Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013"

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Afbud: Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jesper Rasmussen, deltog under punkt 8, 9, Vibeke Rømming Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret 4. Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget 6. Evaluering af budgetprocessen 7. Aktionsliste 8. Status på fremtidssikringen 9. Termografiundersøgelse af gavle 10. Etablering af vand- og varmemålere 11. Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence 14. KÅS-statistikker 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne 16. Arbejdstøj på ejendomskontorerne

2 17. Lærerpladser 18. Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde 19. I-pad undervisning til bestyrelsen 20. Organisationsændring i BO-VEST 21. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 22. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 23. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 24. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 25. Orienteringssager fra administrationen 26. Næste møde 27. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober 2013 Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. Rentemarginalen ser ud til at gå i 0. Der har været besparelser på mødeudgifter og kontorholdskontoen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Bilag: Opgørelse over Budgetkontrol pr. 31. oktober Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret Bestyrelsen tog oversigterne over dispositionsfonden, arbejdskapitalen, trækningsretten og kapitaloversigten til efterretning. 2

3 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Bilag: Oversigt over dispositionsfond, kapitaloversigt, arbejdskapital og trækningsret. 4. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Orientering om Tranevænget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og følger udviklingen nøje. Administrationen kommer med en yderligere uddybning af sagen til næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Der er desværre sket en fejl med periodisering af el og vand ved udarbejdelse af årsregnskab for 2012, og formodentlig også i tidligere år, fejlen andrager i alt 667 t. kr., som udgiftsføres i Ved udarbejdelse af årsregnskab for en afdeling er det normal procedure, at årets forbrug af energi og vand aflæses, og at dette forbrug udgiftsføres i årsregnskabet. Er det aflæste forbrug højere, end det, som er betalt á conto, afsættes differencen som skyldig i regnskabet, og er der omvendt betalt for meget, tages differencen mellem forbrug og á conto betaling op som et tilgodehavende i regnskabet. Dette kalder man at periodisere udgifterne. I regnskabet for 2012 er el og vand periodiseret med 896 t. kr., men i 2013 er der fra forsyningsværkerne kun kommet tilbagebetaling på 229 t. kr., og der er derfor en difference på 667 t. kr. Vi kan allerede nu se, at differencen går en del år tilbage, og at der således også har været fejl i tidligere årsregnskaber. Efter aftale med Dorthe Larsen 3

4 udarbejder økonomiafdelingen i BO-VEST en specifikation, der fordeler udgiften på henholdsvis el og vand samt på de år, som fejlen vedrører. Specifikationen vil være færdig til næste bestyrelsesmøde i januar Der kan være flere årsager til fejlens opståen, og bl.a. kan vi se, at der tidligere har været utætte rør og vi kan se, at flere af målerne har faktoraflæsning (man skal huske at gange med faktoren for at få det rigtige forbrug); men hvorvidt dette kan forklare fejlen, er endnu for tidligt at konkludere. Internt i økonomiafdelingen er proceduren med periodisering af energi og vand evalueret og ændret, således at en lignende fejl ikke fremover vil kunne opstå. Vi vil også henlede revisionens opmærksomhed på den skete fejl og vil i forbindelse med planlægning af revision af årsregnskabet sikre, at revisionen har fokus på periodiseringer. Ved møde med Dorthe Larsen samt Tim Resen og Stig Rasmussen fra afdelingens bestyrelse den 20. november er der redegjort for fejlen, og det forventede resultat for året 2013 er gennemgået. Økonomi og ressourcer: I forbindelse med budgetkontrol pr. 30. september 2013 for afdelingen, er der udarbejdet estimat for resultatet for året 2013, og dette viser et overskud 47 t. kr. mod et tidligere forventet resultat på 197 t. kr. som følge af regulering af renter på byggesagen. Differencen på 150 t. kr. kan specificeres således: Forventet resultat iflg. Budget Manglende renteindtægt (depotafkast = 0) -315 Regulering af renter mv. byggesag 512 Tidligere forventet resultat 197 Periodiseringsfejl energi og vand -667 Besparelser/merindtægter øvrige poster Nuværende resultat Evaluering af budgetprocessen i efteråret 2013 vedr. budget 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt tager administrationens initiativer til efterretning. 4

5 Beskrivelse: Administrationen har igen i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb blandt afdelingsbestyrelserne. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Tilfredsheden med budgetprocessen er steget. Andelen af afdelinger, der er tilfredse eller meget tilfredse med budgetprocessen er steget fra 24 til 27 afdelinger i forhold til sidste år. Fire afdelinger er mindre tilfredse, hvilket er det samme antal som sidste år. Ud af 36 mulige afdelinger har 31 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2013 vedrørende budget Det er 2 besvarelser mere end i 2012, hvor 29 afdelinger besvarede spørgeskemaet. I evalueringen af budgetproces 2013 år er der ikke indkommet svar fra Tranevænget, Gillesager, Oldbuen, Capellavænget og Troldnøddegården. Disse afdelinger er blevet kontaktet af Økonomiafdelingen. De afdelinger, som har haft enten klager eller har konstruktiv kritik til processen, vil blive kontaktet af Økonomiafdelingen. Formålet er, at Økonomiafdelingen ønsker at få uddybet klagen/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Det forventes, at aftalerne med afdelingerne vil være på plads i løbet af december Der er ikke store og væsentlige forskelle på boligorganisationernes besvarelser, men der er dog alligevel små forskelle som er værd at nævne. VA VAs afdelingers besvarelser skiller sig lidt ud ved, at der er en høj andel (60 procent)af meget tilfredse afdelinger. Det er dog også i VA man finder flest mindre tilfredse afdelinger(20 procent). Der er således relativt få afdelinger der blot er tilfredse. Dette mønster går igen i de fleste besvarelser, der relaterer sig til kvaliteten af processen eller kommunikationen i forbindelse med processen. Tranemosegård Tranemosegårds afdelinger er enten meget tilfredse(40 procent) eller tilfredse(60 procent) med budgetprocessen, og ingen afdelinger er mindre tilfredse med hverken kommunikation eller proces. Afdelingerne er desuden meget begejstrede for det nye beboervenlige budget, som alle afdelinger mener, har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. AB 5

6 De fleste af ABs afdelinger er tilfredse(55 procent) med budgetprocessen. Færre er meget tilfredse(36 procent) og mindre tilfredse(9 procent). Denne tendens går igen i de øvrige besvarelser, som går på kvaliteten, dialogen og kommunikation omkring budgettet. Et flertal(73 procent) af ABs afdelinger mener desuden at det nye beboervenlige budget har gjort budgettet lettere at forstå for beboerne. De resterende afdelinger har svaret ved ikke (27 procent). Bilag: Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for hele BO-VEST Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget 2013: Tallene for Tranemosegård sammenlignet med hele BO-VEST Kommentarer til resultatet af budgetproces for afdelingsbudget Aktionsliste Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning. Der blev besluttet nye mødedatoer: Mødet den 30. januar 2014 rykkes til onsdag den 5. februar Mødet den 10. april 2014 rykkes til tirsdag den 8. april Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Bilag: Aktionslisten 8. Status på fremtidssikring Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker fremover at blive orienteret, hvis projektleder er væk i en længere periode. Afdelingsbestyrelserne skal inddrages i processen fra starten af og ikke først når analyserapporterne bliver fremlagt, da det er dem, der kender afdelingen. Inden rapporterne fra projektet er færdiggjorte involveres de enkelte afdelingsbestyrelser. Det blev besluttet, at afholde et seminar når projektet skal formidles ud til organisations- og afdelingsbestyrelserne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6

7 I december 2012 blev det besluttet, at gennemføre et særligt projekt om fremtidssikringsanalyser af de ældre afdelinger i Tranemosegård, finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden. På mødet i februar 2013 blev der orienteret om, at projektet nu var bemandet og at arbejdet forventedes afsluttet inden udgangen af Status for analysearbejdet er medio november således: tegningsgrundlag for alle afdelinger er etableret (denne opgave har været fælles for fremtidssikringsprojektet og det fælles udbud af Energimærkningsordning) analysearbejdet pågår, men er ikke endeligt afsluttet møde med de respektive driftsansvarlige for interview omkring drift og langtidsplanlægning er gennemført udarbejdelse af konklusioner pågår udarbejdelse af rapporter pågår Arbejdet har været noget mere omfattende end forudset, hvorfor det ikke kan afsluttes inden udgangen af 2013 som planlagt. Medvirkende hertil har været, at projektleder Tove Lading, der forestår fremtidssikringsanalyserne, har fået bevilget orlov for at kunne påtage sig en undervisningsopgave på DTU i Grønland. Denne opgave medfører, at hun ikke kan arbejde med projektet i november/december måned. Det er planen, at fremtidssikringsprojektet kan afsluttes med udgangen af januar Internt i administrationen har det været drøftet, hvordan projektet bedst formidles til organisations- og afdelingsbestyrelser. Der indgår heri overvejelser om særlig konference, fyraftensmøde eller lignende aktivitet, der kan bidrage til at forankre de problemstillinger analyserne peger på. I forbindelse med færdiggørelsen af rapporterne vil administrationen fremkomme med et forslag til formidling og den videre strategi. 9. Termografiundersøgelse af gavle Bestyrelsen godkendte indstillingen. Pengene skal dog tages fra arbejdskapitalen. Administrationen skal huske at informere afdelingerne. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indenfor en økonomisk ramme på kr. foretages termografering af gavle i afd. 1, 2, 3, 4 og 6 i henhold til nedenstående. Udgiften foreslås finansieret af tilskud fra dispositionsfonden. Beskrivelse: Bestyrelsen har på møde den 25. september 2013 anmodet administrationen om en indstilling vedrørende termografiundersøgelse af gavle i afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, med henblik på en sammenligning. Formålet er at vise forskellen mellem hulrumsiso- 7

8 lerede gavle og ikke isolerede gavle. Enkelte steder er isoleret indvendigt i gavlboligerne, og også denne forskel søges belyst. Der er indhentet et overslag fra firmaet Thermwork på udførelse af en sådan undersøgelse. Overslaget er vedlagt denne indstilling. Der er regnet med udvendig termografering af 1 nordvendt gavl på hver afdeling, samt 2 indvendige termograferinger pr. gavl. Økonomi og ressourcer: Overslaget er baseret på følgende ydelser: Formøde/planlægning af undersøgelse: Udv. Termografering af 5 gavle: Indv. Termografering af 10 gavle i boliger: Udarbejdelse af rapporter: Notat vedrørende effekt af evt. tiltag, sammenligning: I alt: kr kr kr kr kr. ca kr. Sidstnævnte punkt kan eventuelt iværksættes og besluttes særskilt, når resultaterne fra termograferingen foreligger. Hertil honorar til Byggeadministrationen, ca. 10 timer efter takstblad, svarende til ca kr. Tidsplan: Termografiundersøgelser bør udarbejdes om vinteren, hvor temperaturforskelle vil fremgå tydeligt på billederne. Planlagt udførelsesperiode er januar marts Vurdering: Der er i forbindelse med den netop afsluttede tagrenovering udført hulrumsisolering af gavle i afdeling 1. En termografiundersøgelse vil sandsynligvis kunne illustrere effekten af en sådan isolering. Termograferingen vil endvidere indgå i grundlaget for den videre planlægning af renoverings- og forbedringsaktiviteter i ejendommen, herunder hensynet til fremtidssikring. Bilag: Overslag fra Thermwork. 10. Etablering af vand- og varmemålere Bestyrelsen besluttede at opfordre afdelingsbestyrelserne i samarbejde med driften til at iværksætte undersøgelser for at finde ud af hvad der skal til for at få installeret varmemålere og hvad det koster. Administrationen skal finde ud af om det er lovligt at installere vandmålere uden at de bliver brugt. 8

9 Administrationen indstiller: - at bestyrelsen vedtager at reservere trækningsretsmidler til dækning af afdelingernes udgifter til etablering af fjernaflæste varme- og vandfordelingsmålere. - at bestyrelsen vedtager at benyttelse af trækningsretten er betinget af, at målere og fjernaflæsningssystemer skal være i open source så man ikke efterfølgende er bundet til én leverandør. Beskrivelse: Efter ansøgning har Brøndby Kommune i 2005 meddelt Tranemosegård dispensation for etablering af individuel varmemåling. Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år og udløber således i Uden ny dispensation skal der etableres varmefordelingsmåling i alle boligafdelinger forud for varmeåret Baggrunden for dispensationen var, at det dengang blev vurderet, at der ikke kunne opnås besparelser, der kunne give en acceptabel tilbagebetalingstid for udgiften til etablering af varmefordelingsmåling. I den mellemliggende periode er varmepriserne generelt steget markant, og prisstrukturen for fjernvarme er ændret således, den faste pris er sænket, og den forbrugsafhængige pris er steget. Tilsammen giver dette større mulighed for en bedre balance mellem investering og udbytte ved etablering af forbrugsmåling. Dermed er forudsætningerne for den aktuelle dispensation ændret, og det kan ikke umiddelbart påregnes, at der kan opnås en ny dispensation. Økonomi og ressourcer: I skemaet nedenfor er der udgifterne til etablering af varmefordelingsmåling med fjernaflæsning, tillæg for eventuel vandfordelingsmåling estimeret. Afdeling Budget inkl. moms Nr. Navn Varme+fjernaflæsning Vand (tillæg) I alt 1 Tranevænget Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund Den estimerede økonomi tager udgangspunkt i at eksisterende brugsvandsinstallationer er fornyet og forberedt for indsætning af 2 vandmålere i hver bolig. 9

10 Som den eneste af Tranemosegårds boligafdelinger har afdeling 1, Tranevænget etableret varmefordelingsmålere med fjernaflæsning og som en del heraf måling af varmtvandsforbrug. Alle øvrige afdelinger har p.t. ingen fordelingsmåling af individuelt varme- eller vandforbrug. Tidsplan: Etablering af fordelingsmålere er udbudsteknisk at betragte som et varekøb, hvor tærskelværdien for EU-udbud p.t. udgør ca.1,5 mio. kr. Derfor skal der i tidsplanen afsættes tid til udarbejdelse af udbudsbeskrivelse og gennemførelse af et EU-udbud (ca. 6 mdr.) Gennemførelsesperioden efter udbud skønnes ligeledes til ca. 6 mdr. og det anbefales at forbrugsmålingerne idriftsættes ca. 3 måneder før afregningsperioden begynder, så der er den fornødne tid til kvalitetssikring af anlæggene. Projektet skal således igangsættes primo 2014, hvis individuel forbrugsmåling skal vær klar til varmeregnskabsperioden 2015/2016. Relevant for strategien: Gældende lovgivning stiller krav til varmefordelingsmåling i boliger. Der gælder p.t. ikke tilsvarende krav til vandfordelingsmåling i eksisterende boliger, men der stilles krav om, at nye vandinstallationer skal forberedes for installering af vandmålere. Der er p.t. igangværende projekter for vandrørsudskiftning i Tranehaven, Maglelund og planer om projekt i Silergården. Omkostningerne til etablering af fjernaflæsning har erfaringsmæssigt en relativt kort tilbagebetalingstid (6-7 år) grundet sparede udgifter til årlig manuel aflæsning. Nu EU-lovgivning er under implementering, og her vil der blive stillet krav om hyppigere aflæsningsfrekvens. Det vil forkorte tilbagebetalingstiden på fjernaflæsningssystem yderligere. Fjernaflæsning i forhold til varmefordelingsmåling kan håndtere efterfølgende etablering af vandfordelingsmåling. Fjernaflæsning i open source systemer sikrer muligheden for at opgaven med fordelingsregnskaber og flytteopgørelser frit kan placeres efter udbud eller i egen administration. Miljø: Erfaringsmæssigt medfører etablering af fordelingsmåling besparelser på varme- og især vandforbrug, med deraf følgende mindre miljøbelastning. Lovgrundlag: 10

11 Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 891 af Afdeling 13 Silergården, budget for fugeforsegling Bestyrelsen godkendte merudgiften på kr. med bemærkning om, at administrationen fremover altid involverer organisationsbestyrelsen, om nødvendigt ved mail- eller telefonhenvendelse, for at sikre bevilling af merudgifter, opstået under projektets forløb. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den afsluttede forsegling af fuger i tandlægeklinikken med en merpris på kr. bevilges fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: På to møder, henholdsvis den 28. august 2013 og den 25. september 2013, godkendte bestyrelsen særlige afværgetiltag og fugeforsegling i tandlægeklinik og i 1 bolig med et budget på kr. Arbejdet er nu udført i henhold til tidsplan og til tandlægernes tilfredshed. Der udestår kontrolmåling af effekten og tidsplan for dette er under udarbejdelse. Arbejdet i tandlægeklinikken viste sig desværre at være noget mere omfattende end forudsat. Efter nærmere undersøgelse af tandklinikken og detaildrøftelser med tandlægerne stod det klart, at det var nødvendigt at udføre arbejdet henover to weekender i stedet for som planlagt at lukke tandklinikken ned i nogle dage. Endvidere viste det sig under arbejdets udførelse, at det var nødvendigt at afmontere og retablere et noget større areal af loftsplader end forudsat. Under arbejdets udførelse rejste tandlægerne krav om ekstrarengøring og dækning af udgifter i forbindelse med sikring af klinikken efter håndværkerbesøg med alarm m.v. af hensyn til medicinopbevaring og tandlægeudstyr. Det er administrationens vurdering, at disse krav var berettigede i henhold til de erhvervslejeretlige regler. De samlede udgifter beløb sig til kr. svarende til en merudgift på kr. Administrationen er opmærksom på bestyrelsens beslutning om, at der ikke må afholdes udgifter der ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Administrationen vurderede imidlertid, at det såvel teknisk som økonomisk var rigtigst at færdiggøre arbejdet i henhold til de aftaler, der var indgået med såvel entreprenører som tandlægerne selvom dette medførte ekstraudgifter. I denne vurdering indgik sagens samlede omstændigheder, herunder det forhold, at arbejdet skulle foregå i en 11

12 tandlægeklinik, der er meget følsom overfor gener som følge af renoveringsarbejde, at aftaler med entreprenører om økonomi og tid var indgået og at stop af arbejdet kunne medføre andre merudgifter. 12. Afdeling 13 Silergården, godkendelse af forcering af udskiftning af vandinstallationer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om at fortsætte det igangværende arbejde vedr. projektet om udskiftning af vandinstallationer. Administrationen tager kontakt til de andre selskabers direktører omkring den førtidige udskiftning af vandinstallationer. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orienteringen omkring førtidig udskiftning af vandinstallationer til efterretning. - at bestyrelsen godkender fortsættelsen af det igangværende arbejde vedr. planlægning af et selvstændigt T13 projekt omhandlende udskiftning af vandinstallationer. Beskrivelse: Status på rådgiver Ai's ajourføring af tidligere vandinstallationer er i gang og forventes afsluttet i starten af december Projekt, tidsplan og økonomi for det videre arbejde med dette T13 projekt, sættes på dagordenen til næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede senest fremrykning af udskiftning af vandrør på bestyrelsesmødet den 25. september 2013, men bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger om, hvilke konsekvenser førudskiftning af vandrør kan få for projektets støttemuligheder. I afdelingen er der et ønske om at forcere udskiftning af vandinstallationer samt medtage rørføring for sekundavand. Spørgsmålet om udskiftning af vandinstallationer blev drøftet på et projektmøde den 10. september 2013 med deltagelse af repræsentanter fra SBS og boligadministrationerne. Der var enighed om rørenes dårlige forfatning og behovet for udskiftning. Der opnåedes dog ikke umiddelbart tilslutning til at forcere rørudskiftning i forhold til HP4 idet nogle fandt, at dette kunne begrænse de kreative muligheder i den endelige HP4 helhedsplan. SBS har kontaktet Landsbyggefonden med henblik på at få klarlagt tilskudsmulighederne, hvis rørudskiftningen i T13 sker som en selvstændig byggesag. Landsbyggefonden kan ikke give et endegyldigt og bindende svar, men vurderer, at der kun er en lille risiko for, at førtidig udskiftning af installationer vil påvirke projektets fremtidige støttemuligheder. 12

13 Risikoen er, at Landsbyggefonden kan vælge at medtage ekstra fordelte arbejder i støtteberegningen. I praksis sker dette som en kapitaltilførsel for at holde huslejestigningen på et acceptabelt niveau. Det kan altså forstås som en ekstra støtte til afdelinger, hvis husleje står til at stige urimeligt meget på grund af et projekt, der indeholder mange ustøttede arbejder f.eks. udskiftning af installationer. Hvis T13 udskifter sine installationer inden HP4-renoveringen, er der derfor en lille risiko for, at afdelingen går glip af muligheden for en ekstra kapitaltilførsel under HP4. Dette skyldes, at udskiftning af installationer udgør en væsentlig del af de ustøttede arbejder under HP4. På grundlag af de gennemførte tilstandsvurderinger er det administrationens opfattelse, at der i begrænset omfang kan være tale om et støtteberettiget arbejde. Her tænkes på følgerne af de indstøbte rør. Administrationen vil fortsætte sonderinger med Landsbyggefonden med henblik på at opnå særskilt tilsagn om støtte. 13. Afdeling 13 Silergården, orientering om Idékonkurrence Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte at tilslutte sig kriterierne for udvælgelsen af fagdommere. Administrationen indstiller, at: - bestyrelsen tager orientering om idekonkurrencen til efterretning. - bestyrelsen tilslutter sig kriterierne for udvælgelse af fagdommere, således at der er tre fagdommere. en sker med forbehold for afdelingsbestyrelsens godkendelse. Beskrivelse: Konkurrenceprogrammet er stadig i udkast. Det er fremsendt til samtlige afdelingsbestyrelsesformænd den 11. november 2013 og skal nu igennem en afsluttende kommenteringsrunde i afdelingsbestyrelserne og opsamles af projektgruppen jf. nedenstående tidsplan. På bestyrelsens møde den 25. september 2013 aftaltes, at administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer skulle tage initiativ til afholdelse af et særligt møde med direktører og formænd fra de andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne. Dette møde er afholdt den 14. oktober 2013 hos FA09. Mødet foregik i en positiv og konstruktiv dialog. Efterfølgende er der udvekslet oplæg til organisationsdiagram m.v. Afklaring pågår fortsat. Det forventes, at der på organisationsbestyrelsesmødet kan forelægges et endeligt oplæg omkring dommerkomiteens sammensætning, nyt organisationsdiagram samt fastlæggelse af styregruppen. 13

14 På T-13 's afdelingsbestyrelsesmøde den 26. november 2013 er punktet vedr. kompetenceområder medtaget på dagsordenen, således at kriterierne for udvælgelse af fagdommere kan diskuteres og endelig prioriteringsrækkefølge kan tilsluttes af afdelingsbestyrelsen: o byggeri - arkitektur og æstetik o landskabsplanlægning o bæredygtighed og energi o eller anden prioritering Det har været drøftet i projektgruppen, at fastholde antallet af fagdommere på tre, uanset om det nødvendige antal fagdommere muligvis kun bliver to om der vedtages en lille model for dommerkomiteen. Dette med henblik på at fastholde alle ovenstående tre kompetencer i dommerkomitéen. Opmærksomheden henledes på at en fagdommer koster ca. kr ,-. Tidsplanen vedr. godkendelse af konkurrenceprogrammet ser således ud: Primo uge 46 ( ) modtager bestyrelserne det tilrettede konkurrenceprogram. uge ( ) afdelingsbestyrelsernes kommenterings periode. uge 48 - T13s projektgruppe møde tirsdag den 26. november gennemgang og evt. godkendelse. uge 48 - medio 49 BO-VEST, Rambøll opsamling om der er yderligere kommentarer. uge 49 - ( ) ultimo i ugen sendes evt. kommentarer til sbs. uge 50 sbs tilretning - ( ) uge 51 primo upload. 14. KÅS-statistikker - udviklingen i beboersammensætningen i Tranemosegårds afdelinger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Udvikling i gennemsnitsindkomsten Nedenstående Tabel 1 viser udviklingen i gennemsnitsindkomsterne fra 2007 til 2011 opgjort i kr. Tabel 1. Udviklingen i gennemsnitsindkomsterne 14

15 afd kr. kr. kr. kr. kr Brøndby Kommune I tabel 2 er udviklingen opgjort i form af et indeks med 2007 = 100,0. Tabel 2 Udviklingen i gennemsnitsindkomster, indeks afd Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 1 100,0 106,1 105,5 108,6 109, ,0 100,3 100,2 100,5 103, ,0 103,8 104,6 105,4 103, ,0 104,4 102,3 102,9 103, ,0 105,5 111,9 106,9 107, ,0 102,5 100,1 98,8 99, ,0 104,2 104,0 108,4 106,6 Kommunen 100,0 103,7 102,6 104,1 104,9 Forbrugerpriser 100,0 103,4 104,7 107,5 110,5 Som det fremgår i tabellen er gennemsnitsindkomsten i afd. 13 lavere i 2011 end i For alle afdelinger og for Brøndby Kommune gælder det, at stigningen i gennemsnitsindkomsten i 2011 er mindre en den vækst, der i perioden har været i forbrugerprisindekset, der i 2011 ligger på 110,5. 15

16 Udviklingen i realindkomsterne korrigeret for inflation ses nedenfor. Udviklingen i real indkomster, korrigeret for inflation, indeks ,0 102,6 100,7 101,0 99, ,0 97,0 95,7 93,5 93, ,0 100,4 99,8 98,0 94, ,0 101,0 97,6 95,8 93, ,0 102,0 106,9 99,5 97, ,0 99,2 95,6 92,0 90, ,0 100,8 99,2 100,9 96,5 BK 100,0 100,3 97,9 96,9 94,9 I alle afdelinger og i Brøndby Kommune er den gennemsnitlige realindkomst lavere i 2011 end i Udvikling i andel af beboere af anden etnisk herkomst Tabel 3 angiver udviklingen i andelen af beboere af anden etnisk herkomst. Afd ,0 9,5 9,1 9,3 10,0 3 23,1 23,4 22,4 21,5 22,6 4 9,1 8,6 8,1 8,2 7,8 6 8,7 8,2 8,0 9,1 9, ,0 21,5 22,7 24,9 25, ,8 58,1 61,7 62,3 63, ,9 14,2 14,4 13,5 16,2 Brøndby Kommune 24,4 25,3 26,2 26,9 27,7 Der er lidt forskellige tendenser, men for afdeling 12 og 13 har der ligesom i Kommunen været en markant stigning. Udvikling i andelen af beboere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse. Tabel 4. Andel af beboerne, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse 16

17 Afd ,7 47,2 47,2 45,4 45,2 3 56,6 56,9 57,1 55,0 55,3 4 47,4 45,0 45,1 44,0 42,1 6 50,8 50,8 50,7 50,0 48, ,1 48,0 46,3 49,2 47, ,1 54,2 54,7 55,0 55, ,6 40,3 40,8 39,4 39,7 Brøndby Kommune 42,9 42,6 42,3 42,0 41,8 Beboersammensætningen fordelt på uddannelse er dels påvirket af, om beboerne uddanner sig, dels af flyttemønstret, hvor der kan være forskel på tilflyttere og fraflyttes uddannelse. I afdelingen 13 er der i 2012 flere, der har grundskole og ingen øvrig uddannelse end i I de øvrige afdelinger og i Kommunen er der færre, der har grundskole og ingen anden uddannelse i 2012 end i Beboernes huslejebetalingsevne BO-VEST har i anden sammenhæng foretaget en beregning af, hvor stor en del af indkomsten en gennemsnitsbeboer i en gennemsnitslejlighed betaler i husleje, inklusive varme og vand. Da der ikke foreligger oplysninger om boligsikring, er denne ikke indregnet Husleje i andel af gennemsnitsindkomst Tabel 5. Husleje i % af gennemsnitsindkomst. Afd. % 1 16,4 2 18,4 3 16,2 6 15, , , ,2 17

18 Indkomst og ghettoliste Regeringen har indført nye kriterier for hvilke boligafdelinger, der skal placeres på den såkaldte ghettoliste. Kriteriet vedr. indkomst vedrører den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15 år og derover i området. Denne skal være på mindst 60 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i Regionen. Det vil for BO- VESTs vedkommen sige Hovedstadsregionen. I tabel 6 er gennemsnitsindkomsterne i afdelingerne opgjort. Disse sammenholdes med den angivne norm, der udgør kr. Tabel 6. Gennemsnitsindkomster i forhold til norm på kr. Gns. Indkomst pr Person afd. Kr , , , , , , ,306 Alle afdelinger ligger over normen, hvilket indebærer, at der ikke hvad angår indkomstforholdene er grundlag for, at placere afdelinger i Tranemosegård på ghettolisten. Udenfor arbejdsmarkedet Nedenfor er det for hver afdeling angivet hvor stor en del af beboerne på mellem 15 og 64 år, der i perioden har stået uden for arbejdsmarkedet. Generelt er det en stabil andel, der i perioden er stået uden for arbejdsmarkedet. Dog gælder det for afdeling 3 og 15, at andelen, der i 2012 stod uden for arbejdsmarkedet, er større end i Andel af beboere mellem 15 og 64 år, der står uden for arbejdsmarkedet Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken

19 Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,2 22,9 21,8 21,8 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 36,1 36,0 37,3 38,2 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 22,0 24,1 23,3 22,0 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 26,7 28,2 25,8 26,9 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 25,1 26,6 25,3 24,6 19

20 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 29,9 31,7 32,8 30,4 Afdeling årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 24,5 26,2 24,2 28,6 Brøndby Kommune årige i alt I arbejdsstyrken Under uddannelse Uden for arbejdsstyrken Uden for i % 21,9 22,3 22,0 21,1 Bilag: KÅS-tal for alle afdelinger. 15. Kontanthjælpsreformens betydning for beboernes betalingsevne Bestyrelsen opfordrede administrationen til at følge situationen nøje. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter om der skal iværksættes initiativer for at imødekomme kontanthjælpsreformens konsekvenser for beboerenes betalingsevne. 20

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl i Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl i Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 13. december 2016 Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl. 15.00 i Vangkildegård. Deltagere: Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Maria Larsen, Leif Larsen, Troels

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm Nibe Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Onsdag den 18. november 2015 kl. 10.00, Mødet blev afholdt i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden var : side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere