Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013"

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Afbud: Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jesper Rasmussen, deltog under punkt 8, 9, Vibeke Rømming Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret 4. Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget 6. Evaluering af budgetprocessen 7. Aktionsliste 8. Status på fremtidssikringen 9. Termografiundersøgelse af gavle 10. Etablering af vand- og varmemålere 11. Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence 14. KÅS-statistikker 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne 16. Arbejdstøj på ejendomskontorerne

2 17. Lærerpladser 18. Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde 19. I-pad undervisning til bestyrelsen 20. Organisationsændring i BO-VEST 21. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 22. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 23. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 24. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 25. Orienteringssager fra administrationen 26. Næste møde 27. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober 2013 Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. Rentemarginalen ser ud til at gå i 0. Der har været besparelser på mødeudgifter og kontorholdskontoen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Bilag: Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret Bestyrelsen tog oversigterne over dispositionsfonden, arbejdskapitalen, trækningsretten og kapitaloversigten til efterretning. 2

3 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Bilag: Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret. 4. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og følger udviklingen nøje. Administrationen kommer med en yderligere uddybning af sagen til næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Der er desværre sket en fejl med periodisering af el og vand ved udarbejdelse af årsregnskab for 2012, og formodentlig også i tidligere år, fejlen andrager i alt 667 t. kr., som udgiftsføres i Ved udarbejdelse af årsregnskab for en afdeling er det normal procedure, at årets forbrug af energi og vand aflæses, og at dette forbrug udgiftsføres i årsregnskabet. Er det aflæste forbrug højere, end det, som er betalt á conto, afsættes differencen som skyldig i regnskabet, og er der omvendt betalt for meget, tages differencen mellem forbrug og á conto betaling op som et tilgodehavende i regnskabet. Dette kalder man at periodisere udgifterne. I regnskabet for 2012 er el og vand periodiseret med 896 t. kr., men i 2013 er der fra forsyningsværkerne kun kommet tilbagebetaling på 229 t. kr., og der er derfor en difference på 667 t. kr. Vi kan allerede nu se, at differencen går en del år tilbage, og at der således også har været fejl i tidligere årsregnskaber. Efter aftale med Dorthe Larsen 3

4 udarbejder økonomiafdelingen i BO-VEST en specifikation, der fordeler udgiften på henholdsvis el og vand samt på de år, som fejlen vedrører. Specifikationen vil være færdig til næste bestyrelsesmøde i januar Der kan være flere årsager til fejlens opståen, og bl.a. kan vi se, at der tidligere har været utætte rør og vi kan se, at flere af målerne har faktoraflæsning (man skal huske at gange med faktoren for at få det rigtige forbrug); men hvorvidt dette kan forklare fejlen, er endnu for tidligt at konkludere. Internt i økonomiafdelingen er proceduren med periodisering af energi og vand evalueret og ændret, således at en lignende fejl ikke fremover vil kunne opstå. Vi vil også henlede revisionens opmærksomhed på den skete fejl og vil i forbindelse med planlægning af revision af årsregnskabet sikre, at revisionen har fokus på periodiseringer. Ved møde med Dorthe Larsen samt Tim Resen og Stig Rasmussen fra afdelingens bestyrelse den 20. november er der redegjort for fejlen, og det forventede resultat for året 2013 er gennemgået. Økonomi og ressourcer: I forbindelse med budgetkontrol pr. 30. september 2013 for afdelingen, er der udarbejdet estimat for resultatet for året 2013, og dette viser et overskud 47 t. kr. mod et tidligere forventet resultat på 197 t. kr. som følge af regulering af renter på byggesagen. Differencen på 150 t. kr. kan specificeres således: Forventet resultat iflg. Budget Manglende renteindtægt (depotafkast = 0) -315 Regulering af renter mv. byggesag 512 Tidligere forventet resultat 197 Periodiseringsfejl energi og vand -667 Besparelser/merindtægter øvrige poster Nuværende resultat Evaluering af budgetprocessen i efteråret 2013 vedr. budget 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt tager administrationens initiativer til efterretning. 4

5 Beskrivelse: Administrationen har igen i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb blandt afdelingsbestyrelserne. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Tilfredsheden med budgetprocessen er steget. Andelen af afdelinger, der er tilfredse eller meget tilfredse med budgetprocessen er steget fra 24 til 27 afdelinger i forhold til sidste år. Fire afdelinger er mindre tilfredse, hvilket er det samme antal som sidste år. Ud af 36 mulige afdelinger har 31 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2013 vedrørende budget Det er 2 besvarelser mere end i 2012, hvor 29 afdelinger besvarede spørgeskemaet. I evalueringen af budgetproces 2013 år er der ikke indkommet svar fra Tranevænget, Gillesager, Oldbuen, Capellavænget og Troldnøddegården. Disse afdelinger er blevet kontaktet af Økonomiafdelingen. De afdelinger, som har haft enten klager eller har konstruktiv kritik til processen, vil blive kontaktet af Økonomiafdelingen. Formålet er, at Økonomiafdelingen ønsker at få uddybet klagen/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Det forventes, at aftalerne med afdelingerne vil være på plads i løbet af december Der er ikke store og væsentlige forskelle på boligorganisationernes besvarelser, men der er dog alligevel små forskelle som er værd at nævne. VA VAs afdelingers besvarelser skiller sig lidt ud ved, at der er en høj andel (60 procent)af meget tilfredse afdelinger. Det er dog også i VA man finder flest mindre tilfredse afdelinger(20 procent). Der er således relativt få afdelinger der blot er tilfredse. Dette mønster går igen i de fleste besvarelser, der relaterer sig til kvaliteten af processen eller kommunikationen i forbindelse med processen. Tranemosegård Tranemosegårds afdelinger er enten meget tilfredse(40 procent) eller tilfredse(60 procent) med budgetprocessen, og ingen afdelinger er mindre tilfredse med hverken kommunikation eller proces. Afdelingerne er desuden meget begejstrede for det nye beboervenlige budget, som alle afdelinger mener, har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. AB 5

6 De fleste af ABs afdelinger er tilfredse(55 procent) med budgetprocessen. Færre er meget tilfredse(36 procent) og mindre tilfredse(9 procent). Denne tendens går igen i de øvrige besvarelser, som går på kvaliteten, dialogen og kommunikation omkring budgettet. Et flertal(73 procent) af ABs afdelinger mener desuden at det nye beboervenlige budget har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. De resterende afdelinger har svaret ved ikke (27 procent). Bilag: Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for hele BO-VEST Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for Tranemosegård sammenlignet med hele BO-VEST Kommentarer til resultatet af budgetproces for afdelingsbudget Aktionsliste Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning. Der blev besluttet nye mødedatoer: Mødet den 30. januar 2014 rykkes til onsdag den 5. februar Mødet den 10. april 2014 rykkes til tirsdag den 8. april Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Bilag: Aktionslisten 8. Status på fremtidssikring Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker fremover at blive orienteret, hvis projektleder er væk i en længere periode. Afdelingsbestyrelserne skal inddrages i processen fra starten af og ikke først når analyserapporterne bliver fremlagt, da det er dem, der kender afdelingen. Inden rapporterne fra projektet er færdiggjorte involveres de enkelte afdelingsbestyrelser. Det blev besluttet, at afholde et seminar når projektet skal formidles ud til organisations- og afdelingsbestyrelserne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6

7 I december 2012 blev det besluttet, at gennemføre et særligt projekt om fremtidssikringsanalyser af de ældre afdelinger i Tranemosegård, finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden. På mødet i februar 2013 blev der orienteret om, at projektet nu var bemandet og at arbejdet forventedes afsluttet inden udgangen af Status for analysearbejdet er medio november således: tegningsgrundlag for alle afdelinger er etableret (denne opgave har været fælles for fremtidssikringsprojektet og det fælles udbud af Energimærkningsordning) analysearbejdet pågår, men er ikke endeligt afsluttet møde med de respektive driftsansvarlige for interview omkring drift og langtidsplanlægning er gennemført udarbejdelse af konklusioner pågår udarbejdelse af rapporter pågår Arbejdet har været noget mere omfattende end forudset, hvorfor det ikke kan afsluttes inden udgangen af 2013 som planlagt. Medvirkende hertil har været, at projektleder Tove Lading, der forestår fremtidssikringsanalyserne, har fået bevilget orlov for at kunne påtage sig en undervisningsopgave på DTU i Grønland. Denne opgave medfører, at hun ikke kan arbejde med projektet i november/december måned. Det er planen, at fremtidssikringsprojektet kan afsluttes med udgangen af januar Internt i administrationen har det været drøftet, hvordan projektet bedst formidles til organisations- og afdelingsbestyrelser. Der indgår heri overvejelser om særlig konference, fyraftensmøde eller lignende aktivitet, der kan bidrage til at forankre de problemstillinger analyserne peger på. I forbindelse med færdiggørelsen af rapporterne vil administrationen fremkomme med et forslag til formidling og den videre strategi. 9. Termografiundersøgelse af gavle Bestyrelsen godkendte indstillingen. Pengene skal dog tages fra arbejdskapitalen. Administrationen skal huske at informere afdelingerne. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indenfor en økonomisk ramme på kr. foretages termografering af gavle i afd. 1, 2, 3, 4 og 6 i henhold til nedenstående. Udgiften foreslås finansieret af tilskud fra dispositionsfonden. Beskrivelse: Bestyrelsen har på møde den 25. september 2013 anmodet administrationen om en indstilling vedrørende termografiundersøgelse af gavle i afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, med henblik på en sammenligning. Formålet er at vise forskellen mellem hulrumsiso- 7

8 lerede gavle og ikke isolerede gavle. Enkelte steder er isoleret indvendigt i gavlboligerne, og også denne forskel søges belyst. Der er indhentet et overslag fra firmaet Thermwork på udførelse af en sådan undersøgelse. Overslaget er vedlagt denne indstilling. Der er regnet med udvendig termografering af 1 nordvendt gavl på hver afdeling, samt 2 indvendige termograferinger pr. gavl. Økonomi og ressourcer: Overslaget er baseret på følgende ydelser: Formøde/planlægning af undersøgelse: Udv. Termografering af 5 gavle: Indv. Termografering af 10 gavle i boliger: Udarbejdelse af rapporter: Notat vedrørende effekt af evt. tiltag, sammenligning: I alt: kr kr kr kr kr. ca kr. Sidstnævnte punkt kan eventuelt iværksættes og besluttes særskilt, når resultaterne fra termograferingen foreligger. Hertil honorar til Byggeadministrationen, ca. 10 timer efter takstblad, svarende til ca kr. Tidsplan: Termografiundersøgelser bør udarbejdes om vinteren, hvor temperaturforskelle vil fremgå tydeligt på billederne. Planlagt udførelsesperiode er januar marts Vurdering: Der er i forbindelse med den netop afsluttede tagrenovering udført hulrumsisolering af gavle i afdeling 1. En termografiundersøgelse vil sandsynligvis kunne illustrere effekten af en sådan isolering. Termograferingen vil endvidere indgå i grundlaget for den videre planlægning af renoverings- og forbedringsaktiviteter i ejendommen, herunder hensynet til fremtidssikring. Bilag: Overslag fra Thermwork. 10. Etablering af vand- og varmemålere Bestyrelsen besluttede at opfordre afdelingsbestyrelserne i samarbejde med driften til at iværksætte undersøgelser for at finde ud af hvad der skal til for at få installeret varmemålere og hvad det koster. Administrationen skal finde ud af om det er lovligt at installere vandmålere uden at de bliver brugt. 8

9 Administrationen indstiller: - at bestyrelsen vedtager at reservere trækningsretsmidler til dækning af afdelingernes udgifter til etablering af fjernaflæste varme- og vandfordelingsmålere. - at bestyrelsen vedtager at benyttelse af trækningsretten er betinget af, at målere og fjernaflæsningssystemer skal være i open source så man ikke efterfølgende er bundet til én leverandør. Beskrivelse: Efter ansøgning har Brøndby Kommune i 2005 meddelt Tranemosegård dispensation for etablering af individuel varmemåling. Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år og udløber således i Uden ny dispensation skal der etableres varmefordelingsmåling i alle boligafdelinger forud for varmeåret Baggrunden for dispensationen var, at det dengang blev vurderet, at der ikke kunne opnås besparelser, der kunne give en acceptabel tilbagebetalingstid for udgiften til etablering af varmefordelingsmåling. I den mellemliggende periode er varmepriserne generelt steget markant, og prisstrukturen for fjernvarme er ændret således, den faste pris er sænket, og den forbrugsafhængige pris er steget. Tilsammen giver dette større mulighed for en bedre balance mellem investering og udbytte ved etablering af forbrugsmåling. Dermed er forudsætningerne for den aktuelle dispensation ændret, og det kan ikke umiddelbart påregnes, at der kan opnås en ny dispensation. Økonomi og ressourcer: I skemaet nedenfor er der udgifterne til etablering af varmefordelingsmåling med fjernaflæsning, tillæg for eventuel vandfordelingsmåling estimeret. Afdeling Budget inkl. moms Nr. Navn Varme+fjernaflæsning Vand (tillæg) I alt 1 Tranevænget Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund Den estimerede økonomi tager udgangspunkt i at eksisterende brugsvandsinstallationer er fornyet og forberedt for indsætning af 2 vandmålere i hver bolig. 9

10 Som den eneste af Tranemosegårds boligafdelinger har afdeling 1, Tranevænget etableret varmefordelingsmålere med fjernaflæsning og som en del heraf måling af varmtvandsforbrug. Alle øvrige afdelinger har p.t. ingen fordelingsmåling af individuelt varme- eller vandforbrug. Tidsplan: Etablering af fordelingsmålere er udbudsteknisk at betragte som et varekøb, hvor tærskelværdien for EU-udbud p.t. udgør ca.1,5 mio. kr. Derfor skal der i tidsplanen afsættes tid til udarbejdelse af udbudsbeskrivelse og gennemførelse af et EU-udbud (ca. 6 mdr.) Gennemførelsesperioden efter udbud skønnes ligeledes til ca. 6 mdr. og det anbefales at forbrugsmålingerne idriftsættes ca. 3 måneder før afregningsperioden begynder, så der er den fornødne tid til kvalitetssikring af anlæggene. Projektet skal således igangsættes primo 2014, hvis individuel forbrugsmåling skal vær klar til varmeregnskabsperioden 2015/2016. Relevant for strategien: Gældende lovgivning stiller krav til varmefordelingsmåling i boliger. Der gælder p.t. ikke tilsvarende krav til vandfordelingsmåling i eksisterende boliger, men der stilles krav om, at nye vandinstallationer skal forberedes for installering af vandmålere. Der er p.t. igangværende projekter for vandrørsudskiftning i Tranehaven, Maglelund og planer om projekt i Silergården. Omkostningerne til etablering af fjernaflæsning har erfaringsmæssigt en relativt kort tilbagebetalingstid (6-7 år) grundet sparede udgifter til årlig manuel aflæsning. Nu EU-lovgivning er under implementering, og her vil der blive stillet krav om hyppigere aflæsningsfrekvens. Det vil forkorte tilbagebetalingstiden på fjernaflæsningssystem yderligere. Fjernaflæsning i forhold til varmefordelingsmåling kan håndtere efterfølgende etablering af vandfordelingsmåling. Fjernaflæsning i open source systemer sikrer muligheden for at opgaven med fordelingsregnskaber og flytteopgørelser frit kan placeres efter udbud eller i egen administration. Miljø: Erfaringsmæssigt medfører etablering af fordelingsmåling besparelser på varme- og især vandforbrug, med deraf følgende mindre miljøbelastning. Lovgrundlag: 10

11 Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 891 af Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling Bestyrelsen godkendte merudgiften på kr. med bemærkning om, at administrationen fremover altid involverer organisationsbestyrelsen, om nødvendigt ved mail- eller telefonhenvendelse, for at sikre bevilling af merudgifter, opstået under projektets forløb. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den afsluttede forsegling af fuger i tandlægeklinikken med en merpris på kr. bevilges fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: På to møder, henholdsvis den 28. august 2013 og den 25. september 2013, godkendte bestyrelsen særlige afværgetiltag og fugeforsegling i tandlægeklinik og i 1 bolig med et budget på kr. Arbejdet er nu udført i henhold til tidsplan og til tandlægernes tilfredshed. Der udestår kontrolmåling af effekten og tidsplan for dette er under udarbejdelse. Arbejdet i tandlægeklinikken viste sig desværre at være noget mere omfattende end forudsat. Efter nærmere undersøgelse af tandklinikken og detaildrøftelser med tandlægerne stod det klart, at det var nødvendigt at udføre arbejdet henover to weekender i stedet for som planlagt at lukke tandklinikken ned i nogle dage. Endvidere viste det sig under arbejdets udførelse, at det var nødvendigt at afmontere og retablere et noget større areal af loftsplader end forudsat. Under arbejdets udførelse rejste tandlægerne krav om ekstrarengøring og dækning af udgifter i forbindelse med sikring af klinikken efter håndværkerbesøg med alarm m.v. af hensyn til medicinopbevaring og tandlægeudstyr. Det er administrationens vurdering, at disse krav var berettigede i henhold til de erhvervslejeretlige regler. De samlede udgifter beløb sig til kr. svarende til en merudgift på kr. Administrationen er opmærksom på bestyrelsens beslutning om, at der ikke må afholdes udgifter der ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Administrationen vurderede imidlertid, at det såvel teknisk som økonomisk var rigtigst at færdiggøre arbejdet i henhold til de aftaler, der var indgået med såvel entreprenører som tandlægerne selvom dette medførte ekstraudgifter. I denne vurdering indgik sagens samlede omstændigheder, herunder det forhold, at arbejdet skulle foregå i en 11

12 tandlægeklinik, der er meget følsom overfor gener som følge af renoveringsarbejde, at aftaler med entreprenører om økonomi og tid var indgået og at stop af arbejdet kunne medføre andre merudgifter. 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om at fortsætte det igangværende arbejde vedr. projektet om udskiftning af vandinstallationer. Administrationen tager kontakt til de andre selskabers direktører omkring den førtidige udskiftning af vandinstallationer. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orienteringen omkring førtidig udskiftning af vandinstallationer til efterretning. - at bestyrelsen godkender fortsættelsen af det igangværende arbejde vedr. planlægning af et selvstændigt T13 projekt omhandlende udskiftning af vandinstallationer. Beskrivelse: Status på rådgiver Ai's ajourføring af tidligere vandinstallationer er i gang og forventes afsluttet i starten af december Projekt, tidsplan og økonomi for det videre arbejde med dette T13 projekt, sættes på dagordenen til næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede senest fremrykning af udskiftning af vandrør på bestyrelsesmødet den 25. september 2013, men bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger om, hvilke konsekvenser førudskiftning af vandrør kan få for projektets støttemuligheder. I afdelingen er der et ønske om at forcere udskiftning af vandinstallationer samt medtage rørføring for sekundavand. Spørgsmålet om udskiftning af vandinstallationer blev drøftet på et projektmøde den 10. september 2013 med deltagelse af repræsentanter fra SBS og boligadministrationerne. Der var enighed om rørenes dårlige forfatning og behovet for udskiftning. Der opnåedes dog ikke umiddelbart tilslutning til at forcere rørudskiftning i forhold til HP4 idet nogle fandt, at dette kunne begrænse de kreative muligheder i den endelige HP4 helhedsplan. SBS har kontaktet Landsbyggefonden med henblik på at få klarlagt tilskudsmulighederne, hvis rørudskiftningen i T13 sker som en selvstændig byggesag. Landsbyggefonden kan ikke give et endegyldigt og bindende svar, men vurderer, at der kun er en lille risiko for, at førtidig udskiftning af installationer vil påvirke projektets fremtidige støttemuligheder. 12

13 Risikoen er, at Landsbyggefonden kan vælge at medtage ekstra fordelte arbejder i støtteberegningen. I praksis sker dette som en kapitaltilførsel for at holde huslejestigningen på et acceptabelt niveau. Det kan altså forstås som en ekstra støtte til afdelinger, hvis husleje står til at stige urimeligt meget på grund af et projekt, der indeholder mange ustøttede arbejder f.eks. udskiftning af installationer. Hvis T13 udskifter sine installationer inden HP4-renoveringen, er der derfor en lille risiko for, at afdelingen går glip af muligheden for en ekstra kapitaltilførsel under HP4. Dette skyldes, at udskiftning af installationer udgør en væsentlig del af de ustøttede arbejder under HP4. På grundlag af de gennemførte tilstandsvurderinger er det administrationens opfattelse, at der i begrænset omfang kan være tale om et støtteberettiget arbejde. Her tænkes på følgerne af de indstøbte rør. Administrationen vil fortsætte sonderinger med Landsbyggefonden med henblik på at opnå særskilt tilsagn om støtte. 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte at tilslutte sig kriterierne for udvælgelsen af fagdommere. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orientering om idekonkurrencen til efterretning. - bestyrelsen tilslutter sig kriterierne for udvælgelse af fagdommere, således at der er tre fagdommere. en sker med forbehold for afdelingsbestyrelsens godkendelse. Beskrivelse: Konkurrenceprogrammet er stadig i udkast. Det er fremsendt til samtlige afdelingsbestyrelsesformænd den 11. november 2013 og skal nu igennem en afsluttende kommenteringsrunde i afdelingsbestyrelserne og opsamles af projektgruppen jf. nedenstående tidsplan. På bestyrelsens møde den 25. september 2013 aftaltes, at administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer skulle tage initiativ til afholdelse af et særligt møde med direktører og formænd fra de andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne. Dette møde er afholdt den 14. oktober 2013 hos FA09. Mødet foregik i en positiv og konstruktiv dialog. Efterfølgende er der udvekslet oplæg til organisationsdiagram m.v. Afklaring pågår fortsat. Det forventes, at der på organisationsbestyrelsesmødet kan forelægges et endeligt oplæg omkring dommerkomiteens sammensætning, nyt organisationsdiagram samt fastlæggelse af styregruppen. 13

14 På T-13 's afdelingsbestyrelsesmøde den 26. november 2013 er punktet vedr. kompetenceområder medtaget på dagsordenen, således at kriterierne for udvælgelse af fagdommere kan diskuteres og endelig prioriteringsrækkefølge kan tilsluttes af afdelingsbestyrelsen: o byggeri - arkitektur og æstetik o landskabsplanlægning o bæredygtighed og energi o eller anden prioritering Det har været drøftet i projektgruppen, at fastholde antallet af fagdommere på tre, uanset om det nødvendige antal fagdommere muligvis kun bliver to om der vedtages en lille model for dommerkomiteen. Dette med henblik på at fastholde alle ovenstående tre kompetencer i dommerkomitéen. Opmærksomheden henledes på at en fagdommer koster ca. kr ,-. Tidsplanen vedr. godkendelse af konkurrenceprogrammet ser således ud: Primo uge 46 ( ) modtager bestyrelserne det tilrettede konkurrenceprogram. uge ( ) afdelingsbestyrelsernes kommenterings periode. uge 48 - T13s projektgruppe møde tirsdag den 26. november gennemgang og evt. godkendelse. uge 48 - medio 49 BO-VEST, Rambøll opsamling om der er yderligere kommentarer. uge 49 - ( ) ultimo i ugen sendes evt. kommentarer til sbs. uge 50 sbs tilretning - ( ) uge 51 primo upload. 14. KÅS-statistikker - udviklingen i beboersammensætningen i Tranemosegårds afdelinger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Udvikling i gennemsnitsindkomsten Nedenstående Tabel 1 viser udviklingen i gennemsnitsindkomsterne fra 2007 til 2011 opgjort i kr. Tabel 1. Udviklingen i gennemsnitsindkomsterne 14

15 afd kr. kr. kr. kr. kr Brøndby Kommune I tabel 2 er udviklingen opgjort i form af et indeks med 2007 = 100,0. Tabel 2 Udviklingen i gennemsnitsindkomster, indeks afd Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 1 100,0 106,1 105,5 108,6 109, ,0 100,3 100,2 100,5 103, ,0 103,8 104,6 105,4 103, ,0 104,4 102,3 102,9 103, ,0 105,5 111,9 106,9 107, ,0 102,5 100,1 98,8 99, ,0 104,2 104,0 108,4 106,6 Kommunen 100,0 103,7 102,6 104,1 104,9 Forbrugerpriser 100,0 103,4 104,7 107,5 110,5 Som det fremgår i tabellen er gennemsnitsindkomsten i afd. 13 lavere i 2011 end i For alle afdelinger og for Brøndby Kommune gælder det, at stigningen i gennemsnitsindkomsten i 2011 er mindre en den vækst, der i perioden har været i forbrugerprisindekset, der i 2011 ligger på 110,5. 15

16 Udviklingen i realindkomsterne korrigeret for inflation ses nedenfor. Udviklingen i real indkomster, korrigeret for inflation, indeks ,0 102,6 100,7 101,0 99, ,0 97,0 95,7 93,5 93, ,0 100,4 99,8 98,0 94, ,0 101,0 97,6 95,8 93, ,0 102,0 106,9 99,5 97, ,0 99,2 95,6 92,0 90, ,0 100,8 99,2 100,9 96,5 BK 100,0 100,3 97,9 96,9 94,9 I alle afdelinger og i Brøndby Kommune er den gennemsnitlige realindkomst lavere i 2011 end i Udvikling i andel af beboere af anden etnisk herkomst Tabel 3 angiver udviklingen i andelen af beboere af anden etnisk herkomst. Afd ,0 9,5 9,1 9,3 10,0 3 23,1 23,4 22,4 21,5 22,6 4 9,1 8,6 8,1 8,2 7,8 6 8,7 8,2 8,0 9,1 9, ,0 21,5 22,7 24,9 25, ,8 58,1 61,7 62,3 63, ,9 14,2 14,4 13,5 16,2 Brøndby Kommune 24,4 25,3 26,2 26,9 27,7 Der er lidt forskellige tendenser, men for afdeling 12 og 13 har der ligesom i Kommunen været en markant stigning. Udvikling i andelen af beboere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse. Tabel 4. Andel af beboerne, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse 16

17 Afd ,7 47,2 47,2 45,4 45,2 3 56,6 56,9 57,1 55,0 55,3 4 47,4 45,0 45,1 44,0 42,1 6 50,8 50,8 50,7 50,0 48, ,1 48,0 46,3 49,2 47, ,1 54,2 54,7 55,0 55, ,6 40,3 40,8 39,4 39,7 Brøndby Kommune 42,9 42,6 42,3 42,0 41,8 Beboersammensætningen fordelt på uddannelse er dels påvirket af, om beboerne uddanner sig, dels af flyttemønstret, hvor der kan være forskel på tilflyttere og fraflyttes uddannelse. I afdelingen 13 er der i 2012 flere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse end i I de øvrige afdelinger og i Kommunen er der færre, der har grundskole og ingen anden uddannelse i 2012 end i Beboernes huslejebetalingsevne BO-VEST har i anden sammenhæng foretaget en beregning af, hvor stor en del af indkomsten en gennemsnitsbeboer i en gennemsnitslejlighed betaler i husleje, inklusive varme og vand. Da der ikke foreligger oplysninger om boligsikring, er denne ikke indregnet Husleje i andel af gennemsnitsindkomst Tabel 5. Husleje i % af gennemsnitsindkomst. Afd. % 1 16,4 2 18,4 3 16,2 6 15, , , ,2 17

18 Indkomst og ghettoliste Regeringen har indført nye kriterier for hvilke boligafdelinger, der skal placeres på den såkaldte ghettoliste. Kriteriet vedr. indkomst vedrører den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15 år og derover i området. Denne skal være på mindst 60 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i Regionen. Det vil for BO- VESTs vedkommen sige Hovedstadsregionen. I tabel 6 er gennemsnitsindkomsterne i afdelingerne opgjort. Disse sammenholdes med den angivne norm, der udgør kr. Tabel 6. Gennemsnitsindkomster i forhold til norm på kr. Gns. Indkomst pr Person afd. Kr , , , , , , ,306 Alle afdelinger ligger over normen, hvilket indebærer, at der ikke hvad angår indkomstforholdene er grundlag for, at placere afdelinger i Tranemosegård på ghettolisten. Udenfor arbejdsmarkedet Nedenfor er det for hver afdeling angivet hvor stor en del af beboerne på mellem 15 og 64 år, der i perioden har stået uden for arbejdsmarkedet. Generelt er det en stabil andel, der i perioden er stået uden for arbejdsmarkedet. Dog gælder det for afdeling 3 og 15, at andelen, der i 2012 stod uden for arbejdsmarkedet, er større end i Andel af beboere mellem 15 og 64 år, der står uden for arbejdsmarkedet Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken

19 Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,2 22,9 21,8 21,8 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 36,1 36,0 37,3 38,2 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,0 24,1 23,3 22,0 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 26,7 28,2 25,8 26,9 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 25,1 26,6 25,3 24,6 19

20 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 29,9 31,7 32,8 30,4 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 24,5 26,2 24,2 28,6 Brøndby Kommune årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 21,9 22,3 22,0 21,1 Bilag: KÅS-tal for alle afdelinger. 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne Bestyrelsen opfordrede administrationen til at følge situationen nøje. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter om der skal iværksættes initiativer for at imødekomme kontanthjælpsreformens konsekvenser for beboerenes betalingsevne. 20

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo Mødedato: 6. september 2010 Mødedeltagere: Allan Rasmussen (ALR) Anne Mette Kjærgaard (AMK) Ketti Pedersen (KPD) Jens Ravnborg (JRB)

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere