindre merforbrug af el-, vand-, varme- og klor/syreforbrug. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/10465 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Κ Ψ σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ αφηολδελσε αφ ςμ ι σνιπε Ρεσυµε Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) søger om kr. i tilskud til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe den august Efter forespørgsel fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremsender KDY hermed et revideret budget. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen fra KDY med op til kr. Det anbefales, at det bevilligede beløb tages fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Σαγσφρεµστιλλινγ Sport-, Fritid- og Kulturudvalget behandlede på møde den 1. juni 2011 en ansøgning fra KDY om tilskud på kr. til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe. Udvalget udsatte beslutningen med henblik på en nærmere uddybning af budgettet for arrangementet. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med KDY, og klubben fremsender hermed et revideret budget for afholdelse af VM og Junior VM i Snipe den august KDY har kontraktligt forpligtet sig til at afholde en række udgifter i forbindelse med gennemførelse af VM. Udgifterne dækker blandt andet over indkvartering af jurymedlemmer og juniorbesætninger, forplejning af deltagere, officials, jurymedlemmer og medhjælpere. I følge KDY er klubben underlagt et loft for, hvor stort startgebyret må være, hvorfor klubben ikke har mulighed for at hæve deltagerbetalingen for at få budgettet i balance. KDY har på nuværende tidspunkt fået tilsagn om et tilskud på kr. fra Sportevent Danmark, og til trods for, at støtte fra Sportevent Danmark som hovedregel er betinget af, at værtskommunen støtter med et beløb på minimum samme størrelse, har Sportevent Danmark udtrykt åbenhed for at støtte arrangementet med kr. uagtet at Hørsholm Kommune muligvis støtter med et mindre beløb. KDY har indgået aftale med Carlsberg om sponsering af øl og vand i løbet af arrangementet, men klubben arbejder endnu på at finde en hovedsponsor. Da VM afholdes i samarbejde med Espergærde Sejlklub, har KDY indgået aftale med Espergærde Sejlklub om, at denne klub skal finde sponsorindtægter for kr. På nuværende tidspunkt har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Espergærde Sejlklub ikke bidraget med sponsorindtægter, og ifølge KDY er et mere realistisk bud, at klubben skaffer ca kr. i sponsorindtægter til arrangementet. Dette reviderede budget (se bilag) skiller sig ud fra tidligere fremsendte budget på følgende områder: KDY har på nuværende tidspunkt sponsorindtægter på kr. Budgetposten til præmier er forhøjet til kr. (posten var ifølge klubben oprindeligt underbudgetteret) Budgetposten til nattevagt på kr. er fjernet Budgetposten til Regattamiddagen er reduceret til kr. mod oprindeligt kr. Det reviderede budget viser et underskud på kr. KDYs egenfinansiering af arrangementet er på kr. som dækker personalelønninger og administration for 3 personers arbejde i 15 dage. Denne post har ikke tidligere fremgået af budgettet. KDY har budgetsat udgifter på kr. til gummibåde. Denne budgetpost dækker over intern leje af 8 stk. gummibåde á kr. Dette er normal procedure i KDY ved afholdelse af større stævner, og indtægterne går til at vedligeholde flåden på 8 gummibåde samt 2 dommerbåde, hvilket årligt koster KDY ca kr. netto. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sport-, Fritid- og Kulturudvalget behandlede på møde den 1. juni 2011 en ansøgning fra KDY om tilskud på kr. til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe. Udvalget udsatte beslutningen med henblik på en nærmere uddybning af budgettet for arrangementet. Βιλαγ - revideret budget Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU imødekom ansøgningen med en underskudsgaranti op til kr. Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/12213 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Βεντ Βψγ Γρυππε σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ τελτε µµ. Ρεσυµε Bent Byg Gruppe søger om tilskud på kr. til køb og reparation af telte samt køb af trangiasæt, stegepander mm. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen om tilskud på kr. til Bent Byg Gruppe. Det anbefales, at beløbet tages fra Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Σαγσφρεµστιλλινγ Bent Byg Gruppe søger om tilskud på kr. til køb og reparation af telte samt køb af diverse lejrbålsudstyr som fx stegepande, grillrist og trangiasæt. Bent Byg er kommunens største spejdergruppe med knap 100 medlemmer - primært børn og unge under 25 år. Bent Byg er en meget aktiv gruppe, som udover gruppens mange almindelige aktiviteter, hvert år deltager i kommunens sommerferieaktiviteter, hvor gruppen i løbet af en uge præsenterer spejderlivet for ca børn og unge. En stor del af gruppens aktiviteter foregår udendørs, og udstyr som telte, reb, rafter, trangiasæt og lejrbålsudstyr som fx grillriste og stegepander er nødvendigt for at spejderne fortsat kan få gode oplevelser med ude-livet. Bent Byg er i år nødsaget til at reparere to telte, indkøbe nye forsejl samt indkøbe nyt køkkenudstyr og trangiasæt til erstatning for slidt eller manglende udstyr. Bent Byg budgetterer hvert år med indtægter fra såkaldt indtægtsgivende aktiviteter som fx salg af gran, hjælp ved Skt. Hans arrangement og uddeling af telefonbøger. Ifølge gruppen er indtægtsmuligheden ved uddeling af telefonbøger bortfaldet fra og med 2011, hvilket betyder, at gruppen skal finde andre indtægtsgivende aktiviteter for at nå den budgetterede indtægt. Bestyrelsen er meget opmærksom på problemstillingen med de manglende indtægter og bestyrelse, ledere og forældre arbejder på at finde alternative indtægtsgivende aktiviteter. Ifølge bestyrelsen er det dog usandsynligt at nå de budgetterede indtægter i 2011, hvorfor gruppen må reducere andre budgetposter herunder blandt andet budgetposten for køb og reparation af udstyr for at undgå et underskud på det samlede regnskab Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne: RÅDERUMSFORSLAG Tema: Energibesparelser Titel: Energibesparende foranstaltninger i privatejede ketcherhaller Nærmere beskrivelse af forslaget: Gennem en dialogproces med ejerne og efterfølgende politisk

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 28-10-2015 Onsdag 28.10.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Integration via foreningslivet 2 Ansøgning om underskudsgaranti

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig. Referat Sted: Mødelokale D2 Dato: 05.11.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (SSK) Charlotte Kirkegaard (CKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere