Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013"

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Afbud: Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jesper Rasmussen, deltog under punkt 8, 9, Vibeke Rømming Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret 4. Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget 6. Evaluering af budgetprocessen 7. Aktionsliste 8. Status på fremtidssikringen 9. Termografiundersøgelse af gavle 10. Etablering af vand- og varmemålere 11. Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence 14. KÅS-statistikker 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne 16. Arbejdstøj på ejendomskontorerne

2 17. Lærerpladser 18. Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde 19. I-pad undervisning til bestyrelsen 20. Organisationsændring i BO-VEST 21. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 22. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 23. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 24. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 25. Orienteringssager fra administrationen 26. Næste møde 27. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober 2013 Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. Rentemarginalen ser ud til at gå i 0. Der har været besparelser på mødeudgifter og kontorholdskontoen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Bilag: Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret Bestyrelsen tog oversigterne over dispositionsfonden, arbejdskapitalen, trækningsretten og kapitaloversigten til efterretning. 2

3 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Bilag: Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret. 4. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og følger udviklingen nøje. Administrationen kommer med en yderligere uddybning af sagen til næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Der er desværre sket en fejl med periodisering af el og vand ved udarbejdelse af årsregnskab for 2012, og formodentlig også i tidligere år, fejlen andrager i alt 667 t. kr., som udgiftsføres i Ved udarbejdelse af årsregnskab for en afdeling er det normal procedure, at årets forbrug af energi og vand aflæses, og at dette forbrug udgiftsføres i årsregnskabet. Er det aflæste forbrug højere, end det, som er betalt á conto, afsættes differencen som skyldig i regnskabet, og er der omvendt betalt for meget, tages differencen mellem forbrug og á conto betaling op som et tilgodehavende i regnskabet. Dette kalder man at periodisere udgifterne. I regnskabet for 2012 er el og vand periodiseret med 896 t. kr., men i 2013 er der fra forsyningsværkerne kun kommet tilbagebetaling på 229 t. kr., og der er derfor en difference på 667 t. kr. Vi kan allerede nu se, at differencen går en del år tilbage, og at der således også har været fejl i tidligere årsregnskaber. Efter aftale med Dorthe Larsen 3

4 udarbejder økonomiafdelingen i BO-VEST en specifikation, der fordeler udgiften på henholdsvis el og vand samt på de år, som fejlen vedrører. Specifikationen vil være færdig til næste bestyrelsesmøde i januar Der kan være flere årsager til fejlens opståen, og bl.a. kan vi se, at der tidligere har været utætte rør og vi kan se, at flere af målerne har faktoraflæsning (man skal huske at gange med faktoren for at få det rigtige forbrug); men hvorvidt dette kan forklare fejlen, er endnu for tidligt at konkludere. Internt i økonomiafdelingen er proceduren med periodisering af energi og vand evalueret og ændret, således at en lignende fejl ikke fremover vil kunne opstå. Vi vil også henlede revisionens opmærksomhed på den skete fejl og vil i forbindelse med planlægning af revision af årsregnskabet sikre, at revisionen har fokus på periodiseringer. Ved møde med Dorthe Larsen samt Tim Resen og Stig Rasmussen fra afdelingens bestyrelse den 20. november er der redegjort for fejlen, og det forventede resultat for året 2013 er gennemgået. Økonomi og ressourcer: I forbindelse med budgetkontrol pr. 30. september 2013 for afdelingen, er der udarbejdet estimat for resultatet for året 2013, og dette viser et overskud 47 t. kr. mod et tidligere forventet resultat på 197 t. kr. som følge af regulering af renter på byggesagen. Differencen på 150 t. kr. kan specificeres således: Forventet resultat iflg. Budget Manglende renteindtægt (depotafkast = 0) -315 Regulering af renter mv. byggesag 512 Tidligere forventet resultat 197 Periodiseringsfejl energi og vand -667 Besparelser/merindtægter øvrige poster Nuværende resultat Evaluering af budgetprocessen i efteråret 2013 vedr. budget 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt tager administrationens initiativer til efterretning. 4

5 Beskrivelse: Administrationen har igen i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb blandt afdelingsbestyrelserne. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Tilfredsheden med budgetprocessen er steget. Andelen af afdelinger, der er tilfredse eller meget tilfredse med budgetprocessen er steget fra 24 til 27 afdelinger i forhold til sidste år. Fire afdelinger er mindre tilfredse, hvilket er det samme antal som sidste år. Ud af 36 mulige afdelinger har 31 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2013 vedrørende budget Det er 2 besvarelser mere end i 2012, hvor 29 afdelinger besvarede spørgeskemaet. I evalueringen af budgetproces 2013 år er der ikke indkommet svar fra Tranevænget, Gillesager, Oldbuen, Capellavænget og Troldnøddegården. Disse afdelinger er blevet kontaktet af Økonomiafdelingen. De afdelinger, som har haft enten klager eller har konstruktiv kritik til processen, vil blive kontaktet af Økonomiafdelingen. Formålet er, at Økonomiafdelingen ønsker at få uddybet klagen/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Det forventes, at aftalerne med afdelingerne vil være på plads i løbet af december Der er ikke store og væsentlige forskelle på boligorganisationernes besvarelser, men der er dog alligevel små forskelle som er værd at nævne. VA VAs afdelingers besvarelser skiller sig lidt ud ved, at der er en høj andel (60 procent)af meget tilfredse afdelinger. Det er dog også i VA man finder flest mindre tilfredse afdelinger(20 procent). Der er således relativt få afdelinger der blot er tilfredse. Dette mønster går igen i de fleste besvarelser, der relaterer sig til kvaliteten af processen eller kommunikationen i forbindelse med processen. Tranemosegård Tranemosegårds afdelinger er enten meget tilfredse(40 procent) eller tilfredse(60 procent) med budgetprocessen, og ingen afdelinger er mindre tilfredse med hverken kommunikation eller proces. Afdelingerne er desuden meget begejstrede for det nye beboervenlige budget, som alle afdelinger mener, har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. AB 5

6 De fleste af ABs afdelinger er tilfredse(55 procent) med budgetprocessen. Færre er meget tilfredse(36 procent) og mindre tilfredse(9 procent). Denne tendens går igen i de øvrige besvarelser, som går på kvaliteten, dialogen og kommunikation omkring budgettet. Et flertal(73 procent) af ABs afdelinger mener desuden at det nye beboervenlige budget har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. De resterende afdelinger har svaret ved ikke (27 procent). Bilag: Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for hele BO-VEST Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for Tranemosegård sammenlignet med hele BO-VEST Kommentarer til resultatet af budgetproces for afdelingsbudget Aktionsliste Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning. Der blev besluttet nye mødedatoer: Mødet den 30. januar 2014 rykkes til onsdag den 5. februar Mødet den 10. april 2014 rykkes til tirsdag den 8. april Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Bilag: Aktionslisten 8. Status på fremtidssikring Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker fremover at blive orienteret, hvis projektleder er væk i en længere periode. Afdelingsbestyrelserne skal inddrages i processen fra starten af og ikke først når analyserapporterne bliver fremlagt, da det er dem, der kender afdelingen. Inden rapporterne fra projektet er færdiggjorte involveres de enkelte afdelingsbestyrelser. Det blev besluttet, at afholde et seminar når projektet skal formidles ud til organisations- og afdelingsbestyrelserne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6

7 I december 2012 blev det besluttet, at gennemføre et særligt projekt om fremtidssikringsanalyser af de ældre afdelinger i Tranemosegård, finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden. På mødet i februar 2013 blev der orienteret om, at projektet nu var bemandet og at arbejdet forventedes afsluttet inden udgangen af Status for analysearbejdet er medio november således: tegningsgrundlag for alle afdelinger er etableret (denne opgave har været fælles for fremtidssikringsprojektet og det fælles udbud af Energimærkningsordning) analysearbejdet pågår, men er ikke endeligt afsluttet møde med de respektive driftsansvarlige for interview omkring drift og langtidsplanlægning er gennemført udarbejdelse af konklusioner pågår udarbejdelse af rapporter pågår Arbejdet har været noget mere omfattende end forudset, hvorfor det ikke kan afsluttes inden udgangen af 2013 som planlagt. Medvirkende hertil har været, at projektleder Tove Lading, der forestår fremtidssikringsanalyserne, har fået bevilget orlov for at kunne påtage sig en undervisningsopgave på DTU i Grønland. Denne opgave medfører, at hun ikke kan arbejde med projektet i november/december måned. Det er planen, at fremtidssikringsprojektet kan afsluttes med udgangen af januar Internt i administrationen har det været drøftet, hvordan projektet bedst formidles til organisations- og afdelingsbestyrelser. Der indgår heri overvejelser om særlig konference, fyraftensmøde eller lignende aktivitet, der kan bidrage til at forankre de problemstillinger analyserne peger på. I forbindelse med færdiggørelsen af rapporterne vil administrationen fremkomme med et forslag til formidling og den videre strategi. 9. Termografiundersøgelse af gavle Bestyrelsen godkendte indstillingen. Pengene skal dog tages fra arbejdskapitalen. Administrationen skal huske at informere afdelingerne. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indenfor en økonomisk ramme på kr. foretages termografering af gavle i afd. 1, 2, 3, 4 og 6 i henhold til nedenstående. Udgiften foreslås finansieret af tilskud fra dispositionsfonden. Beskrivelse: Bestyrelsen har på møde den 25. september 2013 anmodet administrationen om en indstilling vedrørende termografiundersøgelse af gavle i afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, med henblik på en sammenligning. Formålet er at vise forskellen mellem hulrumsiso- 7

8 lerede gavle og ikke isolerede gavle. Enkelte steder er isoleret indvendigt i gavlboligerne, og også denne forskel søges belyst. Der er indhentet et overslag fra firmaet Thermwork på udførelse af en sådan undersøgelse. Overslaget er vedlagt denne indstilling. Der er regnet med udvendig termografering af 1 nordvendt gavl på hver afdeling, samt 2 indvendige termograferinger pr. gavl. Økonomi og ressourcer: Overslaget er baseret på følgende ydelser: Formøde/planlægning af undersøgelse: Udv. Termografering af 5 gavle: Indv. Termografering af 10 gavle i boliger: Udarbejdelse af rapporter: Notat vedrørende effekt af evt. tiltag, sammenligning: I alt: kr kr kr kr kr. ca kr. Sidstnævnte punkt kan eventuelt iværksættes og besluttes særskilt, når resultaterne fra termograferingen foreligger. Hertil honorar til Byggeadministrationen, ca. 10 timer efter takstblad, svarende til ca kr. Tidsplan: Termografiundersøgelser bør udarbejdes om vinteren, hvor temperaturforskelle vil fremgå tydeligt på billederne. Planlagt udførelsesperiode er januar marts Vurdering: Der er i forbindelse med den netop afsluttede tagrenovering udført hulrumsisolering af gavle i afdeling 1. En termografiundersøgelse vil sandsynligvis kunne illustrere effekten af en sådan isolering. Termograferingen vil endvidere indgå i grundlaget for den videre planlægning af renoverings- og forbedringsaktiviteter i ejendommen, herunder hensynet til fremtidssikring. Bilag: Overslag fra Thermwork. 10. Etablering af vand- og varmemålere Bestyrelsen besluttede at opfordre afdelingsbestyrelserne i samarbejde med driften til at iværksætte undersøgelser for at finde ud af hvad der skal til for at få installeret varmemålere og hvad det koster. Administrationen skal finde ud af om det er lovligt at installere vandmålere uden at de bliver brugt. 8

9 Administrationen indstiller: - at bestyrelsen vedtager at reservere trækningsretsmidler til dækning af afdelingernes udgifter til etablering af fjernaflæste varme- og vandfordelingsmålere. - at bestyrelsen vedtager at benyttelse af trækningsretten er betinget af, at målere og fjernaflæsningssystemer skal være i open source så man ikke efterfølgende er bundet til én leverandør. Beskrivelse: Efter ansøgning har Brøndby Kommune i 2005 meddelt Tranemosegård dispensation for etablering af individuel varmemåling. Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år og udløber således i Uden ny dispensation skal der etableres varmefordelingsmåling i alle boligafdelinger forud for varmeåret Baggrunden for dispensationen var, at det dengang blev vurderet, at der ikke kunne opnås besparelser, der kunne give en acceptabel tilbagebetalingstid for udgiften til etablering af varmefordelingsmåling. I den mellemliggende periode er varmepriserne generelt steget markant, og prisstrukturen for fjernvarme er ændret således, den faste pris er sænket, og den forbrugsafhængige pris er steget. Tilsammen giver dette større mulighed for en bedre balance mellem investering og udbytte ved etablering af forbrugsmåling. Dermed er forudsætningerne for den aktuelle dispensation ændret, og det kan ikke umiddelbart påregnes, at der kan opnås en ny dispensation. Økonomi og ressourcer: I skemaet nedenfor er der udgifterne til etablering af varmefordelingsmåling med fjernaflæsning, tillæg for eventuel vandfordelingsmåling estimeret. Afdeling Budget inkl. moms Nr. Navn Varme+fjernaflæsning Vand (tillæg) I alt 1 Tranevænget Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund Den estimerede økonomi tager udgangspunkt i at eksisterende brugsvandsinstallationer er fornyet og forberedt for indsætning af 2 vandmålere i hver bolig. 9

10 Som den eneste af Tranemosegårds boligafdelinger har afdeling 1, Tranevænget etableret varmefordelingsmålere med fjernaflæsning og som en del heraf måling af varmtvandsforbrug. Alle øvrige afdelinger har p.t. ingen fordelingsmåling af individuelt varme- eller vandforbrug. Tidsplan: Etablering af fordelingsmålere er udbudsteknisk at betragte som et varekøb, hvor tærskelværdien for EU-udbud p.t. udgør ca.1,5 mio. kr. Derfor skal der i tidsplanen afsættes tid til udarbejdelse af udbudsbeskrivelse og gennemførelse af et EU-udbud (ca. 6 mdr.) Gennemførelsesperioden efter udbud skønnes ligeledes til ca. 6 mdr. og det anbefales at forbrugsmålingerne idriftsættes ca. 3 måneder før afregningsperioden begynder, så der er den fornødne tid til kvalitetssikring af anlæggene. Projektet skal således igangsættes primo 2014, hvis individuel forbrugsmåling skal vær klar til varmeregnskabsperioden 2015/2016. Relevant for strategien: Gældende lovgivning stiller krav til varmefordelingsmåling i boliger. Der gælder p.t. ikke tilsvarende krav til vandfordelingsmåling i eksisterende boliger, men der stilles krav om, at nye vandinstallationer skal forberedes for installering af vandmålere. Der er p.t. igangværende projekter for vandrørsudskiftning i Tranehaven, Maglelund og planer om projekt i Silergården. Omkostningerne til etablering af fjernaflæsning har erfaringsmæssigt en relativt kort tilbagebetalingstid (6-7 år) grundet sparede udgifter til årlig manuel aflæsning. Nu EU-lovgivning er under implementering, og her vil der blive stillet krav om hyppigere aflæsningsfrekvens. Det vil forkorte tilbagebetalingstiden på fjernaflæsningssystem yderligere. Fjernaflæsning i forhold til varmefordelingsmåling kan håndtere efterfølgende etablering af vandfordelingsmåling. Fjernaflæsning i open source systemer sikrer muligheden for at opgaven med fordelingsregnskaber og flytteopgørelser frit kan placeres efter udbud eller i egen administration. Miljø: Erfaringsmæssigt medfører etablering af fordelingsmåling besparelser på varme- og især vandforbrug, med deraf følgende mindre miljøbelastning. Lovgrundlag: 10

11 Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 891 af Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling Bestyrelsen godkendte merudgiften på kr. med bemærkning om, at administrationen fremover altid involverer organisationsbestyrelsen, om nødvendigt ved mail- eller telefonhenvendelse, for at sikre bevilling af merudgifter, opstået under projektets forløb. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den afsluttede forsegling af fuger i tandlægeklinikken med en merpris på kr. bevilges fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: På to møder, henholdsvis den 28. august 2013 og den 25. september 2013, godkendte bestyrelsen særlige afværgetiltag og fugeforsegling i tandlægeklinik og i 1 bolig med et budget på kr. Arbejdet er nu udført i henhold til tidsplan og til tandlægernes tilfredshed. Der udestår kontrolmåling af effekten og tidsplan for dette er under udarbejdelse. Arbejdet i tandlægeklinikken viste sig desværre at være noget mere omfattende end forudsat. Efter nærmere undersøgelse af tandklinikken og detaildrøftelser med tandlægerne stod det klart, at det var nødvendigt at udføre arbejdet henover to weekender i stedet for som planlagt at lukke tandklinikken ned i nogle dage. Endvidere viste det sig under arbejdets udførelse, at det var nødvendigt at afmontere og retablere et noget større areal af loftsplader end forudsat. Under arbejdets udførelse rejste tandlægerne krav om ekstrarengøring og dækning af udgifter i forbindelse med sikring af klinikken efter håndværkerbesøg med alarm m.v. af hensyn til medicinopbevaring og tandlægeudstyr. Det er administrationens vurdering, at disse krav var berettigede i henhold til de erhvervslejeretlige regler. De samlede udgifter beløb sig til kr. svarende til en merudgift på kr. Administrationen er opmærksom på bestyrelsens beslutning om, at der ikke må afholdes udgifter der ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Administrationen vurderede imidlertid, at det såvel teknisk som økonomisk var rigtigst at færdiggøre arbejdet i henhold til de aftaler, der var indgået med såvel entreprenører som tandlægerne selvom dette medførte ekstraudgifter. I denne vurdering indgik sagens samlede omstændigheder, herunder det forhold, at arbejdet skulle foregå i en 11

12 tandlægeklinik, der er meget følsom overfor gener som følge af renoveringsarbejde, at aftaler med entreprenører om økonomi og tid var indgået og at stop af arbejdet kunne medføre andre merudgifter. 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om at fortsætte det igangværende arbejde vedr. projektet om udskiftning af vandinstallationer. Administrationen tager kontakt til de andre selskabers direktører omkring den førtidige udskiftning af vandinstallationer. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orienteringen omkring førtidig udskiftning af vandinstallationer til efterretning. - at bestyrelsen godkender fortsættelsen af det igangværende arbejde vedr. planlægning af et selvstændigt T13 projekt omhandlende udskiftning af vandinstallationer. Beskrivelse: Status på rådgiver Ai's ajourføring af tidligere vandinstallationer er i gang og forventes afsluttet i starten af december Projekt, tidsplan og økonomi for det videre arbejde med dette T13 projekt, sættes på dagordenen til næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede senest fremrykning af udskiftning af vandrør på bestyrelsesmødet den 25. september 2013, men bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger om, hvilke konsekvenser førudskiftning af vandrør kan få for projektets støttemuligheder. I afdelingen er der et ønske om at forcere udskiftning af vandinstallationer samt medtage rørføring for sekundavand. Spørgsmålet om udskiftning af vandinstallationer blev drøftet på et projektmøde den 10. september 2013 med deltagelse af repræsentanter fra SBS og boligadministrationerne. Der var enighed om rørenes dårlige forfatning og behovet for udskiftning. Der opnåedes dog ikke umiddelbart tilslutning til at forcere rørudskiftning i forhold til HP4 idet nogle fandt, at dette kunne begrænse de kreative muligheder i den endelige HP4 helhedsplan. SBS har kontaktet Landsbyggefonden med henblik på at få klarlagt tilskudsmulighederne, hvis rørudskiftningen i T13 sker som en selvstændig byggesag. Landsbyggefonden kan ikke give et endegyldigt og bindende svar, men vurderer, at der kun er en lille risiko for, at førtidig udskiftning af installationer vil påvirke projektets fremtidige støttemuligheder. 12

13 Risikoen er, at Landsbyggefonden kan vælge at medtage ekstra fordelte arbejder i støtteberegningen. I praksis sker dette som en kapitaltilførsel for at holde huslejestigningen på et acceptabelt niveau. Det kan altså forstås som en ekstra støtte til afdelinger, hvis husleje står til at stige urimeligt meget på grund af et projekt, der indeholder mange ustøttede arbejder f.eks. udskiftning af installationer. Hvis T13 udskifter sine installationer inden HP4-renoveringen, er der derfor en lille risiko for, at afdelingen går glip af muligheden for en ekstra kapitaltilførsel under HP4. Dette skyldes, at udskiftning af installationer udgør en væsentlig del af de ustøttede arbejder under HP4. På grundlag af de gennemførte tilstandsvurderinger er det administrationens opfattelse, at der i begrænset omfang kan være tale om et støtteberettiget arbejde. Her tænkes på følgerne af de indstøbte rør. Administrationen vil fortsætte sonderinger med Landsbyggefonden med henblik på at opnå særskilt tilsagn om støtte. 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte at tilslutte sig kriterierne for udvælgelsen af fagdommere. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orientering om idekonkurrencen til efterretning. - bestyrelsen tilslutter sig kriterierne for udvælgelse af fagdommere, således at der er tre fagdommere. en sker med forbehold for afdelingsbestyrelsens godkendelse. Beskrivelse: Konkurrenceprogrammet er stadig i udkast. Det er fremsendt til samtlige afdelingsbestyrelsesformænd den 11. november 2013 og skal nu igennem en afsluttende kommenteringsrunde i afdelingsbestyrelserne og opsamles af projektgruppen jf. nedenstående tidsplan. På bestyrelsens møde den 25. september 2013 aftaltes, at administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer skulle tage initiativ til afholdelse af et særligt møde med direktører og formænd fra de andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne. Dette møde er afholdt den 14. oktober 2013 hos FA09. Mødet foregik i en positiv og konstruktiv dialog. Efterfølgende er der udvekslet oplæg til organisationsdiagram m.v. Afklaring pågår fortsat. Det forventes, at der på organisationsbestyrelsesmødet kan forelægges et endeligt oplæg omkring dommerkomiteens sammensætning, nyt organisationsdiagram samt fastlæggelse af styregruppen. 13

14 På T-13 's afdelingsbestyrelsesmøde den 26. november 2013 er punktet vedr. kompetenceområder medtaget på dagsordenen, således at kriterierne for udvælgelse af fagdommere kan diskuteres og endelig prioriteringsrækkefølge kan tilsluttes af afdelingsbestyrelsen: o byggeri - arkitektur og æstetik o landskabsplanlægning o bæredygtighed og energi o eller anden prioritering Det har været drøftet i projektgruppen, at fastholde antallet af fagdommere på tre, uanset om det nødvendige antal fagdommere muligvis kun bliver to om der vedtages en lille model for dommerkomiteen. Dette med henblik på at fastholde alle ovenstående tre kompetencer i dommerkomitéen. Opmærksomheden henledes på at en fagdommer koster ca. kr ,-. Tidsplanen vedr. godkendelse af konkurrenceprogrammet ser således ud: Primo uge 46 ( ) modtager bestyrelserne det tilrettede konkurrenceprogram. uge ( ) afdelingsbestyrelsernes kommenterings periode. uge 48 - T13s projektgruppe møde tirsdag den 26. november gennemgang og evt. godkendelse. uge 48 - medio 49 BO-VEST, Rambøll opsamling om der er yderligere kommentarer. uge 49 - ( ) ultimo i ugen sendes evt. kommentarer til sbs. uge 50 sbs tilretning - ( ) uge 51 primo upload. 14. KÅS-statistikker - udviklingen i beboersammensætningen i Tranemosegårds afdelinger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Udvikling i gennemsnitsindkomsten Nedenstående Tabel 1 viser udviklingen i gennemsnitsindkomsterne fra 2007 til 2011 opgjort i kr. Tabel 1. Udviklingen i gennemsnitsindkomsterne 14

15 afd kr. kr. kr. kr. kr Brøndby Kommune I tabel 2 er udviklingen opgjort i form af et indeks med 2007 = 100,0. Tabel 2 Udviklingen i gennemsnitsindkomster, indeks afd Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 1 100,0 106,1 105,5 108,6 109, ,0 100,3 100,2 100,5 103, ,0 103,8 104,6 105,4 103, ,0 104,4 102,3 102,9 103, ,0 105,5 111,9 106,9 107, ,0 102,5 100,1 98,8 99, ,0 104,2 104,0 108,4 106,6 Kommunen 100,0 103,7 102,6 104,1 104,9 Forbrugerpriser 100,0 103,4 104,7 107,5 110,5 Som det fremgår i tabellen er gennemsnitsindkomsten i afd. 13 lavere i 2011 end i For alle afdelinger og for Brøndby Kommune gælder det, at stigningen i gennemsnitsindkomsten i 2011 er mindre en den vækst, der i perioden har været i forbrugerprisindekset, der i 2011 ligger på 110,5. 15

16 Udviklingen i realindkomsterne korrigeret for inflation ses nedenfor. Udviklingen i real indkomster, korrigeret for inflation, indeks ,0 102,6 100,7 101,0 99, ,0 97,0 95,7 93,5 93, ,0 100,4 99,8 98,0 94, ,0 101,0 97,6 95,8 93, ,0 102,0 106,9 99,5 97, ,0 99,2 95,6 92,0 90, ,0 100,8 99,2 100,9 96,5 BK 100,0 100,3 97,9 96,9 94,9 I alle afdelinger og i Brøndby Kommune er den gennemsnitlige realindkomst lavere i 2011 end i Udvikling i andel af beboere af anden etnisk herkomst Tabel 3 angiver udviklingen i andelen af beboere af anden etnisk herkomst. Afd ,0 9,5 9,1 9,3 10,0 3 23,1 23,4 22,4 21,5 22,6 4 9,1 8,6 8,1 8,2 7,8 6 8,7 8,2 8,0 9,1 9, ,0 21,5 22,7 24,9 25, ,8 58,1 61,7 62,3 63, ,9 14,2 14,4 13,5 16,2 Brøndby Kommune 24,4 25,3 26,2 26,9 27,7 Der er lidt forskellige tendenser, men for afdeling 12 og 13 har der ligesom i Kommunen været en markant stigning. Udvikling i andelen af beboere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse. Tabel 4. Andel af beboerne, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse 16

17 Afd ,7 47,2 47,2 45,4 45,2 3 56,6 56,9 57,1 55,0 55,3 4 47,4 45,0 45,1 44,0 42,1 6 50,8 50,8 50,7 50,0 48, ,1 48,0 46,3 49,2 47, ,1 54,2 54,7 55,0 55, ,6 40,3 40,8 39,4 39,7 Brøndby Kommune 42,9 42,6 42,3 42,0 41,8 Beboersammensætningen fordelt på uddannelse er dels påvirket af, om beboerne uddanner sig, dels af flyttemønstret, hvor der kan være forskel på tilflyttere og fraflyttes uddannelse. I afdelingen 13 er der i 2012 flere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse end i I de øvrige afdelinger og i Kommunen er der færre, der har grundskole og ingen anden uddannelse i 2012 end i Beboernes huslejebetalingsevne BO-VEST har i anden sammenhæng foretaget en beregning af, hvor stor en del af indkomsten en gennemsnitsbeboer i en gennemsnitslejlighed betaler i husleje, inklusive varme og vand. Da der ikke foreligger oplysninger om boligsikring, er denne ikke indregnet Husleje i andel af gennemsnitsindkomst Tabel 5. Husleje i % af gennemsnitsindkomst. Afd. % 1 16,4 2 18,4 3 16,2 6 15, , , ,2 17

18 Indkomst og ghettoliste Regeringen har indført nye kriterier for hvilke boligafdelinger, der skal placeres på den såkaldte ghettoliste. Kriteriet vedr. indkomst vedrører den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15 år og derover i området. Denne skal være på mindst 60 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i Regionen. Det vil for BO- VESTs vedkommen sige Hovedstadsregionen. I tabel 6 er gennemsnitsindkomsterne i afdelingerne opgjort. Disse sammenholdes med den angivne norm, der udgør kr. Tabel 6. Gennemsnitsindkomster i forhold til norm på kr. Gns. Indkomst pr Person afd. Kr , , , , , , ,306 Alle afdelinger ligger over normen, hvilket indebærer, at der ikke hvad angår indkomstforholdene er grundlag for, at placere afdelinger i Tranemosegård på ghettolisten. Udenfor arbejdsmarkedet Nedenfor er det for hver afdeling angivet hvor stor en del af beboerne på mellem 15 og 64 år, der i perioden har stået uden for arbejdsmarkedet. Generelt er det en stabil andel, der i perioden er stået uden for arbejdsmarkedet. Dog gælder det for afdeling 3 og 15, at andelen, der i 2012 stod uden for arbejdsmarkedet, er større end i Andel af beboere mellem 15 og 64 år, der står uden for arbejdsmarkedet Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken

19 Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,2 22,9 21,8 21,8 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 36,1 36,0 37,3 38,2 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,0 24,1 23,3 22,0 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 26,7 28,2 25,8 26,9 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 25,1 26,6 25,3 24,6 19

20 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 29,9 31,7 32,8 30,4 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 24,5 26,2 24,2 28,6 Brøndby Kommune årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 21,9 22,3 22,0 21,1 Bilag: KÅS-tal for alle afdelinger. 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne Bestyrelsen opfordrede administrationen til at følge situationen nøje. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter om der skal iværksættes initiativer for at imødekomme kontanthjælpsreformens konsekvenser for beboerenes betalingsevne. 20

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere