Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik 3 Retninglinjer og vilkår for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune 5 Forslag til udvikling af Kulturhus Trommen 7 Forslag til struktur, organisation og budget for Hørsholm Musikskole og Trommen 10 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Svømmeforeningen søger elitetræningstid udenfor svømmehallens normale åbningstider 15 KDY søger om tilskud til afholdelse af VM i snipe 18 Bent Byg Gruppe søger om tilskud til telte mm. 20 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger ved skatebanen, skatetopia 22 Bilagsoversigt 26 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσε Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Dialogmøde på SFKU-området d. 8. juni Status på bibliotekets Ungeprojekt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/12055 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann 1. κϖαρταλ, Η ρσηολµ Βιβλιοτεκ, Κϖαρταλσστατιστικ Ρεσυµε Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 1. kvartal 2011 set i forhold til 1. kvartal Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, udlån, e-udlån, webreserveringer, fjernlån, nye brugere samt arrangementer/aktiviteter. Set i fht. 1. kvartal 2010 er der i 2011 kommet 5 % færre besøgene. Faldet skyldes dels at børnebiblioteket måtte aflyse Bogkuffert-aktiviteterne til Hørsholm Kommunes 5. klasser pga. dødsfald både formidlingsdelen på skolerne og biblioteksorienteringen på biblioteket. Derudover har der ikke været så mange gymnasieelever og studerende i årets begyndelse. En helt anden årsag kan være den meget kolde vinter. Alligevel besøgte over biblioteket i januar, februar og marts måned. Udlån af fysiske materialer er faldet med 11 % i første kvartal. Faldet i antal udlån hænger til dels sammen med faldet i antal besøgene f.eks. lånes der mange børnebøger ud i forbindelse med Bogkuffert-aktiviteterne. Derudover stiger udbud og brug af digitale materialer. Biblioteket udlånte i januar, februar og marts knap materialer. E-udlån (digitalt licensbelagt bøger, musik, lydbøger og film) er stigende ved begyndelsen af Desværre har leverandøren ikke opdaterede tal for antal down load af musik siden februar, men som eksempel er download af film steget 340 %, down load af e-bøger steget 970 % og down load af lydbøger steget 8 % i fht. første kvartal Den markante stigning er et resultat af de kurser biblioteket udbyder, men er helt overvejende et synligt resultat af bibliotekets nye hjemmeside, hvor selvbetjening og digitale tilbud eksponeres meget markant. Web-reserveringer er faldet med 5 % og udgør knap bestillinger over nettet i første kvartal. Materialer som bibliotekets personale henter fra hylderne i stedet for at brugeren selv gør det. Det er første gang i flere år, at web-reserveringerne har så stort et fald. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 Fjernlån er faldet et par procent hvilket er tilfredsstillende. Arbejdsopgaverne med fjernlån er omfattende og tidskrævende og derudover svær at regulere, da det er 100 % brugerstyret. Antallet af arrangementer og aktiviteter er steget 16 % i første kvartal i år. Årsagen er bl.a. at biblioteket i 2010 sænkede aktivitetsniveauet pga. markante budget- og personalereduktioner. Øvrige aktiviteter og begivenheder i 1. kvartal 2011: nye lånere meldte sig ind som brugere af Hørsholm Bibliotek - Telefonanalyse (Lean-proces) klarlagde hvad der ringes til biblioteket om, herefter er tiltag sat i gang mhp. at øge selvbetjening via bl.a. hjemmesiden - Biblioteket mistede en kollega i børnebiblioteket - 5 unge kulturpiloter og en deltidsprojektmedarbejder blev ansat 1. februar, bibliotekets indsats i fht. til unge - Hørsholm Bibliotek overtog varetagelsen af Turistinformation fra PAS, ingen normering i fht. personale - Bibliotekschefen påbegyndte MPG-studie på CBS - Projektledelseskompetencer opgraderet hos to medarbejdere - Postkørselordning i samarbejde med rådhusbetjente blev justeret og effektueret (en udløber af kompetenceprojektet for tekniske servicemedarbejdere) - Ansættelsesprocedure af en ny børnebibliotekar (pr. 1.5.) Βιλαγ - Statistik 1. kvartal 2011.xls Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/12229 Journalnr.: P22 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ρετνινγλινϕερ ογ ϖιλκ ρ φορ τεατερϖιρκσοµηεδ ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Ρεσυµε Fra politisk side ønskes teater ligestillet med øvrige områder på kultur og fritidsområdet, og at alle foreninger og kommunale institutioner som Trommens m.m. har mulighed for at kunne tilbyde og udbyde teater i Hørsholm Kommune. Endvidere er det et ønske at sikre, at vilkårene på teaterområde lever op til målet for den overordnede kulturpolitik. Til brug for dette foreslås det, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget(SFKU) vedtager nogle overordnede retningslinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune. Φορσλαγ Administrationen, foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og vedtager forslag til Retningslinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune. Σαγσφρεµστιλλινγ Med baggrund i den politiske drøftelse SFKU har haft, har udvalget tilkendegivet, at de ønsker en overordnet aftale, der muliggør at flere foreninger og institutioner som Trommen kan tilbyde teater til borgerne i Hørsholm Kommune. I vedlagte forslag fra administrationen til Retningslinjer vilkår for teater i Hørsholm Kommune præciseres periode, lovgrundlag, forudsætninger, faciliteter, markedsføring, finansiering og varighed for teater i Hørsholm Kommune. SFKU besluttede på mødet d at tilslutte sig Hørsholm Scenens ønske om en etårig forlængelse af samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår. Efterfølgende har Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen indgået en etårig aftale for sæsonen , hvor Hørsholm Scenen jf. Samarbejdsaftalens afsnit 2: kan præsentere forestillinger i Trommen, som er godkendt som professionel teaterkunst iht. Teaterlovens bestemmelser. Undtaget er dog børneforestillinger under refusionsordningen. κονοµι/περσοναλε Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune - Hørsholm Kommunes Kulturpolitik 2007.pdf - Mail fra Hørsholm Scenen til administrationen - Forslag til retninglinjer og vilkår for teater i Hørsholm Kommune Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Mail fra formanden for Teaterforeningen Hørsholm Scenen med bl.a. opfordring til at udsætte punktet blev omdelt og drøftet. Det er udvalgets ønske med baggrund i erfaringerne fra den nuværende kontrakt og den løbende dialog, der formelt og uformelt har været med Teaterforeningen om samarbejdet gennem flere år, at foreningslivet på teaterområdet bliver ligestillet med foreningslivet på det øvrige kultur- og fritidsområde. Trods de senere års reduktioner på det øvrige kulturog fritidsområde ønskes niveauet for den økonomiske støtte til teaterområdet fastholdt. I forlængelse af ovenstående drøftede og vedtog SFKU forslag til generelle retningslinjer for teater i Hørsholm Kommune. Der inviteres til dialogmøde med interesserede i august med henblik på en endelig fastsættelse af de praktiske rammer for rammeaftalen. Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/12563 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Φορσλαγ τιλ υδϖικλινγ αφ Κυλτυρηυσ Τροµµεν Ρεσυµε Som en del af budgetaftalen har en politisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier i kommunalbestyrelsen skulle komme med et oplæg til hvordan anvendelse af Kulturhus Trommen kan se ud i fremtiden. Den 5. juni 2011 har arbejdsgruppen ved formand for udvalget Nadja Maria Hageskov afleveret et notat til kommunalbestyrelsen med forslag til udvikling af huset. Næste skridt er at drøfte og beslutte forslagene. Centerchefen fremlægger forslag til behandling i Sport-, Fritid og Kulturudvalget. Forslaget indgår også i udvalgets dagsordenpunkt til mødet d. 22. juni 2011 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller at der i budget afsættes kr til udarbejdelse af skitseprojekt og etableringsomkostninger med henblik på, at projektet indgår i budget Endvidere foreslås det, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller, at administrationen i 2012 igangsætter en proces med inddragelse af medarbejdere og ledere med henblik på en: Vurdering og ændring af husets organisering Undersøgelse af muligheden for at leje/bortforpagte CM-salen, Beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensation ved at det nye arrangements- og mødelokale overgår fra Trommen til Center for Kultur og Fritid Beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensation til Biblioteket og Trommen ved, at salg i form af at bar og madsalg overgår til Cafe/restaurant. Σαγσφρεµστιλλινγ Οπλ γγετ φρα δεν πολιτισκε αρβεϕδσγρυππε Oplægget fra den politiske arbejdsgruppe er, at det skal være muligt for flere at komme på biblioteket, og foreslår derfor, at åbningstiden i ydertimerne udvides, dog uden bemanding. Et andet forslag er at undersøge hvordan biblioteket kan udnytte pladsen bedre til endnu flere aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Medlemmerne i arbejdsgruppen er også enige om, at der skal arbejdes videre med ideen om aktiviteter og tilbud, der målrettet henvender sig til Hørsholm Kommunes unge borgere. Medlemmerne ønsker endvidere, at tilbuddene udvikles i samarbejde med de unge. Trommen skal fortsat have et højt kunstnerisk niveau med en bred vifte af kulturtilbud i Trommen, og der er overvejende enighed om, at huset fortsætter med en professionel arrangementsleder i form af den nuværende Musikchef. Arbejdsgruppen udviste også stor lyst til at opdatere huset til en 2011-udgave af et kulturhus hvor der for eksempel kunne komme en lejer ind i huset med et cafekoncept. Gruppen vil også gerne have undersøgt, hvordan CM-salen og de øvrige mødelokaler i huset kan bruges mere end i dag. Αδµινιστρατιονενσ φορσλαγ τιλ ρεαλισερινγ αφ οπλ γγετ φρα δεν πολιτισκε αρβεϕδσγρυππε Administrationen foreslår at der i budget afsættes penge til udarbejdelse af skitseprojekt og etableringsomkostninger med henblik på, at projektet indgår i budget Skitseprojektet og etableringsomkostninger er i forhold til husets arkitektur og indretning, således at: Huset får en ny indgang i form af en glasåbning/indgangsparti mod Bibliotekstorvet Der på bibliotekstorvet opføres en udescene og at der skabes mulighed for udeservering CM salen ombygges og lejes ud/bortforpagtes med henblik på åbning af en Cafe/restaurant Foyeen indrettes således, at cafeen/restauranten kan have udeservering og tilføres en mobilscene med udstyr til koncerter med ungdomsbands, syng med arrangementer, musikskolekoncerter m.m. Bibliotekets skranke udvides og tilføres opgaver med salg af Tromme- og biblioteksbilletter, borgerservice i form af pas- og Nem-ID relaterede opgaver og turisme Børnebiblioteket flyttes til det nuværende serviceområde, hvor kontorerne nedlægges og væggene rives ned Legeplads etableres udfor det nye børnebibliotek Kantinen på 1. sal nyindrettes så der skabes plads til bibliotekets service Selvbetjening indføres i tidsrummet fra kl og kl ved at der opsættes indgang med nøglekortsadgang, overvågningskameraer, afspærring af adgangen til 1. sal Det nuværende børnebibliotek indrettes til nyt møde-/arrangementslokale To kontorer på 1. sal overgår og indrettes til biblioteket personale I forhold til oprettelsen af en fælles skranke for Tromme- og biblioteksbilletter, borgerservice i form af pas- og Nem-ID relaterede opgaver og turisme, vil Centerchefen undersøge forskellige muligheder for overflytning af medarbejdere eller lønmidler fra Borgerservice. Endvidere foreslås det, at Centerchefen igangsætter en proces: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 - I efteråret 2011 og foråret 2012 med Biblioteks- og Musikchefen med henblik på en beregning af de økonomiske konsekvenser og efterfølgende kompensationer med henblik på budget til Trommen og Biblioteket ved: En undersøgelse af muligheden for at leje/bortforpagte CM-salen At det nye arrangements- og mødelokale i form af det nuværende børnebiblioteksområde, overgår fra Trommen til Center for Kultur og Fritid At salg i form af, at bar- og madsalg overgår til Cafe/restaurant At udvide antallet af arrangementer i huset 2) I efteråret 2011 med alle medarbejdere i forhold til en: Vurdering og ændring af husets organisering, herunder forhold omkring arbejdsplads og arbejdsmiljø, nye arbejdsområder og opkvalificering til disse m.m. Inddragelse af LMU og MED udvalgene. κονοµι/περσοναλε Centerchefen har afholdt dialogmøder med biblioteks- og musikchefen og har på et personalemøde i Kulturhus Trommen præsenteret projektet. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ I budgetaftalen blev det besluttet, at en politisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier i kommunalbestyrelsen skulle komme med et oplæg til hvordan anvendelse af Kulturhus Trommen kan se ud i fremtiden. Βιλαγ - Powerpoint med forslag til udvikling af Kulturhus Trommen - Pressemeddelelse fra den politisk arbejdsgruppe Νοτερ τιλ βιλαγ - Power Point med forslag til udvikling af Kulturhus Trommen - Pressemeddelelse fra den politiske arbejdsgruppe Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt, dog således at der indstilles kr. til skitseprojekt m.v. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/11080 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Φορσλαγ τιλ στρυκτυρ, οργανισατιον ογ βυδγετ φορ Η ρσηολµ Μυσικσκολε ογ Τροµµεν Ρεσυµε Beslutningen om en fælles ledelse og administration af Trommen og musikskolen blev vedtaget som en del af besparelserne for Ifølge budgetforliget skal der tages stilling til hvilken struktur og organisationsform, der skal anvendes fra 2012 og fremadrettet. Administrationen fremlægger på baggrund af anbefalinger fra Musikskolen samt egne vurderinger tre forslag til konstruktion og økonomi. Forslagene indgår også i udvalgets dagsordenpunkt til mødet d. 22. juni 2011 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budgetmøde, Budget Φορσλαγ Administrationen anbefaler af Sport,- Fritid,- og Kulturudvalget beslutter hvilket forslag til konstruktion (ledelsesmæssigt og administrativt) der skal anvendes fra 2012 og fremadrettet, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen fremlægger på baggrund af anbefalinger fra Musikskolen samt egne vurderinger tre forslag til konstruktion og økonomi. Forslag 1: Genindførelse af den tidligere struktur med adskilte ledelser og administrationer for henholdsvis Musikskolen og Trommen. Budgetønske kr ,- Forslag 2: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen. Budgetønske kr ,- til oprettelse af fælles vikarpulje Forslag 3: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen uden pulje. Alle tre forslag forudsætter, at besparelsen på kr ,- i 2011 på fælles ledelse, jf. budget tilbageføres til Musikskolen. Βαγγρυνδ På baggrund af kommunens ansættelsesstop i foråret 2010 blev ansættelsen af en ny musikskoleleder udsat og ledelsen blev midlertidigt varetaget af Musikchefen, der også er daglig leder af Trommen. Billedet viste samtidig at det økonomiske resultat for musikskolen Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 for 2010 ikke ville balancere ved udgangen af året. På denne baggrund blev det besluttet, at musikchefen skulle varetage ledelsen af begge institutioner i den resterende del af Ved budgetforliget blev det vedtaget for 2011 at spare kr. på fælles ledelse og administration af Trommen og Musikskolen, og kr. som en rammebesparelse på Trommen. Derudover er de generelle besparelser på indkøb og rengøring på i alt kr. For at imødekomme disse besparelser og undgå at der blev sparet direkte på Musikskolens kerneydelser (undervisningen) blev der foretaget en række yderligere dispositioner, hvilket bl.a. indebar en fortsat fælles ledelse af Trommen og Musikskolen ved Musikchefen i Den fælles ledelse har fungeret midlertidigt i 2011, men skal ordningen fungerer fremadrettet er det, ifølge Musikskolens lærere og bestyrelsen, anbefalelsesværdigt at den bliver understøttet med de nødvendige ressourcer. Der er udarbejdet en anbefaling fra musikskolens bestyrelse, lærere og trommen, der er vedlagt som bilag. κονοµι/περσοναλε Φορσλαγ 1: Omorganisering i forhold til den nuværende midlertidige konstruktion. Der ansættes en ny musikskoleleder, souschef sættes ned i tid i forhold til det nuværende niveau og der ansættes en regnskabskyndig medarbejder. Musikskolens sekretær fortsætter på samme tid og i samme funktion. Projektlederstilling nedlægges. Kræver merbevilling på kr. i nutidskroner i forhold til budget Φορσλαγ 2: Etablering af den nuværende midlertidige konstruktion som en permanent løsning. Der ansættes ikke nogen ny musikskole leder, men den overordnede ledelse varetages af musikchefen. Souschefen på musikskolen får mere administrations tid og mindre undervisningstid. Projektlederstilling går fra 24 timer op på fuld tid og skal varetage tværgående funktioner og projektopgaver på begge institutioner. Musikskolens sekretær går fra 30 timer op til 37 timer. Kræver merbevilling på kr. i nutidskroner i forhold til budget 2012 til et fælles administrativt vikarbudget. Φορσλαγ 3: Som 2, uden vikarbudget på kr. Der sker ikke en kompensation for ekstra opgaver. Konsekvensen af at Ledelse og administration ikke kompenseres tilstrækkeligt er, at det store arbejdspres på de relativt få medarbejdere fortsætter. Det får den konsekvens at alle arbejdsopgaver i perioder ikke bliver udført, hvilket udover serviceforringelser for borgerne naturligt lægger et øget pres på medarbejderne, der kan medføre stress og langtidssygemeldinger, ligesom driften af begge institutioner bliver særdeles sårbar. Alle tre modeller fordrer: De kr. for Trommen og Musikskolens ledelse og administration, der ligger i budget 2012 fremadrettet fastholdes i Trommen og musikskolens budget. Trommens rammebesparelse i 2011 på kr. ikke er en fremadrettet besparelse. Trommens tekniske budget bliver en realitet fra 2012, som medtaget i budgetforliget De øvrige besparelser, der er implementeret i kommunens budget vil så også være fremadrettede besparelser, herunder sygefravær, indkøb på både Trommen og Musikskolen. I model 2 vil musikchef være overordnet leder for begge institutioner og daglig leder af Trommen. Udgifter hertil afholdes på Trommens budget, en fælles administration, der Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 varetager forskellige opgaver på henholdsvis Trommen og Musikskolen, samt en faglig/pædagogisk leder/souschef på musikskolen. Den fælles administration vil fysisk sidde på henholdsvis Trommen og musikskolen. Det er anbefalelsesværdigt, at Trommen bliver kompenseret for de ekstra opgaver Trommen påtager sig i forbindelse med den fælles ledelse og administration. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Musikskolens anbefaling til fremtidig struktur Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU indstiller forslag 2 til budget Annette Wiencken deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet. Φραϖ ρενδε: Annette Wiencken (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/9358 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ βυδγετµ δε, Βυδγετ Ρεσυµε På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Heraf udgør Sport-, Fritid- Kulturudvalgets andel 0,7 mio. kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal drøfte hvilke budgetønsker og hvilke forslag til råderum der skal gå videre til augustkonferencen. Φορσλαγ Administrationen forslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at Drøfte og udvælge hvilke af de fremkomne budgetønsker og råderumsforslag der skal gå videre til augustkonferencen. Σαγσφρεµστιλλινγ På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Råderummet skal bruges til omprioriteringer og til at finansiere budgetønsker. Kommunalbestyrelsen besluttede at udvalgene hver i sær skal arbejde indenfor en ramme se nedenstående tabel. Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr. Råderum fordelt på udvalg: Υδϖαλγ Βελ β Miljø- og Planlægningsudvalget 1,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 1,5 mio. kr. Social- og Seniorudvalget 8,0 mio. kr. Sundhedsudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 0,7 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Økonomiudvalget 4,25 mio. kr. Ι αλτ 15,95 µιο. κρ. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Konkrete forslag til råderum og budgetønsker samt forudsætning, beskrivelse og konsekvens af forslagene fremgår i bilag 1. Βιλαγ - Råderum og budgetønsker KOF Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Forslag til råderum og ønsker godkendt med følgende ændringer: besparelse på KFU-puljen tages ud af råderumsforslagene anlægsmidler for idrætsparken til udvidelse af kapacitet overføres til projektet for udvikling af Kulturhus Trommen i alle årene Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/12376 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Σϖ µµεφορενινγεν σ γερ ελιτετρ νινγστιδ υδενφορ σϖ µµεηαλλενσ νορµαλε βνινγστιδερ Ρεσυµε Hørsholm Svømmeforening har de seneste par sæsoner intensiveret sin elite- og konkurrenceafdeling, hvilket har bevirket, at flere medlemmer har behov for daglig træning. Søndag er i øjeblikket den eneste dag, hvor Svømmeforeningen ikke har træningstid. Foreningen søger derfor om mulighed for morgentræning, inden der kl åbnes for den offentlige badning. Derudover ønskes der en generel accept af, at Svømmeforeningen kan få mulighed for at have elitetræning i tidsrum, hvor svømmehallens personale ikke er til stede. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at Svømmeforeningen får tilladelse til at gennemføre elite-/konkurrencetræning uden tilstedeværelse af idrætsparkens personale, men under ledelse af særligt godkendt ansvarlig person. Det indstilles endvidere, at der indgås en aftale mellem Svømmeforeningen og Kommunen om fordeling af ansvar, sikkerhed og rengøring. Administrationen og Svømmeforeningen finder i fællesskab de aktuelle tidsrum. Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Svømmeforening har igennem de seneste par sæsoner intensiveret arbejdet omkring deres elite- og konkurrencesvømmere. Dette har betydet fint avancement for klubben inden for årgangs- og ungdomsmesterskaber. I bestræbelserne på at forsætte de gode resultater søger Svømmeforeningen om tilladelse til at få træningstid søndag morgen, inden der åbnes for offentlig badning. Det har hidtil været gældende, at der altid skulle være uddannede livreddere tilstede i svømmehallen, når der var brugere/gæster til stede. Når Svømmeforeningen var ene bruger i hallen, var antallet af livreddere skåret ned til et minimum med den begrundelse, at Svømmeforeningens trænere og ledere havde påtaget sig ansvaret for tilsyn af medlemmerne. Svømmehallens livreddere foretog i de tidsrum rengørings- og reparationsarbejder, men var hele tiden i nærheden som back-up, hvis ulykken skulle ske. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Svømmeforeningen ønsker nu i første omgang at gennemføre træning for elite- /konkurrencesvømmere søndag morgen, inden der åbnes for offentlig badning. Generelt ønskes der mulighed for, at Svømmeforeningen i henhold til aftalen kan forlænge sin træning på hverdagsaftener, uden at svømmehallens personale er til stede. Det betyder i princippet, at svømmehallens åbningstid øges tilsvarende, uden at der kræves økonomisk dækning til livreddere i de pågældende tidsrum. For at holde initiativet økonomisk neutralt på personalesiden skal o ansvaret for Svømmeklubbens medlemmers sikkerhed overdrages til Svømmeklubbens bestyrelse o én og samme person stå for adgang til hallen / lukning af hallen og sørge for, at ingen uvedkomne får adgang til svømmehallen o én og samme person sørge for, at lyset i hallen tændes ved start/slukkes efter endt træning o én og samme person sørge for at tage bundsugerne op af eller sætte dem ned i bassinerne o klubben sørge for at medlemmerne alene kommer i de to udpegede omklædningsrum, et til piger og et til drenge, og i klubrummet, som er adgangsvejen til bassinet. Den udpegede person skal være godkendt og instrueret af svømmehalsinspektøren i de praktiske opgaver. Såfremt denne person melder forfald, enten aflyses træningen eller overtages træningen af en vikar, som opfylder de samme nævnte betingelser. Alle forudsætningerne indføres i den indgåede aftale. I forbindelse med søndagsmorgentræningen skal Svømmeforeningens medlemmer være ude af bassinet senest og ude af omklædningsrummene kl , således at de ikke kolliderer med de betalende gæster. Under disse forudsætninger vil badepersonalet inden for deres normale tidsramme kunne gennemføre opgaverne søndag morgen, inden offentlig badning begynder: o tage vandprøver o tilse syrebeholdning o tage bundsugere op og rengøre dem o bundsuge baby/børnebassinet o køre bund og broer ned og op i ønsket stilling o tænde for lys og radio o feje forhal og cafeteria o feje trappe og areal foran elevator o rengøre offentlige toiletter o bære affaldssække ud Den udvidede brugstid medfører automatisk et mindre merforbrug af el-, vand-, varme- og klor/syreforbrug. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/10465 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Κ Ψ σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ αφηολδελσε αφ ςμ ι σνιπε Ρεσυµε Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) søger om kr. i tilskud til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe den august Efter forespørgsel fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremsender KDY hermed et revideret budget. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen fra KDY med op til kr. Det anbefales, at det bevilligede beløb tages fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Σαγσφρεµστιλλινγ Sport-, Fritid- og Kulturudvalget behandlede på møde den 1. juni 2011 en ansøgning fra KDY om tilskud på kr. til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe. Udvalget udsatte beslutningen med henblik på en nærmere uddybning af budgettet for arrangementet. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med KDY, og klubben fremsender hermed et revideret budget for afholdelse af VM og Junior VM i Snipe den august KDY har kontraktligt forpligtet sig til at afholde en række udgifter i forbindelse med gennemførelse af VM. Udgifterne dækker blandt andet over indkvartering af jurymedlemmer og juniorbesætninger, forplejning af deltagere, officials, jurymedlemmer og medhjælpere. I følge KDY er klubben underlagt et loft for, hvor stort startgebyret må være, hvorfor klubben ikke har mulighed for at hæve deltagerbetalingen for at få budgettet i balance. KDY har på nuværende tidspunkt fået tilsagn om et tilskud på kr. fra Sportevent Danmark, og til trods for, at støtte fra Sportevent Danmark som hovedregel er betinget af, at værtskommunen støtter med et beløb på minimum samme størrelse, har Sportevent Danmark udtrykt åbenhed for at støtte arrangementet med kr. uagtet at Hørsholm Kommune muligvis støtter med et mindre beløb. KDY har indgået aftale med Carlsberg om sponsering af øl og vand i løbet af arrangementet, men klubben arbejder endnu på at finde en hovedsponsor. Da VM afholdes i samarbejde med Espergærde Sejlklub, har KDY indgået aftale med Espergærde Sejlklub om, at denne klub skal finde sponsorindtægter for kr. På nuværende tidspunkt har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Espergærde Sejlklub ikke bidraget med sponsorindtægter, og ifølge KDY er et mere realistisk bud, at klubben skaffer ca kr. i sponsorindtægter til arrangementet. Dette reviderede budget (se bilag) skiller sig ud fra tidligere fremsendte budget på følgende områder: KDY har på nuværende tidspunkt sponsorindtægter på kr. Budgetposten til præmier er forhøjet til kr. (posten var ifølge klubben oprindeligt underbudgetteret) Budgetposten til nattevagt på kr. er fjernet Budgetposten til Regattamiddagen er reduceret til kr. mod oprindeligt kr. Det reviderede budget viser et underskud på kr. KDYs egenfinansiering af arrangementet er på kr. som dækker personalelønninger og administration for 3 personers arbejde i 15 dage. Denne post har ikke tidligere fremgået af budgettet. KDY har budgetsat udgifter på kr. til gummibåde. Denne budgetpost dækker over intern leje af 8 stk. gummibåde á kr. Dette er normal procedure i KDY ved afholdelse af større stævner, og indtægterne går til at vedligeholde flåden på 8 gummibåde samt 2 dommerbåde, hvilket årligt koster KDY ca kr. netto. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sport-, Fritid- og Kulturudvalget behandlede på møde den 1. juni 2011 en ansøgning fra KDY om tilskud på kr. til afholdelse af VM og Junior VM i Snipe. Udvalget udsatte beslutningen med henblik på en nærmere uddybning af budgettet for arrangementet. Βιλαγ - revideret budget Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU imødekom ansøgningen med en underskudsgaranti op til kr. Φραϖ ρενδε: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/12213 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Βεντ Βψγ Γρυππε σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ τελτε µµ. Ρεσυµε Bent Byg Gruppe søger om tilskud på kr. til køb og reparation af telte samt køb af trangiasæt, stegepander mm. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen om tilskud på kr. til Bent Byg Gruppe. Det anbefales, at beløbet tages fra Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Σαγσφρεµστιλλινγ Bent Byg Gruppe søger om tilskud på kr. til køb og reparation af telte samt køb af diverse lejrbålsudstyr som fx stegepande, grillrist og trangiasæt. Bent Byg er kommunens største spejdergruppe med knap 100 medlemmer - primært børn og unge under 25 år. Bent Byg er en meget aktiv gruppe, som udover gruppens mange almindelige aktiviteter, hvert år deltager i kommunens sommerferieaktiviteter, hvor gruppen i løbet af en uge præsenterer spejderlivet for ca børn og unge. En stor del af gruppens aktiviteter foregår udendørs, og udstyr som telte, reb, rafter, trangiasæt og lejrbålsudstyr som fx grillriste og stegepander er nødvendigt for at spejderne fortsat kan få gode oplevelser med ude-livet. Bent Byg er i år nødsaget til at reparere to telte, indkøbe nye forsejl samt indkøbe nyt køkkenudstyr og trangiasæt til erstatning for slidt eller manglende udstyr. Bent Byg budgetterer hvert år med indtægter fra såkaldt indtægtsgivende aktiviteter som fx salg af gran, hjælp ved Skt. Hans arrangement og uddeling af telefonbøger. Ifølge gruppen er indtægtsmuligheden ved uddeling af telefonbøger bortfaldet fra og med 2011, hvilket betyder, at gruppen skal finde andre indtægtsgivende aktiviteter for at nå den budgetterede indtægt. Bestyrelsen er meget opmærksom på problemstillingen med de manglende indtægter og bestyrelse, ledere og forældre arbejder på at finde alternative indtægtsgivende aktiviteter. Ifølge bestyrelsen er det dog usandsynligt at nå de budgetterede indtægter i 2011, hvorfor gruppen må reducere andre budgetposter herunder blandt andet budgetposten for køb og reparation af udstyr for at undgå et underskud på det samlede regnskab Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere:

Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere: Center for Kultur og Fritid Bibliotekstorvet 1 2970 Hørsholm Tlf. 4849 5750 kof-post@horsholm.dk www.horsholm.dk Kontaktperson Søren Nabe-Nielsen Centerchef Direkte tlf. 48495760 Mødereferat Sted: Dato:

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 3 Anders Borgen anmoder om at udtræde af Hørsholm

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011 NYHEDSBREV OKTOBER INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere