Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: OPBYGNINGSGÅRDEN *Adresse: Årbækvej Snedsted *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: *Tilbudstyper: 101 (døgnbehandlingstilbud til voksne) Side 1 af 36

2 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 16 til 18 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikkeordineret afhængighedsskabende lægemiddel) 18 til 50 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikkeordineret afhængighedsskabende lægemiddel) Pladser i alt: 17 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: til 50 år (misbrug af andre rusmidler) 16 til 18 år (misbrug af andre rusmidler) Karina Vibæk (Socialtilsyn Nord) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at Opbygningsgården er et velfungerende tilbud med en kvalificeret leder og medarbejdergruppe. Der er tale om borgere med massive misbrugsproblematikker, hvorfor der ikke under det midlertidige ophold er fokus på uddannelse eller beskæftigelse, hvilket heller ikke er et mål for opholdet fra visiterende kommuners side. Tilbuddet støtter i høj grad borgerne i forhold til selvstændighed og i forhold til at borgerne bevarer og etablerer relationer udenfor misbrugsmiljøet. Tilbuddet arbejder efter Det Terapeutiske Samfunds model og metode, hvilket ifølge visiterende kommuner og ifølge data, indhentet fra Tilbuddet, fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet har ikke kendskab til reglerne omkring magtanvendelse, hvilket er et krav i forhold til godkendelse, hvorfor tilbuddet godkendes med vilkår om at leder og medarbejder erhverver sig viden om magtanvendelsesreglerne - herunder målgruppe og procedure. Side 2 af 36

3 Der er tale om et privat tilbud med en velfungerende bestyrelse. Der mangler fremsendelse af oplysninger omkring egenkapital og budgetlægning, hvorfor tilbuddet godkendes med vilkår om, at få tilvejebragt disse oplysninger. De fysiske rammer vurderes som velegnede til formålet og understøtter borgernes trivsel. Bygningerne fremstår pæne og velholdte og grunden er stor og virker som rekreativt område for borgerne. Tilbuddet er tidligere godkendt som misbrugsbehandlingssted for voksne i.h.t. 101 og som midlertidig botilbud i.h.t. 107 i Serviceloven. I oktober 2013 godkendte opholdskommune, at tilbuddet kunne have indskrevet 2 borgere i aldersgruppen år til misbrugsbehandling. Dette uden, at opholdskommunen godkendte tilbuddet som opholdssted i.h.t. SEL , hvilket er en betingelse i forhold til at optage unge under 18 år i døgndækket tilbud. Tilbuddet godkendes med vilkår jvf. Lov om Socialtilsyn som opholdssted og botilbud henhold til og 107 for 17 borgere i aldersgruppen år. Godkendelse omfatter 2 borgere under 18 år. Tilbuddet godkendes som misbrugsbehandlingssted jvf. Lov om Socialtilsyn i henhold til 101 i Lov om Social Service. Ovenstående godkendelse er med vilkår om, at Tilbuddet senest den fremsender de af Vilkårsskrivelsens manglende oplysninger til Socialtilsynet. *Afgørelse: Godkendt med vilkår *Vilkår: Vedtægterne lever ikke op til lovkravene, idet de ikke lever op til Lov om Socialtilsyn 13. (frist: :00:00) Udarbejde retningslinjer for, hvordan Tilbuddets leder vil lave plan for medarbejdernes kendskab til magtanvendelsesreglerne - herunder målgruppe, procedure og indberetningsregler. (frist: :00:00) Udarbejde beredskabsplan i forhold til overgreb (frist: ) Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 36

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilbudsportal Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende tilbud Oversigt over indskrevne borgere Borgere: Statusrapporter vedr. borgere Journalmateriale vedr. borger Handleplan vedr. borgere Bevilling fra visiterende kommuner Misbrugsudredningsskema vedr. borger Diverse mødereferater: Referater fra husmøder Referater fra bestyrelsesmøder Forretningorden for Bestyrelsen Medicinhåndtering Eksempel på referat fra behandlermøde Arbejdsmiljø, kompetenceplan, godkendelse, tilsynsrapport m.v.: kompetenceudvikling Arbejdsmiljødrøftelse ,Organisationsplan Tilsynsrapport af Rapport fra Arbejdstilsynet Godkendelse af tilbud fra Viborg Amt Godkendelse af ændring af 2 voksenpladser til børn/unge pladser Mødereferat fra Thisted i forhold til ændring i godkendelse Dokumenter til projekt under udvikling i forhold til, at beboer bliver mere aktive i egen plan Medarbejdere: Oversigt over medarbejdere og eksterne konsulenter Fraværsoversig for 2012 og 2013 Side 4 af 36

5 Observation Opgørelse af vikarforbrug Oversigt over nyansatte og fratrådte medarbejdere 2013/2014 CV på leder Eksamensbevis på leder Eksamensbevis på medarbejdere De fysiske rammer både ude og inde blev fremvist af beboer i Tilbuddet. Interview Interviewkilder Samtale med leder og medarbejdere Samtale med 2 borgere Interview med 2 rådgivere Interview med Bestyrelsesformanden Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Karina Vibæk Lene Magle Maria Christensen Rolf Ekmann Side 5 af 36

6 Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 36

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2 Tilsynet vurderer ikke, at det er relevant at Opbygningsgården arbejder med at støtte borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse og det fremgår heller ikke som udgangspunkt, som et mål fra visiterende Kommunes side. Der er tale om borgere, der ved indskrivning har massive misbrugsproblematikker, ingen eller sparsom kontakt med familien eller netværk udenfor misbrugsmiljøet. En stor del af borgerne er funktionelle boligløse. Det vurderes derfor ikke som værende relevant, at have fokus på uddannelse eller beskæftigelse, før der er opnået stoffrihed og sket afklaring af boligforhold etc. Der indskrives udelukkende unge, der har afsluttet grundskolen og derfor er at sidestille med øvrige borgere. Side 7 af 36

8 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det grundlæggende i misbrugsbehandlingen på Opbygningsgården er, at borgerne bliver istand til at tage ansvar for eget liv og træffe de rigtige valg, hvilket også indbefatter uddannelse eller beskæftigelse på længere sigt. Tilbuddet støtter ikke som udgangspunkt borgerne i forhold til beskæftigelse før der er opnået stoffrihed og er sket afklaring omkring boligforhold, idet det ikke er målet i forhold til opholdet. Visiterende Kommuner har i de fleste tilfælde ikke fokus på uddannnelse/beskæftigelse, De har visiteret til misbrugsbehandling af borgerne og det er først ved enten udvisitering til egen bolig eller ved visitering til halvvejshus, at der opstilles mål fra visiterende kommunes side i forhold til uddannelse eller beskæftigelse og derfor også først her, at Tilbuddet støtter op i forhold til dette. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten 2 (i lav grad 2 (i lav grad Ledelse og medarbejdere oplyser på Tilsynet, at det grundlæggende mål for opholdet er, at borgerne kommer i arbejde, men at det primært er i den sidste del af opholdet eller såfremt borgeren efter opholdet visiteres til et halvvejshus. Der er som udgangspunkt ikke fokus på beskæftigelse i handleplanen fra Kommunen, hvilket er dokumenteret i de udleverede handleplaner. Det fremgår udelukkende af en af de af tilsynet indhentede bevillinger/handleplaner, at et af målene med opholdet er at komme i arbejde, men at det først forventes, at der arbejdes med dette, når borgeren er stoffri, har fået bedre kontakt med sine børn, fået opbygget et hjem etc. De interviewede borgere oplyser på tilsynet, at der ikke som udgangspunkt er fokus på uddannelse/beskæftigelse under deres ophold medmindre det er et af målene, at de efter endt behandling skal i job. Ledelse, medarbejdere og borgere oplyser ved tilsynet, at det forventes at borgerne deltager i de praktiske opgaver og den terapi, der er i huset. Ledelse, medarbejdere og borgere oplyser ved tilsynet at der ikke er borgere i beskæftigelse eller dagtilbud. Dagligdagen går med fastlagte praktiske opgaver og deltagelse i de terapiforløb, der er aftalt. Borgerne oplyser på tilsynet, at den terapiform der tilbydes er for at styrke deres selvstændighed og ikke så meget for at styrke beskæftigelsesdelen. Ikke relevant da der er tale om borgere, der er tæt på det 18. år og bor i Tilbuddet på samme vilkår som borgere over det 18. år. Side 8 af 36

9 ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Ikke relevant da der er tale om borgere, der er tæt på det 18. år og bor i Tilbuddet på samme vilkår som borgere over det 18. år. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i forhold til at opnå større selvstændighed og styrker borgeren i at bevare eller etablere relationer udenfor misbrugsmiljøet. Borgeren kan efter aftale tage på hjemmeweekend eller få besøg af deres familie i tilbuddet. Tilbuddet støtter op og tager med borgere til samvær med børn. Det terapeutiske samfund lægger vægt på, at borgerne med vejledning fra medarbejderne og efter helt klare retningslinier. betragter tilbuddet som deres eget hjem og derfor selv er ansvarlig i forhold til alt det praktiske. Der sker styrkelse af de gængse normer i samfundet ved at anvende konfronterende terapi. Dette opleves som meget udbytterigt af borgerne, da de her lærer at kunne begå sig hensigtsmæssigt udenfor misbrugsmiljøet med respekt for andres menneskers forskelligheder. Side 9 af 36

10 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Borgerne støttes i høj grad i at få styrket både deres selvstændighed og deres sociale kompetencer. Det er en del af terapien i tilbuddet, at borgerne arbejder med at tage større ansvar for eget liv og lærer at sætte grænser i forhold til andre borgere og samtidig opnå større rummelighed i forhold til andre mennesker. Borgerne styrkes i at konfrontere andre og selv blive konfronteret, for dermed at blive bedre til at løse de konflikter, der opstår. Borgerne bruger det omgivende samfunds tilbud i form af svømmehal, træningscenter og indkøb. Borgerne indgår generelt ikke i sociale fællesskaber i det omgivende samfund, idet det er planen, at borgerne efter deres behandlingsforløb skal flytte tilbage til deres hjemkommuner. Tilbuddet arbejder for, at borgeren integreres i hjemkommunen. Borgerne har mulighed for at få familie og netværk på besøg efter konkret aftale med tilbuddet og evt. visiterende kommune. Det er ikke tilladt at få besøg af netværk fra misbrugsmiljøet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 5 (i meget høj grad Ledelse og medarbejdere oplyser på tilsynet, at der i høj grad stilles mål i forhold til borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og at der følges op på dette. Det er en del af terapien, at borgerne er ansvarlig for det praktiske arbejde i huset og føler ansvarlighed i forhold til fællesskabet. Det fremgår af de til tilsynet udleverede statusrapporter, at der i høj grad arbejdes med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed herunder grænsesætning i forhold til øvrige medbeboere, større rummelighed i forhold til andre, fastholdelse af aftaler og at der følges op i forhold til dette. Der udarbejdes statusrapporter hver 2. måned, hvilket er dokumenteret ved fremsendelse af eksempler til Tilsynet. Ved interview af borgere på tilsynet oplyses det, at det forventes at de selv tager ansvar og at det forventes, at de på gruppeseancerne konfronterer sig selv og andre, for dermed at opnå større selvstændighed og styrke deres sociale kompetencer. Borgerne fortæller iøvrigt, at såfremt der opstår konflikt får de hjælp til at løse denne på en ordentlig måde. Det fremgår af Tilbudsportalen og ved interview med leder, medarbejder og beboere, at der er tale om konfronterende terapi, hvor borgerne bliver konfronteret med deres egen uhensigtsmæssige adfærd. Ledelse oplyser, at det er hensigten, at borgerne skal bruge hinanden i en fælles kamp, for en personlig forandring, der fører til et stoffrit liv. Side 10 af 36

11 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden 2 (i lav grad 4 (i høj grad Borger fortæller ved interview, at det i starten har været svært med disse konfrontationer, men at det er vigtigt, at der er fokus på de signaler man sender ud. Dette fordi man som misbruger ofte har levet med helt egne regler uden hensyntagen til andre. En borger fortæller på Tilsynet, at hun efter indskrivning på Opbygningsgården har slettet mere end halvdelen af sine kontakter i sin tlf., idet hun har erfaret at disse ikke var gode for hende at bevare, idet de var en del af stofmiljøet. En borger fortæller, at den spejlning i forhold til øvrige beboere på Opbygningsgården hun har opnået har været vigtig for hende,,fortæller endvidere, at hun ikke længere har brug for en "facade", men tør at være sig selv. Hun oplever, at hun alligevel bliver accepteret af de øvrige. Gik tidligere aldrig uden makeup, hvilket ikke længere er tilfældet. Ledelse og medarbejdere oplyser på Tilsynet at tilbuddet arbejder på at borgere integreres i deres hjemmemiljø, som typisk ikke er i samme geografiske område, som tilbuddet ligger. Ledelse og medarbejdere oplyser og det fremgår på Tilbudsportalen, at der er træning i det lokale træningscenter 2 gange om ugen og svømning 1 gang om ugen, hvilket er valgtfrit for borgerne at deltage i. Herudover er der ikke fællesskaber eller netværk i det omgivende samfund medmindre, der er tale om beboere, der tidligere har boet i nærområdet. Beboer oplyser ved Tilsynet, at vedkommende træner 2 gange om ugen og herudover tager sig en løbetur i området. Ledelse og medarbejdere oplyser at såfremt familie og øvrigt netværk ønskes på besøg skal beboeren ansøge om dette til Beboeradministrationen (som består af borger indskrevet i Tilbuddet). Beboeradministrationen sender efter stillingstagen ansøgningen videre til personalegruppen, som herefter tager stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Oplyser endvidere, at fællesskabet altid bliver spurgt inden den endelige beslutning træffes. Der tillades aldrig besøg af misbrugere. Børn må gerne komme på besøg, men altid kun i samarbejde med Kommunen. Det fremgår af de af Tilsynet indhentede planer, at Opbygningsgården støtter op omkring borgernes samvær med børn og at borgerne støttes i at skabe og vedligeholde stoffrie relationer. Borger fortæller ved Tilsynet, at han har haft besøg af sine børn i Tilbuddet og at det havde været en god oplevelse for alle. Borger oplyser på Tilsynet, at borgerne i høj grad bliver inddraget i diverse beslutninger og at det er de færreste ting de ikke selv har indflydelse på. Ikke relevant da der er tale om borgere, der er tæt på det 18. år og bor i Tilbuddet på samme vilkår som borgere over det 18. år. Side 11 af 36

12 for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Ikke relevant da der er tale om borgere, der er tæt på det 18. år og bor i Tilbuddet på samme vilkår som borgere over det 18. år. Ikke relevant da der er tale om borgere, der er tæt på det 18. år og bor i Tilbuddet på samme vilkår som borgere over det 18. år. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en klar beskrevet målgruppe, som er borgere i aldersgruppen år med massive misbrugsproblemer. Der arbejdes efter Det Terapeutiske Samfunds model og metode og borgerne bliver før indvisitering gjort bekendt med, at der stilles krav om deres medvirken både i forhold til de praktiske opgaver, fællesskabet og til deltagelse i den til tider konfronterende terapi, der anvendes i Tilbuddet. Behandlingen er inddelt i faser, hvor første del er selve afgiftningen. Under selve afgiftningen er kravene til borgere på et minimum ligesom ressourcerne er øget, for dermed at give borgerne de bedste betingelser for at afvænningen lykkes. Tilsynet vurderer, at borgerne oplever frie rammer indenfor den fastlagte struktur og i høj grad trives med dette. Skal kende til målgruppe og procedure i forhold til magtanvendelse i forhold til borgere over 18 år. Skal kende til reglerne i forhold til magtanvendelse i forhold til borgere i aldersgruppen år visiteret i henhold til 66 i Lov om Social Service. Side 12 af 36

13 Det er tilkendegivet fra visiterende kommuner, at Tilbuddet lever op til de mål, der er sat for borgernes ophold ligesom en opfølgning Tilbuddet selv har foretaget, i forhold til borgere indskrevet i 2007, har vist positive resultater for borgerne. Aktuelt arbejdes der med udvikling af materiale, der kan gøre borgerne mere aktive i egen plan, for dermed at undersøge, hvorvidt dette kan skabe bedre resultater. Der afholdes husmøder, hvor borgerne bliver orienteret om status i forhold til indskrevne borgere og kan komme med forslag til aktiviteter. Der sker en væsentlig forbedring i forhold til borgernes sundhedstilstand. Der lægges vægt på sund og varieret kost i tilbuddet, tilbydes træning, svømning og bliver fastlagt aktiviteter i dagtimerne, hvilket gør, at borgerne får en hensigstmæssig døgnrytme. Tilbuddet har i oktober 2013 fået udvidet målgruppen til at omfatte 2 borgere i aldersgruppen år. Leder og medarbejder er ikke bekendt med reglerne om magtanvendelse. Der har ikke været magtanvendelser i Tilbuddet og i forhold til målgruppen over 18 år vurderer Tilsynet, at disse som udgangspunkt falder udenfor reglerne om magtanvendelse.tilsynet vurderer dog, at Tilbuddet som minimum bør kende målgruppe og indberetningsprocedure. Dette fordi, der kan blive indvisiteret borgere, der falder indenfor målgruppen. Endvidere er Tilbuddet forpligtiget til også at foretage indberetning ved magtanvendelse i forhold til borgere udenfor målgruppen - dette i givet fald i henhold til SEL 136. I forhold til målgruppen under 18 år vurderer Tilsynet, at Tilbuddet skal erhverve sig kendskab til både regler og procedurer, idet målgruppen her er omfattet af reglerne Side 13 af 36

14 omkring magtanvendelse. Tilsynet vurderer, at der er meget fokus på at borgerne ikke udsætter hinanden for overgreb. Såfremt der observeres overgreb eller opleves krænkende adfærd bliver dette altid drøftet med de involverede borgere. Side 14 af 36

15 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Der er en klar beskrevet målgruppe i tilbuddet. Tilbuddet anvender "Det Terapeutiske Samfunds" model og metode, hvor der bl.a. er fokus på fællesskab, hjælp til selvhjælp og at selve behandlingen foregår i et struktureret og trygt miljø. Der er tale om et tilbud og en metode, hvor der er intensiv døgnbehandling med konfronterende terapi, hvor borgere af andre borgere i tilbuddet bl.a. bliver konfronteret med deres egen uhensigstmæssige adfærd. Selve behandlingen er faseinddelt og under fase 1, som er selve afgiftningen er der indsat ekstra ressourcer for dermed at kunne varetage borgernes behov bedst muligt. Under opholdet er det primære formål, at borgerne opnår kompetencer, der gør dem istand til at leve et liv med vedvarende stoffrihed. Det kan dokumenteres, at en stor del af borgerne opnår stoffrihed under deres ophold og det er tilkendegivet fra visiterende kommuner, at tilbuddet lever op til de mål, der bliver sat i forhold til borgernes ophold og der opleves et god og konstruktivt samarbejde. Opbygningsgården har selv lavet opfølgning i forhold til borgere indskrevet i 2007, som har vist et positivt resultat i forhold til borgerne. Aktuelt er Tilbuddet igang med udarbejdelse af materiale, der skal gøre borgerne mere aktive i egen plan. Dette for at undersøge, hvorvidt dette kan forbedre resultaterne for borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Det fremgår af Tilbudsportalen og ved interview med ledelse og medarbejdere, at målgruppen er unge/voksne i aldersgruppen år og voksne i aldersgruppen år med misbrugsproblemer. Det fremgår af tidligere godkendelse fra Viborg Amt af , at målgruppen var i aldersgruppen år. Leder oplyser ved tlf. kontakt efter tilsyn, at der har været indvisiteret borgere over 40 år, så hun ar ikke været opmærksom på, at aldersgrænsen var 40 år. Vil gerne have, at målgruppen er til 50 år selvom der typisk er indskrevet borgere i aldersgruppen år. Målsætningen er, at borgerne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at leve et liv med vedvarende stoffrihed. Det fremgår af Tilbudsportalen og det er oplyst af leder og medarbejder på Tilsynet, at Tilbuddet anvender " Det Terapeutiske samfund" - model og metode. Der er fokus på fællesskab, hjælp til selvhjælp og at behandlingen foregår i et struktureret og trygt Side 15 af 36

16 miljø. Model og metode er beskrevet detaljeret på Tilbudsportalen og på Opbygningsgårdens hjemmeside. Behandlingsforløbet er faseinddelt og der er faste mål i alle faser for alle borgere. Første fase er selve afgiftningen, som varer fra 14 dage og op til 2 måneders varighed. Leder har oplyst, at selve afgiftningen typisk i gennemsnit varer ca. 2 uger og at periodens længde aftales ved indvisitering med misbrugskonsulenten og borgeren. I denne første fase bliver borgeren indsluset i husets behandling og er ikke i denne fase ansvarlig i forhold til husets opgaver m.v. Der er i første fase af behandlingen en højere takst, således der er mulighed for at sætte ind med ekstra ressourcer til eksempelvis en tur ud i det blå i forhold til de borgere, der måtte have behov for det under afgiftningen. Det er oplyst på Tilbudsportalen, at metoden er en international akkrediteret metode, som er tilpasset danske forhold og har vist gode resultater for mennesker med stofmisbrug. Grundideén er: fællesskab, struktur og hjælp til selvhjælp. Ved interview med leder og medarbejdere er det oplyst, at borgerne er i intensiv døgnbehandling og at der er tale om konfronterende terapi, hvor beboerne bliver konfronteret med deres egen uhensigtsmæssig adfærd. Det er hensigten, at borgerne skal bruge hinanden i en fælles kamp for en personlig forandring, der fører til et stoffrit liv. Det er i relationerne imellem borgerne, at der sker udvikling. Der bliver lagt meget ansvar ud til borgerne. De skal eksempelvis selv sørge for at komme op om morgenen og ved uhensigtsmæssig adfærd er det borgerne selv, der tager dette op i de forskellige grupper. Hvis der gentagne gange sker uhensigtsmæssig adfærd kommer borgerne på "tænkepause", hvilket betyder, at de i en periode udelukkende må rette henvendelse til én person, som er udpeget som deres "dækker" Der bruges også rådgivninger blandt beboerne imellem som metode, hvilket borgerne kan bruge i deres videre liv efter opholdet. Der benyttes endvidere individuel og gruppeterapi - kognitive og narrative terapiformer, gestaltterapi, kropsterapi og bioenergetik. Gestalt og bioenergetik kan få borgerne til at løsne op og lade følelserne komme til udtryk. Borgerne oplyser, at metoden/metoderne som benyttes i tilbuddet gør, at de lærer at stå i Side 16 af 36

17 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad kravsituationer og lærer at takle konflikter på en konstruktiv måde istedet for som tidligere, at tage stoffer, når tingene blev svære. Det er oplyst fra ledelse og medarbejdere, at der ved indskrivning af borgere udfærdiges behandlingsmål for den enkelte i samarbejde mellem borger, medarbejder fra tilbuddet og misbrugskonsulent, Medarbejder og borger laver herefter delmål, som der følges op på løbende. Det fremgår af Tilbudsportalen og ved interview med ledelse og medarbejdere, at Behandlingsforløbet er faseinddelt og der er faste mål i hver fase for alle borgere. Der tages i behandlingen hensyn til de individuelle mål, der er fremkommet i behandlingsplanen og de erfaringer både borgerne og medarbejderne gør sig løbende i forløbet, hvilket også fremgår af de indsendte statusbeskrivelser og i dokumentationen i den løbende journal. Der følges op dagligt via. morgenmøder, feedback, samtaler og terapi og der udarbejdes statusbeskrivelser hver 2. måned, hvilket er dokumenteret i det fremsendte materiale. Det fremgår af det fremsendte materiale, at der løbende justeres i målene i forhold til borgerne eksempelvis ved tilbagefald eller, såfremt terapien viser nye sider af den enkelte borger, som ikke tidligere været synlige. Det er oplyst af leder på Tilsynet og udleveret i skitseform, at Tilbuddet er igang med udvikling af materiale, der skal være medvirkende til at borgere selv bliver mere aktive i planen. Det ses af det fremsendte materiale, at visiterende Kommune oftest har opsat mål om stoffrihed som det primære formål med opholdet, hvilket tilbuddet lever op til i forhold til de borgere, der forbliver i tilbuddet i den aftalte periode. Opbygningsgården får ikke automatisk tilbagemelding om, hvorvidt borgere der har været indskrevet i behandling forbliver stoffri. Det oplyses på tilsynet og fremgår af Opbygningsgårdens hjemmeside, at tilbuddet i 2012 har lavet opfølgning i forhold til borgere, der var indskrevet i Dokumentation og fremgangsmåde i forhold til denne egen-opfølgning er udleveret til tilsynet. Opfølgningen viser, at 39% havde holdt sig stoffri siden afslutningen af behandlingen, 57 % havde holdt sig stoffri i mere end de sidste 2 år og 71% havde holdt sig stoffri i mere end det sidste år. Undersøgelsen viser endvidere, at udaf de 23, som på selve undersøgelsestidspunktet var stoffrie, så er 73% af disse i enten arbejde eller uddannelse. I forbindelse med regodkendelsen har tilsynskonsulent haft tlf. kontakt med 2 visiterende Kommuner. Det er oplyst fra disse, at der er et godt og meget konstruktivt samarbejde med tilbuddet. Den ene Side 17 af 36

18 Kommune gør opmærksom på, at de oftest visiterer borgere, der er meget socialt belastet og ofte har haft en grænseløs opvækst. Disse borgere har stort udbytte af tilbuddet, som er et mindre sted med meget struktur og, hvor borgerne ikke kan skjule sig i behandlingen. Kommunerne har opnået gode resultater med de borgere de har visiteret til tilbuddet og vil helt sikker benytte stedet fremover. Rådgiverne fortæller iøvrigt, at det først er efter opholdet på Opbygningsgården ved en evt. visitering til et dagtilbud eller et halvvejs hus, at der vil blive fastsat mål i forhold til beskæftigelse/uddannelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Der afholdes husmøder, hvor der bl.a. er mulighed for at komme med ønsker i forhold til sociale arrangementer eller udflugter. Borgerne oplever meget diciplin og fast struktur i forhold til at være en del af tilbuddet, men opfatter dette som positivt, idet et ophold bl.a. skal gøre dem parate til, at have en hensigtsmæssig adfærd udenfor misbrugsområdet. Borgerne oplever frie rammer indenfor den fastlagte struktur og føler ansvarlighed i forhold til de opgaver de bliver tildelt. Borgeren kan ved indflytning selv bestemme, hvilket værelse de vil bo på og hvordan det skal indrettes. Det er op til fællesskabet i tilbuddet, hvorvidt besøgende kan komme på besøg. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Det fremgår af interview med ledelse, medarbejdere og borgere, at der er husmøder, hvor borgerne bliver informeret om status i forhold til ændringer i beboersammensætningen og hvor der kan foreslåes nye tiltag i forhold til enten praktiske opgaver i huset eller foreslag om sociale arrangementer. Der bliver endvidere lavet madplan på husmødet. Der er indsendt referater fra husmøder til Tilsynet som dokumentation. Borgerne oplyser ved interview, at de ikke har indflydelse på opgaver, der skal laves i huset, idet det er en del af behandlingen. De føler alligevel, at de har stor indflydelse på deres dagligdag. De konfrontationer der er imellem borgerne foregår på en ordentlig måde og gruppearbejdet fungerer godt og alle forlader gruppen glade selvom der har været konflikter, der skulle løses. Borger oplyser ved tilsyn, at han er ansvarlig for mad 2 gange om ugen, skal tage feedback og skal skrive aftenrapport. Fortæller endvidere, at der er meget diciplin, hvilket er godt for ham, idet han tidligere har levet et Side 18 af 36

19 Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau 4 (i høj grad liv, hvor han har opfundet sine egne regler, hvilket ikke er hensigstmæssigt udenfor misbrugsmiljøet. Det er oplyst fra leder og medarbejdere, at der er en fastlagt struktur på stedet og faste procedurer i forhold til de forskellige terapigrupper som alle forventes at følge. Dette gøres borgerne opmærksom på ved indflytning. Borgerne har frie rammer indenfor den fastlagte struktur. Borgerne har forskellige ansvarsområder - eksempelvis, køkkenarbejde, tage imod feedback i Administrationen, skrive aftenrapport m.m. Borgerne oplyser ved tilsynet, at de ikke selv bestemmer hvilke arbejdsopgaver de skal tage del i, idet det netop er en del af opholdet, at medarbejderne bestemmer deres opgaver. Det er oplyst fra leder og medarbejdere, at borgerne er med til at bestemme, hvem der skal komme på besøg og at borgerne ved indskrivning selv bestemmer, hvilket værelse de ønsker at bo på og hvordan det skal indrettes. Leder, medarbejdere og borgere har oplyst på tilsynet, at der er husmøde en gang om ugen, hvor der laves aftaler i forhold til aktiviteter og udarbejdes madplan, hvilket er dokumentere ved udlevering af referater. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Der opleves i høj grad at være fokus på både borgernes fysiske og mentale trivsel. Borgerne er tilknyttet den lokale praktiserende læge og personalet kører/ledsager altid borgere, når de skal til undersøgelse, tandlæge og lignende. Der lægges vægt på, at der laves sund og varieret kost i tilbuddet og medarbejdere og beboere spiser sammen. Det er en fast aktivitet, at der køres i træningscenter 2 gange om ugen og til svømning 1 gang om ugen. Der opleves en væsentlig forbedring i borgernes sundhedstilstand i tilbuddet, idet borgerne her får kost flere gange dagligt og får en hensigtsmæssig døgnrytme. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Leder, medarbejdere og borgere har oplyst på TIlsynet, at der er stor trivsel på stedet. Borgerne giver udtryk for, at tilbuddet gør det de skal og at de får den hjælp de har brug for. Der opleves en god stemning på tilsynet og en meget respektfuld og anerkendende dialog på tværs af både borgere og medarbejdere. Det er oplyst på TIlbudsportalen og ved interview af leder og medarbejdere, at borgerne er tilknyttet den lokale praktiserende læge og at personalet altid tager med på lægebesøg. Side 19 af 36

20 til relevante sundhedsydelser Leder og medarbejder oplyser, at såfremt borgerne har brug for diverse undersøgelser, tandbehandlinger m.m laves der aftaler med sundhedsvæsenet og personalet ledsager borgerne. Det er oplyst fra leder, at under afgiftningen er det Misbrugscentrets læge fra visiterende Kommune, der har ordineret medicinen og som Opbygningsgården kontakter, såfremt der skal ske regulering af denne. Der er udpeget 2 medicinansvarlige på Opbygningsgården, hvilket er dokumenteret i det fremsendte materiale omkring medicinhåndtering. Leder oplyser, at såfremt der opstår bivirkninger under afgiftning kan den lokale læge altid kontaktes. Borger oplyser på tilsynet, at han under sit ophold i tilbuddet har været igang med større tandbehandling og det er dokumenteret i det udleverede journalmateriale, som er indsendt inden tilsynet, at personalet fra tilbuddet i samarbejde med borgeren har haft kontakt til rådgiver i visiterende kommune omkring denne behandling. Side 20 af 36

21 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad Det er oplyst på Tilbudsportalen og af leder og medarbejder på Tilsynet, at der lægges vægt på, at der serveres en sund og varieret kost i tilbuddet med fokus på god hygiejne. Leder og medarbejder oplyser endvidere, at de fleste borgere tager på i vægt under indskrivning. Både fordi de ofte overspiser, når de ikke tager tager stoffer, men også fordi de ikke er vant til en hverdag med kost flere gange dagligt. Leder og medarbejder oplyser endvidere, at der tilbydes transport til træningscenter 2 gange om ugen og svømmehal 1 gang om ugen, for at borgerne kan blive i bedre fysisk form. Deltagelse er frivillig. Borgerne oplyser på tilsynet, at deres sundhedstilstand er blevet væsentlig forbedret siden indskrivningen på tilbuddet. De får sund og varieret kost 3 gange om dagen - der er altid enten salat eller grøntsager - og får sovet på de rigtige tidspunkter. En borger fortæller, at vedkommende er kommet af med meget af den medicin der var ordineret og at tilsbuddet har været behjælpelig med denne nedtrapning. Leder, medarbejdere og borgere har orienteret om, at der er fællesspisning hver dag, hvilket er godt for fællesskabsfølelsen. Tilbuddet ligger langt væk fra naboer og der er opsat "Totempæl" i haven, hvor borgerne kan vælge at få afløb fra deres vrede. En borger fortæller, at han har brugt denne pæl til formålet, og at det var godt for ham. Der er tale om et mindre sted med 17 beboere og rådgiver i visiterende kommune har oplyst til tilsynet, at hun oplever. at stedets størrelse er medvirkende til, at borgerne oplever trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er oplyst, at der ikke har været magtanvendelser i tilbuddet. Såfremt der er optræk til trusler bortvises borgerne fra stedet. Leder og medarbejdere har oplyst, at procedcure og regler i forhold til magtanvendelse ikke kendes og ikke er tilgængelige i huset. Fra oktober 2013 er tilbuddet af opholdskommune godkendt til 2 pladser for borgere i aldersgruppen år. Tilbuddet er af opholdskommune orienteret om, at blevet oplyst om, at borgerne ikke ville være omfattet af magtreglen Side 21 af 36

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser 2 (i lav grad Ledelse og medarbejdere oplyser på tilsynet, at procedurer og regler ikke kendes i forhold til magtanvendelse og derfor ikke er tilgængelige i huset. Frem til september 2013 har tilbuddet udelukkende været for borgere over 18 år, hvor målgruppen som udgangspunkt ikke har været omfattet af magtreglerne. Leder oplyser på tilsynet, at såfremt der er optræk til trusler m.v. fra borgernes side bortvises de fra stedet. Der har ikke været magtanvendelser i Tilbuddet. Leder og medarbejder oplyser, at der arbejdes med forebyggelse i relationen til borgerne. Såfremt der opstår problemer tages disse op og beboerne støttes i at sætte ord på. Det er oplyst og dokumenteret til tilsynet via. referat fra udvalgsmøde tilsendt Opbygningsgården, at Thisted Kommune i oktober 2013 godkendte, at 2 af de ialt 17 pladser kunne tilbydes til borgere i alderen år. Det fremgår endvidere af samme dokument, at idet Opbygningsgården ikke er godkendt som anbringelsessted i forhold til børn og unge foreligger der ikke de samme muligheder for tilbageholdelse, magtanvendelse o.l. som på andre godkendte anbringelsessteder. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 1 (i meget lav grad Opbygningsgården gør ved tilsynet opmærksom på. at de gerne vil orienteres om, hvorvidt de skal have kendskab til magtreglerne i forhold til den nye målgruppe og skal kende til procedurerne. Opbygningsgården har endnu ikke haft indskrevet borgere under 18 år. Leder og medarbejdere har oplyst, at der ikke har været magtanvendelser i tilbuddet og derfor er der ikke procedure i forhold til opfølgning ligesom indberetningsprocedure ikke kendes. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Der har ikke været overgreb i Tilbuddet. Der er altid personale tilstede og stedets metode er netop observationer i forhold til adfærd og grænsesætning i forhold til både sig selv og andre. Dette i sig selv har en forebyggende effekt. Hvis der opstår verbale overgreb eller lignende bliver det altid fulgt op med de involverende. Side 22 af 36

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Leder og medarbejder oplyser, at der ikke har været overgreb i tilbuddet. Hvis der blev oplevet overgreb beboerne imellem ville de tilkalde Politiet. Det kan ses i det til tilsynet fremsendte materiale, at der er tale om borgere, der har meget brug for støtte i forhold til både egne grænser og i forhold til at respektere andres grænser. Der arbejdes i høj grad med dette i tilbuddet, hvilket fremgår af de planer, der er sendt til tilsynet forud for tilsynet. Det fremgår endvidere af metode og tilgang i tilbuddet, at såfremt en borger bliver følelsesmæssig påvirket i forhold til en handling fra en anden beboer skrives det på en "slip" og drøftes efterfølgende til terapi. Det er desuden dokumenteret i udleveret døgnrapport, at der er meget fokus på og arbejdes med den enkeltes adfærd. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad Der er ikke udarbejdet beredskabsplan i tilbuddet i forhold til eventuelle overgreb, hvilket Tilsynet anmoder om bliver udarbejdet og fremsendt til Tilsynet. Der er tale om et døgndækket behandlingstilbud, hvor der altid er medarbejdere tilstede. En stor del af terapien i tilbuddet er observationer i forhold til netop adfærd og grænsesætning både i forhold til sig selv og andre, hvorfor selve tilgang og metode har en forebyggende effekt i sig selv. Side 23 af 36

24 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Tilsynet vurderer at der er en både kompetent, synlig og anerkendende ledelse med relvante kompetencer og mange års erfaring i forhold til Tilbuddets målgruppe. Tilsynet vurderer, at leder formår at bevare både den høje faglighed og principperne i forhold til stedets metoder selvom der er ledige pladser. Tilsynet vurderer, at der er en meget kompetent og bred sammensat bestyrelse, som er meget engageret og som kommer i Tilbuddet -også udenfor fastlagte mødetidspunkter. Der er mangler i forhold til vedtægterne, som skal eftersendes til Tilsynet, for at Lov om Socialtilsyn 13 stk. 2 nr. 2 og 5 er overholdt. Tilsynet vurderer, at der er en høj faglighed blandt både ledelse og medarbejdere og at der er tilstrækkeligt personale i tilbuddet. Der opleves lav personalegennemstrøming og sygefravær i tilbuddet og Arbejdstilsynet har været på uanmeldt tilsyn i december 2013, hvor der ikke var noget at bemærke omkring arbejdsmiljø. Side 24 af 36

25 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets leder er uddannet psykoterapeut og har en akademiuddannelse i ledelse. Har været ansat i tilbuddet siden 1993 og har været leder af stedet siden Har en anerkendende lederstil og er altid tilgængelig for medarbejderne. Leder modtager ekstern supervision efter behov og der er krav til medarbejdere omkring supervision, som tilbydes med fast interval. Bestyrelsen er bredt sammensat og der afholdes møder ca. en gang om måneden. Der opleves et godt samarbejde med Bestyrelsen og formanden opleves som meget engageret og tager ofte på besøg i tilbuddet. Bestyrelsens sammensætningen er i overensstemmelse med vedtægterne. Det er ikke angivet i vedtægterne hvad egenkapitalens størrelse var ved oprettelsen og hvorledes denne er indbetalt. Der er endvidere ikke nævnt noget om budgetlægning og håndteringen heraf i vedtægterne. Dette er et krav i Lov om Socialtilsyn 13 stk. 2 punkt 2 og 5. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Det er dokumenteret, at leder er uddannet psykoterapeut og herudover har en akademiuddannelse i ledelse. Leder har været leder i tilbuddet siden Blev ansat som terapeut i tilbuddet i 1993, herefter teamleder, stedfortræder og konstitueret leder før endelig tiltrædelse som leder i Leder oplyser ved tilsynet, at hun opfatter sig selv som en anerkendende leder, hvilket bekræftes af medarbejderne ved tilsynet. Leder oplever indimellem store udfordringer i forhold til manglende borgere med deraf manglende indtægt, men på trods af dette indvisiteres udelukkende borgere, som stedet finder passer ind sammen med den øvrige beboergruppe. Leder opleves af Tilsynet som meget engageret, anerkendende og meget åben i forhold til det nye Tilsyn. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og 4 (i høj grad Medarbejderne oplyser endvidere, at leder har mange gode idéer og på trods af de udfordringer stedet indimellem har, når der er få borgere indskrevet, har leder altid overskud og er tilgængelig for medarbejderne. Leder har oplyst, at hun ikke er med i ledernetværk. Modtager ledelsessupervision efter behov. Det er oplyst af medarbejder, at personalet modtager supervision. Der er supervision 1 gang om måneden med deltagelse af hele personalegruppen incl. leder og medarbejderne får individuel supervision 8 gange om året. Side 25 af 36

26 medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 1 (i meget lav grad Både leder og medarbejdere har oplyst, at der er mulighed for sparring med hinanden på daglig basis. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. Der skal minimum udpeges 4 medlemmer og en medarbejder. Bestyrelsen skal konstituere sig med en formand. Det kan konstateres at bestyrelsessammensætningen er i overensstemmelse med vedtægterne. Der er 5 medlemmer i bestyrelsen. Den daglige leder er ikke medlem af bestyrelsen og har ikke stemmeret, men deltager i bestyrelsesmøderne. Vedtægterne skal overholde lov om socialtilsyn 13, dette ses ikke opfyldt. Vedtægterne mangler opfyldelse af 13 stk. 2 punkt 2 og 5. Det er ikke angivet i vedtægterne hvad egenkapitalens størrelse var ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt. Der er heller ikke nævnt noget om budgetlægning og håndteringen heraf i vedtægterne. Bestyrelsen er bredt sammensat og Bestyrelsesformanden har tilkendegivet ved interview, at der er et godt samarbejde med både leder og medarbejdere, hvilket også er tilkendegivet af tilbuddets leder. Bestyrelsesformanden har været formand i 4 år og har oplyst, at der ofte afholdes møde hver måned. Bestyrelsesformanden kommer ofte i tilbuddet både efter aftale og uanmeldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Ledelse og medarbejdere er meget synlige i tilbuddet og der er altid mulighed for at få fat på personale, når der er behov for det. Personalegennemstrømning og sygefravær er lavt i forhold til sammenlignelige tilbud. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og vikarkorpset er fast, så borgerne oplever ikke, at skulle forholde sig til nyt personale ved eventuel sygdom. Der er udarbejdet sygefraværspolitik, som er tilgængelig i personalemappen. Side 26 af 36

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Det fremgår af Tilbudsportalen og det er dokumenteret ved fremsendelse af personaleoversigt, at personalegruppen er tværfagligt sammensat. Det faste personale består af daglig leder (som også er uddannet terapeut) og af medarbejdere, der er uddannet hhv. coach, administrativ medarbejder, terapeut, socialrådgiver, pædagog og psykolog. Der er på timebasis ansat eksterne konsulenter som har uddannelse indenfor antropologi, psykiatri, psykolog og terapi. Både ledelse, medarbejdere og borgere oplyser på tilsynet, at borgerne har tilstrækkelig adgang til personalet og at disse er godt klædt på til opgaven. Borger fortæller endvidere, at de selv kan vælge, hvilket personale de ønsker at benytte i forhold til deres terapi. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Borgere oplyser på tilsynet, at vedkommende ikke er klar over hvem, der er blandt det faste personale og hvem, der er ansat som vikar, Dette fordi alle medarbejdere i huset er kendte medarbejdere for borgerne og alle kender til stedets metoder. Ledelse og medarbejdere har oplyst på tilsynet, at der ikke opleves stor personalegennemstrømning i tilbudet. Det er dokumenteret af personalet og på Tilbudsportalen, at personalegennemstrømningen ikke er på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Det fremgår af Tilbudsportalen og ved fremsendelse af opgørelse fra tilbuddet, at sygefraværet ikke er på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Ledelse oplyser på tilsynet, at der er nedskrevet en sygefraværspolitik i personalemappen og at der afholdes sygefraværssamtaler ved længerevarende sygemeldinger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at der er en veluddannet leder og medarbejdergruppe. Størstedelen af medarbejderne har mange års erfaring i Side 27 af 36

28 forhold til Tilbuddets målgruppe. Der bliver fra leders side stillet krav til medarbejderne omkring deltagelse i supervision og at personalet er positivt indstillet i forhold til udvikling både fagligt og personligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Der er en veluddannet ledelse og medarbejdergruppe i Tilbuddet. Tilbuddet stiller ved ansættelse krav om, at personalet deltager i supervision og er indstillet på, at udvikle sig både fagligt og personligt. Der tilbydes kurser og uddannelse, som er relevante i forhold til tilbuddet målgruppe og stedets metoder. Der tages gerne alternative metoder i brug, for at øge medarbejdernes kompetencer og viden. Eksempelvis skal seneste ansatte indskrives på lignende tilbud til brug for egen læring omkring metode. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Det er dokumenteret ved fremsendelse af oversigt og ved oplysning fra leder på tilsynet, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse og kendskab til tilbuddets metoder. Der er tale om en stabil medarbejder- og vikargruppe. Det er oplyst i det indhentede materiale forud for tilsynet, at Opbygningsgården er en lærende organisation og at kompetenceudvikling derfor er en del af ansætttelsen i tilbuddet. Endvidere er det pplyst, at der er krav til alt fast personale omkring deltagelse i supervision og at personalet er villig til at udvikle sig såvel på det faglige som på det personlige område. Det er endvidere dokumenteret forud for tilsynet, at flere personaler har deltaget i relevante kurser og uddannelse i Det fremgår af de økonomiske indsendte oplysninger, at der er afsat midler til kompetenceudvikling. Det er oplyst af seneste ansatte medarbejder, at han i forbindelse med læring omkring metode skal indskrives som beboer på lignende tilbud. Oplyser samtidig, at det valgte tilbud orienterer både medarbejdere og øvrige beboere om, at han ikke er misbruger. Det er dokumenteret at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til at arbejde med borgere med misbrugsproblematikker. Der er tale om et tilbud med en meget fast struktur og procedure i forhold til alle tiltag i forhold til borgerne. Det er oplyst af borger ved tilsynet, at vedkommende ikke er klar over, hvorvidt en ansat er blandt Side 28 af 36

29 vikarkorpset eller blandt det faste personale. Dette opfatter tilsynet som om, at medarbejderne har relevante kompetencer og er introduceret til stedets metoder, som efterleves uanset om det er en fra den faste personalegruppe eller en af de faste vikarer, som er på arbejde. Der opleves en god stemning og en anerkendelse dialog på det anmeldte tilsyn. Borgerne har oplyst, at de i høj grad føler sig medinddraget og at samspillet foregår på en ordentlig måde. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,9 Brandt Revision, Flemming Hansen, har ved aflæggelse af regnskab 2013, den 24/4-14, afgivet blank påtegning. Der er ikke, den 17/10-14, indsendt budget for Vurderingen baseres derfor på det af Thisted Kommune godkendte budget for Der er afsat de fornødne budgetter, taksten er beregnet på baggrund af 85% belægning. Dækningsgraderne (2 takster) kan beregnes til henholdsvis 50,8% og 44,5%, hvilket er højere end normalt - dette også fordi der reguleres til 85% belægning mod normalt væsentlig højere. Budgettet for 2015 er efterfølgende modtaget. Soliditetsgraden kan, ultimo 2013, beregnes til 56,3%, hvilket er relativt højt. Formuen er på kr. Heraf skal det bemærkes at nettoformuen fra vedrørende ejendommen er på kr. Den daglige likviditet kan dermed være anstrengt. Der er en høj grad af faglighed i det budgetterede personale, der er dog en relativt lav normering pr. plads, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med målgruppen. Der er afsat væsentlige beløb til supervision og uddannelse. Der er generelt budgetteret med de fornødne poster i tilstrækkeligt omfang. Der er indberettet nøgletal på baggrund af årsregnskabet for 2013, ligesom der generelt foretaget omfattende Side 29 af 36

30 indberetning til tilbudsportalen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Brandt Revision, Flemming Hansen, har ved aflæggelse af regnskab 2013, den 24/4-14, afgivet blank påtegning. Der er ikke, den 17/10-14, indsendt budget for Vurderingen baseres derfor på det af Thisted Kommune godkendte budget for Der er afsat de fornødne budgetter, taksten er beregnet på baggrund af 85% belægning. Dækningsgraderne (2 takster) kan beregnes til henholdsvis 50,8% og 44,5%, hvilket er højere end normalt - dette også fordi der reguleres til 85% belægning mod normalt væsentlig højere. Budgettet for 2015 er efterfølgende modtaget. Soliditetsgraden kan, ultimo 2013, beregnes til 56,3%, hvilket er relativt højt. Formuen er på kr. Heraf skal det bemærkes at nettoformuen fra vedrørende ejendommen er på kr. Den daglige likviditet kan dermed være anstrengt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad 3 (i middel grad Brandt Revision, Flemming Hansen, har ved aflæggelse af regnskab 2013, den 24/4-14, afgivet blank påtegning. Der er ikke, den 17/10-14, indsendt budget for Vurderingen baseres derfor på det af Thisted Kommune godkendte budget for Der er afsat de fornødne budgetter, taksten er beregnet på baggrund af 85% belægning. Dækningsgraderne (2 takster) kan beregnes til henholdsvis 50,8% og 44,5%, hvilket er højere end normalt - dette også fordi der reguleres til 85% belægning mod normalt væsentlig højere. Budgettet for 2015 er efterfølgende modtaget. Soliditetsgraden kan, ultimo 2013, beregnes til 56,3%, hvilket er relativt højt. Formuen er på kr. Heraf skal det bemærkes at nettoformuen fra vedrørende ejendommen er på kr. Den daglige likviditet kan dermed være anstrengt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 30 af 36

31 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Der er en høj grad af faglighed i det budgetterede personale, der er dog en relativt lav normering pr. plads, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med målgruppen. Der er afsat væsentlige beløb til supervision og uddannelse. Der er generelt budgetteret med de fornødne poster i tilstrækkeligt omfang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad Der er en høj grad af faglighed i det budgetterede personale, der er dog en relativt lav normering pr. plads, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med målgruppen. Der er afsat væsentlige beløb til supervision og uddannelse. Der er generelt budgetteret med de fornødne poster i tilstrækkeligt omfang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der er indberettet nøgletal på baggrund af årsregnskabet for 2013, ligesom der generelt foretaget omfattende indberetning til tilbudsportalen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Der er indberettet nøgletal på baggrund af årsregnskabet for 2013, ligesom der generelt er foretaget omfattende indberetning til tilbudsportalen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,5 Det vurderes at de fysiske rammer er indrettet, så borgerne opnår høj grad af udvikling og trivsel.. Bygningerne fremstår velholdte og vedligeholdte både ude og inde. Der er tale om et ældre byggeri, hvor 9 værelser har fællles toilet og bad. Side 31 af 36

32 Der er nyere tilbygning bestående af 8 værelser med eget toilet og bad. Der er store udenomsarealer, hvor der er højt til himlen og indrettet til formålet. Borgerne har selv indflydelse på indretning og ofte også i forhold til valg af værelse selvom der er tale om et midlertidig ophold. Tilbuddet er indrettet hyggeligt og hjemligt og med fokus på stedets metoder og formål. Tilbuddets fysiske rammer virker velegnet til formålet og der opleves stor trivsel i tilbuddet fra både borgere og personalets side. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Opbygningsgården er Danmarks ældste misbrugsbehandlingssted. Der er tale om ældre bygninger beliggende afsides med højt til himlen og med store udenomsarealer indrettet til formålet. Der er nyere tilbygning fra 2012 bestående af 8 værelser med eget toilet og bad. De 9 værelser i den gamle del har fælles bad og toilet. Leder, medarbejdere og borgere giver udtryk for stor trivsel med de fysiske rammer. Borgere har selv indflydelse på indretning af eget værelse selvom der er tale om et midlertidigt ophold. Tilbuddet er indrettet hjemligt og hyggeligt og i særdeleshed indrettet med stor fokus på stedets metoder og formål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Leder og medarbejdere oplyser på tilsynet, at borgerne trives med de fysiske rammer. Fortæller at borgerne ofte vælger, at bo i den "gamle" del af huset med fælles toilet og bad. Borger oplyser på tilsynet, at hun har valgt at bo i den "gamle" del af huset selvom det betyder, at der er fælles toilet og bad. Borger oplyser endvidere, at hun føler sig hjemme og selv bestemmer indretningen af sit værelse. Det fremgår af Tilbudsportalen og ved tilsyn på stedet, at Opbygningsgården er placeret for enden af en grusvej på landet, hvor der er højt til himlen og masser af fred og natur. Der er moderne køkkenfaciliteter, fællesrum og terapilokaler. Terapilokaler, fællesrum og del af Side 32 af 36

33 særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem kontorerne kan benyttes af beboerne om aftenen. Der er nyere tilbygning med 8 enkeltværelse, hvor alle har eget toilet og bad. I de gamle bygninger er der 9 værelser med fælles toilet og bad. Det fremgår af Opbygningsgårdens præsentationsvideo på Youtube, at tilbuddet er Danmarks ældste misbrugsbehandlingssted. I 2012 blev der bygget 8 nye værelser med bad - her har alle beboere enkeltværelse. Leder oplyser på tilsynet, at hun ikke synes, at stedet lever op til almindelig dansk standard, idet der er fælles toilet og bad i den "gamle" del af tilbuddet. Borgere oplyser på tilsynet, at de synes at tilbuddet lever op til dansk standard. Fortæller, at selvom der er tale om et gammelt hus er det hyggeligt og ofte vælger borgerne selv, at bo i den "gamle" del af huset selvom det betyder, at de deler toilet og bad. Ved tilsynet var der rundvisning på stedet. Der er tale om et ældre byggeri indrettet i forhold til den metode, der benyttes på stedet - med henholdsvis en administration, bænk hvor borgere kan sætte sig, såfremt de er i tvivl om de vil fortsætte deres behandling, Totempæl i haven m.m. Der observeres en god stemning og stedet fremstod vedligeholdt både ude og inde. Tilsynet oplevede et meget hyggeligt og hjemligt miljø, hvor der var indrettet små rum i det store rum i forhold til tilbuddets metoder og formål. Ikke relevant, idet der er tale om et midlertidigt ophold og ikke om borgernes hjem. Side 33 af 36

34 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Se indikator 8C Bestyrelsen består af 5 medlemmer sammensat efter gældende regler. Tilsynet vurderer, at der er tale om en meget kompetent og engageret bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af formand, (sygeplejerske og psykoterapeut), embedslæge, advokat, socialrådgiver og medarbejderrepræsentant. Side 34 af 36

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere