RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX

2 Sags nr.: Dokument nr.: Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem kontraktansvarlig for rammeaftalen Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S Danmark (herefter benævnt Ordregiver ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) (og tilsammen benævnt Parterne og hver for sig "Part") Aftalen med tilhørende bilag vedrørende Ordregiverens køb/leasing af [biltype] (herefter benævnt Rammeaftalen ) er indgået på følgende vilkår. 2

3 Indholdsfortegnelse PARTERNE... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BILAG INDLEDENDE BESTEMMELSER Baggrund og formål Definitioner RAMMEAFTALENS GENSTAND Aftalegrundlag Aftaleperioden Rammeaftalens omfang Miljøkrav Generelt Reduktion af miljøbelastning Arbejdsmiljø Leverandørens konkurs Leverandørens samfundsansvar Leverandørens garanti Tildeling af ordrer Levering Ejendomsret og øvrige rettigheder SAMARBEJDE Kontaktpersoner Underleverandører Ordregiverens kontrol og tilsyn Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ordregiverens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ændringer i aftalen Fortrolighed

4 4. ØKONOMI Priser Fakturering Betalingsbetingelser Modregning Erstatningsansvar og forsikring MISLIGHOLDELSESBESTEMMELSER Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Ordregivers forsinkelse Mangler Mangler Mangelsbeføjelser Bod Fælles regler for ophævelse Ordregiverens adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Ordregiverens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens adgang til at hæve Leveringsaftaler og rammeaftalen Økonomisk opgør ved Leverandørens ophævelse Force majeure AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Fortolkning Ændringer i Offentlig Regulering Pålagt ophør Tvister Lovvalg og værneting UNDERSKRIFTER

5 Bilag Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: Leverandørens tilbud Bilag 3: Leasingaftale - operationel leasing Bilag 4: Offentlige myndigheder på aftalen Bilag 5: Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 6: Udbudsmateriale inkl. bilag 5

6 1. Indledende bestemmelser 1.1 Baggrund og formål Nærværende Rammeaftale er indgået efter EU-udbud nr. [20XX/S XX-XXXXXX] om [Delaftale X] i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Rammeaftalen er indgået af Københavns Kommune, der er kontraktansvarlig for aftalen. Rammeaftalen kan benyttes af de i Bilag 4 anførte offentlige myndigheder. Udøvelse af adgang til opsigelse af Rammeaftalen samt udøvelse af misligholdelsesbeføjelser i form af adgang til ophævelse af Rammeaftalen samt gennemførelse af erstatningskrav mod Leverandøren, samt opkrævning af bod kan dog kun ske via Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (eller med forvaltningens skriftlige samtykke), og ikke de øvrige offentlige myndigheder. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som Københavns Kommune i forlængelse af EUudbuddet har indgået med et antal Leverandører. Formålet med Rammeaftalen er at sikre Ordregiver den rettidige og mangelfri levering af de Varer, der er omfattet af Rammeaftalen. 1.2 Definitioner Ved Aftaleperiode forstås den periode, i hvilken Rammeaftalen løber, dvs. Rammeaftalens varighed fra ikrafttræden til ophør. I det omfang Ordregiveren forlænger Rammeaftalen, omfatter betegnelsen Aftaleperiode også den forlængede løbetid. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kvartal forstås 3 på hinanden følgende kalendermåneder, dvs. enten månederne 1) januar, februar og marts, 2) april, maj og juni, 3) juli, august og september eller 4) oktober, november og december. Ved Leverance forstås de Varer, som er omfattet af en given Leveringsaftale. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale om levering af Varer, der indgås mellem Ordregiver og Leverandøren på baggrund af en af Ordregiveren afgivet Ordre. Leveringsaftale kan bestå af en Ordre og efterfølgende ordrebekræftelse, fx slutseddel. Ved Miniudbud forstås konkurrenceudsættelse efter fremgangsmåden i punkt 2.9. Ved "Offentlig Regulering" forstås love, bekendtgørelser, cirkulærer og bindende EU-retsakter. Ved Ordre forstås en af Ordregiver afgivet bestilling af Varer omfattet af Rammeaftalen. Ordrer vil blive tildelt gennem miniudbud. Ved "Parterne" forstås Leverandøren og Ordregiveren (hver for sig benævnt "Part"). 6

7 Ved "Rammeaftalen" forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført under bilagsfortegnelsen og eventuelle senere allonger. Ved (Leverandørens) "Varer" forstås alle varer, som Leverandøren skal levere til opfyldelse og overholdelse af Rammeaftalen, jf. bilag 2. Varerne omfatter navnlig [biltype]. 2. Rammeaftalens genstand 2.1 Aftalegrundlag Det samlede Aftalegrundlag udgøres af Rammeaftalen inklusive bilag. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, skal de fortolkes under anvendelse af almindelige fortolkningsprincipper i dansk aftaleret med henblik på at udfinde Parternes formål og hensigt med de relevante dokumenter. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen (inklusive bilag) og en Leveringsaftale, har Rammeaftalen dog forrang over Leveringsaftalen, medmindre det i forbindelse med den enkelte Leveringsaftale skriftligt er aftalt, at der er tilsigtet en fravigelse fra Rammeaftalen. Alle aftalte ændringer til Rammeaftalen skal for at være gyldige i forhold til Rammeaftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Rammeaftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til Rammeaftalen. 2.2 Aftaleperioden Rammeaftalen træder i kraft den [dd.mm.åååå] og løber indtil den [dd.mm.åååå], hvor den ophører uden yderligere varsel. Rammeaftalen er uopsigelse for Leverandøren i hele aftaleperioden, inkl. optionsperioden. Rammeaftalen kan i Aftaleperioden opsiges af Ordregiveren med et varsel på tre (3) måneder til udløbet af en måned. Opsigelse er betinget af saglig årsag og opsigelsesadgangen omfatter ikke konkrete Leverancer, der allerede er afgivet bestilling på. Opsigelsen af Rammeaftalen skal være skriftlig. Ordregiverens opsigelse efter dette pkt. 2.2 giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation. Ordregiveren kan beslutte at forlænge Rammeaftalen med op til to gange 12 måneder, dvs. til udløb senest den [dd.mm.åååå]. Såfremt Ordregiveren ønsker at gøre brug af denne forlængelsesoption, skal Ordregiveren give Leverandøren skriftlig besked herom senest 1 måned før Aftaleperiodens udløb. 2.3 Rammeaftalens omfang Leverandøren forpligter sig ved Rammeaftalen til at levere de af Ordregiver udbudte [biltype], på baggrund af konkret gennemført miniudbud. 7

8 I forbindelse med de konkrete miniudbud kan Leverandøren alene byde med [biltype], der som minimum opfylder de mindstekrav, der indgår i Udbudsmaterialet (bilag 6). Dertil vil Ordregiver stille krav om en eller flere af de i Udbudsmaterialet (Bilag 6) oplistede krav. Leverancerne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Offentlig Regulering og gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for levering. Leverandøren tillægges ved Rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af Rammeaftalen fastlagte Varer til Ordregiver, og Ordregiver har således ikke nogen aftageforpligtelse. Ordregiver har fri ret til at anskaffe lignende varer hos tredjemand, herunder blandt andet ved afholdelse af nye udbud. Det er dog Ordregiverens forventning, at Rammeaftalen vil blive benyttet, ligesom Parterne efter nærmere aftale vil træffe fælles foranstaltninger med henblik på praktisk implementering af Rammeaftalen. 2.4 Miljøkrav Generelt Leverandøren garanterer i overensstemmelse med bilag 6, at Leverandøren i hele Aftaleperioden opfylder de for Rammeaftalen gældende miljøkrav, samt den til enhver tid for Leverandøren gældende miljølovgivning i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen. Ordregiverens beføjelser, herunder vedrørende muligheden for at kræve dokumentation for Leverandørens overholdelse af miljøkrav og muligheden for at ophæve Rammeaftalen mv., hvis kravene efter dette pkt. 2.4 ikke overholdes, fremgår af bilag 6 samt Rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse Reduktion af miljøbelastning Leverandøren arbejder aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af Rammeaftalen. Ordregiveren kan forlange at se dokumentation for arbejdet. Leverandøren skal overholde gældende lovgivning om miljøbeskyttelse og om kemiske stoffer og produkter samt arbejde aktivt for at fremme miljømæssige og kemisk sundhedsmæssige forhold ved opfyldelse af Rammeaftalen. 2.5 Arbejdsmiljø Leverandøren skal i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen overholde den for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herudover skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Såfremt Leverandøren får påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed i Aftaleperioden, skal Leverandøren straks skriftligt meddele dette til Ordregiveren. 2.6 Leverandørens konkurs I tilfælde af Leverandørens konkurs skal Leverandørens konkursbo på Ordregiverens forlangende uden ugrundet ophold tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i Rammeaftalen og/eller den/de underliggende og indgåede Leveringsaftaler. 8

9 Ordregiveren har, med respekt for konkurslovens regler, ret til at bringe Rammeaftalen og/eller den/de underliggende Leveringsaftaler til ophør, såfremt Leverandørens konkursbo ikke uden ugrundet ophold tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i denne/disse. 2.7 Leverandørens samfundsansvar Ved opfyldelsen af Rammeaftalen indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af bilag 6 og dette pkt Hvis disse vilkår ændres i Aftaleperioden og ændringerne samlet set medfører dokumenterbare meromkostninger for Leverandøren i forhold til vilkårene ved Rammeaftalens indgåelse, er Leverandøren berettiget til dækning af sine dokumenterede meromkostninger herved. Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers manglende overholdelse af vilkår i bilag 6 og/eller dette pkt. 2.7 kan bl.a. medføre, at Ordregiveren kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, jf. bilag 6 og pkt Leverandørens garanti Køretøjet skal leveres med fabriksgaranti på minimum to (2) år. Køretøjet skal leveres med garanti mod rustgennemtæring på minimum seks (6) år. Køretøjets batteripakke skal leveres med minimum fem (5) års eller minimum KM garanti, og skal opretholde mindst 80 % af batteriet oprindelige kapacitet. Leverandøren garanterer, at alle Leverancer er mangelfri og besidder de egenskaber og opfylder de krav, som fremgår af Rammeaftalen med tilhørende bilag. Leverandøren garanterer, at Leverancer lever op til den på leveringstidspunktet gældende Offentlige Regulering. Garantien indebærer, at det såfremt det inden for garantiperioden konstateres, at en Leverance lider af en fejl eller mangel påhviler Leverandøren uden særskilt vederlag at foretage udbedring eller omlevering med henblik på at opfylde Leveringsaftalen og Rammeaftalen, jf. pkt Såfremt Leverandøren ikke opfylder Leveringsaftalen og Rammeaftalen, er Ordregiveren/Ordregiver berettiget til at afhjælpe forholdet for Leverandørens regning eller hæve Leveringsaftalen og/eller Rammeaftalen som nærmere fastsat i Rammeaftalens bestemmelser herom. Garantien indebærer tillige, at såfremt manglen ved de pågældende mangelfulde Leverancer ikke kan afhjælpes fuldt ud, vil tabet herved skulle erstattes af Leverandøren. 2.9 Tildeling af ordrer Ordregiver vil indgå aftale med samtlige tilbudsgivere, der afgiver konditionsmæssigt tilbud. Tildelingen vil alene ske ved miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse), hvor alle Leverandører på Rammeaftalen har mulighed for at byde. Ordregiver har indgået Rammeaftale med følgende [antal] leverandører: 1. [Virksomhed A] 9

10 2. [Virksomhed B] 3. [Virksomhed C] n. [Virksomhed n] Tildeling af Ordrer sker efter tildelingskriteriet laveste pris. Et miniudbud vil altid omfatte en anskaffelse af et eller flere køretøjer, der overholder samtlige de i Kravspecifikationen angivne mindstekrav. Derudover vil Ordregiver stille krav til et eller flere af de krav, der tillige er angivet i Kravspecifikationen. Miniudbuddene vil omfatte en eller flere af de i bilag 4 angivne offentlige myndigheder. Københavns Kommune vil være tovholder for gennemførelsen af samtlige miniudbud Levering Leverandøren skal levere den i Leveringsaftalen anførte Leverance frit (franco) til den af Ordregiver anviste adresse. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringen samt risikoen for Leverancen indtil levering er sket Ejendomsret og øvrige rettigheder Ordregiver opnår ejendomsret over en Leverance, når levering har fundet sted. Leverandøren indestår for, at Rammeaftalens Varer ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod Ordregiver med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal Ordregiver straks skriftligt meddele Leverandøren dette. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig til i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen, herunder også de enkelte Leveringsaftaler, i et omfang, som er væsentligt for Ordregiveren/Ordregiver, er Ordregiveren berettiget til, uden yderligere varsel, at ophæve Rammeaftalen og/eller de berørte Leveringsaftaler. Ordregiver er under samme betingelser berettiget til uden yderligere varsel at ophæve de berørte Leveringsaftaler. 3. Samarbejde 3.1 Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Rammeaftalen: Ordregiverens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] 10

11 Parterne skal skriftligt underrette hinanden 14 Arbejdsdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af den respektive Part. 3.2 Underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen. Underleverandører skal overholde Rammeaftalens vilkår og forpligtelser. Brug af underleverandører indebærer ikke begrænsninger i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Rammeaftalen og påvirker ikke Leverandørens ansvar over for Ordregiver. 3.3 Ordregiverens kontrol og tilsyn Ordregiveren og/eller tredjemand, som Ordregiveren har bemyndiget dertil, er berettiget, men ikke forpligtet, til i Aftaleperioden at føre løbende kontrol med Leverandørens og eventuelle underleverandørers opfyldelse af Rammeaftalen. Bemyndiger Ordregiveren tredjemand til at fungere som tilsynsførende skal Leverandøren med et rimeligt varsel oplyses derom. Ordregiveren og/eller den af Ordregiveren bemyndigede tilsynsførende har blandt andet ret til at foretage både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører. Kontrollen skal tilrettelægges, så den er til mindst mulig gene for Leverandøren hhv. den relevante underleverandør. Leverandøren skal yde Ordregiveren og/eller den bemyndigede tilsynsførende praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give Ordregiveren og/eller den bemyndigede tilsynsførende adgang til oplysninger, dokumentation, arbejdspladser, produktionssteder, installationer, værksteder, lagre og andet, som er relevant for Ordregiverens og/eller den bemyndigede tilsynsførende gennemførelse af en sådan kontrol. Leverandøren skal løbende give Ordregiveren oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som Leverandøren bliver bekendt med, herunder skal Leverandøren oplyse Ordregiveren, hvis Leverandøren bliver bekendt med, at Leverandøren ikke har overholdt sådanne forskrifter. 3.4 Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandøren kan ikke uden Ordregiverens skriftlige samtykke overdrage sine forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand. Leverandøren kan heller ikke overdrage sine rettigheder efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand, uden samtykke fra Ordregiveren, herunder kan Leverandøren ikke foretage fakturabelåning. [Såfremt Leverandøren er et konsortium gælder ovennævnte for hvert enkelt medlem af konsortiet.] Ordregiveren fraskriver sig ved Ordregiverens eventuelle samtykke af overdragelse af Ordregiverens rettigheder ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af Rammeaftalen eller en underliggende Leveringsaftale. 11

12 3.5 Ordregiverens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ordregiveren kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler. 3.6 Ændringer i aftalen Rammeaftalen og bilag hertil kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Leverandøren. Indførte ændringer skal ske under iagttagelse af de udbudsretlige regler, og må ikke forrykke udbudsgrundlaget væsentligt. Ordregiver udarbejder i tilfælde af ændringer, en skriftlig allonge til Rammeaftalen. Kravene til den elektroniske faktura, jf. punkt 4.2, kan i rimelig udstrækning ændres af Ordregiveren, herunder f.eks. krav til dataformat og indhold. Ændrer Ordregiveren kravene til den elektroniske faktura, skal Leverandøren varsles i rimelig tid og senest 20 Arbejdsdage før kravene ændres. 3.7 Fortrolighed Leverandøren og Ordregiver og disses medarbejdere er forpligtet til at iagttage tavshed men hensyn til enhver oplysning, som disse bliver bekendt med i forbindelse med Rammeaftalen og den nærmere udførelse og opfyldelse heraf, og som ikke er alment kendte eller alment tilgængelige. Denne forpligtelse består også efter Rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrunden. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Leverandørens medarbejdere i relevant omfang kender og overholder de forpligtelser, der følger af dette pkt Fortrolighedsforpligtelsen viger i det omfang dette følger af Offentlig Regulering, herunder angående de for Ordregiver gældende regler om aktindsigt. Leverandøren og Ordregiver er berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af deres interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til Rammeaftalen. Ordregiver kan efter en konkret vurdering videregive informationer til andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed, ligesom Ordregiver kan videregive oplysninger til politiet, hvis der er mistanke om et begået strafbart forhold. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke bruge Ordregiver som reference. Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Ordregiver på en simpel referenceliste. 4. Økonomi 4.1 Priser For produkter i henhold til rammeaftalen gælder Rammeaftalehavers enhedspriser afgivet i forbindelse med et konkret miniudbud. Alle priser angives i danske kroner (DKK). Priserne er angivet inklusive levering, montering af ekstraudstyr, klargøring, afgifter, miljøtillæg og alle øvrige omkostninger. Priserne er dog eksklusive moms. 12

13 4.2 Fakturering Leverandøren skal i henhold til Lov om Offentlige Betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28/6 2007) med senere ændringer, foretage fakturering elektronisk. I henhold til Bekendtgørelse nr. 206 af 11/ (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. 354 af 26/ (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura følge standarderne/retningslinjerne i NemHandel, hvilket indebærer følgende: 1. Fakturaerne skal udarbejdes i det fælles offentlige format, OIOUBL 2. Fremsendelse af fakturaer skal ske via den fælles offentlige transportstandard OIORASP. Fremsendelse af fakturaer via OIORASP skal ske på en af følgende måder: Via Leverandørens eget økonomi- og fakturasystem, Via NemHandel Fakturablanket (til gratis afbenyttelse på https://www.virk.dk/myndigheder/stat/itst/nemhandel_fakturablanket), Via NemHandel mailklienten (til gratis afbenyttelse på Via øvrige fakturaportaler, eller Via Læs-ind Kreditnotaer skal ligeledes følge de ovenfor beskrevne standarder/retningslinjer i NemHandel. Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura. Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning samt Ordregivers krav med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format. Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger: Faktureringsdato Fakturanummer (Nummer, der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens og Ordregivers navn og adresse Omfang og art af de leverede enheder Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med ovenstående krav, kan Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Ordregiver har oplyst korrekt EAN-nummer. Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. Ordregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. 13

14 4.3 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura i overensstemmelse med betingelserne herfor efter pkt. 4.2, medmindre Leverandøren og Ordregiver har aftalt anden forfaldsdag eller Ordregiver har ret til at tilbageholde vederlaget. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 4.4 Modregning Hvis Ordregiver mener, at der på grundlag af denne Rammeaftale skal ske fradrag i betalingerne, eller hvis Ordregiver har modkrav mod Leverandøren, er Ordregiver berettiget til at modregne sådanne beløb i Leverandørens vederlag. Ved en modregning, der foretages uberettiget, skal Ordregiver ved senere betaling af det uberettiget tilbageholdte beløb svare morarente. Leverandøren er ikke berettiget til at undlade at opfylde efterfølgende Leveringsaftaler på grund af uenighed om betalingen. 4.5 Erstatningsansvar og forsikring Hver part er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, med de modifikationer og præciseringer, der fremgår af Rammeaftalen. Ordregiver kan dog ikke blive erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren er i hele Rammeaftalens løbetid forpligtet til at tegne og opretholde alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækning for Leverandørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal pr. forsikringsår udgøre mindst DKK ,-. Leverandøren skal på Ordregivers anmodning straks dokumentere forsikringernes eksistens og omfang, samt at præmierne er betalt. Der skal i øvrigt ske underretning til Ordregiver, såfremt forsikringsselskabet opsiger en forsikring. 5. Misligholdelsesbestemmelser 5.1 Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt der ikke sker rettidig levering af en eller flere Leverancer. Ordregiver har i tilfælde af enhver forsinkelse af en Leverance, som Leverandøren bærer ansvaret og/eller risikoen for, ret til at ophæve leveringen af den pågældende leverance helt eller delvist, ligesom Ordregiver har ret til at kræve bod, jf. pkt Indtræffer forsinkelse, eller kan en sådan forudses, skal Leverandøren straks skriftligt underrette Ordregiver herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og det forventede nye leveringstidspunkt. 14

15 Accepterer Ordregiver Leverandørens nye leveringstidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, og Ordregivers hævebeføjelse bortfalder. Ordregiver kan fastholde krav om bod Ordregivers forsinkelse Såfremt Ordregiver misligholder sine betalingsforpligtelser, jf. pkt. 4.3, er Leverandøren for den forsinkede del af Ordregivers betaling berettiget til at kræve betaling af renter fra forfaldsdagen efter rentelovens almindelige bestemmelser. Leverandøren kan hæve den relevante Leveranceaftale (eller Rammeaftalen i sin helhed) i overensstemmelse med pkt Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved en Leverance, hvis: a) Leverancen ikke svarer til Rammeaftalen og Leveringsaftalen, herunder i forhold til art, specifikationer, mål og kvalitet. b) Leverancen ikke leveres i den i Leveringsaftalen angivne mængde. c) Leverancen ikke har den holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som Ordregiver efter Leverancen karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente. d) Leverancen ikke er egnet til Ordregivers særlige formål, i det omfang dette forud for Rammeaftalens indgåelse er oplyst til Leverandøren. e) Leverancen ikke er egnet til de formål, som varer af den pågældende type sædvanligvis anvendes til. f) Leverancen i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge Rammeaftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være. g) Leverandøren har givet ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt dette kan antages at have haft betydning for Ordregivers beslutning om køb af Leverancen. h) Leverancen i øvrigt ikke svarer til, hvad Ordregiver med føje kunne forvente. Afgørelsen af om Leverancen lider af en mangel, træffes ud fra Leverancens beskaffenhed på leveringstidspunktet Mangelsbeføjelser Ordregiver skal for at kunne påberåbe sig en mangel give Leverandøren meddelelse herom inden for rimelig tid efter Ordregiver opdagede manglen. Foreligger der under garantiperioden, jf. pkt. 2.8, en mangel, er Ordregiver berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen eller omlevering, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering hurtigst muligt og altid inden 30 Arbejdsdage efter Ordregivers reklamation, uden omkostning og ulempe for Ordregiver. Dette gælder også, hvis Ordregiver og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen eller omleveringen. Afhjælpning af mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungerer og fremtræder som nye. Ordregiver kan tilbageholde Leverandørens vederlag, jf. pkt. 4.3, indtil den krævede afhjælpning eller omlevering er sket. 15

16 Hvor afhjælpning af en mangel eller omlevering er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger, kan Ordregiver kræve et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag efter dansk rets almindelige regler, eller foretage dækningskøb. 5.3 Bod Leverer Leverandøren ikke køretøjerne indenfor leveringsfristen jf. punkt 2.10, kan Ordregiver pålægge Leverandøren bod i overensstemmelse med følgende: Leverandørens forsinkelse, der kan henregnes til Leverandørens virksomhed og er under dennes kontrol berettiger Ordregiver til at kræve dagbod med 0,5 pct. af den forsinkede ordreværdi pr. påbegyndt arbejdsdag tidsfristen for levering af ordren overskrides jf. punkt 6. Boden kan maksimum andrage 50 pct. af den forsinkede ordres værdi. Ved overskridelse af 50 pct. bod, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger til ophævelse af ordren. Opkrævning af bod udelukker ikke de øvrige misligholdelsesbestemmelser angivet i punkt 5. Påløbet bod betales ugevis efter skriftligt krav fra Ordregiver. Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen. 5.4 Fælles regler for ophævelse Leverandøren anerkender Ordregiverens væsentlige interesse i, at en ophævelse af Rammeaftalen skal være til mindst mulig gene for Ordregiveren og øvrige interessenter, herunder borgerne, og Leverandøren vil derfor loyalt bestræbe sig på at minimere sådanne gener. Leverandøren skal i forbindelse med Rammeaftalens ophævelse medvirke positivt til at sikre en gnidningsfri overgang af levering af Varer til Ordregiver eller tredjemand, som anvist af Ordregiver. Leverandøren skal medvirke til at fremskaffe alt relevant dokumentationsmateriale, herunder tegninger, beskrivelser, statistikker mv., når eller hvis Ordregiveren skal udarbejde nyt udbud. Såfremt Leverandøren ved Rammeaftalens ophævelse ikke overholder det i ovenfor stående afsnit anførte forpligtelser under dette pkt. 5.4, er Ordregiveren berettiget til på anden vis at tilvejebringe det nødvendige materiale og gøre heraf følgende betalingskrav gældende mod Leverandøren, herunder ved modregning. 5.5 Ordregiverens adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen For Ordregivers ret til helt eller delvist at ophæve enkelte Leveringsaftaler gælder det i pkt. 5.1 anførte derom. Ordregiveren kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvis, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen fra Leverandørens side. Ophævelse på grund af mangler forudsætter, at der inden for en periode på 6 måneder gentagne gange (dvs. mere end 1 gang) konstateres mangler, der ikke inden for rimelig tid er afhjulpet enten ved afhjælpning eller omlevering, og hvor den manglende afhjælpning eller omlevering har udløst maksimal bodsbetaling til Ordregiveren. Ophævelse på grund af forsinkelse forudsætter, at der inden for 6 måneder er tale om gentagne (dvs. mere end 1) forsinkelser af Leverancer, der har udløst maksimal bodsbetaling til Ordregiveren/Ordregiver. Ordregiveren er berettiget til at begrænse ophævelsen til alene at angå den del af Rammeaftalen, som er misligholdt. 16

17 Der foreligger herudover blandt andet væsentlig misligholdelse i følgende ikke kumulative tilfælde: a) Gentagen og væsentlig misligholdelse af de i Rammeaftalen fastsatte forpligtelser. b) Manglende overholdelse af gældende Offentlig Regulering, såfremt der er afsagt endelig dom herom mod Leverandøren, Leverandøren erkender overtrædelsen, eller Leverandøren ikke senest tyve (20) hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Ordregiveren dokumenterer, at den gældende Offentlige Regulering er overholdt. c) Misligholdelse/overtrædelse af bilag 6 og/eller pkt. 2.7 om sociale og etiske hensyn for så vidt misligholdelsen udløser maksimal bodsbetaling til Ordregiveren. Herudover er Ordregiveren berettiget til at ophæve Rammeaftalen i følgende øvrige tilfælde: a) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. b) Manglende opfyldelse af kravene til forsikring og dokumentation heraf, jf. pkt c) Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter med føje væsentligt svækker Ordregiverens tillid til Leverandøren. Ordregiveren kan ophæve Rammeaftalen ved Leverandørens konkurs med de begrænsninger, der følger af konkursloven. Ordregiveren kan straks ophæve Rammeaftalen, såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde Rammeaftalen. Hvis Leverandøren er et kapitalselskab, kan Ordregiveren ophæve Rammeaftalen, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende national myndighed. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis Leverandøren inden 10 Arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra Ordregiveren dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede. Eventuel ophævelse af Rammeaftalen sker med virkning ex nunc. 5.6 Økonomisk opgør ved Ordregiverens ophævelse af Rammeaftalen Ved Ordregiverens berettigede ophævelse af Rammeaftalen, jf. pkt. 5.5, skal Leverandøren betale bod i overensstemmelse med pkt Leverandøren skal svare erstatning i henhold dansk rets almindelige regler, herunder erstatte de positivt dokumenterede udgifter, som Ordregiveren har ved, at Rammeaftalen ophæves førtidigt, udgifterne til fornyet udbud af Leverandørens ydelser og en eventuel merpris ved dækningskøb. Ved Ordregiverens ophævelse af Rammeaftalen tilbagebetaler Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke leverede Leverancer, og Ordregiver betaler for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte Leverancer. Parterne og Ordregiver leverer så vidt muligt aktiver, de har stillet til rådighed for hinanden i forbindelse med Rammeaftalen, tilbage ved ophævelse af Rammeaftalen. 5.7 Leverandørens adgang til at hæve Leveringsaftaler og rammeaftalen Leverandøren er berettiget til at ophæve en konkret Leveringsaftale helt eller delvist, såfremt Ordregiver væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den konkrete Leveringsaftale. 17

18 Der foreligger væsentlig misligholdelse af en Leveringsaftale, hvis Ordregiver ikke senest 20 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav om manglende betaling efter forfaldsdagen, jf. pkt. 4.3, har betalt det skyldige beløb til Leverandøren eller deponeret beløbet. Påkravet fra Leverandøren skal for at være gyldigt og kunne medføre ophævelse af Leveringsaftalen indeholde en beskrivelse af den nærmere måde Ordregiver har misligholdt sin betalingsforpligtelse samt en angivelse af, at Leverandøren helt eller delvist vil ophæve Leveringsaftalen, hvis Ordregiver ikke inden en frist på 20 kalenderdage fra modtagelsen af påkravet har betalt eller deponeret det skyldige beløb. Leverandøren er herudover berettiget til at ophæve Rammeaftalen, hvis Ordregiveren/Ordregiver flere gange væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, og en sådan misligholdelse ikke udbedres inden rimelig tid. Eventuel ophævelse af Rammeaftalen sker med virkning ex nunc. 5.8 Økonomisk opgør ved Leverandørens ophævelse Ved Leverandørens berettigede ophævelse af Rammeaftalen skal Ordregiveren svare erstatning i henhold dansk rets almindelige regler. Ved Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen tilbagebetaler Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke leverede Leverancer, og Ordregiver betaler for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte Leverancer. Parterne og Ordregiver leverer så vidt muligt aktiver, de har stillet til rådighed for hinanden i forbindelse med Rammeaftalen, tilbage ved ophævelse af Rammeaftalen. 5.9 Force majeure Leverandøren og Ordregiver er ansvarsfri, når deres korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, er umulig som følge af force majeure. Force majeure foreligger, når Leverandørens eller Ordregivers korrekte opfyldelse af Rammeaftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som lå uden for den respektive parts kontrol, og som denne part ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker eller lockouts. Den forhindrede part skal inden syv (7) dage efter den opståede hændelse give den anden part en detaljeret redegørelse om konsekvenser af force majeure hændelsen. Redegørelsen skal indeholde detaljer om, hvordan force majeure hændelsen påvirkede og/eller forventes at påvirke Leveringsaftalen/Leveringsaftalerne samt forslag til afhjælpningsforanstaltninger. Leverandøren og Ordregiver skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af forpligtelser under Rammeaftalen. Den forhindrede part skal straks efter force majeure situationens ophør genoptage sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. Udskydes, suspenderes eller bortfalder en eller flere Leverancer på grund af force majeure, har dette samme virkning for de dertil hørende betalinger. Leverandøren og Ordregiver afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure. Såfremt en force majeure hændelse umuliggør opfyldelse af væsentlige dele af Rammeaftalen eller en eller flere Leveringsaftaler, i 30 på hinanden følgende dage, er den part, som ikke er den forhindrede part, beretti- 18

19 get til at opsige den eller de påvirkede Leveringsaftaler, helt eller delvist med syv (7) dages skriftligt varsel, uden at det kan medføre krav mellem parterne. 6. Afsluttende bestemmelser 6.1 Fortolkning Rammeaftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Ordregiveren og Leverandøren, og Ordregiver og Leverandøren. Rammeaftalen fastsætter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på forhold, der fremgår af dokumenter, der er blevet udarbejdet forud for Rammeaftalens underskrift, hvis sådanne dokumenter ikke genfindes i Rammeaftalen. Hvor det i Rammeaftalen er anført, at en Part eller Ordregiver skal give meddelelse, godkendelse, anmodning, påkrav eller tilsvarende til anden part eller i øvrigt reagere over for anden part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner og påkrav være skriftlige, medmindre andet fremgår. Overskrifterne til bestemmelserne i Rammeaftalen er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Rammeaftalen skal der ses bort fra disse overskrifter. Ordregiver afgør selv, hvorvidt Ordregiver vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt Ordregiver i medfør af Rammeaftalen. Afkald på rettigheder i en situation medfører ikke fortabelse af rettigheder i en anden situation. 6.2 Ændringer i Offentlig Regulering Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Rammeaftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Offentlige Regulering. 6.3 Pålagt ophør Pålægges Ordregiveren af en domstol, kompetent offentlig myndighed eller en af Voldgiftsinstituttet nedsat voldgiftsret at bringe Rammeaftalen helt eller delvist til ophør, er Ordregiveren berettiget hertil med rimeligt varsel. I tilfælde heraf har Leverandøren alene krav på en erstatning svarende til negativ kontraktinteresse og rimeligt vederlag for sin ophørsbistand. Derudover har Leverandøren intet krav mod Ordregiveren. Ordregiveren kan med øjeblikkelig virkning skriftligt opsige Rammeaftalen og indgåede Leveringsaftaler i det tilfælde, Klagenævnet for Udbud eller en domstol påbyder Ordregiveren at annullere beslutninger truffet af Ordregiveren i forbindelse med udbuddets gennemførelse. Det samme gælder, hvis Rammeaftalen eller en Leveringsaftale erklæres for uden virkning. 6.4 Tvister Alle tvistigheder om og i forbindelse med Rammeaftalen herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af Rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses i mindelighed. Opstår en tvist, kan en Part med et skriftligt varsel på mindst 5 Arbejdsdage forlange, at den anden Part mindst 3 gange fremmøder med mindst én (1) bemyndiget person til et forhandlingsmøde. 19

20 Hver Part kan kræve, at der indkaldes en mægler til mægling. Mægleren skal besidde relevante fagkundskaber i forhold til den problemstilling, der ønskes behandlet. Såfremt Parterne ikke kan enes om en mægler, anmoder Parterne Mediationsinstituttet om at udpege en mægler. Mæglerens vurdering skal komme Parterne til kundskab senest 15 Arbejdsdage efter det første mæglingsmøde. Skønner mægleren, at Parterne stadig kan løse problemstillingen ved forhandling, kan mægleren fortsætte mæglingsprocessen med endnu 10 Arbejdsdage, herunder indkalde Parterne til fornyet mæglingsmøde. Fordelingen af udgifter til mægler afgøres af mægleren. Andre forhandlingsomkostninger (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentations- samt konsulentomkostninger) afholder Parterne hver for egen regning. 6.5 Lovvalg og værneting Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse ved de almindelige domstolene. Værneting er Københavns Byret. Retsforholdet i henhold til Rammeaftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. 7. Underskrifter Aftalen underskrives i to (2) originale eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver Part modtager ét (1) eksemplar. [By], den / 20 [By], den / 20 For Ordregiver [Stillingsbetegnelse] For Leverandøren [Stillingsbetegnelse] [Indsæt navn] [Indsæt navn] 20

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM.

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015 Aftale Sagsnr. 2015-0074688 MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. ÅRLIGT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalevilkår og fortolkning... 5

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Aftale (udkast af 19. juni 2015)

Aftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5 Aftale (udkast af 19. juni 2015) OPERATIONEL LEASING. GUMMIHJULSLÆSSERE OG GRAVEMASKINE TIL AFATEK AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN

KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN Københavns Kommune KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN DATO [DD.MM.ÅÅÅÅ] Sags nr. 2015-0233005 Parterne Undertegnede Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Islands Brygge

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX] Sags nr..: 2014-0191043 Dokument

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere